XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Oriek danak zueri ezagutueraztea da nik gaur dakardan xede edo gaia, Jaungoikuak ta bere ama gaitzitzalik gabiak laguntzen nauela bear bezela itzegiten, eta zuen biotzak sututzen, Beraren eta euskeraren maitetasunaz.

3. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 GURE CHEDEAK

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

5. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

6. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

7. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Haurra bethi eta orotan usatua zen aitari obeditzen; ez zen beraz menturatu deusen ihardestera: ichilic gelditu zen eta eman zen othoampiuml;tzari, bere chedeari ukho egin gabe.

8. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Ezin gehiago urus gelditu zen Michel; ezen amachoc emaiten zion noizbeit bere chede saindura helduco zelaco esperantza.

9. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Sekulan ez da, jostatzeko, ez eta irri egiteko chedetan mintzatu behar makhur Jainkoaz eta Elizaren minichtroez.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Haurridegotik baztertu behar izan direnak chederik hoberenez betheak ziren Heren-Ordenan sartu zirelarik; ez dute iraun hastapeneko khartsutasunean;(...).

11. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Barkha zadazu Jesu-Cristoren merecimenduen berthutez; hartcen dut chede cin bat, zure graciarekin batean, zu gehiago ez ofentsatceco eta penitentcia egiteco.

12. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

13. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Bai, pacientciarekin eta penitentciazco chedez hartcen baditugu.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Eta bere amodioak galdetzen zion Chede hortaratzeko, nolako mirakuluak eztitu egiten!.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Jesus'en Bihotz on eta samurra, orai arte pairarazi balin badarotzut ere nere hoztasun eta ezacholkeriez, ordean hemendik harat, nahi zaitut zerbitzatu eta maithatu; lagun nazazu chede saindu hunen atchikitzen.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Chede zinezkoa, - Nere Jainkoa, hartzen dut, zuk hastio ditutzun gauza guzietarik begiratzeko chede zina, eta ni ganik galdatzen ditutzun guzien bethetzekoa.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ene chedearen bethetzeko, behar nuke eskas dutana, zaharren mintzaia garbi eta ederra: ezen Euskal Herriaren amodioa itchuratzen duzue, eta amodio hori ez litake agertu behar, urrezko hitzekin baizik.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Nahi duzun bezenbat, bainan, ochtian nion bezala, nere chedea ez da jendeen kitzikatzea, bainan bakarrik erakusterat emaitea zer medikuntza duten usatzen holako edo halako gaitzetan.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Chedea zuten, ba, beren idera eta maneren Frantziako herri den ttipienetaradino hel araztea.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ez da deus buru muinetan barna sartzen ez kokatzen han, irakurgeia beiratuz baizik, ondoko egunetan bizpalau alditaraino berriz irakurtzeko xedearekin, osoki jakitu artio.

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Gogo onez bazterrerat uzteko chedearekin haatik, norbeitek eskualdunagorik eskaintzen badauku!.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Chede hori harturik den gizona baraturen da españoulak erraiten dian bezala; libre en esperando en mourir en kagando.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Agian beren chedetarat helduko dire gure gazteriaren onetan.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Chede hortako zirela erakutsi dute hain ongi non Alemanek sinhetsi baitute.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta orai, hain atsegin handirekin berriz frantses bilakatu ondoan, lehenagoko gudu berari behar garela lotu! Lotuko gare chede berekin, khar berarekin, erraiten diotegularik gure etsai agertzen diren buruzagi hoieri, ez dutela deusik ardietsiko.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badakigu nola ihardoki zioten heien elizetan chede tzarrekin sartu nahi izan zireneri, lotsarazi arte.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Hoin begi onez ikusten zaituzten, eta begitharte hoin lañoa erakusten dautzuten giristiñoak, ez daitezke chede hoberenez baizik betheak izan.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Zoin bere etcholarat lehiatu ziren, biharamunean elgarretaratzeko chedearekin.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Hoitarik batek erretreta Hanoin bizitzeko chedez hartua zuen.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0013 Ondoren, liburuaren itzulpenean erabilli ditun jokabide ta xedeak agertzen dizkigu.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Ba-du gaztedia gure erriak, iaio ta trebe lan egingo duen gaztedia! Elkartasun bikaiña egun artakoa: ori zan izan ere gure aurreneko xedea.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Laister, ordea, biurtu giñan anai, benetako anai, xede berdiñen jarraian baigiñoazen.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Xede ori iritxi nairik eta Salvador Madariaga'ren aolkuz Brussel'en Inglaterrako College System-a jarri dute.

40. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Azken xede au lortu nai izan dute gizaldiak zear jaio diran Ikastetxe tipo berriak: adibidez, Aita Santuak Erdi-aroan Bologna'n jarritakoak edo Napoli'n paganismoz kutsaturikoak.

41. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Etsai-tulunbioan dirauten gorputz-animen zorigaitzak, Kristo'ren agerpenetan ez du xederik; bai ordea, kontradizioak.

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Eta etengabeko garaldian aurrera egin dezan, programa zeatzetan ezarri asmo ta xedeak, bide eta eskuarteko medioak.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jirabiraka dabillen makiña bat, eta laisterka, baiña xede gabe.

44. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 CHEDE ZINEZKO ETA GALDEZKO AKTA

45. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 CHEDE ZINEZKO ETA GALDEZKO AKTA.- Ene Jainkoa, hartzen dut chede zin bat, zuk hastio ditutzun guzietarik begiratzeko, eta ni-ganik galdatzen ditutzun guzien egiteko.

46. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

47. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Ez xehaturik zer den beretako hobe,
Girixtinoki dira xede bati lotzen.

48. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Artzen dira hor, ixilduz,
Besoz, bainan ere buruz,
Xedeak untsa gordetuz,
Besten nahiak asmatuz,
Xuxen lekian agertuz,
Nun-nahi pilota bilduz,
Makur guziak jasaituz,
Jukutriak ez barkatuz!.

49. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Oldez bai eta moldez margoztuz gañera,
fleitean zun olea zer nai txedera:
antzak itxurapentzen bai fiña manera,
eskolaz ta baitakoz zegien, bitara.

50. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Berdin berdina Pilotako ontasunean: behar da gidari, behar da segitzaile, eta behar dira, batzu eta bertzeak, elgarren amodioan bizi, Aita beraren seme direlakotz, eta denek behar dute chede bera eta bakharra: Pilotaren ona eta geroa, ahal bezin ongi seguratzea.

51. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Gure Jainko maiteak churi ditzala gure gaizki-erranak eta eginak, eta denek har chedea, gure pilotako harat-hunat guzietan, in-ahala khar eta amodio erabiltzeko, Pilota eta pilotari guzien onetan.

52. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Bainan ez: ihes egiteko xederik gogorat ere etzitzaien jin!.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Hizkuntza idatzia ororentzat egina da, eta orthographian ezberdintasunak izaitetik behaztopa ez tipia sortzen da litteraturaren oro-lehia eta xede horren ardiesteko.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Aski sos badut Mayalenekin egin ginituen xede eder heien obratzeko?.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Egonez pirripili-parrapala, Europa-ko herriak, batzu berzetarik behexiak, batek ba erran orduko, berzeak ezetz, ez dezakegu lan handirik egin, bakearen xedetarat.

56. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Bat den munduko gazteriak, galde egiten du gogo onezko gizonen mundu, bat egina, eta mundu bat eginerat helzeko, haren lehen maila, Europa, bat moldatua: bat burutik buru, ontasunez, arrangurez, nahiz eta xedez.

57. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 Luzaro gabe bete behar liretezkeen xedeak: I. Goncourt Akademi -aren Presidenta kendu, eta haren lekuan Eichmann jarri.

58. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 - bigarren aintzin-solasa, Irakurzaileari: nola hartu duen Gero-aren moldatzeko chedea; bera baino egile hoberik aurkhi zitakeelarik, nehor, ez hasi nahi-eta, bera ahal bezala hasi dela; lanaren hutsak ez direla eskuararen gain eman behar, eskuarak ez duelakotz hortan hobenik, mintzairez-mintzaire edozoinekin parekatzeko on bailiteke.

59. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 Chedea: Kofesatu behar da eta ongian iraun:

60. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 c) ongirako chede fermua (XXXVII);

61. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Hartzen dut chede zin bat, zure graziarekin batean, zu gehiago ez ofentsatzeko eta penitentzia egiteko.

62. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0040 G. Zer da Kontrizionea? I. Kontrizionea da Jainkoa ofentsaturikako urrikia, haren gehiago ez ofentsatzeko chede zinarekin.

63. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Othoitz hau kurutzefika baten aintzinean erranez (hor berean duzu kurutzefika) indulientzia oso bat irabazten da, egunean behin, kofesatuz, komuniatuz, eta Aita Sainduaren chedetarat othoitz zerbeit eginez.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Erraitzu Gure Aita eta Agur Maria, Aita Sainduaren chedetarat.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Buruan hartu chedea, urhatsez-urhats betetzen dute, zalhutasun ezin sinhetsiarekin.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Chede zina: Kofesatuko naiz segituki eta maiz.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0145 Chede zina: Ez ditut sekulan huts-eginen goizeko eta arratseko othoitzak.

69. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0051 Mintzaldi bereziak eginak dira chede hortara.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Azken lumeroan ikusten degunez, urtean bost aldiz argitaratzeko asmotan dira. Garbi agertzen dute beren elburua zer dan eta zertara iritxi nai luteken. Ezin uka asmo txalogarriak dituztela. Entzun ditzagun beren agoz: Jakin'en xede nagusia euskerari ta Euskal Erriari laguntzea da, euskerazko kultura gorpuzten (ezpaita erririk izkuntzarik gabe ).

71. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Utzi dezaiegun izketan. Ola jarraitzen dute: Euskera giartsua nai degu, baña euskera xede egin gabe ta bai euskal kultura. Euskal kultura arkitzen dan egoeran gure setari milla aldiz bidezkoago derizkiogu. Euskal ikasleok unibersitario, militante, apaizgai, praillegai ta abar gartsuki erantzun bear diogu gaurkoz Jakin'ek, ez bestek, egiten duan euskal kultura intelektuala urratze lanbide oni.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 De Gaullen chedeak

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Egun hautan De Gaulle jeneralak hiri handi hainitzetarat egin du bere itzulia eta bere chede gehienak agertu ditu.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Agian chede horiek oro obratuko ditu, nehoren trabarik gabe. Bertzalde emazten bozez ere mintzatu da.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Segur kanbiamendu handiak izanen dira. Erlisioneak ere onesten ditu hein batean, bai eta galdatzen. Aspaldi du langileen beharrez grignatua dela; eta oihuka ari direla Aita Sainduak, zuzentasun gehiago nahiz. Bainan makur baten chuchentzekotan bertze makur baten sortzea, biziki gaizki lizateke. Makurra makur, chede hoberena izanik ere estakuru.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Dena den, sortzean duen izenetik ageri du bere chedeak zeri buruz dauzkan: Frantzia eta Eskual-Herria biak bihotzean nahi luke bere ildoa barna eta chuchen ereman, hazi ona erein, alhapide garbienak erakutsi.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Chede hortarat odo despendio horien kukutzeko, eskola hortako buruzagia, Charriton apheza, eske dabila, paropia zombaitetan. Igandean, Donibaneko aldi zuen. Hiru mezetan ederki predikatu dauku eta guk ere bihotz ona erakutsi.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Beraz de Gaulle Amerikan izana da. Trumanekin mintzatu da eta luzaz mintzatu. Bainan zertarat heldu izan den, ez da oraino hanbat ageri. Biek erran dute biziki ontsa elgar-aditu dutela eta akort direla munduaren antolatzeko chedetan.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Guk emen ikusiko dugu zer chede duten konseilari edo deputatu geiek.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Hemezortzi urthetarat zoan Montinorillon-eko eskola handiago batetarat igorri zutelarik. Etzuen urthe bat baizik han iragaiteko. Erran gabe doa ederki baliatu zuela hura ere, eta Poitiers-eko aphezgeiekin zen ondoko urthean. Jada etzuen gehiago urrungo misionetarat joaitea, lehen bai lehen joaitea baizik gogoan, eta misionest ona baino hobea izaiteko chedeak zabilkan orotan.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Oro orok baino hobeki egin nahi zituen. Hainbertzetaraino nun diosesako Aphezpikuak batere ez baitzuen gordetzen Theophane Venard baino lore ederragorrik etzuela diosesako baratze handi guzian. Eta halere ichtudiant gazteak bere chedea gordea zagokan bethi: etzion nihori eta nihori salatua indarrak urrun, han nunbeit, higatu nahi zituela jende-basen artean.

82. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakin behar duzu halere, Garazi eta Baigorri choko huntan, nahiago ginukeela hainitzek eskualdun deputatua libro, eta ez bortchatua bertzek erran bezala boz-emaiterat, eta bertzek moldatu cheder plegatzerat.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aithor dute komunichtek beren chedeak ez dituztela gaurtik biharrera obratuko, bainan zonbait menderen buruan zerbait ederrik izanen omen da iguzki-pean oraiko sakrifizioeri esker.

86. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichten ideiek iduri dute zentzu handiko chedeak; bainan urbil danik behatuz, izigarri lanjerosak dira.

87. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ja agertu dugu bere jokoaren egiteko ez dutela komunichtez ez familiez eta ez herriaz den gutieneko acholarik. Bethi laneko chederat heldu beharrez, itsuski trahitzen dituzte batzuen eta bertzen dretcho eta zuzen guziak, gezurrari egiaren itchura emanez eta berek ja eginikako guziak arbuiatuz.

88. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 2. Erreboluzionaren obratzeko, denetan sartu behar da, denak hunkitu behar dire, zuhurki gordez egiazko chedeak.

89. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Alde batetik pleini dira bazterrak. Aleman soldado guttiegi dela. Bainan bertze alde pleini dira ere, badirela soldado sartuak Waffen S.S. ohi batzu, gerla denboran zer nahi izigarrikeria eginak, hortako kondenatuak, eta merechi ez luketenak soldadoen buru jartzea. Asko presoner ohi, asko gerlan hilen burhaso, asko judu dei egin diote gobernioari ez dezan onhart Waffen S.S.-ik izaitea alemanen armadan! Ez dira batere fida jauntto hoien chederi!

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Erakutsi nion Pinay jaunak chede berak zauzkala bere chapel-pean, eta izana zela Ameriketako nagusien gomitatzen Frantziarat bildu beharrez.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Egilearen chedea zer zitakeen? Menturaz erakustea jende batzuen kanore izpirik gabeko bizi-moldea? Ez dakit. Dena dela, komedia horrek ez du ezagutzen ez federik, ez legerik: ez du deusen errespeturik: elhe chikinak eta elhe tcharrak ez dira eskas!

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Jazarlek jakin-arazi dute beren chedea dela bai Tunizian bai Maroken sartzea, hango tropa araben garhaitzeko.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Badauzka sendimendu hunkigarri eta altchagarriak, nola chede idor eta bortitzak.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bonet-egileen laguntzeko xede ona

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bestak eta zinema aitzaki batzuek ziren, elgar ikustea baitzen gure xederik handiena.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Heien xedea zen Eskualdunen iratzartzea eta asko jendeen baitan eskualdungoaren atxikitzea.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Jadanik ainitz xede baditu bereziki eskuararen gainean.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Erran gabe doa xede horiek ez dituztela berdinak, eta pentsatzeko da ez dutela berehalakoan elgar adituko.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eusko abertzaletasunaren xede bakar eta nagusia Euzkadi'ren azkatasuna ta zoriona da.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Xede ori bete betean ontzat artzen ez dun guzia gure arerio da; arerio zitala izan ere; ondo ezaguna, aspaldidanik inguruan dugu-ta.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede bakar orrek eraginda jasan ditu gure erriak azken urteetako neke guziak.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ortan jaio ta indartu da gure itxaropena.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ori aldatu eziña da, geren burua aldatu ezik.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Asmo ta xede ori bete betean ezagutzen dugunon artean ba, ez bedi asarrerik sortu.

106. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Abertzaleak dira;
gorrotoaren indarrak baituak:
Eztabe iñor zauritu,
maitasuna dabe izkillu
baiña arerioak biotzean arrak ditu:
oña ikusteko itsu,
besteen xedeak ezin onartu
.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Liburu onen xedea be, oso-osoan beiñik-bein, ez da ori izan.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Bere buru-jabe ta aske dan Erri lez, Irlanderriak Irlandaz jabetzeko ta bere xedeak lortzeko eskubidea dabela argi ta garbi esaten dogu.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Ori be bai egin neban, baiña saiets itxi barik, orrez gaiñerako beste xede batzuk.

110. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Xede horrekin, zentsu-fitxategiak hustiatzeko plan zabal bat prestatu zen eta bertan organismo desberdinetatik eta bereziki Foru-Diputazioetatik eta Eusko Jaurlaritzako Sailetatik zetozen iradokizun desberdinak jaso ziren.

111. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Jarraian, liburuki honetan erabiliko ditugun oinarrizko kontzeptu batzuk argituko ditugu, emaitzetako taulen ulerpena errazteko xedearekin.

112. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Aurrikusia dagoen argitalpen-planaren barnean, hasieran, biztanleriaren kolektibo nagusienei beren iharduerari buruz eta oinarrizko ezaugarri batzuen arabera zorrozki jarraitzeko xedea izango zuen hileroko argitalpena izan zen; ihardueren eta enplegu bila dabiltzanek lan-merkatuaren gain egiten duten presioaren aldiberekotasunaren azterketa, alegia.

113. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Inkestarako, probabilitatezko eta bi etapatako laginketadiseinu bat erabili da:
1. Sekzioen hautaketa, tamainen proportzioko laginketa bidez. Aldez aurretik tipologien estudio bat egin zen zentsu-sekzioei buruz, 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuko informazioarekin eta sekzioak tipo homogenotan taldekatzeko xedearekin.
2. Etxebizitzen hautaketa, laginketa sistematiko bidez.

114. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0005 Horiez aparte, Hezkuntz Sistemaren XEDE OROKORRAK eta horiek lortzeko burutu behar diren OINARRIZKO EKINTZAK ere aipatzen ditu.

115. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 3. XEDE OROKORRAK

116. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Hezkuntz Sistemaren XEDE OROKORRAK ere aipatu egin behar dira, Ikasturte hasiera, aurrera doan eran lortu beharreko xedeen markoan kokatzeko.

117. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Musikaren kasuan, bestalde, garbi definitu behar dira maila bakoitzeko xedeak musikaren hezkuntzan aurrerapauso kualitatibo bat emanez (...).

118. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Egungo Zentru Espezifikoek beren egitura eta iharduna lehen aipaturiko helburu orokorrei eta garatuko dituzten disposizioei atxiki beharko dizkiete, ahal izan eta behar dadinean, beren xede eta helburuen eraldatzea garrantzitsua delarik.

119. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0012 Bi behar hoien arteko egokitasuna eta oreka lortzea du xede oraingo Lege honek.

120. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 Ondasun higiezinez osatutako aktiboaren 100eko 50a kontatzeko orduan ez dira kontutan hartuko eraikuntza edo sustapen inmobiliariorako enpresa iharduerak garatzea beste xede sozialik ez duten erakundeen aktibo ibilkorra osatzen dutenak, lurrak eta orubeak ezik.

121. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Tributu zorrak Foru Haziendan ordaindu behar dituzten zergadunei erreztasun handiagoak emateko, eta fondoak zaindu eta lekuz aldatzeak sor ditzaketen arazoak ekiditeko xedez, gomendagarri erizten da tributu zor horien ordainketa aipatu Lankide Entitateetan egitea.

122. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Deialdiaren xede diren langileek daukaten grebarako oinarrizko eskubidearen iharduna, ezin da herritarrek ere dituzten oinarrizko beste eskubideen kaltetan izan eta eskubide-aurkaketa hori, Konstituzioko 28.2 artikuluak agintzen duen bezala, elkartearen funtsezko zerbitzuen ihardunari eustea bermatuko duten baliapideen bidez, ahal den neurrian, baztertu eta gutxiagotu egin behar da, horrela, Konstituzio Auzitegiaren 1981.eko apirilaren 8ko epaian esaten den moduan, liskarrean dauden funtsezko eskubideetatik bat bakarrik ere, batetik langileek grebarako daukaten eskubidea eta bestetik herritarrek oinarrizko eta utziezinezko izaera duten prestazioak jasotzeko duten eskubidea, edukinik gabe gera ez dadin.

123. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0492 85. Artikulua Finantz kontrola, egokiets daitezen prozeduren bitartez, Ogasuna eta Finantzak Sailak egingo du eta beraren xedea, subentzioa, kreditua, abala edo laguntza jaso dezanaren finantza eta kontabilitatezko egoera ekonomikoa aztertzea izango da, hala nola aurrekontuzko esleipenetatiko fondoei eman dakien norakoa egiaztatzea ere.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Hizkuntz teoriaren xedea honetan datza (...) prozesu orok azpian sistema bat baduelako tesia frogatzean eta fluktuazio orok azpian iraunkortasuna.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Inoiz ez da ahaztu behar haurra bera dela hezketaren ardatz eta hezitzaileen xedea haren pentsamendu (egiturak), izakera eta bere inguruarekiko harremanak desarroilatzeko bide egokiak sortzea.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Kategoriazko hertsiketaren kontzeptuak diogunez, zientzia bakoitza jaun eta jabe da bere xedeaz ihardutzeko.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0032 Beraz, Pedagogiaren xedea garbi egongo litzateke, gizahezigarritasuna.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Xedea rol sozial bati lotuta egoten denez, honen arabera, landu beharreko trebetasunak desberdinak izango dira ikaslegoaren arabera.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horren ordez beste gauza bat egin dugu, gure ustez emaitza hobeak eskaintzen dizkiguna eta hauxe da: Gure ustetan, Xede Berezietarako Euskara ikasten duenak aski erraz meneratzen ditu (EGAdunen mailakoa baldin bada) trebetasun pasiboak (entzumena eta irakurmena) eta benetako zailtasunak trebetasun aktiboetan (mintzamena eta idazmena) aurkitzen ditu.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Xede motzak, beti eskuragarriago!.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizona, hartzen duen xedeaz, gertakariak baino gorago dago.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 * 3. Xedea.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Gizakia berak duen xedea besterik ez da.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0558 Herrien bizi- eta lan-baldintzak etengabe hobetzeko asmoa gure ahaleginen funtsezko xedea izanik, (...).

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Xedea: bere ondoan egoteko.

136. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Honekin azaldua dagoke, beraz, lan honen jatorria eta xedea.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Apunte hauen xedea, berez, denei txotxongilo antzerki bat osatzeko aukera ematea da, indar sortzaileak JOLASERA zuzentzen direlarik; azken hau funtsezkoa eta guztiz garrantzizkoa bait da.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0199 Beraz, berehalako xedea Páez jeneralari, behin betirako, Venezuelaren domeinua kentzea zen.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Gudualdirako babes leku naturalak ezartzea eta Jerusalen hiriburuaren horma-hesi eroriak birreraiki, zen haren xedea.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0120 Niretzat xederik nagusiena, gaizkilea gizontzea da.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Bitartean, herri maillako helburuak eta xedeak zehar-bidetan galdu eta usteldu egin zitunan.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0106 UNOko buruzagiei alimaleen xedea azaldu zioten, bai eta berak kargu eta bitarteko eginen zirela ere.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Joateko xedetan ez zegoen bada? - Horixe bazegoela, horregatik erraiten diat, orain ezetz.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 ARAUDIA Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongreso hau honako arauez ihardungo da: GAIAK: Kongreso honen xedea 1700-1876 arteko urtetan barnesartzen diren Euskal Herriarekin erlazionatutako ikerlanak izango dira.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Ez dakitenen faboretan esan nahi dut elkarte edo batasun hau 1918an jarria dela, eta xede hunekin jarria: euskara, gure mintzaira, begiratzeko, lantzeko eta aitzinatzeko.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0141 Xede berezietarako hizkuntz irakaskuntza () eskakizun pedagogiko zehatzak dituen hizkuntz irakaskuntzaren arlo bat da.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Aipakizun dugun liburu honetan ihardunaldi batzutan bildutako LSPko irakasleek xede berezietarako hizkuntz irakaskuntzaren programari, metodologiari, ikasle-motibazioari eta alderdi pedagogiko eta antolamenduzkoei buruz landu zituzten hamabi lanen aurkezpena egiten da.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Elkarte honen helburu nagusia xede berezietarako ingelesaren irakaskuntzarako metodologien garapena da eta Alemanian egiten dute lana.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0190 Beti esan da Eliz-otoitzaren xedea aldia sagaratzea, eguna santutzea dala (Inst.10-11).

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0028 Euskaltzaindiaren xedeak. .

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Barzelonarat jaustean, badoa doña Isabelen eta doña Iñesen ikusterat, eta zer xedetan den aipatzen diote.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Bat ere politizatu gabe zegoen Ipar Alde hau Enbataren xedeen kontra eman zen abian: enbatatiarrek ez zuten hutsegite bat bezala ikusi herriaren ihardokitze hori.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Enbataren politikazko erek ez zuketen alta balio segidarentzako, Ipar Euskal Herria Abertzaletasunari lotzeko: Herria bestelakatuegi zen bere interesaren bat ikusteko Enbataren eta abertzaleen xede eta helburuetan.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Xede hau lortzeko on diren argibide teorikoak oro onartzeko prest egon behar dugu, ez noski inorenak eta nonbaitekoak direlako, historiaren abiadan argibide bilakatu direlako baizik.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Xede hau ANAITASUNA-k bakarrik lortzen du hobekienik euskal kazeten artean.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Ene ustez, horri erantzun behar genuen elkarrekin:
- gerauen hobetzeko
- ezta-baida batean elkar argitzeko eta gutartean dituzkegun pundu berdinen hala desberdinen finkatzeko
- jendeari gure irizpideen eta xedeen ezagutarazteko.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Titok Estatua hastetik ahuldu nahi luke, autogestioari buruz abiatuz: gure herri aurreratuetan, ez da erantzunik ez eta arriskurik gabekoa xede hori...

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Honez gero, alderdi politiko bati ez zaio aski helburu eta xede xuxenak mugatuz ihardutea.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Hartzen dituzten hipotesiek, erabiltzen dituzten parabolek eta abar, errealitatea tronpatzea xede dutelako, azken finean gizartean ematen den klase burruka ezkutatzeko asmoz.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 The Threshold Level eta Waystage metodoen egileei eta Hizkuntza Bizien projekturako Europako Kontseiluak dituen taldeetako aditu batzuri aholku eskatu zitzaion Grundbaustein Englisch metodoaren xedeak eta helburuak definitzerakoan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentala darabilenak bigarren hizkuntzako hiztunekin hitzegitera joko du bere xedeak lortzeko; motibazio integratiboa duenak, aitzitik, elkarrekintzaren balioa estimatuko du.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Eta hortik argi nabari da, bere luze, zabal eta sakonean ikertua zuela hizlariak San Tomas-en katixima; ez bait ditu bakarrik aipatzen haren solas porroska zenbait askok egin ditzakeen bezala, baina bai zehazten haren xede nagusiak beren sustrai eta helburuekin.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Katoliko suhar izan daiteke xede horiek onartu gabe, eta, alderantziz, xede berak onets ditzakete katoliko ez diren herritar anitzek.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0252 Era honetan, egin beharreko xedeak edo lanak puntutan jar daitezke baloratuta.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Ene helburua ez da izan fenomeno horiek azaltzea, beste hizkuntzetakoekin gonbaratzea edota beren etorkiak bilatzea; xedeok guztiz interesgarriak eta are premiazkoak ere izanik, xinpleago eta errazagoetarantz zuzendu naiz oraingo honetan, fenomeno horien corpus ahalik eta osoena atontzera eta beren kronologia bilatzera, alegia; beste haietarako lagungarri izan ledin esperoaz.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Halare aitortu behar da bere euskaldungoari ez diola uko egin zeren, euskal departamenduaren xedea huts eginik, beste bat haundiagoa asmatu zuen; frantses inperioaren itzalean eta honen baitan, Euskal-Herri osoaren batasuna eskatu zion Napoleon inperadoreari: Inperioaren bizpahiru departamendu berri egin dezaztela espainiar lau euskal herriek eta frantziar hiru euskal herriek...

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 1836-an berpiztu zen Dominique Garat-en xedea.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntzen irakaskuntzako ikastaroak ikaslearen xedeetan oinarrituz moldatzeko joera zabaltzen ari da.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Gauzak horrela, zera bururatu zitzaion: ikaskuntz giro berezi bat sortzea, edozeinek, nolanahiko xedeak edo gaitasuna zuelarik ere, arrakastaz ikasi ahal izateko modukoa.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Legezkoa denez, hizkuntz sistema bereganatzen ari den heinean, ikaslea lan askeagoa egiteko eta bere xede bereziekin loturik dauden erabakiak hartzeko gauza izango da.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Hala ere, xedeak, interesak eta bizimodua desberdinak dira; eta, batez ere, heldua hezkuntz sistemara itzultzen denan, hizkuntzarekin zerbait egiteko gauza izan nahi duelako izaten da.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Ez daude ados, ordea, euskararen gorakada horretan sarri askotan, xede politikoen atzetik doazen jukutria politiko batzuen emaitza dela erizterakoan.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Honen helburuak eta xedeak dira.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Lanaren xedeak

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Herrigintza Eta honela ardietsi zuten beren xedea.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Egun eta hemen, egungo eta hemengo euskara biziarekin ihardun behar genuke, alor batetan nahiz bestetan, beste xede ororez gain.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 a) Euskaraz alfabetatzea, gure zentzu honetara mugatuz, ez da beste munduko xedetan, goi gailurretan, helburuak jartzea.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0063 Egun ere badugu xedea xehekiago aipatzeko harek egin lan tzarretarik zenbeit.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hu aurp 0069 Hunat etorri zenean, egia den bezala erran dezadan, ez zuen berehala hartu hemengo ara; bainan azkenean jarria zen osoki gurekilakoaren ahalik hobekiena egiteari; guk ere hura hartua ginuen, elgarren xede onak ikusiz beti elgar hartzen den bezala.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Xede honen larritasuna nahi ainakoa da.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 USAko 50 unibertsidade diferentetan 8.000 estudianteri egindako inkesta batek hauxe agertu du: ehundik 16 estudiantek bakarrik du diru asko irabazteko, prestijioa, posizio ona lortzeko xedea lehen jomuga bezala; baina ehundik 78rentzat bizitzari sentidu bat ematea da estudioen lehen jomuga, etc.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Gizonak mundua, lagunak partaide sexuala, esaterako ez ditu inola ere norbere satisfaziorako objetu bezala kontsideratzen: bere xedetarako helpide antzean.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Erauzi ondoren bertako biltegietan uzten da, containers deritzanak iritsi arte, hauetan eramango bait dute bere xede diren tokietaraino.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0123 Neurri guztiek xede bat bilatu behar dute: alegia, kirolariari bere ahalmenen benetako neurria erakustea eta traba izan daitekeen edozer aldentzea.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0020 Txit jakingarria da monasterio honen kondaira eta xedea.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Erdi Aroko artearen xede teologikoa eta pedagogikoa, behekaldean beste sei apostoluak ez, baina Gizakunde misterioa aurkeztuz azaltzen da: aingerua, Ama Birjina eta S. Jose eta Epifania izan litekeena: hiru Magoak.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Bestelako arau guztiak (errespetoa, maitasuna, etc.) elkartasuna eta gizartea sortu dituzten interes berberek sortuak dira, eta xede berbera dute: bakea aseguratzea.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Baina arrazionalismo eta idealismo ilustratu hutsa da, boluntarismo tankeraz jantzita, ekintzaren iturburu eta kausa beti ere fedea bakarrik, edo xedeak, aipatuz ibiltzea.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Xedeak xede, naturaren esku-hartzerik gabeko ekintzarik ez dago.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 2) Hizkuntz alorrekoak:
Hitz batek adiera bat baino gehiago duenean, intonazioak, expresioak, keinuak duten garrantzia azaldu, unean uneko xedearen arabera bakoitzak eman nahi diona alegia. Mimika-lana.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Ihardueraren xede nagusia da, ikasleek ahalik eta erarik eraginkorrenean erabil dezatela dakiten hizkuntza esanahiak ulerterazteko.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Entzuteari xede bat eskaintzen dion teknika ezagunena, jakina, galderen bidezkoa da, zeinek ikasleak gertaera konkretuak entzutera edo entzuten dutenetik ondorioak ateratzera bultzatzen bait ditu.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Iharduera hauetako batzu 4. kapituluan aztertutako komunikazio funtzionaleko ihardueren antzekoak dira, baina oraingoan ikasleek ez dute beren xedea bata besteari entzunez lortu behar, hirugarren iturri bat entzunez baizik (normalki irakasleak dioena edo grabazio bat).

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Hala ere, bapateko erantzun hau ez da nahitanahiez entzutearen azken xedea izango.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Egia esan, entzunaldi arrakastatsu baten emaitzak xede zabalago baten zati direnean, orduan aurkitzen dira ikasleak gehien motibatuta.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Hauetatik oinarrizkoena, dirudienez, ikasleak hizkuntza arrotza xede komunikatiboetarako erabili behar izatea da.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Bere xedea zera da, irakasle hauei irakurketaren egitekoari buruzko erabaki praktikoak hartzen laguntzea.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Hirugarrena, irakurketa hizkuntz programan integratzea: zeintzuk izan beharko lukete irakurketaren xedeak, eta nola integra daiteke irakurmena beste trebetasunekin batera, hau da, entzumena, mintzamena eta idazmenarekin, programa orekatu bat moldatzeko?.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 Ikusitako ariketen artean ez dago xede honetarako egokia denik, guztiek irakurketa mantso eta intentsibora bultzatzen dutenez.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Lehenengoz, testu idatziak hizkuntz ikaskuntz eta irakaskuntzarako oinarritzat erabiltzea oso tentagarria bada ere, honetan gelditzen den planteamenduak, irakurketa trebetasun gisa alde batera utzi ez ezik, ez da hizkuntz ikaskuntzaren azken xedeaz arduratzen, hau da, hizkuntzaren erabilpenaz.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0205 4.3. Estrukturen aldakuntza
Ekonomian, eta gizarte osoan ere, xederik ez dagoela-ta salakuntza zerrenda bat aipatu dugu.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 ENEAko azterlari-talde batek, gaia agortzeko xederik gabe Ipar-Ameriketako azterlanak Italiako benetako egoerara egokitzen egin duen lanean, 200 ogibide berri baino gehiago zermugatu, eta lanbide berri hoiek gure herrian ia 3 miloe langile behar izan ditzaketela jo dute.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Gizartea, bere gaurko bilakakeran, xede ezberdinak dituzten klase mailetan dibiditurik bait dago, klase zapalduaren iraultzak markatu behar du historiaren norakoa.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Hirugarren. Abertzaletasuna burgesiaren xedeekin berdintzen denez gero, proletargoak mugimendu abertzaleekin egingo dituen konponketa guztiak, politika mailan noski, beti taktikoak izango dira.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Guzti honek ba du xederik; intentzionatua da noski.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Marxek proletario guzien interes berdintasunean oinarritzen zuen internazionalismoa: interes berdinak, situazio berdina, etsai berdina, xede ta zeregin berdinak.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Espresio librerako bideak irekitzea dugu xede, eta haurrari eginerazi zaizkion ariketez elementu motibatzaile bezala baliatuz, bere esku uzten dira teknika eta materiala, gaia eta espontaneitate abstraktua.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Baina nola behar da interpretatu esakune hau? zein da presiski beronen sentidua? Esan nahi ote du Eliza, bere xede edo helburuak lortzeko berari Eliza denez dagozkionak, alegia, Estatuaz, tresna batez bezala, baliatzen zela? Hala balitz, Elizari berari erantsi beharko genioke odol ixurtze horien erresponsabilitatea.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Ondoko lerroetan, bada, Elizaren xede edo helburua zein den azaldu nahi dugu.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Hark Elizari egiteko batzuk, eta egitura bat eta xede jakin bat egotzi dizkio.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Elizan izango dira, bai, alda daitezkeen gauzak, baina beste batzuk ezin aldatuzkoak dira, eta azkeneko hauen artean daude Elizaren xede nagusia, beronen bizkar hezurra den Jerarkia, etab.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Eta hau da gure oraiko galdera: Zer xede edo egiteko egotzi zion Kristok Elizari? Orai bada, iturri guztiek, xede honetzaz mintzatzerakoan, hitz berezi bat aipatzen dute beti: salbamendua, gizonaren salbamendua.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Gizonak Kristogana erakartzea: hau da xedea, zeren Berau baita Jainkoaren eta gizonen arteko zubia.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Eta, aldi berean, pentsaera eraberritze sakon eta erro-errotikakoak eragiten dio euskal bizikerari jomuga edo xede berrietatik, teknika bera ere aintzinako eta heldutasun gabeko moldeetatik ateraz.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Estatua eta Konstituzioaren arteko identifikazioa jurista liberalei zor diegu, botere politikoa legearen menpean ezartzea izango bait da haien xede nagusia.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Y printzipioak: Pertsonak izatez aktiboak dira, xedeak jartzen dituzte eta gustora dihardute beren esfortzuan.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Beren xede pertsonal eta sozialak eskuratzearren segitzen dute lanean.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Asko dira aitzitik, mundu zabalean, gure kezka, larritasun, xede eta asmo beretsuekin bizi diren hiztun-talde eta herriak.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Xede horri ere aurrez aurre erantzuten ahalegintzeko hitza eman nahi dizuet guztioi.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Hainbesteraino jarri zen modan, ezen sarrerako azterketa bat ezarri behar izan bait zuen kazetarigaien kopuru handia nolabait galbaetzeko xedearekin, bestela nekez izango zuten eta lekua gazte guzti haiek Insitutuko gela aski txikietan.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 DEFINIZIOAK Liburu honetan erabiltzen diren oinarrizko kontzeptuak zehazten dira jarraian, emaitzen taulak ulergarriago egiteko xedearekin.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0489 2. Izaki edo gauza bat berez doan xedea 2. Tiro baten edo jaurtitzen den zerbaiten jomuga.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Sakonketa lan honetan murgildu gara, eskolako lanaren bideak ikertzeko xedez, ohizko erak alde batera utzi nahiez eta, sarritan, gaurregun erabiltzen direnak ere alboratzeko helburuz.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Beraz, epe laburrean ez dira diru erabilgarri bihurtuko, edo behintzat, hori ez da beren xedea.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Liburu hau xede zehatz batekin sortu zen.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Baina itzulpenak besterik ez egiteak kaltea dakarkio xede hizkuntzari.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horren asmoa honako hau zen, eta berehartan dirau: Taldeko kide bakoitzak herri bateko edo auzo bateko eta ahal dela bere herriko edo auzoko bizitza aztertu eta ezagutaraztea, jakineko ihardutze-arau batzuei eta taldeak horretarako argitaratutako itaun-zerrendari atxikiz, bere azterpenaren gai izan dedin kulturaren osagaiak bere berezko gizarte eta kultura-giroan erakutsi eta eraren, egitekoen eta xedeen aldetik kultura horren zio direnez agertu daitezen.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Honetan ere, oreka bat lortu beharra dago Zuazo-k (1988) berrikitan gogoratu digunez, zeregin juridiko hauen xedea ahaztu nahi ez badugu behintzat.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0013 Jarraikortasuna dager analisi tailukera berean, postulatu berdinetan oinarrituaz eta antzeko xedeetara zuzenduaz, errealitatearen maila guztietan aurkiturik aplikatzen delako, zelula organikotik hasi eta unibertso soziokulturaleraino.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0042 Gauden geo-politiko egoeran independentziaren xedea eta subirotasunaren forma munduko potentzietatik ezartzen zaizkigu.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0071 Hizkuntz ikaskuntzaren azken xedea, ordea, hizkuntza erabiltzea da, entzuten edo irakurtzen dena ulertzeko eta egoerei aurre egiteko;.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 XEDEA: Kultura arrotzeko ingurunean aritzea errazagoa gerta daiteke, norberari ageri zaizkion mezu idatziak ulertuz gero.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 PRESTAKETA: 1. Ihardueraren izaera eta xedea azaldu ondoren, eskatu ikasleei hirian zehar ikusi dituzten errotuluak esan ditzatela.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 XEDEA: Hiri handi batean zehar ibiltzea zaila eta garestia gerta daiteke, autobusen edo metroaren arierak ondo ezagutzen ez badira.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 3. Azaldu miaketaren xedea.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 XEDEA: Txistea hizkuntza arrotzez kontatu eta gainera eragina sortzeko gai izatea oso betegarria gerta daiteke.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 XEDEA:
Hizkuntz edo kulturartekoen ikaskuntzaren azken helburuetako bat anfitrioien kulturan edo komunitatean egoki eta ondo integratzeko trebetasuna lortzea da.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Etapa honetan, ikasleak zereginaren, nondik norakoaz ohartaraztea da xedea bil ditzaketen datu moten ideia bat emanez.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Hizkuntza ikasteak ez luke berez helburu bat izan beharrik, azken xedea hizkuntza modu egokian erabiltzeko gai izatea bait da.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Kapitulu honek, xehetasun handiagoz, ohizko ulerkuntz galderei eta irakurtze bitartearen xedeak bilatzeko asmoari begiratzen die (ikus 3. kapitulua).

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Maila desberdinetan zer nolako xede diferenteak ematen diren ikusteko, adibideak haserako mailako materialetik goi-mailakora doaz.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Egokia litzateke irakaslearekin zure xedeei eta nahiago dituzun ikasteko moduei buruz mintzatzea.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Zuei euskararen isuri oparoa hurbiltzea zen gure xedea.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0355
1. Art. Estatuari
2. Art. Administrazio-Organismo Autonomoei
3. Lurralde-Enteei
6. Art. Merkatal, industri edo finantz enpresei
7. Art. Lukro-xederik gabeko instituzioei
8. Art. Familiei
.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horiek iturrietan dioceses zein parochiae rusticanae deritzanak landako hinterland-eko vici-etan banaturiko nekazari-jendearen ardura izpirituala izango dute xede, eta ardura izpiritual hori, santutegi berrietako kultuaren gestioarekin batera, hainbat graduaziotako klerigoei izendatzen zaie (diocesani presbyteri (913), diakono, etc.), bertako elizara mugatuta eta hierarkiaz civitas-eko apezpikuaren agintaritzapean daudela.

248. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0024 Baña bien elburua berbera da: gizona ta gizadi osoa irabaztea; lenengoaren xedea Yainkoa`ri ororen gogoak eskeintzeko ta gizon guziak Bera`rengana eramateko; bigarrenarena, ezta orren argi agertzen, eta bayezkoaren zentzunaz baño ezezkoarenaz berezikiagoa ikus dezakegula esango genuke.

249. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Xede ortaz, noski, Yainkoa`ren legedia artzen du oñarriz, eta araubide ortan zillegizko norabide on eta egokiena dalako, orra aur, gazte ta gizonak zuzen azteko bide gotor eta aukerakoena.

250. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 On eta gaitza bereizten ditu aziera orrek zorrotz eta ertsiki, gizakia onera eramateko xede bikañez; eta ortan edo datza bere yaukaltasuna, bai ta bere garaipena ere; gaitzari buruz eztu uzterik egiten eta ori ere oñarri indartsu ta gotorra bere ekintzarako.

251. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Alaz ere, lenengo bidezaleak ikastola oietan sartzen ari dira, beren asmoetarako bitarte egokienetakoak dirala ikustean eta orrela ustiatzeko xede aundienaz.

252. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0012 Xede ori izan bear, jarraitu bear dana, naiz gurasoen aldetik, naiz azitasunean ari-izango diran guzien aldetik.

253. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0797 Adei onenaz: Batzar` or`i buruz banatutako itaunketari nire erantzuna eman badiot ere, bidezkoa iruditu zait ortan adierazi ditudan asmoak zeatzago ematea; or`engatik nire txosten au aurkezteko ausartzen naiz asmo oien betegar`ia izan diteken xedeaz.

254. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Axular'ek bere Gero'ri eman zion itzaurrean dionez, idazkerari buruz ba-zan nastea garai artan ere; batak xedea, besteak gedea; batak ixilik, besteak igilik idatzi oi zuten.

255. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Argi agertzen da, eliz-gizon aiengan bidezkoa zanez, xede berezi ta nagusia, erlijioari zegokiona izan zala, ta, izari orokarrean, ajola gutxi, izkuntza bezela, euzkerarenganako.

256. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0165 Zuzentasunak galdatzen du, gizonek ukan dezaten bizitzekoa; ahantzi gabe haatik gizonarentzat baitezpadakoa dela jakitea zer den biziaren funtsa eta helburua, eta nola behar duen bilatu denen ongia, Jainkoaren xedeen arabera.

257. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0265 Hori da fedea: Jainkoari fidatuz, haren xedetan emeki-emeki geroago eta barnago sartzea.

258. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Hortarako, Milafrangatik haste, Errobiren bidea bihurtu, makurtu nahi du, Brindos-eko aintziratik, Negressearaino, Negresseatik Mouriscot aintzira eta Ilbarritzen gaindi itsasora... Hori da xedea.

259. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1986 0006 Ikus dezala gure Jainkoak guztion xede ona eta bedeinka gaitzala gure artean senide berriak sortuaz.

260. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hots, zonbat jende, hanbat xede.

261. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0022 Lazkanorat eta Eztibalitzerat etortzeko gure xedea jakin-arazi diotanean, ez zakien oraino Beneditanoen Abade-nausi izendatua izanen zela Erroman eta igorri dauzkit hitz hauk, hemen adiarazi nahi ditudanak:

262. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Hara zer gatik biziaren pindarrak jauzarazten duen hain usu Euskaldunaren bihotzean, norapait etxetik urrun joaiteko xede beroa, xede eroa: edo Ameriketarat artzain; edo Japoniarat apez.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lurzoru honen xedea Bide Sistema Orokorrari (6.213 Eskualde Errepidea) eta Hibai Ubideen Sistema Orokorrari lotuko zaie nahitaez.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoru honen xedea 14 Sektoreko bide sistema publikoari eta bertako aparkaleku, espaloi eta isleta erantsiei lotuko zaie nahitaez.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Zona honetan barne harturiko lurzoruaren xedea, indarrean dagoen Lurzoruaren Legeak eragin horretarako definitutakoa da, zona honek aipatu Legearen eskakizuna betetzen duelarik.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bere xedea Plan Partzial honek ordenaturiko eraikuntza bere hedadura guztian zehar sostengatzean datza.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 - Eraiki gabeko eraikin baten muga ondoan altxatako eraikin baten fatxada itsuan isurbideak jarri ahal izango dira, aldameneko etxea eraikitzen denean kendu beharko direlarik, dagokion dilatazio juntura ezartzeko xedez.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Bertan, era laburtuaz baina aski esplizitu eta zehatzez zerrendatu eta deskribatu beharko dira aipatu obrak eta, bereziki, lehiaketaren xedea eratzen dutenen antzekoenak.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 ZORTZIGARRENA. - Dirulaguntzaren xede diren ekintzen jarraipena Hirigintz Kudeaketa eta Diziplina Zerbitzuak egingo du zeinek dagozkien proiektuetan edo Arabako Foru Aldundiak baimendutako eta subentzionatutako erabakietan aurkitzen diren aurreikusiei egokitu daitezen zainduko duen.

270. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: 1. Xedea: Lehendakaritza Sailerako transmisiogaien hornidurarako lehiaketa publikoa.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: 1. Xedea: Ibilgailu-Parkeko eta Sute-Itzaltze Zerbitzuko ibilgailuetarako automozioko labankarien hornidurarako lehiaketa publikoa.

272. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Ordenantza honen xedea alkoholdun edari eta tabakoaren kontsumoa aurrikusteko udal iharduera arautzea da.

273. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Art. Drogodependentzien alorreko Aurrikuspen, Laguntza eta Bergizarteratzeari buruzko azaroaren 11ko Eusko Legebiltzarreko 15/1988 Legearen 15 eta 16 artikuluetan alkoholdun edari eta tabakoaren horniduraren gaineko murriztapenak betearaz daitezen zainduko du eta xede horrekin ordenatuko du bere egintza, hurrengo artikuluetan azalduko den moduan, hiru mailatan: a) Udal Administrazioak berak betetzea.

274. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Xede horrekin aipatu neurriak betetzea baldintza izango da diru eta bestelako laguntzak emateko.

275. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 2. Administrazioaren eta establezimenduetako titularren arteko harreman eta kontaktoak bultzatu egingo dira, azkenekoek kolaborazioa eskatuz eta, oro har, aurrikuspen-politika honen xedeekin bat egin daitezen, neurriak betetzea espontaneoki gerta dadin laguntzeko asmoz.

276. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 17. Art. 1. Udal Aurrekontuak Ordenantza honetan arautu xedeak betetzeko beharrezko diren hornidurak izango ditu.

277. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Iragarkia hurrengoa da: I. Xedea: Foru Mildiztegirako erregistro motako paper zuria hornitzeko kontratazioa. 1990. urtea.

278. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: I. Xedea: Foru Mildiztegirako pergaminu motako papera hornitzeko kontratazioa. 1990. urtea.

279. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Iragarkia hurrengoa da: I. Xedea: Bizkaiko Foru Aldundiko Sailen garbiketa: 1991.eko kanpaina.

280. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 VII. Proposamen eredua:............ jaunak / andereak.........ko auzotarra, egoitza...............n duena, bere izenean edota............ren ordezkaritzan, Administrazio Klausula Berezien Pleguetan aurrikusi den bezala benetakotzen dudana, hurrengoa adierazten du: 1. Foru Aldundiak Bizkaiko Egunkari Ofizialan eta beste egunkari batzutan............... kontratua (kontratuaren xedearen izen osoa jarri) adjudikatzeko, lehiaketa publikorako deialdia egiteko argitaratutako iragarkiez jabeturik dagoela.

281. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Horixe omen zen taldearen xedea, Valle Inclan-en obra hau eszenara eramatean.

282. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aburupidetzan Esparru-Legeak deitu izan zaienetako bat dugu beraz aurrean, horren xede bakarra, azken baten, erapide zabal eta egokikorra antolatzea bait-da gero, nahitaezko aldakuntzak egin eta unean-uneko egoerari egokituz, kirola suztatzeko, gara-arazteko, hobetzeko eta kirolari eta kirolzaleei babesa emateko bata bestearen ondorengo egitamuak eta egitarauak egin eta erabakiak hartu ahal izateko.

283. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta alde horretatik, gure Euskal Herrian bertako herritarrek kirolerako eta soin-kulturarako duten eskubide hori bermatzeko eta egiteratzeko eginbeharra erabat norbere gain hartzen denaren lekuko izatea du xede Lege hau emateak.

284. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

285. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horrekin batean, eta xede horien zerbitzurako lanabes gisa, Legeak, Soin-Hezkuntzarako Erakundearen aribidea suztatuz hasi, eta hezkuntza eta ikerketa-egitarauarekin jarraituz soin-ekintzapideari eta kirolari datxezkon enpresaritza-ekintzapidezko sail zabal baten iharduna araupetu eta horiei arta egin beharrerainokoak ohartematen ditu, ekintzapide horiek kirolzaleen eskubideak ahalik eta ondoen aldezteko beharrezkoak izan daitezen baldintzen menpe jarriz.

286. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Halaber, eta Legearen sorburu diren oinarrizko irizpideak hobeki egiteratzeko xedez, lehiaketa ofizialetan eskuhartu ohi ez dutenarren, hartu daitezen indartze, hazkuntza eta babes-neurrien baliatzaile eta lehenengo baliatzaile izan behar duten kirolzaleak bertan sartu eta bere buruak antolatu ditzateneko tajuzko bide egokikor izan ahal dezaten Kirol-Elkarte deritzenak geroan sortarazteko bideak egiten dira.

287. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

288. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 ZIOEN ADIERAZPENA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren beharrezko birrantolapenak, irakaskuntzen eraberriketa-egitasmoa gertatze, egiteratze eta garatzeari darizkien beharrei batean bilduta erantzuteko xedez, eta bestetik, hezkuntza-bidearen epe laburrerako egitamugintzari eta garapenari artez ez datxezkien zerbitzuak Sailburuaren Teknika-Urgazlaritzan biltzeak, beharrezko egiten zuten aspalditxotik Sail honetarako ihardutze-egitura berri bat antolatzea, esandako erizpideekin bat.

289. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Sailak berenez egindako euskerazko irakaskuntza-gai eta ikasliburugintzaz eta kanpokoa ikuskatze eta bultzatzeaz arduratzea; Euskararen Gaitasun Agiriak emateko eskakizunak jarri eta dagozkion zehaztapidetzak erabakitzea, jendeak erabiltzeko agiri egokiak emateko xedez, Kultura eta Turismo-Sailari (HABE) entzun ondoren; irakasleak euskalduntzeko egitarauen eraentza eta antolakidetzea; Euskeraren Erabilera Arauzkotzeko Oinarrizko Legea eta hori garatu dezaten lege-manuak edo Hezkuntzaren alorreango horien ordezkoak egiaz eta eginkortasunez egiteratzeko beharrezko izan daitezen ekintzapide guztiak aurrera eramatea, eta bai euskeraren mintza-irakaskuntzaren alorrean hizkuntzaren ezagutza aztertzeko eta hobetzeko nahiz agintaritza eta norbanako-alorreko erakundeen euskerarekiko lanak antolakidetzeko eta suztatzeko bide eman dezatenak ere.

290. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Eta honako hauek izango ditu xede: Gorputz-Heziketa, Berarizko Hezkuntza, Urrutira-Irakaskuntza eta Gara-adinekoen Etengabeko Irakaskuntzaren egitarauak egiteratzea, ezberdintasunak orekatzea Osagarrizko Irakaskuntza-Egitamuen eta Ihardutze-bidezko Hezkuntza-Egitarau berezien bitartez, Lan eta Gizarte Segurantza-Sailaren laguntzaren kaltetan gabe, Ihardutze-bidezko Lanbide-Hezkuntzaren alorreko antolakideketa bermatzeko bide.

291. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Gaudeneko 19an izandako euri-jasak direla eta, Euskadiko zenbait lurralde eta herritan sortu den egoeraren larria ikusiz, behar-beharrezko gertatzen da jasandako kalteen haztapen zuzena egitea, berehalaxe eta ahalik eta lasterren, Herri-Arduralaritzak, jasandako kalteak arindu eta kaltedun gertatutako egoerak lehengoratzeko xedez, beharrezko neurriak egoki eta modu eginkorrez antolatu ahal izateko moduan.

292. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 - Agiria osatzea, espedientearen xedea zein den zehaztuz, aldatzen diren determinazioak adieraziz eta proposamena arrazoibideratuz.

293. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontratuaren xedea: Idazpuruan aipatutakoa.

294. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRUNGO UDALA IRAGARPENA, Irungo Egitasmo Orokorraren Elementu Aldaketaren Aurrekinean, Bidaurre-Ureder Industri Sektorea, dauden erizpide eta xedeak onartzeari buruzkoa.

295. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena, kontratuaren aurrekontua 2.600.000,- pezetakoa izango dela.

296. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontratuaren xedea: Gasteizko Ntra. Sra. de Estibalitz Anbulategiko berrikuntza Obrak.

297. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Espediente zk.: 260/20/1/00216/3502/1089. Kontratuaren xedea: Jagote eta Segurtasunaren Kontratazioa.

298. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

299. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehen aipatutako atalaren arauera, Iragarpena honako hau izango da: 1.- Kontratuaren xedea.- Barakaldo Udaleko (Bizkaia-España) León, Landeta eta la Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzat den aparkaleku publikoaren ustiaketaren emakida, dagokion proiektu teknikoaren bidez eta ondorengo eraikuntzaren bidez egitea da kontratu honen xedea, Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen eta Udalak onartutako Agiri Teknikoen arauera.

300. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Durangoko Udalak, era berean, San Agustin Eliza utzi du xede honetarako eta erakusketa ezarri ahal izateko beharrezkoak izan diren material guztia eskaini du.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere, lan programaketa bat egin beharra ikusten dute epe labur edo luzeagorako xedeak markatuz.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Israeldarrek okupazioaren kontra manifestazioa egitea zen hamar horien xedea.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Orain arte, abstraktuegi eta agian ulergaitz gertatzen zitzaigun slogana, azken boladan zabaltzen hasia dugu, euskaldun eta abertzaleon xedea eta jomuga garbia bilakatzen ari zaigularik.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Ordu da xedez eta zenbait teknikaz aldatzeko, honela bakarrik joko baitu aurrera txiletar nekazariak, esan du Andrés Diaz, ingeniari agronomoak.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Baserritarron bizimodua hobetzea da eskola-baratzadun hauen xedea eta helburua.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Bakarkako eskaera baldin bada eskatzaileak beste bekaren bat jasotzen ari den azalduko du, c) Egingo den lanari buruzko memoria, bertan lanaren xedea, zabaltasuna, ikerketaren etapak, erabiliko den metologia, lanerako erabiliko diren lekuak, eta beroien lana burutzeko dituzten bitartekoak adieraziz.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 XEDEA.- Madriletik Irunerako I Erresuma-Errepideko 456,6 kilometrotik 457,4ra eta 485,0tik 486,6ra bitartekoen Zola (Lasarte lehenengo bidezatia; Irun-Pausua (Behobia) 2garren bidezatia), berotutako asfaltozko nahasketaz Gogortzeko Egitasmoa egiteratzea.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 8. Atala.- Osasunketa eta Gizartesegurantza-Sailaren eritziz, hartzaileak laguntzaren gai izandako xedea ez betetzea gerta baledi, eskuratutako diruak Euskal Herriko Diruzaingo nagusiari birreskuratze-beharraren aldarrikapena egingo da.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Hori dela eta, Gara-Adinekoentzako Etengabeango Hezkuntzari buruzko Lege Orokorreko berrogeita lau, berrogeita bost eta larogeita hamaikagarren Atalean agintzen denaren arauera eta Ikastegien Araudia araupetzen duen Ekainaren hemeretzi/mila bederatzirehun eta larogei Oinarrizko Legeko bederatzigarren Ataleko bat puntuko e) idaz-zatiak eta bi puntuak jartzen dutenarekin bat etorriz, azaldutako helburuei erantzuteko xedez, Hezkuntza eta Kultura-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritzak 1984.eko Urtarrilaren 23an egindako Bilkuran aztertu ondoren, zera
ERABAKITZEN DUT:

311. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Doktorego-Programak ikastaro eta mintegitan egituratuko dira eta hirugarren zikloko ikaslea zientzi, teknika edo arte-arloan berezitzeko xedea izango dute, bai eta bera ikerkuntz tekniketan trebatzea ere.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Xedea: Iragarpen honetako idazpuruan agertzen dena.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1.- Horien gutxienezko edukia araupetzen duen Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Saileko Aginduan finkatutakoaren arauera Gizarte-Hirigintzazko Azterlanak egitea eta/edo Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren arauera Birregokitze-Egitamu Bereziak egitea du xede lankidetza-ituneak, indarrean dauden legeen arauera Udalei dagozkien biderapenetarako agintepideen kaltetan gabe.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio-Sailburuorde Jn. T. A.-ren Erabakiz, honako iragarpen hau argitaratzen da:
Kontratuaren Xedea: Mantenimendu-tailerrerako makineria eta akzesorioen ondare-erosketa, Teknika-Arauen eta Berarizko Administrazio-Baldintzen Zerrenden arauera.

315. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Sail honek, gaurko egun honetan, Bermeoko (Bizkaia) portuan, partzela baten eta kaiaren zati baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa ematea erabaki du, horren funtsezko zernolakoak hemen argitaratzen direla:
Xedea: 3.500 mª2-ko partzela baten erabilpen eta ustiapenerako kontzesioa esklusiban eta, lehentasunezko erregimenez, atrakerako 100 m. linealeko kaiaren zati bat Gaviota Plataformarentzako logistika laguntzaren operazioetarako eta suply eta Gaviota-rako diren gainontzeko itsas-unitateentzako operazio eta zerbitzuetarako eta arrantzuntzi eta merkanteetatikako arrainaren operazio eta zerbitzuetarako eta itsas garraioarekin zerikusi duen beste edozein ekintzarako.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 1.- Xedea.

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Talde honen xedea normalean antzerkia iristen ez den lekuetara heltzea da, herri txikietara hain zuzen, baina lanaren kalitatea jeitsi gabe, eskenografia eta gainontzekoak herri horiek dituzten lokalen neurri eta ezaugarrietara egokituz.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Hondartzan, autobusean, geltokian edo etxeko pake santuan erraz eta atsegin arinez irakurtzeko moduko liburuak egitea da, aspaldidanik, Xabier Gereñoren xedea Helburua, asmoa.

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Azken denbora hautan agertu da preseski zoin xede desberdinak dituzten, bereziki Europa aipu delarik.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bertsu hunkigarri batzuetan, berak salatzen dauku, presondegian hartu zuela Erromarat joaiteko xedea:
Gaztelin nintzalarik
biziak etsitûrik,
Promes bat egin neion
sendo nahiz Jinkoari:
Kitatûren nûtila
hunak eta uhuriak,
Mûndû huntako plazerak,
haurrak ta emaztia,
Bai eta segitûren
zelilako bidia.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Euskal Itzultzaileen Elkartearen xedeak, berorren Estatutuen II. tituluan aitortzen denez, ondoko hauek dira: a) Euskal itzultzaileen babes juridikoa lortzea eta berauen lan baldintzak hobetzea.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Diapos zonbaiten bidez, AEK-en ebilmoldea, egitûrak eta xedeak erakutsirik izan dira.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Ikastaldi eta besten bidez, alkarteak kanpoalat bûrûz zabaltzeko xedea aspalditik badû.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Eztabada baten ondotik, maila hortan lan hanitx egiteko baratzen zaikûla agertû da; bena xede horren bûrûtzeko Xiberotarren lagungoa beharrezkoa dûkegû eta hori gogoan etxekiz nolabait alkarteak azkartû beharko dû.

325. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Alkartearen beste xede bat, diharû ûtûrri berrien atzamaitea date....

326. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Eskubidezko xedeek, herriaren borondate onak, eta horren luzaz pilalutako sofrikario eta ahaleginek, behingoz eta betirako, lehendik legeztatutako egoeraren berrikusketa eskatzen zuten;(...) etorkizunaren zabaltzeak hori eskatzen zuen, baita egitura demokratiko bat.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Oraingoan ere, Euskaldunako langileek ez gogor ekiten ez badiote, zaila izango dute bere xedea lortzea, PSOEren harrokeria eta indarkeria ikusirik.

328. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Dio ere, mintzairea eta kultura zerbait balinbadira ere, ekonomia eta politika ez direla ahantzi behar: intres horiek ezin omen ditazke begira, Kanada-ko angles eta frantsesekin baizik, xede beretarat biltzen badira batzu eta bertzeak.

329. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Frentearen xeden berri jakin nahi duten guziak, Frentearen alde zerbait egin nahi duten guziak eta Frentearen kontra diren guziak, biltzarre hortara gomitatuak dira.

330. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Orai artio Pariseko bilkurek ondorio guti ukan dute ez baitute denek xede bat baizik, bertze alderdiaren gain ezartzea makur guziak.

331. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Berrikitan ahatik, Ipar aldeko komunixtek bakeari buruz zonbait xede agertu dituzte hamar pundutan.

332. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Eta aldi huntan ez dituzte baztertu xede horiek Amerikano eta Hego aldekoek aitortu ere dute badirela pundu horietan hiru bederen berehala ikert ditazkenak bereziki presionerren libratzeaz.

333. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Bertzetaz ere mintza ditake, bainan ikusiz, xede horietan baitira zonbait etzazkotenak gustatzen Hego aldekoeri, hala nola gobernu berri baten muntatzea Hego aldean, bazterrerat utziz oraiko buruzagiak.

334. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 Azkenean denek onartu dituzte Kiesinger lehen minixtroaren xedeak eta beren marka hein berean atxikiko dute Alamanek.

335. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Geroari buruz ere, nik uste zonbait ez diren asmo edo xede eskasetan.

336. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1972 0001 Alta ez ditu egun batez bururatuko bere xedeak: 14-eko gerla hor izanen du artean, eta ondotik ainitz gogoeta eta behaztopako ere.

337. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Polizako komisarioak eta Pausuko jandarmek izan zituzten telefono-dei batzu Jandarmek nahiko zituzten Urruñan españolak arrestatu, bainan ez ziren beren xederat heldu.

338. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Xede zonbait onartu dituzte politikaren eta ekonomiaren zeretaz bereziki, deliberatu ere elgar ikusiko dutela berriz 1976-an Colombo hirian.

339. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Berriz ere garbiki erran du ez duela gobernuak beltzeri bozkatzeko eskubiderik emaiteko xederik, horrek sar araz bailezake omen zozialixt diktatura Hego-ko Afrikan eta holakorik ez du nahi, funtsean hango jendek ere ez.

340. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Herritarrek konprenitu dute segurki zer xede zuen eta jende andana ederra bildu da elizan meza nausiko.

341. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Xede hortan zitaken Insausti jaun ertora, Miarritzen hil zelarik, xahar etxe batean, horko omoniera, Legrand apez famatua.

342. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Denek onartu dituzte kondu eta xede hori.

343. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Orai urtea, Baionako jaun apezpikuak bere diosesako girixtinoen gogoeta eta indarrak bi xede bereziri buruz gidatzen zituen: alde batetik, parropietan eta ahal zen toki guzietan, kontseilu batzu munta ziten, laikoek beren apezekin batean hobeki parte har zezaten elizaren bizian eta karguan; bestetik, denek arta ukan zezaten, apez, fraide, serora eta misonest bokazionetaz.

344. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bigarren xedea dauku aurten jaun apezpikuak gain-gainetik gomendatzen, apezpikutegiko agerkarian izkiriatu duen artikulu batean.

345. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ainitz badira, beren otoitza hedatzen dutenak Eliza guziaren xedetarat, mundu zabaleko behar-orduetarat.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Aurten hain zuzen, Aberri Egunkari, ikurriñaren hastapeneko mezua nahi dugu oroiterazi eta gure herri eskubideak eskuratzeko xede bakarra adierazi.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Gure eguneroko guduan biziaraz dezagun gure IKURRINA eta ez utz beste edozoin xedetan baliatzera.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Biak harat jin dira xede fermua harturik bururaino zainduko zituztela frantses laborarien intresak.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Roh jaunak, Chun presidentak bere ondoko izendatua duenak, ager arazi ditu bere politiko xedeak eta salatu demokrazia nahi zuela ezarri eta finkatu herrian.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Xede horier baietz behar izan zako ihardetsi, ezin bertzean, Chun presidentak.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Reagan-en xedeak

352. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Eta aurrekoarena entzuteaz batera, azpitiko xedea billatzen diogu.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Xarriton-en xedea bi helburutan zatitzen zen: hemen Iparrean Euskal Unibertsitate bat sortzea; bigarrenik hemen literaturazko kazeta bat jalgi araztea; beste hamaika bat aipamen, eritzi eta beste ideia ugari ere aipatuak izan dira.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Hiztegi hauen xedea ez da hiztegi bezala liburutegi batetan azaltzea; baizik eta gaurko euskaldunei jakintza batzuren bideak emaitea euskaraz adierazteko bideak, erak, posibilitateak.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Xede berera destinaturik alde bietako euskaldunak, iparraldekoari sufrimenduak eta horren ondorioz sortu ohi diren ostikoak baztertzea kontu zenean, hegoaldekoari basaki erasotzen zitzaion, indarraren legea eta gehiengotasun erraldoiaren presioa domakaitzena mantsotzeko aski zela karkulatuaz.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 GAUR egun hemeretzi herrialde ari dira lankidetzan Art Nouveau-ko eta Jugendstil-eko duela gutxi izandako espezialisten bilera batetan irribarrearen arkitekturatzat jo zen horretako arkitektura ondarea aztertu eta babestea xedetzat duen Unescoren proiektu batetan.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Sail honen xedeetariko bat ikerkuntza eta euskal kultura bizkortzea izanik, ekin behar izan zion betebeharrik premiazkoena euskal gaietan espezializaturiko biblioteka bat lortzea izan zen.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. uharte 0001 Beraz, xedera prestatzeko behar nuen guztia nekien.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa eszaar 0086 786. Egin zak zirt edo zart
787. Egiok laguntza debruari, emanen dauk ifernua lagunt-sari
788. Egiteek ez dute beti egiazko xederik salatzen
789. Egiten ahal duzuna, eginbide beharrena
790. Egi hutsa be, gauza sikua ei da.

360. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0040 HAMARGARREN JELKALDIA
ARAGO
Estûdioak ûrrentûrik
ene ikasle haitia,
Norat ûtzûli gei dûzû,
zer ote dûzû xedea?

361. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0088 Italianoak gisala
horra zaizkû indartûrik
erresumaz jabetzea
xede zintako hartûrik.

362. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Izarra
Bai, enthelegatzen zûtût;
zure ber xedetan nûzû.
Beste gûziek bezala
merexi dûgû deskantsû.

363. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0130 Akhoze
Badakit hebentik kanpo
zer den egûn bizitzia,
Ta zieki egoitia
hartû dit arren xedia.

364. 1969-1990 zuberera antzerkia casve ibañeta 0073 Iñigo
Ez othoi gaizki har, Xaxi,
nik erranen deizûdana,
Egûn dit hartû xede bat
orotarik handiena.

365. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 e) Bere esku izan ditzan bide guztiez baliatuz Autonomia-Elkarteko Lurralde-Izaiki berezietako gazte-erakundeen arteko harremanak, atxikipena eta elkarpideak suztatzea eta, berariz, gazteriaren ordezkaritza izatea eta horren izenean eskuhartzea xede izan dezaten Bazkun-arteko Erakundeen artekoak.

366. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Ondasunen horniketa edo zerbitzuak egiteko xedez, merkataritza, industria, artesautza edo liberal jardunen eremu barruan egiten den edozein eratako komunikazioa da publizitatea.

367. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 1.- Ezarrita dauden legebideak erabiltzearen kaltetan gabe, Eusko Jaurlaritzak, ofizioz edo norbaitek hala eskatuta, engainabide izan daitekeen publizitate horren debekua edo ez egitea xedetzat duten prozedimenduei hasiera eman ahal izango die, alegazio, ohar edo publizitate-zerbitzuak justifika ditzaten elemento guztiak Jaurlaritzari eskain diezazkiola iragargileari edo geroagoko iragargileari aurrez eskatuko dizkiola.

368. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 2- Aurreko apartaduan ezartzen den xede berdinez, gainbegiratzeko eta Jaurlaritzari egin diezazkioten erreklamazioei buruz horrek har ditzan erabakiak egiatan bete daitezen inposatzeko beharrezko ahalbideak izan ditzan eta hainbat sailetako kidez osatutako organo bat sortuko da arauz.

369. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Biztanlegoaren beharrei erantzutea xede duten zerbitzu eta sorozpen mailako egitekoak direla eta, arrunt leku nabarmena lortu du Administrazioak, poliki-poliki, agintaritza publikoon artean, izan ere, gizarte-sail ezberdinetatik etengabe eskatzen zaizkion zerbitzuak oso ugariak bait dira.

370. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Autonomi Elkartea ihardutze-erakundez osatzeko asmoz egiten diren legeek ihardutze-erakunde horiek eratzeko, jokatzeko eta horiek sortaraztea ekarri duten xedeak betetzeko aukerak ere kontutan izan behar dituzte.

371. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Lege honen xedea babes zibila sendotzea da.

372. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Euskal Autonomi Elkartean larrialdietarako kudeaketa-sistema osotua eta bateragarria etengabe erabilgai egon dadin bermatzea da lege honen xedea eta asmoa.

373. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0095 2.- Gogoz eta bestelako diru-nahirik gabe erakunde publikoetan eta irabazi asmorik gabeko pribatuetan sartzen diren herritarrak izango dira babes zibileko boluntarioak lege honen xedeetarako.

374. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 1.- IKERKETAREN XEDEA

375. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00012 Hoiek ditu xede Lan-Harremanen Kontseilua sortu izanak elkarrizketa eta aholkubide, eta gizarte-partaide diren sindikaritza-erakunde eta ugazaba-bazkunen hitzarmen eta zuduetatik abiatuta Euskadiko benetako industria, gizarte eta politika-egoerari egokitutako lan-harreman batzuk egituratzeko ezinbesteko alderdi berezietan ebazpen-indarraren jabe.

376. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Lan-Harremanen alorrean hitzarmenetara iristeko bide izan dedin sindikaritza-erakundeen eta ugazababazkunen arteko etengabeango elkarrizketa egingarri egitea du aurreneko xede Kontseiluak.

377. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 3. Gai zehatzei buruz, eta Euskadin lan-harremanentzako berenezko hesparru bat eginbideratzea xede izan dezaten besteei buruz hitzarmenak egitea, hori guzti hori indarreango legeen arauera.

378. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Europako Agiri Bakuna 1987ko uztailaren 1az geroztik dago indarrean eta xede nagusia barruko mugarik gabeko merkatu bakarra ezartzea izan zuen, merkatu bateratuen kontzeptu zaharra gaindituz.

379. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00006 Azken xedea

380. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00066 Azken xedea

381. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00081 Tailer honetarako ere ez dizugu azken xede zehatzik aginduko. Zeuek ikusi zenbat erakartzen zaituzten euskalkien eta kanten mundu honek.

382. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Egia da; gure nortasunari eusteko bide gisa, euskara arlo guztietan lantzea hartu zuten xedetzat Iparraldeko nahiz Hegoaldeko hainbatek.

383. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00206 * Kontratuaren xede den lana ematea, ikaskuntzara egokitutakoa.

384. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0009 1. Zein da, zuen ustez, testu honen xedea?

385. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 GKEen xedea da diru hori bideratu eta jarraipena izango duten egitasmoetan botatzea; laguntza eta solidaritatea, ez karitatea da horien arteko gehiengoak onar dezakeen lema.

386. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00134 Eta, Lehenengo Zikloan ikasitakoarekin jarraitzeko xedez, Eraketa eta gestioa atalean konpainia elektrikoaren faktura aztertuko dugu.

387. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Egia esan nire jatorriaz apenas gelditzen zait argibiderik; halere, aurrera egin beharrean aurkitzen naiz, nire xedeen hozkadei erantzunez.

388. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0038 Hire gutunak helburu zehatza zeukaan, orain pentsatzen duanez, Merçeren samurtasuna irabaztea hain zuzen, eta oraindik ere igorri izatera bere xedea lortuko zukeelakoan hago.

389. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0014 Eskuemaileak, ordea, zuhurrak ziren oso: beren dirua inbertitu aurretik ziurtatu nahi zuten bere xedeak erdietsi eta mozkinak atzera ekartzeko aukera ederra zutela.

390. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00120 Hartu dudalarik zu sentikor bihurtzeko xedea, gutun horrek jakinarazten dit ezen, xede hori onartu baino lehen, ihesi zindoazkeela nigandik ehun lekoara; zugan duzun guztiak nire amodioa berretzen eta justifikatzen duelarik, gutun hori bera da nire amodioak laidotzen zaituela errepikatzen didana; eta zu ikustetik beretik, amodio hori ontasunik gorena iruditzen zaidalarik, zure hitzak irakurri beharrean naiz jakiteko nire amodioa ez dela zuretzat oinaze izugarri bat baizik.

391. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00196 Seduzitzaile zital bat ari izaten ahal da egoera nolako xedea halako, eta kalkulatzen ahal du gertakarien arabera: baina gogoberotzen nauen amodioaren karietara bi sentimendu baizik ez zaizkit haizu: kuraia eta jarraikitasuna.

392. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00348 Argi dakusat neskatxa ttipi hori ez dela gehiago izutuko; eta hari buruz ditugun xedeak beteak direnetik beretik, ahal duena beharko du egin.

393. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00032 Kontserbatorioan sartzea bere bizitzako xede bilakatu zen.

394. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Nekazaritza komertziala (mundu-mailako bihurtua) bat etor daiteke batik bat tokian tokiko merkatuetara jo eta xede ekonomikoak ez ezik, giza eta ingurugiro helburuak ere badituen lurralde nekazaritza batekin (estentsiboa, garbia eta natur eta paisai ingurunearen babeslea), nekazaritza biologikoa, desareagotzea, laboreen txandaketa eta bertoko espezie eta ohiko produktuen garrantzia nabarmenaraziz.

395. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garapen turistikoa 00103 Garrantzi handiko proiektu berritzaile bat La Garrotxa, terra d'acolliment turístic izeneko elkartearen sorkuntza da, sektoreko eragile publiko eta pribatu oro eusgarria, kalitatezkoa eta ingurugiroarekin adeitsua izango den turismo bat garatzeko xedearen inguruan bilduz. Ekimen hauek Parkea Turismo Eusgarriari buruzko Gutun Europarraren egile diren hamar parke pilotuetako bat izatera bultzatu dute.

396. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00026 Xedeen artean, ondorengo hauek nabarmenduko ditugu:

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Goian aipatu bezala, Euskal Herriko Hegoaldean euskaltzaletasuna politika izaerako plantemenduen bidez azaldu zen: foralismoak, foruen erreibindikazioak ideologiaz erabat kutsaturiko literatura baten sorrreran esku hartu zuen. Literatura horrek euskaldunaren definizio-oinarriak eta berezitasunak ezartzeko xedea hartuko du, begiak mito eta elezaharretako iraganera zuzenduz, halakoek literatura baino askoz haratago doazen argumentuak ematen dituztelarik. Eleberria, askotan historikoa, elezaharra, ipuina eta olerkia, funtsean erromantze erakoa, izan ziren literatura foruzale horretarako euskarri eta bideak, eta haren ingurunea foruena baino askoz zabalagoa zen eta haren inguruan moldatu zen tradizioa Historian errotu eta gaur arte iritsi da, sektore jakin batzuetan partez indarrean dirauelarik.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Emakume feministen kritikaren xede izan da, halaber, Zuzenbide penalak emakumeari eskaintzen dion babes eskasa, delitu gisa ez dituelako zigortzen harentzat kaltegarri diren hainbat jokabide.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00378 Euskaltzain bezala euskal batasuna, aditz batua, eta H letraren onarpena bultzatu zituen. Gaurko euskara batua, euskalkiak sortu baino lehenagokoari hurbil zedila zen bere jomuga eta xedea. Horretarako esan beharrik ez dago ikerketa sakonak egin behar izan zituen euskalkiak baino lehenagoko euskara batu hura zer-nolakoa zen jakiteko.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Haien morala kolpatzea zen estrategiaren funtsa. Gainerakoan, Fidelen plana oso arriskutsua zen. Castrok hiru zutabe nagusi eratu gura zituen: bata, Cienfuegos buru zuela Pinar del Río inguruaz (Kuba mendebaldean) jabetzen saiatuko zena; bigarrena, Santiago (ekialdean) helburu izango zuena; eta hirugarrenaren xedea, azkenik, Las Villas ingurua (erdialdean) menpean hartzea izango zen, era horretan uhartea bitan zatituta utzi eta Sierra Maestrakoei arnasa apur bat hartzeko beta emanaz. Che izendatu zuen Fidelek hirugarren zutabe horren buru.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 5. Eraso gehiago egiteari aurre hartzeko eta horiek egin dituztenak edo oraindik egin ditzaketenak zigorrik gabe geratzea galerazteko xedez, indarkeria erauzteko jaurlaritzaren eta epai-agintaritza ezberdinen arteko nazioarteko elkarlaguntza ezinbestekoa dela sinistuta gaudela ematen dugu aditzera; elkarlaguntza horrek nazioarteko harremanak araupetzen dituzten sortarauen eta giza-eskubideekiko begirunearen arauerakoa izan beharko bait du.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Bakearen Portuaren histori pasadizo hau Bilboko Hiria hedatzeko Itsasadarra kontuan hartu eta hirigintzaren ikuspegi moderno oso baterako ezinbesteko datutzat Nerbioi eta bere itsasaldiak gogoan izan zituen azken proiektu edo ideia izan da, aintzina, 1300ean, hots, Bakearen Portuaren inguruan nagusigo terminoetan sortu sestrak eta ondoriozko Nerbioi ibaibide eta itsasadarraren gaineko norgehiagokako arazoa zirela-eta Jaurerriarekiko liskarrak hasi baino 600 urte lehenago On Diegok Forua eman zion Hiri horren kontsiderazio modernoa xede izan zuen azkena.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00010 Aldi berean, herritarrek berek EAJ-PNV/EA Jaurlaritzak autogobernua sakontzeko duen helburuaren xede bakarra gizarte justuagoa eta garatuagoa eraikitzea, gero eta ongizate-maila handiagoa duen gizartea eraikitzea dela egiaztatu ahal izango dute. Izan ere, bi alderdiak garapen ekonomikoaren mailaren, ongizatearen mailaren eta autogobernuaren bolumenaren artean erlazio nabarmena dagoela jabetzen dira.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00032 EAJ-PNV eta EA alderdiok Jaurlaritzatik, jarduketa-programa honen bidez, ongizate-egoerari gizarte-justiziaren zalantzarik gabeko adierazle gisa eustea defendatzen dugu. Hori dela eta, beharrezkoa da modu serio eta arduratsuan egun ditugun gizarte-babeserako eta -arretarako sistemak berriz formulatzeari buruzko eztabaida sustatzea, dituen tentsioak gainditzeko, bere biziraupena bermatzeko eta engainuaren eta iruzurraren bidez sozialki ez dagokienaz jabetu nahi dutenen aurka borrokatzeko xede leialarekin.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00046 Era berean, ondo gauza ziurra da Jainkoak bakarrik moldatu duen benetako erlijioaren egoerak beste guztiak baino hobeto arautua egon behar duela askotik ere. Eta, giza arazoei buruz hitz eginez, nire ustez Esparta antzina oso loratsua izan bazen, honen arrazoia ez zen izan bere lege bakoitzaren berezko ontasuna, zenbait nahikoa bitxiak eta ohitura onen aurkakoak baitziren, baizik eta xede ber berara zuzenduta zeudela, bakar batek asmatu zituelako.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak autonomoak 00186 Eta geure askatasun osorako independentzia eta sozialismoaren alde borrokatu behar dugu, nazio arazoa eta soziala, txanponaren bi aurpegiak bezala, banaezinak direlarik. Euskal Herriak subiranoa izan behar du, beste herriekin askatasunean eta berdintasunean bere xedea bideratzeko.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00014 4 Kulturarik indartsuenek etengabeko eragina dute ahulagoetan, mundu osoko izpiritu kezkatiak bereganatuz, xedea arte unibertsala denean txalogarria den bezala, zapaltzeko denean onartezina delarik. Gaurregun, jakin badakigu, kulturen arteko bikoiztasun klasista (nagusiak-menpekoak) zentzu gabea dela.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 1998 00153 Beharrezkoa da, beraz, prozeduraren hasieratik jarduerak bizkortzea, neurriek omen duten xede hezitzaile nagusi hori bermatu ahal izateko.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balioak eremu pertsonaleko zerbait dira, eta aldatu egiten dira bizitzan zehar. Hezitzaileek errespetatu egin behar dute hori; galderak egin ditzakete, baita aholkuak eskaini ere, balioak bilatzeko prozesuari laguntzeko xedez. Sentiberatasun eta prestakuntza handia baldin badute eta giroa konfiantzazkoa baldin bada, balioak garatzen hasten direla antzeman dezakete, adierazlez baliatuz, eta orduan gogoeta- eta aukeraketa-laguntza eskain diezaiekete ikasleei.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Balio-adierazle horiek, adibidez, norberaren xede, interes, nahi, iritzi, sentimendu eta beldur zein arazoei buruzko adierazpenak izan daitezke (berdin, 46.-49. eta 84.-92. orr.).

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00468 Values Clarification-aren arloan ehundaka estrategia praktiko proposatu dira, eredu horren xedeak irakaskuntzaren testuinguruan lortzera bideratuak. Raths eta bere lankideen (1976) oinarrizko testuak berak horrelako 20 estrategia deskribatzen ditu.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Urte berean Enpresa hiztegia atera zen ULARCO eta UZEIren arteko lankidetzan egina enpresa mundua euskalduntzeko bidea ireki nahian. Bi urte geroago Finantzak hiztegia argitaratu zen, aurrezki-kutxetako beharrak asetzeko xedearekin. Eta horretan geratu ziren ekonomiaren inguruko hiztegiak.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Produkzio-unitate egoiliarrek beren produkzio-prozesuetan erabiltzeko xedearekin erosiak (edo beren kontura produzituak) izan diren helburu ez-militarretara destinaturiko nolabaiteko balioa duten ondasun iraunkor berriez eratuta dago.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00125 Hiztegia aukeratzearen historia hizkuntza bateko hitzik baliagarrienen zerrenda egiteko bideak aurkitzean datza oso-osorik. Nahiz eta aukera egiteko benetako irizpide bakarra erabilgarritasuna den. Hizkuntzen irakaskuntza/ikaskuntzarako hitz-zerrendak egiteko kaleratu diren irizpide guztien xedea da nozio zabalegi hori objektiboago bihurtzea; horretan saiatu dira denak.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00125 Egoera aldatzen baldin bada edo helburua galtzen, tresna horrek galdu egiten du bere balioa. Argi-mutilek balioa galdu egin dute eta horregatik daude museotan, eta sakakortxoak ez dio ezertarako balio potoko garagardoa edaten duenari. Baliagarritasuna ongien deskribatzen da egokitasun, pertinentzia eta eraginkortasun-terminotan: ezarri den xede bat lortzeko balio duena da baliagarri.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Gure artean Euskaltzaindia dugu xede horrekin lan egiten duen erakundea.

417. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 BIGARRENA.- Xede honetarako, demandatuak hainbat hartuagiri sinatu zituen, alboan 12-23 zk.ko dokumentu bezala ematen direnak.

418. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Nire ahalorde-emaileak, ...erakundearen izena eta erakundeak... daukan xede soziala kirol-arropa praka, txandal, kamisetak, zapatillak, etab. eta horien osagarriak, hala nola eskumuturrekoak, poltsak, etab egin eta komertzializatzea da, ...herriaren izena eta ko edo go... Merkataritzako Erregistroko Sozietateen Liburuan inskribitua aurkitzen da, ...zehaztu orria... orrian, ...zehaztu tomoa... tomoan; eta egunera dago zerga-ordainketan, hala kreditatzen da 1 zk.ko dokumentu bezala alboan eman dudan fotokopiaren bidez.

419. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00085 Behintzat, eta teknologia merketu arte, mintzamena atalari dagokionez bestelako metodoen bidez landu behar izango litzateke, hau da, elkarrizketatxoak, zuzenean ikasleekin banan-banan izango dugun mintzaldi hori landu ahal izateko, ez bakarrik mintzamena lantzeagatik, hizkuntza xedea ere landu nahi baitugu horien bidez.

420. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Bestalde, zehapen penalek eta zibilek xede edo helburu ezberdinak jarraitzen dituzte, lehenak egitate kaltegarrien egilea zigortu edo zehatu nahiko du Zehapen penalaren zigortze xedea egungo doktrinak zalantzan jarri du, autore berrien iritziz Zuzenbide Penalak delitugilearen bergizarteratzea izan behar baitu helburutzat eta ez hura zigortzea, erantzukizun zibilak, berriz, xede konpontzaileari edo osagarriari erantzuten dio.

421. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00085 Orobat, xedetzat izan ohi du mezu-hartzailea gaiaren harian sartzea eta zuzenean inplikatzea. Eta hori guztia, ez ahalegin idatzi huts gisara, elkarrizketaren dinamikan oinarritua bailitzen baizik.

422. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00146 e Xede berezietarako frisiera-ikastaroak. Xede-ikasleria: funtzionarioak, epaitegietako langileak, sendagile eta erizainak, komunikabideetako langileak, liburuzainak, etab.

423. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00011 Urte asko eskaini zizkion euskara irakasteari, eta xede horrekin gauzatu zituen bere liburu gehienak ere.

424. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Erreserba Zentroaren xedea da Nafarroako turismo lojamenduen erreserba eta salmenta bermatzea.

425. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00102 Ipar Euskal Herriko bizitza publikoko ehun ordezkarik Euskal Departamenduaren aldeko mobilizazioa antolatzera deitu dute gaur: Demokraziaren errespetuaren izenean eta aldarrikapen hau fermuki aitzinarazteko xedean, pentsatzen dugu Euskal Herriko biztanleriaren eta honen ordezkarien mobilizazio zabal eta ahal bezain azkarra abiatu behar dugula.

426. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00031 Zinez baitzen bastiza handi eta zaharra, amaigabeko eskailara nola barne ilunetatik galdurik ibili naiz, eta hainbatetan!; alta, jende beltz haien misterioari argi izpi apurra ekartzeko xedetan galtzen ginen ilunpe haietan gaindi.

427. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00106 Alabaina, lan hauek azpimarratu dituzten helburu humanitarioez gain, bazen izan ere beste xederik.

428. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00052 Izan ere, indarkeria beti bitarteko bat da beste zerbait lortzeko, eta bitarteko guztiek bezala gida eta justifikazio bat behar du bilatzen duen xede hori zuritzeko.

429. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Liburuaren xedea egileak hantustekeriarik gabe aitortua izanagatik: anglosaxoiar munduan pragmatika-ikerbideetan gune bilakatu diren gaien oinarrizko ezagupideen sarrera moduko eta berriematea, ez da, aitorresanen apalean ez xume ez hutsal, inondik ere.

430. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Artikuluok orientazio akademikoa dutenez, lan nahikoa sakonak biltzen dira sail honetan, honako arlo hauen ingurukoak besteak beste: Psikolinguistika, Andragogia, Pedagogia, Didaktika, Soziologia, Xede berezietarako hizkuntza; baita, irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez izan arren, hizkuntz irakaskuntzarako aberasgarri izan daitezkeen hainbat arlotako ekarpenak ere.

431. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. urrutia 0058 Beti ere, famili ondarearen batasuna mantendu nahia xedetzat hartuta.

432. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0020 Hauxe izango zen, laburbilduz, Txanparen xede, jomuga eta helburu marraztu gabea, baina, sakonean, esango dudanaren azpi-azpian egongo litzatekeena: era batean edo bestean erabiliko dutenei esperantzaren leihoa ireki eta haize freskoa eskaintzea.

433. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Proiektu honen helburua hizkuntz aplikazioetarako ingurune informatiko bat lortzea da, alegia, xede desberdinetarako hizkuntz tresnaz osaturiko multzo bat era integratu batez biltzea.

434. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Alde hortatik, aski argi dago Oihenarten xedea: nahi izan du ahal bezanbat aitzindaritik urrundu, ezpaitu behin ere erabili ez hamabortzekorik bertsu osoan, ez eta hamekakorik ere (dakigularik ohituenak direla olerkari jendetiarretan!).

435. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Galdatzeko da orduan hea egitura hori eztetika hutsezkoa denez, ala ere baduen zer ikus gogo xede zenbaitekin.

436. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0114 Eta beti begiratu beharko zaio moneta-politikaren xede nagusia den prezioen egonkortasunari.

437. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 - Moneta-politikaren lehen xedea prezioen egonkortasuna dela.

438. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Dotrina hauetan ageri diren hizkuntz ezaugarriez zehazki eta patxadaz idazteko asmorik ez dugu falta, baina oraingo gure hau ez da argitalpena baino; ez dugu gainera honelako testuek dialektologiarako duten garrantzia gutiesteko inolako xederik, hots, polimorfismoen, aldakortasunaren edo interdialect direlakoen garrantziaz jabetzen gara.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jamuj 1030 Xedea ez da, esan dezadan hau ere azterketan barrena abiatu baino lehen, egitura horien historia ikertzea, etorkia non duten bilatzea, urte eta mendeetan zehar nondik-nora ibili diren mugatzea edota beste hizkuntzekin konparatzea.

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0025 Heldu diren lerroon xedea, denbora hartako Nafarroako gizarte eta politika giroaz irakurlea jabetzea da.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0077 Ahalegin konpultsibo honen irrazionaltasuna da ezen, iharduerak, eskuratu nahi den xedea lortzera zuzendu beharrean, norberaren iharduera edo kontrolpearekin inolako zerikusirik gabe predestinatua izan den zerbait jazoko denentz adierazteko balio duela.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0176 Hitler, hala ere, berak bere arrazaren xederik nobleentzat aldarrikatzen zuen gauza berberaz besteak akusatzearen kontraesanaz jabetu bide zen nonbait, eta kontraesan hori arrazionaltzen saiatzen da juduei buruz esanez, haien kontserbazio-senak ez daukala aryarren domeinurako jauginean aurki daitekeen ezaugarri idealistarik.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0134 IMko hegiaren bi herenak gogorki ezpalkatuak dauzka, IE, muturra zorrozteko xedez.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. arteaga 0009 Izan ere, hori da Erreformaren barruan dagoen hezkuntza-sistemaren xederik garrantzitsuena.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Argiki agertu zituen han bere xedeak:

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0155 Ez dut desberdintasun nabarmenen zerrendarik egingo, nire xedea ez baita hizkuntz ikerketa egitea.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0057 Terapia analitikoak, alderantziz, ez du ezer gehitu nahi, ez du ezer berririk erantsi nahi, kendu eta aldendu baino, eta helburu horrez gaixotasun-sintomen jatorriaren eta ideia patogenikoen artean dauden lotura psikikoak aurkitzen saiatzen da, horiek saihestea baita bere xedea.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0098 Egilearen xedea, alabaina, euskara pantaila handian ahalbait denbora luzeenaz entzun zedila zen, bertzerik gabe...

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0175 Aldiz, ekonomia du xede, gehienbat, Roy Eiguren-en zuzendaritzapeko bigarrenak.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Moldaketa hauen xedea datuak informatizatzeko orduan erraztasun handiagoa ematea izan zen.

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Gidaliburu honen xedea ez da baliabide horiek ezagutaraztea soilik, gu eta besteak hobeto ezagutzea ere lortu nahi da, baita harreman horiek elkarri aberasteko eskaintzen duten baliabideez nola baliatu ere, beti ere berdintasunari eta diferentziei zor zaien begirunea kontuan hartuz.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0226 Eta horien ondoan, fundazio pribatuak aurkitzen ziren, ordena erlijiosoek gidatzen zituztenak, horietan Gramatika-Eskolak sortzeko xedearekin eginak.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 Eta xede bikoitz hau burutzerakoan gertatzen dira emaitza desberdinetara garamatzaten prozedura anitz eta dibergenteak.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0036 Guk, gainazaleko eta behin-behineko eran, baina ikerkuntzaren hasierarako aski izateko heinean, definituko ditugu, esanez ezen etnografia zenbait giza talde (hautatuak sarritan, arrazoi teoriko eta praktikoengatik, baina ez inolaz ere ikerketaren naturari atxikiak, gurearengandik gehien urruntzen direnetarikoen artetik) beren partikulartasunean kontsideraturik behatzea eta analizatzea dela, eta haietariko bakoitzaren bizitza, ahal den fideltasun tamainan, bihurtzeko xedez;

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0223 Horretan ere, esperientzia bat eragitea da xedea, eta, esperientzia hori organizatzen den heinean, subjektuaren kontrolaz kanpo kokaturiko mekanismoak espontaneoki erregulatzen dira (...)

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0004 Nazioarteko harremanei buruzko ikerketek ere xede hau dutela esan daiteke, baina hauek aktoreetan oinarrituriko afirmazio nazionala duten bitartean, bakeari buruzko ikerketak protagonismoa pertsona, erakunde eta antzeko aktore ez estatalei ematen die (Visas Armengol, 1987).

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 baina inter partes, ondasun propioak eraikitzea edo ordainketak egitea beren xedeak eta izaerak justifikatu behar ditu, orain arte azaldu ditugun irizpideen arabera.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0075 Baina haiek orduan, kontatu ezin ahala izaki kreatu suposatuko lituzkete, beraiek onartzen dutenez Naturarengan inolako efekturik eragiteko ezgauza eta, beraz, ezertarako xederik gabe kreatuak liratekeenak, zeren Jainkoak berdin-berdin egin baitzezakeen dena eurak barik; hau diot, posibletzat admitituko bagenu suposamen arras ulertezin eta bitxi hori.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 David Hume Edinburghen jaio zen eta hamaika urterekin logika, erretorika eta matematikako ikasketak hasi zituen College batean bertoko Unibertsitatean, lanbidez Legeetara dedikatzeko xedearekin, familia aldetik tradizioa zuen eran.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0037 Bizioaren eta bertutearen arteko aldea sentiarazten digute; gure sentimenduak kinatzen eta arautzen dituzte; eta horrela ez daukate gure bihotzei prestutasunaren eta benetako ohorearen maitasunera eragitea besterik, euren ahalegin guztien xedea ustez atzeman dutelakoan.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0105 Koherentzia falta horren ondorioa da errege gobernamenduaren aldakortasuna eta jarraikitasunik eza, batzuetan egitarau baten, eta, besteetan, beste baten arabera aritzen baita, noiz nola, eta nolakoa den, karguak eskutan dituen erregearen, edo haren orde errege lanetan dabiltzan jendeen nortasuna; gisa horretan, gobernamendu horrek ezin atxiki dezake luzaz xede finkorik eta jokabide segidazkorik.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Suitzako Gobernuak Berthoudeko gaztelua eman zion, bertan Appenzelleko umezurtzak artatzeko xedearekin.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Bere esperientziak beste lekuetako datu enpirikoekin konfrontatu eta egiaztatzeko xedearekin egin zituen, baita ere, hainbat pedagogi bidaia Alemaniara, ikustaldi horietan, Klopstock, Goethe, Wieland, Herder, Jacobi...

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0023 Beraz, barnetegien xede nagusia ikasleen hizkuntza gaitasuna indartzeko ekintzak burutzea da.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0389 general purpose computer, all-purpose computer: xede orokorreko ordenadore, ordenadore unibertsal

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0143 Esangura hau gordez, euskararekin lotutako herri mugimenduak, nahiz eta xede zehatz eta sektorialak erreibindikatuz hala nola euskarazko hezkuntza, euskarazko prentsa, euskara administrazioan, errepide seinalizazio euskarazkoak, euskarazko publizitatea, etab. egoera orokorraren berrikuste eta birplanteiaketa aurkeztu bide du: euskaraz estableki bizi izaterik izango duen herri antolaketa, lurraldetasun-erizpidean oinarrituko den legedia, Euskal Herri euskaldun elebakar eta burujabea.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0079 Bestetik, argi dago, irabaziak dirutan lortzea xede duen nekazaritza horri ezinbestekoak gertatzen zaizkion baliabideen banaketa lurra, ongarriak, erregadioa eta hazi ibridoak, sexuen arteko ezberdintasunaren islada dela.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Enpresariak denboraldi jakin batean lortu behar diren helburuak zehaztu dituenean, helburuak erdiesten saiatu behar da; finkatutako xedeak lortzeko zuzendaritzak dituen tresna nagusiak, Gutenberg-en iritziz, plangintza, antolamendua eta kontrola dira.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0309 199. art.ak memoriaren xedeari buruz honela ezartzen du:

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Zentzu honetan, lehendabizi aipa daiteke, botere publikoen obligazio konstituzionala, kontsumitzaile eta usatzaileen defentsa garantiza dezaten, horien osasuna, segurtasuna eta interes ekonomiko legitimoak babesteko xedearekin (51 art.).

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. gatti 0100 Gure ustetan, eredu hau funtsean ikaslegoak dituen xedeekin bat dator, bai eta irakaslegoak hizkuntzaren errealitateaz dituen irudiekin ere, eta hortik datorkio eraginkortasun didaktikoa.

472. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0663 ez, inondik ere, euskal itzultzaileen xede nagusia euskara eta euskaldunak aberastea izan delako hau ere erdi aroaren bukaerako eta errenazimenduaren hasierako italiar, espainiar eta frantziar itzultzaileek, hurrenak aipatzearren, aitortzen dituzten helburuetako bat baitzen;

473. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 tradizio honen barruan ohikoak diren moldaketak eta hauen bitartez jarraitu nahi izaten diren xedeak, Samaniegoren alegiekin bezalatsu egin eta nahi izan ditu Iturriagak baita Virgilioren eklogen itzulpenekin ere:

474. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Minelliusena eskola edizioa da erabat, Virgilioren testuaren xehetasun oinarrizkoenak eta ez dira uste izaten den bezain errazak argitzeko zuzendua alegia, eta xede horretarako guztiz egokiak dira dituen ohar txiki ugari baino ugariagoak oharrak ere, gorago ikusi den bezala, latinez:

475. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0828 GEHIGARRIA
Karmelitei Deia eratxikitzen diogu DSA 7ri. DSA 7an aroko zirriborro baten aurkian lapitzez idatzia zen. Apaltasuna Garaile-ren barnean sartu behar ote zen azken kantu bezala, nork jakin? Egileak baztertu zuen beharbada, aldaketa zerbait egin nahiz. Dena dela 1896koa da.
J.M.J.T.. Airea: Estudiantina.
Karmelitei Deia
Gure Ama Elizaren alde
laster xuti gaitezen Ahizpak,
zeruak ongiesten du
bekatoreak salbatzeko xedea.

Gure indarrak badakigu,
garaile izanen dira noizbait
zeren da beldur Ifernua?
Gure maitasunaren orozlehen.

Gure Amaren... etabar.
Azkenean
Ahizpak, otoitz egin dezagun!
edo
Ahizpak, guduka gaitezen!

Gudukaren erdiraino
dezagun denok egin laster!
Ez izan mitrailaren beldur!
Odola isur Jainkoaren!

Betiereko Aberria
dugu hautetsiz beteko;
ene Ahizpak bizi guzian
Jesusekin gara gudukatuko.

476. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0826 Birjinek ere ez ote dute obeditzen batzuetan, beren nahi propioa eta agindu lehia gordez bihotzean ampsup28; Komentuaren garai hartako egoera dukete xede, obedientziazko gogoeta zorrotz horiek. 1896ko martxoaren 21ean egin diren hauteskundeen ondorioek badiraute oraino..

477. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa j. ahamendaburu 0017 Etorri da hegalak zabal ibiltzera aran hunen gainean, batere xede zehatzik gabe, desira lauso batek bultzaturik.

478. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa a. luku 00007 Beti iduritu zait menaia haundiaren egiteko haserrez jeikitzen den etxekanderearen axola duela Errobiak, bere hegien xahatzeko xedez.

479. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00115 Artikulu hunen xedea bikoitza da.

480. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0072 Xede ederrak horiek denak, bainan xede gelditu zirenak, zeren eta 1803ko buruilaren 15an berriz ere aipu da sari hori sortzea: aguerdintarentzat sei libera barrika bakotx, arnoarentzat 12 libera barrika bakotx; harakinek hilen dituzten behientzat 3 libera; aratxe, ardi eta bildotxentzat 10 sos (III.8).

481. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Guk, ordea, beste xederik dugu: Demagun gaur hemen gutartean dugula Axular bera, Sarako errotor zena, eta berekin ekarri digula beste mundutik behere honetan guk ezagutu dugun adiskide saldo bat.

482. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j-l. davant 00009 Laugarren xede bat ere bazuten: Frantziaren babesa hango buruzagiei eskaini nahi zieten protectorat moduan.

483. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 II. Horretarako, Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailak oinarrizko azpiegitura ezartzea ahalbidetuko duten hardware eta software euskarrietan beharrezko diren inbertsioetarako partida aurrikusi du 1998.erako Aurrekontuan, horren xedeari, banaketari eta administrazioari dagokien prozedura Foru Dekretu honen bitartez finkatzen delarik.

484. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Lehenengo artikulua. - Xedea

485. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Foru Dekretu honen xedea Bizkaia Lurralde Historikoko Udal, Mankomunitate eta Partzuergoentzako dirulaguntzen eskaera eta emakida araupetzea da; dirulaguntza horiek Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Sailaren aurrean eskatu ahal izango dituzte, Interneten bitartez toki erakundeen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko harremanak eta informazio trukaketa hobe eta kudeaketaren eragingarritasuna gehitzeko diren zenbait tramite bizkor ditzan hardware eta software mikroinformatikoa erosteko ezarrita dauden formalitateak eta betekizunak bete beharko dituztelarik.

486. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15571 Xedea: Enkante bidez eta presazko jardunbidez Pedro Astigarragaren kaleko 4ko aurrealdeko terraza irazgaizteko lanak (2. fasea) kontratatzea.

487. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18511 Alabaina, foru arauak kontuan izan du zergaduna bera, hain zuzen, zerga berritze honen xedekoa den familiako kide bat izan daitekeela.

488. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 11700 Kirolak heziketari eta osasunari egiten dizkion mesedeak aldarrikatzen dituen lege batek kontuan hartu behar ditu kirolaren baitako indarkeria aurrezaintzeko, kontrolatzeko eta zigortzeko neurriak. Europako Kontseiluak indarkeriari buruz landutako Europako Hitzarmenean azaltzen diren printzipioetara egokitzea izan da legearen xedea.

489. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Lege Organiko horrek, ordea, ez ditu jasotzen polizi jardunean irudiak grabatzeko aparatuen balizko erabilera guztiak; gune publikoetan herritarren segurtasuna zaintzea xede duten erabilerak baino ez ditu barruan hartzen.

490. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14143 Horren arabera, autonomia erkidegook behar beste xedapen eman ahal izango dituzte ondoko hauek arautzeko: euren polizi indarrei eta euren lurraldeetako toki korporazioen menpe dihardutenei bideokamerak erabiltzeko baimena ematea, bideokameren erabilera, grabazioen zainketa, grabazioei ezartzen zaien xedearengatiko erantzukizuna, eta grabazioak eskuratzeko edo baliogabetzeko eskaerak.

491. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14144 1. atala.- Xedea.

492. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Honako Arau hauek, Idiazabalgo Hiri Antolaketako Arauetako elementuen Aldaketa Proiektu honen xede den lurraldean izango dira aplikagarri, indarrean sartzen diren une beretik aurrera.

493. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Aforo Estaziorako lurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiak xede horretarako onetsi duen Proiektuan aurreikusten diren eraikuntzak ezarri ahal izango dira.

494. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Eraikuntzako eskubideak eta hiritartzearen betebeharrak banatzeko xedez, indarrean dagoen hirigintzako legeriak aurreikusten duen sistemaren bat erabiltzea beharrezkotzat jotzen bada, Lankidetza sistema ezarri da kasu horretarako.

495. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Bigarrena. Idiazabalgo Hiri Antolaketako Arauetan Aldaketa honen xede den lurraldeari buruz ezarrita dauden Hirigintzako Arauak indargabeturik geratzen dira.

496. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01547 2. Kontratuaren xedea:

497. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03843 Lizitazioaren xedea: Honako txabola hauen erabilpen bereziaren emaitza:

498. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05606 3. Honako kapitulu honen xede diren primen gehienezko zenbatekoa enpresa bakoitzeko zazpi milioi pezetakoa (7.000.000), hau da, berrogeita bi mila eta hirurogeita hamar koma larogeita bost (42.070,85) eurokoa izango da.

499. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Enetako inportantea xede baten inguruan talde bat muntatzea duk.

500. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 Antzerkiak balio dik xedea duenean. Oztibarreko antzerki taldean helburu batzuekin ari gaituk, herri antzerkiaren muinaren jarraipenean duk xede horietarik bat.

501. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Herri antzerkiak eguneroko arazoak islatu behar ditik, herri kultura espresatzeko funtzioa bete behar dik; ez duk soilik irri egiteko xedea.

502. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00024 Ez dira lekuak identifikatzen, ez pertsonak, ez ekintzak, arrazoiak edo xedeak.

503. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00031 Kanpoan baten bat irabaztea du beti xede Baionak.

504. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00005 Ordenamendu penalaren xedea da jarrera jakin batzuk zigortzea nolabaiteko prebentzio asmoarekin, zeina zigorraren mehatxuaz bideratzen baita.

505. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 00046 Komiki giroa sortzeko xedea

506. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 2.Kontratuaren xedea:

507. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 a) Xedearen azalpena: N-I errepideko 469,030-472,500 k.p.en arteko bidezatian zorua sendotzea.

508. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 2. Kontratuaren xedea:

509. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 17603 a) Xedearen azalpena: Zigordia kalea 33ko eraikinerako haltzari eta ekipamenduaren hornidura.

510. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 18426 Aldaketa honen xedea da antolatutako eremuaren mugaketa birregokitzea, ekialdean espazio irekietarako izango den lurzorua zabaldu asmoz lursail batzuk sartuz, eta Ibai-Eder ibaiaren gainean zubi berri bat aurrikustea eta hasiera batean Urrakiko errepidearekin lotzeko emandako konponbidea aldatzea.

511. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 1.1. Hirigintzazko egiteratze-esparrua egiteratzeko, aldaketa honetako xedea den lurzatiaren irakaskuntza-ekipamendu mugakidetik dagoeneko bidearen gainean beharrezkoak diren lanak egitea bermatuko da, hau, kasuko irudidun agirisortan isladatuko delarik.

512. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Hautagaiek aurkeztu behar duten lanari buruzko memorian, ondoko hau adieraziko da: Lanaren xedea, zabaltasuna, ikerketaren etapak, erabiliko den metodologia, lan-zentruak eta bitartekoak.

513. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Xedeak

514. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Kongresuari begira, honako xede hauek planteatu ditu UEUk: euskara eta unibertsitatea uztartzearen bidean Euskal Unibertsitatearen gain sakontzea; unibertsitatea eta euskararen gai honetan etorkizunerako proiektua lantzea; eta ardura eta une berriei egoki erantzuteko UEUk bere burua ahalik eta ongien prestatzea.

515. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0017 Aldaketa xedeetan

516. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2750 Xedea:

517. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1401 Baldintza Administratibo eta Teknikoen Orriak lizitatzaileen xedera daude Ekonomia eta Turismo Departamentuko Idazkaritza Teknikoan (Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Enparantza z/g, Donostia).

518. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 1. Kontratuaren xedea:

519. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 2. Kontratuaren xedea.

520. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418
a) Xedearen deskribapena: Txara 1 Egoitzako sukalderako ekipamendua erostea.
b) Entregatu beharreko ale kopurua:
c) Lote eta zenbakikako zatiketa: Ez.
d) Entregatzeko tokia: Txara 1 Egoitza - Intxaurrondo - Donostia.
e) Entregatzeko epea: Eskaintzaren arabera, hilabete, gehienez.

521. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Xede hori zuela, 1990eko uztailaren 16an Itziar Debatik Bereizteko Batzordea sortu zen notario-eskrituraren bitartez.

522. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0004 Zatizko Plan honetako xedea den Olaso Aldeko esparru osorako Hirigintzako Proiektu bakar bat egingo da, Ekinaldietako Plana den D agirian ezartzen den bezala.

523. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0007 Argiztatze eta lagungarria den haizeztatze sistemak, ahalmendun aituak egindako proiektu zehaztu baten xedea izan beharko du, zeinaren onarpena Udalari dagokiola, aipatu sistemak azterketaren pean geratzen direla aretoa ireki aurretik.

524. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0054 Izan ere, Iturrama auzoan dagoen parrokia honetara aunitz jende joaten baita astero Iruñea eta Iruñerri guztitik eukaristia euskaraz ospatzeko xedearekin.

525. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Baina xede nagusi horretaz aparte autoinplikazioa bilatzen da, jendea kanpainari atxikitzea eta Sakanako mankomunitatearekin hitzarmena sinatzea euskararen ezagupena eta erabilpenari begira helburu zehatzak onartuz.

526. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0052 Iparraldean euskara hutsean lan egiten duten beste bi irratiekin, Xiberoko Botza eta Gure Irratiarekin batera zenbait saio elkarrekin egiten ditu, bide hori gehiago jorratzea dute xede, biztanle guztiengana iristea.

527. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2436 Xede horrekin mediku azterketa planaren egutegia egingo da, eta langile bakoitzari dagokion azterketaren txostena emango zaio.

528. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 1. Deialdiaren xedea.

529. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0489 Deialdi honen xedea B sailkapen taldean sartutako enplegu dinamizatzaile plaza lan erregimenean eta derrigorrezko 4. hizkuntz eskakizunarekin lehiaketa-oposizio librea sistema dela medio betetzea da.

530. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 1. - Deialdiaren xedea.

531. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 Deialdi honen xedea B sailkapen taldean sartutako Bergarako udalerriko drogamenpekotasunen prebentziorako erdi mailako teknikari plaza bat lan erregimenean eta derrigorrezko 4. hizkuntz eskakizunarekin lehiaketa-oposizio librea sistema dela medio betetzea da.

532. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 1. Deialdiaren xedea.

533. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 Deialdi honen xedea B sailkapen taldean sartutako Errenta eta Exakzio teknikari plaza lan erregimenean eta derrigorrezko 4. hizkuntz eskakizunarekin lehiaketa-oposizio librea sistema dela medio betetzea da.

534. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

535. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

536. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0008 Ehizarako edozein espezie birzabaltzeko edo sartzeko, beharrezkoa izango da aurretiaz Nekazaritza Sailaren baimena edukitzea, haren sanitate egoera, garbitasun genetikoa eta landa izaera egiaztatzeko xedeaz.

537. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0983 Dirulaguntzen onuradunek, bai epemuga bete baino lehenago ordaindu beharrekoei dagozkienetan eta bai dirulaguntzaren xedea agian ez betetzea alboratzeko direnei dagozkienetan ere, bete behar duten berme-erregimena; dirulaguntzak edo laguntzak itzultzeko prozedura orokorra eta laguntza horien kudeaketan parte hartzen duten Izaiki Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak hain zuzen.

538. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 1. atala.- 1. Euskal Autonomi Elkartearen Aurrekontu Orokorren pentzutan eman daitezen laguntza edo dirulaguntzek, dadina dadila beroien izakera, bermatuta egon behar dute eman baino lehen, bai destinoari dagozkionetan eta bai horretarako ematen direneko xedeari dagozkionetan ere, Dekretu honetan ezartzen denaren arabera.

539. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 0984 d) Eskuratutako diruzenbatekoaren hainbatekoa, legez bidezkoak izan daitezen interes eta guzti, itzuliko denaren konpromezua, fondoak horretarako eskatu eta eman zireneko xederako ez erabiltzea gerta dadinean.

540. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1232 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

541. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1232 Hamahiru (13) lotetan banatuko da kontratuaren xedea, kontratuak hartzen dituen lan ezberdinen eta liburuen dimentsio eta zernolakoen arabera eta Administrazio Klausula Partikularren Pleguan esaten dena kontutan hartuz.

542. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 1. - Deialdiaren xedea. -

543. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6366 Iragarpen honen eraskinean zehazten diren langile-erroldako lanpostuak jabetzan betetzea du xede deialdi honek.

544. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

545. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Xedea: Iragarpenaren idazpuruan ageri dena.

546. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6360 Xedea: Iragarpen honen idazpuruan ematen dena.

547. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6361 Kontratuaren xedea: Hodi-erradiologiarako gai andeagarriak.

548. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6363 Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hau, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintza Errege-Dekretuko 124. atalean ezartzen denaren arabera, xedea, esleipenduna eta zenbatekoa ematen direla.

549. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6364 XEDEA; ESLEIPENDUNA; ZENBATEKOA
- ICP-Plasma Espektometroa; Fisson; 14.000.000
- A.T. Hornidura Proiektuak; Trazos. O.T.; 50.795.250
- A.T. Saneamendua; Topobask; 61.070.000
- A. Ustiaketa Hornidura; Tecuni; 34.000.000
- Hornidura Obra Txikiak; C. Fhimasa; 78.000.000
- Alumina Sulfatoa; A. Papelería; 38.376.000
- Hidroxido Sodikoa; Elf Atochem; 27.579.000
- Cloro 1 000; Acideka; 21.080.000
- Clor 500; C. Merálicos; 7.289.360
- W.A.C; Elf Atochem; 31.150.000
- Azido hexafluosilizikoa; D. del Fluor; 10.218.500
- Ustiaketa Periferikoak; Masa; 21.175.000
- Galindo Ustiaketa; Masa; 50.400.000
- Instalazioak Mantentzea; I. Funcionamiento; 32.400.000
- Jardinzaintza; V. Perica; 26.550.000
- Pinturaren Mantenimendua; F. Torvisco; 11.680.000
- Zainketa; Prosetecnic; 6.536.604/hil
- Garbiketak; Eseasa; 2.225.730/hil
- A.T.D.O. Retuert-Cadagua/Cadagua-El Parque eta Zuazo-Retuerto; Tecnos; 138.447.476
- Irakurketak; Iberconta A; 61-H.L. (29.170.000)
Norteak B; 59,5 H.L.
- Basoselai Depositoa; C Moraga; 196.170.989

550. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1573 Ustiapen-diruegitamurako diru-izendapenak murriztea xede izan dezaten aldakuntzek baimenaren beharra dute, domu-diruegitamuaren diru-ezarketak ordaintzeko izendatutakoa haunditzeko izan daitezenean eta aldakuntza oro bilduz, dagokion izaikiaren diruegitamuen diruizendapen-multzoaren ehuneko 3tik gorakoa izan dadinean.

551. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Alliren ustez, UPNk prozedimendu automatikoaz Iruñeko Gobernua eskuratu dezan eragoztea du xede.

552. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. tobar-arbulu 0003 Antagonismoak, beste aldetik, ez du suposatzen xede antiestatar orokorra.

553. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Elkarlaguntza da Zuzenbidearen Ihardunaldien xedea

554. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4770 1 - Lehiaketaren xedea.

555. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4770 Lehiaketaren xedea kamioneta bat erosi eta Gipuzkoako Foru Diputazioko furgoi eta dibidieta egokitzea da.

556. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4779 Xedea:

557. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4779 Kontratuaren xedea da 1993ko oporretako aisialdi eta astialdi kanpainako partehartzaileen garraio zerbitzua ematea, Baldintza Ekonomiko-administratibo Berezien Orrian ageri diren joanetorriko egunetan, abiatzeko eta iristeko lekuetan eta partehartzaile kopuruarekin.

558. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4781 c) Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza, kontratu honek xedetzat duen lana egitearen ondorioz etor litezkeen erantzukizunak estaliko dituena.

559. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Kontratuaren xedea:

560. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Kontratuaren xedea da 1992-1993 ikasturteko Eskolako Kirol Programaren barruko ekintzetako edozeinetan parte hartu zuten Gipuzkoako herrialde historikoko ikastetxeentzako kirol materialaren hornidura esleitzea.

561. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4782 Hornidurak xedetzat duen materiala Orriari erantsitako I Eraskineko zerrendan ageri da eta hor adierazten dira ale kopuru gutxi gorabeherakoa, ale bakoitzaren gehieneko prezioa eta Gipuzkoako kirol federazioek ofizialki erabiltzen dituzten markak.

562. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Xede horrekin, erasandako jabe guztiei dei egiten zaie, adieraziko diren egunetan eta orduetan Arrasateko Udaletxera agertzeko, bertan erasandako lurrak Hartu Aurreko Aktak egin daitezen eta, hala balegokio, lurren hartzea egin dadin.

563. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0001 Zerga-bilketa eta Kontabilitateari buruzko Jarraipide Orokorreko 55-2. erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialean sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinarazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela ohartaraziz, espediente hau, garaia denean, Zerga-biltzailetza Zerbitzuetara bidaltzeko xedeaz, enkantea baimentzeko, aipatu araudiko 131. art.arekin bat etorriz; zordunari espedienteko higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

564. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0006 Barrupe sarriak arrantzan egin ahal izateko epealdia ez den garaian kirol arrantzan egiteko sortu dira, berauetan arrantza xedea den arrain aberastasuna (amuarrain ortzadarra) birzabalketaren bidez sortarazten delarik.

565. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, behar honetaz jabeturik, xede hori lortzen lagunduko duten baliabideak indartu nahi ditu.

566. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Xedea: eskualdeak dituen elektra-indar beharrei erantzuna ematea.

567. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Xedea: eskualdeak dituen elektra-indar beharrei erantzuna ematea.

568. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7315 Xedea: Foru Aldundiaren eskabideari erantzutea.

569. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. pagola 0003 Gure egia erratea edo esatea zen orduan gure maila, eta hortik loratu ziren abesti, antzerki, ikastola eta abar... bai eta ekonomian ere, koperatiba gogo, xede eta abar...

570. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Bertan ezartzen den xedea da basoen luze-zabala eta aniztasuna oso-osorik mantendu behar direla, mendiek dituzten babes, ekoizpen eta gizarte eginkizunak zaintzeko.

571. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Mendiko alde eta eremuen xedea eta erabilera aldatzeko urratsak zehazten ditu idazpuru horrek, bai eta hirigintzaren ihardunean mendiei dagokienez kontuan hartu beharreko neurriak ere.

572. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0002 Antolamendu proiektuak xede dasokratiko orokorrekoak edo mugatukoak izan daitezke.

573. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 Foru arau honek xede hauek ditu:

574. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Hala, xede hori betetzeko behar diren eskurantzak izango dituen Basozaingoa izango du Baso Zerbitzuan eta Izadia Artatzeko Zerbitzuan.

575. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0007 Foru arau honetan aipatzen diren eginbeharrak eta helburuak bete daitezen, Baso Administrazioak laguntza ekonomikoa eta teknikoa eman ahal izango die, xede horretarako behar diren basolanak egiten dituzten Gipuzkoako mendien titularrei, herri erakundeak nahiz pribatuak izan.

576. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. erbiti 0046 Ikusmin exkaxa sortu duen kanpaina hasi aurretik alderdiek Brusela eta Strasburgon dituzten xedeak ezagutzeko asmoa nuen.

577. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 AEKk bidalitako ohar batean dioenez, dudarik gabe, Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea administrazio desberdinek bere lana aintzat har dezaten lortzeko xedez azken bolada honetan garatzen ari den ekinbideak bere eragina izango du aurtengo edizioan.

578. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 - Lehiaketaren xedea.- Jai horiek iragartzeko Kartelerako ohartemandako saria ematea.

579. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 - Lehiaketaren xedea.- Aipatutako lehiaketari dagokion saria ematea, horretarako ezarritako oinarri-arauei jarraituz.

580. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1081 - Lehiaketaren xedea.- euskeraz zein gazteleraz idatzitakoentzat ohartemandako saria ematea, horretarako ezarritako oinarri-arauei jarraituz.

581. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 1. artikulua.- Xedea eta esparrua

582. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 Foru Arauaren xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiak errepide arloan zerbitzuak emateagatik eta lanak egiteagatik Gipuzkoako Herrialde Historikoan ezarri behar dituen tasen antolaketa, kudeaketa eta likidazioa arautzea.

583. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 1.- Xedea: aipatutako harrizko zoladura kontratatzea.

584. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 UDA elkartearen paper zaharretan, duela gutienez hamar urte agertu zen lehen aldikotz Ipar-Euskal Herriko haur ttipieneri euskarazko hezkuntza baten eskaintzeko xedea.

585. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Ordu hetan, xede horrek amets eder baten itxura bide zuen.

586. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Goazen beraz beti aitzina, mainguka bada ere, xedeetan tinko, jendearekilakoa landuz eta ez sobera presatua izanez: emaitzak etorriko dira bere orduan. Haupa Abertzaleen Batasuna !

587. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Zuk asmatu gune hori, Baionako Herriko Etxeak laster obratzeko xedea omen du!

588. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00008 Urtarrilatik goiti, elkarteak xedea luke Euskal Haziakeko euskaldun erakasletan ere sar dadin bertsularitza. Helburua da ikasle hoberenak trebeatzea kurtso orenetarik kanpo.

589. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 XEDEA:

590. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Kontratuak daukan xedea de udal komunikabideetan zabaltzekotan publizitatea erakartzea, bai Getxo Irratira eta bai berripaper aldizkarietara (Getxoberri, asterokoa, eta Gazteak, hilerokoa).

591. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Hautetsi batzuek, eta bereziki kontseilu jeneralean diren batzuek, ikerketa berezi bat manatua dute holako xede zerbaiti buruz.

592. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00001 Hirugarren xedea duxu, kantu berrien egitea; idazle edo musika egile berri baldin bada haien sustatzea, emaitea parada beren obren ezagutarazteko.

593. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Xede gaitza, dio bere aldetik Jean-Claude Aguerre gazteak, Garazikus elkartearen izenean mintzo-ta. Hiru egunez, hiri guzia erakustegi bilakatuko da. Eta mugaren bi aldetako artixtak hor izanen dira, Lizarra ta Iruñeko batzuk ere parte hartuko baitute. Nafarroako gobernuaren bitartez hel-arazi diotegun gomitari baietz ihardetsi dutenaz geroz... Donibanen berean, herriko etxeak ere azkar laguntzen gaitu, bereziki Jacques Delpech-i esker, Jacques Delpech izanki herriko kontseiluan kultura-sailaz arduratzen dena.

594. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Ikusten du ere badela jadanik MATTIN denda euskal kulturan berezitua, beraz ez du sail horretan berezitzeko xederik nahiz idekia egonen den euskal kulturari ere.

595. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Bestalde BAB-2 gunean kultur gune bat idekitzeko xedea du FNAC liburutegi sozietate ezagutuak.

596. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00012 Kontserbatorioaren gaur egungo instalazioen eta izan daitezkeen beste hainbat egoitzen xedeak aldez aurretik zehaztu behar dira, bai eta, hala badagokio, instalazio berrien eraikuntzetarako egon daitezkeen orubeak ere.

597. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Bada, aipatu legedi hori bete-arazteko, eta, zehazkiago, 1986ko otsailaren 21eko Ministro Aginduak jasotzen dituen enplegu-sorkuntzari laguntzeko programak garatzeko hain zuzen ere, V. programakoak, minusbaliatuak enplegu-zentro berezietan eta lan autonomotan laneratzeari buruzkoak, 885 milioi pezeta izendatu dira guztira Nafarroako 1997ko Aurrekontu Orokorretan, hurrengo aurrekontu-kontusailetan: Enplegu zentro bereziendako transferentziak, ohiko eragiketetarako (710 milioi pezeta), eta enplegu zentro berezietarako eta minusbaliatuentzako transferentziak, inbertsioetarako (175 milioi pezeta); biak ere, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Enplegu eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzukoak izanik, aipatu gizarte-taldearen laneratzea dute xede, bistan da.

598. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Izena, iraupena eta xede soziala

599. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 Xede soziala.

600. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0001 1. Sozietatearen xede soziala honako hau da: hondakin industrialen kudeaketa, ikerketa eta garapen teknologiko, tratamendu, berreskurapen eta birziklapenarekin lotutako jarduerak sustatzea, hondakin horiek indarra duen arauteriak toxiko, arriskutsu, berezi, ez-arriskutsu edo geldotzat jotzen baditu, eta, orobat, horretarako beharrezkoak diren jarduera osagarriak, gehigarriak eta lagungarriak.

601. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Foru Legeak zehatz arautzen ditu dohaintza horren xede izan daitezkeen ondareko elementuak, baita Pertsona Fisikoen Errentaren eta Sozietateen gaineko Zergetan gehienez ere zer kopurutan aplikatu behar den ere.

602. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 Letra honetan xedatutakoa ez zaie aplikagarri izanen entitateei, hots, Balio Erantsiaren gaineko Zergatik salbuetsita badaude, ezta Espainiako ondare historikoko ondasunak mantentzea eta berreskuratzea xede esklusibo edo nagusia dutenei ere, beti ere Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen galdakizunak betetzen badituzte.

603. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 - Hitzarmen honen xedea hauxe da: Erakundeen arteko Azpiegitura Plangintzaren esparruan Donostiako Kursaal Proiketurako Eusko Jaurlaritzak 1996-1998 urteetan emango dituen Laguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren beraren presentzia ere arautzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren Proiektu hori garatu eta burutzerakoan.

604. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Elkarte hauen helburu HELBURU.- Xedea, asmoa. Objetivo. nagusia elkarri laguntzea da?

605. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Ainitzek goaitatzen zuten piaia hori, bereziki paleztindarrek eta araba arduradunek esperantza zuten Clinton jaunak ardietsiko zuela ezti zezan judu lehen minixtroak agertuak zituen politiko xedeak.

606. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Bainan nehor ez zitzaion biziki jarraiki... Geroxago, 1892-an, frantses bat izan zen, Pierre de Coubertin, xede bera bere gain hartua zuena.

607. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Bai batek bai besteak euskarazko liburugintzak zuen hutsune bat betetzeko prestatuak, oso xede ezberdinarekin prestatu dituzte.

608. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0004 7.5.- Eraginkortasuna ekonomi garapenean eta ongizatearen orokorpenean, horra aldi berean eta era integratuan bilatu beharreko xedeak.

609. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Bozkatzaleen xedeen sundatzaileek diote nekez duela partida eremanen.

610. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Hamekagarrena, Bielorusia, bere xede bereziak agertu ditu.

611. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0003 Azkaingo Elizan abustuaren 22an, larunbatarekin aratseko 9ak eta laurdenetan, ikastolaren xedeetarat musikaldi handi bat Charles Ferré pianoan lagundua Carole Mahillonez, Paueko konzerbatoreako erakaslea.

612. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Baina, gainera, bestaldetik, Lege horrekin buruturiko erreformaren xedeak ustiategi bakoitzaren barruko inbertsioendako finantzaketa publikoa lortzeko aukerari lotzen dizkiolako.

613. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 I. KAPITULUA Xedea

614. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 1. Foru Lege honen xedea da Nafarroako Foru Komunitatearen iharduketa arautzea nekazaritzako azpiegituren erreforman.

615. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Halaber, nekazaritzako ustiategiak elkartzea eta Kooperatiba, Eraldakuntzarako Nekazaritza Sozietate edo lurrak batera ustiatzeko xedea duen beste edozein elkarte mota eratzea sustatuko da, bai eta teknologia berriak erabiliz ustiategien elkarren arteko laguntza edo nekazaritzaren produkziorako baliabideak elkarren artean erabiltzea ere, baldintza hauek ematen direnean:

616. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0025 Foru Lege honen helburua, Nafarroako Ogasun Publikoaren eskutan diren datu edo agiriak Nafarroako Parlamentura igorri ahal izatea da, Ikerketa Batzorderen batek hala eskatzen duenean kargu publikoetan ari edo aritu diren pertsonei buruz, baldin eta ikerketaren xedeak zerikusirik badu haien eginkizunarekin.

617. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0026 Ikerketaren xedeak zerikusia izatea kargu horietan aritzearekin.

618. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Eskolak ez dauka hezkuntzaren monopolioa, eta bere xedea haurraren posibilitateen ahal den garapen handiena bultzatzea da.

619. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 Aholkulari batzuk Caribera bidali dira eskualde hartako komunikabideen garapena iker dezaten, horrek emango bait du informabideetako kazetari eta teknikarientzako ikastaro baten oinarria prentsa-agentzia bat (CANA) sortzeko xedez.

620. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 Euren xedeak oso zehatzak dira: herri horietan euskaraz bizitzeko bitartekoak jartzea eta helburu hori denbora laburrean betetzea.

621. 1991> zuberera saiakera-artikuluak f. bidart 00094 Gure xedea zen abertzale mugimendu elkartu ta indartsu bat sustatzea, proiektu sinesgarri batekin, iparraldeko herriaren indar bizi guziekin autonomia eraikitzeko.

622. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 Haren xedea da klarki mintzatzea, errelijioneko gaizen argi eta garbi agertzea, jende xeheak ontsa entelega ditzan.

623. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0065 Eta berak ederki betatzen dû hor agertû dian xedea.

623 emaitza

Datu-estatistikoak: