XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Araneko illundijan barrenduko az lasterr,
Beko lurraldiaren egutz ustel-aztunaz,
zama erungaitz-antzez, lepalduko dok, eta
eu-belarrijok uri gixatsuko gustaiko
zarata-izkanbilletaz lasterr minduko dozak
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Mingañetik igarrten dabe osalariak, gorrputza gexo ala sendo dagon Biotza garrbi ala ustel dagon, maitasunak ala gorrotoak daragion errazago ta eskierrago igerri leikio mingañetik.

3. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Zer esan dek?
- K... iri, k... ire aita ordi akerrari, k... ire ama ustel zikiñari.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Bañan ni aukeratu naute, ta nik ez diyot arazo oni ukapenik erantzi nai; ezin nezakelako lenbizi, euskaltzaiña naiz - ta, ta bigarren, txikitako adiskide bati neronek erantzutea, egoki deritzadalako, naiz itzaldi ontan txotxabar ustel asko bildu.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Orduan bada gogorazio txarretan naste borraste gaudenean, eta barru ustelak asmo txarrak darabilzkinean, eta gorputz griñ zirtzilak ernatzen zaizkigunean, ez dago ez Jauna lokarturik; guzi-guzia badaki ta.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ustel tzarra!.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yaun Prefetek iskribatu izan dute letra bat auzaphez guzieri mintzatzeko kabala ustelek izaiten ahal duten haragi sanoez edo yateko on direnez, nola azpiak.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gerthatzen da kabala ustel tuberculose bat hiltzen dutenian laborari etche batean kabala harek badituela azpi batzu yateko on direnak.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bañan, nere uztea, esaera zaarrak dion bezela (uzteak erdia uztel) erdia ezik, osoa ere uztela izan da.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espainia-tarren odola, urre bits baliotsua da beraz ; eta eskualdunena, putzu beltzeko ur ustela.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ziñesbakuen: biotz gogorr eta ustela euren izkeran edo berbetan be, ezaun-ezauna ixan oi da, Faraon bakaldun deungiaren antzera baño eztakielako itz eiten.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Augaitik, ziñesbakuen biotz gogorr eta ustelak atsegintzen dira, Jainko ta gauza deun gustiari gorroto bixi bat ixan eta agertzian; noberekeria, nasaikeria ta gaiztokeria agurrtu, maittatu ta jainkotutian; amesezko ta zorakerizko guzurr pillo bat balitz lez, katolikotasunaren kaltez biraurik baltzenak esan eta gurarik zittalenak erakustian;

17. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ene kistarr irakurrlea: aulakoxeak dira ziñesbakuen biotz gogorr eta ustelen gurari, asmu ta ustekai edo ideak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

19. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Basurde uletsu bat belarritik
oratu; baiña, agiñak ustel
ta arrapakiña itxi agotik.
Eiztariak a zentzatu, goibel.

20. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Oin bizkorrak zituan Nikanorrek, eta eurei esker, bera baino handiagoaren zemaiak mehatxatu, amenazau ustel urten eian, behingoan aldegin eban handik.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Baña, askotan ametsak amets, eta usteak ustel....

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Geroak beraren ayerua gezurtaturik, orduko ustea ustel izan zitzaion.

23. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ustel-uki-alda-ezin diranak berak, nongoa kenduz geroz ezer etzirala uste bainuan, ez ta uts zulo ere.

24. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Soizu berriro au irakurten asi zeran orrek: idaztiak alde batera ta soiñu batean diagona: Iainkoak asieran egin zitun zeru-lurrak, ez al da askotara ulertzen, gezurraren ustelez ez-baiña egiazko adiera askoz?

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ustea, ordea, ez da iakitea, erdia ustela izan oi bait-da.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Beren uste ustelak, ezurteko sagarren antzera, arrak yota daude: ta aize putz andi bage, adar gañetik eroritzen diran sagar ustelen antzera, goiz edo berandu, ustelduta lur yoko dute.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ustela, ala ere.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Eta Santxo'k; Arago lurrintzen dagon azpiltzar ura, eltze ustela izeneko dala deritzat; eta orrelako eltzetan, gauza berdinge asko izanagatik, atsegikor ta onurakorra izan datzaizkidan bat edo bat ez idorotzea eziña deritzat.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Ez dago ludian azi gai txarragorik, eltze ustela bat baiño.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Bitez eltze ustelak Gotzaien aolkarientzat edo ikastetxetako zuzendarientzat edo nekazarien ezteyetarako; eta aske utzi begizkigute Yaurlarien maiak, eder oro ta politasun oro izan bear diran aek; ta zioa dugu beti eta nonnai sendakintza utsak, askarrak baiño ederresten diralako; utsetan makurra ez baitda kokatzen ta askarretan bai, osotuta daudeneko gaikiak okertu ezkero.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yakintzariek, Mesmeren usteak ain osoro beren iritziz ustel agertu berri zutenok, nai izan zuten moderm spiritualism ori kimuan ito.

32. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0079 Baña, usteak ustel biurtu zitzaizkion Permin ameslariari: Ogei ta sei urte besterik ez omen zituan bei aul-makalak.

33. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Antipa saltzalletzat egiztaturik, Gali bazterretara egotzi zuten: usteak ustel irten zion.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 - Fatur ustela nahiago... (Dominika ikaran dago).

35. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0315 DOMINIKA - Ba, achala sobera eder, barnea ez ustela izaiteko!....

36. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Iakes.- Munduan bizi zen saltzaillerik ustelena.

37. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Batzutan (hala nola intelektual ustelen aurka egiten dutelarik), aldekoek ere aitortzen duten bezala, arrazoinaz eta experientziaz kanpo azitzen da, ta mugitzen, delako gogo-egoera: nahi-menez, ahal-menez, majiazeta erabili mundu berezian.

38. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar kechu dugu baizik eta izan dela aurthengo pleka partidetan sobera azpi joko eta jukutria. Baditake nunbait zerbait baden eta Herria-ren eginbidea da erraitea nolakoa den garbia eta nun den ustela. Hitzemaiten daut zut haatik.

39. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar Jauna, ez zela deusere ustelik Halsuko plazan, igandean, oro zinez eta finki ari zirela eta arratsalde bat gochoa iragan dugula. Jaun ertora ere hor zagon so loriatua. Pentsa! Hoinbertze urthe egona han nunbeit kaskoin herrian! Zaude gurekin hola hola luzaz, Jaun ertora.

40. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ara, dirautso abadeak, zure aragi uslelaren gañera gizon bizi eta osasun oneko baten koipe-tantaka batsuk botata, eztozu besterik bear.

41. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Bai, Txomin, etxea ta pelota tokia, igaritoki ta belardia, guzia ederra, oso ederra, baña ori azala baño ez dek; gauzak bear bezela aztertu nai badira barrura jo bear diagu; muñean sartu ta ondo begiratu ustel ondarrik bai ote dagon.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Askotan, badakik, itxuraz lirain eta azalez eder diranen korputz barruan aragi ustel eta odol pozoitu asko gorde oi dek...

43. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 MTX.: Aldez aurretik esan beharrekoak ziran... baina... begira, Euskaltzaindiak euskeraren batasuna egin dezakeala uste izatea... uste ustela da.

44. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Ustelak! Sagar ustelak! Gaiñea itxuratsu ta miña ustel!.

45. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Ustela. EZTI.- Ustela? Bai zera! Bizi iturri.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Betiko eleiza andiaren keriza bustia egualdi usteletan edo ta eguzkiaren izerditan.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Alabaiñan arratoitzarrak ba-zekian nola jokatu, eta etxekoen aalegin guztiak ustel billakatu ziran.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 7. BABES-BATZORDEA
Arriskuak alkar gogoa sortu oi dau-ta, Bizkaia etsai mende aurkitzen zalako, babes-batzorde bat osotu naiean, orretarako alegiñak egiten asi ta alegiñok ez eben ustel urten.

49. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Sagar ustel batek besteak ustelduko zituen beldur zituan, ehungarren ardiaren bila joateko beldurrez, bitartean otsoak artaldea ez zien zakabanatuko, ez borondaterik ez zutelako, bai baina erabakiak hartzeko berez fertu ez zituztelako.

50. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Besteak (Loreetara makurtuz). Gorrotoaren usain gozoa har dezagun (Hats hartuz). Bortitz, nahasi eta ustela da (Loreak aurkeztuz). Hona hemen arriskua (Zaintzaileek pistolak atera eta loreei apuntatzen diete). Ez tira! Mila burudun hidra da eta. Amorruak altxa erazitako mila buru kozkor, garrasika eztarria eteten zaizkien eta hil baino lehen beren kiratsa oihu bat bezala botatzen dutenak. Larrosa hauei pozoina darie.

51. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Usteak erdia ustel, dio esaera zaharrak.

52. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Pastel ustela baino ustelagoa! Zoparako ere balio ez duen zapaburua halakoa!.

53. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Kukua! Uste guztiak ustelak, erantsi zion zipriztin ireltxoak.

54. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 Patxi ahoa zabalik geratu zen, zer esan ez zekiela (ez bele mintzodun bat ikusteagatik, honek hizkuntzak zekizkielako baizik), eta bapatean beste ahots bat entzun zen: - Arsenio, Arsenio, non sartu haiz, alproja hori? - Mila luma ustelengatik!- bota zuen beleak - Atso arraio hori beti kontrolatzen.

55. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Ama! entzun al duzu ahots ziztrin hori? galdetu nioenean: Lotsagabe, zikin ustela! Hik egin diak ederra, lo zegoena izurratu.

56. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0120 Aurreraxeago enbor erdi ustel baten gainean jarri eta bere labanarekin zulatzen hasi zen, konjuro hau botatzen zuen bitartean: - Hemen ez dagoena, betor. Hemen dagoena, gera bedi! Enbor ustelaren zati bat kendu zuen.

57. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Eta ebidentzia honek, begi bistan ikusten duenak, punturaino gorde duen itxaropena ustel gertatu dela darakuskio. Akabo ametsok! Lehen saio honetan inoiz baino polikiago joan eta hala ere muga egokietatik at dago, ia irrigarri zerion abiada geldoa ere gehiegi zaio.

58. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 Biltzarretan suturik salatzen zuen gizartearen ustela, etorkizun berria eraikitzeko, zutik dauden egituren lehertarazi beharra aldarrikatuz.

59. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Nik horren garbi ikusten nuen munduko ustela errazegi eramaten omen nuen.

60. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Bote ustel hura ez zen bere gauza.

61. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0067 Ikusten danez, hortarako bere arnas hustela nireganatzea ere beharrezkoa zitzaion.

62. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Bedeinkatua Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoa eta Aita, bere erruki haundiaren bidez, Jesu Kristo hilen artetik biztueraziz, gu itxaropen-bizitzarako birsortu gaituena: zuentzat zeruan gorderik daukan eta ustelik, zikinik eta zimelik ez duen ondare baterako.

63. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 (...), eta egunkaria bere eserlekuan utzita badoa agurrik egin gabe; honek esan nahi du, pentsatzen du gazteak, komunera doala; laster baitugu Gasteiz, ikusi besterik ez dago lur laua, garia ebaki berria, oraindik dena hori, baina dena huts... urrea eraman eta hondar lehor-zutimotza ustelarentzat utzi balute bezala, eta biok batera jaitsiko gara, beraz, espero dut behintzat; baina estuegi du galtza hori; mehexeagogo balego, edo jaisterakoan piska bat hurbiltzeko modurik aurkituko banu....

64. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Hauek honela, gudari adoretsu bat, alkatearen iloba bera, hurbildu zitzaion zera esanaz: - Ikusten al duzue nola geratu den ijito ustel lapur hau?.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Zalantzik gabe, batzueri usteak ustel atera zaizkiela, itzez eta doiñuz jantzitako kantutegia espero bait-zuten...

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Noski, Enpresak ere frogatu egin beharko du uste horrek erdia ustela ez duela.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Lurrazaleko gorozki freskoak, sustrai iherrak eta hosto ustelak behin zizarearen liseri-hodian sartuz gero prozesu eranitzak jasaten dituzte eta gorozki-moduan kanporatzen dira, eraketa berezitan geratuz lurzoru gainean.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Jakintzari eta zintzotasunari leialki lot gakizkion arazo hauetan ere, zenbait jokabide gogor hartu eta hainbeste iritzi ustel zabaldu aurretik.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0133 Gure filosofariak dioen bezala, harmarik gabe akordioak ustelak dira, eta ez dute gizona babesteko ahalik.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Eta abar, besteak beste gobernuaren ofizial altu eta ministrari ustelen zigorra... Esan nahi baita: 70.000 langile horiek guztiz erreibindikapen politikoak zituzten.

71. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Nere jardun aldi guziak alperrikako ziran, ba; ta zigorra, diru jabearen biotz ustelak ezarri dit.

72. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Udazkenean... mixpirak besterik ez, ta aiek ustelak.

73. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 - Zakur ustela, zion berriz ere marmarka, eta ba...! esanaz, txistu egin zuan lurrera, HEINI`ren aurrean.

74. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Ta Horace Crest lege-gizon ustel kakazu ori? - Goazen banaka-banaka, eta asi gaitezen kapitanaz.

75. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Nik zuzen pentsatzen nuan bezala, ustelak atera dira zuen usteak, - ziri-sartu zien Watson sendagilleak gure iru adiskideei, kapeldegitik irten ziranean.

76. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Esna ditzagun, beraz, esna, lo-zorro ustel ortan daudenak.

77. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Ustel dan guztiaren erioa eta bikain guztien bizia.

78. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0036 Baiñan usteak erdia ustela omen du, eta gure asto oni iltzeak etzion pakerik ekarri.

79. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0007 Gerlaren
ots
saminak
eta bolbora
ustelaren
usainak
bere hatzetan
oraino
Madrileko
Paiaso
zaharrak
uzten
ditu.

80. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 Koines, zer emanen nuke zenbat hilabete zaharrago izateko: negu ustel hau pasaturik.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0032 A. Zeinek emango ote du
hor dagon txapela?
L. hori eramateko
ni naiz ustela,
A. gainontzekoek orain
goza dezatela,
L. hemen kantatzen ari naiz
arlote bezela.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Usteak ustel askotan gertatzen dirala dio esaera zarrak, da orrelako zerbait izan zan lengo igandez Donosti`ko Anoeta`n.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Usteak ustel dira seitatik bostetan; ontaz aurrera zertan jarraitu izketan.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Gezur eta promes usteletan ari zarete.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Eta Estaduaren egitura ustel horrexeri zor jakola hainbat ekonomiazko, politikazko ta kulturazko ezbardintasun eta injustizia.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Baina isolamenduak, beste sektoretako langileen solidaritate eskasak eta sindikatu batzuen jarrera uztelak batipat UGTrenak gatazka galerazi zuen Euskaldunako enpresan.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Itsasotik jalgitzen ari den zelai ustel batez da estakurua.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA, ostera, narru-gorrian, biluzik, kalera urteteko lotsaz, or dabil danen ankapean, baztertuta, zapalduta, jabebako txakur ustelaren antzera zorriak janda, bere lotsa gorria ezin estaldurik, gosez ilteko bazter bat aurkitu eziñik.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Zer esan berak izan zuen eraginaz? Uste zabala dago Art Nouveau Europako adierazpena izan zela batez ere, eta zertxobait Iparramerikara iritsi zela gehienez ere. Uste ustela.

90. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0101 Hemen alfore zikina
Ur ustelaren usaina
Mendian pino arrotza
Eta ipar izai beltza
Ondartzan nausi petrola
Eta jendetz'ez azola.

91. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0042 Ahaleginak hustelak gertatzen bajatzuz, eskatu laguntza helduren bati.

92. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0136 Eta ikaratu egin dau sorkeriaz betetako zeure geldi egote ustela.

93. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0106 Beste edozein asmo, ustel eta etsigarri litzake.

94. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0081
bere ezkaten azpitik,
bizia du zurrupatzen,
berak sortutako ordenatik.
Ustel eta gogabe,
dauzka oraindik biziak,
Angramainek nahi hutsez
mugitzen dira hariak.
dantza madarikatua,
anezka baten antzera,
hor dabil ziztu bizian,
alde batetik bestera,
hilator eskerga hori
bizkor prestatzera.
Ordena zehatza, ihesbide gabea,
dena pentsatu eta neurtua
sarea etenezina da,
beldurrak bilbatua.
Beldurra eta zuhurtzia
Angramainen patua.

95. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 Ustela!

96. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0021 Baina hau net ustela da

97. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 LOLA.- Ustela irten dit.

98. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0014 Beraz, matxinada hau ustel irten zen.

99. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0031 Eta txistukada eta oihuekin batera zenbait tomate ustel eta arraultzek Tximitx gixajoaren aurpegian jo zuten bete-betean.

100. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0032 Alegia, solaskideak zenbat dakien gorabehera jakin batez, zer interesatzen zaion, ba al duen uste ustelik, elkar ezagutzen duten ala ez eta abar luzeak guztiz bideratzen du testua.

101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00046 Ardi larruen antzeko plastikoak jantzirik soinean, esku batean porru bana generaman, zirti-zarta erasotzeko, eta bestean arrautza ustel bana, esku-bonba gisa.

102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00046 Hala ere, eraso saio bat egin genuen. Gure arrautza ustelak, ordea, haiengandik urrun lehertu ziren; eta gu, berriz, bustirik erretiratu ginen gordelekura.

103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Batzuetan zortea izan eta lokarri zatiren bat bilatuko genuen, edo azenario ia usteldu bat, zati ustela kenduz gero jateko moduko zerbait zeukana.

104. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Edade batetik aurrera karta ustelak bezain erraz etortzen baitira urteak.

105. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0122 Bedeinkatua Jaungoikoa, Jesukristo gure Jaunaren Aita, bere erruki haundiaz itxaropen bizirako sortu baigaitu berriro, Jesukristoren hilen artetiko biztueraren bidez, ustelik, lohirik eta zimelik gabea den ondarerako; (...)

106. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0051 Nun eta haragia ustelago, uli beltz dirdiratsuak eta
beren haur sortu berriak laketago. Hala iduritu zitzaitan
bederen eni, hango harat-hunat eroak ikusi eta gero.
Dakuskit oraino kabalaren belarri ziloetan metatuak,
haren begi hil urdinduen barnean tirahala jaten.
Erditik idekia, hemeetaz hustua, kosteleta alimaleak
ahoa zabalka. Itsasuntzi baten krosko uzkailia iduri. Uli
berdasta okaztagarrien arroltze mukurretarik, ehunka,
milaka, milioinka, miliarka sortzen, hazten, haunditzen,
gizentzen, loditzen, asetzen ari ziren aztikotetaz, bai,
orhoitzen naiz arras ongi.
Urte andana batzuren buruan, Don Juan Tenoriok
bertze mundutik egin zion keinu bat segitzeagatik, sartu
zen Sevillako Hospital de la Santa Caridadean, eta han,
bat batean, Valdés Lealen Finis Glorie Mundiren izkin
gorde batean zagon lano beltzaren burrunba
apokaliptikoa berriz entzun zen.

107. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0066 CARPACCIOren SAN GIORGIOrekin
NEGU gorrian badoa
zaldizko bat maitasunez
zelai hotzean lauhazka,
bide berriak asmatuz.
Dragoiaren hiltzera
doa zaldun bihoztoia.
Mitrak bafadez bustitzen,
bazterrak hormez xuritzen.
Aurpegia ilun bazoaz
gorputz ustelen gainetik,
bazoaz eta bazatoz,
zelai hotzaren mugatik.
Tracy Chapmanen mintzoa
abenduko goizargian.
Begiratu ninduzun.
Eta zureak zitaizken
nekuskien negar-hatzak
eta eneak, behar bada,
zure aurpegi galdua
altxatzen zuten besoak.
Carpaccioren margo hartan
zu.

108. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00009 Karramarroek beti bilatu behar dute arrain ustela, erleek loreak lez.

109. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0149 Ustel atera zait.

110. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0012 Eta euria egin berritan, hiri hartako kaleei arrain ustelaren usaina zerien, trenbideko trabes paralelo bustiek arrandegietako egurrezko kutxa apurtuez eginak ziruditelako, akaso.

111. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 - Atera ezak kopa doblea pipergile honentzat, barnetik ustel dagoelako itxura zekarrek eta!!!

112. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 - Bai! Arraultze ustelak, kaleko borrokak eta pila bat buru apurtu egongo da! -oihu egin zuen Erikek.

113. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0008 Birjina eta Ijitoaren hasieran, Yvette birjinaren ingurunea ezagutzen dugu, zibilizazio ustel horren irudi.

114. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. narbaiza 00055 Gainontzekoan ez du akatsik. Bere lanaren lehen pasartea, beraz, eibartarron euskara aitzaki harturik garbizalekerien kontrako aldarrikapena bilakatzen da. Haien ahaleginak ustel dirateke zeren: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea alperrikako lana dala. Beraz eibartarron arbolak azala du behar bada inoiz, ezer izatekotan, erdaratikoa, baina bihotza, sena ezin jatorragoa.

115. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Gogoratu behar da Orixe itzutzaile bikaina gertatu zela, San Agustinen lanaren eta El lazarillo de Tormesen itzulpenek erakusten duten bezala. Bera beldur zen Kixotearen esaldien eraikuntza bihurriagatik hiru itzulpen taxuzko ere ez zirela agertuko, baina ustea ustel gertatu zen.

116. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. diez 00033 Baina, ustea ustel gertatu-eta, gainerako oiloen berdin-berdina aurkitu zuen hura barrendik; modu horretara, aberastasun handiak gutiziatzeagatik zeukantxoa ere galdu zuen.

117. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00095 Baina egun bakarra aski izan zen usteak ustel zirela jabetzeko.

118. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00064 Hasieran arrakasta batzuk erdietsi zituzten arren, zenbait hilabete iraun zuen ofentsiba ustelaren ondoren, abenduan euren indarrak berriro ontziratu eta bertan behera laga behar izan zuten Turkia, ezerezean utzita berau errendiarazteko asmoa.

119. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. de miguel 0298 Azken honen fruitu-gorputza adarkaturik dago eta koniferoen motzondo usteletan ateratzen da, eta behin ere ez hostozabaletan.

120. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0073 Baina, azken finean, iruditzen zait nahiko lan ustela izango dela.

121. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Uste ustel horren oihartzuna, gainera (Uhlenbeck, Lacombe eta abarrei esker), gure mugetatik kanpo ere barreiatu zen ondorengo urteetan.

122. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0122 Lehen mundu Gerran zehar, adibidez, milaka emakume (emagaldu izan edo ez) barrura sartu zituzten sifilisa kontrolatzeko egindako saio ustelean.

123. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Gariale ustela) Aiño-joa, aiñotza, aiño urtea, ustela

124. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. ugarte 0113 (Artaburuan sortzen dan ustela)

125. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Ustea, erdia ezezik, osoa ere ustel gerta daiteke oraingoan, Jose Luis Lizundiaren erruz ez bainaiz euskal geografian oso jantzia.

126. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0071 Usteak erdia ustel dio esaera zarrak, eta orrelako asko ez al zaigu gertatzen ari aurtengo txapelketa ontan?

127. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gte 0005 Telebisioak deituko zaitu, Espainiako egunkari guztiek eta Euskal Herriko batzuek zure izena goratu ez ezik, noiznahi zure artikuluak argitaratuko dituzte (ongi ordainduz), elkarrizketak egingo dizkizute eta zure izena abertzaletasunaren ustela madarikatzeko erabiliko dute.

128. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Sarien aldeko jarrerak azaltzerakoan, 75ean Izagirrek eta Bernardo Atxagak atera zuten Panpina ustela aldizkaria aipatu zuen, irakurri zuen artikuluan ere heldu zena.

129. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Laguntza hau eskasa eta ahula izanen da noski, literaturak zerbait aldatzekotan sentsibilitatea aldatzen baitu, eta ez besterik, bozarik gabeko herriak panpina uslelak bilakatzen dira.

130. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Sagar zikin eta ustelez ezin da sagardo onik egin.

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Gorrotoak eta istiluak bertako herritarren edo etnien artekoak ziren, baina kanpotik etorritako armei esker, amaigabeko gerra ustelak bihurtu zirela ezin ukatu.

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Herri eta nazio horietan eta besteaskotan, amaigabeko gorroto eta gerra ustelak diraute, neurri handi batean kanpotik bidalitako armen laguntzari esker.

133. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Liburu honetan anti-heroi baten historia kontatzen du, nahikoa ustela bera.

133 emaitza

Datu-estatistikoak: