XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Ta baso garayetan egoten dan zugatz zabal sendoa, zur gogorrduna? {Pagoa}.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia gmant 0006 Biotza zabal, eusko lau antzez
ANAYAK! Agur danori!
dantzut, ta neuk be biotz-biotzez:
ANAYAK Ondo etorri!....

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Etxe onek eukazan eskaratz edo sukalde ona, iru logela nasaiak, berbaleku txikitxo bat, sabai ta goianengo zabalak eta korta eder bi, abelgorri ta ardientzat; baita etxe aurrean egozan laba-gela ta oillatoki onak euren teillatuakaz.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Arangoitik, sutu ta zutundu ta gorputz-erdia zabalera atarata, al eban zolien deadarrez Que calle el intérprete esan eban.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Barreka-barreka, gogotik estutu genduzan geure eskuak; eskua estuago, biotza zabalago biori egiten yakula.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 -¿Zer-ete da, ene irakurrlia, zeure buru-gañian dakutzun oyal zabal oztin ixarrez josija? Ortze edo zeruba deritxogu: beragan dau gexuak atsedena, nekatsubak atsegiña, txiruak itxaropena ta gaiztuak epallia.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi lur zabal andien jabe da-ta, estaduak guztiak beretu zituan; baña baltsan erabilteko eran erdiak baño asko geyago ezin ipiñi izan ditu, orretarako alak egin arren.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Gero ta gutxiago zerabilkiñagu aotan, atzerrietako aide ustelkorrai gaurrko euskaldun aulok idegi zizkionagu ateak zabal... Geok geren zabarrkeriaz ondatu diñagu Euskera....

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Goitik sutondoa antziñako erara, kebide-barren zabalaz.

13. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 51. Batzarrean erabiltzen diran auzi ta gaietan beren iritzia zabal zabal agertu bezate.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Nobis quoque
Ta guri, zure erruki zabalean itxaropen osoa degun ogenlarioi, emaiguzu Joanne, Stephano, Mathia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia ta Anastasia zure bidali eta ziñopa ta beste Deun guzien sari-alkartasuna (...).

16. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Pasa da lartegitik
bide chigorrera,
aritz, gaztaiñ tartetik
zelai zabalera,
ichumenez korrika
beren baratzera,
allegatu zan arte
lengo izalpera
.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Zelaian Andoain-dik Irun-erako bide zabalaren ertzean zegoan zelaian jendea askotxo ibiltzen zan eta baita Santa Katalina-eguraztokian ere.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Oñatetik asita egin zayo 9.3000 m. dittuan bide zabal eder bat, geyena arkaitz gogorrean ebakia.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Bide onen erditik asita Arantzazuraño jaso zaizkio Ama Birjiñari amabost txadontxo capillas agurtzako amabost misterioen izenean; Lekaretxe convento aundi ta zabal bat eta lau jatetxe.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Aittatu degun Aloñatik Aizkorriruntz goazela arkitzen dittugu zelai zabal ta belartsu batzuek Urbia izena dutenak.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Pauso charra dago, zulo bat dago karrikaren zabalean-eta.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Badaki, ordea, noizean beinka, itsaso zabal mugatu gabeak bezela, burua goratu ta ugin (olatu) gaitzez arrantzale gaixoak galdu-gordean erabiltzen.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dire, igaro, zeruko laño-edoia bezela, lur zabalaren garaitzale otsegilleak.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik erromatarrak deitzen zituzten bere iri-nagusira, mundu zabaleko izkuntza danak bazekizkiten irakasleak.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gaur dana dago soro zabal.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Andik onerakoa sarebide zabala duzu, mendi-alde aundiak baztarrean.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Ta landa-gizonek Crau zabalean iñor ageri ote zen begiratuz, lanera zoazin geldi geldia.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Beren ibilketak bukatu ondoan uri atarian iturri bat zegoan leku bakarti batean alkar jo zuten: iturri aurrean arri zabal bat arkitzen zan, ta arri onen gañean atera zituzten bakoitzak bildutako ogiak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0021 Mesede asko zor diozkagu Humboldt'eri baña aleman bik dioten bezela, euskerak ere mesede andia egin zion berari, pixkat zabalegia zalako bere lanetan eta artan lanean zegoala bururatu zitzaiolako izketa asko eta asko bata bestea parean jartzea, Filologia comparada erderaz deitzen den gai xarmanta eta sakonaren lan zallenak gertaturik.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak zapirain 0038 Zenbait aldiz kantatu degu alkarrekin, bai leku ichiyan eta bai zabalian ere.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Mendikota izendatzen da esan dedan tontor borobill ori, eta urrutitik begiratzen bazayo zorrotz-zorrotza ematen du, bañon bertara ezkeroz osoro da toki zelaya, baitare naiko zabala.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡A, yaun-andrreak! Txororik ez-pazan izan, aspalditik, lurraren gaña gizon illen obi zabal bat baizik etzan.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Aumutarri, Txapa= Suaren atzekaldean jartzen dan arri ala burni zabala.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Txapa =Suazpiko. - Suaren azpian egoten dan burni zabala.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0008 Kazuela =(Erratillo). = Janariak egosi ala eratutzeko ontzi zabala.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Mai. - Jatorduetan mai-tresnak eukitzeko ol zabala.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Koltxoi. - Lastaira-gañean jartzen dan artille ala lumaz betetako zorro zabal itxia.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako kapataz berri abek 1935g. urtearen Orrillan (Mayatzean) asi ziran lanean, bat Beasain-en, bestea Bergara-n ta urrena Zarauts-en, erri abetatik aalik-eta Gipuzkoako lurralde zabalena ar zezaten.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Guziak korro zabal aundi batean zeudela atera zan oso itzontzi aundia zan pailaso bat onela esaten zuela (...).

43. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Eta nolako begi erneak etzituen, beharriak zoin zabal etzatchikizkan eskuarazko hizkuntza edozoini!.

44. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Iragaiten dugu azkenekotz Ibañetako lepoa, hainbertze mende huntan hainbertze miliun gizon, hanitzak armadetako soldado, bere arteka xabalari esker bidatu dituen lepoa badira ezkerrago bertze lepo batzu, gerlariak haukietan gaindi sartzen baitziren Nabar-Goitin; Doniane-Garazin barna Fiheralarreko mazeler goiti ziren hetara heltzen.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eta eri gaichoa hor emaiten da untzi chabaleko hamabi gauza on hetarik bat jan beharrez...... tira ta tira.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Bainan... goazen emeki eta ez gaiten itsaso zabalean, leihorretik urrundu gabe, sar.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Hamar egunez ez da gehiago begien aintzinean ura baizik; ur urdin zabal bat aitzinean, gibelean eta bi aldetarik.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Oren pare baten buruko, edo menturaz lasterrago, deus etzen berritz ageri zerua eta itsasoa baizik, salbu ur-eremu zabalean han-hemenka gizaurdi (marsouin) andana batzu, jauzi eta jauzi untziari buruz heldu, norbaitek zerbeit besainka igorriko ziotelako inguzinan.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Hemen, arbola hauien azpian, harri zabal baten inguruian, diote jakintsunek, egiten ziren bilzar, herriko eta Laburdikoak.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Eta gauza onek, oldozkun onek, ekartzen dit burura egun eder, egun zabal, askatasuneko egun aien gogorapena, eta naiz-ez-ta ere ordungo euskalizaera eta gaurkoa alkarren aurrean jartzen ditut, eta zer negargarria ta zer illuna arkitzen det gaurko gure izatea, gaurko gure euskal-bizitza!.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Astean mundu zabaleko berri.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Haurrak heldu ziren, ba, gizen, mazela zabal batzuekin, ttripa lodi bat, bainan flako, zarphil eta ez ontsa.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Lore hori pollit bat chabal-chabala nork ez du ikusi landarechka baten puntan?.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Bien izen eta itchurak ditut gogoan atchikiak bakarrik: Kapitain, zakur larri bat, zuri beltz, arrunta, bainan indar handikoa; Garibaldi, orotako maiteena, begi ederrak baitzituen, erneak, ilea labur, margoz kanela iduri, bai eta bere beharri zabalak buruaren bi sahetsetarik dilindan osto batzu bezala higituz bazerabiltzalakotz.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eguraldija, otza ta euritsua zan, eta orregaitik Areatza'ko zabalian egin biarrian, Plaza Barri'ko eskepietan bildu ziran saltzalliak, erostalliak eta bai ikustalliak be.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Onillarena: zabal artu ta estu emon.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Au dala-ta, iragintza astian, batez-be iragiko dana zabal-garaya dala, eustazpi sendua, gogorra edonok billatu nai ixaten dau.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Au esanda, alkarreri bostekua estutu ondoren, banatu gera bata batera, ta bestea bestera, Gazteiz'ko txaide zabaletan barrena.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sartu naiz bada bere denda zabal-ederrean eta oartzen det bereala gure aldi bateko don Miguel-ek ez duala lenagoko riojano alai eta atsegin arren antzik.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander'en bizitza deuna zala-ta, aren ospe ona zabal ebillan Toskana osoan.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren, erriko enparantza zabalean Alegiko ezpatadantzariak beren sayuak egingo dituzte.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Bere adimen sakon zabal, neurrigabeari guzia agiria baizaio.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ovidio'k, ardo kolorekoa deitu zion Mediterraneo itxaso zabalari... ta nork igari egin zezaken alegia ardo koloreko ur gañian, ta baita ito ere...

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Zabala, aidea eskatzen baitute abek...

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Gure basetxetako jangela ederrean, mai aundiak erdi betetzen duan areto zabalean toki gutxitxo dago...

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Baita ere, bide zabalaren gañean joan izan oi diran gurdi guzientzat bultzagarri berdin bat, aukeratzea, eta bide zabal eta bide estuak alkar jostea.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Jakituriz oparo jantzia bezenbat egipenetan emankor eta zabala.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Onek bien eldu gai, beste pasa zabal bat, eta berari ezarriozute kutuña.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emakume aren biotz zabal eta biguña, laguntz arretan zerbait nabaitu nuan.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zabal zituen begiak eta bihotza bere eskuko!.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Behi chabalduna, 1.750 fr.
Behi ernariak, 1.400 fr.
Chahal idigeiak, 600 fr.
Chahal gizenak, 550 fr.
Artzar gizenak, 130 fr.
Gazna zahar kiloua, 10 fr
.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Naiz Euskalerritik ainbeste Misiolari etorri, ala ere Misiolari bear aundia dago naiz Arjentinan naiz Txilen: bertako apaizak oso gutxi baidire, lantegia berriz oso zabala.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Sur aldera dijoan burni-bidearen gelditokia aldamanean dauka, arriz jositako bide zabal ederra etxe aurretik igarotzen da; Santiago uri nagusitik ordu batera ta Rancagua uritik orduterdira arkitzen da.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Sudurra luzea du baño ez zorrotza, ertza zerbait goruntz altxatzen dala, bere politasuna galdu gabe Kopeta ez zabal ez mear; begiak beltzak, gozotasuna ta pakia dariote.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Potxoloa, begiak beti dantzan; kopeta zabala; geldi ezin egona.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

84. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismena da, gure ondutearen zuztarra ta gizonak amesetan be ikusi ez dituan lurralde zabalak begien aurrean ipinten dituan urrutikuskin arrigarria.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, bialtzea ango katolikoak 50.000 lira ordaindu eben eta uste dogu oingoak be aren neurriak ditu-ta, gitxiagogaitik ez ebela egingo. ?Yauna'ri eskerrak, ba'dira ludian katoliko zintso ta esku zabalekoak!..

86. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

87. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urregorrizko bizarra;
Urregorrizko
bizarra eta
Zilar zabalez espalda:
Guri orretxek emango ziguk
Bost pesetako zillarra
.

88. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 Alzazian ampucirc;men dirade, neskatil' ederrenac;
Bampucirc;r gañian bi hegal zabal,
auz haampiuml;dûrû direnac,
Hegaltotsez nûiz zampucirc; eraman, pharadûssû goralat!
.

89. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 12. Ara, zeru zabalak ezin zaitue artu, ta zuk diñozu: Erdueze neugana guztiok.

90. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Len letxe dirautsuet orain be: orrela bizi diranak, ez dabe Jaungoikoaren erreiñurik jadetsiko: Gogoaren frutuak, barriz, onexeik dira: maitasuna, poza, bakea, eroapena, biotz-zabala, otzantasuna, sinismena, eratasuna, neurribidea, ta garbitasuna.

91. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ildo zabal biotza, ar daidan argia.
Pozarren lorea da iruntzez astuna:
Ez bedi gaur samiñik, urrun beazuna;
Bebil gogo ta biotz argi dantzaria
.

92. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

93. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Poztasun bat ba-da osasuntsu ta zuzen izatetik datorkiguna; baiña ba-da, batez be, morroi izatetik yatorkun atsegin eder, zabala.

94. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Kale labur eta luzeak iragan ostean, etxe haundi, zabal eta zakar baten aurreraino heldu zan.

95. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Bide zabalaren erdira heldu ziranean, beribil astunen bat ala idi-buztarriren bat ete etorren begiratu ostean, iragarri eutsan Nikanorrek:(...).

96. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Eta errixua, Frantzian zabaletarikuen bat dala, ez gogaitt eitteko bidian, jarri ziran frailliok ipuñetan, andrakumiori biguntzen eta eben euren ez-zuzeneko gogora, diabrua zala bittarte.

97. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Geruago, 1646-bagillaren 8'garren egunerako, beste txadon barri ta aundiago bat amaitu zan, 30 neurkin luze ta 10 zabalez eukazla.

98. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Romani-Bizantiar barria dogu iraterti-eraz (arkitetura-estiluz) alde nave bat naikua nasaia (20n zabal) ta beste zabalera bi aldamen bakotxian, goiko aldietan be egoteko tokiak eukirik; milla ta geiago notiñentzat lekua bai antza.

99. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

100. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Fedez iragaten dira, zeru zabaleko hodeien artean, zeru hobeen bila.

101. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 GUZIOK - (Edanez elkarrekin edontziekin topa egiñez) Topa! Urte askotan bizi dedilla gure bazkari emalle esku zabala! Topa!

102. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Ez da, ba, izango? Amida, Jaka, Gizon eta Kanon Urtzi altsuak egunero argi dirdiratsuz ludi zabala jazten dutenak itun daudelarik, ni ayen Morroi-lena, pozik egongo al naiz?

103. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iruditegiak aurkeztatzen du Donosti'ko etxe aberats bateko gela apaña. Atzian, ezkerretara, sarrera zabala. Eskuira, begiratoki edo miradoria. Aldamenetan, esker-eskuira, atiak. Mai polita; exer-leku apañak; lauki, lore ta beste edergarri-motak.

104. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Gelako atea bere gisa zabal zitzaion.

105. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Artan, juduek inguraturik au esan zioten: Noiz arte gauzkazu zalantzan? Esaiguzu zabal, Kristo zeran ala ez.

106. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Apaiñik zegoan galondoa zutik
Madalentxoneko
soro zabalean.

107. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Ba-du pozak iturria:
Baña maiz etetzen zait aria.
Samiñak, etxe zabala:
atsegiñak berriz, oso meia du azala.

108. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Uin arroa aparrez
betetzen ondartza:
ire bular esnez
zuritu den aitza.
Magal zabalean
dantzan lau ontzixka.
¿Ote-dira agian
aurdun lau seaska?

109. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0059 Goiz-arratsetan
bideari iarraituz
bearrezko dan,
biotzondo
ta, kemenez,
bitarte alai, zabalez...
noizbeinka,
arira datorkiguzan baikortasun
maite-eguratze eder, ernaikorrak;
gure eguzki egunetako bide,
bizi-aupada goitarrak!

110. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0022 ez ao-bero
patenik gabe
esku-azpian
zabal
gartsu
eta nere eukaristiaren gorputza billus
apostolu ez-baña
sen aundiko

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 OTORDU
Iturria... Arri zabal baten gainean eseri zan Maria.

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Izan zaite beti goi zabalean dabillen txori egalaria; ta ez beti lokatz-artean arrastatzen dan narrasti zikiña.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Tranbeko zentralaren aurrean bi bagoi jarri zituzten bide zabalean zearka, ta barruan eizeko eskopetekin dozena bat gizon zai.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Mutikotxoak sei bat illabete izango zituan, ta begiak ontzeko urreak ba'lira bezela zabal, danei irriparrez geratu zan.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Nire borondateak, ateak zabal izaten ditu, geinbat.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Emezortzigarren gizaldiz ba omen-zan Erroma'n esku zabaleko gizon aberats bat.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Ez al-zien orixe bera adierazi Jaunak apostoluai, lurbira zabalera bidali zituanean?

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Ezta gero mundu zabalean iñor salakeri ori ordaindu dezaidakenik!

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 D. Luis'ek zabala zala Los Rios, jende atsegiña, oso ondo artu zituztela ta abar... Aldakit nik zenbat kontu.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Eguna ongi argitu zalarik, treneko leiotik asi nintzan begiraka Argentina'ko zelai zabalari.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Ordeka zabaletan etzan ageri tontorrik, errekarik, zugaitzik; baña agiri ziran arta-landare egun gutxi zeuzkatenak.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Eta, amak, pozez zabal zabal eginda entzun zituan, semeak zuzendu zizkion etxe-maitasunezko itz oiek...

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Gure aginterri zabalean enda guztietako menpekoak baditugu.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bereala joan zan illabetea ta Ameriketan udazken aize epelak bultzatzen zituala, atera ziran Montebideo'ko kaitik itxas zabalera.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Zabala ta zerbait zapaldua zan, eta eseritzen nintzanean, ipurdia barkatu pixkat beera irristatzen zitzaidan, eta patxara ederrean gelditzen nintzan, andik alde-egitea sentitzeraño; gurutze-bideko arriaren gañean jarrita, txistuka, eskopeta zanko-tartean nuala, ikustekorik zerbait bazan begira, xigarrotxoak erre ta erre, aldi luzeak pasatzen nituan.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ezteietako guziei zegokitan begirunea azaldu ostean, eta aukera izan nuan bezin laister, nere beorraren gibel-aldean nere andrea jarririk Bizente jaunak prestatu zizkitan apainduraz dotoretuta neukan beorra ta pausoz-pausu, lurrera eroriko ote-zitzaitan beldurrez bezela, sartu bide-zabalean, ta Mérida'raño eldu giñan, eta antxen pasa genituan iru egun, nere bizitza osoan igaro ditutan iru egunik zoriontsuenak, noski.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 14. Illobi zabal
dute zintzur,
mingaiñan, berriz,
zurikeri.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 1. Mundu zabala
Zuri dagola,
zor bezela.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Jesus'ek orduan, besoak zabal-zabal jarririk, jaso zituan aundikiro zeruruntz eta azken-onespena eman zien.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Ala ere gaur atsaldeon enbata, itxasoan zabal gaudela.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Nola, baña, Akayar biotz zabalek eskuratuko dauskek saria?

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Bizirik dirautenak, berriz, bere urondo ederreko magalean artzen ditu, ta zoko barren zabaletan babesten ditu.

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Era berean zure ontziak eta zuretarren gazteak ere onezkero kaiean daude, edo kai-agora iritxi zori, aize-oialak zabal.

134. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno, beraz, beretik irtena, ara ta ona igesean dioa landetan zear; orain emen, gero an, zalantzazko oboak eta inguruak dagizki, koroi estuan baitute teukrotarrak ertsi osoan; andik, gaiñera, zingira zabalak esitzen du, emendik morkaitz goituak.

135. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eta ala nola agertzen zan une artan Joañixio: mutil bikaña, sabel txikixeagoakin palankari izan leikiana, bere begi orlegikin, bizardun, bizarra kentzeko lan ori pampan lan txarra zalako, bizkar zabala, ankak pitiñenbat okertuk zaldigañean asko ibilita.

136. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Maitexa ikusgarri polita zegon bere begi urdin zabal aiekin, pitiñen bat erorik lo gutxi eginda zegolako: orrek berak politago egiten zun.

137. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udeberrian, garia edo artoa erein ta bereala, onera ekartzen naute, eta emen utzi, gau ta egun, lurrean tente, besoak zabal, euri, kazkabar, otz eta beroak jasotzen.

138. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Nik ba-dakit mundu zabalean ni bezelako izugarri asko dela.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Ez lan batean gai zabal bat eman.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Azal-utsen batzuk beren urregosea gaintxuritu nai zutela esku-zabalez?.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zabalerik zabalera gauzak ikusten ditugu ludian barrena: oro nahas mahas, alegia.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Musika-zale porrokatua genun gure Pitagora zarra ta aren ikasleen biotz-ikara ta lerak zirikarazi ta legun-erazteko bide zabala zun.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Bat-batean, egundañoko ekaitza sortu, tximistak odeiertz zabala istatu, ostotsak burrunba egin ta oñaztarriak irauli omen zun.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Gaitza geroago ta zabalagoa da; asi ezkero, ariñik, ondamendira doala.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ateak itxi dituena ez da ordea Etxahunen emaztea, bainan aren semea, bere etxalde zabalean emaztearekin ezarri zuena.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene adiskide maiteak, ahapaldi onen zalantzarik gel ez dakidan, prosazko itzulpena osorik ematen dit onela: Ene etxalde zabalean zurekin ezarri nuenak (au da, nausi izateko), ni ez sartzeko, gauero ateak itxi dizkit, ez ziolako penarik ematen nik aurrak zurekin utzi eta, ni eskean ibiltzera bidaltzeak...

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 82. Laugarren maillako izenez adierazten da: ducentos passus patet = berreun urrats zabal da, tria millia passuum abest = emendik iru milla urrats daude.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Bañan gure lur eta arkaitzetan errotu gabe daudenak ez dezakete euren abotsa barruti malkar batez kanpora ez eda ta ez zabal.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Ainbat eta geiago errotu errian, orduan da garaiago eta zabalago edatzen da mezulariaren deia.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Alderantziz, jokabideak moldaberritzen, gizadiaren kondizio berrien arabera, uste etzan moduz dakiela frogatu du, deskolonizazioan eta eremu zabal eta merkatu ugari billa dabillen libreganbismo onetan.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Gizadi zabalaren aurrerako gure larrimiñaren Albistari zaitugunez, eraman errezago zaigu beñola, zure abogadutzari esker, gure bakartea;(...).

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Politeia ganoraz eta iasez darabil Platon'ek, elkar-izketa erabili oi zuen senaz eta antzez, ain zuzen: gai batek berez dakar bestea, gauzak dakarrenez, eta luze bezain zabal, gai asko azaltzen ditu.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zabalaren hestua!.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Andoain'go alaba... mendi-ttonttorretatik beera begira egoten nintzanetan, neri uxo-abi iduri oi-zitzaidan erria... Antxe, bada, Kale txiki deitzen genion kale artako Berrozpe etxe zabalean, nexka bat ludira agertu zan.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Ain zuzenik ere Lurbira zabaleko paraje guzietatik, bai, eskeñi izan zaio gure Erregiñari gizaldiz-gizaldi maitasunezko lore-sorta usaintsu-zoragarriena, euskal-seme on bakoitzeko lore bat daramakiola.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 Orrenbeste zinkurin, nere biotza osorik emateko! - Eta otoitza, ibai zabal, oparoa bezela joan zan....

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Eskual Herri osoa bezein zabaleko bihotza izan dezagun guziek.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Beste au baiño zabalagoa da, idazleen berriak ematean geixeago luzatzen da.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Batzar artan' Aita Villasante euskaltzaiñak' zerau gertatzen dala esan zigun: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean' ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea' alperriko lana dala; izkuntza makaletan' gaixoetan' olako berrikeriak, erreztxoago lòrtu al ditezkeala, irudiz beintzat.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Irakasle bikain ta adiskide zintzo dedan Tovar Jaunak idaroki zidan, tesis doctoral-orretarako, beste iñungo lanik baño egokiagoa nuela, nere erriko euskelgia azterkatu ta ikertzea; errez ta laister egin nezakean lana zala; euskeraren ezaguera sakonago eta zabalagorako guztiz bearrezko genula; berak lagundu eta zuzendu ere zuzenduko zidala lana.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Ortik beraz, astirik detanerako asmoak auexek ditut: Azpeiti'n itz egiten dan euskera sakon ta zabal zabal baño sakon naiago nuke aztertu; monografi-lan baten gai'tzat Azpeiti'ko euskera al bezin osoro landu.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Fueroen tasun funtsezkoen bat ahaztu zuten hauek inolaz ere: Fueroak konstituzio politiko; ideki, zabal, zirela Inglaterrako Konstituzioaren araura.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0037 Bai ba, alako bizkar zabal, pelota lekua añakoakin; alako sudur kako irtenakin; alako erdera ziki-zaka mordollotuarekin.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Geitzen dio, idazleak esan nai duna eskierragoa baidugu latiñezko idazti aurrean: gutxiagotzen dio, berriz, itzulariaren euskel yakintza al aña zabal eta agertu ezin dalako, itzulpenari lotuta dagola.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Eta Liturji-Batzar zabalena, Igandez Kristauerri osoa biltzen duan Batzarra da.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0029 Amaibakoa eta guztiz zabala izango litzake bada materia.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Izadiaren zabale haundian atomoak askatasun guztiaz zegozan.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Baiña biziak bide zabalagoak nahi ditu.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Biotzak beti ere alkarrentzat zabal egon dira.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Zabala azaltzen zaio alde orotarik, bai ortzean eta bai mendeen erreskada luzean ere.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Materia uts, idor eta illunaren zabala.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Aur-joku oien atzetik mundu zabal au ikusi ta besarkatu al izan duenaren begiratu zorrotza salatzen digu joritasun onek.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alare, Erode, zorrez yosita, Erroma'tik atera yaurti zutenean, Tiberiade'ko yauregian atotsi zuten senar-emazteok biotz zabalez.

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Mundu zabalari adi-arazi nahi du bere boza.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Kristo dagola, sinestea-REN BIDEZ, zuen bi-HOTZETAN: Jainkoaren amodioan landatuak eta finkatuak, adi dezazuen saindu gu-ZIEKlN amodio horren zabala, luzea, gora e-TA BARNA: jakin dezazuen jakitate guziez goragoko Kristoren amo-DIOA, Jainkoaren betearen beteaz GAINDI ZAITEZTEN.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko txiki txiki
matel xabal, matel xuri...

179. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Frantses Zabierekoa mintzo... Besoak zabal

180. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Gauaz besoak zabal
ikusten zuten
izarreri so, nigarrez...

181. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal emazu daukazun guzia
Zure bizian sar dadin Jaunaren bizia,
Zure itzalez bertzetan zeruko Argia.

182. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal egizu Jaunaren nahia:
Zorion erein-beharrez guziak balia,
Gau-intziretan jauz-araz zeruko irria.

183. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Besoak zabal joan bethi, ez bizi erdizka.

184. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Zabal besoak zabalki, zabal eta luza:
Egizu beso zabalen bethiko agintza.

185. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0441 Ikusi ere... aurrean
Argi pindarren distiran
Ingurumen zabalean
Goiko alegrantzietan.

186. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Mundu berri baten oldarrean, Eskual-Herri berri baten altxatzekotan, eskualdun jendeak bere gogo bihotzak behar ditu atxiki zabal eta erne.

187. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Orthographiaren bateratze hunen egiteko, bide plaun eta zabala, berriz, Euskaltzaindiak onetsi eta gomendiotan eman duen izkiribatzeko moldeari jarraikitzea dela erran beharrik eztago.

188. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Bai zinez, kanta zitaken haren hil-harri gainean:
Lazkanon dago, Aralar zolan, eskual lurrean etzana,
Eskual-ametsik den zabalena asmatu duen gizona...

189. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Mundu-zabaleko eskual-anaien amodioaz bethea zuen bihotza Aita Bastrek.

190. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lehenbiziko lana: othoitz-kantuez eta fraide-bizitzeaz eskual-anaien eta mundu guzikoen salbatzea, mundu zabaleko herritar guzien eta Jainkoaren ararteko egoitea eta hil-anai guzi-guzien zeruraraztea, zeruetan eraikitzeko Jainkoaren Erresumarekin... bethiereko Eskual-Herria.

191. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Geroak erranen, geroak eta Aita Bastre-n eskual-Ametsari, goiko-Suari ufa eginen dioten bihotz zabalek.

192. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Eskualdun mendichkak, daukan etche andanarekin, iduri magnolia, erramu basaren abarra, ainhitz lore chuhail ageri, hosto zabalen erdian.

193. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Errabinen ikasketak ez dira zabal hedatzen; (...).

194. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Bere buruarentzat garratza zen, bainan bihotz zabalekoa.

195. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Aita Joanategirena, Chelaitoa, Ixturitze kasko-kaskoan da: handik zer bazter gizen alai eta zabalak, urrunean mendi urdinak, pentzen erdian eliza xuria.

196. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bakhar horrek badu askitto goratasun; sorbalda ta kankak zabal, besoak luze, esku ta zangoak handi, kopeta hertchi, burua chabal, biloak nasai eta leun, larrua churpail, begiak ñabar, sudurra chuchen ditu.

197. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 German hoien kulturaren influentza gehienetan uste den, eta Irlandarrek berek aithor duten, baino askoz zabalago eta sakonago izan bide zen; heiek zeraukoten lehen Latinez Hibernia edo Scottia, eta bertako mintzaraz Eriu deitzen zen herri horri orain emaiten zaion izena ibeni: Irlanda, h.d. Ireen herria.

198. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Erreka aundiko xoriak bezala oihan zabala dute luzaidarrak maite eta, traba guti nahi bidean.

199. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Europa aldera idekitako leio zabala du Luzaide Nafarroak.

200. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Zonbat gaizo tolet ez dira egonki ahoa zabal, filozofiarien mihi zabalari? Mihia zabalago eta hobe.

201. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Asieratic gaur daño esaminatcen badegu, icusico degu argui eta garbi, Jaunaren escua zabala emen izandu dala.

202. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

203. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek erraiten dute: ez da behar etchalde handirik jabe bakhar baten meneko: langileen eta etchetiarren gostuz bizi da nausia, eremu zabaletan.

204. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Chingar azpi ederrena dugun anthola, zare chabal batean; dena liliz paper gorri, urdin, ferde listatu batzuz beztitua; chingola eder ausarki, alderdi guzietarik dilindan presentzalearen sorbalder behera yautsiko direnak.

205. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denak ongi arrimatu direa ba, etcheko semeak, espartin eta athorra churiak soinean, akhulu fantesiako bat floka batez beztiturik, atheratzen ditu idiak, marra zabal batzu bizkarrean, kopetako goriak uztarriaren pean, pampalinak eta uhalak itze horiz obraturik, hek ere, litsak etchian utzirik ezteietarat abian.

206. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Nihun ez zitaken aurkit den mendren lekurik, ez ostatuetan, bichtan den bezala, bainan ez-eta ere erhausdun plaza gainean, edo bide-bazterreko putzu-inguruan; are gutiago sahetseko arbolen azpian, kukurusta baitaukate beltz-beltza zabal zeru urdinean.

207. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Aintzineko egun horietan gertaturikako bestez ginen mintzatu eta ikus arte erranez, irri pollit zabal bat eginez, kitatu ninduen.

208. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Zabala, andi-andia.

209. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Etorkizunean bide zabalen bat arkituko dugun uste oso ori itxaropenaren arnari pozkarrio da.

210. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Millak argi nausi ta milak argi txikiagoak, itsu itsuan, dabiltzaz urdin zabal ortan, bata besteari kalte egiteke, edonor zoratzeko ariñetan.

211. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ixasoa, aundi ta zabalez amesgarri zara.

212. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lur zabalean ondo erein leikez illarrak, perejille ta azederrak.

213. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Eleizatik eta erritik urrian eta, genera, ikuspegi eder eta zabalduna.

214. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Alde batetik KANTAURI itxasoa urdin, garden, zabal eta ederra, Beetxuan Donibane eta Sokoako kai-sarrerea; arantzago Jaizkibel mendia, Guadalupeko Amaren eleiza zuria agirian zala; eta Urruti-samar MATXITXAKO'ko tontor maitia, itxasoan barrura sartua lez, eta bere barrenean Bermeo, Sukarrieta, Gernika... gure jayoterri kutunak irudi tuten yakuzala... ( Betiko galdu etegenduzan? ).

215. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1.Bizkargi aldeko erri bat.- 2.Otz ez dana ( atzekoz aurrera ). Agurea.- 3.Kordela. Posesiboa.- 4.Orri zabaldun ortuaria. Zein lekutan.- 5.Konsonante letrea. Konsonante letrea.- 6 Egiñiko pekatuagaitik atsekabea. Urteko sasoi beroa ( atzekoz aurrera ).- 7.Urte gitxiko neska-mutilla. Josteko erabilten da ( atzekoz aurrera ).- 8.Leku aretan. Bakotxari bat.

216. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ezta errexa lagun biren artean Eibar bezin toki zabal eta aurreratu batean erabiltzen diran itz guztiak gogoratzea.

217. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Jaunak eta alare! Ia ia caraqueño geranok ere ezin ezagutu degu orain amar urte beso zabal artu gindun erri au.

218. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eguberri alderako ordea Avenida Bolibar deritzaion bide zabal ederra Silencio'tik Conde alderaño irikia izango degu noski ta orduan bai, erri aundi itxuraz jantziko da Diego de Losada'ren Caracas au.

219. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Gure Bizkai ' tik kanpora gera
Azkenengo ainbat urtez,
Amerika ' ra etorri giñan
Desgraziz edo zubertez
Euzkaldunok zabal gabiltzaz
Euzkal-erritik apartez
Eskerrak batuten gerana
EUZKO-DEYAren Bitartez.

220. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bagabiltz bagu mundu bazalean gure etxea an Euskalerriko bazterrean daukagunean!

221. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Bere illobia itxaso zabala izan zan.

222. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Artetxek dio egoki eta poliki asko: Guzi oietan zarrena Juan Sebastian izan zan, eta berak iriki zizkien bere abendako gizonei mundu zabaleko bideak .

223. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Hutsunetik zabalena hautetsi ta handik errex iragan zan burua.

224. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 PlE.- Zabala bearko dau ba! Noiz ikusi gaitu ondarrutar andriak aingira kumien antzera gona labur eta papar zabal?.

225. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Bide zabaletik ibilliko naiz,
zure aginduen billa.
Gartsu maite ditudan zure aginduak
izango dira nere atsegin.
Zeugana jasoko ditut nere eskuak,
zeure aginduak esanez
.

226. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Behatu eizu ondo inguru guztia eta ahal dan informaziorik zabalena batu.

227. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Atseden unadetan, eguraldi onez, bost sei mutiko, auzunekoak, etxaurretik hurrean egoan arta zabalaren adar lodien ganera igon eta han jesarrita edo gora ta behera ezkurrak hartzen ibilten ziran; bien bitartean neskatoak mutikoei begira batzuetan, potxingo ertzean uragaz jolasean hurrengoan.

228. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Bihotz zabalez gaur eskatzen dut,
Eskualdun Anai Guztiei!;
Bihotz zabalez bihotz apur bat,
Batzuei eta bestiei!

229. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Bekokia zabala,
begiak argiak,
ikastetan aurrengo,
gorengo jolasak
.

230. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Iñori ezer esan barik, Ni pekataria irarri eban ezelako agerkai eta esakera barik ikusi eban illobian, arlosa zabalean, izki eta ezaugarri baldarretan.

231. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Erri biak izentatutako gizon bi oneik, Peru Ibañez Goitiniz, Mutriku'n bizi zana eta Joan Urtiz Zabala, gernikarra, ziran.

232. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Amerika'ko bide zabal onek, ez ete ninduan zoriontsu egingo?.

233. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 LENENGO ZATIARI SARRERA ZABALA
9. San Lukas'en eta San Mateo'ren Ebanjelioen lenengo atalak Jesus'en umetzaroa ta bizitza ezkutua azaltzen dauskue.

234. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0129 Praka zabal kolorga batzuk jantzi ditu Tximinok, praka estu marroi batzuk Tximinak.

235. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Jauregi au aundia zan, aukera guztikoa; saloi eder bat eukan erdian, zabala aillegiñan, milla laguneraiño artzen ebazana.

236. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Baina egunero eta momentu bakoitzean, beti, mundu zabalean, batzuk alai dagoz eta besteak triste.

237. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Gure bizitzako segundu bakoitzean, norbait, mundu zabaleko leku batean, arrazoi bat edo besteagaitik, tristerik dago.

238. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Atari hezean, zintzilik dagoan bonbila hitsak horitasun apalez janzten dau mailadia, eta horma zartatuetan itzal zabalak dibujatu.

239. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Aztertu eban: eder-sendoa zan eta aile fina eukan, idun baltz eta hego urreztatuak 5 Kirkilen liburuaren arauera, kirkil bikainak dira idun lodi, hanka luze eta gorputz zabalak eta txarrak, gora begiratu, antenak bihurtu, matel hazurrak ikaratu edo hankak luzatzen dituenak.

240. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Azkenez, baserri-inguruko baso zabalera iritxi ziran, eta luzaro gabe illunabarko argi motelpean, auzoko etxeak agertu zitzaizkien.

241. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Onetan, oargarri da, ortarakoak dagien lana, bai urrutizkiñetako aolkaritzaz, bai bidari edo korreoz, edo idatziz, eta bai aurrez-aurre ateak zabal-zabaleko SOS bitartezkoa, gero ta arrakasta andiagoko artzen asia dala.

242. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Eta esan dogu: ederraren eta atsegiñaren artean ez dago alde txiki baiño, geiago edo gitxiago, zabalago edo medarrago izan daitekela.

243. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Neskaren ulea barik begiak zehazten jakuz orain; begi zabalak zabalago gau itzalaren bildurrez.

244. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Ludi zabalean aserreak ta aurkak ta ezetzak Olanda'ko batzarrei, baita gotzaiei bere.

245. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Gure Euskalerrian gaiñera eskoletan euskerarik irakasten ez danez, or ere ez ete dauka zeregin luze ta zabal bat?(...).

246. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta dantzarixak, abixaran eta ixa bata bestiaren gaiñian arittu arren, nahastu barik urtengo daue berriz salamalatik zirkulu zabala osatuz azken erreberentzia egitteko.

247. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Pekatuaren aundia ta zabala zerbait galdu egin doguz.

248. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 Erredura txikiak edo azalekoak ere, gorputzean zabal badagoz, kontu aundikoak izan daitekez, eta orduan sendagilleari (medikuari) deitu bear jako leenbaileen.

249. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 6. Gorputzaren zati aundi ta zabalean egin badira erredurak, eta zorabio edo konorte-galtzeak izaten badira, onetaz geroago esango dena kontuan izanik lagundu.

250. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Egin diran azterketak *azterketak: exploraciones bide dirala, Santutegi zarrak 20 neurkin luze eta 9 zabal eukazan barruz.

251. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Osto zabalak daukoz, naiko banaturik, kirtenari dautsoela.

252. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 (...), eta 1937-ko apirillaren 26-an bonbaz ta lerkaiz austu ta kiskaldua izan zalako, gaur munduan oiartzun zabala daukona danik ez dau iñok ukatu al izango.

253. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Idazkun gaiñean txiki xakiz irudi bat eroian: Arrano Goile, bere kuso-egoak zabal.

254. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 Entzuizu, Traman zabala, atso popandia....

255. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Linok euskerea landu dabenean ezaguera sakon zabala dau.

256. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 SOE-k Londres-en lantoki zabaletan etxea artu zuan, atzerrienganako iru sailletan (noruegarra, frantziarra ta olandarra, britaniarraz gaiñera) eurei laguntza zabaltzeko banatua izan zan.

257. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Baina, ganera, Euskalerriak historiatik aldendurik eta bazterturik ez dau iraun; ostera, antxinatik munduaganako gogaera zabalez jardun izan dau, zerikusi haundiko hartuemonak, salerosketak, herriketakoak eta kulturarekikoak eginez.

258. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Zazpi tolet eta barenga utsunak, panel eta ol zabal batzukin estalduta, errezago ibilteko.

259. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Aurrekaldea eguzkira begira dauko; erdian, iru leio zabal balkoidun; goian, lau leio txikiago, erdiko biak balkoiakaz; eta onein azpian patroien ezkutu andia; sarrera bi beian, burdinsarez itxita, albo bietan zaloi okulluak ditula.

260. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Eskumako atartetik gora joian mailladi zabala lenengo ta bigarren oiñera; lenengo oiñak saloi eder bat eukon aurretik lau aizetara.

261. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Or daukazuz Euskalerrian berton eta atzerrietan zabal millaka ta millaka euskal abizen, eta ba al dakigu euren egiazko etimolojirik?.

262. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 (TABERNARIA bitartean desagertu egiten da mostradorearen atzetik eta eskubiko atetik azaldu pelikula mutuetako gaiztoen gisan, desitxuratu samartuta: bibote handi bat sudurpean eta halako bitxikeria batzuk; jazkerari dagokionez bere arroparen gainean itsaslapurren garaiko kapa haundi bat soingainean eta hegal zabaleko kapelua.)

263. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Joatean Ligi-tik gora,
zabaltzen da begitara,
Harrixilopia-n barna
ez (bagenu) ikusia bezala,
hain berezirik
mendiarte bat zabala.

264. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Noiz (orain arte) esan ahal izan dute Erromaz ari zirenek gizon bakarra zegoela harresi zabal horien barruan?

265. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Xede horrekin, zentsu-fitxategiak hustiatzeko plan zabal bat prestatu zen eta bertan organismo desberdinetatik eta bereziki Foru-Diputazioetatik eta Eusko Jaurlaritzako Sailetatik zetozen iradokizun desberdinak jaso ziren.

266. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

267. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 LABURBILDUMAren bigarren edizio honetan aurkezten diren gaien kopuru zabalak eta beren tratamenduaren laburrak, gai bakoitzetik hautetsitako datu gutxi batzuk, herrialde desberdinen adierazleak eta beren eboluzioa grafiko eta argazkiekin eskaintzeko bidea eman dute.

268. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Liburu honek izaera orokorreko hedapen zabala izango du eta besteren artean II. Euskal Mundu-Biltzarrak egingo duena azpimarratu behar da, berori osatuko duten 35 Kongresuetan, aurtengo urte honen azken lauhilekoan egitea pentsatua dagoen bezala.

269. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0008 Bigarrenez, baliabide eta zerrendaketa huts bat baino gehiago nahi izan da, argibide zabal eta zehatz bat eskaintzea nahi izan da zentruetako gai nagusienei buruz; horretarako aldagai-egitura finko bat hartu da oinarri orientagarri bezala eta berak homogeneizatu ditu fitxetan batutako datuak.

270. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Mota arras desberdinetako errealizazio eta iharduera propioko programa zabal baten garapenarekin batera eta Kutxa finkaturik dagoen gizartetik bertatik sortutako iniziatibak aldeztuaz gainera, erakundeak ekintza-plangintza zabala bideratu du komunikazioaren eta harreman sozialen eremuan, antolakuntzaren eremu barrukoan nahiz kanpokoan.

271. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0005 Sarrera Liburu hau argitaratzeko arrazoi nagusia da, egun, Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren inguruan indarrean dagoen foru araudi zabal eta sakabanatua biltzea eta eguneratzea, lege marko orokor eta koordinatu bat eskaini ahal izateko, hain zuzen ere.

272. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 m) Ahalmenak ematea jakineko pertsonei, egitekoa betetzeko eta baltzu-zuduen aldezpena egin ahal izateko eritzi diezaion bezain zabal, Legeak eta Araudi honek jartzen dituzten mugen barruan.

273. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 2. - Esandako zerrenda aipatze hutsezkoa da eta ez ditu inolaz ere mugatzen Baltzuaren garazpideak eta zuduak jaurri, arteztu eta eraentzeko dituen ahalmen zabalak, Akziojabeen Batzar Nagusiarentzat berariz gordeta ez dagoen guztian.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00394 Beraien molekulen konplexitatearen arabera, karbohidratoak hiru talde zabaletan sailka daitezke: azukre sinpleak edo monosakaridoak, azukre bikotzak edo disakaridoak eta azukre konplexuak (polisakarido ere deitzen zaie).

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00227 (1) Fluxu honetaz idatzi den literatura arras zabala da.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Bestalde, hiztegiaren ugaritasuna hitz baten adierak handia bada ere, elkarren arteko ulerpena ematen dela aitortu behar da, baita oso hiztun talde zabaletan ere.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak hedadura desbedina izan lezake: unibertsala izan liteke, hau da, naturalezaren ezagupena da: besoak zabaldu zituen entzundakoan, badakigu (normalean) bi beso direla; nahikoa zabala eta hizkuntzartekoa izan liteke, ez orokorra ordea: Lou Reed ikustera noa mezua, jende mota jakin batek bakarrik ulertuko du (nahikoa gaztea, musika (rock) zalea...), baina hizkuntz komunitatearekin zerikusirik gabe, etab.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0003 Gero, lehen izena eman zion ermitako sainduari ikustaldi bat egingo zion eta itzuliko zen mundu zabaleko antzoki apainetan txaloak entzutera.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Euskal Herriak beti eman izan dio mundu zabalari bertan haziriko hainbat seme eta Gaiarre ere horietakoa izaki.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Ardiak adibidez, eta besteak ere bai noski, zorrotzak ditu hortzak eta alderantziz hamutsak eta zabalak haginak.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Hortz zorrotz horien bidez ebakitzen dute belarra eta hagin zabalen bidez mamurtzen eta xahutzen.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Berau bulego, lantegi, fabrika, eskola, institutu eta antzeko lantokietarako egokia da, esangura orokor eta zabala duelako.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Ez deritzogu lur euskaraz, ordea, eremu zabalei, herri baizik.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0009 Itsaso zabalean dabiltzan marinelek, portura itzultzeko, orientatu beharra dute.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0014 Buru desarmonikoa (garezur luzea eta aurpegi zabala), nabaritasun guttiko begizubiak, sudur herstua, irteera guttiko masailezurrak eta okotza oso irtena.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Garai egokia iruditu zaigu, oraingo hau, errepaso zabal bat egiteko eta urte hauetan ikasitakoa berrikusiz, zuen ezaguera matematikoak sendotzeko.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0009 Jakin badakigu UBIko Matematika-programak liburuxka honetan azaltzen dena baino askoz ere esparru zabalago eta sakonagoa jorratzen duela.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 Nonnahi ere, inkek bazuten uneoro Erreinuko estatistiken informazio zabala.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0053 Landare batzu gorantz eta luzetara hazten dira, urkia esaterako, eta beste batzu, ordea, alboetarantz eta zabaletara, nenufareen moduan.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Zer gertatu da? Gauean Miruk ilargi borobila ikusi du zeru urdin zabalean.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 LANDA ZABALETAKO TXORIAK

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Landa zabaletako belardietan, zenbait txoriren deadar eta kantuek liluratu gaituzte.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0237 Tartean Ama Lur, Gipuzkoa eta Euskal Herriko Musika dokumental arloan, eta J. M. Zabalaren Axut esperimentazioarenean aipatu beharko genituzke, Araba Filmsen sortzailea den I. Núñez-en filmelaburrak eta filmeluzeak Toque de queda ahaztu gabe.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Produkzio-faktore baten eskaria kontsideratzerakoan (hemen, produkzio-faktore esaterakoan bere esangura zabalean kontsideratzen dugu; beraz, ez lurra eta lana bakarrik, baizik eta makineria, lehengaiak etab. ere bai) kontutan eduki behar da eskatzaileek ez dutela hura berez desiratzen, baizik eta beste ondasunen produkzioan erabilgarriak direlako; hau da, kontsumorako edo beste gaien produkziorako egokiak diren neurrian.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Halaz ere, egun ditugun teknikak programa zabal bati ekiteko nahikoak izanik ere, ez dira errentableak.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Baina lur-azpian ere aurkitzen da hain zuzen ere lurgainean baina eremu askoz zabalago batetan.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ia ia mugarik gabeko masa zabal hauetan askagai dagoen energia izugarria da teorian.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Animalia mota asko da mundu zabalean: uretan bizi direnak, airean hegaka ibiltzen direnak, uretan jaio eta hazi ondoan lehorrean bizi ohi direnak, etab.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 Lautada, hemendik aurrera, gero eta lauago eta zabalago egiten doa, geroago Ebrora iristen diren Nafarroako ibaien arroak hartzeko.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 1) Ebro eta Guadalquivirren zokoguneak leku zabal eta lauak dira.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0176 2) Kosta inguruan eskualde lauak eta zabal samarrak aurki ditzakegu: Itsasaldeko lautadak dira.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Ez litzateke egokia izango iharduera hauek kurtsoko azken mementutarako uztea, eskolako dinamikak uzten digun mementu egokiak probetxatuz, urtean zehar banatuz gero, ikasleei historia textuinguru zabalago baten barnean ulertarazi egingo liekete.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Usurbildik aurrera ibilera lasaia du, biragune zabalak egiten dituelarik (meandroak).

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0036 Lurrontziak, gehientsu hilobietan jarriak (oparietarako): hondoa xabala dutenak dira batzuek, konkorra besteak; txali antzekoak asko, bulunbakidekoak ere bai; adartxoak heldulekua dutenak dira batzuek; goitik beherako ildoz apainduak beste zenbait.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Badakigu bere errepertorio zabalean La Traviata eta Rigoletto bezalako Verdi-ren opera ospetsuen ondoan Iparragirreren Gernikako Arbola edo Adiyo Euskalerria famaz apaltxoagoak direnak ez zirela falta izan.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Zabala eta oparoa.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Lehendabizi, euskara lagunen artean zabal eta erabil dezaten nahi dugu.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurretan, ez zara hainbeste hondoratzen, arrabilak oso zabalak ez badira orkatiletaraino gehientsuenik; aurrerantzean ez zaizu sartuko elurrik botetan.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0233 Hala ere, gaur egun, oxidazioaren kontzeptu kimikoa zabalagoa da, eta oxigenoa erabiltzen ez den prozesuetan ere aplika daiteke.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Liburuxka bakoitzak Fisika eta Kimikaren alor zehatz bati lotuko bazaio ere, alor hauek zabalak izanik, azpialorretan banatu dira problemak proposatzeko eta azaltzeko unean.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 Hodi batetan ura igaroten bada, hodi hori estua izatean baino zabala izanez ura obeto igaroko da; eta hodia laburra bada, luzean baino obeto joango da ura; ura berean, hodi barrua leuna bada, zimurtsua izanda baino erraztasun gehiago izango du igaroteko.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0003 Bidasoa ibaiak, itsasoarekin bat egitean, badia zabal bat sortzen du, harezko hondokoa eta Lapurdi eta Gipuzkoaren artean muga egiten duena.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0006 Bere enborrak adaburu zabalak dituen adar lodiak eusten ditu eta argia bere artetik pasa daiteke.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Gaingiroki, lurreko komunikazio-sareak Gipuzkoan, honexetan du funtsa: Irun eta Donostia lotzen duen ardatz labur eta zabala (karretera, autopista, bide estu eta zabaleko trenbidea), eta bertatik bi adar ateratzen dira: bata, Donostiatik hegoalderantz, Oriaren erdi-ibilguraino (karretera eta bide zabaleko trenbidea) eta bestea, Donostiatik Mendebaldera, Debaraino, gero, honen bailaratik Eibarreraino jaitsiz (karretera, autopista eta bide estuko trenbidea).

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0012 Azkenaldi honetan, Donostia inguruetan batik bat, holako hipermerkatuak finkatu dira, kontsumitzaileari mota askotako produktu-aukera zabala eskaintzen diotelarik.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Haurra adin honetararte gehienbat bere gelara mugatua egon denez, besteen gelak ezagutzen hasiko da eskolaren nortasun fisikoa ikuspegi zabalago batez beregana dezan.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 XV] mendearen nao edo untzi baten egitura. Oro har, itsaso handitan seguru ibiltzeko egina zen; barnealdea, bestetik, zabala eta lehen baino askoz ere garraio gehiago eramatekoa. Untzi honi esker, aspaldiko Mediterraneoko portuetako merkatal boterea, Atlantikoko portuetara pasatu zen, eta hortan ere euskaldunek eragin handia ukan zuten.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0100 Humanismoa, gizarte joera zabal baten agerpide izan zen, eta hala berean, aurreko denboretan erroturiko errealitatea zen, Berpizkunde haroan nagusitu bazen ere Italian lehenik, eta gaineratiko Europan gero, eta esan dezagun, sekular kulturaren etorrera eraman zezakeen izenburutzat.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Kanpoko Inperio batek ezarri zuen, azkenik, bere boterea, Pertsiak, Inperio zabalago baten barnean lurralde hau ere bilduz.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Erromatar Estatuak orduantxe ezagutu zuen bere hedakuntza militar zabalena ere.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Hori gorabehera, kristau-herriak erro sozial zabalak ditu, eta belaunaldi gutxiren buruan esanahi handiko pausoak eman ahal izango ditu: 312. urtean, Milan-go Ediktuak erlijio-tolerantzia onartuko du (= Elizarentzat bakea), eta 380ean, berriz, Teodosio-k Inperioko erlijio ofizial bakartzat aitortuko du kristautasuna (= Elizaren nagusitasun ideologiko-politikoa).

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Batasun horri esker burututako konkista militarraren bidez, lurralde zabalak lortu ziren: Eurasia-tik Penintsula Iberiarreraino, Ipar Afrika-tik pasatuz.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Segi pixka bat aurrera eta berehala bide zabal bat ikusiko duzue, kaminotik eskuinetara gorantz.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Belargune zabal hartan artzantza indarrean dago.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0136 Irrifar zabal batez sartu zen erregearen gelara.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Prosobrankiorik zaharrenek maskor planospiral arraildunak edukitzen zituzten sarritan (ik. 5.2 ird.), baina ez beti, formari zegokiolarik, maskorrek aniztasun zabala bait zuten, egun gertatzen den moduan.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0179 Hauxe da gasteropodoen ordenik zabalena, barraskilo itsastar, dultzikola eta lurrekoak (operkuludunak berauek) dituelarik.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0109 Lurralde laua izatean, sail zabalak lan daitezke eta horrek nekazaritzaren mekanizazioa erraztu du.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Honegatik, Kormofitoen talde zabalean, hau da, goimailako landareetan sartzen dira.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0141 Materialetan eroankortasuna muga zabalen artean aldatzen da.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Arauketaren alorra, lan eta ekintza mota asko dituenez gero, erabat zabala da.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Makinazko programazioak, 86. irudian ikusten den bezala, eremu zabalegia okupatzen du dena batera azaldu ahal izateko.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Bidearen beste muturrean gela zabal bat ikusten zen.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Bestela ezin zitekeen izan eta, behin batean, gehiago itxaron gabe, larruzko jazkirik dotoreena ipini eta kanpamentutik aldendu zen eguzkiaren printzek oraindik baso zabalak urreztatu ez zituen udazkeneko egunsentian, inor ohartu gabe.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0341 Honen arrazoia ipar hemisferioan aurkitzen diren lehorralde zabalek (Ipar Amerika eta Europa-Asia) daukaten kontrolean topatu behar da.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hala ere, zentzu zabalago batetan hartuta, atmosfera-hidrosfera-litosferako gaiak (ura, elikagaiak, metaleak, erregaiak...) ezezik, inguru fisikoak eta beronen aldaketek gure osasunean eta intelektoan daukaten zeregina ere sartu beharko genuke kontzeptu honetan.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Nahiko hedakuntza zabala izan zuen eta aipatu ditugun lurraldeek batasun bat lortu zuten orduan.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Ordurarte ezagututako kultur batasunik zabalena zen, baina ez zuen iraun ahal izan eta berriz ere hirurehun bat urtetan eskualdetan zatikatuko da Peru-Bolivialdea.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Afrikako hiri bat Hemen sarritan, bi gizarte izaten dira elkarren bizilagun, baina batabestearen berri ez dakitela: bata neokoloniala da eta europarrak biltzen ditu hiribide zabal, loratsu eta lur-sail handiko auzoetan; denbora kolonialetan baino askoz ugariagoak dira gaur europarrak; Afrika frankofonoan desaberrituak deitzen direnak dira.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 3.a: Liburu honek Euskaldunen historia, ia gehiena, azaltzerakoan, euskaldunen alde guztiak ukitu arren, zeintzuk diran baserria, artzantza, herria eta hiria, tradiziozkoa eta baserri eta herri giroko gehiago aztertu du, hiri edo industri garaikoa gutxiago ikertuz, nahiz eta mende honen lehen erdiaren amaieran kokatua egon liburuaren egiketa eta artean Euskalerriko industri aurpegia ez izan oso zabala geografiari dagokionez behintzat.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Guzti honekin ohartuko zinen hizkuntzaren ikuspegi nahiko zabala eta osatua ematen ahalegindu garela.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Kimikaren esparruan oso zabala izan zen bere lana eta kimikaren alor guztiak ukitu zituela esan daiteke.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0063 Viella
Puigcerdá
Portbou
Girona
Blanes
Terrassa
Lleida
Bartzelona
Tarragona
Tortosa
Autoestrata
Kaminoa
Trenbide bikoitz eta zabala
Trenbide bakar eta hestua.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Ehun zabalagoa nahi zenean, bi langile behar ziren.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Gaia oso zabala da eta guk goiko ikuspegi oso sinplea baino ez dugu ikusi.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari kontzeptu zabal batek * Estatuaren zerbitzuan dagoen jendea hartzen du, hots, ez bakarrik * Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonak, baizik eta karrera judizialean eta Justizi Administrazioaren zerbitzuko gorputzetan iharduten dutenak ere bai, berebat legegintzako boterearen zerbitzuan aurkitzen direnak ere kopuruz besteak baino askoz garrantzi gutxiagokoak badira ere, iraunkorki eta ordaindurik lan egiten duten guztiak, alegia.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 (Zuz. Proz.) 1. Zentzu zabalean, edozein dokumentu publiko nahiz pribatutan (testamentu, kontratu, erregistroko dokumentu, etab.etan) beronen edukinaren osagarri, zehazgarri eta argigarri gisa eransten diren ataltxoak.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0056 Lautada hezea mendi arteetako haran zabaletan kokatzen da; edo, baita, mendi eta itsasoaren artean ere.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 Bestalde, posizio bakoitzak 20 kalitate ezberdin izan ditzake, eta 28 posizio eta 20 kalitate horiek, 13 dimentsio talde bakoitzean, guzti honek perdoi-eremu guztiz zabala eskaintzen digularik.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Bestalde, liburu batzuk orain arte arlo berezi eta interesgarri baina konkretuegiak landu badituzte, hemen, aldiz, gure hizkuntzaren gai orokorrak azaltzen dira, gramatikaren ikuspegi zabalekin.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0124 Europako herrialderik zabalenak hauek dira: SESB, Frantzia eta Espainia.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 11. Iker ezazu trenbide zabal eta trenbide estuen artean dagoen desberdintasuna.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 TINDAKARI ETA KOLORATZAILEAK Tindakari eta koloratzaileek erabilpen zabala daukate gaur egungo gure gizartean.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Gure gizartean normala da beraz kolore-eskaintza zabala izatea, eta koloratzaile sintetikoen bidez posible da guk nahi dugun kolorea nahi dugun tonuan lortzea.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Itsaso neurgea, ikaragarri zabala dugu begien aurrean.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Giltzurrunetan kapilar sare zabal batetik iragaten da.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0025 Larreineta Nerbioi ibaiaren punturik garaienetako batean dagoenez, Bilbo Handia eta Behe Nerbioi lurraldeak duten garapen zabalaren emaitza ederki ikus daiteke bertatik.

358. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Lanerako pazientzia, kuriositate handi bat jakintza era guztietarako, jakite grina izugarria, izpiritu zabal, aske eta idekia, eta oharmen bat berak baino jakintsuagoek ez zutena.

359. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 - Irentsi gabeko maileguen arazoari ez diogu azkenean, egunetik egunera hartzen ari zen geroz eta neurri zabalagoa kontuan izanik, halako aurkezpen-ataltxo labur bat besterik eskaini.

360. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0105 Chrisen tronpetari begira zegoen adi-adi, aztertu nahian; lehendabizi bere mokoa sartu zuen zulo bakoitzean; gero, burua sartu zuen tronpetaren mutur zabalean;.

361. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Belarritik belarrira zabal, haren ezpainek elkarren gainean zeuden Francfortko saltxitxa bi ziruditen.

362. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Leku zabala zen hura neskarentzat.

363. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0066 Kanpoan zegoela, harkaitz urdin eta zuhaitz lehorrez betetako desertu zabal bero hura zeharkatzeari ekin zion.

364. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Karramarroak eta era guztietako gauzak esan zuen Ardiak: aukera zabala, aukeratzea besterik ez duzu. Ea, zer erosi nahi duzu?.

365. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Hemen nago!- oihu egin zuen ahots batek zopa pertzatik, eta Alice berriro bueltatu zen, justu Erreginaren aurpegi zabal eta onbera irribarrez ikusteko pertzaren ertzean, zoparen barruan desagertu baino lehen.

366. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Jaki batzuk hartuta gora eta behera, behera eta gora eta berriz ere behera, denbora puxka baten buruan bisonteak goxo-goxo bazkatzen ziren larre zabal batera ailegatu zen Lur.

367. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Hauek ahizpa kalamidadeak!, pentsatu zuen Lurrek, baina Sasankari galdetu zion: - Eta non bizi da tipo hori? - Ez dakit nik seguru erantzun zion Sasankak; baina ibaien luzea eta itsasoen zabala segituz gero, aurkituko duzu noski.

368. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Orduan Wang jendearengana jaitsi zen, eta beroki zabal batekin itzuli zen, esanez: Tori, jantzi ezazu hau.

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0073 - Zure iritziz, zer da guzti hau?- galdetu zion mutikoari, eskuaz keinu zabal bat eginez.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Zirkunferentziak erdira jo zuen azkar asko, eta barnekaldeko hutsunea ere gero eta zabalagoa zen.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Azpikaldeko uharka edo pantano berriak batetik, mendi gailur zurituen koroiak bestetik eta inguru berde zabalak ederki apaintzen zuten Matusalenen garaiko etxe zahar pilatuen kabi bildu-bildu hura.

372. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Mist untzia nahiko zabala zen, eta oso eroso eta egokia gertatzen zen.

373. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0030 Inularrean irten ginen Oakland-etik eta orain Alameda Creek-en bokaletik kanpora geunden, kresalezko estuario zabala, San Leandro badia hustu eta bete egiten duena.

374. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Eta Gartzon jaunarekin (zerrotea eskuan, une horretan etxolaren bat edo agian astronautentzako geltoki sideralen bat eraikitzen laguntzera zihoan, orain hartz ikuzleekin eta Sojuz 3ko astronautekin ondo konpontzen zen eta) eskaileratan gurutzatu zenean, esan zion: - Hau dena jasan behar al dugu, Gartzon jauna? Honekin luze eta zabal hitzegin nahi zuen.

375. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Kubako abenturak ere ez ziren makalak: Patxik garbi-garbi imajina zitzakeen aititek azalduriko etxe zuri haiek, etorbide zabal eta argitsuak, palmondoz jositako hondartzak, gizonen eskutik jaten zuten marrazo beldurgarriak, uhain berde eta gardenetatik sortzen omen zen doinu liluragarria, gizon beltz erraldoiak esku batez hamaika lagun jasotzen zituztenak, eta beste asko.

376. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Txuri-txuria kanpotik, zabala oso eta ez oso garaia.

377. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Burdinazko ate bikaina erdi-erdian, errekatxoa atzekaldean, eta aurrez-aurre lorategia, lantegia bera bezain zabal.

378. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Ariketak: - Gelako arbelak, edo eta gelan aurretik leku pribilejiatu batetan ipini dugun panel zabal eta zuriak, edo posterrak ikasleen interes eta kuriositate guztia bereganatzen du.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Talde guztia, buelta erdi eginaz, harrapaladan joan zen oihan zabalean zehar. Baina, zer gertatu zitzaion Karkuri?.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Betiko garaian, han azaldu zen aurpegi alai eta irribarre zabal batez.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 (...): galtza zabalak eta gerriko estuak.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Gona luze eta zabala, koilare eta pultsera ugari, belarritako distiratsuak eta masaila erdian ilea bezain iluna zen peka handi bat.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Zein polita eta liraina zen! Bizpahiru gona zeraman soinean, denak kolore bizikoak, eta bordatuz beteriko atorra txuri eta zabal bat.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 - Zer egingo dugu loritoarekin, kapitain jauna?- bizkar zabal biluzia zuen pirata batek helduta zeukan Mokoxo.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0036 Batek, harri xabalkak hautatzen zituen, bestek biribilak, norbaitek erzdunak, zenbaitek konkordunak, harbelkiak nahiz karaizkiak, adreilukiak nahiz teilakiak, denetarik noski...

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Berriro ere bide zabal-zabala zegok!- esan zuen besteei argi eginez.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Lehen baino ere zabalago, gela bat zirudik - esan zuen Gorkak -.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Gauza filosofiko hauek idazten ditudan bitartean, zelai zabalaren erdian, mahai herrenaren aurrean, egurrezko aulkian eserita nago berriro.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Gainera oldartzen zitzaion, zauritzen zuen eta batere urraturik gabe aldegiten zuen, Txerokiaren zauriak ugarituz zihoazen neurrian, honen burua eta bi lepaldeak ebaki zabalez urraturik geratzen zirelarik.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0134 Granito eta lur xehez osatua zen hura, eta bat batean, ordeka zabal bat agertu zitzaigun begi aurrean: hezurrez betetako hilerri handi bat.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Ordu laurden geroago, ihesian zihoazen jende multzoen artetik, enparantza zabal batera iritsi zen destakamendua.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Morgan oso aberats bihurtu zen Panamako sakailketan egokitu zitzaion zatiarengatik eta Ventimigliako andereñoaren jabego zabal eta gazteluengatik, baina hala ere ba zuen beste asmo goitarrik, Santa Catalina irlan filibustari bateraleku bat sortzea, beste askoren artean.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 Eta ondoren guregana bueltatu zen, irribarre zabalez, eta betileak begietatik apartatu zituen.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Gero beste xehetasun batzu kontatu zituen eta garbi utzi zuen Robinen jarraitzaile bat baino gehiago zegoela eta lurralde zabal haietako jendearen helburua Robinena zela.

395. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0095 Orain, Jauna, gogoan izan, guk, Opari au eskeintzean,
gogoan ditugun guztiak:
lenengo, I... zure serbitzari gure Aita Santua,
I... gure Artzaia,
mundu zabaleko Artzai eta Apaiz guztiak,
Meza au eskatu dutenak,
emen diranak,
zure Erri osoa,
eta biotz zintzoz zure billa dabiltzan guztiak.

396. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0065 Maiteago dut
beilariaren aztarna zalantzakorra
breazko autobide zabala baino...

397. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Metro bat zabal
bi altu
metro bat luze

398. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Metro bat zabal
kontzientzia
ta zulo honetako rejilla bezain estu
bihotza

399. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0039 Naturaren perfila, irudi naturala,/ pakezko uhin urdin-berdeon etorrera lasaia,/ urezko maindire zabalak, arimaren ispilu dohaina,/ ibiltarien su bizia, ametsen melankolia //.

400. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0055 Ezagutzen du nire gorputza
zure eskunaba leunak.
Ireki dute zure loin desinteresatuek
barneko ildo zabalena.
Joan dira, aldiz,
ingurutik,
zure irriño alegerak.

401. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0012 Salba dezagun ala kondena,
zelai zabaleko gurutzetan
guztiok elkartuko gara.

402. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0030 NIRE ikusmenak
ez zuen
lineal trazadutako
begirik.
Nire ikusmena
hedaduran galtzen zen,
gauzen dimentsiorik
lerro zurrunki ebakitan
inoiz enmarkatu gabe.
Orain zerua bera
neurritan ikusten dut
bere katilutasun
altu ta zabalean;
ta hiru dimentsiotako
lehia larri baten
sujetutasun kubikotan
gizona.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 Noraren edariari eta Norari berari irribarre zabala eskeini zien.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Portaekipaia ireki zuen, barruan begiratu, itxi, giltza itzuli, eta hogeitamar bat metro egin zituen Ekialdeko begirale alemaniar bakarti bat zegoen lekurantz, silueta makurtua, bota eta praka zabalekin.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Bere ekipaia eramaten utzi zioten, Kieverrek Ingalaterratik aldegin baino lehen eman zion ekipaia bera, eta haien artean joan zen ate nagusitik aterata etxea gurutzatzen zuen erdiko pasilo zabalean barrena.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Ate zabal bikoitz batera heldu ziren, berde ilunez margotua, eta begiraleetako batek ireki zuen; aurrena sartzeko keinua egin zioten Leamasi.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Pagadi zabal bat zen, batere larrik eta sastrakarik gabea.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Gainera, bago haien itzal zabaletan, inoiz inork ukitu gabeko perretxiku-tokiak aurkitu genituen.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Bakoitzak, laban ederrena bezain zorrotz ditu haginak; aurreko hatzaparrak pala bezala erraz erabiltzen ditu; atzekoak igerirako onak ditu: behatz artean larru bat baitu, arraun zabala taxutuz.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0102 Egun berean, Hegan Zabaleko printzea, bere andrearekin, Baso Beltzeko erresuman sartzen da.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Itsasoaren zabalak baretu egin dit urduritasuna, zeru urdin distiratsu eta muga gabeak gure grinen higuina nabarmentzen didalarik.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0081 Metro bete eta hogei zentimetro altu eta berrogei zentimetro zabaleko zilindro bat besterik ez da.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0111 Uztailaren 16an berriro iskanbila: B29 bonbardero batek bonba pila bat botatzen du isla gainera, kokotero sail guztiak ametrailatzen ditu, eta bere itzal zabala itsaso barruan urruntzen da.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Nahiz eta esku trebez idatziak izan letrak, nahikoa ez zelakoan edo, zerbait gehiago egin nahi izan zuen, eta atari zabalaren gainean oilar bat pintatu zuen, luma luze eta harro, hatzak gezi batek zeharkatutako bihotz zauritu baten gainean; bazuen irudi honek misteriozko jitea, esan nahi ezkutua.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Etxeko ganbara zabalean, alde bietara ipinitako upel lerroak hestuago bihurtua, pasaizo melar bat besterik ez zuen uzten erdian; denda bat ere bazuen, taberna ez ezen, xokolategi, papertegi eta beste abarren gordeleku.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Etxe zabal bat zen, zaharra, eta erdi eroria.

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Gorputz indartsu eta harro bat zen Acushnet izeneko belero hura itsaso zabalean, bere merkatari eginbideetarik ez okertu ez berandutuko zenik ez zirudiela.

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 Irriabar ezti bat jabetu zen haren aurpegi zabalaz, esparraguak bikainak eta xamur-xamurrak zituztela adiaraziz.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Behinola, halako gauzarik mundu zabalean gerta zitekeenik pentsatu ere egin gabe, gizon arrotz bat bidailari omen zihoan Sadar mendian, eta berealdiko azkarrena atxiki omen zuen tartalo sasoikoak gizon hura.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0054 Herriaren ikuspegian, bi zafla nabaritzen ditut: zafla zabal argia hegoaldean, gardea, harria, tokika garia sortzen den lurrena, atzean, itsas-aldera mendi beltzak, olibondo, pikondoen tantekin eta oihanen txingolekin.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Lehen aldikotz neska xarnegua ikusten nuen, bainan zeta beltzezko gona zabaletan - denak xori-lili hiriko andre zurrundutakoek baino gehiago hunkitzen ninduen.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0047 Prai Jose besteetatik berezi zen: aintzinean, bakarrik, besoak zabal, trankoka ibiltzen zen, irriñoa ahoan, eta Mura mintzairaz hitzegiten...

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Aintzira ez zen zabala, oihanez hertsiki inguraturik, ur eremu beltz, gogor, argi izpirik gabeko bat iduritzen.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0020 ... ekintza iraultzaile, guztietan, hitzaren zentzurik zabalenean, Harrobi Berriko lan bortxatuetara kondenatuak izanen dirateke bizitza guztirako, eta sedizioaren buruzagiak, ordea, biziaren penapera kondenatuko.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Bere burua ezagutzera eman zuen Jose-k: bere sendiko guztiak bihotz zabalez hartu zituen, bere aita besarkatu zuen.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Aldakuntza harrigarria gertatu zan Elsa'rengan udazken hartan: urtebete lehenago ametsa zitzaion pareta eta zugaitz mordo huraxe, kaserna zabalegi eta lantsuegi billakatu zitzaion: sarraski kiratsa bide dario, zion.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Azken berba hau ahozkatzeaz batera, eta esakunea josi gabe utziz, zabal baino luzeago geratu zen izkribaua arrakastazko zuziak begitartea argitzen ziola, eta neuk zenbait losintxa zuzendu nizkiolarik, alai asko sentituko zen.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Berandutu egin zen festara, mundu zabalera egingo zuen lehen agerpen hartara, eta gela eta saloi handietan zehar ibili zen emaztea, eskubiko besoa zeharo mugiezindurik honek, alboan zeramala.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0056 Aiuntamentu aurreko plaza zabala ere uts-utsik dago.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Eta jarraiez kalea behera oinez La Castellana Pasiabide zabalera iritsi arte, eta iraganik alderik alde lasterka izugarrian eta arnaska arteria ostetsu hura, beste aldeko kalearen goi samarrik zegoen geltokia busak baino lehen alkantzatzean ahaleginduko zen bat, berriro txofer hari erasotzeko.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Gerri hezur zabal eta potentea, heldutako titiak, lepo landua, ile motz zilarra.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Gartzela zabala besterik ez zen zabaltasun hartan.

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Begitartea aldez alde zeharkatzen zuen irrifarre zabalaz galdegin zenidan: edo antzeko zerbait, ingelesaren ezagutza latinarena bezain urri eta kamutsa baitut, baina latin hitzari erreparatu nion, eta sinpatia edo komunikatu nahi zuen farre eta poztasun kontajiatuaz Yes erantzun nuen ahoa zabal zabal eginda.

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Txikizio horretan, odolezko itsaso zabalean, irla baketsu bezala Iruñea altxatzen zen, basamortu batean oasis desiratua bezala.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Joanesek irribarre zabala eskaini zion.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Gero, hasperen luze batekin, honela zerrakien:- Aita nuen nik Gipuzkoakoa... gutxi oroitzen naiz, nik lau urte nituelarik alde egin baitzuen, Ameriketara - luzez mintzo behar denaren tankera hartzen zuen; Joxek eta Mayik jan, edan eta gela ornatzen zuten muebleak eta argazkiak begiratzen zituzten tarteka. -Ataundarra hain zuzen, sortzez ataundarra, ez eta bihotzez, bihotza zabalegia baitzuen sorterriari sekulakoz atxikia gelditzeko, eta etxeko seme nagusia izan arren, hamazazpi urtekin joan zen baserritik ihesi, ene ama gaixoari erranen zionez, gurasoak saminean utzirik, ez baitzien deusik ere erran, tupustean eta esku hutsik joan zen eta gaurdaino, ai, eta gero ikustera joan zitzaienean...!

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Nahiko mutil indartsua zen, altu baino gehiago bajua, soin onekoa, buru handi gorri-argia zenbait ile errubioekin, aurpegia eguzkiak beztua eta haizeak gorritua sudur-belarrietan batez ere, bekain hori hertsiak, begi urdin nekatuak baina sakonezko diztira batek piztuak, sudur luzea masail zabaletan, aho fin isila, kokotz tinko, lepo sendo, beso luze, zango arin.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Mostradorearen bestekaldeko emakumeak zerbeza atera zionean boteilen apalen arteko ispilu zabaletik ikusi zuen Tomaxek Hilario zetorkiola baina ez zen harengana jiratu zerbeza baten eske hasi zitzaionean.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Begirada zabala eskaini zien bi albotako egurtegiei.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Gizon hau, adimen zorrotzekoa bestalde, luze eta zabal aritu zait adorezko perpaus hutsalak errepikatzen, hutsalegiak, tamalez, inor engainatzeko.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Esan zidatenez, mutilaren aitak lanpostu apal bat izana zuen jabego inperial zabalen administrazioan; zurtzatu eta senide baten ardurapean gelditua zen, artean oraindik haurra zelarik; eskola-umezaroan, bere gurasoen adiskide izana zen Nikomediako armadore batengana bidalia zuten, familia txiro hari beste hau oso aberatsa iruditzen, nonbait.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiria laukia zen Hiria laukia zen: Laukia bete-betetasunaren sinbolua da, eta sortutako munduaren irudia ere bai, luze bezain zabal.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Eta soinuak eta algarak plazako bolumenari gainezka egin eta herriko zelai zabaletara hedatzen zirela iruditu zitzaien.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Egun hartan aita eta ama erantsi ezineko irribarre zabal batez aurpegia estalirik zutela inguratu zitzaizkidan.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0109 Ortzian galdutako neska dohakabe baten itxura, esku zabal baten berotasunaren zai. Ixilik.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hiri handietako emakumeek hegal zabaleko kapelak eramaten zituztela esan zion.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 - Oihana oso zabala da. Non saiatu bila? - esan zuen zazpigarrenak.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 11. Gutuna LABURRA BAINA ZABALA

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0061 Nik ikusi nuen lehen filmeetarik bat Laurel eta Oliver Hardy bikotearena izan zen, eta zenbat barre egin genuen saloi zabal eta ilun hartan bildutako neska mutikoek Argala eta Lodiarekin.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Horretan ordu erdi inguru eman ondoren gizon beltzaran bat sartu zen, baxua, zabala eta adinekoa.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0021 Lehenagoko zelai zabalak, belar-zelai haiek, haizeak harro-harro utzi eta geroago berak orrazten zituenak, ez zituen inoiz ikusi izan....

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Eta han urrutira, jende multzo ikaragarri hura agortzen hasiko balitz bezala, hurbilegi antzeko jende lokatz ugari hura desegiten hasia zen, eta noizbait entzundako mirari sinisgaitza, gizon olatuen gainean, inguma edo fantasma luze bat ikusten zen, eta orduantxe bertan ataka ireki izan balute bezela jendea barra-barra hasi zen itsaso zabaleruntz eta legun-legun, legor-legor, tutik ere busti gabe beren bidean jarraitzen zuten....

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Halako batean argi txinpart bat azaldu zen eta hazitzen joan zen eta honen argiduran ikusi zena bi zingar haundi izan ziren, bi-biak zabal-zabalduak, zango zabalak, aztal lodiak, belaun legunak....

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 - Espaina: nazio handi bat (mila ta piko kilometro luze ta ez dakit zenbat zabal).

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Hasiera batean litera bat zegoen han baina beraiek ezkerraldean zegoenaren ondoan jarri zuten, horrela ohe zabalago bat egin eta lehen egunetik bezalaxe elkarrekin lo egin ahal izateko.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Erabat hustu; moilatik hartutako oholekin, pilaka bait zeuden, apalak egin; mahai zabal bat, bi aulki, kinkea eta estufa bat jarri, eta negu amaiera hartan ikasgela gisa erabili zuten.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Gauean itsasuntzi aleman bat itsaso zabalera irten da, eta han bost ordu inguru eman ondoren, portura itzuli da.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Agureak, basamortu zabaleko haizearen txistu-hotsa nekez gainditzen zuen boz batez, Gabon-kanta bat abesten zien, (...).

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Musikaren erritmoarekiko sinkronizaziorik lortuenean, edertasun eta poesiaz bete zenuen egongela zabala, zure gazte-indarrez.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0052 Edifizioak bi leiho zabal zituen aurreko aldean eta barnea bi geletan banaturik zegoen.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Neguko iluna zabal Bidasoaren gain, ilargi guria kurika laino geldoen atzetik; haizea fiiika basoan, argi bakanen distirak uretan malgu eta hauskor.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Sortaldetik sartaldera ibilbide zabal batek zeharkatzen du: Chang`an; eta haren erdi-erdian, Beijing-go zentroan, Txinako bihotz-bihotzean, Gu Gong, Hiri Debekatuaren sarrera; Maoren erretratuak seinalatzen duena eta Tian`an Men-go plazara begira, bertan zaindari dutena.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0043 Arthur-ek etsipena simulatuz esan zituen hurrengo hitzak: - Sentitzen dut, baina emakumearen deskripzio zehatzagorik ezin diezazuket aurkeztu, txador beltz zabal eta luze batez jantzita agertzen delako, eta aurpegia beloz estalita.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Berrogei urtetatik gorako gizon mardula zen, altuera normala, gorputzez zabala, afizioz zirikalaria eta izaeraz umoretsua.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 - Konforme!- erantzun zion Gerryk, irribarre zabal-zabalaz.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Gero, bakardadea sentitu zuen, haize garbia eta lur zabalen xarma.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0088 Muturrik zabalena estuenaren azpian pasatu zuen, lazotik itzul arazi zuen, eskuinetara buelta bat, azpitik pasa arazi berriro eta, zoritxarrez, une honetan, bere begiek egiten ari zenari begiratu zioten eta gorbata gotor itxi zen hatz erakuslea zanpatuz.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Egokiena aterpea New Yorken bertan bilatzea zen baina urtaro epela zen, eta nik belardi zabal eta zuhaitz atsegineko lurraldeak utzi berriak nituen, eta hala, bulegoan gazte batek aldirietan etxe bat erdibana alokatzea proposatu zidanean, idea bikaina iruditu zitzaidan.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Baita erdaraz euskaraz baino lehenago hasi zela desarroiloa uste izatea ere, oso fenomeno zabala denez gero bigarren pertsona plurala tratamentu maiestatiko bezala erabiltzea, inglesez ere gauza berbera gertatzen baita you formarekin, hizkuntza erromanikoa ez izanik ere.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0273 Zabalean, ifarretik hegora 10 metro ditu eta ekialdetik mendebalera 13,5 m.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 Historiak, jakintza aldetik eta estatuko demografiak, eta batipat Gipuzkoakoak liburu honetan soro oparo eta zabal bat aurkituko dute non beren erroak aurkitu, eta era berean non beren ahalmen ikertzaileak aberastu.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Adiskidantza. Araba pentze zabal, ordoki gotor. Landa sendo.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Zorionez lege aldatzeari hitzaurre bat ipini diote, Gorteetan lehen diktaminaturik zegoela bertako Boletin Oficialean agertzen ez zena eta horrek, letrauak bide zabaletara bultzaeraziz legea interpretatzeko momentuan, aurreko jurisprudentzia apurtzen du, juezak lehen momentutik ohitura txarrak hartzen hasten ez baldin badira bide hestuagoetara abiaturik, zabaletara makurtu gabe.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Uste dut aurreko lanean proposatzen nuen bide zabala ondo sar daitekeela lege berrian, zeren legegileak legea hobeto ulertzeko dioenez gogoan izan behar baita, alderdi batetik, errealitate egiazkoa den gisara, izenak ipintzeko libertateak ez duela izan behar, oinharriz, pertsona berberaren duintasunari zor zaion errespetoaren mugarik baino, eta bestetik gure hizkuntza ere, Penintsulako besteekin batean, zaindu eta bere erabiltzea ugaldu egin behar dela, orainarte Euskal Akademiak helburutzat izan duen bezala.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Horretarako, ordea, bide zabaletik nola ibili eta ibilerazi ikasi behar dugu eta gure tradizio zaharrez ere behar den bezala baliatu behar dugu, hain zuzen tradizio zaharra ere iraulerazle bihur baitakiguke nolako urritasunera iritsi garen azken mende ta erdi honetan ikusirik.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hori hala baldin bada arrazoi handiagoz joan behar da bide zabaletik, edozein modutan ere ez legeak markatu duena baino hestuagotik.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0067 Satelite hauetako batek plaka handi handi bat izanen luke (9,5 Km luze eta 12 Km zabal) eguzki zelulaz hornituta eta lurretik 36.000 Km-tara ibiliko litzateke.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0036 Hau dela eta, pisu molekularren banaketa desberdina da polimeroaren arabera: banaketa estua kateak berdintsuak direnean, banaketa zabala kateak oso diferenteak (luzeran) direnean, (ikus irudiak).

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak enseiucarrean 1986 0001 Oraingoan, aurrekoan ailegatu ez ginen barruti zabalago batzuetara hurbildu egin gara, hantxe hau izango da abiapuntua, hurrengoetarako erreferentziagunea.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Gizon haundi hau, teologo haundia, jesuita haundia, baina, oinarri-oinarrian niretzat kristau haundia, gizon hau bere tokian jartzea nahi duen ikuspegi zabal honetatik, gure lagun ditugun teologo ospetsuen txostenak entzun ditzagun.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Oso zabala ez bada ere mila bat partaide orain garrantzi handia du itzulpenaren alorrean, APETIren gain bait dago nagusiki itzulpenaren kalitate eta itzultzaileen eskubideen defentsa.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0191 Eskariok egiazkoak, zabalak, konkretuak eta gaurkoak izan behar dute.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Iparraldeko euskaldun batzuen egoera agertzen zan sartaldeko lurralde zabal aietan.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0028 Gas-atomo batek, ordea, x alderako bideaz gainera y eta z alderakoak ere har ditzake (luze-zabal-sakonen alderakoak alegia); hiru askatasun-mailaren jabe dela esan ohi da eta bere energia, oro har izango da.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Erlijioa, ordea, askoz ere zabalagoa da, betidanik-edo ezagutzen dena, etnologiak dioskunez.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Itsaso zabaleko ur guztiak alferrik ziren.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Orain litzake ordu ona hortaz azterketa zabal eta kritika zorrotz bat egiteko.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Eliza askotan noski jator jokatzen dute hontan, euskarari lehen lekua edo leku zabala emanez.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Beste euskal elizbarrutiek, ordea, gero eta harreman gehiago eta zabalagoak dituzte, baita euskarari dagokionaz ere.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Euskararen arloari gagozkiolarik, gure Elizaren euskal lanetan garrantzirik haundiena liturgi-itzulpenei badagokie ere, lantegi hau liturgia bera baino askoz zabalagoa da eta alor gehiago hartzen ditu: Katekesi-Idazkaritza, Gotzaien aginduz aurrera doan Bibli-itzulpena, Gotzaien idazkiak eta agiriak, Gotzaitegiko Aldizkari Nagusia, Elizbarruti-arteko Sozial Idazkaritzak, eliz-artxiborako parroki-liburuak, etabar.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Eta esaldi egoki askoren artean zabalena zein den jakiten saiatu izan da eta hura aukeratu ohi du, ahal delarik.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0006 Osasunaz, guk, askoz zabalago eta osatuago den beste zerbait ulertzen dugu: Osasuna ongizatea da, hasteko.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Lehen esan dugun bezala, gaurko teknikabideak agintzen dizkigun galdera itxi eta erdi-ireki-az gainera, egin dugu zabal eta osorik irekia den bat ere.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0142 1 Urdun zabal eta ugariak (normalean iragazkortasun haundia).

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Orain arteko kondaira guztia tabula rasa egin, eta orobat kondaira horrek (edo kondaira hortan Eros-en errepresioak sortutako baliogo-xistimak) bizkarreratu digun moraltasun guztia (araubideren zentzunik zabalenean) ezabatu: hori izango da kalitatezko aldakuntza.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0040 Jokabidez zabal agertzen da.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Hargatik marxisma-leninisma baino zabalagoa da, ene ustez sozialisma, eta beti kritikua.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Esan dugu alfabetatzea herri mugimendu bat dela, herritik sortua, zabala eta oinarritakoa.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Orduan, nola, aurrez, egin dezakegu alfabetatze mota bat (ideologiaz mugatua) eta bide batez herri mugimendu bat (mugimendu zabal bat) aurrera arazi?

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Are gehiago, publikoa ez den ekimen sozialak leku izatea, leku zabala gainera, ez da derrigorrez hartu behar hirugarren munduko ezaugarri bezala, Administrazioak erantzunkizun guztiak bere gain hartuak izanez gero, noski.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Aukeratutako gaiak oso zabalak izan ziran: Islam-eko gora beherak kondairaren zehar, Sinismena, aszetika, sozial-ekonomi arazoak, Mahoma eta bere ondorengo zuzendarien nortasuna.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 José Guillén-ek erromatar hiritarren bizimaina zabal bezain zehatz aztertu digu Urbs Roma izeneko bi liburukietan.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 (Aldo grasso-ren azterketa) Liburu antolojiko hontan Eisenstein errusiar zinegile sonatuaren obra osoari buruzko monografi kronolojiko eta analitiko zabal bat jasotzen da.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0066 Horregatik bilketa lan zabal eta arduratsu baten beharra, gai honetan eta beste arlo askotan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0057 Aurreko puntuan aipatu dudan hierarkizazio irudi hori bera baliatuz, esango litzateke SHko testuko adierazleak eta XHko testukoak, hierarkia maila berekoak eta elkarren desberdinak guztiz desberdinak izan gabe direlarik, biak dira kontzeptu jeneralago, eremu semantikoa zabalagoa duen kontzeptu baten, osokoak ez diren adierazpenak, kontzeptu jeneralago berberaren partikularizazio desberdinak, beraz.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Horregatik, metodogileek mintzagai-eremu (thematic fields) zabal batzu mugatu dituzte.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzak adar ugari izanik, eremu askoren barruan azter daiteke ikuspegi zabal eta orokorrez.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Horretan erori gabe, zilegi bekigu bederatzigarren kapituluari leku zabalagoa eskaintzea.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Bihotz zabal zabala egin zait eta nere baitan erran dut: eskerrak Jainko Jauna.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Europan bertan ere, nahiz eta hizkuntza standarrak izan, hor jarraitzen du zenbait dialektok bizirik eta indartsu lurralde zabaletan.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Israeldarrak hizkuntzaren balioa garaiz ikusirik, herriko berezitasun nagusitzat hartu zuten eta mundu zabaleko herri desberdinetatik etorritako judegu guztiak elkartzeko bide bihurtu.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Horregatixe dirudi, printzipio hutsetako demokrazia batean hain erraza izan beharko lukeenak, hain zaila hor beheko demokrazia zabal horretan, eta hemen goiko baso itxian.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Eta zahia nahiko zabal egiten bada, beste dozenatxo bat.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Manterolaren ikuspegia oso zabala izan zen, ideak argi eta garbi zituen, bere denborako beste euskaltzale batzuk bertsolaria mesprezuki erabiltzen zuten garaian, berak bertsolari saioak antolatzeari eman zion, sariak jarri ere bai, eta beretan epaimahaiko izan.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Esparru zabala benetan Zarauzko Misiolariek bere esku zutena.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Eta hortik argi nabari da, bere luze, zabal eta sakonean ikertua zuela hizlariak San Tomas-en katixima; ez bait ditu bakarrik aipatzen haren solas porroska zenbait askok egin ditzakeen bezala, baina bai zehazten haren xede nagusiak beren sustrai eta helburuekin.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Marearteko zona ingurune ezegonkorra denez, bertako faunaren jasankortasun-tartea, ozeanoko beste eskualdeetako animaliena baino zabalagoa izatea espero daiteke.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Kostaldeko goi-mailetan kokatzen diren animaliek eta animalia hegotarragoek tenperaturarekiko jasankortasun-tarte zabalagoa erakusten dute (ikus 1. irudia).

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 1783an ikasketa-planen birmoldaketa zabal bat egin zen.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Baina guzti hau ez zen nahikoa izan Fausto Bergaran geldiarazteko, dirudienez, bertako ikasleek Eskola Metalurgikorako adierazten zuten interes eskasagotik edo eta bere anaiari eman zioten karguaren eraginez, bere ikerketa goserako beste larre zabalagoak nahi zituelako.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 Europako atal txiki batean Ingalaterran, Herbeherak, eta hiri gutxi gehiagotan produkzioa areagotu egiten da, merkatu gero eta zabalago batean banatzekiko; berrikuntza teknikoak bultzatu egiten dira irabazpenak handiagotzeko eta lanaren organizazioak iraganeko artisau-produkzioa desagertzera eramaten du.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Diseinuak, material berriren erabilpen zabala egiten du.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0296 Hau ez da beti egia zeren basoetan, zelai artifizialetan, lur harritsu zein maldatsuetan eta baita kultibo zabaletan ere traktore eta ongarrien eraginkortasuna galdu egiten bait da.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Gainera, badirudi elkar ez ezagutze eta ez ulertze bera antzeman daitekela ahozko tradizioko literaturaren ikertzaileen eta filologoen, hots testu idatziak aztertzen eta hitzaren esannahirik zabalenean azaltzen saiatzen direnen artean, nahiz eta, Mitxelenaren artikuluan ikusi bezala, elkarlana biziki interesgarria izan guztientzat.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Irrazionalismoaren eremu zabalean, inferi daitekeenez, irrazionalismo biguna (XIX mende erdialdekoa eta XX mende haserakoa Machado batengan) eta irrazionalismo erdikoa (lehenengo J. R. Jiménez-ena eta beste batzuena), eta irrazionalismo gogorra ematen da.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Ez dugu uste proiektu zabalen poderioz beharrak aurki daitezkeenik.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Gehiegizko ausardia eta atrebentzia galanta, noski, gure praktika literarioan arbola urri eta zurbilek literatur abentura aberatsago baten baso zabal eta ugaria ikustea eragozten didateneko aldiotan.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Errealismo arrunt baten ikuspegi motza gainditu behar dugu, literaturari eta nobelari toki zabal eta berezia prestatu nahi baldin badiogu.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Horrenbestez, gure giza eta gizarte-bizitza izan daiteke, eta izan behar du gure nobelagintzarako abiapuntu sakon, zabal eta oparoa.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0146 Bere lekune horretatik harreman zabalak izan ditu, eta bere egia ematen saiatu da, monopolioaren bila ibili gabe.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0163 Hona, bada, gaurko bertsolarien eritzia eta jarrera, luze eta zabal emana inkestaren barruan.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Garbi gera bedi erizpide zabalenaz baliatu naizela zerrenda hau prestatzerakoan.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gaurreguneko eta etorkizun hurbileko itzulpen positiboki baldintzatuko duten fenomeno nagusiei bagagozkie, alde batetik irakaskuntza formalaren barnean eta inguruan burutzen ari den ekintza aipatu behar da: UZEIren hiztegigintza (neurri zabal batetan itzulpen lan bezala hartu behar dena) aski erabakitzailea dateke terminologia zientifikoa finkatzerakoan ezezik, oinarrizko euskararenean ere, eta itzultze joera jakin baten baldintzak ezartzean.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Egitura zabala duten horiekin, sarea Estadu osora hedaturik dutenekin.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Gure herrian berez maizen agertzen ziren zuhaitzak, hosto zabalekoak dira; batez ere Fagaceae familiakoak: pago edo bagoa (Fagus sylvatica L), haritz edo aretxa (Quercus robur L Q petraea Liebl Q pubescens Willd eta Q faginea Lamk) eta artea (Quercus ilex L).

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Pagoa eta haritza Arabako Floraren arbola nabarmenenak dira, orri zabalekoen artean behintzat.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0007 1. mailakoa. Artikulu bakarra, Liseriketaren ikuspegi zabala eskaintzen duena, letra handiz eta orri osoa betez agertzen da.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Gehiago dena, oraindik berriki kanpaina zabal bat eraman du ALKI Itsasoko kooperatibak, kapitala indartzeko, eta horren ondotik ekarle franko hurbildu dira Herrikoa elkartera.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Horren aldi historiko eta gai zabalak (1936ra artekoa hartzen dugu hemen) sintesi eran azaltzeak ezinbestekoa egiten du zenbait alderdi hautatzea eta beste zenbait baztertzea.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Beraz, jarreren ikerketen bidez ekintza bat aurresan daiteke mostra zabal batean, baina hau, oro har, esan al daiteke?.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Kondaira garai zabaletan zatitzen badugu ere, garai horiek ez dira inoiz bata bestearekiko hitsiak, organizismoak uste zezakeen bezala (Spengler).

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Are gutiago oraindik garai zabaletan ez baina urte batzuk bakarrik hartzen baldin baditugu.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Mugimenduzko edukin antzekoekin Orripeko eta Arin-arin, badira dantza-modu honen beste ritualizazioak ere azalera zabalago baten gainean dantzatzen direnak, adibidez Maiganekoa, Bizkaiko herri batzutan eta Nafarroako Auritzen dantzatzen dena.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Alderantziz, gero eta leku zabalagoa eman behar zaio literaturari esandako komunikabide horietan, Euskal Telebistak 1986ean berezko ekoizpenari indar eta bitarteko berriez ekingo diolarik.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Ikusmena bat eta unibokoa da, honen zentzu zabalenean.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Honek, alde batetik, industri toxikologia arlo zail eta zabalean sartzea suposatu du, eta bestetik, arriskuen neurketan orain arteko subjektibitatearen nagusitasuna gainditzea.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Datuak jasoaz, bakoitzari gehienik interesatzen zaion eskualde geografikoaz kolezio ahalik zabalenak egiten saiatzen gara.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0031 Salabardotik atera ondoren, aho zabaleko flasko batetan sartzen da.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Ospe zabala ukan zuen gure burdinak, eta ez Bizkaiko burdingaiak bakarrik, baita olagizonen burdin landuak ere: ezpatak, ontziak, aingurak... Burdinola bakoitzak 1000/1500 kintal landu zitzakeen urtean (Gorosabel).

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0328 Gudaldiek zentzu zabal batean bederen lagundu egiten zieten olei (Th. Lefèvre).

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0139 Inglaterran Rochdale-ko lehen koperatiba (1844) haretatik gaur arte anitz ensaiaketa izan dugu mundu zabalean,(...).

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0028 Gauzak hor daude, gauzen mundu zabala beti sensibilitatearen aurrean egiztatuz ari zaigu.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0139 Horregatik, politik demokrazia zabal eta sakontzearen aldeko borroka, sozialismoaren aldekoarekin bat egiten da; sozialistentzat, beraz, demokraziaren aldeko borroka ez da, medio bat bakarrik izanen, helbururik funtsezkoenetariko bat baizik.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Hasiera batetan kriterio zabalago bat hartzen ahalegindu ginen, baina muestrak halabeharrez eskatzen zuen mugatasun eta objektibotasunak honera bultzatu gintuen azkenean.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Gutxitan gozatu dugu hainbesteraino lurralde zabaletan, askatasunaren dastapenean.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0230 Oketa, Gorbea txiki, Ogeta, gailur zabal eta borobildu hori Etxaguendik iparraldera dago.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Baina guztiaren gainetik, eta bere bihotz zabalaren ezagugarritzat edo-eta eraspen garbiaren monumendu bezala hor daukagu Seguran elizako aldare nagusiko erretaula bikaina, bere izatea osoki herriko seme ospatsu honi zor diolarik.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Moduloa oso zabala duzu eta irakaslearen esku dago ikasleen beharretara tajutzea.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Gezurra ez. Gure uste apalean, hemen aurkituko duzuna egia bada, zilegi bada eta euskara batuaren normetan sar badaiteke, ez da ez egia hutsa ez bakarra eta euskara batuaren mugak ere aise zabalagoak dira.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eta bi lurralde hauen artean: Ifarmendebaldekoa, zeina murrizketa latzak jasan arren Espainia bezalako sei aldiz handiago bait da, eta Yukon Lurraldea, herrialde hori bezain zabala dena.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 XVI, XVII, XVIII. mendeetan, Frantzia Berria egundoko eremu zabala zen, Kanadako hegoaldeko lurrak ez ezen gero Estatu Batuak izango zireneko zati handi bat ere barruan sartzen zelarik; oraindik ere ez dago garbi zehaztuta nondik doazen mugak.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 1670ean Hudson Badiako Konpainia eraturik geratu zen; bide batez, britaniar monopolioaren jabe egin ziren Badia hartan urak isurtzen zituen lurralde handi zabal guztian.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Murgilariek txonbo egiten duteneko tokiari La Quebrada deritza, eta zabalean sei metro besterik ez duen kaleska hestu bat da, inguruan faralloi arrokatsu garaiak dituena.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Berehala ipini zuten irteerako teean eta zurezko driver zabalaz jo zuen jokalariak.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Berriak ordea ota harrizko haizkur eta mailu leunduak, harmokoak, zorrotzarriak, orrikideko mutur xorrotxak eta mutur xabal isterlaukiak (ikus 50. irudia).

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Hain zabala denez gero, klima ere oso desberdina.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Autore honek obra zabala utzi digu euskaraz eta gainera planteamendu teorikoetan ere maite zuela ongi erakutsi zuen.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Larruspe honek 13 m ditu eta 1,5 m batazbeste, zabalean.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0030 Nazio batzuetan, POPULAZIOAREN ERREGISTRO ZABALA erabiltzen da.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Sistema pribatu metodo bat, hau ere, apur bat zabalagoa eta diru gehiagoko poliza.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Emango ditut zabalago gogoeta hauek.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Aipaturiko adibideak ez dira saihesten bide arrunt eta ohizkotik; baina esan bezala, badira zenbait kasu, argitasun zabalagoak eskatzen dituztenak. Ikus dezagun.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Zertan datza hau? Urruti ikustean, zabal ikustean, arrisku hartzen jakitean; eta, batez ere, gizonarengan pentsatzean.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ibiltzen erakatsi nahi lukean irudiaren aurrean H. Michaux olerkariak bezala, guk honela diogu: Ez da erraza harentzako, ez enetzako: tarte zabal batek berezten gaitu.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Estali behar den alderdia zabala denean (kortinak, errezelak, CEL margokiak, super-medium delakoaren laguntzarekin, merkatuko margokiek baino hobeki estaltzen du.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0235 Eraso handia. Une hartaz gero gertaerak bata bestearen gainetik joan zitzaizkigun aurrera eta amerikarrak berealdiko ekintza handi eta zabal bat emateko gertuketak egiten hasi ziren, azken erasoa europear gazteluari izena daramana alegia.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Ondoren datozen sartuirten nagusienak Azuero penintsula, Koiba irla, Burika puntta Panaman eta Osa penintsula dira, Nikoia penintsula eta golkoa Txira irlarekin, Kulebra badia zabala eta Santa Elena badia eta penintsula dena.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Bere militar inperioa Siriako lurralde zabalak konkistatzearekin asko aberastu zen, bainan azkenik ere asiriarren bultzada zanpatzaileak hondatu zituen.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0076 Alderdi hitzak adiera guztiz zabala du Marxen baitan, mugimendu sozial batena edo.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Seinale fisikoak Afrikako gehiena goilautada zabalez osaturik dago.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0031 Honi lotzen zaio herri ezberdinengan metatutako esperientzia zabala; egitura sozialaren, eta kultura materialaren itxuren ezaguera linguistikoak eta bere funtzioak; (...).

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0126 Izan ere, interesatzen zaigun gaiaren txerkaketan usa daitezkeen froga objektibo eta projektiboren repertorium zabal bat badago; ikertzapen antropologikoan nasaiki erabilitakoak edo kulturaren barneko nortasunaren gaiarekin harremanduriko aspektu garrantzitsu bat hartzen dutenak barne eman ditut hemen.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0148 Kulturaren barneko pertsonaltasunaren ikasketa modu zabal batetan abordatzea baimenduko digun fokapenen sare osagarria barnean sartzeko helburuaz, bere gehitzera joko dut (30. irudia).

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0609 Beraren sarrerako atalasea zeharkatu ondoren, zoru lauzatuzko ataurre zabal batetan sartzen gara.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Sintoma hauen intentsitatea oso loturik dago zera hauekin: alegia entrenamendua zeinen intentsiboa eta zabala izan den, lehiaketak zenbaterainoko garrantzia duen, (e. b., txapelketa baterako kualifikaziokoa), entrenatzaileak, kirol-lagunek, adiskideek eta publikoak zenbateraino bertan parte-hartzen duten eta kirolariaren izakera bera nolakoa den.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Irakurmen zabala, beraz.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Aski du inguramenduak haztamu-bide zabala eta etsenplu apartak eskaintzea (hauek beti bait dira hel daitezkean adar salbatzaileak), beti gorago eta gorago joateko, ezagutzaren frutuak iristeko; eta halere, behin ere sobera arriskatu gabe, eta atzeratzeko eta garaitzeko atekak beti atxikiz.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Egindako aurrerapen zabalak nabaitzeko, ordea, azter bedi ondoko izkribu hau: garai hartantxe erantsi genion oharrak dionez, zortzi minututan idatzia izan zen (ikus 30, 31 eta 32 ir.). (idazkera fonetiko hutsak dira).

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Ikaspuntu kultural batetik gaurko bertsolaritzaren berbalioketak, berari buruzko kanpo-lan zabal bat egin ahal dadin giroa eta materiala prestatzen ditu.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Biogeografia sistematikoaren helburua ere banaketa espaziala da, baina, espezie-talde zabalena, adibidez, karniboroena.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0095 KONTSEJU JENERAL ZABALA aldikako zuzendaritza era da.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Beren oinak uretan pausatzen dituztenean, lehor zabalean baleude bezala egoten dira.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Hankak lodi eta sendoak zituen; buruak, adarrik gabeko behi batena zirudien; belarriak, berriz, zabal eta eroriak; begiak handiak, begiratu ezti eta maitakorrekoak.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Bihotz zabalekoa zen, eta egite handienak egin zituen bere bizitzan.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Azkenik, makineriaren errepikapenak homeostasia dakarkio animaliari; tamainu handiagoa lortuz, barne-egonkortasun fisiologiko erlatiboa erdiets daiteke, eta beraz, espektro arkitektoniko zabaleko gorputza eraiki.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Egungo narrastien artean, saurioak dira aldarazpen adaptatiboen espektrorik zabalena dutenak.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 1. Sin.: Opalkuntza; Eskaintza. Adiera zabalean, norbaiti, gauzaren bati, egiteren bati, lekuren bati edo aldiren bati zentzu erlijiozko edo gurtzazko berezia ematea da.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0030 Beraz, pastoralak antzokia leku ideki eta zabal batean alde batetik duelarik, lehen eta azken pheredikia, bertsoa, musika, dantza eta poesia loturik doazela, satanek hartzen dutela koroaren funtzioa, eta beste zenbait detaileengatik Greziako antzerkia oroitarazten du nahitanahi ez.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 6. Etxeberriko-karbia (Gamere-Zihiga-n, Zuberoan)
Haitzulo zabal honetan, Boucher-ek, sarreratik 180 metrotara kokaturiko irudi-saila aurkitu zuen 1950ean.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0074 Neskameari esaten dio, noski, Aita Santua ta emakumea bazkaltzen zauden mahaia azpitik neurtzeko zenbat luze eta zenbat zabal zen.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Udaburu-San Juan. Udaburuan nahiz Neguburuan, gauza bat da mundu zabalean beti eta edonola behar beharrekoa: Sua, noski.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Kezkatu izan balu, eremu eta itsaso zabal eta misteriotsu batzu asma zitzakeen, edota gailurreri iraganezin zenbait irudiratu.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 b) Laguntasun horri esker, ipuinak logikarekin edo erlijiozko ortodosiarekin edo ta gizartearekin dituen harremanak eta loturak ez dira hain hertsiak, zabalagoak baizik.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Bere burua kritikatzean bi puntu hauek aipatzen ditu Propp-ek: 1) Morfologia idatzi zuenean, gaztea izanik, laburregi azaldu omen zituen bere iritziak, denek ongi ulertuko ziotela uste bait zuen; baina hortan huts egin zuen, eta esaten zuen zenbait gauzak agerketa zabalagoa behar zuen; 2) Morfologia hitza erabili beharrean, adierazpen zehatzagoa zuen beste hitz bat erabili behar zuen, konposamendu edo antolaketa hitza, adibidez.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0069 Baina morfologia hitzak esanahi zabalegia baldin badu, funtzioa hitzarekin beste hainbeste gertatzen da, hitz hori zientzia askotan erabiltzen bait da, eta bakoitzean bere esanahi ezberdina daduka.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Erromatarrek, beren Enperadorego zabalerako, komunikabide erosoak behar zituzten.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Goian: Universe Ireland 300 metro luze eta 53 metro zabaleko superpetroliountzia. 1968an egina da eta 37.400 HP sortzeko gauza diren lurrin turbina bi daramatzala.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Eta horregatik lantzen dira egurrak, trazatzen dira kaleak, altxatzen dira etxeak, eta irekitzen da artearen birika zabala, eginkizunetik atezatua, unean uneko gustoaz moldatua, eta genero, estilo edo histori notiziaren aldetik definitua.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Ikerketa zabaletik Vitoriako bizipen zehatzetara jaistea da gure axola bakarra.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Eta egia esan, berezko ditugun ahalmenak, mugatuak direlarik, oso zabalak dira benetan: ikusi besterik ez dago gimnasta edo patinalariek lortzen duten mugimendu kontrola, hala nola altura edo luzerako saltoa egiten duten atleten koordinazioa.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0081 Erregearen gobernaritza, ordea, nekeza gertatzen zen halako lurralde zabalen barrena; administrazgoa arras soil eta traketsa bait zen.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Antzinako burgo tipiak, orain, zabalagoak dira, eta harrizko hesiz inguraturik daude, inbasioaldietatik babesteko.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 Bestalde, irakasleak oso kontutan hartu behar du, inperatiboan beti aditzaren sustrai infinitiboa eta ez partizipioa erabiltzen dela: begira, estal, har, hitx, zabal.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0008 Norberaren adierazpen izanik, irudimenaren alor zabaletara heda daiteke, edo, alderantziz, formulazio zehatz eta neurtuagoaren zerbitzutan geldi, abestian, poeman, ipuinean....

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Ondorio hauek osatzen dute liburu honen aztergaia, baina hauetako bi hain funtsezkoak dira, ezen hauek aldez aurretik aipatuko bait ditut: 1. Planteamendu komunikatibo batek hizkuntzari buruzko perspektiba zabalagoa irekitzen du.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Ikasgelako mugapenak direla eta, simulazioa eta rol-jokoa bestela gerta litezkeen harreman eta egoera sozialen barietatea baino zabalagoa sortzeko teknika garrantzitsuak dira orain.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Egia esan, entzunaldi arrakastatsu baten emaitzak xede zabalago baten zati direnean, orduan aurkitzen dira ikasleak gehien motibatuta.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Askoz hobea izango litzateke ARELS (The Association of Recognised English Language Schools) delakoaren liburuxka osoa erabiltzea (British Council delakoan eta ARELS beraren bulegoetan eskuragarriak dira) eta, irakurketa xehea, simulazio zabalago baten barnean integratzea (eskualde jakin bat hautatuz, eskoletara eskutitzak idatziz, etab.).

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Programaren oinarri honek esanahia azpimarratzen du, bere zentzu zabalean.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Kutsadurak eten, bentos ikertu, itsaspeko ekologia oreka egokia lortu; eta, honen ondorioz, luzarora begira, hainbeste janari ederren almazena den itsaso zabalaren kontrola izango genuke.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Hiru pentsalari hauek gure lan honetan leku zabalagorik merezi dute, baina laburbeharrez, aurrera segiko dugu.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Jauntxo batzuek lurralde zabalen jabe direnez gero ezeren probetxurik gabe daduzkate ondasun horiek guztiak.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 Gaiaren aldetik, bide zabala zuten aurrez aurre, zer nahi tokitan industria sortarazteko.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0064 Bat batean ulertzen da, Frantzia bezalako herri batetan, zeinetan Ekintza aginteak, miloi erdi funtzionariek osatzen duten gudalosteaz balia daitekeelarik, beti bere menderatze haundienean interes eta pertsona multzo izugarria baitu; zeinetan Estaduak gizarte zibila lotu, fiskalizatu, arautu eta begiraturik baitu nola bere bizimodu orokarrenak hala pertsonaren bizitze indibiduala, nola bere bizitzaren agerpen zabalenak hala bere higitze tipienak; zeinetan gorputz parasito honek zentralizazio aparta baten bidez, lortzen baititu nonnahi egoteko, dena jakiteko eta azkar mugitzeko ahalmenak, eta egiazko gorputz soziala, ordea, menderaturik eta itxuragabe kausitzen delarik, ulertzen da, bada, honelako herri honetan, ministerioez baliatzeko ahalmenak galtzean, Nazio Biltzarreak egiazko influentzia guztia galtzen zuela, baldin Estaduaren administragailuak soiltzen ez bazuen, funtzionarien gudalostea ahalik eta gehien gutitzen eta, azkenean, gizarte zibil eta publikoaren usteari, (...).

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0082 Girardik hiru eratan egia bat sistima baten esentziazko zati izan ditekeala uste du: a) esangura hertsian: beste guziak kondizionatu ta sortzen dituzten egiak; b) esangura zabalean: munduaren ikuskerari signifikantza orokor bat ematen diotenak, nahiz fundamentalak, nahiz eratorriak, fundamentalekin loturik daudenak alegia izan; c) esangura zabalagoan oraindio: sistemakin beharrezko hartu-emanean daudenak (4) Ibid. 154 or..

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Aitak etxalde zabalak zituen eta beraietan ardiak bizi ziren eta jan, lo eta kumeak egiten zituzten.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0069 Bekatore konzeptuak, Jesusen inguru giroan, sentidu zabalean, Jainko manamendua nabarmenki gutxiesten zutenek, eta beraz, mundu guztiak seinalatzen zituztenek ziren, noski; baita profesio mezpreziagarriak zituztenek ere.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0103 Azukre kainabera eta tabako soro zabalez estalirik dago.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Hiri kolonial lasaiaren lilura gora egiten du oraindik ere Quitok eta alde hortatik agian Latinoamerikako hiririk berezienatakoa da; halere poliki poliki edifizio berriz jazten ari da, Legegintza Jauregia adibidez, eta baita halaber hiribide zabal modernoz ere.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Ez dago konpetizio eskia bakarrik baizik eta alpinismo-eski deritzana ere, hau da, mendi pista zabaletik ibiltzen datzana.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Geroz eta garraiobide azkarragoak erabiltzen direlarik, gaur egun kamino zabal eta ahalik eta zuzenenak, ahal den neurrian bidegurutzerik eta bihurgunerik gabeak, oztopoak urrutitik ikus litezkeen moduan egin beharra izaten da: labur esanda, segurtasun handieneko kaminoak.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Guretzat, hirian bizi geranontzat kanpamendu batean egun batzu pasatzea jolas atsegina eta eguneroko bizitza aldatzeko modu bat besterik ez: zeru zabalean bizi ohi dan eguzkia hartuz eta eguneroko mila arazo nola konpontzeko adimendua zorrozten.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Turismoarentzat, paisaje desberdin eta kontrastetsuren aukera zabala eskaintzen du: Karibeko eta Pazifikoko hondartza hondar zuri eta uhin zalapartatsuak, indioen herrixkak, oihan inguru malkartsuak, hilargikoen antzeko paisajeak dituen Nevado de Ruiz eta beste zenbait mendi handi, nahiz barrualdeko eskualdeetako laku paketsuak (eskubitara, Muna lakua).

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Dorre osteko eremua zabal eta lau samarra izan arren, ez da han inoiz baserririk jaso - alderantziz gertatzen da inguruan den Larrañako paraje berdintsuan.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Historiaren haritik kanpo, mundu zabal bat eraiki dugu, mundu aldaezin bat, gure jaun eta jabe dena.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Kurtso horiek oso zabalak ziren.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Bai zabal-zabalak eta baita mehe-meheak ere.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0113 Askatasuna edo espresioa ez da izango handiagoa aukera zabalagoa eskaintzen dugulako, baizik eta aukeraketa egiterakoan (materiala ezagutzen dutelako) arrazoi batengatik ala bestearengatik zer hartu eta zer utzi badakitenean noski.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Agintea honela planteatzerakoan zabalegia egiten du, eta, behar bada, filosofikoegia ere bai.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Horregatik balioen Balio hitz honen esan-nahia gure artean baino zabalagoa da Ameriketako soziologilarien artean eskuratzearen (segurtasuna, izen ona etab.) estudioa oso inportantea da Lasswell-engan.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Beti, norberak ikusiaz eta kalkulatuaz, zabalean irikitzen diren adar hoiek, sendoak eta lodiak izan daitezela, hartzen duten frutuei eusteko adina.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Hau nolabait adierazteko, adibide bat ipintzen zuen Durkheim-ek: Gorputz bat zelulaz osatua dago, bainan gorputzaren bizitza zelulenengandik desberdina da eta beste izakera maila batetan dago; gizartean ere halatsu gertatzen da, gizartea gizakiz osatua dago, bainan gizarte bizitza gizonen bizitzak baino zabalagoa da.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0075 Beste alderdi batetatik begiratuaz, bere langintzan erabiltzen duten materiaren bitartez bereizten ditu klaseak, bai materia soil soila, hots, tresnek lantzen dutena eta bai esangura zabalago batetan langintzaren eginkizuna.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0142 Liskar horretatik, gauza makur eta beldurgarri bat bakarrik etorriko zen guztientzat, hots, laneza are zabalago hedatzea.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Irratiaren bidez, diskoen eta telebistaren bidez, beharbada uste dugun baino laisterrago emango du gainditutzat langileen multzo zabalak gaurko letradun jakintza idatzia.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Eskolatik ateko giza-girotan badago oraindik oharketa eta saiaketarako askatasun-ohitura hori, eta horietan haztamuzko saiakuntza erabiltzen da ahalik eta zabalena.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0045 HORI DELA-TA, EZ OTE DUGU KONTURIK IZAN BEHARKO HAIN ZUZEN ERE SINTESI, IDEIA ZABAL ETA LEGEETARAINO JASO BEHAR GAITUN ABSTRAZIOAREKIKO KAMUTS ETA URGUN GELDI BILDURREZ?.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Horietakoren bat oldartzen zaiolarik, koadroan bezala biltzen dira, buruak zabalera, hots kanpoaldera.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Betidanik bizi dira ordeka zabalotan, beti buru makurrik eta bazka gozotan larrean, hegaztin talde haundiak atzetik segika dituztela.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Noizean behin halere zelai zabaletik at somatzen ditugu muno batzuk.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Urteko beste hilabeteetan lurralde zabal agor agertzen dira larrezabalak.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Parke zabalez gain ere ba daude parke txikitxoak: gure etxeen ingurukoak.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0162 6.4. Hautsien ezaugarri zabalak 6.4.1. Estrofaren egitura aldatzean legoke bereizgarririk nagusiena.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0011 Hain da zabala ordea historiaren kontzeptua, ezen ezinbestekoa gertatzen dela berori moldatzen duten elementu desberdinen arabera bere eremua zehaztea, hala nola, geografia, politika, kultura, ekonomia edo eta berori zehazten duen espazioaren baitan alegia.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Gainera kontuan eduki behar da Prehistoriak kronologi munduan murgiltzeko dituen medioengatik (Karbono hamalau, Potasio-Argon, dendrokronologia, Fluor metodua, etab. datapen absolutoak lortzeko; estratigrafia, tipologia, korologia etab. datapen erlatiboak finkatzeko) datak oszilazioz agertzen direla eta hauek, zenbat eta gehiago urrunduz denboran zehar, zabalagoak direla.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Eta honela, Kastillako etxaldeen gisa, Araban ere izan zen zenbait nagusigoa, lurrandi zabalen jabe zena, eta berez libre zen jendea frango esklabotzat zeukana.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Politika zabala ba-da bai, baina batzuena bakarrik ba-da ez.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Baina politizazioa zentzu zabalean ulertu behar da, eta ez talde edo partidu politizazio bezala.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 ERDI-AROKO ARTEA Erdi-aroan ere, Europako mendebaldeko kultura orokorra ez zen gauza monolitiko bat, herriak elkarren arteko har-emanak aski libreak eta zabalak zituzten, kulturak ez zuen mugarik, baina hala ere herri bakoitzak bere era berezia agertzen du, toki bakoitzeko hezikera giroak eraginik.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Akustikaren aldetik, sudurkariak ahokariei aurkajartzea ezaugarri hauetatik dator: formanteen intentsitatearen murriztea, energia maiztasun-xingola zabalagotan barreiatzea eta formante gehigarriak sartzea.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 1) C.E.E., industri batasun zabala dugu eta askotarikoa.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Izan ere, Kristoren arimak Jainkoa ikusten bazuen ere, ez zuen Jainkotasun hori bere luze, zabal eta sakon guztian barnatzen.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0015 Zentzu zabalagoan, partikula txikiak pilatzea oinarri natural edo artifizial baten gainean (kaltzioa adibidez hezurrean).

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 Ezkabia edo tiña izenez ezagutzen diren talde zabaletik batez ere oinzolakoak (zenbaitzuk PIE DE ATLETA deitzen dituztenak) eta iztondokoak dira gehien agertzen direnak.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Barnean, ordea, poesiok, pusketaka eta soil-soilduta agiri dutenez, prozeso zabal eta sakon bat izkuta-erakusten digute.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Burura dezagun, arkeologo batek, antzina-antzinako hiriren baten bila, lurpean zula eta zula, hiriaren ordez haren plano arrunt bat aurkitzen duela harri-zapal batetan erdi marrazturik.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Iparragirreren biografia osotzeko kronologiazko bidea jarraitu beharrean, beste metodologia bat asmatu zen duela zortzi urte liburuaren egituraz arduratu ginenean, hots, Euskal Herriekin bertsolari honek zeuzkan loturak aztertzea, eremu zabal horretan bazeuden egonaldi eta ekintzak eta.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Izan ere, zenbat eta borondate gehiago bildu, zenbat eta arlo zabalagoetara hedatu gure dinamika, orduan eta urrunago joaten bait zaigu lortu beharreko helburua, orduan eta hobeto ohartzen gara Arrasate euskalduna ez dela goizetik gauera etorriko.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. urkidi 0470 Izan ere, nik ez dakit biltzarraren antolaketa geografo, soziologo, biologo, e. a.-en eskuetan egonez gero ze gerta lekiokeen, baina susmatzen dut gauza askoz zabalago eta irekiagoa litzakeela, disziplinarteko gauza egingo luketela.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0051 Ikus dezakegunez, eremu interesgarri eta zabalak ditugu aurrean, baina era berean esan behar da, egundainoko lorpenak ez direla hain ikusgarriak izan.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Nafarroak bakarrik gorde zuen Lege Pakzionatuaren bidez foru zati zabala.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Zabalean baino sakonean gehiago duen lana.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Honekin esan nahi dugu Lexiko honetan aurkitzen diren hitzak ez direla han-hemenka, bakarka eta bere esanahi zabalaren ezjakinean aurkitutakoak.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Zabala zen berak ezarritako bidea, zabalegia ere bai ondorengoentzat, (...).

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 5 6. Eredugintza edo semantikazko kalkoa Euskarazko ûtz, eitzi semantika alor zabalekoa zen, baina okzitanoaren kontaktuan, euskarak kasuekin eta osagarri motekin, norbait, zerbait, norbaiti, zerbaiti ezar zezakean eta ipintzen zuen lekuan hirur aditz mailegatu dira okzitano ta erroman hizkuntzen kategorietan sartuz, utzi zabalaren ordez: abandona-, kita-, pharti-.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Baina honek ez du esan nahi zentzu zabal batetan antzinago konstituziorik ez zenik.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Baina Estatuan, eremu politikoa askoz zabalagoa da eta partehartzea ezuzena izango da, ordezkarien bidez.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. zuazo 0096 XX. mendean jarrera analitiko honek testuinguru kultural zabalagoa aurkituko du: Saussurek aurrera eramaten du operazio estrukturala eta, lengoaiaren analisian, sistema konzeptuaz formalizatze prozesua garatuko du.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Herriaren batasun zabala Halaber, gizarte kapitalistak agintzen duen eta herriaren baitan ahultasuna dakarren zatikatzearen, funtzio banatzearen aurka, 68ko maiatzak langile, enplegatu, ikasle...ren batasunean oinarrituriko herriaren batasun zabal bat eraikitzen ahalegindu zen.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Oraindik, langileria kontsideratu zen herri batasun zabal horren etorkizuneko abangoardia.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Bestalde, maiatz frantzesaren sarritan aipatzen den ezaugarri bat zera da, neurri zabaleko errebolta izan zela.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Kultura konzeptu zabal horretan sartzen dira hizkuntza, erlijioa, uste-sinisteak, folklorea, jakinduria, familia antolatzeko erak, harremanetarako arauak, ekonomi-sistema.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Jakintza teknologiak hobetzen, lan zatiketa gehitzen eta taldeen harremanak zabaltzen joan diren heinean, gizakiak giza antolaketa zabalagoak sortu beharrean aurkitu dira.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0117 Nola egingo ditugu bada kaleak, itota egoten gara han zeldetan eta! Dibujo guztiak zabalak dira.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Euskal Herrian zehar ekintza sozial askotan presente egoten da txalaparta, bere funtzionalitatea orain berrogei urte baino askoz ere zabalagoa da gaur egun.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Teoria marxistaren eremu zabalagoan kokatzen da, eta garaiaren eta garaiko produkzio-modu nagusiaren isladatzat hartzen ditu literatura eta artea; honen arabera, literatur obra produkzio-modu horrekin bat datorren ala horretatik desbideratzen den ikusiz aztertzen du, Lukacs, Gramsci etab.en teorizazioetan oinarrituz.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 Atalondoa handia eta zabala zen.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Beren burua perspektiba berri bat urjitzera mugatzen dute, eta adieraztera ezen nazioarteko ekonomi orden berri batek mentalitate berridun eta ikuspegi zabalagodun gizon eta emakumeak beharko bait ditu, orobat garapen prozesu bat non gizon-emakume horien kapazitateak bete-betean loratuko diren.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Ez, halere, gure Euskal Herrian, nahiz eta horretan diharduen giza talde zabalak ezintasun osoa ukan bere proiektua gizarte osora hedatzeko.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Esparru nahasia eta, une berean, zabala.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Inaziok bere esperientziaren berri ematen du; Joanek, berriz, azalpen zabalago, sakonagoa ematera jotzen du, ibilbidearen sistema oso bat sortuz.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Eta hizkuntzen arteko interferentziez mintzo naizenez, aipa dezadan izenburuak adierazten duena baino zabalagoa bada ere bere edukina Gotzon Garateren Erdarakadak izenekoa.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 Lehena, Lengua y Pueblo, ahalik eta irakurlego zabalenari dago zuzendua.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 Jakituria zabal eta sakoneko gizona, langile porrokatua eta euskaltzale zintzoa ere bazenez, euskarari buruzko makina bat lan bikain utzi zigun.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Kapitulu honen esparrua beste bat da eta arazoaren ikuspegi zabalagoa eskaini nahi da.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Elkar dezagun adibide bakar bat: semaforo gorria arrisku-sinbolo gisa mundu zabalean onartu da, halaxe hartzea arrazoizkoa delako.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Gorputz oboidea, dortsobentralki zapaldua dute eta oin zabal eta narrastailedunak eta buru nabaririk gabekoak dira. e. Polyplacophora; f. Polyplacophora; i. Polyplacophora.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Azken plaka bien azpian kokatutako altzo perikardikoa zabala da.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0171 Oinarri hori, bestalde, zenbat eta historian gorago egin orduan eta zabalagoa zela ere frogatuko zuen eta mendez mende galduz joan den euskararen batasuna berreskuratzeko nahitaezkotzat jotzen zuen, ahal zen neurrian behintzat, oinarri orokor horri eustea eta indar ematea.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 P. Altuna irakasleak lehen euskal idazleari eskainitako azterketa xehe eta zabala omenduaz, lehen euskal eleberrigilearen eleberrigintza hartuko dugu gaitzat ondoko lerro hauetan.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Planteamendu honen bidez, Agirreren eleberrigintza sortzen deneko lur horretan kokatuz eta bere lehenaldiaren argitan planteatuz, zentzuzkoa eta baliozkoa dirudi honelako erlazio-sistema baten barnean aurkeztea: Agirrek testu-tipo bati, eleberriari hain zuzen ere, leku egitea bilatzen du euskal literaturaren har bedi zentzu zabalean sistemaren barnean.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 b) jardunaldi honen prestaera bere gain hartu zuen taldeak, batzuren eta besteon eritziak entzun ondoren, Administrazioko euskararen soziolinguistikazko azterpide zabal batetik abiatu ordez nahiago izan zuen bertako azter-eremua lehen ekinaldi batean bederen terminologiaren ikusmolde zehatz-konkretura mugatu, azterguneari bere osoan eutsiz beronen oinarrian, gailurrean eta lau saihetsetan ezin itsatsiagorik dauden soziolinguistikazko kontsiderazio horiek alde batera utziaz.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 A) Euskaldunok mandatari zuhurren beharrean gara, gure ttiki eta ñimiñoaren nabarmenak eskatzen duen zuhurtziaz barne-muinetan tinko iltzaturik dugun gogo xotil bezain ernagarria mundu zabaleko lau haizetara banatu eta jakinaraziko duten mandatarien beharrean: - Herri bat garela eta izaten jarraitu nahi dugula.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 Asko dira aitzitik, mundu zabalean, gure kezka, larritasun, xede eta asmo beretsuekin bizi diren hiztun-talde eta herriak.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Baina, bestalde, sakrifizio honetan, ostiral santu honetan, dena festa eta bizipozaren gainezkaldia da, eromena, sakrifizioak ez dauka ezer tetrikorik, bihotza ez du erru sentimenduak hestu-larritzen, baina pozkidak eta garaipenak zabal irekitzen du: ezertan ez dirudi, kristautasunetik ezagutzen dugun sakrifizio ilunaren erakoa, erritoan erakusten diren eta sakrifikaldi jokoari lagun eginez komunitateak desarroilatzen dituen sentimenduei bagagozkie.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Pepe Berruezorekin, kaleetan zehar, etorbideetan, hiribideetan, alamedetan edo pasealekuetan ibiltzeak, bere pausaldi eta etenaldi ugarirekin, elkarrizketaren gozotasunean sartzea zekarren eta arlorik desberdinekiko ekarri ere, hala nola, kultura edo jakinduriaren arloan, politika edo eta literaturarenean, pintura, antzerki edo zinea bezalako arteenetan, bere ezagupen zabalak Historiatik Bizitzara ezartzen zuen hurbilpen kezkatia eginez, iragana oraina eta geroa alkimia fin baten bidez konjokatuz, non berak, Apaiz Nagusia izaki, apaiz berriak meza ematean bezala jarduten zuen.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 ORIXE I.1. Eskuetan duzu, irakurle, euskaraz idatzi diren elkarrizketa didaktiko bakanen artean (1) Ez ditut bistan da kontuan sartzen betidanik hain ardurako izan ditugun kristau dotrina, katixima eta ikasbideen itzulpenak biziena eta ugariena, huntaz eta hartaz anitz hizketaldiz oratua, zeru-lurretakoez luze adina zabal mintzo baitira hemen Nikola eta Denuxi anai-arreba sabelkideak, berrogeitaka urteren buruan, sorterritik urrun, berriro elkarrengana biltzen diren aldian.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Autorea gaztea izateaz gainera, hau da, adinaren arauera irakurketa zabalegiak egin gabea, honek esan nahi du, bere garaian eta berea bezalako zentru batetan adituenek poesia arloan egin ohi zituzten irakurketak egina zela.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Ezinezkoa zitzaidan metrika eremua bere osoan ematea, zabalegia eta ugariegia zenez nire aurkezpen-helburuetarako.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Gazteei beren bidaietan eta atzerrian aurkitzen direnean babes zabala eskaintzen die.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 Horrela, agiri asko erabiltzen dituzten enpresak, eta artxiborako leku oso zabalak behar dituztenak, agiri guzti horiek mikrofilme batean artxibaturik izango dituzte.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0088 Kontinentean gertaturako edozertara irekia zegoen eta ikuspegi zabala zuen.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 3. Arazoari Euskal Herri osoa jasoko lukeen ikuspuntu zabalagoa aplikatuko bagenio, ikusiko genuke Gipuzkoak XIX. mendearen lehen erdian zehar konjuntu honetan ukaezinezko lehentasuna mantentzea lortu duela antolatu gabe geratu zen arte, aintzakotzat ez bait zegoen, batere egokitasunik gabe Euskal kazetaritza deitu ohi dugun multzo horretan, alegia.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Prentsak ahalbideratzen duen bitartekotza teknikoa (irakurlego estu edo zabalagoa komunikazio artifizialean jartzen duen heinean) zoragarrizko oinarria da komunitate nazionalaren apikazko eraikuntza burutu ahal izateko; horrekin batera ahozkotasun hutsaren mundu zaharkitu eta itxian bitartekotzazko ziria sartzen du.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Follow me delakoa, adibidez, produzitutako programarik arrakastatsuena, oso ikasle-sail zabalarentzat balio izateko asmatu zen, hasi Alemaniako negozio-gizon batengandik eta Tailandiako eskolume batenganaino, Txinako herrietako telebista amankomunen inguruan ikasten duten helduengandik, komunikabide-zentruetan tresneria sofistikatuez baliatzen diren eskandinabiarrenganaino.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Ezaugarri hauek dauzkate: gorputz luzanga eta abdomen zilindrikoa, ilez estalitako eta zaineria primitiboa duten hego zabalak eta mintzezkoak, antena harikarak, hanka luzeak eta finak eta begi konposatuak eta konkordunak, batzuetan hiru ozelo ere dituztelarik.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0097 2. Jende-sail jakin batentzat, edo, batzuetan, publiko zabalarentzat otorduak emateko establezimendua.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Lursaila. Sin.: Terrenoa. Lur-zati gutxi-asko zabala, helburu jakin baterako erabiltzen dena.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Luzeka. Zabal baino luzeagoak diren piezak, bereziki adreiluak, jartzeko modu bat adierazten duen esakera, hain zuzen piezaren ertzik luzeena hormaren edo jarri behar den elementuaren direkziorik luzeenarekin bat datorrela jartzeko modua adierazi nahi duena.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta pentsatu bezala egin eta, Jainkoak hala nahi izan zuen, herria hogeitamar edo berrogei pausotara egon arren eta harako bidea oso zabala eta ona izan arren, mandoak erregebidea hartu zuen eta herrirakoa utzi.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 Trenbideari dagokionez, bide zabaleko bi linea daude, eta bide estu edo meharreko beste zenbait, kostaldeko herri ugari elkartzen dituztenak.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0137 KANTABRIA / KANTAURI ITSASOA / GAZTELA ETA LEON / NAFARROA / ERRIOXA / Trenbide zabala / Trenbide estua / Autoestrata / Errepide nazionala / Eskualde errepidea / Errepide lokala.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Kale zabalago eta zuzenagoak dituelako bereizten da, erdian etorbide bat duela.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Obra honetan autore eta gai kopuru zabala aipatu nahi dut bakarrik, gaurregun, orokorrean, Euskal Herriko ikerketa-lan etnoantropologikoak aberasten dutenak.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Baina denboraren poderioz eta beren itsas-ohiturak hobetu ahala, itsaso zabalera zabaldu ziren kostaldeko txoko ekologiko guztiak beteaz.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 1876arte, jauntxo eta merkatarien arteko elkarketa edo hurbilpenetik urrun, hauek karlista / liberal dikotomiaren muturretan egoten ziren, baina denboraren poderioz, moderantismoak, euskal agintaritza osoa Alfonso XII. Errestaurazioaren barruan sartzeko besteko bateratasun-puntu anbiguo eta zabala eskaini zuen.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Oso salbuespen gutxirekin, maskuriaren albo bakoitzeko dibertikuluak, preotiko eta pterotikoaren artean izaten diren bi xixku zabal erabiltzen ditu.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Zenbait Teleosteoetan, esaterako amuarrainetan, urdaileko sarrera hestegorriko esfinter zabal batetatik eratxekia dago; honek, dudarik gabe, arnas-korrontetik datorren urari sarrera eragozteko balio du.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Zabala da, ia arteza, eta ondo garatutako balbula espiral bat dauka.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Udal-dermioaren hegoaldeak paisaje zabal eta laua erakusten du, bere lurzoru tuparritsuaz Iruñeko arroaren alde baxuak integratuz, Atarrabiaren iparraldea gorabeheratsuago eta garaiago azaltzen den bitartean, udalerria aurkitzen den Zokogunea edo arroaren gainetik agertzen den San Cristóbal mendiaren (abantxu 600 metro) hegoekialdeko muturrari egokituz.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 Euskal Herriko eskualde zabal askotan, giza-iharduera, hamarkada gutxi batzura arte ez da suntsitzaile izan.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 214 - Urdail zabal eta biribila.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 Kanale erradial zabalak . Urdail eta kanale erradial meheak.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Azkenik, harri zabal bat jartzen dute autsen gainean eta haurrei esaten diete (...).

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 96- Maskorra zabala baino altuagoa, zilbor txikia.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 - Maskorra zabala bezain altua. Zilbor haundia.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Alboko hortzak txanga zabal baten gainean.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Beste espezie batzuk ez dute gauez urgaineruntz migratzen bakarrik, denbora berean sakoneran ere egiten bait dute, gaueko banaketa maila, egunekoa baino zabalagoa izan dadin lortuz.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Orrien aldean antzu elementu edo zistidio direlakoak azaltzen dira, luzatuak eta muturra zabala dutela, zko diametrokoak.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0184 Arrubiko bizkarrean, Alotzako zabaletatik Iparralderantz.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Ikuspegi zabalago bat lortzeko azter ditzagun datu orokorrago batzu: 1979. urtean Estatu Batuetan eta Kanadan nekazaritzatik 10 milioi pertsona bizi ziren, hauek lurralde osoaren populazioa elikatzen zutelarik.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Ibaietara edo airera doan poluzioaren kopuru bat kentzea ondo legoke, baina hau hain neurri txikian lortzen delarik, galdera bat sortzen da: liburuaren hasieran erabilitako definizioaren arabera, eragin zabalagoarekin, mundu osoan milaka espezie (landare eta abereak) desagertarazten dituzten eta ekosistema osoak aldatzen dituzten ekintzak, klima bera aldatzeko zorian jartzen dutelarik, poluzio dira ala ez?.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Estepa nahiko zabal baten itsuraz ageri da (9000 h) erliebe akzidentatuko eta modu ederrez higatutako eremu desertiko bat inguratuz (Rallonen gaikaldetik ikus daitekeenez).

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Nahiko zaila dirudi Erdialdeko Bardeetaz naturazko erreserba itsurazko eta behar adinako zabala egitea ekologi aldetik benetan interesgarria izan dadin, baldin eta egun ereinda dauden hainbat esparrago soro barne sartzen ez badira.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Larretokiak zeharkatu behar ditugu orain Anbotoko gailurraren eskubira eramango gaituen haran belartsu zabal batetik igoaz, eta horretarako desnibel handia zailtasun gehiegirik gabe gainditzeko aukera emango digun bideska bat bilatu beharko dugu.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0046 FRANKOEN ZALDIZKOEN ETA OINEZKOEN BURRUKATZEKO ERA ZELAI ZABALEKO ERASOETAN / 1. Gatazkako prestaera / 2. Zaldizkoen erasoa / 3. Zaldizkoaren bilera oinezkoen trikuaren atzean.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0027 Argibideak zentzu zabalago batez ere uler daitezke, ikaslearen arreta, formara baino, edukinera zuzentzeko froga ezarleak egiten dituen moldaketa guztiak adierazten dituelarik.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0103 Idatzi itzazu orri zabal batean edo gorde daitezkeen beste lekuren batean.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Halaber, pinadien zaintze-ezak eta toki zabalen soilketak, otalore eta iratzeak ugarierazten dituzte, lehorteetan suteak zabaltzea ekarriz, guztiz erraz erretzen direlako.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Pinaditik zabalgune batetara irtengo gara, aldaitik bizkar belartsu zabaleraino jarraituz (50`).

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Eskuineko aldaiak mendi hau inguratzen du, beraz, aurrez (H) igongo gara gurdibide zabal batetatik.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Denboren joan-etorrian kontraeskuz bezala, tentazioari uko eginaz, oso merkatalgoa urri eta urrituarekin... zein oinarritan finkatu ziren gure arbasoak, hiri honi hegaldi zabal eta esperoezin hura ematearren? Turismoaren baitan. Cobreros Uranga, V.: .

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Hau da, XIX. mendetik aurrera batez ere, kartografi-teknikaren garapen haundiagoak gai ugaritasun zabalagorako aukera eskaintzen du (Batez ere Frantzian eta Europan orokorrean).

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Zabalak dira denentzat: ez dio inori aterik itxitzen ez bere erlijioak eta ez aberriak.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Erromatarrek eta bizanziotarrek hiri-bide zabalak utsi ez ba-zituzten.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Bera hiltzean lur zabalaz jabetzera irtengo dira bere jarraitzaileak, sinismen berri bat aldarrikatuz.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Berauei esker itsaso zabaletako datu-faltarik ez dago.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Hizkuntza kreatiboa dela onartzeak, zeregina desafio gisa planteatzen lagunduko dizu, ikuspegi zabal batez.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Mendizorrozako Zuzendaritza Teknikoarekin eta bertan lanean diharduten pertsonekin dagoen tratua, zabala izan da eta elkarrizketa irekikoa, askotan beraiek gure gazteenganako interesa agertu digutelarik.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Leiho zabalak eukazan logelak, itsaso urdin aldera begira.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Leiho zabal hareen aurretik gortinak egozan, oso ondo eskegita, erdialdekoek olatuen itxuraz, itsaso kolorekoak, eta haizeak mugitzen ebazanean itsasoa bera zala emoten eben, itsasoa, baina bertikala.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 Ikusi daikezunez, kasu honek erabilera zabala dauka.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 1. Ohizko zooparkeak, sarri, hiritarrek basa-faunarekin duten kontaktu bakarra izaten dira, animaliak kaioletan edo esparru zabal edo ez hain zabaletan dituztelarik.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Edozein etika ikasliburu baino areago den etika teoria, ze osoago, zabalago eta sakonago, bai eta zehatzago ere ematen digu etika bera, osoago, zabalago eta sakonago eskeiniz etika den gizakia.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Ahal zenean beti saiatu gara identifikazio-gakoetan erraz ikusteko moduko ezaugarriak sartzen, baina beste irtenbiderik ez dagoenean, hor geratzen da ilustrazio-multzo zabal eta xehetu bat jatorrizko erakuskariarekin parekatuz espezie asko arrezagutzeko baliozkoa.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 2. Hostoak 1-1,5 mm bitartekoak zabalean, bakanduak; zuhaitza edo zuhaiska tentea...... .

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Hostoak 1,3-2 mm bitartekoak zabalean, ugari-ugari; zuhaiska txaparrotua...... .

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Behealdeko hostoak txortendunak, goialdekoak eseriak; azken ordenako, segmentuak zabalean 1 mm artekoak, lodiskak, linearrak, goialdeko hostoetan 12 mm artekoak luzean.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Behealdeko hostoak txortenlaburrak; azken ordenako segmentuak 1`25-3`5 mm zabalean, obobatu-lantzeolatu eta estuki luzanga bitartekoak.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruindun-puberulentua, nahiko lasaia, edukiz pedizeloak kapsula bezain luzeak edo luzeagoak; brakteak lantzeolatuak, non lotuta dauden adarrak bezain zabalak edo zabalxeagoak; sepaloak deltatu-obatuak, ia-zorrotzak; petaloak luzangak, zilioetan listuak, izanik hauek sarritan orriaren zabalera bezain luzeak.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Leize horren sakona eta zabala neurtzeko, gure euskal liburuak eskutan hartu besterik ez dago: alde batetik (eta urrunago joan gabe), XVIII eta XIX. mendeetako euskal liburuak, eta, bestetik, gure mendekoak.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Beste hitzez esanik, euskal literatura elite batentzat gelditu da eta orduan herriaren bide zabala erdarak hartu du.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0003 Zer esanik ez, beren esangura zabalenean hartzen ditugu hemen fenomeno fisikoak.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Argi geratu da elikadura-industriak elikagaien kalitate-kontrola ere bere gain hartu behar duela, kontrol horrek duen espektro zabalean (mikrobiologikoa, kimikoa zein nutritiboa).

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Ez bakarrik euskal jakintsuak, baita mundu zabaleko ikertzaileak ere gure arazoen azterketa sakon bat egin eta horientzako irtenbideak topatzen ahaleginduko dira.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Erreferentzia horien bidez bai ikasleak eta bai profesionalak tradizio historiko zabalaren partaide sentitzen dira.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Ez al dugu inorentzat bihozkadarik eta maitasunezko adierazpenik eduki ordainetan esker onik jasotzeko esperantzarik gabe eta bihotz zabaleko izateak ematen duen barrengo pozarik sentitu ere gabe?.

780. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0092 - Kantauri urdin zabalari begira ase zeranean, pardeltxoa ireki, amarretakoa egin eta txirulari soinu ozenak ateratzen asi zen.

781. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0147 Ostatutzat estalpe
xaxtar bat arturik,
agertuko da Jesus
buru makurturik;
eta gu berriz emen
gabiltz arroturik,
mundu zabal onetan
ezin kabiturik.

782. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0095 Bearko ditugun gaikiak: irudi bat edo erlijio-gai bat; komeni dan aiñako ol zabala; kolakia; urre-opilla; mixtion; lixa; argizaria, barniza eta lore igarrak.

783. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Olako izar-laiño batetik begira, kosmos zabal onetan Lurra ikusi nai izatea, eta Lurrean Europa, Euskal-Erria, bizi naizen uria, kalea, etxea, orain irakurtzen nagoan gela au... eta gela ontan neu ikusi nai izatea... alper-alperreko bearra izango litzake.

784. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo itsua, eraztun deadarren atzetik, itxaso zabalera plaust! egin, eta Kantauri itxasoan ito zan.

785. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0040 Gure ezurrak asko dira: aundiak batzuk, txikiak besteak, zabalak batzuk, luzeak besteak.

786. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Bein baten Giartsu, amalau arroako burdin-makilla eskuetan artu, eta ludi zabalera irten omen zan, bazterrak ikusteko asmoz.

787. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0184 zuzen / zabal / erpinkari / erpinkari.

788. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0058 Kale batzuk zabalak eta luzeak dira, eta zuhaitzez apaindurik dagoz.

789. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0036 Guri Jainkoak / dezaigula bai / egin ongi,/ mundu zabalak / dezala Jauna / Buruzagi.

790. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Zure salbamenaren poza biur ezaidazu, zure arnas zabalez sendo nazazu.

791. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Barzelona`ko kai zabalean itxasontziratu ginduzuten turkiar ontzi txuri ta egoki batean.

792. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Ederra ta zabala benetan kaialdea.

793. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0168 Danetan zabalena ta luzeena, langille arrigarri ta porrukatua zan Azkue jaunak egiña da; etzuan, noski, bakarrik lana egin; laguntzak an eta emen billatu zituan; ala ta guztiz ere, bere bildumak ezur eta arri uzten gaitu; bi liburutan zatitu zituan Cancionero Popular Vasco deritzana bat eta Euskalerriaren Yakintza Literatura Popular del Páis Vasco bestea; or arkituko dituzute nai-añean erriaren abesti zaharrak, bai maite-min kantak, bai moskor kantak; iñauteri jaiak, mindura kutsukoak; seaska-girokoak, lirika ta epika ikutukoak, erlijio gaiekoak, eta abar...

794. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Gipuzkoara berriro itzulitakoan, zein sendoak ziran Don Manuelen baitan, euskerari ta euskal-kulturari bera zan eta zeukan guztia eskeintzeko, alkar ainbat maite zuten Joxe Artetxe jaunaren libururen batean irakurria gogoratuko dizuet: Beinola Donostiko kalean alkar ikusi dute; Artetxe oso pesimista, ia negarra zeriola, bere biotz aundi ta zabala idiki dio Don Manueli: Don Manuel... gure garai bateko ametsak... dana galduta dago!; zer egin genezake!".

795. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Beste batzuen ustez, jakintza zabal sakon artan naasita, oso-oso galdu omen zuan sinismena.

796. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Alderantziz, mailla batzuk igo, eta, leio aundi ederreko ibiltoki baten barrena, gela zabal batera eraman ninduten.

797. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Arri konkorren batean oztoporik egingo ez duan oiñik ez da jaio oraindik lur zabal onen bizkarrera.

798. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

799. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 Urrena atera omen zun sakeletik sokatxo bat ta asi omen zan neurtzen bai luzen zenbat zan, bai zabalen ta bai goraka.

800. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0082 Bien artean bi metro ta erdiko ibilbide eroso bat ezarriko diogu; gisa horretara ikullua egiteak, gurdirik zabalenak ere ikullura bertara sartzeko erosotasuna emango digu.

801. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Gela zabal eta eder batean gizon gazte eta dotore bat zegoen.

802. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Metak zabaldu mandio inguruan, azaoak gurutzetuaz, lurrean ez ezkotzearren; eguzkitu ta onela jaulki oi ziran galburu mardulak, arri zabal legunak joaz.

803. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0043 Gogor eraso dio, baiñon eztu ezer iritxi: gaiñekoaren akulluak oso odoldu du; bein eta berriz, erruki izpi gabe, sartu dio akulluaren eztena bizkar zabal gizenean, eta odolez, odol bero-gorriz busti zaio soiñ-axal guzia.

804. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Argi bearra zuten beraz etxetik bide zabalera jetxiko baziren, eta bear orregatik lasto itxuta batzuek zurriñetik jetxi zituen Joxamingok, piztu ta auen su-argitara joan zitezen.

805. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0109 Iñun diranak eta bi aittatu, eta... kristau elexaarra berak zionez, guzietan biotz-ukigarriena zabalazkoa, etab. esan, Lukasen Jesusen jaiotzakiko Berriona irakurri, eta entzule guztien txalo-ots artean, Gabon zorion-agurra opa, eta amaitu zun.

806. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Pozez beterik adi-erazten zizkigun HEINI`k burnibiderda, an-emengo mendiak ibarrak eta bide zabalak.

807. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Miñutu gutxi ondoren, zugaitz artean utsune zabal bat ikusi genun.

808. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Hudson River ibai zabal eta patxarakoa eskubi aldera, bere zubi bikañak New York eta New Jersey elkar lotzen.

809. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Kale luzea, kilometro t'erdikoa; eta zabala.

810. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Agoa?, ala begiak? Iñork ez du jakin, eta Mister Thomas Barrimore-Byass berberak ere, itz oiek entzutean zer iriki zuan arriturik zabalago: agoa... ala begiak.

811. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Bala sartzean, suak alkandora zerbait erre zion; eta keak eta erraultsak alkandora ez ezampecirc;, zauri zabalaren barrua ere zikindu zioten.

812. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0129 Metroren bat luze zan; ogei ta amarren bat zentimetro zabal da amar bat altu, tapoi bat atzean da aurrean bestea.

813. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Gaur oraindik ere badegu oien bearra emen, eta mundu zabalean ere bai, gure sinismenak iraungo badu, nere ustez beintzat.

814. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0006 Margolari onen lana aztertzeko egin zuen lan batean, Mari Cristina Gozzoli, gai auetan aditua danak, onela zion: Japondarren edergarrigintzak Lautrec onentzat beronen jokabidea on egiten zuen: margoa, kolorea, ez omen da zerbait itxuratzeko edo jazteko, irudiari erakuslekua jartzeko baizik: inguruaren lerroak, bein biurka, bein zoko-itxuran asmo zorrotzez banaturik, esan nai danaren adierazgarri biurtzen dira: erakustokia, zutikako nai etzanezko marraz, nai bezela zabalago nai estuago, mearrago egiten da.

815. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. gorospe 0040 3.- Bizkaia`k 100 Km2 bakoitzeko, 65 kilometro bide zabal ditu.

816. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Kristauen elkartasuna lortzeko, era ez-berdiñetako kristaueri dei zorrotza ta zabala egin die: Ebanjelioa ta sinismena artzeko oiñarritzat, egiazko elkartasunerako bidean, eztabaida ta ezin-ikusiak utzita.

817. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Belauniko eskatzen dizuet, indarkeriazko bide-zidorrak utzirik, pakearen bide zabaletara biurtu zaiteztela arren baiño arrenago.

818. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Erriko enparantzan edo errialdameneko zelai zabalen batean egiten dira apustuak.

819. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Orra lengo oker zabalean, itsututa edo, ari zaizkigularik.

820. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 Eta onelakoetan, gaur eguneko oikerak au dakarkigu: elkar-izketa, elkarrekin itzegin bearra batabestearen iritziak ikusiaz... onik dakartena onartzen saiatzeko ta aurrerantz, etorkizunerantz... bide zabal batean elkarrekin joan aal izateko.

821. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0185 Nik, egia esan, ez dakit noraiñoko egia izango den au guzia; baiña, nolanai ere, batera gentozke ontan: Euskaldungo gazteak, berriak, oraingoak... bizikera berri bat artu dula edo artzan doala... oraingo kultura-bide zabal eta orokorretan.

822. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0185 - Sutondoko bizikerari, kultura-bide zabal ta orokorrak.

823. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Muga-bitarte oietan baiña aren espiritua datza, zabal, sakon, aundi.

824. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0061 Zenbat eta luze-zabalago ta ur geiago bertan.

825. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0005 Erria zabala da, emengo beste errien antzera. Zelaia.

826. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Kristau bizitza, noski, Jaungoikoaren doai miragarri degu, eta berealako pake-atsegiñak eskeintzen dizkigu, bañan ortarako benetan maite bear degu Jaungoikoaren doaia (25) Ikus , neurrigabeko biotz on zabala izanik.

827. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 2) APIO-ARBIA: Erroa edo burua egiten du zabal-zabala.

828. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Gaurko Arantzazu bere pelota-leku, automobillentzako leku zabal, prailegaien etxe....

829. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 San Millan`en ballara, bean, zabala da; menditartean sartzen dala, estutzen dijoa.

830. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Gero ikusiko degun bezela, lengo-Euskalerria guk uste baiño zabalagoa zan.

831. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Euskalerria guk uste baiño zabalagoa ez al da? Ala deritzaigu.

832. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0062 Eskuz botatzen dute pelota, larruzko eskuzorro sendo bat erabiliaz edo goitik zabalagoa dan egur baten bidez.

833. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Oria-ko mendi-artea Gipuzkoa-n zabalena da.

834. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Eta esku-eskueran gelditzen zaie baita, ipar-sortaldetik ego-sortaldera edatzen dan Naparroa-ko alderdi zabala, Aralar erdi-aldean gelditzen dalarik.

835. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Puskarik zabalenak Oñati, Bergara ta Leniz-ko Ibarra ditu.

836. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate (Mondragoi), eta Bergara inguru auetako jende-pil ikaragarriak errez, minutu gutxian, joan ditezke Araba-ko zelaigune zabalera.

837. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Udara-aldian mendi-gallurretako belardi zabaletan egon oi dira.

838. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 El Oasis`ek dionez, Erribera-ko naparrak onela jantzi oi ziran: Artzaiak ari lodizko alkandora jazten du, tripazko barneko motx beltza edo gorontza, artille morezko gerriko zabala, auntz-larruzko galtza gorrixkak, iztertartean gogorgarri jospolituekin; algodoi zurizko galtzazpikoak;.

839. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Baita, baita... - Lau parete ditu: bi kana luze ta kana bete zabal; alturea, berriz kanaterdikoa....

840. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0070 Orregatik, pazko-pozez gainezka daude
gizon-emakume guztiak mundu zabalean.

841. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0097 Armarri azpian, arrizko ate zabal aundia du.

842. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0204 Gualberta Artetxe`k eskeñitako Illeta Donea ere, zabal xamarrean luzatuta ageri da.

843. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0026 Eskulangilleak aizkoraz eta zepilluz baliaturik albo edo bazterrak gertutzen ditu, ta berrogeitamazazpi zentimetro terdi ditu goruntza, amabost terdi zabal, eta iru lodi.

844. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Ara xabala erabiltzen dan lanabesa da, eta berori moldatzeak lau eguneko lana du Larretxearentzat.

845. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0050 Bere zuretxea aritzezkoa da, metro ta amabost zentimetro luze ta larogeitaemezortzi zentimetro zabal, aizkoraz eta arotz-marruzkaiaz melartua.

846. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Antxordoki-ren lantegia egituraz laukizuzena da, sei metro luze ta lau zabal.

847. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0112 Onen aurrez-aurre leio batek damaio argitasuna, eta leio ta sarrerako ate bitartean ageri da labe laukizuzena, iru metro ta amar zentimetro luze ta metro ta bost zabalekoa.

848. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Ba`da Bizkaian Lamiñarrieta izena duen ibai-bazter bat, arri zabal aundiak ugari dituana....

849. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Alperrik genbiltzake, ba`da, ludiko korrikalariak eta Euskal Erri`koak alderatzen Mundu zabalean atletak eta batez ere korrikalariak izugarrizko einean eta abiadan ugaldu ba`dira, gogo bakun eta osasungarri batek eragin dielako da.

850. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 Egiñ-arau edo joka-lege zabal-samarra derizkioguna, baña ziurki festa oien eusgarri izan dena.

851. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0119 Gerrialdetik josten zioten jakea lepalderaño ongi loturik, eta besoak zabal, lastoz sendotu.

852. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Bi alderditara baso illuna ta galanta, pago liranak, zuzenak, luzeak, ostajea zabala, betea.

853. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Sarrera dorre zabalakin egina; or dauzka zatirik zarrenak.

854. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Eta ez nolanai jantziak ere: Bizkai ta Gipuzkoa`n mendi-soilketa izugarriak izan diranez, Araba`k berak pagadi askoz zabalagoak dauzka, Hektarea askoz geiago gaiñera, beste biak baiño.

855. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Inguruan belaze zabalak, basoak ezin konta ala, guztietan pagoa errege.

856. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 Bataio-pontea zabala du, gotikoa.

857. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Akats eta guzti, idazle zabala dugu, ezin utzia.

858. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Cultura itzaren barrutian 36 orrialdeko estudio bikaiña dakar, gaiñ-gaiñeko so-egite zabalez osatua; aozko kultura, idatzia, iturriak, zabalkundea... orrialde ugari trinkoetan damakigu.

859. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Margo ederrenetako gerokoa, gaur ere, euzkerak gure aberriari eskeintzen diona; bere indarrez eta bere almenaren bidez, orbanak izan ditezken korapillo ta koskak, askatu ta legundu al-izango ditu; guretzat eztago ortan ezpairik; bide zabala aurrean idekirik daukagula ikusten dugu; beraren barna ibiltzeko bearrezkoa dan asgiro sortzea guri dagokigu, eta sorterri ta kondairaren aurrean, ortxe gure erantzukizuna.

860. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0203 Baña aberriaren egurats ori, gure Erri`aren mugaen barnean, trinko, zabal, sendo ta sakon, eta euzkal-gogoarekiko zedarririk gabe, edatu bearr da, bere indarr guziaren zitua uztaturik izan diteken.

861. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0159 Artu-eman zabalak izan ditu beti bere inguruko kultura guztiekin.

862. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Ez zebillen noski santutasun orren atzetik Brandeburg`etar Alberto, Teutonitar Zaldun Lekaideen Maixu Nagusia izanik, bere Lagundia ezereztu-ta, Lagundiak Baltik-ertzean zituan lur zabalekin beretzako Prusi`ko Dukaterria taiutu zuanean.

863. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0015 Mundu zabaleko politikarien arte indarkeri gutxiago, eta elkarren errespeto oberik ba'lego, erri autonomo ugariago litzake noski gizadian.

864. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Erregiñak Gipuzkoarreri eskatu zien Gibraltar'eko itsas-ate-estua eta Granada inguruko itsaso zabala zaintzeko, esagutzen bait degu zuen itsasorako abilidadea eta gureganako leialtasuna.

865. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Dale Carnegie'k Adiskideak nola egin izeneko bere liburuaren ataletako batean au dio: Biotz-zabalez goraipatu.

866. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 - Ni jaio nintzan etxea gogo erazten dit. Ederra da. Ondo eraikia. Zabala, lasaia.

867. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Alderantziz, beti, zure emaztearen bereiztasunak goraipatu itzazu eta etxekoandre zabalaren doaiak bere edertasunarekin iñor gutxik bezela alkartuta dauzkan emakumearekin ezkonduta zaudelako, bere aurrean zure burua zoriondu zazu.

868. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Eta au da Dale Carnegie'k ematen duan aolkua: GORAIPATZEKOA DAN GUZTIA, BIOTZ ZABALEZ GORAIPATU EZAZU eta adiskideak egingo dituzu.

869. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Amaika lurralde zabal galdu dugu euskotarrok mendeak-zear!.

870. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Zenbat iakintsu, ludi zabaleko ikerlantegietan, xorrikuspegiz, ezabizien izkutukiak aztertzen diardute, begietako argia galtzeko zorian?.

871. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Goxaki itza, zabal arturik orratio, goxaki mota guztiei dagokie, 150'tik gora bai bai dira, ezagugabeak askotxo, bakanak geienak.

872. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0003 Jainkoaren Bihotza, oi! bihotz zabala...
Maitasun hurrupaka hari gauzkiola:
Gutan izan dezagun Kristoren ahala,
Mundua berritzeko zerua bezala.

873. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0003 Betiereko zoriona
Hil huni, otoi! eman, Jauna,
Betiko argi zabalean,
Zure argiak argi dezan
.

874. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Bainan badakit amentsetarikan
Helduko zautala
Nik bilatzen dutan
Argi zabala.

875. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Bainan badakit amentsetarikan
Helduko zautala
Nik bilatzen dutan
Argi zabala.

876. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia f. nesprias 0003 Ez izan beldur ta ez trufa
Amentsetan euki sinestea
Idekiko duzun atea
Egonen da xoragarriena
Jakinen duzu amentsetarikan Helduko zautzula
Zuk bilatzen duzun
Argi zabala.

877. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Barur eginez, gogoan har detzazkegu, mundu zabalean barna miliunka eta miliunka jateko eskasez ahulduak eta ezinduak, hiltzerat kondenatuak direnak.

878. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0240 Haren lana haatik agertu zen lehen Mendekoste hartan: haize azkar baten burrunbarekin, inarrosi zituen beldurrak harturik zauden apostoluak, eta igorri zituen, mundu zabalean barna heda zezaten Berri ona; suzko mihien itxuran, berotu zioten bihotza, eta ordu arte mutu zaudeneri eman zioten nun-nahi eta nor-nahiri Jesu Kristoren ezagut-arazteko jakitatea eta indarra.

879. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Lerize ta Turbia artean, bide bakarrena noski, ausi-abartsuena, aren aldean zubi bat da, aldatz errez zabala, igaro daitekena.

880. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Arterio zabalen poltsua sumatzen du munstro ikaragarri baten barnean piaian ibil baledi bezala.

881. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Ia ahantziak dauzka duela zenbait minutu kurutzatu dituen abenida zabal eta argiztatuak. Loeria heldu zaio.

882. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Ubeldura zabalek bere menbro meharrak kurritzen zituzten.

883. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0005 Ondoko asteazkenean, berriz, Haller jaun protestant musikaria buru, katoliko eta protestant kantari batzuek, hamabortz egunez elgarrekin lan egin ondoan, kantu ederrak eman dauzkigute eliz-azpiko barne zabalean.

884. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0008 Zinez, Eliza bezein zabaleko bihotz batean gozatu dugu, egun hartako bozkarioa.

885. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0006 Hau, biltzarrea 2-an zela ustez, ez da agertu; bainan bertzea, Van der Bent protestanta, goizean eta arratsaldean, mintzatu zaiku, adiskidetasun handia erakutsiz katolikoen alde, bai eta jakitate zabala ta munduaren geroaz beldur bezenbat esperantza.

886. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Jainkoaren haur gira egiazki, eta Jainkozko bizi hori bere beterat helduko da beste munduan, hemengo ilunbeen ondotik sartuko girelarik betiko argi zabalean.

887. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Euskalherrian bizi-bizirik dauzkagun bi ikusmolde eta izpiritu moeta azaltzen dira; bata, Peru baserritarra, euskaldun garbia, prestua eta elizkoia, euskera errotik dakiena; bestea Maisu Joan barberoa, euskera zirti-zarta, nola nai erabiltzen duena, umoretsua, izpiritu zabalekoa, azolagabe eta jostetak eta mahai ona maite dituena.

888. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0020 Nahiago zuen bake zabalean bizi, liburu berri egiten.

889. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Zer da? Ordu arte, inguruak ezti eta zabal ginituen.

890. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Eremuaren zabalak zabalzen du gogoa.

891. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 Loakartuxea dagoela iduritzen baldin bazaigu, demaiogun indarrik, pizt dezagun; ertsia eta okertua baldin badago zuzen dezagun eta euskeraren arazoetarako beharrezko dugun itzal haundiko mintegi zabala bilaka.

892. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Utz ditzagun orain lehor-hurbileko urak eta mintza gaitezen piska bat itsaso zabaleko arrainez.

893. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Itsaso zabalean eta talde haunditan bizi dira arrain-hegalariak.

894. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Ordoki hauk ibai luze ta zabal bateraino heltzen ziren, eta ibaiaz harantz ba zuten bertze hiri handi bat, Kalagorri izenekoa.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 Ez uste guzurra dala
dabil notizi zabala
Deustun arratoi bakotxak bere
izena daukala.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 800 metro karratu lortu gabe, eraikitako edo leku zabalak, bide publikoak, antolapidetza eta/edo ez-urbanizatzeko zoluaren guneak bezala sailkatutako lurrez inguratua egon dadila.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Sarritan esan da, ez errakuntza ikaragarrizkorik barik, On Joxe Miel Barandiaranek ez dauala, gerora begira, ikertzaille talderik sortzen jakin, bere lan arrigarri guztiak, belaun aldi barriak ez sortzerakoan, jarraipen biderik barik geldituaz, baiña zorionez, aipatutako baieztapena ez da egia eta ostantzean ortxe daukaguz berak Euskalerri zabal guztian sortu dabezan ETNIKER BIZKAIA, ETNIKER GIPUZKOA, ETNIKER ARABA, ETNIKER NAFARROA eta abar, taldeak, Euzkadi guztian zear lanean diarduela, ainbat eta ainbat etnografi lan egiñaz.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azken urteotan Zientzi mundu zabal guztiko ainbat erakundek zenbat gura omenaldi eskeiñi dautseez bere bizitza guztian egin dauan lanaren ezaugarri lez.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Horietako zenbaiten kritikak merezi duen errespeto eta guzti, kanpainaren helburuek, diseinu osoak eta sloganeek orokorki harrera oso ona eta zabala izan dute herritar gehien-gehienen aldetik.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gaur Gibitegi Aian Herenegungo orrialdeetan zabal mintzatu ginen Aian izango den ospakizunetaz.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Hori bai! Aurpegia, plater azal batena baino zabalagoa duzu.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Karta hauek mundu zabalari zuzentzen zaizkio, historiaren lekukotasunari.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Azkenik, pentsatzen du seguru asko atal honetarako idazteko asmoa duenak bolia eskuan hartzen duenean, nire ideek mundu zabala dute helburutzat, ez mundu laburra.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aburupidetzan Esparru-Legeak deitu izan zaienetako bat dugu beraz aurrean, horren xede bakarra, azken baten, erapide zabal eta egokikorra antolatzea bait-da gero, nahitaezko aldakuntzak egin eta unean-uneko egoerari egokituz, kirola suztatzeko, gara-arazteko, hobetzeko eta kirolari eta kirolzaleei babesa emateko bata bestearen ondorengo egitamuak eta egitarauak egin eta erabakiak hartu ahal izateko.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horrekin batean, eta xede horien zerbitzurako lanabes gisa, Legeak, Soin-Hezkuntzarako Erakundearen aribidea suztatuz hasi, eta hezkuntza eta ikerketa-egitarauarekin jarraituz soin-ekintzapideari eta kirolari datxezkon enpresaritza-ekintzapidezko sail zabal baten iharduna araupetu eta horiei arta egin beharrerainokoak ohartematen ditu, ekintzapide horiek kirolzaleen eskubideak ahalik eta ondoen aldezteko beharrezkoak izan daitezen baldintzen menpe jarriz.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, Legeak Lurraldeetako eta Euskal Kirol-Baterakundeen egitekoa eta garrantzia indartu egiten ditu, bakoitzak bere kirol-moeta suztatzen, antolatzen eta araupetzen, diru-laguntzak jartzerakoan eta horiekiko zaingoa egiterakoan eta egitamu, egitarau eta manu orokorrak tajutzen eskuhartu eta horrelakoetan aurrera-eragile direnez; beste aldetik, Lurralde-Baterakundeek Euskal Baterakundetan eta horiek Autonomia-Elkartea baino goragoko mailakotan izango duten heineango ordezkotzaren jaurpideak, eraentza-gardentasuna eta kirolzale guztiak, kirolzale izatea Legeak berebaitan duen neurri zabalean hartuta haietan sartzea erraztu dezaten neurriak hartzea jarriz, demokraziazko barne-egitura eskatzen die.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Formula honetara iristeko kontutan hartzekoak dira Ikastolen ezaugarriak: erakunde irekia izatea, beren gaitasuna ondo frogatua izatea, bere barne-antolamenduan partaidetza zabala posible egiten duen erakundea izatea, erakunde plurarista izatea....

908. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskal hizkuntzaz egin dituen lanik garaienak bibliografia zabal batek biltzen ditu, besteak beste hauen egile izanik: Fonetica histórica vasca, Sobre el pasado de la lengua vasca, La lengua vasca, Estudio sobre las fuentes del diccionario de Azkue, eta abar.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Antolaketaren arduradun dan Josu Astondoak diñoanez, ikastaro honen helburua zera da umeak euskerea erabili dagiela ordu eta leku guztietan, eta hori lortzeko biderik egokiena konbibentzia alaia eta zabala izaten da, hau da, umeak pozik eta jolasean ibili daitezala.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Honetan datza euskal herrigintzaren zioa, arlo batetan eginiko lanak besteetan ere fruiturik ematen du, baratze muturrean ereindako haziaren emaitzak soro zabalera biziki hedatzen.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Eta hau aukeratzen du, ihes egitea, itsaso zabalaren bestaldean diren landa berdeetara, alabari kontatzen dionez.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Caritate pertsonaia, bibliko bat iduriz, atsegin betezko itsaso zabal eta erakargarria da.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Arrazoia garbia da: nekazariek lursail zabalak behar zituzten, belardiak arbolarik gabekoak.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Prentsaurrekoaren bukaeran aditzera eman zutenez, dei zabala egiten diete guztiei lehenbaitlehen koalizioak Eustasio Amilibia kalearen 9.ean duen sedera ager daitezen, Giza Eskubideen Erakundeetara behar diren protestak agertzera joateko, datoak bildu nahi baitira.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Programa oparoa, tematikaz zabala.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Eskerrak bere onera etorri zanian, Bestiaren ordez, Vespia esan nahi zabala konturatu zienari, bestela oiñdio be Mibai baztarrak segiduko giñuan.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Iparraldeko kargu publikoei igorririko gutun hau hitz hauekin finitzen da: Pentsatzen dugu jakinen duzula erakusten mementu latz honetan zure arduradun kontzientzi, zure izpiritu zuhurra eta bihotz zabala, kapable izanen zarela erabaki zabal baten hartzeko gure artean bizi diren euskal errefuxiatuak zainduz.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Zona guztia kontuan izanez, zona guztiari dagokion plan global zabala burutu behar da, beti partxe txikirekin ibili gabe.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Izan ere, azken urteotan bakar batzuen oihua izan den erreibindikapen hau, oihartzun zabala eduki dezakeen deiadarra bilakatzen ari baitzaigu.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lehen egunean 20 futbol zelai antolatu zituzten hondartza zabalean zehar.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Jaurlaritzak ordezkaritza zabala bidali zuen Kilometroak-84ra.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Eztago ikusi besterik, Gipuzkoa zabalean, erri txiki eta auzune asko, betidanik apaizak izan dituztenak, gaur apaiz gabe daudela.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Gertakizun onek neretzat au esan nai du: Donostiko eliz-barrutiak, egunik-egun eta DOMUND jai ospatsua simbolo bezela artuta, jarraituko duala mundu zabaleko Mixio guztien ardura izaten.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Eta eginkizun zabal ontan bere almen guztia ipiñirik, era berean saiatuko gerala Aita Santuarengandik emanak ditugun gure eliz-barrutietako Mixioak aurrera eramaten laguntasun osoarekin.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Auzitan eta auzitatik kanpo, Biltzar Nagusietan hartutako erabakietan daudenez eta legeen aginduz Biltzar Nagusiarenak izan edo Araudiak horrentzat gordetako eskubideez besteko inolako mugapenik gabe Baltzuaren eraentza eta ordezkotza bere zabalenean dagozkion Baltzuko bateango ihardutze-saila da Arduratze-Batzordea.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrizabalaga 0001 Ekintza puntualak ere egiten ditugu; ALIRITXI eguna, hau da, Urretxu, Zumarraga eta Legazpiko atsedenaldiko taldeak biltzen gara, denon artean egun alai bat igarotzeko; TXIRRIN-TXARRAN eguna, hau zabalagoa da, Gipuzkoako Bizi Alai taldeen barruan sarturik dauden atsedenaldiko talde guztiak biltzen bait gara.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0002 Erakusketa zabala da eta gauza ugari ikus ahal dira.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Afrikako herrialderik gehienetan eta Latinamerikako gune zabaletan batez-besteko errenta %10etik %25era jaitsi da joan den hamarkadan.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Oro har, mundu zabalean zehar, 100 milioi haur baino gehiago dira haur abandonatu edo familigabe hauek.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Horregatik Nazio Batuen Biltzarre Nagusiak Haurtzaroaren Urte izendatu du 1990 urtea, guztiok gogora ekar dezagun haurraren oinarrizko eskubideak (bizia, osasuna eta hezkuntza) oraindik populazio zabaletan ez direla inola ere egia bihurtu.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Kriterioen artean, kalitatea eta komertzialtasuna uztartu behar ziren, hain aukera mugatuak bidera dezakeen kultur abaniko ahal zen zabalena aintzakotzat hartuko zen (espainolez idatzitakoak baino gehiago dituela kontutan hartuz) eta, jeneroan dagokionez, sailkapen garaian inolako eragozpenik izango ez zuketen obrak hautatu behar ziren: nobelak.

932. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Euskal egunkaria zabala izatea nahi bada, ezingo du ahaztu, gaur egungo euskaltzalegoan, eta irakurlego potentzial horretan ere, gehiengorik haundiena gaurko instituzioetan lejitimaziorik ikusten ez duen hesparru zabal hori dagoela.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Azterketa orok erakusten duen bezala ARGIA dela ezagunena den aldizkaria, irakurle kopururik haundiena duena eta bere irakurlegoa espektrorik zabalenaren islada dela gauza bera al diote guztiok ordaindu eta zortzi hilabetez gorderik dauzkazuen CIESen datuek?.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 ARGIAk beti pentsatu du euskal egunkariaren edozein proiektuk jarrera zabala eta baterakoia eskatzen duela, euskaltzalegoa osatzen dugun giza sail honek izan behar duelako euskararen aldeko edozein proiekturen oinarri.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Hego Euskal Herriaren bake egarriaz askotxo dakiten hiru euskal artzain hauek kontsentsu zabalaren ez horregatik zuzena hautua egin dute, Herri baten, oraindik aske ez den gure Herria eta berezkoa behar lukeen askatasunaz txintik ere aipatu gabe.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Erronka latza eta arriskugarria egin dutela aipatu dut arestian, otsoak erakutsitako bide eroso eta zabala arriskugarria izan bait daiteke artzaientzat, beren ardiak konturatzeko irentsiak izango bait dira.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Gotzai-artzainek jakin badakite otsoak faltsuak izan ohi direla, batzuetan bakarka baina askotan taldeetan erasotzen dutela, kontsentsu zabal edota gose handiaren aitzakiaz ia beti, baina artzainek ardiak euren larruz defendatzen dituzte, ertzain diren heinean bederen.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Orain arte konponbidea bi aldeen artean zegoenean eta konponbidea baketsua bezain zuzena izan behar zuenean Joxe Arregi hil zutenei kontsentsu zabalak berriro ere, ez horregatik zuzena zigor ez-etiko bat ezarri dienean.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Bake askatzailearen izenean guztia da bidezko, baita armak isiltzea ere; baina Melillako presoaren edota Ziburuko errefuxiatuak jasaten duen bake isila eta isil-erazia ez da zuzena, ez da onargarria; orain arte Madriletik proposatu zaizkigun kontsentsu zabalaren onespenez bakerako neurriek heriotzera eraman gaitzakete, eraman nahi gaituzte.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Artzai girotik irten gabe, Zaraitzun eta Erronkarin, eguzkitan dauden harri zabal batzutan abel gorriei gatza ematen zaie.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Hola dugu moldatu maiatzaren leheneko, Baionako komertzialdegian, bilkura zabal eta ireki bat, euskal kulturari atxikiak direnak denak deituz biltzar hortarat.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Laugarren pundua, eta eremuak zabal dauzka, kulturaren sustatzea, izan bertsu, kantu, soinu, dantza, antzerki, prentsa, irrati, hots, izan idatzizko ala ahozko euskal giroa gure artean azkartuz (indartuz) joan dadin.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Euskara batzeak tresna gero eta egokiagoa eskuratu digu itzultzaileoi eta horretan Euskaltzaindiaren lana ezin estimatuzkoa da, baina oraindik ez dugu ahaztu behar gramatika eta hiztegi arauemaile osorik ez dugula, euskararen erabilera ezberdina dela gai eta gizarte-sektore ezberdinei dagokienez eta itzulpenen irakurlegoa ez dela zabalegia eta sarritan euskal idazleek sorturiko testuak irakurtzean baino ahalegin handiagoa egin beharrean aurkitzen dela.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Jonek eremu zabal batean bide ezberdinetatik jo nahi izan du, bere bide eta tankeren bila aritzen den edozein hasberriren modura.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Indusketa horien emaitzak (megalitoak Entzian eta tailer aztarnategi batzu Urbasan) argitaratu ziren herrialde bakoitzeko aldizkari berezietan (Estudios de Arqueologia Alavesa eta Trabajos de Arqueologia Navarra) Jose Migel de Barandiaran Arkeologia bekak bi taldeen ahaleginak bateratzeko aukera eskaini zuen, lurralde horretako xehetasunak hobeki ezagutzeko, beste espezialista batzuren parte hartzea eskatuz, aztarnategiak (lurpekoak eta bizilekuak) osotasunean ikertuz eta Prehistoria hurbileko denbora tarte zabal batean - Neolitikotik (Kristo aurreko 4000 urte lehenago) Aintzinatearen amaiera arteraino (Kristo ondoko IV. mendea) lurralde hark ezaguturiko baldintza eta baliabideen zernolakoa eta bilakaera aztertuz.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Jose Miguel Fernandez ere estetika-masajeen bitartez sartu zen askoz zabalagoa den mundu honetan eta gaur egun osteopatiaren arloan murgilduta Barruraino sartu dago.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Ondorengo egunetan izango dugu aukera zabalago eskeintzeko.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Bestalde, sekulan baino espioi truketa zabalagoa egitera omen daude Alemanian, operazioan hamarren bat herri inplikaturik daudela.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bizar luze bat, papoan beheiti; xapel handi bat, hegal zabal batzuekin; gerrian, arrosario eta sainduen erlikiak dilindan; kapa bat, arrain-beharriz estalia; kuiatto bat, makila bat....

950. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Leku patartsuak dituk eta hortako ere, behar bada, eremu zabaleko etxerik ez die egiten ahal.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Euskalerri`ko bazter guztietatik eta mundu zabaletik etorriak dira eskutitzok eta irakurleak gauza guztiz jakingarriak aurkituko ditu liburu onetan.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. ansola 0001 Luis Buñuel entzute aundikoa da mundu zabalean, zine kontuan.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Herri honek plaza eder eta zabal bat dauka, iturri eder batekin.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Publiko egiten dugun Agiri honek, azkenik, argitasunerako eta eraikuntzarako bidean laguntzaile izan nahi luke; argitasunaren bidetik etor baitaiteke, eta ez besterik, guretzako esperantza zabala eta eragilea.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 MAILA ZABALAGO BATZU IKUTU BEHAR

956. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Egia esan, problema horri konponbide bat aurkitzeak beste eremu zabalago batetan aurkitzea suposatuko luke: gizarte osoaren pentsamoldeenean.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Mendeak dira bizimodu obe baten billa itsaso zabala ala-ola igarota Ameriketa`ra jendea saillean joaten asi zala.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Munduaren aurreratzea era guzietara da: Gizona illargira eldu da ta an saltoka ibilli, sendakintzan gauza arrigarriak egin dira, kultura gero ta zabalago dijoa erri jende artean.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ez, aurrerabideari ez zaio langarik jarri bear, gauza ugaritasuna gero ta zabalago izan dedilla.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan alaz guztiz ere ta oraingoz, erri subdesarrollatuen iduri bizi ta ozen bat da India; analfabetoak, 70%, gero gose aztarrenak, sendagilleen falta, 56 milla sendagille daude bakarrik orrelako erri zabal batentzat.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Euskalerrietako langilleak ere onuragarri degu aldiz gure begiok ludi zabalean ipintzea, gure emengo arrazoiari begiratzetik utzi gabe, noski.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 Bere biotz zabalak etzuan iñola ere onartzen txikizio ura, baiña gizon bakarra zanez nola egin gerrari gerra? Ederki arkitu zuan bidea gizon onek: goserik zegoanari jaten eman, zaurituak sendatu, eta bearrik zuten guztieri bere etxeko ateak zabaldu.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikastola bat jasotzeko laguntza eske norbait dijoakienean, itz jario galanta bota ondoren, amar duro ematen dute karidade gisa, biotz zabalez.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ez dira konturatzen, euskal alorra ez dala bukatzen seme-alabak bialtzen dituzten ikastetxe orretan, baizik eta alor ori askoz zabalagoa dala.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Alako ikastetxe aundi ta zabalak euskal-umez ta gaztez beteta dauzkaten Marista, Marianista ta Salesianotatik etzan alerik ere azaldu.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ikastola demokrazi zabal baten barruan moldatu nai izan zuen, iñongo goitik beerako aginpiderik gabe, amaika ezi-lan egin zitun naiz guraso naiz andereñoekin.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Ikastola eta euskera gain sortu zuan gaiñera liburu bikain bat, bi gai oien arazoak zabal aztertzen zituena.

968. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Sendakintza-alor zabaleko jakintsuak or ari dira buru-belarri aurrak sortzeko ta mundura ekartzeko bide berrien billa.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Agertu ere, bi txosten agertu zituzten Lan Kide Aurrezki`koek, bata Euskal ekonomia texto zabal batean, eta bestea zifra edo zenbakietan.

970. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Kontuan artu bear da naiz ekintza berezi batzuk egin eta propaganda zabaldu, Madril aundia dela eta bitarteak zabalak eta orrek elkartasun bat sortzeko baldintzak autsi egiten dituela.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lizarralde 0001 Hemen planteatzen ari naizen arazoa sintaxiarena baina zabalagoa eta sakonagoa da, noski.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Zeina mundu zabaleko 50 herrialdek sinatuta egonik, dagoeneko 20ek besterik ez baitute aipatu komenioa berronetsi.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Nolakoa den Larrañe herria ongi hartzeko, behar zaiote behatu, mailka-mailka, ohantzea harrokari bezala, bainan ohantze nasai, zabal hautak dauden, mendiari lotu laborari etxeri.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 MUNDU ZABALEAN

975. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 MUNDU ZABALEAN

976. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 MUNDU ZABALEAN

977. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Ainitz badira, beren otoitza hedatzen dutenak Eliza guziaren xedetarat, mundu zabaleko behar-orduetarat.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Idazkera eta mintzaira aldetik, euskara batua; ez haatik eskualde bakar batera bihurtu euskara bat: ala ziberotarretik, ala bizkaieratik, ala denetarik hartu hizkuntzak eta bihurdikak aurkitzen dira hor, zimendua aldiz manexa eta gipuzkoeratik daukalarik gure iduriko; hots euskara batu zabal bat, erdian harturik ardatxa baina ororenak onhartuzkoa.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du euskaldun izateak, gure kondairan aberastasun haundia aurkitzen degulako; gure sustraiak ugalmen-ahalmen haundia dualako; gure herritarrak lur zabalean ikutu bereiziak utzi dituztelako.

980. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Mundu zabalean

981. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Baigorri-ko barrutia luze ta zabala da; 27.000 erraguherri, Lerin, Larraga, Oteiza, Solanakoa, Morentin, Dikastillo, Aberin eta Allo barne direla.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Aukera zabala, benetan, aste honetan pantaila txikiak eskaintzen diguna.

983. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Kanta horretan asko azaltzen da sintetizadorea, nolabait Baztango lur libre eta zabal hura deskribatu nahiz.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Bertan, iazko irailetik aurtengo abuztura bitarteko gertakizun inportanteenen zerrenda kronologikoa dator, Iparraldeari buruzko txosten zabala, Xabier Lete eta Martin Orberekin elkarrizketa luzeak eta hainbat jenderen iritizko artikuluak.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Abade lez, besoak zabal-zabal ebazala bardin besarkatzen ebazan goikoak eta bekoak, gorriak-eta zuriak.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Buru-jabetza zabala lortu arte, edo askatasun osora eldu arte, ez dago gure ekonomi-gaisoarentzat osasun benetakorik.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Bide luzea orretara eltzeko ibilli bear dana, luzea Euzkadi'n, luzeagoa mundu zabalean.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Merkatu zabala, idegia egoan sasoi aretan.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Iru ordu-lauren geroago, ganera urten: basoa amaitu egiten da ta landa-zelai zabalak asten dira.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Euzko abertzale guztiok dakigun lez, Iralla-ren azkenengo igandean, 29an, ospatu zan zortzigarren Alderdi-Eguna, Gasteiz ondoko Salburua zelaikada zabalean, millaka asko alderkide bilduaz eta abertzaletasunen etsaien ernegugarrirako eta, jeltzale geienon poztasunerako.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Jakiña da! zelai zabal artan bildu zan ostetza, zenbatutzen oso sailla edo eziñezkoa zana, baiña, bertaratu ziran berebillak eta berebiltzarrak zenbatu ezketiño, erraz egoan, gitxi gora-bera, igarten, eun da ogeita amar millatik gora izan gintzazala bertaratuak, nai ta zerbait geiago bere orretariko bilkuran ikusten oituta egon aurreko urte batzuetan.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Mundu zabalean diran beste bide oker batzuk be ikututen gaitue: Izkillubideak, izadia alperrik galtzekoak, Kizi eta atomoaren arriskua eta danaren ondoren lez mundu zabalean legenar lez zabaldu dan gosea.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Sailka dezagun mundua hiru sailetan: 1) Erresuma nagusienak. U.S.A., U.R.S.S. eta Txina; 2) Europa eta Japon, bigarren sailean; 3) eta hirugarren, zerbaitegatik, hain zuzen, Hirugarren Mundu deritzana osatzen duten erresuma multzo zabala.

994. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Fabra, Pla, eta beste asko, Renaixensa deitu zen kultur eta politikal mugimenduaren ondorengo ziren, baiña ondoren hori hogeigarren mendearen lehen hogei urtetako politikoek beste era dinamiko eta sakonago batean moldatua zuten, helburu berezi eta nagusi bat programa bezela finkatuz: Catalunyaren ekonomia, administrazio eta kultur aldetikako autonomiarik ahalik eta zabalena, hain zuzen.

995. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Pla-ren liburua osorik aztertzeak toki asko xamar hartuko luke, Catalunyaren kondairaren une nagusienetako baten adierazpen sakon eta oso zabala izanik, ezin baita bi lerrotan laburtu.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Nere ustez, Cambôren azterketa horrek aspalditik galdurik dadukagun joko politikoaren zentzu zabal eta biurria piztu-erazten lagun bailezaiguke.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Larresorok gai hau aipatzean, zabal eta sakon sentitzen duela pentsatu nahi dut.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Hizkuntza, berez, gai zabala da eta Saiakera hauen bost egunetan, ez da agortu.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Lo zaku arinak... eta gure gauetarako babesleku bezala, inon dagoen gelarik handiena: zeru zabala, beti miloika izarrez josita.

1000. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Gure artean be, berbeta zakarra eta baraokeria zabal dabil.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Oraiñ, ostera, naiz ta mundu zabalean jende asko gose-pean bizi, Europan ugaritasun geiegiak buruausteak emoten ditu.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Baña erriak zabalean 17 kilometro kuadrado daukonez, metroko 60 litro egin ditu.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ZUZENA EZ DAN PENTSABIDEA Zabal dabillen pentsabide bat onako au da: demokrazibidetik datozan legeak ontzat emotekoak dirala.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Oso zabala izaki, ale hau erabat llabur gera daiteke gaztediaren arazo piloaren aurrean.

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Noiz amaituko Euskal Herriko Lurralde hau drogaren banakuntzarako eremu zabal eta erraza izatea, guztiok dakigunek lasai asko bana ahal dezaten?.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Hemen aitortu duzu txirotasunaren ikuspegi zabala: norberaren maila, sine propio moldatzea; elkartekoa, jabegoaren elkarbanatzea; gogo-maila, besteekiko irekia izateko jarrera espirituala; giza-politiko maila, ez edukitzea pobreekin elkartzeko, solidarizatzeko, denok elkarrekin abiatuz gizarte anaikorrago eta zuzenagorantz.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Zeru urdin zabala...
hodei beltz batez zatitua.
Zoaz, alde, ospa hemendik!
Zatarra zara, iluna zara... tristea zara.
Alaitasunaren gidaria,
poz emailea,
zikindurik, narrazturik.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Gabardina zabal baten azpian gordetzen zuen bere gorputza.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Gure lapur aztoratua gela zabal baten txokoan zetzan, whiski botila zapal bati atxikirik eta noizbehinka eztarria hezetuz.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 - Bereizkeria ikasle kopuru zabalaren jatorriari buruz, bereizkeria hau irakaskuntza dohaintasunaren subentzio politika mugatuaz gehitzen da.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 - Batez ere gure ikastegietan ABERASTEKO IZPIRITUA ez dagoelako eta elkartzearen zerbitzuan esku zabalik lan egin dugulako bakarrik.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Italia eta Cataluyan zenbait esperientzia aztertu ondoren, eta Euskal Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak horrela eskatuta, Plangintza zabal eta koerente bat burutzen du Irakasle Eskolak: orain indarrean dagoena, hain zuzen ere, bere laugarren urtean.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Unescoren Albistariak eremu zabal hori aztertzeko asmoa hartu du.

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Historiaren ikuspegi zabala emateko, egiazkoa hango den ikuspegia emateko, artxibategi guztiak, iturri guztiak erabili behar ditugu.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Zer esan berak izan zuen eraginaz? Uste zabala dago Art Nouveau Europako adierazpena izan zela batez ere, eta zertxobait Iparramerikara iritsi zela gehienez ere. Uste ustela.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hori horrela delarik, aski definizio zabala hartu zuten, osoko arte obrak sortzeko zenbait trebetasun eta teknikataz baliatzea bultzatu zuten figurarik nabarmenenak ez ezik, horrenbesteko anbiziorik gabe izan bazen ere urbanista eta Art Nouveau-ren hedatzaile gisa garrantzi handiko papera jokatu zuten sortzaileek ere bertan sartu ahal izateko.

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Bere sinpletasun eta handitasunagatik kontakizun honek azterketa zabal eta sakona merezi zuen. Lastima! Delphine Gigon (Suitza).

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Mundu zabala guztiei eskainia den bezala, guztiek ere beren aukeren arabera kokalekua hartzen dutelarik mundu horretan.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Auxe dozu Erkiaga olerkaria, sakon, goi zale, zentzun zabaleko. AITA ONAINDIA .

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Eta Seminario Aundiko apaizgaien talde zabalenarekin, ba-daude, baita, kanpoan bizi diran apaizgaien taldeak ere.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Ala ere, uste degu, dezakegun artean, au dala gure egitekoa: saiatu bein da berriz gaurko garaiari leial izaten; leial izan, gaurko ta betiko diran arriskuekin erne egonaz; leial izan gaurko balio-iritzieri minberatasuna ta arrera zabala izanaz; au da, kristau eta apaiz-presentzi bat edukiaz.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Orrela, Jaunak bere artaldearekiko duan ardura ikusirik, eta Elizaren bearrak kontuan edukirik, Jaunaren deiari biotz zabalez erantzuteko prest egon ditezen.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Gaztedia biotz zabalekoa da.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Ez dio Patxi Altunak dossier zabal eta dokumentaturik eskainiko, ez dio Kaja Laboral Popularrak couche paperezko hiru kilotako mamotretorik eskainiko.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Eta hauteskundeak irabazirik, Konstizuzio berri bat idatzi, Konstituzio zabal eta demokratiko bat, frankismoarekin bukaturik eta sozial transformazioei bidea irikitzeko.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Konstituzio zabal eta demokratiko bat lortzea da gaur lehen helburua.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Alde honetatik, Europako konstituzio askotatik aurrerago doa, zabalagoa gertatzen da.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Diskusio zabal eta demokratiko bat beharrezkoa da, herri osoari agertuz eritzi guztiak.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Barneko merkatua, familietakoa nahiz lantegietako, ez zen zabala, eta berak esitzen zuen ekonomiaren hazkundea bide hertsietan.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Beha dezagun, laburki bederen, mundu zabalera.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 OCDE-ko erresuma aurreratuek zorrak iraungi ahal izateko, mundu zabalera esportazioak egitera premiaturik arkitzen dira.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Portaera zabal horren aurrean zera etorri zitzaidan burura, Euskal Herriko Elizak bere liturgi itzulpenak egiterakoan erabili duen exklusibismoa, hainbeste arlotan guztiok dakizkigun ondorio ez hain atseginak ekarri dizkiguna.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1978 0001 Hain zuzen, ikuspegi zabalago batetatik, aurrera jo dezake kristauen eta marxisten arteko elkarrizketak.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Bitaño kultura arloan mugitzen zitzaizun, eta gure gizonaren ustetan, kultura oso zabala zen, nola euskal kultura hala munduko kultura, begi zorrotzez begiratzen zion, eritzi kritikoak agertzen zizun.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Urte hontako Otsailean bide zabal guztiak traktorea bete genituen, formalki lehendabiziko protesta orokorra eginez.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0070 ATEAK ESTUTU ALA ZABALDU...? KARMELEN bideak zabalagoak direla len baño garbiro ikusten da.

1037. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0104 Igandetan Maria zinez pampina,
Zapata chabalekin soin motch urdina,
Berac egina;
Elizaco bidean arin arina,
Mila Sorgina!
Errege baldin banitz zer Erregina!

1038. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 SABAL, sabala

1039. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 sana padekos sabalak esnetzue da, esnetzue da beixe, ostantzien sana padekos o estuek esta esnetzue beixe

1040. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0127 Oneik mapa-mundi zabala erabilten dakie.

1041. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 KAPI.- Askok uste dabe itxasoa zabala eta sakona dala.

1042. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00041 Lurralde zabala, baina proportzionalki despopulatu eta pobreagoa.

1043. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00105 Gizatasun arloan, nortasun handikoa zan eta bihotz zabalekoa. Herria maite ez eze, bihotzean barruan eukan. Gernikako arbola, aldean eroiala zirudien.

1044. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 (...) pagadi zabal hartan, gane ostotsu ilun harek ezin eragotzi eban argi-apur gaiztotxoren bat besterik ez egoala, oihu urrun bat entzun neban Iturrateeeeee....

1045. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Soixa, ba, lurra ta berarra ... bai, selai bat, esta? au selai bat da, ba, atxurra artzen da ta, ba, onen maixan sendoera inguru ero meiau ero, sean, meia sea etaatzen da, da berarra serraua bada ... sean, samur-samurra bada ba, apurtu eitten da sabal etaa eskero ta ba, txikitxuuak, da arekin ba, bata bestian segidan, segidan, ba, tapau, da geo, geo lurrakin, e, gaiña tapau; da ola enborrakiñ ero buruakin eindako aundixa sanian, ba, eitte, itteben ola tamaño ontaako soi aundixakin paeta eiñ, ta geo a egosixas mermau eitten dau, mermau, ba, bajau eitten da, da masuekin ba, maso aundixak, da masuekin juas uekua bete ero erretiratzen, bajatzen, bajatzen, bestela berris, e, barruan, senbat ueko geixau eta ba orduan, e, suak, e, geixau erre eitten dau, senbat ueko gutxiao ta obe (...).

1046. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00253 Honelako hamaika pentsakizun eginda, bueltan etxerantz nentorrela, goizalde beranduan gehienik, neure Dyane kulunkarian ezin nintzen kabitu eta edozein ikuspegi zabaletan geratu eta bide baztarrera urtengo neban, alde bietako ateak zabalik itzita, infinituak leku gehiago euki zegien.

1047. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Gaia zabalago egitearren, Mungia, Bermeo eta Ondarruko euskerari buruz izango da.

1048. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0049 /o/ bakartia, aurrekoa, zabala.

1049. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0055 Balitike Larramendi Bilbon berak izaneko giroan erdalduntzea, baina nekez sinets dezakegu Bilbo XVIII gizaldian erdaldun hutsa izan zitekeelakoa; are gutxiago, orduko baino zabalagoa den gure gaurko Bilbo honetan, bertoko jatorrizko euskaldunak topa daitezkeena jakinik.

1050. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Ez dot hemen konzeptu honen azalpen zabalik emongo, gehiegi ez luzatzeko, baina pisurik gehienekoa eta gogoan euki beharrekoa azalduko dot labur, ahaztu barik aitatu barik itxiko ditudan hainbeste aspektu, derrigorrezkoak egiten dirala modu esanguradunean ikasi dagien umeak eta modu esanguradunean irakatsi daigun nagusiok.

1051. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Bitan zatituta dago: lehenengo zatia bestea baino zabalagoa da.

1052. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0081 Honi buruz hiru hipotesi egiten izan dira orain arte, nik dakidala; alde batetik, D. Rijk-ena geneukake, beronen eritziz, erlatiboaren arabera, euskaldunen artean hizkera moeta bi bereiztuko lirateke, bata hertsia eta bestea zabala; hizkera hertsidun euskaldunen artean kasu gramatikalen erlatibizapena baino ez litzateke onartuko; besteentzat, ostera, erlatibizatzeko aukera deklinabidearen kasu sinple guztietan egongo litzateke; halanda ze, hizkuntzalari honen arabera ondoko kasuok ezin erlatibatuko lirateke:

1053. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Ondorioei buruz Eibarrek eta bere biztanleak esan beharko dabe euren iniziatiba mundu zabaletik dabilzan elorriotar askorenagaz zer ikusirik daukan edo ez.

1054. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 XVIII. mendea demografi zuzpertzearen hasiera bada, jaiotzen ugaritasunak badauka zerikusirik eta hori dala eta zabalago ikusiko dogu.

1055. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 AMOROTOK (18 irudia) bere aldetik piramide zabalagoa dauka, hau da biztanlego gehiago, eta hiruki itxurakoa: zabalago oinarrian, adinetan gora doan heinean estutzen doana.

1056. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0053 Laburtuz, gizarte gaztea, 39-59 urte bitarteko helduen kopurua aitagarria bada ere; hemendik jatorko piramideari bere hiruki itxurea, oinarri zabalagaz.

1057. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Beraz, oso oinarri zabala piramide honetan ere, mutikoak neskatoak baino gehiago dirala, egoera normala eme baino ar gehiago jaioten dala egiaztaturik dago eta.

1058. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Gaztelaniaren ondoan euskerak egin dau hots Gordexolako etxape zabal sendoan.

1059. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0010 Eguzkia biotz zabal
doa ortzetik urera,
bere nori-nai guztia
ixuriz ur urdiñera.

1060. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Gabardina eta txapel zuri izanak daramatza soinean, arretarik gabe; alkandora zahar bat, galtza zabalak txorkatilan lotuak, galtzerdi lodiak eta gimnasiako oinetakoak.)

1061. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 JOJO: (Keinu zabal batekin.) Guztiei.

1062. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak landaturismodekretua 1999 00011 Hala ere, landa-turismoaren kontzeptua nekazalturismoarena baino zabalagoa da; izan ere, azken modalitate nagusi horrekin batera, beste formula batzuk ere badaude demandaren interes zehatzak bete eta erantzuten dituztenak.

1063. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00014 Gauzak horrela, tokiko merkatuek eta merkatu txikiek gero eta erreferentzia zentzugabeagoa osatuko dute, eta handiak, zabalak eta lehiarako prest daudenak hartuko dira kontuan.

1064. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00014 Merkataritza ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko beharrezko maila delakoa zabalago hartzen da, bien arteko lotura askotan gertatzen baita bitartekari baten banaketa-zerbitzuen beharrik izan gabe.

1065. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 2.- Arriskuaren nolakotasunak edo zabalerak, larrialdi-egoeraren garrantziak edo martxan jarri beharreko zerbitzuek eta baliabideek bakoitzari dagokion planean aurrikusitakoak gainditzen dituztenean, larrialdiaren beharrei jarraiki lurralde-plan zabalagoa jarriko da martxan, bai diharduen administrazioa osagarrizko baliabideak ekarriz sendotzeko lanetan, bai lurralde-plan zabalagoan egiteko horietan diharduen agintariak ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa bere gain hartuz.

1066. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Gure asmoa, horien berri ematean, oinarri numeriko ez oso zabal bat eskaintzea izan da.

1067. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00092 Iraganean bazatekeen batasun handiagorik hizkuntzan, denbora historiko edo dokumentatuetan baino. Egin dezagun kontu, euskarari dagokion bezainbatean, denbora historikoa oso berandu hasi dela, hots, hamaseigarren mendean, ordukoxeak baitira lehen dokumentu idatziak, gorputz aski zabala dutenak ikerkuntzarako. Mintzatu hizkuntzan badira zenbait euskalki, zazpi R.M. Azkueren iritziz. Idatzira etorririk, zazpi horietarik lauk dute erabilera eta tradizio literarioa. Egun, idatzian, batua deritzona da erabiliena.

1068. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Prozesuaren abiapuntua, erabilera da; hizkuntzaren lorpen prozesu naturalean, erabileratik abiatuz, eraikitzen da ezaguera eta motibazioa sortzen da. Hau honela, gure programaketak, ahalik eta erabilera testuinguru zabalenak eskaintzea luke oinarri bezala. Ziurtatzen al dugu honekin hizkuntz lorpen egokia, ezaguera maila nahikoa eta motibazio jarraikorra?

1069. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00343 VI.44. irudia. Lore angiospermoa. a) Estaminea ikus daiteke. Harizpia eta antera izeneko gune zabalagoa bereiz daitezke. Antera bi tekatan banatuta egon ohi da eta hauetako bakoitzak bi polen-zaku edukitzen ditu. b) Karpeloen zehaztasuna. Botila-forma dute eta bertan egitura hauek bereizten dira: gune zabala edo estigma, estiloa (edo obulutegia komunikatzen duen lepoa), obulutegia (biribildua izaten da) eta honen barnean dauden obuluak

1070. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 Hara heltzean zapatilak jantzi, beheko sua piztu eta besaulkian eseri zen zabal-zabal, begiak itxita.

1071. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00077 Metodo hau erabiltzen da gatzagatan. Gatzagak kostaldetan kokaturiko itsas gune zabalak dira, bertan ura giro tenperaturan berotzean lurruntzen da, eta gatza geratzen da solido kristalino gisa.

1072. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Garai guztietan, gizadia, Unibertsoaren kontzeptu zabala lantzen ahalegindu da, beti ere esperientzia metatuan eta behaketan oinarrituta.

1073. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Programa horren barruan hainbat hitzaldi eta ihardunaldi antolatu ziren eta horrek filosofia berri bat eta ingurugiro hezkuntzaren beharrei eta ikuspegi orokorrari buruzko data base zabal bat sortzen lagundu zuen.

1074. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 IBAIALDE, IBAIEI BURUZKO INGURUGIRO HEZKUNTZArako unitate didaktikoak deritzon honetan, goian azaldutako helburuak jarraitu dira eta ibaien gaineko irakaskuntza-ikaskuntza prozesurako ikuspuntuen multzo zabala hartu da kontuan, diziplina ezberdinen arteko erlazioa azalduz.

1075. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Hori guztia gure kalterako da. Landare eta animalien aniztasuna, aitzitik, ingurune osasuntsuaren adierazle da. Ingurune hauetan, elikagaiei, sendagaiei eta abarri dagokienez, aukerak zabalak dira.

1076. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00156 Euskal Herrian badira beste paisaje mota batzuk ere. Kostaldean herri asko daude. Herri hauek arrantzantzale herriak dira eta portua dute. Barrualderago, Araban eta Nafarroan, lautada zabal eta joriak daude, Ebro ibaiak eta honen ibaiadarrek zeharkatzen dituztenak. Lautada hauek Euskal Herriko sororik garrantzitsuenak dira.

1077. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Gasteiz: Arabako probintzian dagoen hiria da, lurralde honetako hiriburua. 200.000 biztanle inguru bizi dira bertan. Bertako jarduera nagusiak industria eta zerbitzuak dira. Eremu handi eta zabalak dituen hiria da eta parke ugari ditu. Ospe handia dute alde zaharrak eta Ama Birjina Zuriaren plazak.

1078. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Hatsarrean, Kaosa izan zen. Gero, Gea, bular zabalekoa, Olinpoko tontor elurtuan bizi diren Hilezkor guztien egoitza ziurra.

1079. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Izan zuen, hala ere, goi mailako hezkuntza zabal eta sakona, gizon ikasia, letra gizona genuen eta, Bordeleko Unibertsitatean Zuzenbidea ikasten ihardun ondoren, postu garrantzitsuetan kokaturik ikusten dugu: lehenengo, Zuberoako sindiko edo diputatu; geroago, nafar aberats batekin ezkondu ondoren, Nafarroa Behereko Parlamentuko abokatu.

1080. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Hala ere, aipaturiko tituluak lehen urratsa besterik ez bide zuen izan behar, idazlearen asmoa Euskal Herriaren Historia zabal bat egiten zelarik; honen frogagarri dira argitara gabe, eskuizkribuetan utzi zituen hogei mila orrialdeak.

1081. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 - Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako euskalkien hiztegi zabalago bat egingo duela, akaso, horietan argitaratzen diren liburuak guztientzat ulergarri izan daitezen.

1082. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Euskal kultura lantzeko proiektuak gero eta arlo zabalagoak hartzen ditu: olerki, antzerki, elaberri, irakaskuntza, bertsolaritza e.a Aitzol, elizbarrutiko karguetan ibilia, hautatu zuten taldearen zuzendari.

1083. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Hona zer dioen Aitzolek berak: Idazleak aisago eta errezago ibil daitezen, olerkariek, erdialdi nekeak igarota, buruhauste gogorrak ikusita, hizketaren bide zabalak irekitzen dituzte.

1084. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Ezaugarri ekonomiko hauek gizartean duten eragina unitate honetan izendatu bakarrik egin dugu, kontzeptu hau zabalago lantzen baita 3. unitatean.

1085. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Arazoak aztertzean ezagupen zabala eta sakona eman ditzaketen informazioak eta datuak erabili ditugu, agian gehiegi, esan lezake norbaitek.

1086. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Ez gara erabateko aldaketez pentsatzen ari, jakina, baina bai arazo hauekiko bestelako jarreraz, jarrera zabalagoaz eta egoera horietan bizi den jendearenganako nolabaiteko enpatiaz.

1087. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00168 Bakoitzak eskaintza zabaletik hartu

1088. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Kazetaritza, nonahi jazo den gertakaria jaso eta ahalik eta zabalen eta azkarren hedatzeko jarduna da.

1089. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Armada iraunkorrak defendatutako lurralde zabala meneratzen zuten eta merkatal erizpideekin administratzen zituzten euren ondasunak.

1090. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Inguru guztia ondo behatu eta ahal den informaziorik zabalena bildu.

1091. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0053 Euskara hitzegiten zen lurraldeak oso zabalak ziren.

1092. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0064 Beste azpijenero batzuk, berriz, amankomunak dituzte: ipuina edo bertsoa bere zentzu zabalean, nahiz eta gauzapen txit desberdinak izan batean eta bestean.

1093. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Harrez gero, bidaiari porrokatua, mundu zabaletik ibilia izan zen.

1094. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Haurrek zein nagusiek sentitu bide dute inoiz halako barne-zirrara bat, jostailu-denda batean tren ttipitto batzuk ikustean mendi artean, zelai zabaletan zehar, zubi gainetatik eta tuneletan sartu-irtenez ibilki.

1095. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 Zekitenetik abiatuz eta elkarrizketa sortuz, gai hori osatzera, akatsak zuzentzera, ikuspegi zabalago eta lotuago bat ematera dator, ondoren, gaia.

1096. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Baina aipatu gordailuarekin emaitza onak lortuko badira, emaileen kopuruak oso zabala behar luke izan: milioi batekoa gutxienez, ehun milioiko biztanlegoa duen herrialde batean, kasu.

1097. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0042 Alkandora txuria, zabala baina eskumuturretan justuagoa.

1098. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Informazio zabalagoa biltzeko, dendariari galdetu.

1099. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 5. bere irribarre zabala erakutsiz

1100. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0011 - Aurpegia: biribila, luzea, zabala, estua.

1101. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0061 Garapena: Zati honetan informazio zabalagoa ematen da.

1102. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0055 Harria jasotzeko behar da gorputzez izan zabala. Hori altxatzea lortzen baduzu ez zara gizon makala.

1103. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0055 Errima duten hitzak: zabala eta...

1104. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0012 Izan ere, oso mundu zabala ari gara aztertzen.

1105. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0072 - Hegal zabalak.

1106. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0072 - Ataria eta balkoi zabala.

1107. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Gaiak badu, autoreak trikuarekiko erakusten duen begikotasunaz gainera, beste proiekzio zabalagorik.

1108. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0077 Kanpoko atetik sartu eta korridore zabal bat dago, ez da oso luzea.

1109. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0111 - Azken batean pertsona errezeptiboa, sentibera, kritikoa, sortzailea, hitzaren zentzu zabalenean, bere adierazpide osoa eta besteekiko komunikazioa erraztuko dien tekniken ezagutzailea heztea nahi da.

1110. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0336 Eta sistema hau oso egokia da horretarako, zeren eta, hormonek, neurotransmisoreek baino bizitza luzeagoa dute eta gainera, beraien eragina eremu zabalagoan burutzen da.

1111. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Horretarako, ordea, zabala eta irekia izan behar da gogoa, egiaren alderdi guztiak hartzeko prest dagoena.

1112. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004
-(H)iriondo: familiaren etxea hiri ondoan dago (zegoen).
-Artetxe: arte (arbola mota bat) asko daude (zeuden) familiaren etxe ondoan.
-Zabaleta: toki zabalean zegoen etxekoa.
-Iturralde: iturri aldeko etxekoa.

1113. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0028 Gela hauek oso zabalak dira; askotan jende asko biltzen da bertan: jauna, familia, gonbidatuak, herrikoak,...

1114. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0016
1.- Zabalak eta goierarik gabekoak.
2.- Xeheak.
3.- Palan aritzeko ezinbestekoak.
4.- Arrantzagunea.
5.- Edo.
6.- Jaurtikigaia.
7.- Erretokia.
8.- Txalupa.
9.- Gezi-arma.

1115. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Ia hiri osoa erabat modernoa da: etxebizitza eta bulegoz jositako eraikuntza garaiak eta trafikoz gainezka dauden kale zabalak ditu.

1116. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0089 Beren zabaleraren arabera ordenatuta zeuden eta zabalena gorria zenez goialdean geratzen zen.

1117. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Emakumeen aldakak gizonenak baino zabalagoak dira. (6. or.)

1118. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Kostaldea ebakiz beterik ageri da eremu zabaletan, higadura diferentziala bideratzen dituzten prozesuen eraginez.

1119. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00045 Besteek nahi duten bakoitzean STOP esan eta dauden tokian gera daitezke hanka zabalik.

1120. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 10. Euskal balenzaleak mundu zabalean

1121. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 Ad.: Egunon, segidako minutuotan mundu zabalean gertatutakoaren berri emango dizuegu...

1122. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Itzulinguru bat eginez, amenjesus batean belardi zabalean zegoen.

1123. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Zoletan, berriz, hormigoizko habetxo eta blokeak erabili ohi dira zurezko ohol zabal eta habetxoen ordez.

1124. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Egunero bezala, Puntakaxkar zapata, bere nagusi Euxebio eskalearen hanka zabal eta usaintsua inguratuz zihoan.

1125. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00040 - Eta eramango al nauzu egunen batean zurekin batera itsaso zabalera egun batzuk pasatzera?

1126. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. aranbarri 00041 -Jaione, esnatuko al zara? -entzun nuen nire belarri ttiki eta zabaletatik.

1127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta