XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Ik uste ez doanean joango dok a Demikura, amorruagaz beste burrukaldi bat igaz egitera.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Orregaitik uste dot, Masima ta senarrak landuten dabezala euren gogoaren kaltez doazan bidea.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Niri esan deustazu sarri ama, zelan agertu nintzan umetan ona Ondartzara, baiña alan bere, ez dot eguno uste izan, ementxe jaio ta azi nintzala baiño; auxe da nik neure jatorritzat daukadan etxea.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Gizonak zerbait zarela uste dozue gero! Ai andren burua! Non zara?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Aldaurietako barri onak artuta, erromar batzuk, egunoro alkar ikusi ta irozo edo eusten ebenak, itxaropen-apurtxo bat biotzeratzen asi ziran eta, bat edo batzuk beintzat, euren gudalburuak kartagoarrena Mungiako izkaldian azpiratuko etampecirc;balakoa uste eben.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Pedrantonen billa etorriko dan kotxea ordu orretarako emen izango dala uste dot.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ai ene Jaungoikua! Juane koitadue! Nok uste ixan biar olakorik? Bigurtuko zara bertara barriro?.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Bai, aldi andirik ezta igaroko ni ara juan orduko, uste dot beintzat.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Aizkidiak erantzuztan ezetz; eurek uste ebela idazkari arek zuzen esan ebala, baña alan be, oiturarik-ezak edo ezeutsela itxi kapiaz ibilten.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Orregaitik eldu ziran Logroño urira egun sentiyan, eta bai yoiazan kalerik-kale uriya-ziar igaroten, bertan gelditzeko uste barik.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Bakanderea zurrtzauta geldittu zan Bertolda bere aurrian bixirik ikustiaz, ordurako txakurrak il ixango ebela uste ebalako; ta asarria ta amurruba barruban eutsin eziñik, ba-diñotso: -¿Emen al-zagoz, astotzarr, gaizkin, alakuori?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Iñoiz, esatez edo egittez, okerren bat egin ixan ba'dautsubet, edo, edozelan dala, biarr ixan dautsubedan itzalik edo lotsonik ixan ezpa'dautsubet, azketsi egidazube, ondo usterik eta obeto eziñian egiñiko utsak ixan dira-ta.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Pozgarri andijak ixan ziran Sabas'entzat Jule'ren albista onak, ilgo ebela uste ebalako: bai, ilgo ebela eukan siñismenak, lanak egin ebazan bere gorputzian eta osasunian; naibage asko ta estutasun gogorrak igaro ebazan bere gogamen itzalakaz, ta guztiz argal eta zurbildurik jarri zan katigutu ebenik arreskero.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - ¿Zer jazo yan Dorote, barriro gaztai-saltzalle jarteko? Nik uste nayonan aberatza zuala ire senarra; beñipein, Amerika'tik etorri zan lengusu aberatz bategaz ezkondu intzanala zan entzutia.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Gero itxi eban giltzez ta agez goiko atea, baña bekoa atera ta bizkarrean artu eban; ateak toki seguruan imiñiezkero etxea bera be ondo zainduta egoala uste eban-eta.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Geuk olan uste dogu, ta berak be bere eskuan dauko olantxe uste izatea, geure eritxi argalean.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Josepa, au poz geiegia dala uste dot niretzat.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 b) Baita oben asko ta astunak egin dituala-ta, ez dituala Jaungoikoa'k azketsiko (parrkatuko), uste dabenak be.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta uste gueinque ori esan gura izan ebala San Mateoc, alaco arantzazco coroea imintea, eta guero an Soldaduac eguin eutseezan burlac contau ezquero, esan ebanean.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 -¿Patxitxu daukazu or, Kontze? ¿Ta seña?- itandu deutsa berak orduan, uste izanik berbara urten dautsana Patxitxu dala: señaren aurreko mutiko papugorri, iru urtekoa....

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Kontzek, bere lagunak, uste eban umearen azarritasunari txarto eretxiagaitik ixildu zala, ta agiraka egin eutsan umeari... ez deiteala izan larregiko urtena... zarrai moduz berba egin bear yakiela....

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 Esan eta egin, burruko-azpitik sei begidun tresna polit bat ataraten daula, yagiten da oitik, saltu baten, eurok uste eben baño lenago.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Iñoiz, esatez edo egitez, okerren bat egin izan badeutsuet, edo, edozelan dala, bear izan deutsuedan itzalik edo lotsonik izan ez badeutsuet, asketsi egidazue, ondo usterik eta obeto eziñean egiñiko utsak izan dira-ta.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Berau makaltxu bat zan lez, danetarrak eta Norruega'tarrak uste ixan eben eldu, zala orrduba Ingelanda barriro soilduteko.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gañera Purrgatorio'ko animak ¿norr dirala uste dezu?.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kurutzearen ezaugarria (aitearen) bizitza guztian astiro ta itzaltasunagaz egitea, Lourdes'ko Bernarda zoriondunaren egimen garaiak virtudes heroicas egiztatuteko imiñi eben; eta egoki izango dala uste dot Berbizkundeko Kostantino Aba'k gai onetan Domingori buruz diñoana: Koruan, naiz ikastolan, naiz yantokian Aitearen Domingo'k lez egiten iñor eneban ikusi.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Bijaramon-goxan, be, ixarrtu ezkero, gogoratu-egixu gogorapena edo otoi-gaya ta otoi-egin baño len, uste-egixu zerbait Jaungoikuaren betaurrian zarala, ta esazu: ¿Nor naz ni? - ¿Zer egitten nua? - ¿Noren aurrian nago? - ¿Eta zegattik?.

35. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze lotsarija! Agerrtuko dira eurak neure lagunaen aurrian, nortzuk esten neben donia legez: neure gurasuen aurrian, nortzuk uste eben nintzala obenge edo iñosentea; neure autorrle edo Kompesore'aren aurrian... ¡ixildu neutsezan neure obenak! ¡Au, bai ixango dala lotsea!.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Gatseme au (u)gatz + seme dala-ta, aitaturiko beste gotseme ori be gatseme-ren aldakuntza baño besterik ez dala norbaitek uste izan daike.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 - Izan daiteke; baña ezetz terik ez dala norbaitek uste izan daike.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Orixe neuk ezin dot attu, eta eztot uste neuk orrela idatzi ixango nebanik.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Neuk eztakit parantzesik; eta jakin eta be, eztakit zer jazoten yatan, baña neure obenak parantzez esango ba'neuz, eztodazala ondo esan uste ixango neuke....

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez; eztot uste izan biarco nenduanic, ezeguan aiñ charto.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Gizaguren onetzaz, andik eta emendik, baña batez be, Ispizua'tarr Segundo'ri urratzik urratz yarraituta, ipiñiko doguzan izparrak, bere izakera ta lanak azaltzeko gai diranik ez uste.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Apostoluen egintzak deritxon liburuaren IV atzalburuan auxe irakurten dogu: Siñestedun guztien biotza bat eta berbera zan, gogoa be bardin: eukanetik ezer berea zanik iñok ez eban uste: bestera, gauza guztiak ziran guztientzat (32).

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 ¡Egia ete-dan, ba! Egi argi ta garbia dalako iñongo gizasemek egundo ukatu dauanik eztot uste.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Nik ezetz uste.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi'ko baserritarrak zelan bizi diran jakitea, gazte orrei ta beste batzuri be ondo etorriko yakela uste dogu.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Au be zerbait baño geyago da; baña alogeraren goratze au garatzak bere irabazkietan lortu dauanaren neurriz egiten eztalako, gizartelari askok gitxiegi deritxoe, eta langilleai, alogeraz gañera, garatzaren irabazietan be euren tokamena izentau ta emon bear litzakiela uste dabe.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 ¡Olerrkijak! antxe irakurriko dozuz irakurrle: ¡Gitxi, baña sakonak, eta mamintsubak eurak! Eta Sabin'ak euzkereatzaz egin eban gustija ¿zergatik egin ebala uste dozube? ¿Euzkel-zaletasunagatik bakarrik? ¡Ez irakurrle, ez! Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin eban gustija aberrtzaletasunagattik egin eban.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¡Ara! ¿Guzia zarra? Berriak zirala uste nuan nik.

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - ¿Berriak zuretzat dauzkagula uste al dezu?.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - Ikusiko litzake... Zure zikinkeriak biltzeko gaudela usteko dezu....

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 ¿Zerr uste dezu? ¿Zure trrapu zarr oien bearr naizela?.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: ¿Orrenbezte kalbo zergatik ikusten degula uste dezu?.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 LESM.: Balia zala uzte det.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi.- (Kaxkarin'i) Zerbait esan digula uste diat.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Zer? ¿Nik Donostia'n itzegin eta Azpeiti'n entzun? ¿Uste aldu nik kañonazoka edo turmoyaren antzera itzegiten dedala, emendik Azpeiti'ra entzuteko? Ez da turmoyak bezela itzegingo banu ere... an ez da entzuten Donostia'n egiten dan turmoi soñurik.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Minutu bat garrengo? ¿Uste aldu nere nagusia chimistaren bat dala?.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Mutil, ala uste nikan beñepin.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Lainotsu asi da gaurko eguna, ta lainotsu amaituko dala uste det... ¡Gorgonio!!....

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: ¡Zer diozu!... ¡Kalipornia'ra! Aitaren ta Semiaren...! ¡alajaña! ¿Ze uste dute oyek? ¿Ara juan da beriala aberastuko dirala?... ¡Ai, ai, ai!... Amaika kirten bost pare t'erdi.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: (beregain) Ez det uste.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 MIKEL: Bai jauna: or izango dala uste det.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Baña etzazutela uste....

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Eta besteak bizi diran tokin gu ere bizi gaitezkela, uste det.

68. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: ¿Zertara dator? (Bildurrez) ¿Egiyetan al dabill? astu zitzayola uste nuben.

69. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - (Aurreratuaz) Etxe onetarako garaiz etorri naizela uste det.

70. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Saltzalle orrek asko irabazi lezakela uste dezute?.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eman digun gauzarik txikiena ezin irabazi genezakeana da, ta arrtu uste genuen eta eskatu bearr genion baño aundiagoa.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Jaungoikoaren antziñako erritarrak baño guchiyago zerala ez uste izan; Espiritu Santubak argitutako eskut-itz miragarri ta bere Ordekoen esanen bidez Jaungoikoak orain ere itzegiten dizu: Zeruratu nai badezu arret' eta beerapen aundiz entzun.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Errukitasun samurr orrengatik Zurekiko adiskidetasunean nagoala uste det.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Zugandikan artu uste dedan errukitasuna, asmo azkarr au da.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

76. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Etorkizunen berri ez dakit,
bañan nik uste dedanez
estalkituba etorriko da
guztizko samiñtasunez.
Lengo tokiyan arkituko nau,
zugana begira farrez...
¡etzaitut maite axaletikan!...
¡nik maite zaitut biyotzez!
.

77. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0457 Aingeruchuak zeruan lirak
jotzen dituzten moduan;
ayen ordañez Pilarcho emen
jarri zaituzte munduan;
zure biatzak arpa doñua
ikutzen duten orduan,
¡uste du batek arkitzen dala
pozez beterik zeruan!
.

78. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Jarraitzen dio mutillak, eta batere uste gabe orra nun arkitzen duan Arantza eze baten gañean Ama Birjiñaren irudi txiki bat, bere Seme Jainkozkoa besotan zeukala eta aldamenean txintxarri aundi bat.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Euskeraz itzeginda baserritartu egingo dirala uste dute.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¿Euskera maite dutelako ote darabille errdera baserritarr neskatillak...? Auek uste dute erderaz itzegin eta beti, errdera erabilli ezkero beste munduko gauzaren bat bai-dagitela.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Nik uste, gutxien-gutxienez, oyen guzien artean 20.000 iyeki egingo dituztela.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Ta orrenbeste irakurleen artean ez al lireke aterako eun gogozko berri bialtzale? Nik uste Jaungoiko-Zale, Euzko-Deya ta EUSKAL-ESNALEA'ren irakurleen artean eun edo bear bada berreun aterako lirakela.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Ontan erderazko albistari guziak atzean utziko lituzkela uste det.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Irudimenari lokarriak etenik, uste dezakegu are bizigabeak ere edermiñik badutela...

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan, iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik ez-eta bere dantzak, bere jazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Belarrietan durundika degun Te Deum eder ori aski dala uste det nolako musikalaria zan jakiteko.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Il zan arte askok uste zuten Lekeitioko semea zala, noski an bera ta, batez ere, beraren aiderik urkoenak luzaro bizi izan diralako.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Uste dan baino maizago, sarriago, ikusten dute burua musikalariak, beren izen ona zaindu-bearrean.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Ezparrtin zarrak nekazkiela uste nian eta berriak etxean utzi ta etorri nauk.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Baña nik esan ezkero, euskalduna goratzeagatik bakarrik esaten ditudala uste izango luke norrbaitek.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Eztiat uste, bizi naizen artian, sartuko naizenik.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Egiñ didan begirunearekiñ uste nian bi begiak irten bear ziotela.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Pillosopi geitxo daukazula uste det, Anton.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Pernando gizarajoa txoratu zala uste izan zuten amezketarrak.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Iñori illea artzeen oraindik ez det ikasi, ta gaiztakeri aundirik ez det uste nere biotzean daanik.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Gutxian uste genduala asi zan esaten Ama Birjiña ikusten zuala sagarrondo batzuen artean.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Eta uste aldezu gauza samura daala guretzat, geurez, geure indarrez, deunak, santuak, izatea?.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Ez det uste, Martin, aritik oso irtenda gabiltzanik.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Baña laisterr ikusiko degula uste degu ziñopa ospetsu au, Errexill'darr bikañen au, gure eleizetan goi-goratuta.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Danak uste zuten, egun batzuek igaro ta gero bereala garailari ta aintzaz (gloriaz) beteta etxeratuko zirala; baño irrten ziranetik seigarren astea bukatzera zijoan, eta berri bat bakarrik ore oraindik artu etzalako erri guztia bildurrturik, Xabier'en aurka asarratzen asi zan.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Au Onela uste eztuena, eta jabe edo bururik eztuelakoan dagona, zentzungabe bat besterik ez da.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Aize utsezko burua daukan gizona eta kaska-ariña bakarrik arrotzen da; eta onek bakarrik uste du: iñoren agindupean eztagola eta mendiko abere bat balitz bezela lasai lasai nai (...).

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik; ez-eta bere dantzak; bere yazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Edo-ta, guk uste dugunez, kordea zetorkionean loak artuko zuan, ain luzaro zetzan lurrean.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Merke ta doaitxotzat diyozu? ¡Alajaña! Ez gera zuek beziñ aberatsak izango; bañan oraindik doangi bearrik ez daukagu: ez, enetxo; ta etzatzu etxe erre ori merke saldu dezutela esan: eun da amar milla peso etxe arren ordez geyegi dirala uste det: nik beiñepein enizkizuten larogei baño geyago eskeñiko.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, Polli; nere amak, an nik eraman izan bear nitun nekeak badakizki, eta zureak ere jakingo ditula uste det.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0142 Don Pedroren eranzuera: Zuk ezetz usteko dezu, Juanito nerea, baño estazio ori esan dan bezela errezatzen duan Franziskanoak, eta orain baita ere Irugarrengoak, irabazten ditu Erroma, garrengoak,(...).

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Kentzalle txit ona da
gure giz-arraza,
kendua ematea
ez-ta ain erreza:
beragatik bakoitzak
uste izan beza,
oraindik ere dala
biziko jueza.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Nik ala uste.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Berdiñ da, urte betekoa ba leuka ere; eztet uste aiñ laster biurtzerik.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Jesusen besoetan izatea zer dan, eztet uste Krisostomo andiak ere egokiago ta gartsuago azaldu zezakeala.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Alperreko arazoa izango zala uste nuen.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Esaten dezu, zure iritzian, eztezula uste orretaraco diña zeranic; bana ¿eztaquizu zembat eta gueiago aldentzen zeran Jesucristogandic, aimbat eta guchiago merezi dezula Beragana urreratzea?.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Geienez ere, ustegabe iñon topoz-topo egin bazuten, bata bestearentzat egokiak zirala irudituaz ta zerbaiten berri bazekitela aditzen emateko, parra-irri gozoz agurtu ziran, edo itz lotsati erdikaren batzuk esan zizkion mutillak neskatxari.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, baña ez uste izan mutil ura ain zera danik.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Ederrak eman dizkigu! Ezkenduan asko uste....

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Jaungoikoak itaz errukirik izango duala ¿uste al dek?.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 (...) baldin onek arrpegi ona jarrtzen bazion, eta, oi zuanez, kutunki itz-egiten bazion, Jaungoikoaren errukitasuna iritxiko zuala uste zuan, bestela gerrtatzen bazitzaion berriz etzagoala gauz onik, Jaungoikoak bere eskutik lagata zeukala.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Bein diabruakin izugarrizko gogo-burruka zerabilkian, eta San Prantziskoren idazkitxo baten zale zan, au euki ezkero, kilika dana ezpada ere, zerbait gutxituko zitzaiola uste zuanda.

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Sukarrak utzitzen ez badu, joango zaigula uste det.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 40, 100 edo 300 eguneko barkapena esaten zaizunean ez dezazula uste izan, barkapen ori irabaziaz, 40, 100 edo 300 egun gutxigo Purgatorioan igaroko dituzula.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 ¿Zer? Uste eban beren artean.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 - Esaten badot, eztautsu diñodanak gogoa beteko ta parkatuko daustazula uste dot ez esatea.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Augaitik euskeraz ari gerala uste arren, erderaz idazten degu.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Ala uste zuen beintzat Elizanburu'k eta ala zion berak, bere buruagatik:
Etxetik kanpo zait iduritzen
Nonbait naizela galdua.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Oraingo erretore jaunak ipini zuan ta pozik dagola uste det onelako erantzupena bere lanari errian arkitu duan ezkero.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Ederki doa Lasarrte'ko apostoladua, ta ondo joango dala uste degu aurrerakoan ere.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 GWALARN elebitzaren (bilingûismo) etsaia da, uzte dulako, bretoiera aski dala bretoitar erriarentzat.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Gure artean ez det uzte beste iñortxok egin ote dun Argiak aña.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Ezerki chukunduba dagoalako lurruspe aundi au, gudariyak gordetzekoa izango zan len, nik uste dedanez, bai jasetatik, baitare etsayetatik.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Gauz orregatichek chit askok uste izan dute sorgiñ lekuba dala lurruspe ori, eta bertatik zakabanatzen diradela arratsetan, ojuka ibiltzeko eta lixiba jotzeko ere bai, Albistur, Tolosa, Bidani, Errezil eta Aldabako erreka zuloetara; eta sorgiñ oyek berak ere diradela gaubaz bide izkiñ ta bazterretara irten diradenak jendea izutzera, edota gaitz egitera ere bai onenean.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Uste izan genezake bere azken-idazki au eiñ bat aurreratua zala, berak aspaldiz geroz aitatzen zigun-eta, biok Zumaya'tik Getaria'raiñoko bide ikusgarrian izketan bagenenbiltzalarik.

144. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Norrbaitek ere uste izan du gure aurreskua izango ote zan edo.

145. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Bedayo'ko txistularia ikusi nubanian, nik uste izan nuban aintziñako txistularia zala... ta ala ez-pazan ere, aintziñako txistulariak Bedayo'koa bezelakoak izango ziran.

146. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Beron egillea illa dela uste dut.

147. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Baita Nekauste orretako neurrtitzak ere, uste dan baño erri geyagotan abestuak izan dira, eta abestuak dirade gaurko egunetan ere, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean....

148. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

149. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arrek ala uste zuan beintzat.

150. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

151. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

152. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Zertarako uste dezute oroitzen dizkigula Eliza Ama Santak Mariaren aunditasunak? Egarriyak dagoanari iturri garbiya erakustea bezela da, Elizak gukin eguiten duana Siongo alabaren biotzak daduzkan doayak aguertuaz.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Ludi ontan Jaunaren aurr onak, morroi zintzoak, mirabe leialak izan-ondoan, zerua irabazi egingo degula uste degu; ta orrtarako beintzat alegiñak egiten ditugu.

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eta zer esan berriz santuetan uste dutenaz? Deun edo santuak Jaunaren adiskide lagun aundiak diranik ez ukatu, n. a. m..

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Pekataria bizi izanik biurtuko dan esperantzetan, eltzen da aizkenik ergay onetara, desiraz beterik, baña egintza onen utzik, kasik Jaungoikoa ezagutu gabe, eta berari ezer eziñ eskiñirik gaiztakeriak ezpadira, eta berak betikoak uste zituan egun batsuek bukatzera dijoazenen damutasuna.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Hik ez duk uste, bainan ez duk gero herrian gizon bat, ni bezenbat, bere andrea maite duenik....

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Errak uste dukela.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Zer naizela uste duk ni?.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Traba andiena, nik uste, euskaldunek ez daukatela biotz barnean ernaturik egi auxe: Euskalerria, oituriak, lurrak eta izkuntzak berexten dutela bertze errialdenganik, eta euskaldunak odolez, oiturez eta izkuntzez ez direla bertze errialdekoekin berdin.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Ez uste gero, nik ez ditudala onartzen eta ederresten euskarari buruz egiten diran lanak eta asmoak.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta geroztik, badut uste bere itzala lehenago galduko zuen Piarrek, bere makila galduko zuen baino, ezen, haur tchar bat oraino zelarik, aitaren makila behar zuen jaunak eskuetan... lokartzeko!.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Biharamunean, etcheko nausiak ongi uste zuen Jesus eta Jon Doni Petri argia gabe hasiko zirela lanean.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Uste dut hamabigarren hoi erhiaz sartu ere zion ahoan, ezen gorri beltzatua, ezagutzarik gabe, leher egiten ari, azken hatsetan zen orai etchek'andre dohakabea.......

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Eta ez uste izan Erreglako phondu horrek ez daukala haurride leialentzat erakaspenik.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Uste dut gure Anamitek zuzena alde zutela.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Orduan Jesusek hogoita hamar urthe zituzken eta denek uste zuten Josepen semea zela.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 2. - Sakramendu guziz eder hortan, Jainko boteretsuak errana behar duzu sinetsi, ez zuhauk uste duzuna edo itchuretarik iduri zaitzuna: beraz ikhara saindu batekin eta jauspenekin behar zira aldare saindurat igan.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Zonbeitek ez uste ukhanagatik Hazparnen sorthua da Behachka, 1871-ko Ekheinaren bian, Jella izena duen etchean.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Bainan nihork ez dezala uste izan soineko erosteko biltzen dituztela sosak haur hoiek: ez.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Frangotan, nik uste, golkoan ukan duzu halako erredura bat.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Usteko duzu, behar bada, sendagailu hori errankizun bat dela bakarrik.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Ez uste izan, geroztik, bildu al guzia bildurik dagoanik, nik egin duen lan ontan; ez orixe.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Bai hala uste dugu euskalzainekin batean.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Eskualdunek berek emeki-emeki laburtuko dituzte gure hitz larriak eta ez beharbada guk uste dugun moldean: ezen duela lau mende eskuarak maite zituen bideak eta bidechkak eztitu egungo egunean denak onhartzen eta gure ezpainak (zorionez ala zorigaitzez erdararen truskilkerieri oharturik) eztira gure arbasoenak bezain... minbera.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Hegaztin harrapari bat baita Azkaindar, Saratar eta Beratarrek arrano urdina deitzen dutena, hau dela uste ginuke, bere moko bazterreko eta kasko-lephoetako larru urdinskarekin.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Orai, uste othe duen gaicho taktatak zuhaitzetan eta harrietan direla ithurriak!.

180. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Badugu uste gudu gaitza izanen dela guziz Hazparneko, Uztaritzeko, Senpereko, Azkaineko eta Ortzaizeko haurren artean.

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Ez uste izan goiti egite hori barne betheduraz dathorla.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Zaharrek uste zuten landare hau baino hoberik ez dela changriaren sendatzeko.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Zaharrek uste zuten erhokeriatik senda dezakeela: beldurtzeko da ezetz.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 - Hainitz presunek uste dute aztaparretako minak ez duela kalterik egiten behieri, zikhirueri eta cherrieri baizik; ederki trunpatzen dira.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Ainitzek uste dute manobra ttipiak egiten ahal direla berek nahi duten bidetan.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Nik dakidana da, Arruit mendijan daukodan mutil aizkidiak diñoala an ondo aurkitxen dirala, ta eztiño ezer gexua; eta uste dogu, ainbeste balegoz, esan barik eleukela itziko.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eztakigu alako ziatz, baña uste dogu ointsu España'k aldatu zituala sartu-ordañok, eta Parantze'k aldatze orri ezentson ondo eretxi, ta ibilli dira bein-beñeko Egijunakaz, eta itxuraz eztira ondo konpondu, ta ointxe Parantze'k gogait egin eta esan dautso: emendik aurrera al dayanak al dayana

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Uste da txakurren jabiak ordaindu biarko dabela.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erromeririk etzan ixan. ¿Zergaitik uste dozube? Alkatiaren txilibitukerijakaitik berau dabil ba auzune guztijetako jayak galdu eziñik.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arrezkero ola ikusten zon danari oitura zon Que merlusa llevasese esatera eta uste det ortixe datorrela erderazko esankizun ori.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Entzun dogu.- Eztakigu, oindo, egija dan, baña uztot bayetz, izpar au emon dabenak jakiteko zijoa dabelako, gure Udalak artu dabela erabagi txalogarri bat.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Or Arriandiaga aldian be uste dogu beste aldra bat batu zeinkiala; ia ba mutillak, ez egon beti lo, egin agur bat euzkerien alde.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Nik uste dot ankak puska bat jaso biarko dituela au ain laster egiteko. (2) Zenbat killimetro dagoz ba?- Kirikiño.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Doixtarrak ez ei-dagoz itxaspeko gudeari isteko, ta orregaitik uste da orainguan asarratuko dirala, ta alkarri gudea ipiñiko dautsiela.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Izparringi aretan lan egiten daben idazliak gogora etorri yakuz jabe-aldatze ori irakurri dogunian, eta uste dogu estura andijan aurkitu leitezala baldin gixon zintzo ta lotsazkuak ba'dira.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Patxi'k be alan uste ixan ei eban eta ikusi ebaneko esan eban: ¡mutillak, larrei dok au goixerako!.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Zegaitik ete? Uste dot igarri dodala esan daustenian Zubieta jauna nor dan; baña gagozan ixillik.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Polita da nire eretxiz, eta atzegin ixango yakela uste dot.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Uste eban baño beranduago zan urtean, bada damutu yakon iru bidar bai gure anai maite oni.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ALKATE JAUNARI.- ¿Emen Olaso'rako bidean (kanposanturakoan) ezin liteke argirik ipiñi beste bideetan bezela? Uste det egokiya dala eskatze au, ta ontzat artuko dala.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Urreta jauna jaiki zanian itz egitera uste nun etxia purrukatuko zala ¡ango txaluk! gogo aundija zegon jaun onen itza aditzeko, ta arrazoi zuten, zergatik ¡ura da itz egitia!.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Irakurlia, ez uste au gure andaluzkerijen bat dala.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bayetz uste dot, baña bada-ezpada or joatzu, Gernika aldeko izkia: (Geldiro)
Urtebarri karri
txarri belarri
dekonak eztekonari
nik eztekot eta niri.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Nik zu ezagutzen zaitut zuk uste ez badezu ere, eta orregaitik esaten dizut etorriko zaizula ordua.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Uste det zuk ere badakizula ni nor naizen eta zertarako balio detan.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Au orrela igaro zan eta uste genduen aztu zirala txerri kontuak.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Ezingo dogu guk, imini orrelango ikastola bat, erri onetan? Bearrekoa da berau eta uste dogu imini leikela, euskelzale guztiok bat baten ezarri ezkero.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupa ostean, uste, dogu erriko ezpata-dantza aldra politak egingo dabela dantzan.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aurren-aldiko Gobernua'ren agintza ugari aiek alaitasun pixkabat sortu zuten gure biotzetan; eta agintzen zizkiguten onbide guziak izango ezpagenituen ere, uste izan gendun, zerbait berialaxe genduela, barruko poltxikuan... baña, agindua bat eta emana bi, entzun geniogun lenagokuari.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskumatearen aurka gogor dago auteskirik eztabelako emon gura ixan Sanchez Guerra jaunak uste dau berak eztabela atzerarik egin biar, lengo bidetik jarraitu baño.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Berak aldun ixateko zaletasunik eztau euki baña, beratzaz zer uste dabe yentiak jakin nai dau.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Unamuno bestiakin batera egongo dabile ez uste.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Iñoiz eztogu uste, oraingo antzean batuta egongo ziranak, euzko-semiak.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uste ixan dautsu Catalunya'n Macia dalako bat emen xango zala bera, baña gure artian badago buru argirik, arrotzakin ibilli eziteko.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Lerroux eta beste batzuk legez millaka autarkijak artuko ebazala uste eutsun.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¿Aberatsak apaizak? ¡Bai, leku onian! Orrela uste dute askok, ori bai; baña... oker daude orretan.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarkunde onen ondoren ankerrak ikusirik, Jaunak aurrez iragarritako egun larri ta estualdiak eldu zirala uste eben askok.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erromarren buztarri gogorra austeko asmuz asaldatu ta jagi ziran persitarrak; baña izkillu-indarrez zapaldu onetan bere jainko-aizunak lagun izan yakozala uste eban Deki'k, eta menpeko kistarr guztiei siñestea ukatuazo edo ezpabe eriotzea arrazoteko asmuta erabagia artzen dauz.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 - Zer? - diñotse Baleren jaurleak: eguzkia, gure asabak antxiñatik jauretsi daben eguzkia, Jainkotzat ezagutu ta gurtzea ¿zorakeria dala uste dozue? - Bai; eguzki ori iñok egiña da ta egindako edozein gauza Jainko etsi, Jainkotzat euki ta gurtzea, zorakeri garbia dala uste dogu.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Berau dala-ta, bijarr, Gernika'rik geyena jaupa orretan ixango dala uste dogu, batez be jeltzaliak.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Euzko-dantza ta jolasok ikusten be oztetza aundija elduko dala uste dogu.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Geure egipenakaz uste ezkarala dakutzun Jaungoiko ori: atzerrijen Irakasliak kalte orotatik jabon gaikezala egixu.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eure bidiari lotu nire oñak, labandu eztattezantzat; adi agokit, eta entzun nire itzak; eure errukijaren aundija erakuskek, eugaz uste diranak jaregitten dozakan Jaun orrek.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lekaide apalak ez eban uste zeregin andi orretarako gai zanik, eta gotzaintza ez artzearren, ixil eta bizkorr kartujotarren lekaidetxean ezkutau zan.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Geu bixi garan arrtian baña, abesti zarr arettako batzuk be bixiko dirala uste dogu.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uzkurrtzak aginduten dauskun lez, geure arerijuei asketsi eta bide onera ekarrteko, okerreko bidian gabixala uste dot.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eskuma aldekuak gorrotau eta ori baño txarrago, errurik eztaukan uskurtza be gorrotau egingo dabe, uste dabelako berau be errudun dala.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Askok uste daben lez onak eztiran gustijak il egin biarr ba-dira, Jaungoikuak Berak euki eban eta dauko eskubidia nai dabenian iltteko.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Neure kolkorako niñuan, ostera: Aberrtzale asko dagonentz eztakit, baña euzkeraz itz-egitten dabenak, uste ez-arren be, aberrtzale zintzuak dira.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ittaun bat egitteko bidian eguala uste eban.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Uda onetan, uste dogu, asiko dirala Goiko-Erro; Andraka'ra arteko lanak.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Areik be juango dirala uste dot.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Esta euskaldunak ¿uste al dezute gure izkuntza maitagarria ta jakingarria ez balitz atzerritar oyek ikasten ariko lirakela?.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Batzokia beterik egongo dala uste degu.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez det uste ain kirten eta burugabeak izango diranik, eta bai ajolagabe xamarrak.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zer nai ote zuan señorito orrek? Gloria de Kintanapala esango genduala uste ote zuan?.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal idazle biotzekoa, idazkide maite-maitea, zuri arenka astera nijuakizunik ez dezu noski usteko? Zure aurrekoai diezun begirapen eta maitasunen berri bai-baitakit ba.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste degu bi berebill juango dirala.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Alkarri lagunduaz, ara zer egin liteken; uste ez dan gauz asko.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer uste dezute gertatu dala?.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez noski, ez det uste, zuen odola, eusko odol gorria da, eta oso garbia gañera....

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Alarik ere euskaldunari etzaio gogoratu bere gogoetan barri idatziz ematea eta orgatik, nik uste, ez dela gutiago zuur agertu: zuurrak naiago du andi agertu baño, izan.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Emakumearen edertasunaz, euskaldunek uste izan dutena, zuur itzetan ikasi dezakegu.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Orai aldi untako emakumen gaitza gizondu bearra (feminismo) da, nik uste.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Naiz da berriketak sortu, eta batzuk mindu, jo ortik bildurrik gabe, egia beti egia da, eta uste det garaia dala numeroa utzi eta kalidadeai begiratzekoa.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer? Ez det uste egokiya danik, nik emen araudi osoa idaztia, bere garaian azalduko da ba.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera kataluniarrak oso komerzianteak dituzu, eta ez det uste ain buru ariñak izango diranik, euren kalteko lege bat euren bizkarreratzeko.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Araudiagatik dala uste dute.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta aitatutako Ley de Términos Municipales ori socialisten jauntxukerirako atondutako legedi zikin bat zala jakitia, aski izango dala uste degu, dana esanda dagola esateko.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nik uste, ekin geniokela beste bide batetik, euskera nola edo ala gaur bertan izan leikela giza artekoa.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurleak ez det uste euskeraz dagolako baztartuko lutekianik; bestela oien abertzaletasuna eta auntzen gaberdiko eztula berdin, berdin.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen nik uste det geyena biltzen dala Oyartzun aldian, ikusi beztela etxe ayetako balkoi piak ta laister arkituko dezute balkoi bat iru edo lau kabikin ta gutxi altziak lurretik.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta, ¿zer egiten unela uste den?.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Premia degula uste du.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Baña zer uste dezute, zuen politika zital ta petralakin, zuen gezur ta gorrotoakin gaurko Bedayotarrok engañatuko gaituzuela edo zer?.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ez bada uste guk Bedayotarrak orren atzeratuak bizi geranik.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Nik uste det, zuek ere orrela pentsatuko dezutela, eta gauza oieri bukaera eman bear zaiela.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandekua ez degu uste txarragua izango danik.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Asieran ollotegia zela uste genduan baña orain ikusi degu... iñork besteren ordez egin ez lezaken zera... egiteko emen da.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Alare uste degu gure gaztiak berena egingo dutela.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta uste degu aintzakotzaz artuko gaiztutela, baldin albaiteroak nekazariekin pakea eta bear bezelako artuemana izan nai badute beintzat.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Donostiarrak ere ari dira asmo ori biribiltzen, eta uste degu, arategi ederrak laster tajutuko dituztela.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Etxera gaztigua bidali ondorengo amabost egunen buruan azalduko ez balitz, idazkolan jabetu zala uste izango da.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Izugarrikeri aiek edestu nituanean, ez nuan uzte orrelakorik gertatuko zanik geiago; ain gogorrak eta ain negargarriak ziran gertaera aiek.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Baño S. Pedroetako Irungo festetako uste dezu akabatuko dala?

279. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Baño uste al dezu Jaungoiko naizela edo ori jakiteko? Akitua ez badago, iduritzen zait ordurako gauzak argi aski ikusiko ditugula.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ea noiz akituko dan gerra ? Ez det uste asko iraungo duenik.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Arana eta Goiri'tarr Sabiñ'ek esan eban, ta egi-egijaz uste dot, eztala asko errdera-ren baten ta geure Euzkerean itz idia ixatia errderatik etorri yakula esateko: asterrtu biarra dogu lenengoz itxorrkuna.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ikaskixun sakon onen zegatyija jakin gura ba-dogu, errazto jadetsiko dogu, uste dot.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Ikasi dozu, dinozunes, errderia, baita errdaldunen ekanduak be, ta ni baño geijago zariala uste dozu.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Enaben uste aiñ kokoloa siñianik! Osazuna ekarri, baña ori esta ekarten errbestetik esta arerijoen gurarijak beteta be.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Ikadi dala uste dot higueral, alan deituten jaken etxiak badagoz.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Gaur be uste dot, kenduta balego, Aranak diñoan lez, oba litzatekela. bere bier izenik estagoalako ta dakarrezan naztiak gaitik.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ez al da bada pozgarria benetan Euzkadi maitatzen duanarentzat olako egun bat? Nik baietz uste det.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emen beintzat zaletasun paltaik ez dago, ta eguna gerturatzen dijoan bezela geyago uste det; ia beste gauzarik ez da entzuten, egun ori gora, ta egun ori bera; egun ori alde batera, ta egun ori bestera; nola zarretan ala gaztetan.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Nork uste baztar artaraño joango ziranik?.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta ez uste izan, hoinbertzetaraino katholikoen zuzenak zango pean ibili ondoan, hoien beldurra lotua dutela.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nik uste bata edo bertzea eskas dutela, ez badituzte ere biak labur, ongarria nahi luken bezala arthatu gabe uzten dutenek, bertze edo zoin lanen egiteko estakuruan.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bildozeko aldetik nik ouste....

293. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez gaitezen aski zozoak izan uste izaiteko zinez mintzo zaikula.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hainitzek uste dute gizon hori erroa dela, eta ez anarchista.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ez uste ukhan ongailu hau ez zakola neguan baizik ari ogiari.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zenbat dembora uste duzue eman duela bere aitzineko kartan gostuko platak ezin hautatuz?.

297. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eztut ouste; Iabarnen aferma sari hori ukhen gabe igaranen dira; badie preziski berentako begiratzeko ideia, eta han diren zumen emaiteko bouhamer dohañik.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure buruzagi gorri framazonak harrituak dagode, ez baizuten uste holako solasik hoin garbiki entzun, eta ikhusten baitute, horren ondotik, bertze aphezpikuak ere holahola mintzatuko zaizkotela.

300. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez uste izan hoien kaztigu hori zuzen-kontrakoa zitekela.

301. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez; zozialist hoik nahaskeria frango ibilia zuten; jazarri ziren jandarmeri; hoitarik kolpatu zituzten zenbeit, eta uste dut bat hil zela.

302. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Uste balinbaduzu, etchekoz etcheko, edo kampotiar norbaitekin urthean hiru, lau aldiz pestachka bat egin ez ahantz haricot de Soissons, edo de Gampecirc;nes, delako zuri, larri, eder hartarik eraitea.

303. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez nuen uste aldi huntan mintzatu beharko nitzaizuela, ez bertze erresumetako lur-ikharez, bainan Frantziako berekoez.

304. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Heiek ez dute guk bezala bizkarraren neurri berrirat zumatzerik ukanen; eta balute ere pochi zonbait, errechkiago zumatuko duten nik uste.

305. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gainti hounetik ouste die presentaturen diren Ybarnégaray Guichené eta Choribit.

306. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Etcheko anderek ere hura nahiago; ezen urean trempan ezarriz laster hantzen da; bazka lodi eta legun bat egiten du; anhitzek uste dute oraino hura dela tourteau-etan hoberena, harek duelakotz ur gehienik hartzen.

307. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Uste bai, ez baita arras hola gertatu.

308. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ama gaichoak burua galdu nik uste.

309. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan ez dire zuetarik hainitzek uste duten bezenbat: laurden bat goren gorenetik, ez gehiago.

310. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Alperrik ordea, ondo uste gabeko ondamena bereganatu zuan.

311. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etzuan asko uste Senakerib zetorkiona.

312. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Uste diat emengo berrik jakiteko onezkero zaleturik eta zai-zai egongo aizela.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Gizon, alkarrekin zebiltzatela uste nuben baintzat.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Zu zerori eztakit, bañan Balenzi, Andaluzi, Extremadura, eta onuntzagotzoxeak ere beintzat bayetz usteko nuke, Zortzireun urtez aprikar t'arabetarrak nonbait or ibilli omen ziran, ta....

315. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oarra.- Oso kontuz ibilli bearr da sublimadorekin beneno indarrtsua da ta, eta ez det uste gañera, sendakiñaren errezeta gabe emango lutekenik.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso asti gutxi bearr da lan oiek guztik egiteko, eta lan txiki oiek iñorr gutxik uste duten baño geiago nekazarien zakela betetzen dute.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain, lezotarrak, erri guztietako Batzoki zabalkundietara, joaten geran ezkero, erri oietako abertzale danok, egun ortan gurekin elduko dira, guk ala uzte degu beintzat eta ala bear ere gaiñera.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Uste dot JAUNGOIKO ZALE izparringijan argitalduko dozula izparr au, ta eskarrak egiñik geratzen naz zeure agindupian.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Baña ene seme: eure txakur andia eskekoai emonda: ¿zelan uste dok praka barriak emongo dauztazala?

321. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Baña agindu estu oneik guretzat emonak ezpalitzaz be, ¿uste dozue besterik egin giñaikeala gure buruak egiaren yabe, egi katoliku guztiaren yabe ikusita?

322. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, bialtzea ango katolikoak 50.000 lira ordaindu eben eta uste dogu oingoak be aren neurriak ditu-ta, gitxiagogaitik ez ebela egingo. ?Yauna'ri eskerrak, ba'dira ludian katoliko zintso ta esku zabalekoak!..

324. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Uste dogu euskaldun Kristotarrak eskua luzatuko dauskuela jai bi oneik biar dan anditasunaz egiteko, zabalduta daukagun arpidea gizenduaz.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Uste izatu zuen, 1568an, itsas gizon handi español Mendanek, ingurumen hori zela, Ophir (Ofir), Salomonen untziak urheketarat ethortzen ziren tokia.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Ez, etzan, orraitiño, lillura, ak uste lez.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Etxe barrietan pozik eta zoriontsu biziko dirala uste dogu.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - ?Donosti, Goyerri dala uste al dezu, gizajo orrek? Ortan okerr zaude bada.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Edo obeto, lotsagabe arreri emakume baten apaingarririk ederrena etxe bazterrean ampacirc;ztu ez ote-zitzaion. ¡Baietz uste det!

330. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Libertsiyo polit bat
Elkarren artian
Pasatzia obia
Bitatik batian;
Eztut uste izain den
Iñoren kaltian
.

331. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Behar diagu, ba foroatu Eskualduna ez dela uste duten ttonttoa.

332. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Jesukristo gure Salbatzaillearen bidez, Espiritu Santua eurrez isuri dausku, Aren graziaren osasunaz betiko biziaren jabegei egin gaitezan, geuk uste dogunez: Jesukristo gure Jaunagan.

333. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0009 Bakoitzak bere alde itz egin eban ta
tximiñoak olantxe erabagi omen:
Ez dot uste diñozun ori gal dozunik.
Zeu zara ebazlea, moduz uka arren
.

334. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Gorroto onek bere sustraiak
sendian ditu nik uste,
guraso onak dauzan etxean
ezta asarrerik ez naste
.

335. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 zoriontsu bizi ziñala, uste neban nik,
or zure urregorrizko gaztelutorre eder orretan
.

336. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Baiña etzaitez, gero, oker onetan jausi: lan eta neke andietan bakarrik, ez uste, irabazia daukazunik; buru-ukapen txikiak be ba-dira, morroi-zeregin baliotsu doguzanak: mai bat jantzi, liburu batzuk atondu, neskato bat orraztu.

337. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 18. Betidanik dazau (ezagutzen dau) Jaunak bere egiña: 19. beraz, Jaungoikoagana biurtzen diran atzerritarrai, ez yakela gogait eragin bear uste dot; 20. guzurrezko jaungoikoen kutsuetatik, aragikeritik, ito danetik eta odoletik alde egin dagien idatzi baiño.

338. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0098 - Eta, luzarorako daukazu? - Ez dot uste.

339. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0058 - Zu, zer zarala uste dozu? - Ni? Gizona.

340. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Birigarruak aitu ete eben Txomintxoren esana? Eurak baietz uste eben.

341. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 - Ik neri, itaun gaiztorik egingo daustanik etxoat uste, ta egin egikek galdera ori.

342. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Oker baten lekuan bi izan ebazala uste ebanean, orra, guztia aldatu bapatean: Egazkiña lurrera erori zan, eta bertan yoiazan guztiak kixkaldurik lotu.

343. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Baiña... oker dabil, oker, beste munduraiño elduko dala uste badau.

344. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaur, Eibar'ko gaztiekin be ori berori gertatzen da - aintzinan be alan izango zala uste -; zarrentzat ikusi juat eta ikusi jetsat gauza bi dira.

345. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Zenbaitek ez dau uste, gizurrezko izen ori, eurena, eztanik pe, baña beste batzueri ez jakue gustatzen bigarren izen orrekin deitzerik.

346. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Jo batera ta jo bestera, leoi billa ebizen eta alakoren batian, amarretakua eitxen daozela, eurak uste ez-eben orduan, ara or nun agertu jakuen izugarrizko leoi aundi bat.

347. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Ez dagigun ba uste geidea maite ez-da Jaungoikoa maite dogula; Juan goizpargille deunak diño: Jaungoikoa maite dot esanda iñork dakusan anaia maite ezpa'dau guzurra diño.

348. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Baña, argixa au, bestiak bezin zazkarrak, erabilli eban buruan zer eiñ, eta batelarixorrek esan eban astorautako lagun bixentzako errazoi au: - Ez naiz ni zuek uste dozuen bezin ezigabia; baña gauza biren baimena biar neuke aurretik, zuen aukerara biurtzeko.

349. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Eta egun aretan bertan, berbizkunderik ez dala uste daben sadukeotar batzuk urreraturik, itandu eutsoen, esanaz: Irakasle, Moiges'ek auxe itzi euskun idatzita: Semerik bagako anai ezkondua norbaiti il ba'dakio, aren anaiak beretzat alarguna artu ta anai zanari ordorengoa sortu begio

350. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Jaungoikoa bere alde uste eban: Jaungoikoak lagun dagiola orain, maite ba'dau: Jaungoikoaren Seme naz , iñoan-eta.

351. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Alluitz erabilten ebala idazle-izentzat, uste dot (Unzillaitz ez bazan).

352. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Ezin geinke beti kijoteak izan ta ezin geinke erriaren fede-onean uste izan eta bere eroapenezko irribarretxoaz poztu.

353. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Auxe dala, uste dot, legezko bide zuzenean ibiltea.

354. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Geyenetan, gauzak ondo arakaturik, esaten eban: es probable es verosimil... Eta gauza bat probable ta verosimil zala uste-ebanian, ondo adiralduta gero, beretzat arrtzen eban.

355. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Sentzuna-ete? Ba, nire sentzunak niri euzko ta Euzkadi ondo dagozala diraust, ta euska ta Euskalerria baño egokijaguak dirala uste-dot.

356. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eusko ta Euskadi idazten dabenok orren argi eztot uste erantzungo dautzubenik.

357. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Olako talde orrek eztot uste erria asko goralduko daunik....

358. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Erantzunik ez dabe artu, baña Eleiza'k nozpait arazo ori aztertuko dauala uste dogu.

359. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Judutarrak Bere Irakaslea orren bestean gorroto ebenik ez eban uste....

360. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur dana dagigu diru-truke; baiña geure ekandu zar ta gauzai eusteko emoten dana, ez dot uste errekara botariko dirua danik.

361. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Askok uste dau bertsolariai txalo jotea txakur-amesa lez dala, ta oneik txirristaka ta laba-labaka lez jardun arren, lau puntuko bertso baten iru besterik sartu ez arren, askotan jo oi dautsez entzuleak sekulako esku-zarta biziak.

362. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jesan alkarri, ezer arrtzeko uste bage.

363. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Ori esan, orrek guzia azpikoz gora jarriko du. Bazterrak ondatuko ditu. Zer nolako aldaketa! Ez balitz ori besterik! Ikaragarria da! Zer entzun dedala uste duzu?

364. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Gizataldearen etorkizuna gerora datorke... landare ta abereena berriz, aitzitik, kontrakoa.... Ez uste, ordea, makiña deus ex machina danik, Jainkoa ta aurrerapenaren ordez, jarriko dana gure alegiñik gabe. Guziz bestaldera da, andre.

365. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 LETRADUA - (Estu ta larri sabelean eskuak jarriaz) Alare! Libratu naiz! Ai ene! Nere tripako miña!. (Bere gorputza eserleku gañean etzanik) Iltzera nijoala uste izan dut.

366. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 MARI-DOMINGI - Orrela uste det nik.

367. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Lutxi - Uste al dezu? Orratx! Etxetik atera nintzala bost urte badirala dirudit.

368. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Nik ere ba-ditut egin bearrak, bainan ezin utziko zaitut bakar bakarrik. Xatur etorri deño geldiko naiz. Ori neska txoralda! Senargaia al du edo zer?
Lutxi - Laguntzailleak, bai. Ortik aurrera ez det uste.

369. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Beñere ez zijoala uste nuen.

370. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Ez da ori. Lutxi'ri, uste det, orain komeni zaiola etxetik ateratzea. Ama batek seme-alaben etorkizuna dalata ez du beldurrik izan bear etxetik kanpora atera ditezen, kristau-ikasbidea ta errilijio katolikoaren egiak ondo erakutsi ba dizkiete. Jainkoa'k ez ditu eskutik utziko.

371. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

372. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MARTIN IR. - Andrea!, gelan zeundela uste nun...
MIREN A. - Malen'ekin gelditu naiz. Eta, Xabiertxo?

373. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Iñaki ori, jainkozko gizona dek!
BITTOR - Nik ere, ala uste diat.

374. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Ez diat uste; Xabier, Naparru'ko jende onenetakoa dek; eta, Iñaki'k beartsua zirudik.

375. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ogeita zortzi urte egunero, goiz eta arratsalde kanpai sokari eragiten diodala. Ez det utzi astintzez gaxo-aldia izandu nuanean besterik. Nik uste gure kanpaiak, bakarrik ere, zer ordutan dantzatu ba dakila.

376. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindaria - Ez uste. Oiek agintarien morroi ta mutil dira, goi agintaria ona ala txarra izan. Ordaintzen dietenaren menpeko. Ta gure zaindariak Kristoren mutillak izango ditugu: biotz oneko kristauak.

377. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - (Abotsak entzun bitez) Gurutze aizpak asmatu duala uste det. Izaskun'en abotsa da atadian.

378. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Lenengo meza ematen utziko didatela uste det.

379. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - (Irri gaiztoa) Onuzkero esnatuko ziñaten ez da ala?... Gu esnago ordea! Ez uste guri ziririk sartzerik. Beriala epai maikoen aurrean agertu bear dezute, atzoko zuen esanaldiak berritzera...

380. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Xixili - Gizon batek maite ninduela uste nuben, bañan, etzan ala, ez ninduen maite; diru usayian zebillen bakarrik. Aistiyan jakin det ori, ta aidian juan biar izan du.

381. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ederki egin dezu.
Xixili - Aren maitasuna egiya zalakuan, eta zuk uste arren, gezurrezko korkoxa jarri nuben... Azketsi, Jenaro...

382. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zure kazkar ortan argi pixkat sortu nai nuke, ordea. (Izaiña'ri): Esaizu benetan, Izaiña; ardi galdu onek uste duan bezin txarra al-da ezkontza?

383. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Sat[ur] - Kirtena alakoa! Nola uste izan dezake iñork, nik orrelako astakeririk egingo dedanik?

384. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Baita zera ere! Zeruan mutilzarrei bizi-eziña sortzen dabiltzala uste al-dezu? Izango dute aurreragoko lanik!

385. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Bai, zure jokaera. Lo nagola uste al-dezu? Erri osoa arrituta dago. Gauden egunetan asiko ziñan, ba, Don Tenorio'renak egiten? Amabi neskatxei, gutxienez, esan diezu beaiekin ezkonduko zerala.

386. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Inbustero bat badatorkizu
itz gozuak esatera,
ez uste izan datorrenikan
gauza onik zuri ematera;
seguruago etorriko da
zeuri zerbait eskatzera,
engañatuko zaitu poliki
deskuidatuten bazera.

387. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Anai ote ziran ere uste dute.

388. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nik ikuste-uste dedana,
nigandik alde, ala ote da emana?
Ala nere begiak iñun eztana,
sortzen ote-dabiltz? Irudipen-uts ote dana?

389. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Edozelako olerki-tankerari iñolako euskal-kutsua txertatu dio: olerki biribil, zoragarri ta erritarrok gure erri xeak maite ditu, baita zerbait ikasi izan uste dugunok ere.

390. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oi, aur eder! Ez uste larregirik kolorean ezar.

391. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Gañera, gutxien usten degun garaian, eta laister, guda bukatzera dijoan zurru-murrua dabil bazterretan.

392. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Eztirala egingo uste dezu?
- Bai, gizona, bai, baña arterañoko osasuna nai nuke.

393. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Zer uste zenduan ba, soñekoa kolgadorian zegoala? Kolgadore asko dezute etxian?.

394. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Asiera artan zuentzaz deten eskertasun aundiak zekarkien gauz bat ote zan uste izan nuen, bañan arras sakonagoa dala laxter ikusi det, barren-barreneraño, biziaren sustraietaraño, sartua daukat, nere buruak baño indar geiago du eta oso bere mendean arkitzen naiz...

395. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Edozer modutan ere uste izan zuan baserritar arek zekarren urrearekin asko irabasiko zuala, eta sorbaldan joaz, esan zion:
- Orretzaz, gero itz egingo degu presa gabe eta oraiñ nerekin bazkaltzera etorri bear dezu.

396. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Ja, ja, ja! Nik uste dut... seigarrenekoa izango zala.

397. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Eta ori, nik uste, arako teori-buruaz mutur-joka dabil.

398. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Emakumearen gogoak ez du niretzat misterio ta zador geiegirik, uste dut.

399. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Zer uzte dezute zuek, azala apaintzearekin dana egina dagoala?

400. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte, ik onelako erakutsi ederrik emango idakenik.

401. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte ain biotz onekoa itzenik.

402. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Beste baten maite miñez dabillela uste al dezu?

403. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Beiñ baño geiagotan joango zaizkiola uste det meza ematen ari dan apaizari begiak, paperetako letra aundietara.

404. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ez dut uste, ala ere, bere siñiste orrek iñungo arriskurik ekarri lezaigukenik.

405. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Ez det uste sekulan ikusiko degunik emen gure Manex urrezko katea paparrean, beste Amerikano batzuk bezela.

406. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Nola uste dezu ba, Prantxixko?

407. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Ez dakit Dima-tik nora eraman giñuzten, bañan, uste dedanez, andik atera eta ibillialdi izugarriak egin giñun, kontrarioak atzera eta gu aurrera.

408. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

409. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Santa Ana egunian
jun giñan emendik,
amarretako trenan
martxa Andoaindik,
gero Elizondora
kotxian Irundik,
ardit bat bakarrikan
eman gabetandik,
alako gizonik
iñun bizi zanik
ez nuben uste nik
ain prestu ta onik,
guretzat ez da izan
iñun oraindik.

410. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Illunpe artan argi printzak ikusi uste nituen, eta egiñaletan piztu bear izan nuen gelako argia, begi izutuak baitziruditen.

411. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Ez det uste zuengandik orrelako agindurik artu izango duanik...

412. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Elizkizun eder onexen bitartez, uste baitzuan Aita Santuak, kristau erriak alde egingo zutela egun aietako lotsagabekerietatik.

413. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0053 Onezkero etxera bildua uste zaitut Pazkoetarako.

414. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ustel-uki-alda-ezin diranak berak, nongoa kenduz geroz ezer etzirala uste bainuan, ez ta uts zulo ere.

415. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Etzun Venu'k biotzik intziri geiago entzuteko, ta, ala-jarduna etenik, onela diotsa: Zerana zerala, tiritar urira etorri zeran orrek, ez duzu arnasten nik uste urtzitarrak iguin duten bizitz-aizerik.

416. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno'k orduan jauzi (saltu) egin ta, ezpatea goigoi, soin oso zutik jarri ta (zigor gabe, berak uste) Enea jotzen du.

417. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Zerbait ikasi ta ikusiko degula uste det.

418. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Nunnai, kaleetan, plazetan, gutxina usten zuten garaian eta tokian azaltzen zan, iñoren bildurrik gabe eta lotsarik gabe, bere kurutzearekin Berri-Ona zabaltzen.

419. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Ohituta gaudela uste dut, erlijiokoetaz mintzatzean, mundua bi zatitan bereizten: sinismendun eta sinismengabeak.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Orixe duzu, nik uste, biderik lasterrena gizakume aragikoiak onbideratzeko.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Yesu bera zuten aien biotz ta gogo, nik uste.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Gertaririk argi ta garbienak oiñarritzat arturik, orixe irakatsi zun, edota, ala uste edo uste-iduri zun, beintzat.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Erakleito'ren ikaslea besterik ez dala Zenon uste izango duzu, nonbait.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Parmenide'ren eragitez auxe uste zun Platon'ek, baiña, ederragotuz.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Zer-dan bakarra Bat da, arean; Askarra zeatz ta meatz esateko, ez da, izan ere, naiz ta noiz-nai ta non-nai gure begiek, belarriek, idurimenak besterik uste izan.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Itzok irakurtzean, poto egin dudala uste izango du urliak.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Antxiñakoen arau ta ekanduetan sortzen gera, naiz ta gure nai utsak dirala oker uste izan.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Orixe uste dute oraingo iakitunek.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Orrela, bizibide osoa kataskan aldatu, ta erabateko yoera berria artu ditekenik ez dugu uste.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ezariezarian, berriz, Saul'en burua atzeman zuten aien esanak, ta Yesu Nazaretarra, agindutako Mesia izan zitekela uste izan zun, bere erriaren yareigille ta atzerrien itxoikizuna izan ere.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Garraxi orien balioa ontzat ematen ikas genezala, komenientea litzaiguke, nik uste.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Zer uste dute, ba?.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Balio dutenak eta lezaketenak egin bear ezpadute, artakoak eztiranak saiatzearekin eztute ezer aurreratuko. Zenbaitzuk berriz, bertsoak jartze ori edozeñek egin lezakena dala uste dute, ta alakoak ateratzen zaizkiote ez buru ta ez ipurdi.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Halere, ez dugu uste Larraitze Auritze Ustaritze Biarritze Azkaine eta abar danik, Larraitz Auritz Ustaritz eta abar baiño.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Elenerazko Y prantzesezko U ta alemanezko Û bezela eguzten asi zana Erasmus izan zala uste det.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Al dan bezin erreza bear dula izan, uste det, euskera.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Iritzirik onena, nik uste, beiñola Aita agurgarri eta euskaltzale jator batek esan zidana: idazle onak jaramon gutxi egiten die itzei euskera ondo dakianarentzat ez dago garbikeri ez mordoillokeririk euskera baizik.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 YAKINen, Teoloji ta Filosofi gaiak errenkan artu bear lirakela uste dut...

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Ez uste oroimena edo memoria etortzearekin batera, notin edo persona izaten, ta bera itzaltzean, auts biurtzen danik.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Ez uste egiñala oiek alperrikakoak izan diranik, umeen buru zoroan esamesak prest antolatzen baidira.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ez dut iragarri nai Kai Grak'en tribunagotik uste dudana.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Oarrerazi bear zaie, ba, zintzoai, alabearrean eta ez yakiñik, onelako; adiskidetasunetan erori ba'dira, uste ez dezaten, gaizki ari diran adiskideak alde bat uztera beartuak ez daudela; neke bat agindu bear da ere gaiztoentzat, eta ez txikiagoa yarrailleentzat, legauspenaren otsemaillentzat berentzat baiño.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 43.- Orregatik, gaiztoen orrelako elkartasuna ez da adiskidetasunaren zuribideaz estaldu bear; aitzitik, oiñaze mota guzien bidez zigorrtu bearra da, iñork uste ez dezan, bere aberriari guda egiteraiño eltzen dan adiskideari yarraitzea zillegi dala.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Izan ere, gauzak doazan bidean, uste dut ori gertatuko dala egunen batean.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 45.- Elade'n entzun dudanez, yakituntzat artuak ziran zenbait gizonek atsegin izan dute, nik uste, aburu nabarmenak agertzeaz (ez dago, ordea, aien kako-makoetatik iges dagikenik).

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 46.- Beste batzu are ankerrkiago mintzatzen omen dira (arestian ukitu dut gai ori laburrki); uste dute adiskidetasunak babes eta laguntzagatik billatu bear dirala, ez onginai ta maitasarreagatik.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Ez dut, ordea, sendabide bearrik; nigan dut sendagarria ta, batez ere, gogoratze ontan: Gizon geienak beren adiskideen eriotzean larritzen ditun oker artatik lekura nago: ez dut uste Kato'ri gaitzik gertatu zionik: bat edo bat agitu ezkero, neroni agitu zait.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 11.- Ari buruz, berriz, nork uka lezake zorionekoa zan dala? Illezintasuna nai izan ezez, ta ori iñola ere ez zun uste, gizonek bidezki opatu ditzakenetako zer ez ote zun iritxi? Aurra zalarik, itxarobide aundienak yarri zituten arengan erri-lagunek; gaztarora orduko aiek gainditu zitun bere eragite ziñesgaitzaz.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zanduai yauresketa ain gurenak eman zizkieten antziñakoak edo gure asabak siñesgarriagotzat ditut; ez zuten ori egingo, noski, ezer ez zioazkiela uste izan ba'lute.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Au berau uste zun Eskipi'k.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Erri batzuetan uste dutenez, Herensugek zazpi buru ditu, beste batzuetan diñoenez, bakar bat.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Lenagoko agiritan eta gerora datorzkenetan oiñarriturik, uste dut, egiari urre-urretik jarraiki ontzat jo dezakegula, Narros'ko Markesa bere gaztetan etzela iñolaz ere jaieratsu izan eta salatu ere egin zutela errankizun gordin batzuk egotziaz.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 AMAITZEKO: Euskaltzaindiak ika'ren erabilkizuna mugatu bear liguke indikativoaz kanpo. Ots, potentzialean, pertsona guzietan ote den erabilgarri (nezakek, ezakek, dezakek... nintekek, intekek, ditekek...). Nik baietz uste.

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Austriar irakasleak eta aren lenengo yarraitzalleek uste zuten baiki beryakintza-petiko ortan beryakintzak bein yakin ta gero aztutakoak zeudela bakarrik; batzuetan on-arau edo gizarte-arauen aurkako ziralako azturik (Freud'en libido edo gizakiko-griña eta Adler'en indarnaikeria.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Gure erriak badu sen berezi bat bertso jasotzeko, ta bertsolari ez uste beretzat nornai danik; ez dauka artakotzat ahapaldi batzuk buruz ikasi ta abesten dakiana; beste zerbait bear du: asmamen zorrotz, berezko etorri, esaera txingartsu.

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Aintzat artzen dute, lana lanarengatik egin ditekela uste dutenak.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Romulo aundia Erroma'ko azken kaisarra gai arturik Duerrenmatt'ek egindako antzerki lana (Romulus der Grosse) ikusi dezutenok arrazoi emango didazuteIa uste dut.

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Jakin beharrekoa dela uste dut Lafitte jaunak Euskaltzaindiko batzarre batean gogoratu zigun harako hura.

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ikusten dute euskera geroago eta gutxiago itzegin oi dala, galduaz dijoala ta ala ere uste dute orrek eztuala ainbesteraiñoko garrantsirik.

460. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Eta arrazoi orregatik beragatik eztu Altube-k uste zin eta ler euskal itzak juramentu eta piñu erderatiko itzei lekua kenduko dietenik.

461. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Gauza oietarako erri euskerak uste dan baiño iztegi aberats, zeatz eta zabalgo aundiagokoa du: Askotan geugan dago utsunea.

462. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Uste dut galtze ori ez dela ain zaarra: Gavel'ek dio nonbait, orain dela 50 bat urte zaarrek oguzten zutela, Basaburuan beintzat; bainan orain, Basaburuan ere galdurik da; alarik ere populuak ba daki, bai, lenago aoskatzen zela, eta euskera idazten dakitenak askotan erabiltzen dute (bearbada, katiximan, meza-liburuetan, kasetetan orain ere idazten delako?).

463. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Nik aurrenean ez nuen ongi ulertzen ahapaldi au, uste bainuen Etxahun bere emaztearekin ari zela neurtitz auetan.

464. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Onela, pentsatu nuen diztatzû ez ote zen deiztatzû (dizkidazu) aldatzailleek oker emana eta lojika onek eraginda, lenen neurtitzeko ninak aditz-jokoa zentzu onekin ezin baitzen egokitu uste izan nuen nina=gros enfant (niño hermoso) izan zitekeala.

465. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Izan ere Pedro Mari'n bertsorik ezdakien benetako euskaldunik ez det uzte izango danik, baña bere berri-erditxo bat jakiteko ia ia Zizurkillen Errekalde baserriko sukaldea usmatu bear izan degu.

466. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

467. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Merkatu Komunaren Batzordeak uste du eztala aski nazio bakoitzaren ekonomia banaka planifikatzea.

468. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Sindikatuek uste dute ekonomiaren erabaki nagusietan obekiago parte artuko dutela baldin ekonomia billakatzen bada politikaren mirabe eta serbitzari.

469. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Alderantziz, jokabideak moldaberritzen, gizadiaren kondizio berrien arabera, uste etzan moduz dakiela frogatu du, deskolonizazioan eta eremu zabal eta merkatu ugari billa dabillen libreganbismo onetan.

470. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Orregatik kasorik okerrenean ere lana zearo alperrikako ez dala izango uste det.

471. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Izan ere sakon ikuste ezkeroz philosophia egin bearko genduke, ta ez det uste ortarako betik daukagunik.

472. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Bigarrenez emendik igez egin bearrean izan zan, lekaidetxearen zaindari zan Dunixi ura, uste zanez, Dunixi Areopagita etzala esaten zualako: Korintoko Gotzai izanik eta ez Atenas-ko, ez omen ziteken ba berbera Prantziko bidali izan.

473. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ez dala ori oientzat uste dute askok; ta nik, ba-dala oientzat ere, erakutsi nai diet; ez dala oiek dioten eziñik.

474. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Ain bearreko dezun ezkero ba, kristaua, zuzendari bat onbideari jarraitzeko, onean ona ta obea izaten laguntzeko alegia, eska zaiozu arretaz Jaungoikoari, eman deizula, arren, bere gogoko dan bat; eta uste izan ezazu, emango dizula, ona eta leiala dan bat, orretarako, zerutik aingeru bat bialdu bearrean arkituko ba-litz ere, Tobias gaztearekin egin zuan bezela.

475. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Eta zuk uste arren, betiko galdua zeundela, baditeke zuk gutxien uste dezunean, itsas baztarreko argia zure begien aurrean agertzea.

476. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Erlikien eleizatxoa Iñazioren bizi aldian leku au etxeko jantokia zan, uste danez.

477. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ementxe, uste degunez, ipiñi zuten Loyolako mutil gaztea elbarrituta Iruñatik ekarri zutenean.

478. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Pausoa, guk uste beintzat, etzuen egingo festetarakoan bezin bizkor.

479. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Karmida irakurtean, giza-irudi bat, biribil eta ederra, arritik ateratzen ikusten duzula uste izango duzu.

480. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Gainera, poemak, epopeiak, tragediak, ditiranboak eta itz-lauz edotariko itzaldi asko onduak eramanki ioan zinala: ta neronek arestian esaten nituen ikaskuntzetan, besteen aldean bestelako iakitun izaki eldu zinala, baita ritmuaz, armoniaz eta elatzen zeaztasunaz ere, ta gainera, beste gauza askozaz, oroitu uste dudanez.

481. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Ain zuzen, zure oroi-antzea azturik nuen, nonbait: asmakari ortan dirdaitsuen zinala uste baitzenuen.

482. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Sokrate'k.- Ezta iakingo ere, nik uste dudanez.

483. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Ala ere baziran beste ezagupide batzu, bide berdiñetik yoatea nai izango zuala, uste izateko.

484. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Esate baterako, Lisboa'ko patriarka Cerejeira kardenalak, argi ta garbi ta tinko esaten zuan: erriak uste duala, santu izatea fraideen ta monjatxoen kontua dala bakarrik, ez ordea munduan bizi diran guztiena, au da eztala Yainkoaren erri osoarena.

485. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Bere garaian ia biologilari denek uste zuten bezela, berak ere herentzia nahaskeraz (por aligación) gertatzen dala uste zuen.

486. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0176 Hala ere, Teilhard'ek Foko Pertsonal batean bildutako gizadi batuaren itxaropena egokiago ta egitazkoago dala etsipena baiño, zientzi-premisakin adosago datorrela uste du.

487. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Are gehiago: gugan dagoen eskuindarra ez da ezer, nik uste, gizon zaharra baizik, gugan dirauen oreopithekoa baizik.

488. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zergatik? Gu guztiz ohartu ez arren, Heriotza Oso horren zantzua belarriratzen digulako, nik uste.

489. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Erromesa, gaur Arantzazura zatozen erromesa: ala ta guziz ere, ez uste gero, eliz eder-ikaragarrizkoa ikusiko dezunik gaur emen.

490. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ionesko'k uste du berriz ere bultzada onuragarri bat eman beharrean gaudela teatroaren eboluzioari, eta lan hortan eskuartu nahi luke berak ere: (teatroaren billakaera horren) langille apalenen artean gura nuke nere burua ikusi.

491. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Ioneskorentzat (nik uste...) teatrora ideologi baten defenditzera doazenak, aitzaki-lekutzat hartzen dute teatroa, beren ideiak gerizatzeko toki bat.

492. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Onezaz, nik uste, badu agian Aingeru Irigaray jaunak zer esanik.

493. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Ez, ez dezagun uste txori-kantuz ari danik oiartzundar apaiz gaztea, euskal idazkera batasunaz baizik.

494. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Urkijo Mintegiaren aginduz artu nuen lan au, orain lau-bost urte, eta uste dudanez, laister azalduko da.

495. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Jakiña laster txikiagoa artzen badu, Illargira juan bearrean, berriz Lurrera jausiko da, bañan ez dezagun uste laster andiagokoarekin nai deguna lortuko degunik.

496. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez uste gaurko sobiets-erriak gai oek baztertu dituenik.

497. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Erria ez da zenbaitek uste duten bezain tontoa.

498. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0004 Joan dan banakoan argitaratu ziran batzuekin eta emengo besteokin, arrotuta geldituko dirala uste dugu gertaera paregabe orren gai nagusienak.

499. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0004 Zure atsegiñetako izango dirala uste dut.

500. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Or ditugu, batez ere ingelesak: industri, komertzio, politika, eta beste kultura guzietako itz teknikoak' guk baiño ugariago dituzte kanpoko izkuntzetatik artuak, prantzesetik eta abar; jarraipide au' praktikoago ùste izan dute bestea baiño, alegia, beuren-beuren duten jatorrizko eta balio aundiko izkuntzatik (germaniko zaarretik) kultura iztegia formatzea baiño.

501. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Sei urte auetako tarte ta opor-egunak arturik, bi-iru urtean burutu nezakela uste det.

502. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Zerbait mugatu ta estutu obe dala uste det.

503. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Las inquietudes de Shanti Andia irakurtzean itz auek idatzi zitun Azorik'ek: Gauzak eta personak obeto azaltzeko ez det uste gauza danik erdera.

504. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Baroja'k etzitun filosofian, soziologian edo beste jakintsu-gaietan gauza berririk asmatuko, baña literaturan beintzat merezi duana eman bear zaio; ta gutxi ere ezta, naiz askoek bestela uste izan.

505. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Argi ta garbi esan zitun esatekoak mundu guziaren aurrean eta ez det uste iñorentzat berri izango danik emen esan dezaketen ezer ere.

506. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Amorebieta'n uste dute erbiñudeak ez diela etxekoai kalterik egingo, ezta ere beren abereai, gauonetan sunbila pizten badute.

507. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Liginaga'n gauon-sunbillak ardiai ume-urraxeak sorerazten diela uste dute.

508. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Jasotako ale bi, adibidez: Baserritar agure batek irakatsi zidan, batere uste etzuala, speaker itza euskeraz.

509. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Jacques Maritain, bere buruaz mintzo da, 1954-ean, bere Carnet des notes-en sarreran: Zer naiz ni neroni? Profesore bat? Ez dut uste.

510. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Gure izkerak ere, askotxok uste izan ez arren, badu bere olerti-arrobia.

511. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Zergatik? Uste det asmatu dedala.

512. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Orain ogei ta lau urte sartu nintzan bidean ekiñez, uste det, Jaungoikoak nai badu, lan onuragarri egin dezakedala euskeraren begiratzeko eta argitzeko au bedere biotz-biotzetik opa det.

513. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Arantzazu'n (nik uste) orixe izan da, aurten lortu degun gauza on bat, onenetan bat.

514. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Eta ez dot uste neure emeretzi billobok berrogei urte baño gitxiago biziko direanik.

515. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Antze ta erti-saillean jardun dutenak, dizditsuen agertzen dirala nik uste; auek barne samur agertu zaizkigu beti, ta auek berez ditugu eder ta begiko.

516. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Orduan oartu zan gizona, munduaren zabalera ta adiña, uste zan baiño izugarri aundiagoa zela.

517. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sakatzez bere burua Yainkoa zala uste izan zun Kaligula'k.

518. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Mariun.- Bai uste nikek (mazelako bat emaiten dio).

519. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Koche.- Bethi bezain gibel izaiteko! ¡Ez uzte izan bihar artio cherkatzen ariko girela!.

520. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Koche.- (Bere buruarekin). Hum! Uste dut orai ez dutela ene beharrik! Urrundik ikusiko dut! (gordetzen da).

521. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 - Uste dun zer nahitako libro hizala? Ikusiko dun!.

522. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 CI=rLl=O - Uste duzu arrozoin emanen dautala?.

523. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Uste baduzu izi-arazten nuzula! Ez dut nehoren beldurrik, nik.

524. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 CIRILO He! Uste duzu behar bada ez zirela ezagutia herrian? Denek badakite gerla finitu eta gerlari haundi agertia zirela.

525. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 MANEZ Uste baduzu aditzen zituela.

526. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Uste duzu?.

527. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Lo izanen duk, nik uste.

528. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Bañan uste al dezu neri ere atsegin eman didala esan duanak, alegia dantzara joaten diranak ez dituztela ildakoak ondratzen?....

529. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Ez det uste, ortan ezer gaizkirik egiten dedanik.

530. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0109 Alkatea.- Nik badet uste, legez, Adela oraindik ere aren emazte dala.

531. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Zendako, bada, uste duzue laborariak zangoarekin baztertzen duela suge itsua, bertzeak lehertzen dituelarik?.

532. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Badoa gero timoiaren gainerat,
Handik zunkako on baten emaiterat;
Gero berriz farra farra
Ellanden sudur puntara;
Batean hunat, bertzean harat, griñatsu,
Iduri egiazki nonbeit duela su!
Eta khechu bertzeak ez direla deusik ari,
Bakarrik uzten dutela guzien akulari:
Apheza mar mar mar othoitzean liburutik!
Zer sanfreta haatik! Horrek badik burutik
Gazte bat aldiz kantuz, kobla eta errepika!
Uste du kantuz ariz joanen dela mekanika?
Andereño Uli badoakote aldizka
Beharri-ziloan jotzerat bere chirrinka.

533. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Oi Manechak, oraikoan
Altcha kopeta gizonki!
Trufariek gurekilan
Beharko dute ikusi...
Zer uste dute, marrakan
Belharrez girela bizi?
Etche bazter alhorretan,
Goizetik arrats izerdi,
Ikusten da, artho-jorran,
Manech anitz, alfer guti!...

534. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0368 Jon-Doni-Joane, zuri,
Donibaneko armetan,
Eman zautzuten ichilki
Achuri bat zango petan...
Uste baitzuten, segurki,
Sartzen direla zeruan
Manech anitz, gizon guti!...

535. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Xapelgo bat badelarik,
Denak xuriz beztiturik,
Heldu zauzkigu nunbaitik,
Uste dut aments batetik...
Alta badute gorputzik,
Zaluak, gantza gaberik,
Besotan indar ukanik,
Ukaldi gaitzak emanik.

536. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Zer egin ziola Kartuchek uste duzu?.

537. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Beraz, nahiz ta azalari, gain-aldeari dagokon gauza dela uste izan, Orthographia gora behera tipiak zeatz eta zearo erabakitzea ardura handiko egitekoa da eta litteratur-hizkuntzaren batasunerako beharrenetakoa.

538. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 - Ez dut uste: haren ehortzetarako dira.

539. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Zorigaitzez ez dut uste.

540. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Lehen eta azken aldia zela uste nuen.

541. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Bestek bazterrerat utzia nutela uste dut.

542. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Ez nik uste.

543. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Juduak eta beren zaleak, besterik ba diote ere, libretasunaren eta berdintasunaren alde ez direla esaten daukunean, nor-baitek uste izan dezake Mirande bera ba dela gauza horien alde.

544. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Otoi, ez uste ukan holako egin-bidean zein-gehiagoka asi nahi dudanik!.

545. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 (Oraingoan zortzireun ta berrogei ta amazazpi-edo ditugu-ta, beste batto ukanik ez dut uste gaitz aundirik jasoko dugun).

546. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Mirande -ren artikulua bezalakoak milaka ere sortuko ba liretezke euskal-agerkarietan, ez dut uste inork pentsatuko lukeen, hori dela euskaldunen ustegoa.

547. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0009 Bainan, zinez uste ahal du Mirande-k euskaldunen artean aurkituko dituela bide hartarako lagunak?.

548. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Frantses buruzagiek uste ukan dute behar zela erresumaren batasunaren osoki finkatzeko mintzairaren batasuna finkatu, eta bertze hizkuntzek (bretoi, okzitan, eskuarak) behar zutela hil.

549. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Uste dut eta bihotz-bihotzetik erraiten, salbatu behar balimbadu eskuarak, eskolak behar duela salbatu.

550. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Erranez garbiki eta goraki ez dela utzi behar hiltzerat eskuara, uste dut bethetzen dudala ene eginbidea.

551. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Bidasotar ez direnek ere, uste dugu aise irakurriko dutela nobela pollit hau, den oiturarik ttipiena irakurtzeko baldin badute.

552. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Arbelbidek, aldiz, zion Eskualdunen alkhartasuna, bertze bizpahiruek nahi zuten Eskualzaleen-Biltzarra: hoitarik bat, nik uste, Zalduby bera zitaken, bi ilabethe lehenago agertu mintzaldi batean izen hori bera jadaniko erabilia baitzuen.

553. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0215 Nik aldiz ihardetsi Hendayan sorthua dela urthe bat lehenago; eta nik uste, biak chuchen gabiltzan: egia balinbada gure batasunaren izena eta izaite berezia Ondarrabian onhartu eta finkatuak izan zirela, haren egiazko sortze eta hastapena Hendayan 1901-eko buruilaren hamasei aratsean gerthatu dela.

554. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Erran izan dute, bai, metafisi-karen garrak bertze dei guziak erre zituela haren baithan; ez dugu uste: behin segurik emazte batez egin du amets eta maitasunaz idatzi dituen lerroek erakusten dute ez zela aburupenka mintzatzen.

555. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 German hoien kulturaren influentza gehienetan uste den, eta Irlandarrek berek aithor duten, baino askoz zabalago eta sakonago izan bide zen; heiek zeraukoten lehen Latinez Hibernia edo Scottia, eta bertako mintzaraz Eriu deitzen zen herri horri orain emaiten zaion izena ibeni: Irlanda, h.d. Ireen herria.

556. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Uste dut barneko bizi guziak iduri duela hitz lerro bat, hasia kontzientziaren iratzartzearekin; hitz lerro bat bakarra, virgulaz edo katzoez ereina, nihun mozteko pondurik ez ukanki.

557. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Ez uzte ukan, bertzalde, izkiriazale edo idazle hala-hulakoetarik zela Axular.

558. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

559. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Bertze bat badea haren hedadura duen gizon bat? Ez dugu uste.

560. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Sinistu du Deabruaren esana, sartcen da bere echean, eta guelan topatzen ditu oatcen bi, emaztea eta onen maitea cirala uste zuanac, eta gueyagoren beguira egon gabe, arturic berequin ceraman ezpata, jositzen ditu biac, gueratzen diradela illotcic itz bat ere esateco toqui gabe.

561. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Supitu artan uste izan cezaquen Teodosioc, guztia eguiñic cegoela emazte desleyalan venganza ura eguiñarequin.

562. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 B) Aragonen ere berdin uste dute.

563. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 5. Napar-egoea Aize egoa dabilenean eskribauren bat il dala uste izaten du erriak eta inpernuan lekurik eztuelako batera ta bestera ibiltzen dala.

564. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gobernu zonbaitek uste dute oro eskutan hartuz, nehor bere gain ez utziz, gauzak hobeki loazkela erresumetan, lantegietan bezala. Bainan kasu! Erresuma gizonaren onetan izan behar da, eta ez gizona erresumaren. Fededun guziek onhartzen dutena da, eta beren egin ahalak oro egin behar dituzte egia horren hedatzeko, izan diten katoliko edo bertze.

565. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Maura-ren tehenta.- Maura komunichten misionesta da. Herriz-herri dabila hemen predika eta han predika, eta bethi orroaz. Kazeta huni biziki aiher zen joan den larunbatean. Gizagaizoak ez dauku irakurle hainiz khenduko bere oihu hutsekin! Egia erran, uste dugu berdin zaion, bere mintzatzale saria emaiten dioten ber. On dakiola!

566. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Bigarren partida jokatu da, chistera haundirat, Pauetarren eta Mauletarren artean. Nahiz haunitzek uste zuten azkeneko hauk behar zutela idabazi, Paueko pilotariak dire nagusitu, gutiz haatik: 60 eta 58. Azkeneko tantoan berdintzeko zirelarik, Mauleko sakariak falta egin du. Paueko jokatzen zuten, Martinez, Estibotte eta Loustaudine-ek; Mauleko berriz, Bisquey, Recalf eta Aguer-ek.

567. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleek ederki egin dute beren lehen urhatsa luzeko chapelgoan. Bainan ez dezatela uste izan lana fini dutela. Boietik ala erreferatik aise oneratzen dute pilota, bainan botean aintzinean denak behar du indarrean marrari joiten trebatu eta pasa-mara zaintzalek behar dute chapelgoan bereziki ukhanen dituzten zanpakoeri oldartzen ahal bezenbat ausartasun bildu.

568. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Denbora ederra ginuen joanden igandean Halsun. Bertzetan ere hala zitaken bainan segur niz ez zela orotan guk, gure plazan, bezperak ondoan ikusi ditugun pleka partidak bezalakorik. Urria eta Adrien plekariak nork ez ditu ezagutu. Ez dira gehiago ikusten Eskual-Herriko plazetan, bainan ez uste ukan pilotaren uztekotan direla eta Halsuarrek badakigu zer thalenduaren jabe diren oraino.

569. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Garmendia arizan da ontsa oihuka eta zalapartaka. Pilotan, egin du orotarik. Sobera uste izan du gure iduriz, Chubero gaztearekin jostatu behar zuela. Herabetasunez trabatu nahi izan du oihuka eta erasia, bere kontrario berria, bainan tronpatu ditake.

570. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aguerrek partida ona egin du. Bainan dea ez zelakotz trenpian, ala hastetik sobera lasterkatu delakotz bere lagun gaztearen sustengu, uste ginuen ondarrerat anda eta fuera usaiako oldarrean buhatuko zuela partidaron akabatzean, bainan ez da aski goiz lothu.

571. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hazparnen.- Hazparneko jaun auzaphezak Trinketeko nausiak, Noizbeiteko buruzagiak eta bertze adichkide jaunek ederki onhartu daukute pesta hau eta beren laguntza guzia eskaini daukute. Eskerrak diozkategu oraitik beretik eta uste dugu pertsularien pesta egiazko eskual egun eder bat izanen dela.

572. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hasteko, ez dute gizonaren errespeturik batere: eria, chaharra, familia deus ez zaiote; lanari buruz baizik ez dute jendea estimatzen: guk uste dugu lana egina dela gizonaren onetan, eta ez gizona lanaren onetan.

573. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bakotchak gure herriko colia ukan dugu eta eskermila gutaz oraitu diren-entzat. Orai uste dugu, fitesko gure herri alderat itzultzia; ez baita goizegi izanen, emen denak eneatuak baigira. Zuen berriz laster ikusteko esperantzan, emengo eskualdunen partez gorantzi.

574. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jakin-arazi diote Aleman gobernioari, akordioen arabera, Alemaniak behar zuela bere partea hartu, muga begiratze horri buruz! Alemaniak arrapostu, ez dela, ez, bere hitza jatekotan. Soldado bakotcha gutichago egonik ere armetan, soldado gehiago deituz, 230.000-en orde 300.000 hartuz urthekal, uste dute armada berdin azkar dagokela. Aintzindari angles, frantses, amerikanoak ez dira arras aburu hortako!

575. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure aitzinekoek utzi moldetarik pollitena uste dut arras galdua dela aspaldichkan.

576. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Seigarren egunetik harat bertzerik zen. Halako debekuska bat lotu zaio hor, ez zen geiago lehengo hura kaateraz ere, amentsetarik bezala uste zuen ikusten zituela bere aintzinean han kausitzen ez ziren izaite batzu eta azkenekotz ero bultak heldu zitzaizkon.

577. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Uste dutenek, segur direnek, Europatik kanpo ez dela Europako herri bihi batentzat salbamendurik, atsegin dukete jakiteaz, hemendik goiti O.E.C.E.an barne izanen dela Espainia.

578. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Gazte gehientsuek bezala uste zuen, harek bakarrik zerabiltzala holako gogoeta argiak.

579. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nork ere uste baitu De Gaulle tronpatzen dela, eman beza ez arrapostua.

580. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nork ere uste baitu zerbait onik egin dezakela oraino Jaun Presidentak, bota boza bai.

581. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Errazue ez dela hain gaizki! Alokairu horrekin egin ditake nik uste sakelako sos pollita. Ez duzue uste?

582. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hiru ezkontza aste berean ederki da nik uste: Lehenik 21-ean esposatu zauzkigu Marie-Louise Oçafrain Bordaxarrekoa, Saint-Martin Etcheverry Caxanekoarekin, herrian berean bizitzeko.

583. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Poulidor bigarren jalgi da, nahiz hastapenean hainitzek uste zuten aise lehen helduko zela.

584. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez da balentria ttipia hain urrun botatzea holako pilotañoa. Eta uste dugu balentria handiagoa dela oraino, radioz haren gidatzea eta hain urrundik hoinbertze xehetasun haren ganik biltzea.

585. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bertzalde Rusk ministro amerikanoak erran du deplauki: Ez uste izan Ipar-Vietnam eskualdea ezin hunkituzko leku saindu bat ditekela. Ez da posible Ipartarrek igor ditzaten gizonak hamar-milaka Hego-Vietnam-eko jenderi gerla egiterat, berek ondoriorik jasan gabe. Gerla huntan eskua eman nahi dutenek on dute horren jakitea.

586. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Alta amor emaiten balute Amerikanoek, ez uste izan hobeki gintezkela!

587. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 - Nik uste dut baietz, eta beharbada zuhauk erabili dukezu, ohartu gabe, behin baino gehiagotan.

588. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Itxoin pixka bat, nik uste aguro alde egingo duala emendik.

589. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 - Begira, Mitxel; norbaitek ordaindu gabe iru illabete igarotzen edo pasatzen ba ditu, gizon zintzoa ez dala uste izaten det.

590. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Ez uste guk errian zear ibilteko astirik izaten dogunik.

591. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ez det uste Euskalerrian beste euskalki batek artu dituan eibartarron izkeriak baiño zigorkada geiago.

592. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Guk, bear bezela jakin ez, eta dakitela uste izan dutenak egin ez.

593. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ori gertatu zaie guk baiño obeto egiten zutela uste zueneri.Izkuntza alkar adierazteko mekanika bat danez, eibartarrok gure era genuan bizitza ta jakintza era guzietan adierazteko.

594. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Nik uste dot bearrezkoa dala euskerari eutsitea, galdu ez dadin.

595. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Bana, egia da ori? Nik uste dot izkuntza bateri biziteko oportunidade guztiak emoten ez bayakoz, ezin dogula esan derrigorrez ilten dala.

596. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Ez degu uste.

597. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Lehen urthean uste dute gainetik iraganen direla 600.000 oto, 12.000 kar, 100.000 moto, miliun et'erdi puskaketa, hiru miliun jende-buru.

598. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskeltzale izan arren, euren adiskideeri ta idazkiak euskeraz egiten ausartzen ez diran asko dira gure artean, euskeraz irakurten ez dakiela edo ez dautsela ulertuko uste izaten dabeelako.

599. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Jazokun oneaz, dimatar zintzoak ikaraz jarri ziran: Pedro deunak errian jente txarra egoalako egin ebala alde, uste izan eben geienak-eta.

600. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurra geldi dagola guk uste izan arren, izugarrizko abijadan dabil ortzea zear.

601. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Batzan otoitz egiten dogunean, danok siñisten dogu bardin, danok itxaroten dogu bardin, danok uste dogu bardin.

602. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Okerrak direala uste izanarren.

603. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gizalegearen aurka ote dago ordea aitatu degun aolku ori? Norbait bide okerretik dijoanean bide zuzeneratzea edo bide zuzena non dagon erakustea ere gizalegezkoa dala uste nik, eta okerreko bidean ikusita une bateko atsekaberik ez ematearren edo okerrera yo dualata ez lotsaraztearren arpegi alaia ipiñi ta bere artan yarraitzen uztea baño gizalegezkoago nere ustez.

604. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti beren artean euskera besterik egiten ez duten asko dira, geienak esango nuke, abertzaleen artean ere, idazten yarri ezkero erderaz egin bear dala uste dutenak edo ala uste ba'lute bezela egiten dutenak.

605. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaurko ontan alkarri euskeraz idazteatzaz yardun geran ezkero ondo izango da amaitu baño len Agintariekin ta auen ordezkoekin izan ditzakegun artu-emanetan ere, bakarkakoetarako AZKATASUNA'k ematen zuan aolku ura betetzea egoki izango litzakela uste det.

606. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ez dan bezela alaxe ba'litz ere gure izkuntzaren biziak ori ta geiago ere merezi duala uste degu.

607. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gure oiturak galtzian eta erriak arrotzaren ekandu beltzak artutian, nik uste dot gure sendiak galtzen dagozala.

608. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Denboraren joateakin batera, oitura ta usteizanak ere joan zaizkigu, batzuk beintzat, eta beste berri batzuk etorri.

609. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Bai, batzuek badaude amen. Besteok Lepoondoko pagadian daudela uste det.

610. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Zer; nori zor deutsozula uste dozu zeuk darabizun euskera ederra? Karol Erregeri? Baiagok obarik, mendebala euri barik...

611. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Erabat ase bete gaitu eta beste irakurleai berdin gertako zaiela uste dugu.

612. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Mibisusen euskerak eztut uste kalte aundirik egin dionik Donibane ta Sara'ko euskerari, ala ere Donibanen eta Saran euskera galdu egin da edo galtzen ari da.

613. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Bai jauna.Gure Mañaxi'k berari barkazioa eskatzen diola uste du; nik berriz beste gauza bat uste det.

614. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Esan nion an ez ibiltzeko baña mucho barca orrek an asko ibiltzen dala esan naiko duala uste det.

615. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Gutxien uzte zutenean biak lurra jo zuten.

616. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ilda zegoala uzte zuten guziak, bañan bide erdian piztu egin zan.Jaikirik esan zion lurperatzera zijoanari:

617. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez aldute uste, gizon oiek, Eusko-ikastol baten alde zerbait idetzi leikeen?

618. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nik uste det, gure artean, ume aski ba daudela eskol baten egiteko bere maizu edo andereñoekin ( euskaldunak ), aurr askorekin diru biar aña jaso litzake.

619. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 ETXA.: gazteak uste dute ahalgo dutela h sartu; guk ez degu uste.

620. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 ETXAN: Ez dut esperantzarik... erriak artuko balu... uste dut kaltegarri izango dala... orregatik ez artzea obe.

621. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Bakoitza berean jarraituaz... batasuna etorri litekeala uste izatea... EZ.

622. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, bigarren bidea artu dut... uste dudalako... gaur ba dala indar berri bat H nahi duana... eta bide ortan zerbait erakutsi nezakeala uste dut... orregatik sartu naiz auzi ontan.

623. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 MlEL.- Nik uste dot praille orrek errazoia daukala.

624. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 OTSEIN - Zu yaun orren antzezlariak zu osatu zareala entzunik, barre-antzerkiren bat antzeztuteko etorri dira: eta izan be, geiegizko gotiluntasunak zure odolak leitu egin dauzala-ta, motelkeriak zorakeria dakarrela-ta, zure osagilleak egokitzat dabe zuk olango antzerkirik ikustea: ori dala-ta, ba, aik uste dabe ongarri yatzula olango antzerkirik entzun eta zure gogoa ta biotza poztu ta argitzea, pozak eta biotz-argitasunak gatx askori ateak itxi ta bizia luzatzen dabelako.

625. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Ala nik zure arazoa ukutu, naiz zuri iragarriazoagaitik, ni enazala yauregikorik uste dozu?.

626. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 AKETOAK - Ori uste dozu, ala, yaun?.

627. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Ekadak ire esku ori: enaioan uste emen ikin trikitx egingo neukeanik, yaun.

628. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ausnartu galdera au: Zergatik uste duzu zuk, aldikada ontan, ainbeste ta ain ondo lan egin dugula?.

629. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Bai, nik uste dot Iñakiren sagar erdia handiagoa dala.

630. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Nik uste dot, Iñakiren sagar erdia handitxuagoa dala.

631. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Enriren utsa ala Babiren utsa dala uste don den?.

632. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0087 Bilustu nintzanean, neure pertsonalidadea erantzi nendunean nuenean, uste dionat zunat, kartel bat ipini bear nendula nuela neure ondoan makilatik dindilik Babi naz naiz adigarriaz.

633. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amonak murritz begitu eutson zion guraso barrien zorionari sukaldeko zokotik, eta txakur lumatsua lekuko euala zuala ze uste daue dute orreik olako umeagaz... ezbaian ipinten euan zuan.

634. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0021 - Bertan behera itzi nozuela uste izan dot- esan eban.

635. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Ez uste eresiekin,
Gnido'ko lore eder, ilgo neukela
Marte anker-erremin
ori, auts ta odola
eta izerdia dariozala
.

636. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

637. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Alaz eta ez uste dana koipea danik Moore'tarren etxean; ez daigun orrelakorik sinistu.

638. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Eta ala uste zalakoan ba'gengozan bere, Luisa berberak atarako gaitu gure pentsabide okerretik.

639. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Lengo egunean, buruan laztan bat egin eustan, eta zorionez ilteko zorian nintzala uste izan neban.

640. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Ez dot uste.

641. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Orretarako, euren erlegiñoko ez diranai ostu, ta kendu, mormoiak gora igoteko ba'dok, ona dala uste joek.

642. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Katolikuen artean, siniskera ori odolean sartuta daukagunik ez ete dok uste?.

643. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Gitxien uste danean, ba'najoak Gernika'ra.

644. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Uste izaten ejoek, amerikanuok danai emon bear deutseguela.

645. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Katolikoen legeak, nik uste neban baño gogorragoak dira.

646. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Nire gurasoak, iñoiz ez dira izan eliztarrak; elizara joaten ikusten nebazanak, batez bere gazteak, ni baño zoriontsuago zirala uste neban beti.

647. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Ire izakera, euk baño obeto ezagutzen dodala uste joat, Deunor.

648. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0044 Ez dot uste larregikeriarik esan neuntsonik komisari arraiari.

649. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Espetxe bizitza oraintxe gizarte bizitzaren espilu egokitu jatala uste dot.

650. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Zuri behintzat jara egin dautsue, ez dot uste neuri egingo eustenik, hagaitik ez neuntson erdirik be konta gela arduradunari, hako uherdoak guzurtitzat harturik, gelazainak berak barre egin ez eistan.

651. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta andra txikiak ekarritako olata txikiagaitik barrez iñarduala uste izan eban.

652. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uste uste barik, herrira ta etxera heldu diran gizon gazte batzuen berbak entzuten.

653. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Txomintxok ondoren:
- Zu bai ona, neskatx lirain!
- Gu ez gara txarrak, ez, jenteak uste dauanez.

654. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Garaikundea eurena izango zala uste eban erri aregaz gogatsu bat egin genduan guztiok.

655. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Onakorik etorrenik ezkenduan guk uste izan, dirauskue.

656. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Ezeben uste izan alako guda ikaragarriak urtengo ebanik.

657. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Andra laban bat zinala uste nuen, baina zure adimenak balio haundia daukala ikusten dut.

658. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Eta zorioneko momentuak, egitan esaten deutsut, zuk uste dituzun baino gehiago dirala.

659. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0019 Atzerapenaren arrazoiak adierazten neutsuezan bigarren telegramea hartuko zenduela uste dot, ez da halan?.

660. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 - Zer dirala, uste dozu...?.

661. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Nik uste dot, beraz, zeruan leiatillak egon bear dirala, areik ikusi gaituen, eta an ortzian zear agertzen yakuzan dardar orreik, arein keiñuak dira auxe dirauskuela: Ona izan, ona izan....

662. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bein baten, Intxalde'ko sukaldean luteliztiari buruz ziarduela, umeak morroiari auxe esan eutsan:
- Mikel, nik ez dot uste lurra biribilla izan daitekenik.

663. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Idak, uste izan eban, zitori lodikote ori, non edo non, nonbaiten, Uda aretan ikusi ebala, baña ez zan gogoratzen non, baña ikasleak esan eban esaldi bat gogoratzen eban: zitori au Linda andereñoaren irudi ber-bera da.

664. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Esate baterako, 65 urtetik gorakoetan, Frantzian % 13,5ra eltzen da bakartadean uste diranen kopurua.

665. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Ta, egia esan, etxekook ala-ta-be aspergarriak dirala uste ba'dabe, aaztu egizuz zati baten arrautzak eta beste zerbait emon: berakatz zukuak, porru-saldak, arrainen bat edo ogi-bitartekoekin bialdu oera.

666. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0046 Uste dozu zuk egia izan leikela ori, unetxo baten baiño ezpadabe?.

667. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Ta berak atsegintasun igazkor areitan nik uste nebana esaten ete eustan?.

668. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Besteak arrotzat neukanean, edo neure izateaz prakapetean nagoala uste dauenean, neure bizitza zelan gozatu asmau eziñik nabil, neure arimako astuntasuna arindu gurarik.

669. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Beraz Karmel'en zuzendari jaunak ontzat artzen ba'dau, idazkun a emen berridaztea gaurko egunetan be egoki izango dala uste dot.

670. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Euskal jaurleritzaz bat zeruraiño egaztu da gure itxaropena ta amaitu jakuz uste izan genduzan egun txar guztiak.

671. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Azkenez, Madrid, astiro bada be, gure bizitz-zoruna gain dogula, guk uste.

672. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Guzti oneik ametsak ote? Gure ekiñaren ekiñez jadesteko, lortzeko bestelango amets gozo, zoragarriak, nik uste.

673. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Batzuk uste dabe, Errenteria'tik Gernika'ra bitarteko zubia apurtzeko egin ebela, gudarien atzerakadea galazotzeko.

674. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Baiña, sustarbakokeria da au izan zala aren egin-bearra usteizatea.

675. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Vicente Talón deritxon balentziar izparkari batek be idatzi eban Arde Gernika izenpuruaz liburu bat, Españi'an Franco agintzen egoan azken aldian; aldi atan idatzia zan ezkero ta izen erakarkorra eukanez, irakurri bere askok egin egikela nik uste.

676. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

677. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Kristauok ain bananduta gagozanik, ez dot uste: Kristo bat, Andra Mari bat eta siñismen bat ditugu; guk geure liturjia ta oitura berezi batzuk ditugu, ta Erroma'ko elizagaz alkartuteko, orreik galdu bearrik dagonik, ez dot usten.

678. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Uste dogu, Juan XXIII'agaz alkarturik, Goiko Aitari otoi beroa egingo dautsala Kristau guztion alkartasunaren alde.

679. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Onako izkiñu (letrilla) ta koplak ugari atondu zituan Teresak, uste danez, askotan errez ez danarren berak onduak zeintzuk diran jakitea.

680. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 XVIII'garren mendearen erdirantza, Aita Andres karmeldarrak bilduma edo txorta bat osatu eban komentuaten orduan be abestuten ziran eta Ama Teresarenak zirala uste eben guztiakaz.

681. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Biotzetik sartzen eustan bera, eta batzuetan, nik uste, erraietaraiño eltzen jatala.

682. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Ateratekoan beraz eroastazala erraiok uste neban, Jainko-maite-su bizitan izten ninduela.

683. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 - egunoroko zeregiñak dirala-ta, autortzeko astirik izan ez ba dau, ta une aretan nogaz autortu ez badauko;
- ainbat lasterren autortzeko gogoa ta asmoa badauz,
- jaunartu bearra daukala uste badau, edozetariko bearra izan arren be, orduan jaunartzen nasai-nasai joan daiteke.

684. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Ondo? Baietz uste dot.

685. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 - Ondo gazte zan ondiño; baña Goiko Jaun onak, umotua idoro, antza, ta betiko atseden diztikorrera aldatu auskun, gitxien uste genduanean.

686. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Baiña uste izan zan egokiago zala ordezkari bat Donostia'n ipintea, al zan dirua batu eta erriaren izenean jokatzeko.

687. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 4. Andera esan neutsan nik, ori niri agertzeko duin nazala uste izan ba'dozu, agertu egidazu.

688. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Zoritxarrez, Itunben onegaz Inglanderriak, uste barik bearbada, 700 urte-osteko zoritxarrik andiena ekarri eutson Irlanderriari: anai-arteko guda zitala.

689. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Guk uste genduan El Dorado urrezko hiria zala.

690. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi oldar hori atzeratu egin behar zala uste izan eben, antza, eta zergabideko onura handiagoak lortu ahal izatea be bai, eta hurrengo aldaketak gertuteko, euskaldun jatorriko ez ziran bilakari ta eskola handikoei euskalerriaren historia aztertu egiela eskatu eta monarkiaren menpe beti iraun egian ezarpena indartuteko jardun, monarkia astur-leondarra, nafarra zein gaztelarra, bardin da.

691. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Oraintsungo euskaldunak asmatu ete dabe, orduan, bat-bateko bertsolaritza? XVI'garren gizalditik onuzkoak? Ez dot uste.

692. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Ez uste mugaz bestaldekoa dala, oro bitxi danik.

693. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Garagarrillaren 24-an aurkakoen arteko batzuk Larrinaga-n, protesta zarata aundiak aterazo ebezan: Bilbo laster jausiko zala uste eben, itxura baten.

694. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Horrelan hurreko etorkizunean gure nobelagintzan aurrerakada galanta egiteko aroa ba dagoala, uste izan beharko.

695. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Eta barruko kezka baten agerpena, ezta besterik, nik uste.

696. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Negu ederraren ostean, uste zanez, udaldi bikaiña izango genduan, baiño ez da horrela jazo.

697. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Erdezkako buru-jabetza lortu zalarik, uste zan hizkuntzaren loraldia be goza-azoko genduala; ez da olan izan.

698. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0089 Irakurleak ere, uste dot, zuen hitzak pozik hartuko dabezala. Agur. Julen Urkiza.

699. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 FLYWHEEL: Lo kuluska bat egingo dudala uste dut (ASTOLFI eta RAVELLI jesarri egiten dira) Zuek ere egin dezakezue, kargurik eskuratu nahi ez baduzue....

700. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 KEPAk amorruz errakzionatzen du: KEPA.- Eta hi? Hi ez hago zapaldua ezta? Begira zer egin duten hitaz supergizon izan uste duk kontrol batean harroxkoarena egiteagatik....

701. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 PEDROk geldierazi egiten du keinu batez: PEDRO.- Utzi... Ez dut uste horrenbesterainokoa izango denik....

702. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Ferminek ere hori egitea erabaki zuen, baina zuek bere erabakia galerazo zenioten entzute txarra leporatuaz, laguntasuna ukatuaz, nundik biziko zela uste zenuten? Ez al duzue zuek bide txarrera, lapurretara bultzatu?.

703. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Iñigo - Zer nahi zian? Xabier - Bitxiak, baina nahiko zuritu dutala uste diat.

704. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0065 Iñigo - Pozik hago? Iñigo - Kardenalak, nork uste huan ba?.

705. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Neri akatz haundi bat iduritzen zait, lan hau dena egiteko, bakarrik lan egitea uste izatea.

706. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Askotan uste diagu zerbait garela eta ezer ez diagu balio.

707. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 BI - Nik ere ospatzen dut hemen denok anaitasunean afaltzera bildu izana, eta elkarrekiko laguntasun hau aurrera eraman beharko genukeela uste dugu, zin-zinez.

708. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - (Haserre antzean). Kontxo ta kaka ta... zer da hizketa hori? Zer uste duzu dala hau? Tabernaren bat ala? Hau ikastola bat da, kultura etxe bat. Eta ez hemen horrelako hitzik erabili.

709. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0282 ANDEREÑOA - Zer uste zenuen ba? Ikastoletako andereñoak edozer ginela?

710. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0042 BEATRIZ - Zer? Ez naizela emakumea uste al duzu?... Horrela delakoaren frogak emango dizkizut.

711. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 ESMERALDINA - Ra, ra, ra. Ez, ez, itxaron: eme bat dela uste dut. M, a, ma.

712. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0095 FLORINDO - Oraintsu ezagutu badut ere, fidatzekoa dela uste dut eta gizon trebea.

713. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Alkatea.
Ez dezazuela uste izan
aitzinako denboretan
Urdatx ibili denik mendez mende
neke gabetan.

714. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 VERONIQUE - Ez diat uste.

715. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Uste dun besta eginez nere arrangurak ttipituko direla? (geldi) Ez nun hiri huntan laketzen... Jende arrotz hauen artean, ez dinat nere burua gustuan sentitzen...

716. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 ANTTON - Uste dun, bifteka puska bat bezala ukaiten ahal nuela, hortxet... prezio erditan!

717. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Hortakotz bada behar huke gurekin etorri... Ez haiz hemen egonez hobekiago izanen... Lanik ere ez izanki eta... (geldi). Bestalde ez zanala uste ukan, orain kanpañetan lehenago bezala dela! Ez zanala hori ahantz! Are, Maialen delibera hadi! Ama eta Gilbert pozik izanen ditun... Ni ere bai, dudarik gabe...

718. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 MIREN - Ba!. Imanol!. ZABALA - Uste nuen zuk eta Imanolek... MIREN - Erraturik zaude, Zabala.

719. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 ERROSA - Ez, ez dut hainbeste esan nahi izan. Ez zaitez larritu. Balendin. Oraindik ez dut uste ezer seriorik dagoenik, baina badaezpadan kontuz ibili beharko gara. Erne egon beharko dugu.

720. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 MARITXU - Parisera ote? JEAN-PIERRE - Uste dut baietz.

721. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Zer uste duzu, neure nahitara ba noala? Otoi, ez horrelakorik pentsa! Bortxatua naiz, bortxatua. Aditzen duzu: bortxatua!

722. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 KATTALIN eta MAITE - Atso tzarrak! MIRENTXU - Zer uste dute ala, berak itsusiak direlako guk ere itsusi behar dugula izan? Tronpatzen ditun! KATTALIN - Eta ez guti! (Geldi).

723. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Alta, zer? AMA - Alta uste diat, orain, hobeki eginen nuela ezkondu banintz... Ni baitan zen emaztea emeki-emeki hil diat, bakarrik ama izateko. Eta egun, denboraren buruan konprenitzen diat emazte bat ez dela bakarrik ama izateko sortua. (Boza arrunt aldatuz). Baina zergatik mintzatzen naiz gauza hauetaz hirekin?... Burua galtzen ari diat. Ama batek ez dik...

724. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0079 ALLAN - Astakeriaren bat egingo du!... Dick oso pertsona sentibera da! Akatu egingo du bere burua. (Tartea)... Hiri zer egingo ote dian pasa al zaik burutik? Ez al duk sekula Mandamentuen berri entzun?: Inoren andrerik ez duk desiratuko... Oso nortasun bizikoa da Dick, eta uste dut amaren aldetiko birraitona, italiarra zuela.

725. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0068 Egoera eta baldintza hauek, ordea, inguruko beste herri batzutan ere berdintsuak genituenez, ez dugu uste arrazoi funtsezkoenak izango zirenik.

726. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 IMANOL: Hogeita bederatzi urtetan uste duk gaur izan dela lehenengo aldiz neska batekin ibili naizela, edo? Hain arlote aurpegia ote zeukeat?

727. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 ANTTON - Zintzurreko zulotik sartu, bai, baina ezin irentsi... Zer uste huen? Arraultzea irestea hire tabernako ardoa zanga-zanga edatea zela? Ai, gizagaisoa.

728. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 KARNABA - Zer uste dun? Istorio harrigarriak kontatzen euk bakarrik dakinala?

729. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Azkenik, separatak aldizka argitaratzea erarik egokiena dela uste izan da argibidea egunean jartzeko.

730. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 b) Oraintsu sorturiko herriguneak diranean, euron arduralaritzearen erantzupena izan behar dabela uste danean.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00101 -Ai, bilobatxo, ez uste Madagaskarren harririk ez dagoenik.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Uste nuen gehiago inoiz ez nuela ikusiko.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00037 Uste nuen nire bizitzaren azkena zela.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00037 Aintzanek eta Iulenek zaintzen banaute, haien semeak hazten ikusiko ditudala uste dut.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00070 - Nork uste behar zuen!

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 - Eta zuk uste duzu inora iritsiko dela?

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Bestalde ordea, Glosematikaren eraginkortasuna eta garrantzia ukaezinezkoa dela uste dugu.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 Hauxe da trenean goazela gertatzen zaiguna: Geltokian trena higitzen hastean, kaiko pertsonak atzerantz doazela uste dugu, gu geldi gaudela pentsatuz.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Badakidala uste dut.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Julian Gaiarre jaio zenean, 1844. urtean gutxi gorabehera orain hainatsu jende izango zela uste dugu bai herrixkan nola Erronkariko haranean.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 Grekoek ere haseran ezagutzen zituzten lau elementuei (besterik ez zegoela uste bait zuten) ikur bana jarri zioten:
SUA
URA
AIREA
LURRA

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0011 Polipastoak erabiliz, uste da atera zuela Arkimedesek itsasuntzi ospetsua uretatik.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 - Ez dut uste erosten denik erantzun zion aitonak, hori egin egiten da.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Uste denez, euskaldunek normandoengandik ikasi zuten nola ur haunditan (kostatik urrun) ibiltzea hala balearen arrantzoa, haiek IX. menderako harrapatzen baitzituzten.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Garai hartan aberastasun iturri bakarra urrea eta zilarra zirela uste zuten.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 Herri hartakoak edozertara onenak ziren, edo behinik behin hori uste zuten bertakoek.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0055 - Zer uste ote dute harrotzar horiek! Astoak badira, gu gehiago!.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Gehienek, ikasle gehienek, uste bait dute angelua txikiagoa dela erpinaren ondoan urrunagoko zatietan baino.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 1974ean Laudio inguruan eta Nerbioi ibaian gertatu zen arrain-hiltzeak harrituta utzi omen zuen (hala zioen egunkariak) bertako jendea; izan ere, zera uste omen zuten: ibaian ez zela arrainik geratzen alegia.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 Aise lo egiteko gai ziren esklabuak zituen gogokoen, ordu asko erne eta beilan egon ohi zirenak baino hobe zirela uste bait zuen, eta loarekin indarberriturik, lanerako ere prestuago zirela (Plutarko: Vidas pararelas liburutik).

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 4. Prozedura zehatza dela uste al duzu? Zein da prozeduraren errakuntz iturri handiena?

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Makurtu eta belarrira mintzatuz honela esan zion amerikano aberatsari: - Barkatu, jauna, konfunditu zarela uste dut.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 - Ez uste horrenbeste denik jarraitzen du Gurutzek.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Eta ez dut uste zuena baino handiagoa denik.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Liburu hau irakasleei beren heziketa-lan garrantzitsurako laguntza haundikoa gertatuko zaiela uste dugu.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Zergatik uste duzu horrelakorik gertatzen dela?.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Hasteko, nik uste tartekatzen du Ainhoak zer nolako animaliak behar ditugun pentsatu beharko genuke, ez duzue uste? - Arrazoia dio Jurgik.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 Bestela hil egingo lirateke, ez duzue uste? Asierrek: - Hona hemen Euskal Herriko piztiak dakartzan liburu bat.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Enpresariek zenbait aste edo hilabete barru kloro-eskaria handiagoa izango dela uste baldin badute, gatz-eskaria handiagoa izango da.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Halaz guztiz, egin dena, bere guttian ere, lan baliosa dela uste dugu.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Ez dugu idatzi honelakorik: Niri iruditzen zait..., Nik uste dut hemen adierazi nahi dena..., ez antzekorik.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Hizkuntza ikasteko prozedura irmo baten jabe egin behar dugula uste dugu.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Hala ere, zientzilariek OTEC sistemak ez duela ez poluzio-arazorik ez ekologi arazorik sortuko uste dute.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Bestalde, Jacques Cousteau, ozeanografo famatua, baikorra da ur hotzen azaleratzearen arazoari buruz, eta elikagai eta nutrientetan aberatsa den hondoetako ura azaleratzeak itsas fauna handia erakar dezakeela tokira uste du.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0117 Hortaz, aski litzateke, nik uste, aditzari marka berezi bat ezartzea.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Agian horregatik Pedagogia hitza aipatzen denean gehiengoak Hezkuntzaren praktikaz pentsatzen du eta Pedagogia zientzia denik ez du ia inork uste.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Hildo honetatik eguneroko bizitzan zera nabarmentzen da: Pedagogiaz hitz egiteko (edo zernahi esateko) edonork uste izan ohi du eskubiderik ba zuela.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Jakintza sortzeko metodorik hoberena PestaIozzi-ren ideal demokratikoak baztertzen zituen eskola guztietan eredu bakar bat jarri behar zela uste bait zuen, umeen borondatea deusestatuz. Wallon, H..

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 - Mintzamenari garrantzi handia ematen diogunez, programatu egin behar dela uste dugu; ez dadila beti inprobisatua izan.

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Uste dut era honetako publizitateak lapurreta eta engainua besterik ez duela ekarriko, bizi dugun krisialdi latz honetan desengainu-iturri gerta daitekeela.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Gu engainatzea uste ahal duzu? Gezurra diozu; ez gara gu zure beharrean, eta ez dizugu lagunduko.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0118 Askok uste zuten, iratxoak orraztoki batean gordeta euki ditezkeela, eta orraztoki hori pisu baten gainean ipiniz gero, karga hori errazago eraman daitekela (probalariak idi probetan).

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0126 Bera izango duk! esanda, bagoaz bide luzean, Izarraitz mendiraino; eta, heltzean, zer uste duzu bilatu genuela? Hobekiago esanda, zer zela uste duzu Oriotik ikusi genuen gauza gorri hura?.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Bigarren aroan euskarazko ikastordutan (4-edo) emango den bitartean, ikasgai bakoitza bi egunetarako delarik, 1. arorako garairik onenak goizeko eta arratsaldeko sarrera ondoko denborak direla egokienak uste dut.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 3. Experimentu honek berezko sorrerarik eza zeharo frogatu zuela uste duzu? Zergatik?.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 5. Nola uste duzu sortu zirela haragian eta arrainean harrak?.

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 2. Organismo zelulanitz bat milaka eta milaka zelulaz eraturik dagoela kontutan hartuz, hauetariko bakoitzak funtzio ezberdin bat betetzen duela uste duzu? Arrazona erantzuna.

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0111 2. Zergatik uste duzu dituela sentimen-organoak arrainek baino garatuagoak?.

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0132 3. Hegaztiak hera izeneko organo muskulutsuan harritxoak gordetzen dituela jakinik, zein uste duzu dela haien funtzioa? Zergatik garatu behar izan dute Hegaztiek organo hau?.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0097 2) Eman ezazu zure eritzi pertsonala ikusi duzun guztiaz: 3) Lortutako produktua, substantzia bakun bat ala subtantzia konposatu bat da? Arrazoi ezazu erantzuna: 4) Zergatik uste duzu bitrinan egin dela? Oharra: Garbitu eta ordena ezazu erabilitako material guztia. Gida laborategian amaitzerik ez baduzu izan, buka ezazu etxean eta prestatuta ekarri hurrengo klaserako.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Zuetariko gehienak, uste dut, izan zarete inoiz arrantza-porturen batetan.

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Zuek ere, hala uste dut, joan zarete inoiz arrainetan; edo, behinik behin, ikusi duzue inor arrainak harrapatzen.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Izen hau garai honetan greziar eta erromatarren kultura berpiztu zela uste zutelako ipini zioten.

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Honen ondorioz, uste dugu hiztegi ugaria lantzen dela eta hau ez dela, ez arruntegia, ez espezializatuegia izaten.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 Astoen bizkarra berotzeko eskubidea dutela uste diate denek.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Ez nian uste, Zepelino, horren bihotz biguna huenik.

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Uste bai, uste dute hau eta beste, ametsak!.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0632 Baina zuok, ordea, joera guztitako eskultoreok, mendetako aurreritzi batean ixten zarete, eta uste duzue, bolumena ez dagoela masatik bereizterik.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Zientziak lanabesgintzaren eboluzioa konprobatzea lortu duen bezala uste dugu arkegizakiaren garun barneraren eta kaskezurraren eboluzioa ere zehatz frogatzea lortuko duela, burezurren deskubrimendu berrien laguntzaz.

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Uste da baserritar asko komertzioaz aberastu zela.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Merkataritza franko aurreratu zutela uste da, zeren tresna eta ohitura danubiarrak urrutira hedatu bait ziren.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Gaixotasunez hiltzen direnak erreta ehorzten dituzte; baina gerran hilak saiei ematen dizkiete, hegaztin sakratuak direla uste bait dute.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 Azkenik, hona hondoan liburuaren kritikaren puntuak: 1.a: Caroren liburua orozaleena dela uste dugu.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Beharbada beste toki batzuetakoekin paretuz gero, nahiko apalak dira hasiera hauek, baina ez dut uste baztertu ez eta mesprezatu behar ditugunik, garaiko egoera sozialaren konprenitze zuzen eta sakon bat lortu nahi badugu.

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Horregatik hiztegi hau apal samarra bada ere, oso baliagarri dela uste dugu hitzen esanahia euskaraz lantzeko.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Azken idazki honekin ondorioren bat burutuko zenuela uste dugu.

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Eta korronte elektrikoa neurtu egin daitekeela uste duzue? Nola? Ba ote da tresnarik horretarako?.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Hor Zamora aldera eraman dituzten apaiz horiek ez dut uste denak ados egongo liratekeenik zurekin....

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 - Nondik zatozte biak hain pozik? - Hara, hasi zen Garbiñe entzuna nuen bai, hor goiko auzo berrian kafetegi edo Pub horietako bat ireki behar zutela, baina ez nuen uste halakorik ikusi behar genuenik Bertsotegietako herrian.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Aparteko aipamena merezi du, nik uste, sintaxia ongi jorratzeko autoreek erakusten duten ardurak, bai perpaus bakunaren eta bai perpaus osatuen sailkapena eta ezaugarriak xeheki jarriz.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 5. Antza denez, Mikel, uste dugun baino lehenago izango gara oporretan: ikastetxea ixteko asmoa dute, segurtasun arazoak direla eta.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 7. Orain zuk niri azaldu...... arrazoiak benetakoak direla uste dut.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 2. Bada nik zera uste dut. Honela hasi zitzaion.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 3. Ez dut uste nigan gehiegi pentsatzen duzunik.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 8. Uste dut berarekin daudenak lehen hona etorri direnak direla.

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 DENBORAPASA 1. Zer deritzozu lehenengo orrialdeko iragarkiari?. Uste al duzu egia dela?.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0035 Hauxe izan daiteke itaunketa: Uste al duzu gure trenak erosoak direla?.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Bernabek eta Paulok, Antiokiako Elkartearekin batera, jentilenganako misioa Elizaren ekintzarik nagusienetakoa dela uste dute.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Ez uste izan berak apaindura finak dituenik: iturri apala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa: goroldioak berdez margotua, iturburuaren xirripa etengabeaz besterik ez du.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Beste kontu bat da egokitze-lan hori ez dela beti denen alkantzuan, hartako behar liratekeen baldintzak falta direlako edo lan horrek pena merezi duela uste ez delako, etab.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Ez dut uste ulertzen bat ere zaila denik.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaltzaindiak ez du uste gaur behar diren hitz guztiak sortzea berari dagokionik edo hainbeste alorretako izenak euskaraz nola esan behar diren berak dekretuz eta bana-banaka erabaki dezakeenik.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Zuk zer uste duzu, egoeraz aldatzean, desplazatzean, etab. gorputzek duten energia kontserbatu egiten dela ala ez?.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0081 Norbaitek oihu egin dio, baina begiak irekitzeak ez duela ezertarako balio uste du.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Gizon ospetsuek idazten jakingo dute, baina txekeak izenpetzeko bakarrik, beste guztia...... egiten diela uste dut, baita emazteari eskutitzak ere.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Bizimodu arruntean honelako zein adibide dagoela uste duzu?.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0041 Espresio honetan ikusten da tenperatura handitzean gasaren presioa ere handituko dela, uste genuen bezala.

819. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 (...), hala nola Bilboko Rafael Micoleta apaizarenak (20) Dodgson-ek arg., esan duguna Urteren lehentasunaz zuzena dela uste dugu.

820. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Horrenbeste kristautasunak ekarri duela, egiz, uste izan arren, halere, geroago esan dugunez, zenbait filosofo beste honelako irizpideari areago atxikitzen zaizkio: Gizakiaren izatea Jainko ahaltsuaren atzamarretatik zeharo isegita arkitzen dela, alegia.

821. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Marcel`ek uste du Ni ta Hi Izaki batberaren zatikinak dirala.

822. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0356 Uste dut, halere, /enaiz/ eta /ehaiz/ bikoteak, logika apur bat balukeela; eta, analogia lagun, /enaiz/ eta /ezaiz/ bikote desberdina baino egokiago litzatekeela.

823. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0358 Larramendiz geroztik, bai Azkuek, bai Basterretxeak, bai bestek ere, eta azentuari dagokionez, fenomeno berberak aurkitu uste izan dituzte ba- eta ez-i buruz.

824. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Interesik ez duela uste dutenak oso gutxi dira.

825. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Baina maiztasunen izarian, normalean, azentu hori, musikala alegia, (+2) silabak daramala uste zuen.

826. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Altube-ren ondorio nagusiak bere eginez (eta zenbait aldiz beroiek ñabartuz ere bai), Basterretxea-k ere hau uste du: gaurko Bizkaieraz, joera nabarmen dagoela (+2) silaba azpimarratzeko.

827. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Ez dugu uste arau estuegirik eman daitekeenik hemen, eritziak eritzi, forma guztiak baitira onak, nahiz ausartzen garen esatera hasieran paratu ditugun hirurak ditugula maizenik erabiliak.

828. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 - Genioa deika daukadala uste dut, kriseilu barruan!.

829. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 - Erabaki egokia hartu dudala uste dut.

830. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Ikaragarrizko barregura etorri zitzaidan, eta astebete osoz egon nintzen barrez eta dantzan uretan! Hil behar nuela uste nuen!.

831. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 Bila eta bila ibili, eta azkenean andereño Ixabelek eriden uste zuen irtenbidea.

832. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 - Ez dut uste - dio Hannok.

833. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 - Eta larria... paregabea dela uste dut.

834. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Zer uste duzue gertatu zela?.

835. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bitan urratuz, adar usteko hura ireki egin zen eta kriskitinen hotsa ateraz ia-ia lurrera bota zuen Ludia.

836. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Bizirik irtengo dugula uste dut, lagunak.

837. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Ba, Juttak uste du entzun egin duela.

838. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0041 - Bai dio Juttak, hala izango litzatekeela uste diat.

839. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Nolabait uste izan ninan zerbait egin nezakeela bera hala egon ez zedin.

840. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Uste dinat ezin nuela erabat ulertu Timo hilik zegoenik.

841. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0069 Poliziek ezertxo ere ez zutela ulertzen ematen zuen eta hauetako batek esan zuen: - Oker zaudela uste dut.

842. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 Beste irtenbiderik ez dugula uste dut esan zuen Jones jaunak bere emaztearen eta alabaren aurpegi itxaropentsuei begira.

843. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 - Ez dut uste jostatzekoak direnik -esan zuen Arabelek.

844. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Bi mehatzarirenak direla uste dut, Mortimer mehategi batetik ihes egindako hegaztia zelakoan zeuden hauek.

845. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0153 Baina mehategietan, gas ihesik dagoen usnatzeko txoriak erabiltzen dituztela uste dut.

846. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0204 - Zeu al zara, Ben? Ba, burutik eginda nagoela usteko duzu, baina dirudienez, semaforoak jan ditu norbaitek.

847. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Nahi al duk gehiago? Beno, har ezak, nik baino gehiago behar duala uste diat eta.

848. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Amak beste galderarik ez zion egin eta horregatik nahiko triste gelditu zen Ben. Ez zuen horrelakorik uste.

849. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 - Gizakiak argiak zirela uste ez nuen ba! Baina zure burua hutsik dago, saski hutsaren hutsa baino hutsago .

850. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0069 - Badira une batzuk bakarrik sentitzen naizenekoak. Hala uste dut.

851. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - Ba... ba, bihar arratsaldez etorriko zinela uste genuen. Trinik esan zigunez....

852. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - Trini! Uste zenuten Trinik garbituko zizuela guztia ni etorri aurretik.

853. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 - Jaime? Ba, kanpoan dago, hala uste dut.

854. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 Ba... militarrak hain ergelak dira, uste dutela berrengantxatutako ordenantza mozoloa eta gorra dela.

855. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Jakina baietz esan zuen Erreginak; zer uste zenuen?.

856. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Ez dut uste harengatik ezer egin dezakedanik pentsatu zuen Alicek errekastoa zeharkatzeko prest.

857. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Uste dut, guretzat honek esan nahi duena azaldu beharrik ez dagoela.

858. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Benetan uste al duzu orain zarena zure talentu zinbrikiarengatik dela?.

859. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 @- Bai, horixe uste dut @- erantzun zuen Gigik, erlatsa.

860. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0016 Etzuan asko uste gure kaminero gizagajoak, Errege berbera zana izketan zegokiona.

861. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0075 - Bai, baina zergatik egiten diguzu galdera hori? - Ezkonduak bazarete itzalkia jaso dezakedala uste baitut.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Baina, zenbatean jartzen didazu? - Sal-neurriak izutuko zaitu baina... uste dut merezi duela.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Ez nuen uste hain garesti izan zitekeenik.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Honen edertasuna! Zuk diozun bezala, uste dut merezi duela.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Baina oraindik ere uste dut arrazoi nuela ene ideiok euskeraz agertu nahian.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 (...) uste zuen moduan, erorialdi eta hotzagatik, askoz ere kolpe handiagoak hartuak bait zituen zaldi gainetik jausita, ezpada halako erortze txotxolo, barregarri eta lotsagarria gertatu zitzaiolako.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 - Baita zera ere. Zer uste duzu, munduaren bukaera, horrela, egun batetik bestera etorriko dela, ala?.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 - Zer uste duzu, karta zertifikatuz abisua bidaliko dizutela ala?.

869. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Zer esan nahi duzu? - Baina, profesore, ireki begiak! Zer uste duzu egingo dutela haurrek zure tartarekin? Ez pentsa zirkunferentzia neurtzeko edo oinaren area aurkitzeko igotzen ari direnik.

870. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Erasotzaileen lehen ilarak urrats gutxietara zeuden dagoeneko, eta ez zuten, ez horregatik, profesorearen gonbidapen oihuen beharrik: beren begietan garbi ikusten zen etsia deusezteko erabaki irmo, lehiatsua eta baita goxokiaren arrastorik ere ez usteko asmoa.

871. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Hiru lagunak ni baino ere pasatuago zeudela uste dut.

872. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 - Hori uste nuen erantzun zuen Bastianek irrifarrez Zer gertatzen da?.

873. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Ez uste izan, ardi guztiak zuriak direnik: beltzak, nabarrak eta zuribeltzak ere badira.

874. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0041 - Asto baten atzetik? Zaldiak asto baten atzetik joan? Ai ama! Ez dut ezer entenitzen! Uste dut mareatzera noala!.

875. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0041 Sekretarioak medikuari hotsegin zion: - Etor bedi, mediku jauna! Gobernaria enpatxatuta dagoela uste dut.

876. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Ordurarte berak uste zuen olatuak itsas bazterrean bakarrik egoten zirela, ez itsaso barruan.

877. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Lanaz gain beste ezer egin behar zenik, ez zuten uste.

878. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hau poza! Berriro ikusiko ez hindudala uste nian.

879. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 - Inoiz ni handituko naizenik eta zuek ahaztuko, uste al duk? - Ez zekiat, LU.

880. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Haurrei buruz hitz egingo didak, baina ez diat uste inon haurrik dagoenik.

881. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Ez diat uste zuekin alderatzerik duen inor dagoenik.

882. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Ez duk uste?.

883. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Hala uste dut, baina poztutzen nau horrela gertatzeak, LU orain zoriontsu delako eta gurekin jolasten ikasi duelako.

884. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 - Ba, herensugeak galtzeko zorian hentorrela uste nian nik - erantzun zion erraldoiak.

885. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0059 - Horixe uste diat neuk ere, horixe dela biderik egokiena, maite nauen ala ez ikusteko.

886. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 - Non nago ni? esaten zuten askok... Batzuk ametsetan ari zirela uste zuten....

887. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Otso beltzek hortz eta haginak erakutsiz zuhaitzen atzetik begirada goseti hura botatzen zutenean, Koxme prakatara kaka ia eginean jartzen zen dardara bizian nahiz eta medikuak ez uste izan.

888. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0020 - Uste dut hanka zisko eginda daukadala.

889. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 - Xiker. Nik zure berri orain dela gutxi izan dut baina ez nuen uste horren begi politak izango zenituenik.

890. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zer dela eta denak neri begira! Lapurretara natorrela uste al dute edo zer! Halako batean han aurrean zuriz jantzitako gizon arraro bat azaltzen da.

891. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Laister esnatuko dela uste diat eta eutsi pixka bat gose horri.

892. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 Eta tximuak, uste baitzuen Azeri mendean hartua zegoela, keinu burlari bat eginaz bizkarra eman zion.

893. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0035 - Lagunik gabe, gosea, lana... - Zer uste zenuen ba? - eta esaera hau gogorarazi zion amak: BESTE LEKUTAN ERE ZAKURRAK OINUTSIK IBILTZEN DIRA.

894. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Hainbeste diru ikustean, ama pozarren jarri zen eta bere semea ez zela berak uste zuen bezain leloa pentsatu zuen.

895. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Karidadea norberarengandik hasten zela uste nuen nik...

896. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0112 - Jauna - esan zion Loksleyk -, zure esanak betetzera behartua nago, baina nik uste, ez geniokeela alde egiten utzi behar.

897. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 - Bai, dena kolpatua nago, Manex. Uste dut orkatila hautsi zaidala; edo bihurritu bederen...

898. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Nik hala uste behintzat.

899. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0006 - Ez ninan uste aita baino gatza nahiago hunenik - esan zion aitak azkenean - gehiago ez haut nere begien aurrean ikusi nahi.

900. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Eskimal Txikiak uste du zetarrek oiloak ere jaten dituztela, behin batean klaseko umeek oiloak ere eraman zituztelako.

901. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 - Ez ote duzue uste Eskimal Txikia leihotik alde egin duenik?.

902. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Beraz, gutxiena uste zuenean, berriz otsoak ihesari eman zion. Eta Buck atzetik.

903. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 - Ez, ez dago inor ausartzen denik eta ez dut uste korronteak daramatzan izotzak bukatu arte txaluparik pasako denik.

904. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 - Ba txoriek ere izango diate distintu hori, nik uste.

905. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Ez ote da orain gure kontra etorriko? - Ikusiko bagintu, ez dut uste barkatuko gintuztekeenik.

906. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Victoria aldera doan ingles bat ote da bada? - Ez, jauna, ez dut uste. Handik datorrela uste dut.

907. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Urruti al dago?- Yañezek. - Hala uste dut. - Etorri Sandokan!.

908. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Ez diogu tirorik botatzeko astirik emango. - Hori zail samarra izango da, Sandokan. - Ez dut uste hain zaila izango denik. Ikusiko duzu....

909. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 - Eta batenbatek erasotzen bagaitu? - Ez dut uste. Ikusiko dugu.

910. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Eta ez dut uste diru hori zeharo ongi dagoenik.

911. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Nik ere hala uste dut.

912. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0112 Nire taldekoek atzetik jarraituko zidatela uste nuen, baina Beinaten ondoan gelditu ziren.

913. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Ez nuen uste hain ahulak zirenik, zioen bere baitan.

914. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Ez dut uste horrelakorik gerta den besterik inon.

915. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Baina ez zion hori esan behar, horrexegatik erantzun baitzion Sofiak egin zuen bezala: - Haurrak!- esan zuen amorruz -. Baina nolako laguntza ematen dutela uste duzu zuk? Kezka besterik ez dute ematen eta...

916. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Eta horrelaxe aitortu zion Haizegoxok: ez zela berak uste zuen bezain jakintsua, alderantziz baizik, gauzak eta jendea ikusteko zuen era hura nahiko axalekoa eta inozoa zela.

917. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 Ez ezak uste, hik ematen dioan aspiletik ezer jango duenik; oso zakur azkarra duk.

918. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Baietz uste diat.

919. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Ez diat uste gure irteeraz inor konturatu denik - esan zuen Julenek -.

920. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - O, barka. Tim. Ez nian uste hor hengoenik.

921. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Ez diat uste gaur sotoetatik irtetzen ausartuko direnik.

922. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Uste duzu oraintxe bertan irten behar dugula?- zioen Stik jaunak zalantzan -.

923. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Desagertu egin da! - Lenoir andereak garrasi egin zuen: - Zer esan nahi duzue? Nora joan da ba? Zer esan nahi du honek, Maribel? - Maribel, nik kontatzea hobe dela uste dinat - esan zuen Julenek, ez bait zuen neskatxak zekien guztia azaltzerik nahi.

924. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Nik uste diat ezkutuko bidea edo honelako zerbait esan nahiko duela - esan zuen bekokia zimurtuz.

925. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Gure sekretua ulertzeko guk haren jakinduria erabiltzea ez dinat uste sekretua azaltzea denik.

926. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Ez nian uste horrelakoa hintzenik - esan zion Gorkak -.

927. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 - Ez dut uste hemen esandakorik entzungo zuenik, aldegiten saiatuko da bestela.

928. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Laster nire bila etorriko da. Gottfried ez da gaur etorri, ez dut uste ezer gertatuko zitzaionik.

929. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 - Eta ez dut uste halako astakeria denik eskaileratik jauzi egitea, nahiz eta nik haseran hala uste izan.

930. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 Hizkuntza ere ikasi zuen, beharko zutela uste bait zuen.

931. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Mac Nabbs-ek inork uste ez zuena azaldu zien: bi egunetarako beste janik ez zuten.

932. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 - Nik ez dut hala uste - erantzun zuen Mac Nabbs-ek -. Ayrton-ek ongi asko ezagutzen du Grant (...).

933. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Nik beren irudimen hutsa zela uste nuen atzoko zure deiadarra eta beren gogo itsuagatik izan ez balitz, seguraski, ez nintzen hurbilduko irla honetara - esan zuen Glenarvan-ek.

934. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 - Urkiak, nik uste. Segur asko, horregatik deituko da Urkilaga. Urkia ugari dagoelako alegia.

935. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Ibanek zehaztu zuen: - Dirurik edukiko dugunik uste al duzu? Amak baiezpen-keinu bat egin zion.

936. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Uste zutelarik zorigaiztoko gizona ito zela eta horrekin arindu zirela heuren nahigabeak, Elezuri ikusi zuten etxerakoan artalde ederraren jabe.

937. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Deharrak entzunda, tripulazioak uste izan zuen sarraskiren* Sarraski: hilketa bat egin zela zolan.

938. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 - Beren lagunek karibe talderen batekin tupust egin dutela uste dute, nonbait.

939. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0012 - Beren gizonak garaile direla uste izango dute.

940. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Begira, ba al dakizue bi gorren txistea? Gor batek honela esaten dio beste gor bati: Arrantzara al zoaz?, eta besteak: Ez, ez noa arrantzara. Orduan lehenengoak:A, arrantzara zindoazela uste nuen.

941. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Ez dut uste gau hartan bizkotxo mozkorrik jango zuenik.

942. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0124 - Ikusteko eta besarkatzeko zorterik izango ote dut noizbait? - Baietz uste dut.

943. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0176 - Gaitz bera ote da? - Nik uste baietz.

944. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Gezurretan ari natzaizula uste baduzu, neu ere sar nazazu.

945. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Jainkoa ez dator gure artera guk nahi genukeen bideetatik; guk guztien uste dugunarengan etorriko zaigu Jainkoa.

946. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 Eskariak (Goizean) Uste osoz dei egin dezaiogun, gizartean izatea atsegin zaion Jainkoaren jakintza eta indar den Kristori, esanez: Zaude, Jauna, gurekin.

947. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 @- Mende guztietan onetsia zeran Horrek: Errukiz egizu, mende honetan zintzo bizi gaitezela, zure zorioneko itxaropenean, eta zure etorrera ospetsuan geure uste ona jar dezagula.

948. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Jainko-herriaren otoitza Zutik dagoela uste duenak, begira beza eror ez dadin....

949. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Eta norbaitek, ezer ez izanik, zerbait badela uste baleza, horrelakoak bere burua engainatzen du.

950. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0015 Zailtasun, prolema, sufrimen, lan, larritasun, zuzengabekeria, zalantza, segurtasun-eza, frakaso, e.a.-rren gainetik, kristauak salbamena posible dela uste du.

951. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0123 Zorionekoa Jainkoagan uste duanak (Prob. 16,20).

952. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0155 Ta ixildu
ta esan
ta uste
ta utsik
ta
ta
ta

953. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0157 Hain zuzen
amets egitea ez da zilegi
uste izatea ere
debekatua dago total.

954. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0055 Konklabea bilduta zegoen,
konklabean buruhauste handiak,
nik uste
Aita edo Ama Saindua
zela eztabaida.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Uste dut ohartzen dela bere flirt arranditsu hori bukatua dela.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Halaxe izan ohi da esan zuen lehor, eta oso poliki gero, eta zuk jakingo zenuela uste nuen.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Oh, ez nuen uste zu...- Macaulay moztu egin zen keinu ilun batez eta basoa hartu zuen.

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 Nik egin nuela uste dute?.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Ez dut uste nitaz gogoratuko zarenik, baina zu hiri honetan lanean ari zinenean ni errondan ibili ohi nintzen Berrogeitahirugarren kalean.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0086 Sekreturen bati traizioa egin diolako uste du gertatu dela dena.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 Irribarre egin zuen lasai eta galdetu: - Benetan uste duzu edozertarako kapaz naizela, ezta?.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 - Ba, zera, uste baduzue ez naizela txukun jokatzen ari, esan egin beharko zenuketela.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Eta ez galdetu nik zer uste dudan.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Beste norbait estaltzen ari dela uste dut.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Zergatik ez duzu uste Wynantek egin zuenik?.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Zuk uste ez duzulako - harritua zirudien Norak.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Uste duzu beraiekiko aita-sentimendu sakonak dituela Wynantek?.

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 Grant sendagileak eztarria garbitu eta ez zuela uste gauza larririk zuenik esan zuen, astindu baten ondorioak, hemorragia arin bat, jakina, deskantsatu beharra zuen noski.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 - Ez nuen uste arazorik batere izango zenik, baina honi ni seinalatu ninduen ni ikaratzea gustatzen zaio.

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Beti izan nuen noizbait askatasuna berreskuratuko nuelako uste sendoa, nahiz eta ezinezkoa izan nola lortuko nuen imajinatzea edo arrakasta izateko itxaropenik txikienaz proiekturik prestatzea.

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Neure tamainako emakume bat aurkitu nahi zidan Erregeak, espeziea zabaldu ahal izan nezan; baina uste dut nahiago izango nuela hiltzea, neuk utzitako ondorengoak kanari domestikatuak bezala kaiolatan gordeak izan eta agian geroago erresuman zehar bitxikeria gisa handikiei salduak izateko zoritxarra jasan baino lehen.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0075 - Ez dut uste - isilune bat.

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 Hala zela uste dut, bai, hala zen, gogoan dut.

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 Beharbada ez zuten uste zuk jakin behar zenuenik.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Agindua Manuelaren borondatearen aurka bete zen, izan ere bere burua hobeki lagunduko zuela bakarrik uste baitzuen lantzari-pikete batekin baino.

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Eta nik uste berak arrazoi zuela, hemen ahaztuta gelditu ginela, artzai txoroaren mandoa larrean ahaztuta gelditzen den bezala, berdin berdin.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 - Ez zaiok komeni, nik uste.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Berak, ordea, uste zezakeen (exenplu bat da), uste zezakeen zuk ez zenuela oso gai ikusten bera, eta zure munduan ez sartzea erabakiko zuen, mail hortan zugandik urruti geldituz.

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Zuk Luxia urruti sumatuko zenuen, segur aski, eta hura dena berari ez zitzaiola atsegin edo ez zitzaiola interesatzen usteko.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Patxi: sakonki ez hitzegiteak horrelako ondoreak dakarzki: nik uste nuen zuk uste zenuela nik uste nuela....

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Elizabetxo Elizabeth!!, honez gero handia naiz eta...... ezta? horixe baietz! Beno ba, zer uste duzu gertatzen dela ondoren? Ba... ez dakit... beharbada... zuk esan!Konforme ba...... hasi nintzaien ipuintxo bat kontatzen, ohean sartu eta errezatu ondoren, noski; oso pozik ziruditen, aho zabalik biak, loak ezin hartu.

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Klara. . (Noizbait harengan erdikusi uste zuen erantzun inposiblea).

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Berrikuntzarik xumeenean salbabidea ikusi uste du.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 ... segunduak agortzear, are bizkortu egin zaiola nabaritu uste du... Berrogeitabi! Berrogeitabi pulsazio, errepikatzen du bere baitan, ia une berean minutu batean zenbat egiten duten agerzen zaiolarik.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Baliteke ondorengo ordulaurdenetan gauzak hobetzea, proitu uste du Manuk halako zerbait esan ziola, lehen ordulaurdenean halakorik gertatu ohi dela - horixe esan zuen, zihur dago.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 - Beno, uste dut honekin aski izango duela hik zerbait esan nahi izan duk bainan berak ahoa tapatu dik isilerazteko keinua eginaz, ixo, ez esan ezer, badakizu, nik ez dut zurekin hitzegin eta ez dakit ezer honetaz.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Azkeneko biberoiak apurtu zitzaizkigun aspaldi, bainan ardo botila hau moldatu dizut... uste dut egoki izango zaiola.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Horretarako, mendebaleko postua deseginik utzi genuen, burruka latz bat egon izan balitz bezala, eta lurrean gurutze batzuk josi genituen, gutako asko erori zirela uste zezaten.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0117 Etsaiak guztiz erotuak aurkitzen zirenean, nora jo jakin gabe, gutako hiruk ihes-bidea hertsi genien, gutxien uste zutenean ametralladora erabiliaz.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Beste froga bat nahi baduzu, zergaitik edo norengatik uste duzu berritu nuela nire etxetxoa? Zugatik, batez ere.

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Zuk, uste ez duzun arren, asko erakutsi didazu, eta nik ere, bizitzari ikasi diodana azaldu nahi izan dizut.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Zuk uste duzu posiblea dela neri gaztelua erre nahi izatea? bueno ez, esango dizut txabola.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Gizajoa, pena ematen dit, nik ere...... uste dut fuertegi jo dudala...... bost behatzak markatuta utzi dizkiot aurpegi zikinean.

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Hau beldurraa! uste dut nik ere negar egin behar dudala.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 - Nik ere hala uste nian lehenago hasi zen berriro gizona Danielek ez zuela txarrik eta beraren gainean entzuten nituenak jendearen esamesak zirela.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0008 Gure herriko meatzulo haietan uste baitzuten ni apaizek berek bidalitako infiltraturen bat nintzela.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nik uste, mundu honetan ez zuen inor ni baino maiteago, Manuel Zata ez bazen.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 - Zuk uste duzu erregek aurkituko nauela inoiz? -jarraitu zuen galdezka ahateak.

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0066 - Hastapenean, hatsarrean nik ere halaxe uste nuen... gero djinn txar baten gogoa zure gorputzean sartu zela... eta nork jakin begizko bat berdin egin zizuten.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0101 Bainan, ez dakit zergatik, Prai Mathias baizik hiltzera saiatuko zela uste nuen.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Ezer onik ez! Emaztea garbittuetela usteit eta orduan lurrari begira ihardun zuen, ni ezer esatera ez nintzelarik atrebitzen, horrelakoren bat espero zuenaren jarrera hartuz.

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Denboraz Saloon dotore bat izatera helduko zela uste zúen tabernaren jabeák whisky pixka bat honela deitzen zuen berak behintzat zerbitzatzen zion Samuel Black zaharrari.

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Eguerdian gero eta bakankago bazkaltzen zuen Elsa'rekin: - Zer uste duzu, Elsa? Lanpetuta nago, guztiz lanpetuta.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Eta Scheelen'darrek Ipar-Geltokian trena hartu zutenean, pozik ez, baiña kontsolaturik bederen abiatu zirala esan zitekean: Elsa egoera berriaz nagusiturik atxeman uste zuten.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Elsa'k ez zuen uste.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0171 Etxeen illarak lehenengo aldiz antzeman uste zituen eder; eta Brusela lehenengo aldiz ikusten zuela, Urrillo'ren margoetan Paris'ko hauzo ezagun horiek lehenengo aldiz birrikusten diran bezelatsu.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Hila zela uste izan zuten denek, hain zurrun (gogor) gelditu bait zen.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Eskatu idaan nendin onbera, bai izan ere neurritik lagunakin guztiz oker eta bestaldera; heuretzat zai daukak gartzela, ez uste merke aterako haizela.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Eta Julenek, zure anaiak edo beste norbaitek ba al zekien testamentuaren berririk? Ez dut uste.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Eta hik zer uste duk: testamentua aldatzeko asmotan zegoela esan bazion ere, esan ote zioan zein asmo zuen, hiri diruketa hori ematea, alegia?

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Orain ere gaizkilea bide hobera ekarriko duzula uste duzu? galdetu zion Iker Sarasketak irudikor.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0050 Nere sententzia entzutean, ikara batek harrapatu zuen maitalea, orpoetatik bururaino sastadaren pare zeharkatu zitzaiona eta balus beltzezko mozorroaren atzean zurbilaren kolorea igarri uste izan nion.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0100 Ez dut uste luzarorako izango denik.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Bai. Ez dut uste nobedaderik dagoenik Botxoan.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0027 Hain zen haundia hango karakotsa, ze pentsaezina zen herrian honenbeste oilar behar zenik, eta gotzaiaren untzian heldu zirela uste izan nuen.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Ikaratu zen, hark zekusan bezain urritua zekusala berak hura jabetu zen eta, eta ez zuen uste hori jasateko hark barruan berak bezainbat maitasun izango zuenik.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 (...), presenteago zuten Euskadi hitzaren natura baino bere kontinentea eta erdara euskara baino; herriak berriz, besterik uste zuen teorian bederen, nahiz gero erdaraz eta erdararentzat bizitu, eta, bien bitartean, maisutxoak egiarekin maiseritzara jostatuz beren kanpotxoetan, hala suertatzen zen gero dena nahi eta ezina garrik gabeko suginaren epeltasun mortugarrian.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Orientatu bai. Orain dela denbora asko gabe, handik zuzen etorri batek esan zigun gauza berria, esan nahi bait da, handik etortzeko ez zela, beti uste izan genuen bezala, distantzia problema, altura problema baizik.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0080 Baina gizonezko batek bere gizontasuna mardultzeko eta osotasunean eusteko, jatorriaren berri zehatzak behar zituela uste zuen Ferminek.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 - Nik ere ongi deritzot guzti horri baina uste dut zerbait ahaztu duzuela.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Ez dago esan beharrik, nik uste, nere arbasoen ondorengoak eroriak ziren degradazio mailaren berri izateak zein puntutaraino atsekabetu ninduen.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0092 Uste dut Inesi neure sentimendu hura garai hartan adierazi izan banio, harritu eginen zela.

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Eskozesa deritzala uste dut.

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Eta behar-bada berek ez uste izanik ere, sinesterik ez dutela erranik ere, egiazko Jainkoari hurbilago dira, beren burua fededun daukaten beste zonbait baino.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Eman dezagun protestant bat: errotik uste du bere erlisione hura duela egiazkoa; horrek, beste argirik ez dueno, protestant behar du egon: (...).

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 Ahotsak krak egin zion agur esateko momentuan: zutik, bi lagunak, bi zentimetrotako kristal infinitoaren kontra esku bana jarrita, non Mehmeti iruditu zitzaion bere lagunaren begiak kariñoz bustitzen zirela: uste bait zuen Joxemik azken aldikoz zekusala Kurdistango adiskidea.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Kasualidadeagatik, haizeagatik (haize kontua zela, uste zuen Patriciok) edo haatik, ostiralaren arratsaldean Hamisi kalean txarki begiratu zion tipo batekin kalapita bat izan zuelako su eginda itzuli zen etxera.

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Ez zuten, baina, berak uste zuen galeriara sartu.

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Bai izen polita! Ni, berriz, Joxe naizela zazpi bider edo esan nizula uste dut.

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Horregatik Ezkiraren maitasuna sendotu egin zen eta nik uste, hari esker osatu egin zatekeen, haren gaitzepela hain makur izan ez balitz.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0084 - Eta zer sentitzen zenuen? - Zer sentitzen nuen? Ez dakit nola esan, ezin dut hitzez azaldu, benetan gogorra izan zen, laburra izanagatik segundu bakoitza jasangaitza zitzaidan, hantxe bertan akabatuko nindutela uste nuen, basati horiek!...

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Egiaz mintzatzen zara itzartu nahi zaitudala diozunean, baina oker zaude txantxetan ari naizela uste baduzu.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 Are gehiago, zorakeria dela uste dut.

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 - Alizerekin uste dut, gure leinuak jarraipen egokia eduki dezan.

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Batzurekin izanak gaituk eta nik aipatu egin zieat; Piarres, badakik Manexenekoa, zer uste duk?, zerbait egiten badugu baietza emanen dik horrek.

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Hilariok zigarro bat biztu zuen, Pilarrengana hurbilduz eta txiskeroa modu agerian astindu zion, seko nabarmen, gasa eragin asmoz baino gehiago emakumeari joku hura amaitua zutela adieraziz: - Eta ez dadila kezka: ez nuela aurpegia ematen ez dakitenen kastakoa zenik uste.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Zer uste dute bada? Oraingo neska lerdoak, presaka eta korrika, eta haurrak? Berek hazi eta hezi behar.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (12) Gaua badoa, eguna hurbildua Eguna hurbildua. Eguna (1Kor313) edo Jaunaren Eguna (1Kor18;55:2Kor114), Kristoren bigarren etortzearena zen. Lehen girixtinoek uste zuten denbora hura ez zela urrun (1Kor729;1P47).

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (2) Batek uste du denetarik jan dezakela; ahulak, aldiz, baratzekaririk baizik ez du jaten.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (12) Beraz, xutik dagola uste duenak, kasu egin beza eror.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Ezin ukatu zure setaren hutsalaz limurtzerik ahal ez duk usteko...! eta, zioten gainera, bertako burdinezko kaizu erraldoi bati zetxekizkiola harrizko orma tartera itzaltzen eta begitandu, zure jagoleen, udazkeneroko olidiaren zezinari josirik, otordutan ohamen eta musuen arteko txandaketaz gorritzen zinela: (...).

1046. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Halere Amabirjina zu zinenez, ezer gutxirako jazoko zirela lehenengotako bira soilak gero Onazaroren ahalegin guzti haien ahalgeagatik bikoiztuko bide ziren, binaka ematekoak, hirugarrenaren atarian, patua taxutuz sorginketaren muga mugan, baina bai bigarren itzulia hirukoiztu ere, geroago, jendearen grinaz (inolako jadespenik ezean, ziur aski, Sorginamaria ez izaki milarien lagun, eztare berena, nahiz gero kanpoan hozten sepa zitekeenagatik explikatu nahi izanen zuten, sineskaitz, jendeak sineskogor esestearen hisiz) eta uste (gura) bezala elizari birako hirugarren itzuliaren ondorengo laugarrena... ja, laugarren itzulia dantza, kalejira, elizara ordez Zakurripurdi osora hedatu zena, ihauteriei zain egon gabeko besta, atabala eta txirula behiala Izturizko lezean ahantzia ekarri nizunez geroz, Onazaro zorabiopean estu ezin etsirik eta noiznahi asalda zitekeenaz gaztigatuz, kridatuz, bere balineko kemena edo zemaituz bere alegizko ahalmena.

1047. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0133 Izan ere, gutariko bakoitzak uste den baino bertute gehiago izan ohi bait du, baina arrakastak bakarrak ekartzen ditu bertuteok argitara, beharbada jendeak, egoera berrira iragan orduko, bertuteoi muzin egingo diegula pentsatzen duelako.

1048. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Nik neuk ere, gutxi gorabehera, bareturik nengoela uste nuen; hori pentsatu eta beste gabe, ia gorritu egiten nintzen lotsaren lotsaz.

1049. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Lehen, hain zuzen, Efesoko Trofimorekin ikusi zuten hirian, eta uste zuten Paulok jauretxean sartu zuela.

1050. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Zuengatik esan ditut gauza hauek, Apolori eta niri buruz, guregandik ikas dezazuen esana dagoen harako hura esana dagoen harako hura: Textua zaila da; seguraski, esaera zaharren bat da, eta esanahia ez dugu ezagutzen; zenbait autorek uste du kopistaren baten oharra dela, lerro-ertzean ezarria, eta gerora textu barruan sartua: Ez jo idatzita dagoenetik urrutirago, eta inor ez dadin batengatik harro besteren bizkar.

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Ez dut uste hainbestera iritxiko denik.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Azalpentxo bat zor dizuedala uste dut, azken finean adiskide eta lankide bait zaituztet... zintuztedan, hobeki esanda.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Hiri ere ez diat uste, Iñaki, zeren-eta, oso gaztea baldin bahaiz ere eta soldaduzka-garaiko zurrunbilo horretan murgildurik itolarrian baldin bahabil ere, konturatu bait haiz, edo konturatzen hasia, ezen irtenbidea ez datzala hire buruaren atomizazio suntsitzailean edota edozein drogaren hegaletan (alkohola, esaterako) hire buruaren berreraikuntza premiazkoa geroko geroen luzamenduen esku uztean.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0202 - Bakarra nintzela uste nuen, baina horrela zer dagokizun jakinean zaude.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Ez dakit ondo egin dudan, edo hobeki esateko, gaizki egin dudala uste dut.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Argitasun ohigabe hau aurreko mende guztietako gizaki guztien hezurren zuritasuna dela uste dut.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0255 Salto batez bereganatu nintzaion eta estu-estu besarkatu nuen eta uste dut malkoren bat ere isuri zitzaidala.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0038 Ez zen gure kapitana, belzlari on izateko giza-abereari tratu txarra eman behar zaiola uste duten horietakoa.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Hargatik beragatik jaun dontsua uste dut, jende prestu eta kristau adituek beraien hizkuntza ederki ikasiz gero, errazki kristau bihur ditzaketela.

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Berak itxaroten zuen, eta iritsia uste zuen eguna ez zen oraindik, berak On Rafaelek zor zion galga kobratu beharko ziona.

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0071 Ezin asmatu duzu hura ikustean etorri zaidan itxaropena!; galdutako ardi bat aurkitu nuela uste nuen!; begi itsu biri argia ematen niela!.

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0071 Ezin asmatu duzu hori entzutean etorri zaidan mina; nik, apez gizarajo horrek, arima bat nereganatzen nuela uste izan eta arazoa zerri koipetsu baten desagertzea besterik ez dela entzun behar.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Hip... bai... uste... diat hori izango diagula onena.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0012 Baina, ez diat uste suteaz hitzegitera bakarrik etorri haizenik, oker al negok?.

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0012 - Bai, nik ere pentsatu diat horretaz, baina untzia eta gizonak bilatzeko berandutxo gabiltzala uste diat.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 - Beno, 1986an beharrezkoa den zerbait dela uste dut.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0124 Onditz ametsetatik errealitatera ekarriko nuke eta ez dut uste nahiko duenik.

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Apalen arazo hartatik uste dut.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Baina, ez dut uste Ainhoa eta ni geure gorputzetan murgilduko garenik zerbaiten bila... maitasuna... sexoa... Ez.

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Ez dut uste... edo bai? Betorekin, nere lehen mutila, serioski behintzat, zalantzak nituen, zerikusia izanen du....

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Hala ere... ez dut uste beste Anita bat naizenik.

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Eta imaginazioa zer da? Errealitatearen nahasketa bat, nik uste.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 Ez duzu usteko ba zuk, hori txantxetako lana denik!.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0040 AMAL: Uste dut logura sartu zaidala... Zer dakit nik? Sarritan gertatzen zait... Beti jarrita nagoenez, nekatu egiten naiz; eta bestalde hain edukitzen ditut bizkarreko min handiak.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 ERREGEAREN OSAGILEA: Gaur gauean, kandela erdietan, Erregea iristean jaikitzeko gai izango zarela uste duzu?.

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Ez dut uste, halere, kasu handiegirik egiten zionik.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0081 - Erniek, halere, ez zuen uste arrazoirik falta zitzaionik.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Ahots ikaragarri hura entzutean, erraldoi bat zela hizketan ari zena uste izan zuen lehoiak eta ihesi joan zen.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0025 Mundu zibilizatuko jendeak uste du selbako erregea lehoia dela.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 - Hori bai gauza kuriosoa... Ba han, Europan, beste planetetatik datozela uste dute.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Agur egin aurretik, agur betirako, Kairu-k burua mugitu zuen zalantzatan: - Uste duzu, Franz, ihes egitean ondo egiten duzula?.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0109 Hori zen Franz-ek uste zuena, nahiz eta Buruzagi Nagusia eritzi berekoa ez izan.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Gutxien uste zutena gertatuko zen ordea egun horretan, eliza osoa jendez beterik zen unean.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0189 Buruan duen kolpeak, garbi adierazten duela uste dut, erori egingo zela zubitik.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Non sartuta ote nago? Uste dut harantz joan beharko nukeela.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Gotzon alde eginez gero haren konpainian jaurtikiko dudala ene burua uste du-eta.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Zer erantzun nion nik? Irri ironiko batez erantzun niola uste dut... bai....

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Bazkalazkenetan zeudelarik, Joxek irazkindu zuen: - Uste dut eguraldi txarra izango dugula hemendik gutxira.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Beste batzuk, aldiz, beste gorputz batez birjaiotzen garela uste dute eta abar.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Dena ikusita eta ikasita daukazula uste duzunean, lurra dardarka hasten da, zabaldu egiten da eta jendeak eta herriak irensten ditu.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Horrexegatik egiten diote barre mexikarrek heriotzari, nik uste.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Ez dut uste zaldun ingeles bati azaldu behar zaionik antropologoen gogoetak zernolakoak diren, are gutxiago zientziaren helburu nagusia gizadiaren alde jokatzea dela.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 Baina mendebaldeko bidea hartu zuela uste diat.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 Ez diat uste gure herriaz inpresio onik ateratzeko kontatzaile egokiena denik.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 Uste dut pertsona zibilizatuak bezala konpon gaitezkeela, ni zibilizatua ez izan arren.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta mina desagertu zenean, uste dut lo gelditu nintzela.

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Egun guztian ez zen bere aho tartetik ogi mamirik ez ur tantarik igaro; eta arratsaldean, zorabio une bat izan zuenean, gaisotasunaren lehen sintoma zela uste izan zuen.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0047 Talde hauen proiektuak segurtatzea bere betebeharra dela uste du Muzak.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0019 - Mutiko baten bila gabiltza, bere osaba hil duela uste dugu eta- erantzun zion poliziak.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Ziur zaude?- galdetu zion Peterek jabearengana oso hurbilduz. Ezagutzen duzula uste dut nik.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Ez dut uste Johnek hil duenik bere osaba - jarraitu zuen Peterek, baina nola frogatuko dugu?.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Tira, uste dut badudala informazio interesgarria - esan zion, eseri zenean.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Hau dela uste dut- esan zuen.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 - A, ez? Ba, nik bai. John atxilotzeko ordaindu dizun pertsona hori Johnen osabaren hiltzailea dela uste dut.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0094 - Emango didatela lanen bat uste al duzu? - Baietz iruditzen zait - erantzun zion Peterek irribarrez.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Nik ere bere atzean jarraitu nuen, eta berriro errepikatu nion ahotsa jasoz: - Nik hain zuzen uste diat harrotasunean irabazten dioala hik hari.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 - Eta nola uste duk hik hitzegin behar diadala? Ezer falta al duk pozik egoteko? Lana baduk, eta soldata ona.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Nik bakarrik uste diat zentzuz arrazoitzen hasi litekeela.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Etxean izango hintzela uste nian.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Ni zerbait gorritu nintzela uste dut.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Baietz uste dut. Etxe bat erre zen, ez al da horrela? - Hala da.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Harrituta gelditu nintzen, ez bait nuen uste neska gazte hark alkoholik edango zuenik, coca-cola edo horrelako freskagarriren bat eskatuko zuelakoan nengoen eta....

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 - Ez dut uste ezer txarrik egin zuenik; beno... oraindik ez dakigu ziur-ziur.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 - Ni izan naizela uste al duzu?.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 - Egia da, ez ukatu, badakit egia dela! Erinias kafetegian ikusi zintuzteten; zerbitzari guztiek dakite zuek maitaleak zinetela, hobeto esanda, senar-emazteak zinetela uste dute.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0099 Berak, nahiz eta nirekin atera, emaztea asko estimatzen zuen eta ez ziokeen inoiz minik emango, baina bere alabak ez zuen hori sinesten eta berak, aitak ama hil ziola uste du!.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Ez duk uste? Bestela berandu egingo zaiguk.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0013 Eta horregatik, osaba, nahiz eta urre-zilarrik patrikaratu ez didan, onik aski egin eta egingo didala uste dut.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Ez zuen asko uste farolzain onak Gabon egunaz aparteko lagunarterik zuenik!.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Baietz uste dut - erantzun zion gaztetxoak.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 - Zer uste duzu? Ez naiz puto zikin bat! Astea joan eta astea etorri, zuk lotsarik gabe ordaindu eta erosi izan duzu nire gorputza.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 - Uste baduzu hemen ondo egongo liratekeela... - Ez, ez; ez nuen hori esan nahi.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Atsoak bere kondaketari amaiera eman zionean, erregearen alabak, bihotza taupaka, haren lagunaren gainean itzegotzen zuen akerra bere kuttuna zelako zalantzik ez zuen eduki, eta gazterik ederrena zela, eta hunkipenagatik hilko zela uste zuen.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 - Nik uste sukarra duzula.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0078 Zaurituari sendakuntzak egiten ari zitzaizkion bitartean, han zegoen zoramen eta, zorrozki egon zitzaion begira; eta berdin zauritua neskatxari, Andres bera ere mutilak Zorameni nolako arretaz begiratzen zion ohartzen zela; honek, ordea, Zoramenen edertasunak begi guztiak bereganatzen zituelako gertatu zela uste izan zuen.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 Aita kanpoan zen bitartean, bere bizitzako gora behera guztien berri eman zion Zoramenek amari: ijitoa zela eta atso haren biloba uste izan zuela beti; baina, ijito-neska bati opa dakiokeena baino askoz gehiagotzat zeukala bere burua.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Haseran, gizonezko ezizena ikusita, uste zuen atzean zegoena ere gizonezko bat izango zela, (...).

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0095 Ez dakit ondo abiatua naizen, eta gauzak korapilatzen hasiak zaizkidala uste dut.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Ez dut uste. Nork daki, zeruan zilipurdika dabilen sateliteren batek jaso eta Markinako etxeen artean ez ete den banatzen ari.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 Umeak ginen artean, eta gauzak betirako zirela uste genuen, eta ziur nengoen gure konplizitatea ez zuela ezerk zirdinduko.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Gainera, zahar eta higatu itxura ematearren, tajo, pluma eta tinta txinoaz idatzi nituen, erdi aroko abadeen gisan, eta orain, sasoi hura udazkenean antzarrak bezala ostendu eta urrundu denean, bizitzan beharrezko diren pazientzia eta kuidadoa izaten ikasi nuela uste dut kopiaketa amaigabe hartan.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0055 (...), Paulinok azken asaltoa bota zuela uste zuen, baina heriotzaren aurresalara ailegatzea besterik ez zuen egin, azken asaltoek beti heriotzaren kuadrilateroan jotzen bait dute amaierako kanpanilla.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Ez nik ordea. Nik ez dut, eta uste dut ene bizitza osoan edo geratzen zaidan bizitza pusketan berdintsu jarraituko dudala dudaizpirik gabe, ene burua inoiz finlandiartzat hartuko edo finlandianizaturik ikusiko.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 - Eta bera han badago, telefonoa hartuko duela uste duzu?.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 - Beraz, zuk uste duzu... - Noski.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 - Uste duzu hori lortzea posible dela?.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Andrea pozez beterik agertzen zen: - O, zein zoriontsu egiten nauzun!. Nik uste nuen hori lortzea zaila zela.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Nik uste dut esan zion laguntzaileak familiak ez duela zer ikusirik.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Askotan haurrari gehiegi eskatzen zaiok, benga-eskatu eta benga-eskatu eta halako batean uste ez den tokitik egiten dik ra!, akabo!- gero, putakume hura etorri eta eraman zuelakoz, ez gaituk harrituko!.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 Espero ez zuena, amak erreakzionatu zuen, parrezka hasi bait zen, parre eroa harena, akaso Mariaren hitz sinple haiek nolarebait grazia egin ziotelako, akaso gelditzen zitzaiola uste zuen azkeneko alaba hura mintzatzen entzuteagatik soilik - (...).

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Zer uste du Berorrek galdegin zion alkateak Kaiserrari, zer dela paratu dioguna? Seguru, askotan jartzen ez dioten jaki bat dela. Ezetz asmatu?.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0061 - Ez, maitea. Zer, ba? Zerbait esango zuela uste al zenuen?.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 - Irten egin da, Gerry- esan zion Patsieren amak, eta harrituaren ahotsaz, gaineratu zion: Baina nik uste nuen zurekin eta eskolako beste lagunen batzuekin azterketak prestatzera joana zela!.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 Berak uste zuen Montek etxera eramango zuela Patsie.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Zigzag marrak ageri dira, zuen sukarra adierazteko erabiltzen den txartelean bezalaxe, eta zig-zag horiek uharteko bideak dira, nik uste, izan ere Inoiz-Ez lurraldea kolore ikusgarrizko zirriborroz margotua dago; handik eta hemendik, bertan ageri dira koralezko arrezifeak eta itsas handiko untzi baten antzeko zerbait, eta harzulo bakarti basatiak, iratxoak, gehienak jostuanak hauek; eta kokak, barrenean zehar ibai bat dutenak; eta sei anaia zaharrago dituzten printzeak, eta gainbehera eror zorian dagoen etxola bat, eta atso zahar sudurroker bat.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Neuk ere ezagutu nituela uste dut - esan zuen Mikelek dudamudan.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Eta ezkondu egin ziren, ba al zenekiten? argitu zien Wendyk, eta izan zituzten... Zer izan zituztela uste duzue?.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Uste dut hura ordezkatzea ez zaidala zaila gertatuko.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - Beranduxeago etorriko dela uste dut.

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Joan den astean emakume bat ekar erazi nuen oinak txukuntzera eta eman zidan kontua ikustean apendizitisa kendu zidala uste nuen.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Orain pentsatzen jarrita uste dut bestelako zirkunstantzia batzuetan hura nere bizitzako une erabakiorretako bat izango zela.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Nere etxeko sarrerako atetik sartu orduko seko lo geratu nintzela uste dut.

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Guek eta zuek euskal formak, erdarazkoen parean daudela, desarroilo paralelo gisa sortu direla uste izatea arrazoizkoa dirudi.

1154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Baita erdaraz euskaraz baino lehenago hasi zela desarroiloa uste izatea ere, oso fenomeno zabala denez gero bigarren pertsona plurala tratamentu maiestatiko bezala erabiltzea, inglesez ere gauza berbera gertatzen baita you formarekin, hizkuntza erromanikoa ez izanik ere.

1155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Bizpahiru liburuska, haatik, ez zen ematera ausartu: ez zuen uste osotoro fidagarriak zirenik.

1156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Hots, uste zuen, zuzen nahiz oker beste kontu bat da, akademi arrazoinak ez zirenak tartekatzen zirela emakume-epailariengan.

1157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Denok, nobelista, sikologo, moralista eta beste gainerantzekook hortaz hitzegiteko aina badakigula uste dugu.

1158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Uste dut aurreko lanean proposatzen nuen bide zabala ondo sar daitekeela lege berrian, zeren legegileak legea hobeto ulertzeko dioenez gogoan izan behar baita, alderdi batetik, errealitate egiazkoa den gisara, izenak ipintzeko libertateak ez duela izan behar, oinharriz, pertsona berberaren duintasunari zor zaion errespetoaren mugarik baino, eta bestetik gure hizkuntza ere, Penintsulako besteekin batean, zaindu eta bere erabiltzea ugaldu egin behar dela, orainarte Euskal Akademiak helburutzat izan duen bezala.

1159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Uste da, hein batetan behintzat, husgune gehiegi horiek antolakuntzaren mailakoak direla.

1160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0325 Benetan eta zinez euskaldunok nahi baldin badugu, ordea, eta hortan lan egiten baldin badugu gogotik, egin daitekeen obra dela uste dugu.

1161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Euskalduna zapaltzaile eta kastellanoa zapaldua dela uste duenak bakarrik konsidera lezake bilinguismo pedagogia askatzaile bezala Euskadin.

1162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Eta aski garbi dago hau honela uste lukeenak ezin liezaiokeela Ikastolari jarrai, ez espainol litekeelako, haren kaskoko ahalmenak nahastuak legozkeelako baizik; bestalde normal da seminario eta konbentutan hertsita egon direnei hori gertatzea.

1163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 P.: Nik uste dut orain arte emandako urratsak zizakadura modukoak izan direla.

1164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Beraz, Karl Rahner-en gogoeta teologikoaren mesedeaz baliatzen ari garen guztiok, Donostiako Elizan inolaz ere falta ez litekeen oroitzapen eta esker onezko gorasarrea zor diogula uste dut.

1165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Karl Rahner-en lana oraino erabat egina ez dagoela uste dut.

1166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Erakunde soila izatetik kolejio izatera pasatze hau erabakiorra izango dela itzulpena eta itzultzailearentzat uste dugu.

1167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Lapurtarrak ere euskaldunak direla eta entzule izan daitezkeela gogotan izanik, bai, baina bizkaitarrak hutsaren hurrengo direla uste izan gabe edota bizkaiera hiru xemeiko txistu dela pentsatzeke.

1168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Gehienek uste dute Ofizioa esatea oiei bakarrik dagokiela eta ez kristau denei.

1169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Asieran Pisikako experimento bat besterik zanik etzuan iñork uste.

1170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Esku-ezartzearen oikun au, bataioaren osogarri bezela ikusia izan zan eleizaren asieratik; gaur ezagutzen ditugun garai aietako katekesi-laburpenetan ageri danez, sinistu bear ziran oinarrizko egien artean, eskuak ezartzeko oikun au ageri da; ikasleen garaiko eleizak ala uste eta erakusten zuan. Ac. 6, 1-2.

1171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Delako zafraldi hori ez dut hemen espantu egiteko berriz aipatzen, bainan duelakotz ondoko egunetan nehork uste eta erran duen baino ondorio gehiago ukan.

1172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0238 Delako erro hori, Ximeno edo beste, ez dut uste oraino garbiki ageri den.

1173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Asta-putza eta Otso-putza, bi izenok oso zabalduak dira Euskal Herrian, baina ez dut uste familia barruko bereizkuntzarik egiten denik.

1174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Jatekoa izanarren, jendeak besterik uste du eta ardien janaritzat bakarrik jotzen dute.

1175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0113 Halere, ez dugu uste historia honek fedearen muina erabat esplika lezakeenik.

1176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Ez dut uste eman zaidan lanetik irtetzen naizenik, ia berrogeitamar urtean zear, gaurko argitalpena arte eman diran oinkadak zeintzuk izan diran oroitzen baditut.

1177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika