XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Esan zaio, Dugiols,
soldadu maitea,
begiyak zabalduta
alchatu zaitea;
Tolosak ezdu nai zu
lotan egotea,
irikiya daukazu
obiko atea,
eta dorre gañean
zutik jartzaitea
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Zapartadan yagi, atorra-iduna lotu, txartesa ertsita, uleak ezkerraz legunduaz, atea zabaldu eutsanean, etsandreak ekarren argiari begiak zabaldu ezinik Zek zakaz? zirautsan.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Onetarako zabaldu eiguzuz Biotz andi gartsu orren ateak; bada ortxe bizi gura dogu ta eztogu beste maitetasunik gura.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Alako baten zabaldu zan leyo bat, eta agua va didar-egiñaz bota eben kalera parrastada bat mutillen urtxo.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Andik lastertxo norbaitek taun-taun atea yo ta zirautsen: zabaldu, ene kutunok; zeuon ama nozue ta guztioi dakatsuet zeozer.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eztautsugu zabalduko - erantzun eutsen aumeak, zu etzara ama; ak abots bigun, maitagarria dau.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Gero etorri zan barriro aumeakana; taun-taun yo atea ta dein egin eutsen: zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta emen dakatsuet guztioi zeozer.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Bitartean baña otsoak bere oin baltzak leyoan yarri ebazan, eta aumetxoak, au ikusirik, esan eutsen: Ez, eztautsugu zabalduko; amak eztaukaz oin baltzak; zu otsoa zara.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eta okiñak igurdi eutsazanean, yoan zan errotara ta esan eutsan errotariari: Zabal egistazu galurun zuria oñon ganera.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Otsoak norbaiteri iruzur egin gure yautsek ba, susmau eban errotariak eta ezeutsan urunik zabaldu gure.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Yoan yaken, ba, otsoa irugarrenez aumeai atera: taun-taun yo ta ots egin eutsen: Zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta basotik bakotxari zeozer dakartsat.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jaungoikoa'k bere ondasun eta erruki-ateak zabaldu ta edozeiñen eskuetan itxi daroa jaioparrien betiko zoriona ¿Zer, ura baño gauza ugariagorik? ¿Zer, Aitea'ren... jakitea baño gauza errazagorik? ¿Zer, ura ezarri ta ugutzauteko asmoz, itz orrein esatea baño eskuagorik? ¿Zer, ume jaioparriaren bizitza baño gauza aulagorik? Edonork, ba, ta edonun, estualdian, ura ezarriaz batera, ugutzauteko asmoz itzak esanaz, umetxu orren arimea betiko gaizkatu leike, gotzonen lagunkide dala, betiko atsegiñez, Jaungoikoa aintzatzera bialdu leike.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Itz bi, azkesten zaitut, esanaz, oben zikiña garrbitu, lokarriak azkatu, gaiztoki-ateak itxi ta zeruko ateak zabaltzen ditu.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jauna'ren itza iragarri ta Jesukisto'ren erakutsiak atzaldu ta zabaltzeko eskubide ta bearrkuna, yaupariena da.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 - Geidea aomiñean arrtu ta bere akatz ta utsegiteak, bearrizan barik zabaltzea, da eragoa.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 - Utseitea agiritzat euki geinke: 1. Epaikari-bidez zabaltzen danean.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Gero Kreta'ko gotzain autu eban eta arazo goitarr onetan bere indarr eta alegin gustiekaz, Kisto'ganako maitasuna zabaltzen alegindu zan.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ceure escua zabaldu, ta guztiyoc bendeciñoz betetan gozuz.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Zabaldu gendun bigundu nairik, baiño aen gauza gogorrik ez daiteke bigundu.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Seska-ganean zabalduta, seska guziak nabarbentzen ziran, eta txerri argal argalaren bizkar-ezurra irudien.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Amorratuta egoan, zer egingo ote eban, eta gogoak emon eutson, erri osoa batutea biamonerako, buldea zabalduteko.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Biamonean, nire nagosia Eleizara doa, ta kanpaiak yo-erazo ebezan mezatarako ta buldea zabaltzeko.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Bazkunaren buruba arrotza edo errbestarra dala, bertan arrotzalekerija edonun zabaltzen da.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Geure A. Basabe'k idatzi dau asko zabaldu dan Eleiz-liburutxu bat.

30. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Euzkotarr euzkeltzaliak, euzkerea, zabaldu, euzkerea erazagutu gura dozube?.

31. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Egin azkenengo EUZKEREA'n Garaitz jaunak egokiro iñuana: Irradi-bittarrtez zabaldu, erazagutu euzkerea.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Moret'ek diñoskunetz, deun onetzazko asele ederra zabaldu zan Leire-aldietan.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Noizpait, orratiño, txori abeslarija ixilddubaz dua: gorantz edo-dagi Birilla'k begijak zabaldu ta gorantz zuzendu dauz, txorija nun ikusiko.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Baña laxter bazkaltzera etorriko da ta eskalletan sartu orduko sukaldetik zabaltzen dan usai goxoak xudurrak kilimakatuko dizkio ta zerbait gogoratu arazi ere bai.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aoa pixka bat zabal ezazu (Intxaur bat sar bezaio).

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - (berriz atea joka) Atea zabaltzeko.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Aundi-mandi'ri besotik elduta) Ez zabaldu ez!.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Besteak. - Bai! bai! (zorroa mai gañean ipiñita zabaltzen dute).

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Ezkerretara, leyo bat zabaldua.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ixildu ditu! Zerbait esango zien, egunero baño geyago eskuba zabalduaz, ta or dijoaz txintik atera gabe.

42. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 5. Yagokideak berena dute: Euskera edolako bizipide ta gizarrtekoetan azkarr ta garbi eutsi ta zabaltzea, ta euskal-idazkuntza agerbide orotan pizkorrtzea.

43. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 i) Euskera ta euskal-elerrtiaren ezaguntzarako irakasguak zabalduko ditu.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Atsegiñ artzen dezu
Anima onetan;
Gorde bada gu garbi
Gorputz animetan,
Erori ez gaitezen
Pekatu saretan,
Etsaiak zabaldurik
Beti dauzkanetan
.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Jakiñic zerala
Errukitsua,
Zabaltzen da gure
Biotz gaixua:
Bai! guzaz izan
Beti errukia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Jaquiñic zerala
Erruquitsua,
Zabaltzen da gure
Biyotz gaishua:
¡Bai! guzaz izan
Beti erruquia
Ama maite
Birjiña Maria
.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Ama Birjiñac zeru goitic
Bere mantua zabalduric,
Gordeco ditu gure erriac
Beretzat beti chit garbiac
.

49. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

50. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Oben-zorrak Aitormenaz kentzen dira; oben larriyak artu bear lukean azkengabeko zigorrara aikor (1) temporal egiten da; damutasuna geroago ta aundiyago, arima Jaungoikoaren adiskideago egiten da ta on-bideak bertan sartzen dira; zeruko atea zabaltzen da; barruba (2) conciencia pake ta lasatasun gozoan atsegin aundi-aundiz geratzen da; Jaungoikoa ez bide-gabetzeko erne ta zintzuago, ta deabrubaren zirikapen (3) tentación eta erasoaldiyai (4) acometidas gogorr-egiteko azkarragoak egiten gera; biziyak dakazkiyan ezbearrak erraz eramaten ditugu, ta damu-zaleak neke-lan oyek naita billatu ta artzen dituzte, Jaungoikoari gozakai-en bat emateko.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Eta Eleizak ordutik onera, zazpi gizaldi abetan Franziskoren semeen ardurapean, beren eskuetan dauzka jarrita leku doatsu aiek danak; eta abek berak gurutze bidea, kalbarioak, egiteko oitura santua mundu guzian zabaltzen saiatu ziran.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

53. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ango amalau lagunen otsa
ango arraunen dardarra,
luma bezela treñeruata
ertzak zabaltzen afarra;
jendiak pozez ifi-aufaka,
ojuba eta diarra,
nola burutik iñori kendu
orlako festa gallarra
.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Jatorria, zenbat zabaldu dan, artutako neurriak.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Andra Maria`gazko zaletasun, eraspen eta maitasun oneik euren egongu ta bizitokia gure gogo-biotzetan dauke: biotzean jayo ta biotzean bizi dira; baña zindo ta zintzoak izateko, gitxienez be Andra Maria`ren jayen bat ospatzen dogunean, euren barreneko lurrun eta usain gozoa iragarri, erakutsi, edatu ta zabaldu bearr dabe.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Aker donearen izenean zuri damatzut daukadan eskubidea beraren izenean lege, arau ta ekanduak zabaltzeko; baita larunbat batzarretan nere ordezko izan zaitean batzarle guztien goipuru.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Ori bai; Jesukristo gure Jaunak esaten dun, lakari gañean agirian jarrtzen dan arrgizari piztuaren eran, laister asi zan bere jakintza ta donetasunezko (santutasunezko) arrgi-izpiak nunaira zabaltzen.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 (...) eskandalosoak ere bera ilda gero ere, zabaldutako gaizbideen ondoren samiñak beti dakarzki.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Pedro Bernardo etxetik atera zan batean andre Pikak bere semeari atea zabaldu zion eta azke utzi zuan, artu zuan, bidetik ibili zedin.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 Dio Jesuita beneragarri onec: 1599-garren urtean, Burgos-co urian izurri edo peste gaiztoa zabaldu zala, ta gaisso asco, San Inazioren, ezurcho bat bustitzen zan ura edan, ta beste gabe, izurri artatic libratu, ta sendaturic gueratzen zirala.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Egun eta eguzki ari nadin musuz betetzen!- Bikendi, ori pekatu itsusia duk, esan zion Mirei'k, eta otatxoriek eta gorribeltxek zabalduko ditu bezela maiteen ixil-gordea.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Maite-aroa elldu zaitenean, loreetako bat gañera ateratzen dun irriz, eta eguzkiari eskatzen zion pinpina zabal dezaion.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Eta Aita Santu Klemente XIII.ak 1760.ko Abustuaren 2.ko Decretoan eta Aita Santu Leon XIII.ac 1887.ko Uztaillaren 16.an induljenzien kongregazioen bitartez zabaldu, konzeditu, eta ematen zuten pribilejio au konfesorearen irichirako Eleizaren iru kondizioak ez betetzeko edozein motibo edo impedimentu arrazoizko daguan guzirako.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 1929 garrengo Agorreko Ama Birjiñaren jaiotz-eguna oraindik osoro ez zan zabaldu... Anai Garate, bostak bostetan, elizako ateak idekitzen ari zan.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Ogei milla gutxitxo, ogetalau naikoa, ortik aurrera geiegi, badago zertan zabaldu....

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein askotan bezela, egurr-zama galantakin basotik zetorrela, andre bat bidera atera zitzaion, eta onenbestez edo ainbestez erosita, anai Gili etxera eramanazi zion: baiña praillea zala ezagutu zuanean, askoz geiago eskua zabaldu zion.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Egun batean aitona etzan etxetikan irten, eta miñez zegoala errian laster zabaldu zan.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 23 Entzunda bakarrik au zekiten: beñola esesten giñuzanak berak, ordun gogorr zerabillan siñestea orain zabaltzen du.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 2 Goitik argituta igo nintzan, ta atzerrietan zabaltzen dudan Berri Ona angoei ta batez ere nagusiak ziruditenei azaldu nien, alperrik nere ibilketan ari izana edo izaten ote naizan garbitzeko.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Onela paketsu ta garaitsu diran kantak Eliz ta gizaldiak geyago ta geyago, zabaldu ditzaten.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Lekitto guztian zabaldu ra.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

77. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

78. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

79. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 - Irakurrle guztiak dakizute, noski, -alde guzietara zabaldu da berri au eta, Santurrtze'tarrak garailari irten dirala Bilbo'n izan diran estropada ospatsuetan.

80. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Jesus'en Biotzaren Deya'n berri au ez ezik, beste bat ere agerrtu, zabaldu ta txaloka gora-goratu nai degu.

81. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Arrapaska saldu dute liburutxo au ta erri guzitan zabaldua dago.

82. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 GWALARNeko gizonek argi ikusi dute ajola ta garrantzi aundienetako gauza aurtxo ta umeetan bretoiera zabaltzea dutela, ta ontara zuzentzera dijoaz, aurrerantzean beren kemen ta indar guziak.

83. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Auzorik auzo beingo baten zabaldu zirean lamiaren berba onek; eta Arratiampauml;ko gorta (okullu) guztiampauml;k arakatu registrar eudiezan Donian-goizerako zekor nabar bilampauml;.

84. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Zoritxarrez erri ta urietara zabaldu ziran da...¡oek egin dituzten kalteak bearr anbat negarr egiteko aña gure begietan, yaun-andrreak, ez-da malkorik!....

85. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Zabalduta bat batera zarraren aurren-aurrenean itz auek irakurri nituen: Jesusen compañiaco A. Sebastian Mendiburuc eguiñac.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Eta bata ta bestea zabalduz zarrak laster zion tokian berriak laister zedukala ikusirik, au itxi ta utzi nuen, zarra bakarrik irakurri ta aipatzeko asmoz.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 I.- Yosun Lagundiko Kardaberaz-tarr Aba ospetsuak idatzitako, Pasio edo Nekaustea, lenengokoz ezagutu nuanetik; Euskalerri guztian ainbat geyen zabaltzeko gogo eta asmoa sorrtu zitzaizkidan barru-barrutik....

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 11.- Dana dala, azkarr ibilli bearr izan zan Kardaberaz-tarr Aba, 1760garren urtean bere Cristavaren Bicitzan bere izenkide Agustin Basterretxea-tarraren Nekaustea ere gipuzkeratuta Euskelerrian zabaltzeko.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

91. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Eme jartzalearen igoera galazteko, jarri enborraren bira guztian gauza pegakorren bat zabalduta.

92. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Beraiek esaten digute Isaak bezalaxe Jaunari eskeñia izango zala, Noe bezala bulusia, Jose bezala saldua, altzairuzko sugea bezala gurutzean zabaldua, Dabid bezala irri edo parra egingo zitzaiona, Sanson'en antzean etsaiak garaituko zituana ta Jonas bezela iru egunez lurpean egongo zala .

93. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Jaunak bereala bere bi eskuak zabaltzen dittu zu onetsitzeko zuri bedeinkatzeko ta zuk eskatua emateko.

94. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Mariak berekiñ zituan zeru-lurrean zabaldurik zeuden animako aberaztasun guziyak; gurutzearen oñean goibeldutako Siongo alaba garbi sortua, zeruaren esanak: beti eguiñaz bizituagatik, urkamendiyan, seme gurutzetuaren onduan oso naigabetua daukagu.

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gai au oso entzungarria bai da pizka bat geiago zabaldu nai det.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Lagun arrontetara eta xeetara ez dira gauzak edatzen edo zabaltzen, erabiliz-erakutsiz baizik.

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Uretik atheratzera zoalarik, Zerua zabaldu zen eta Izpiritu Saindua haren gainerat jautsi uso baten idurian.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Bear degu bada euskera sendotu ta zabaldu; galdu dan tokietara eraman berriz, ta mintzatzen dan tokietan maitetasunez inguraturik gorde, zain dezatela.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Zabaldu dezagun bada, Euskalerriko bazter guztietara euskalzaletasun au, guretzat ludi edo mundu guztian izan litekan gauzik ederrena bezela, esanaz alde guztietan euskaldunak gera.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Enparauak, eguna zabaldu danian itxasuaren maurtu itxelian aurkitzen dira.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Berau zan emen bizi zan Fraile'tar Kandida, eta emengo ibayian arazo ortan zebillela lengo larunbat gabean, esparbera zabaltzeakuan onekin batian erori zan ta, gizajua, itota geratu zan, bere seme ogei urte ingurukua bertan zala.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Oi ze sari aundia emouskun Jaungoikoa'k bizkaitarroi! ¡Gerora Donoki'ko ateak zabalduko euskuzan sari betiko bat, oingandik emen lurrean donokia ixango gendun!.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Azi ederra erein da atzo Araba'ko zelayetan, erneko da, lur-ganian agertuko da, aziko da, ganetik aixe otz indartsuak iñoz joten ba'dabe landarea, lur-pian sustarrak ugaritu, zabaldu ta sendotuko ditu, ta gero ¡a zelako zelai ederra galburu aztun aletsuz beterik egingo dan!.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Zaldibi'ko mondeju ederrak
Jaterako garayean,
Erri bereko abertzaleak
Jarriko dira goi-mallan,
Zeñetatikan gustiz ederki
Zabaltzen asiko diran...
¡Egi ederrak daude jarriak
Sabino Aranan dotriñan!

Pikuta.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Piperra baño miñago dabiltza gizon koxkor oyek gezurra zabaltzen, baña alperrik ari dira, bakigu guziok zeintzuk eta nolakuak diran.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Beste arpide bat bere laster zabaldu biarko da.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Urrte onetan tarrtekuak eragitten dautse Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren agintarijai iñoiz baño sendotasun geyagoz anitzazko Zaindaritza au atzaldutia, odolez geure anaya ixan zanaren aldez eta ludiko azkenengo alderaño zabaldu daulako euzko-abendaren ixena.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta au ta gusti be, guk, euzkerea ikasi ta euzkeltzaletasuna zabalduteko, geure aldetik egin al-geinkena egitteko ezkara bape zuzperrtuten.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bere ikasbidia idatzitta, itxi eban eta bere legiak zabaltzeko esaten dausku.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure artean erderaz itz egiteko zaletasun izugarria ari da zabaltzen.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Badakit zu EL DIA'ren euskal orriya irakurtzen dezun irakurle ori nere bearrean etzerala, bañan nik diyodana ikusi ondoren, asmo oyek zure lagunen artean zabaldu ditzazun.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zabaldu, bai, zabaldu asmo oyek, alik eta euskaldun guziyon arteko jardunaldiak euskeraz izatea lortu arte.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mendekoak, zer esanik ez, buru ta burukote oiekatik gorriak esan eta zabaltzen.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emen, Itziarren, sutsuak daude euskalzale gizasemeak; egin digute, ain biarrekua zan Batzoki berriya; bera egiten asteakin bat, zabaldu dute besteetan ere, euren Abertzaletasuna, ta indarra artzen dijua guztietan Jaungoikuaren ta Euzkadiren alde lan egiteko gogua.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 - Bear bearrekoa genduen azkatasuna iritxi ondoren, Zarautz'ko batzokiak bere atiak zabaldu zituan.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gure irakaslearen azia zabaltzen ezdira gutxi aleginduak, urtez ere eldu antxak dira geienak; eta ongi ezagutzen dute beren aberria, baita maitatu ere.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beren lan egite ederrez eta beren erakusbide ederrak zabalduaz alde guztitara, Jaunari eskerrak gaur gaztedi ederran jabe dira.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Joan zan ostegun goizetik arratsera Katalunya'tarren auradi, izenpetzia zala, eta Euzkadi B. Batzaren aginduz gure abendaren ikurrin garbia, aizeari zabaldua dotore egon zan.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bujarin idazle komunista Rusoak ere diyo: Komunistak ontzat artzen dituztela, Marxek zabaldutako ikasbideak.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Etorri euzkotarrak, besoak zabaldurik artubak izango zerate gu zuben urietan artu izan gaituzuten bezela.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez da egoki len zuzen ezarri ta zabaldu ta dagoan donea itza kendu ta deuna artzea.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Goraldu Euzkadi, zabaldu abertzaletasuna eta maiz-maiz idatzi.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Oraintxe ari da dagokion bezela zabaltzen Leitza'ko Ingurutxoa.......

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ortarako ez digute nazionalista oyek beren diruak, ezta ere besterenak eskañi, baizik gure begien aurrean jarri dizkigute ori irixteko egin litezkean, Kaja de Ahorros'en bitartez nekazariai lagunduaz, Kaja oyetako diruak geyenak nekazariak jarriak diralako eta gipuzkoarren onerako zabaldu biar diralako.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezbaita izan bear gizonak gizonarentzat otsua eta gauba illuna baizik eta arkume otxana eta argi egi erakuslea zabalduitzazute zuben beso maitekorrak erri guztiyetara eta erakutsi gure gazhasi, beren buruaren gogo zatarraren morroi izateko, bañon gauz goragarrietarako eman diyola Jainkoak gizonaren izaera.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egia billatu ondoren bera maitatzeko eta maitasuna zabaltzeko jarri dizkiotela Jaungoikoak lepoaren gañian buruak.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Zine lizunai txanponak ematen, irrakurgai txarrak zabaltzen.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Azken irakurgaian agertu genuenez, Espainia alde Eskual-herrian, sozialisgoa, lenbizi iri aundietan lurra arturik, gero iri tikiagoetara ere zabaltzen eta edatzen ari zen.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Euskaldunak diran bezelakoak izanik, nork sinistarazi bear zigun, iñork esku geiago zabaldu bear etzienetik ?

139. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Egi-antzeko gezur hori, atz-errietan batez ere edatzeko ta zabaltzeko aaleginak egin dituzte; eta artaratuko ziren, noski, gezurrari, gehienez bezela, estalpean zilo bat agertu ezpalitzaio. Zulo hori, orainkotan, Eskual-herria du. Ikus.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Baña auxe'gaitik: Batzokijetan batzendiralako jelkidek, imiñi biarrdogu arrdura andija, ¡ta andija gero!, Batzokijak eroatean bide onatik geure ikurritz deuna zabaltzeko.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Batzokijak dira baratz onak euretan eraiteko azi aberrtzalia; ba ez dira irasiten barre egiteko ta jokon egiteko bakarrik, ez: irasitendira basterra guztijetatik zabalduteko geure ikurritz deuna, geure ?Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra! Irasitendira erri bakotzan, erri bakotzako jeltzalek alkarrtugaitezen eta danok egongaitezen alkatrtuta guda gogorr egiteko geure Aberriko arerijo guztijori.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Moroak, moro urdi zikin oiek erlijioa sabaltzera etorri dirala ?

143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangoko eliz ederra ta monjatxo'en komentua bonbakin txikitu ?

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko meza ematen eta Jauna artzen zeudenak il ?

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangon amabost monja il ? eta Gernika'ko eliz aundia ta erri osoa sutan jarri ?

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko masakratu, bai masakratu ! apaizak eta erriko katoliko on-onenak.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bonus odor Christi Jesukristoren goimaitasun usaia nere eliztar sendi arretan zabaldu zuana, gaur oso berritu da.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bethi badu laborariak, zeri joka, demborarik galdu gabe Egun hautan zer nahi beterraba landatu duzu; han daude gozo, tente, chutik, lehen iguzkiari irriz zabaltzera prest.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Norbaitek Argia'n (Donostikoan) idatzi du, Europa'ko oreka, jakintsuen elkarren arteko artu-emanetatik zinzilika dagoela, ta enderri bakoitzeko jakintzak sorterri-mugak zearturik, beste enderrietara zabaldu bear duela.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Bertan ondo agiri zan Asistarraren Euskalerriko azitegi ortan azkeneko ogeitabost urte auetan sortutako landareak nola ugaritu ta zabaldu diran laterri guzietan, Ozeanian, Asian, Ameriketan....

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Itz-egin zan batez ere mixioai laguntzeko Aita Santuak jarrita dauzkan elkartasun ederretaz: Sinismenaren Zabaltzea, Aurrtzaro Santua ta Pedro Apostolu Santuaren Lana.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 An auzpezturik asiritarren idatzia, birau zikinez betea zegoana, expandit coram Domino (4. Reg. 18. 14.) Zabaldu zuen eta biotzeko sugarrik bizienaz otoitzari eman zion.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Berri ori zabaldutzeaz Jerusalen-ek inguruko erridiekin goratze omentsuaren jabe egin zan.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkera ederra dala, zarra ta biguña dala ta, euzkera ikasi ta zabaldu biar degula ta....

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bizkaian zabaltzen asi dira, ¿zergatik ez dira gure artean ere egin bear?.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Katoliko asko bereetan dauzkaten bi alderdiak, Jeltzaleak eta Zarrontzale edo Tradizionalistak batzokietan eskola kristau bat zabalduko ba'lute....

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gure Euzko-etxearen zabalkunde-eguna ba'datorkigu poliki-poliki Urilla'ren 11'garrenean zabaltzeko asmotan gera Jauna lagun.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Iraillaren 13'garrenean (Septiembre 13) euzkel-idazle, eta gañerontzeko abertzaleak, igoko gera Jaunak nai badu, Ernio mendira ango Gurutza Deunak gurtzera, eta euzkel-irrintzia zabaltzera.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Esan neutsun, ene irakurrle Kistarra, JAUNGOIKO ZALE'n. 12g. zenbakijan, ziñesbagatasurtak gixonen adimenan zabaltzen: daben itsutasuna, bere lenengo aurra legez, eztala txiki-txikia ta edozelakua, aundi-aundia ta osoz kaltekorra baño.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Europa 'ko baster guztietan eriotza, triskantza, ta negarra zabaltzen dauzan guda baltz, onetan, gustia ezta baltza, Kistar biotza poztuteko gauza pozkarriak be ba-dira; ta onetariko bat ementxe ipinten dogun jazokun eder-ederrau da.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Itzaldi ori irarri ta oparo ta ugaritasunez zabaldu gendun, yai aren ondoren.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Aita Jaungoikoak ezkutukiak azaldu ta Testamentu Zarreko Liburuak emon; bere Seme Jesukristo'k zeruetako Erreñua irakatsi, bere Ebanjelioko Barri Ona emon eta gure Ama Eleiza sortu; baña ez sortu bakarrik, sortu ta apostolu ta mixiolariz ornidu eta erakusleen yakituriz ta birjiñatxoen garbitasunez ta autorlen santutasunez ta iztunen ta apolojistaen liburu ederrez sendotu, zabaldu ta apaindu; baña batez be beti ta eunki gustietan mirari arrigarrien silluz ziñatu.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Uste dogu euskaldun Kristotarrak eskua luzatuko dauskuela jai bi oneik biar dan anditasunaz egiteko, zabalduta daukagun arpidea gizenduaz.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Nere arropa churi nasaiak, ez zautan behar-bada zabaltzerat utziko Dominikanoen komentua.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aldi onetan, Marruecos'era juan izan ziran Pantzeska Deuna'ren Gopatz'eko bost lekaide, ango siñisgabeak Josukisto'ren Berri Ona edo Goizparra zabaltziagaitik, erail ebezan, eta siñopa (martir) agurgarri onen gorpuzkiñak Coimbra'ra ekarri ebezan; orduan Pernando'ren biotzian ziñopa izateko nai aundi bat sortu zan.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Luistar'en izenez beteta Erromara eramateko zabaldu geñutzen orrietatik bialdu digute oso ederki jarrita Albistur, Alkitza, Antzuola, Ataungo San Gregorio, Bedoña, Aingeruzar, Tolosa, Beasain, Eibar, Erretxil, Ezkio, Zeama, Itziar, Villerrial eta Urrestil'tarrak.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ikustekoa zan Azpeiti, Azkoititan lelengo Aita Jorkek su artu, bere mutillak berotu, Zumarra, Beasain, Tolosa t'Urrestilla piztu, Albistur, Berastegi, Itziar, Motriku t'Elgoibarrera sua zabaldu Eibar, Antzuela, ta Bergara'tik Angeruzarreraño garrak altxa, Leazpi-re sutan jarri, Lazkaro t'Ataun menditaraño suak jo, Andoain, Lezo, Pasai, Errenteri, Oyartzun, Irun eta Ondarrabi dana kiskaldu, Luistar guziak, beren apaiz-buru dituztenekiñ alkar artu eta gairik aundienetan bezela, asteguna izanarren, Donostiara nola zetozen Urnieta'tik, Zumaya ta Zarauztarrak ere mordoxka egun artan.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Eliza mutil gaztez txun-txun txuntxun egiña, Sakristian pausorik eziñ eman, danak beren banderak zabaltzen, Beasaindarrak, banderakiñ batera iru Luis Gonzaga'ren morroi irudian jantziak.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Gure ezpañak Luis Gonzaga'ren izena esaten dutenian, biyotzak gazte on-ona, egokiya begien aurrian jarrtzen digu, arrgi diztikorra inguruetan zabaltzen duan pitxi ederra arrpegiyan daramala, bakan, oso bakan, ikusi oi dan garbitasunaren arri dizdiratsua.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Edeslari jakintsu batek diyonez, garai arrtako oiturak irakurri besterik ez dago, ustelkorrak eta galgarriak zirala jakiteko; arrtu-eman lotsagarriyak, egikera biguñ-itxusiyak, ezin esan alako lizunkeri loya zerieten izketa legunak, pozoidun elkarrteak eta abarr ikusten ziran aundizkien jauregi ta biltokietan; errtilariak sorrtzen zituzten egintzetan ere ustelkeriya agerrtzen zan; lotsa ematen duan zikinkeri-zornetsua nun nai zabalduta zegoan.

174. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Batzuk:
Mundu guztiak egin deiala
Jesukristoren naia!
Mundu guztira zabal dedilla
Ak ekarriko argia!
.

175. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

176. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Eta orain, Jauna, zer itxaron ete-daiket?
Zeugan dago nire itxaropena.
Askatu nagizu nire dongakerietatik,
ez nagizu burubageen barregarri egin.
Mutututa nago, ez dot agorik zabaltzen,
Zeu zara au egin dozuna-ta
.

177. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Guzti orreik, aldi egokian
jana emon dagitsezun begira dagoz;
Zuk arei emon, eta areik artu egiten dabe;
Zuk eskua zabaldu, eta areik ondasunez beteten dira;
Zuk arpegia gorde, eta areik ikaraz jarten dira;
Zuk arei arnasa kendu, eta il egiten dira,
euren autsera biurtzen dira;
Zuk arei arnasa bialdu, eta biztu egiten dozuz,
eta lur-azala bizidunez beteten dozu
.

178. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Nire mendi guztietan be zidorrak zabalduko dodaz, ta nire zidorrak bide biurtuko dira.

179. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Kristo'ren irakatsiak zabalduz gaiñera, olerkari ta ereslari bere izan zan.

180. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 - Beartsuari eskua zabaldu dautso, ta txiroari besoa luzatu.

181. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Itxaroz oparotsu datorkit goizean
Udabarri zelaia lez egun-sentia,
Maitez zabaltzen daula goiz-argi joria
Giza-biotz oroen erpin adarrean
.

182. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Irurogeita amaseigarren
urtea dozu betetzen,
zeure biziko poz aundienak
orain zagoz zu gozatzen,
zeure bizitza oso-osoan
maitetasuna zabaltzen,
orrexegaitik zorion au gaur
Jainkoak dautsu eskeintzen
.

183. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0049 beingoan
ixartu
eta
goimaitasunaren
begiak
zabaldu
eutsazan
.

184. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Besteak, hartu dirua, zabaldu diru-gorde-lekua, ta sekulako hizketaldirik luzeenarekin hasi zitzaion kanbioak eman gabe.

185. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 30. Zabaldu zure eskua, zure Seme Jesus deunaren izenean osakuntzak, mirariak eta arrigarriak egin daitezan.

186. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Itxi eban guardasola, astindu eban, eta atea zabaldurik, sartu zan barrura.

187. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Bai, baiña zabaldu egizuez.

188. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Dana dala, ixillean hartu eban lehenengo maleta ta zabaltzera joan zan.

189. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Zertarako nahi dozuz honeik zabaltzea?.

190. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Gure gauzak dira - esan eban Mikel-ek, ez zabaltzeko azkeneko nahi batekin.

191. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Karabinerua zutunik egoan, geldi, hari begira, ta zabaldutea besterik ez eukan.

192. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 Zabaldu eban ba lehenengo maleta, ta nahiz eta gaua izan, nahiz eta iluntasuna nausia izan, diruz beteta, millaka billete ondo tolostutakin bete egoala argi ikusi zan.

193. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Beingo baten zabaldu zan uri osoan bere eriotzaren barria.

194. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Koldok, ixil ixillik, berba egiten eutsan Kepa gaixoari: Kepa, eldu da ordua, txarto zagozan ezkero ta bear bearrezkoa dalako neuk gaur bateatuko zaitut: Oso txarto egoan Kepak zabaldu ebazan begiak, irribarretxoak urten eutson ezpanetara ta esan eutson Koldori: Baña ori egin leiteken gauza da?.

195. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 30. Eta semeak - or munduan, atzerrietan - deutsiezala - zabalduko.

196. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Eriotza bere jabe egiten da gizon guztien jabe egingo dan lez; bere gorpua illobian jarri eben; illobi ura baiña zabaldu zan; aintzak alde guztietatik inguratu eban betiko gaztetasunez jantzirik.

197. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Baiña areik, urtenda, Aren (Jesus'en) ospea lurralde guzti aretan zabaldu eben.

198. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta zabaldurik, idatzitako une au aurkitu eban: Jaunaren Arnasa (Espiritua) nire gaiñean; Berak onetsi ta bialdu nau-ta beartsuai Barri Ona ekartera, biotz-garbiak osatzera, lotuai erospena iragartera, itsuai ikusmena, zapalduai askatasuna lortzera, ta Jaunaren eskar-urtea ta bidezko saria iragartera .

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Diru ekargarri dan teatroa egiten ikasten dogunean, ate asko zabalduko litzakezala seguru egon.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Txapelketa orreitan sartzen diran taldietako jokatzallientzako, trebetasuna goratu ta zaletasuna piztuteko, bakoitzari bere zeregiñean, goragarri ta aipamenezko lore, pitxi, sari edo ezaugarriak zabaldu bear dira.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

202. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Errietako talde ta langilliei ateak zabaldu.

203. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Zaitegi'k egiten daustazan uarrak egokijak dira, ta ni berarekin nago, batzuk eta bestiak, bakotxak gure erara euzkeraz idatzi biarr-dogula; baña bakotxak be gure ustiak zabaldu ta aldeztuteko eskubidea dogu, bestienai itzal-ixanik.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eta orregaitik be, Sabin'ek ezeutsazan iñori euzko ta Euzkadi itzak indarrez arrerazo, bai ta bakarrik aldeztu ta zabaldu, berez arrtu gura-ebenentzako.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Bere lau aldietan punto erdizko medio punto lau arruztai arcos zabalduak daukoz lau kanpaitzako tokiak, ertzetan lau goizpargillien irudiak dagozala; goiko aldian eukazan pizkunde-inbela chapitel renacentista ta burdiñezko gurutza, 1941-42-15'eko aize ikaragarriak jaurti ebazan lurrera.

207. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Bere jarraitzaliaik elertilarijen gardidetza deretxon taldia eraldu eben eta Txina'n almen aundijaz zabaldu ziran.

208. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Geroko ta goiko gauzetzaz Konputze'k eban ardurezak baskalkeri edo komunkerijari bidia leundu ta zabaldu egin dautso.

209. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Andik urten eta berialaxe onuntz eta aruntz, goirantz eta berantz zabalduten dikuskeguz laster Adam eta Ebe'ren seme-alabok.

210. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Dana dala ABESTA orretan mota askotako idazkunak bilduta aurkituten ziran eta beraz era askotako ezaguntzaik zabaldu be bai.

211. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 JATORRIA EDO OINETXEA,- Gaillaiztegi, Gipuzkoa'tik zabaldu da.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 6. Era berean, ardao naiz orio-uparen bat zabaldu dagizunean, artu asikiñak eta emon egiezuz igarleai.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 26. Orretara, Idazti Doneak irakurriz eta ikasiz, zabal ta argi bedi Jaungoikoaren itza.

214. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

215. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 (...); ta orregaz batera biotzean ondo sustraituta eroien Karmen'go Amaren Kutunaganako beroa be, naitaez, iragarri ta zabaldu bear.

216. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Gal-zoritik edo arriskutik alde egiten-ez ba'dau, lenengokoa bigarrenerako bidea zabalduteko izango da....

217. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Ementxe daukagu gaur pelota-ikastetxea, iñungorik ederrena; eta pelotariak ugari mundu guztira zabalduta, beiñolako Erdotza anaien jarraille azkarrak nunbait.

218. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Baiña, Kati!... Berriz ere, negarrari eman diozu!... Zabalduiozu atea pozari!... (Soiñua jolasti ta pozgarri...).

219. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 (Gero abestiak txoraturik baleuka bezela eskuak biotzera eraman eta buruaz goxotegiko abeslariak zuzenduko ditu. Eta abestia bukatzean, goxotegiko atera joan eta APALLU'ri zuzenduaz, besoak zabaldu ta buru-gerriak makurturik agur egiten dio. Beriala goxotegira sartuaz).

220. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 POXPOLIN - Asi gaitezen.
ESKALEAK - (Abesten asten dira)
Belen'go portalean
Arbola eder bi:
Bata laranja eta
Bestea madari.
Iriki zazu bada
Kurtiña eder ori,

(Txaboltxoak duan kurtiña zabaltzen dute)
Ikusi daigun bada
Gure Jesus ori.

221. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 BATEK - Zure aurrean gaudenean, mutil kozkorrak bezela gera. Aoa zabaldu ezazu, eta euri ugaria bezela, gure adimenetara zure irakatsiak betoz.

222. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

223. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Diruak ate guziak zabaltzen ditu, Kontxesi. Juxto karterua erosi egin dugu. Illabete ontan Agata'k eztu Joxe Migel'en eskutitzik jaso eta eztu geiago jasoko.... Luzaro gabe ordea, bat artuko du, Joxe Migel bezero dagon etxekoena, mutillaren ilberria emanaz.

224. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 (Giltz eta zerrallu soñu ondoren atea azkarki zabaltzen da espetxe gelara bi izardunak Rekete ta Palanka arroputz eta erraibeltz diosalik gabe sartzen diralarik).

225. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Etzagun beñere aaztu, guk artzen deguna, eta gu aberasten gaituna, ez degula guretzat bakarrik jasotzen; bañan besteei zabaltzeko.

226. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 JAUNARTU aurretik: Jauna artuz, Kristoren luzapen egiten gera; bere bizia zabaldu bear degu gure inguruan.

227. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

228. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Lau aldetara zabalduaz

229. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Eska dezagun: baita gure kristau-gayen alde ere, Jaungoiko gure Jaunak biotz-zentzumenak iriki dezaizkien eta bere errukiz atea zabaldu, jaiotza-berrirako garbiketaren bidez pekatu guztien barkapena arturik, aiek ere Jesukristo gure Jaunagan gerta ditezen.

230. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

231. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jai egun au lenik Lagundi ortakoek ospatzen zuten; baña XVII'garren gizaldian Eliza osoan zabaldu zan.

232. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Berarengatik, grazi ontara siñestez sartzeko atea are zabaldu zaigu, ta Jainko-semeen argitasuna irixteko ustez poztuta gabiltza.

233. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Beraz, Galileako sinagogetan Berri Ona zabaltzen ari zan.

234. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Anaiak: Kristok, bataiatzera ez-baña Berri Ona zabaltzera bialdu nau: ta ez itz jakintsuz, Kristoren Gurutzea utsaldu ez dedin.

235. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

236. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Gabak zabaltzen ditun
izarren bidetan,
zure irudi maitea
dator emesetan.

237. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 14- Salle'ko Jean'ek zabaldu zitun
bere eskolak uri artan,
beste maixuak au ikusirik
bizi asarretu ziran.
Arrats batian eskolan sartuz
bota zituzten pillatan,
barrungo alki ta mai guztiak
dana utzirik pusketan.

238. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 20- Mundu guztian zabaldurikan
ditugu gaur Salletarrak,
iñun baño obe Euskal-errian
ikusten dira erritarrak.
Muga batetik beste puntaño
Anai on oiei eskerrak,
gure mutillak egiten dira
Kristau ta Euskaldun iatorrak.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Españian berebiziko naspilla sortu dala, guda-gizon agintari batzuek erkal edo errepublikaren aurka, jeiki dirala, Aprikan asi omen dira lenbizi, bañan bereala Españiko lurretara sua zabaltzen dala diote.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Ayek bezela, bidali izango da Israel'ek zapuzten dun Yesu'ren Izen yareigille, ta osasungarria atzerrietan barna zabaltzeko.

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Azkenaldira, Timote'ri beraren egitamua azaltzean, orixe aurkezten dio: Zu, berriz, zaude zurt orotan; yo lanera gogor; Berri Ona zabaldu ta zure egitekoa bete ezazu.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0121 Ibar'ek diñonez (1) Ikus:Genio y Lengua, 120'gn. orrialdea, Aita Larramendi'k euskeraren alde irauli zun indarrik geiena itzaldi bero antzutan eta alperrikako eztabaidetan txautu zitzaion eta Astarloa'ri bide bertatik jarraitzeko atea zabaldu zion eta zorigaitzez, Astarloa'ren eragiña, naiz-ta era apalagoan Arana-Goiri'ganaño eldu zen.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Umiltasunak zabalduko dizkigu guri ere zeruko ateak.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (17) Ikusitakoan, zabaldu zuten aur onezaz esan zitzaiena.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Azke jaio ta azke il nai duan erriaren gogoa nun nai zabalduaz.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Rosa, alaba bakarra, orduantxe ari zan bere gaztetasunera zabaltzen.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Gazteenak ere, zabalduak zeuden.

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Alperrik, ez bati ta ez besteari ezin bere barnea zabaldu.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Zenbat eta aundiagoak izan Jainkoaren mesedeak, arimako bazterrak ere zabaltzenago dira, eta Jainko gosea ere gero eta geiago bizkortuaz eta geituaz dijoa.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 56. Igorria du
miñ eta gaitzen
aingerua,
asarreari
bidea dio
zabaldua.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 7. Belar bezela
dena lore
zabaltzen dira
gaiztok ere.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Mukulua tokitik kenduz geroz, eta tokia lurrez, urez, aizez, uts gelditu, alare uts ori toki dala, uts zabaldua dala.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 16. Emariek bidea zabaltzen; eta, aundizkiengana sartzen dute.

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Nunnai, kaleetan, plazetan, gutxina usten zuten garaian eta tokian azaltzen zan, iñoren bildurrik gabe eta lotsarik gabe, bere kurutzearekin Berri-Ona zabaltzen.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Or jende askoren artean Berri ona ereinda gero, jakinduriz eta mirariz agurgarriak, azkenik, Jesus'en izena martiritza aintzagarriz zabaldu zuten.

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Moja aren liburu famatua Mistica Ciudad de Dios arras zabaldua eta irakurria izandu baitzan, franziskanoak zirela medio.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eta gustora egingo dugu lan gure liburuen berri ematen eta zabaltzen.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Onela, ekaitz aldi artan ere Eliza, berriz, Yudai osoan ta Galilai'n ta Samari'n nare zegon, azten ziyoan, ta Yaunaren beldurrez ari zala, Goteunaren urgaziz zabaltzen zan ".

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Orain, berriz, (Politeia'ren VII'gn. idaztian dionez) gure gizatasuna, gizabideak argitu izan ala ez, irudi onen arauz iduri ezazu: arpe antzeko lurpeko tegi batean zenbait gizon iduri itzazu; argiari irikitako ataria, aurrekalde luze osoan zabaltzen da.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Gogo-aldaketa bakan ori beste ustekizun are bakanagoakin elkarturik ageri da, gure buruen gain zabaltzen dan ortziakin, alegia.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Orrela Yerusalen'go zokondo guzietara iritsi zan aren sarraski illuna, erio-egoak beldurgarri non-nai zabalduz.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Aren egoaldean edatzen zan Arabi urre ta lurrin-erria: sortaldean Tesiponte ta Persi ta eguzki-alde urruna zegon: ango oasia igarota, ertz gabeko lekaroa zabaltzen da, itxasoa iduri, ta Damasko da aren kai bakarra.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Bere itza toki orotara zabaldu da; beste iñoiz ez bezela, amabost egun barruan lau aldiz entzunarazi du bere Itza.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ordudanik periodikoetan, diskusio, exposizioetan... Europa'ren Idea zearo zabaltzen ari da.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Europa'ko nazio guzien laguntzarekin eraikitako Universidadeak askoz errexago iritxi baitezake elburua: Europa-Idea investigatu eta zabaldu; Europa estudiatu field of study bakarra bezela.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Europa-Universidade-ak Europa'ri dagozkion problema importantienak diskutiduko ditu, gero Europa osora zabaltzeko.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Ori jakin naiean, urte bete oraintxe, enkuesta txiki bat zabaldu zuela.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 Zabaldutako orriak: 400.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Kristautasuna zabaldu baiño len, ordea, etxea zan illobia eta il-opariak ere bertan eskeintzen ziran, gorago aipatu ditugun zenbait aztarrenek darakustenez.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Gure nekazaritza lengo Oitura zaharretatik atera zen, lur lantzeak obetu zitun, saio lurraldeak zabaldu nekazaritzako makina berriak erakarriz eta industriak sor-eraziz.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Askoz obe litzake zentzu onekin eresi zabaltzea, abesti eta abestu asmatzen ibilli gabe, baiñan gure erriak auek ezagunagoak ditu ura baiño. Ontaz, zer dagikegu?

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bañan psykhologilariek asko zabaldu dute, azken urte abetan, beryakintza-petikoaren adigaia.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Beregan ernal-min au daukanak, ta on-indarraren azia berekin deramanak ezagu begiak zabaldu orduko, izate ederren bat ernatu naiean dabil, eta itsutsitik berez aldegiten du.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Zabalduenai, gehien erabiltzen direnei eman behar zaie lehen tokia.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Murriztu, soildu, kendu, baztertu, hitz beharrenak hautatu, horiek erabilli, horiek zabaldu, horiei indar eman.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Gu, berriz, ibilli gera iñun diren hitz bakan eta ezezagunenak berpizten eta zabaltzen eta lan hori egin da guztiok ezagutzen ditugun hitz nagusien kaltetan.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Beraz, adierazpen berdiñeko hitzen artean bat hautatu, zabalduena, erabilliena, eta besteak pixka bat baztertu.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Baiña batzuetan forma bat jatorra eta zaharra izanarren, utzi egin beharko da, bestea askoz gehiago zabaldua badago.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Diru-kutxa zabaltzeko giltza auxe dek: 32-5-21.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Emakume oiek, Klemente'kin eta beste nere lankideekin batera jardun dira nere aldamenean Ebanjelioa zabaltzen.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta bere ikasleenganaiño eskua zabalduz eta bere inguruan exerita zeudenei begiratuaz: Ona, esan zuan, ona nere Ama eta nere senideak.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0172 Ondasunak gero ta geyago eragozpenetatik askatuaz, Europa alkartuaren batzarrei aolkua eskatuaz; aien esanak betetzeko prest egonez, era berean batzar nagusiak bear bezela gauzak aurrera emateko zuzen-aolkuak zabalduaz da, nola politika bakar batera elduko diran.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Irakas-era onek bere ondotik idazkera berezia sortu zun: Azalpenak Irakurgaietatik, au da, maixuaren Lectio-tatik Comentaria izeneko idaztiak egin ziran, Erdi-aroko idaztirik zabalduenak, noski.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste aldi batzuetan ikusi det sugar andi Jainkozkoak Biotz artatik aterarik, igo, ta alde guztietara zabaltzen zirala, bizirik dagoan persona batek, arnasa egitean, Biotzetik bultza egin, eta biralduko balituke bezela.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0013 Sortzez Garbia sutsuenik maite ta zabaldu duten jesuitak agiri dira inguruan:(...).

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0032 Ez dakit bertso auen otsa noraño zabaldu zan Gipuzkoa'n, baña, orain ogei ta amarren bat urte, ba-dira Altzo'n, baserritar agure buru-argidun bateri Xenpelar'en bertsorik ote zekien galdatu, ta bertso auexek kantari asi zitzaidala.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Errian oso sustraitua ta zabaldua dagoela, zioten gotzai batzuk, fraide ta monjak dirala bakarrik santutasun-bideetan ibilli bearra dutenak.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ikustea, esne garbia saltzeko, gaitzik ez zabaltzeko, eta esnearen ordez, urik edo beste zerbait ez nastutzeko egiten da.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne meia ematen duten kasta asko da zabaltzen, eta baserri askotako janariak, oso indar gutxikoak dira.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Bariazio bat sortzen danean, anitz indibiduotan zabaldua sortzea.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Bere txitai deika ari dan arranoa, bere kabi gañean ega-biraka dabillen antzera, alaxe Arek zabaldu zituan bere egoak eta artu eta eraman zituan bere luma gañean.

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0074 Eliza txikia zala, edo ostatuak gutxitxo zirala, edo galtzara zabaldu bear zala, edo komentuari puska bat eta bestea erantsi bear zitzaiola, edo suak dana erre ta txigortu zuala... Arantzazuko elizagintzak ez du izan atsedenik, ez lanik gabeko tarterik, udaberriko osto-loraketa miragarria an etengabekoa ezagutu izan dute gizaldi guziak, ezagutu eta aurrera eraman, aurrera alegin guzian nekerik barkatu gabe, beti geiagora, arkaitzak autsi-bearraren bildurragatik edo amildegiaren arriskuagatik beñere kukildu-gabe, bi besoak ditun fedearentzat ezinezkorik ez ba'litza legez, Birjiñaren ermitatxo bat eidazu ua ta urrengo nerea izango zera zu ua gure aurreko bakoitzari esana ba'litza legez, etxegite bati bukaera eman orduko beste eginkizunari asiera emanaz.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Oraiñ arte ogei ta amar urtean zure ondoan egon naiz seme maitale, iñoiz ere zugandik alde egin gabe, amabi urte nituaneko iges ura kendu ezkero... Oraiñ ordea joan egin bear det betiko... aldarrikatzera zabaltzera berri ona, eta... gero, iru urteren buruan gurutzean iltzera....

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Zabaldu det Euzko-Gogoa.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, Euskalerria'an eginkizun dauden len-lendabiziko bi eginbearrak, auetxek dira: Euskaldunen artean euskal-kultura zabaldu, euskaldunak euskaltzaletu al-izateko biderik bakar eta oberena dan aldetik, euskal-kulturari ekin bear diogu.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Euskadi ta Txekoslobakia, bata bestetik arras urruti dagoz; bien artean bi laterri aundi zabaltzen dira: Alemania ta Prantzia.

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Ziaboga ingurura eldu ta, pixkat zabaldu dira; aurrelariak eldu dio bere arraun luzeari ezpalian, baita besteak ere, ekin ta ekin alik eta azkarrena jiratzeko.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Bertsolariak, abeslariak, diskoak, zabaldu dagiela euskara batua euren ekiñaldietan.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nik aurretik onartzen dot Euskaltzaindiak zabalduko dauan literatura euskera batua, ta al dodan beste lan egingo dot bera zabaldu ta indartzeko, euskera ta.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Axpe Jauna an zegon beti gertu poza emateko, bakea zabaltzeko eta animak alaitzeko lepradun artean.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Liturgian ere atea zabaldu zaie erri aundi naiz txikietako izkuntzei.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Etzaitu illuntzen, Jauna, ainbat eta ainbat gizon artzairik gabeko artaldearen antzera, janaritzat zure itza, edaritzat zure grazia zabalduko dienik gabe, zai dituten otso lapurren atzaparretan erortzeko arriskuan Ikusteak?.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ezin al dezakete apaizak eta praileak otoitz eder eta labur au euskeraz erakutsi eta zabaldu?.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 ¿Zer dala-ta zabaldu da izen ori mundu guztira?....

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Alako zatarkeri kristau, apaiz, santu ta Kristo'ren biotzari zabaldu ditunak ere anima illezkorra zuen; eta anima orrek zoriona irixteko gure eskuaren bearra.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Ibarruri'n gauon-gauez sutondoan egiten dan autsa Doneztoan egunean soroetara eraman oi dute eta lurrean gurutzetara zabaldu, pixtiak akabatu ditzan.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Donibanez egin oi diren suak, etxekoen eta beren abere eta gauzen alde, gauon-gauekoak bezela, indarra badutela siniste zabaldua da.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Gero, XVIII ta =xLx=-gn. gizaldietan, gure Fueroen ideia demokratikoen aizea zabaltzen hasten denean, deuseztu ta erori egiten zaizkigu Fueroak.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Azkoitiko Jauntxoek gidarituriko ta Europako aizeetara zabalduko ginduan adimen-mugimendu bat.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Azkeneko hauek zabalduriko Pake ta Fueroen kanpaña, erabatekoa gertatu zen gerlaren amaitzeko ta Bergarako Elkartea osatzeko (2) Euskal erdi-liberalak, karlista-gerlan, Junta bat osatu zuten Baionan, Conde de Villafuertes ordiziarra buru zutela. Ahaleginak egi zituen Junta hunek Fueroei eusteko.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Siñeskintz irakasle, ikastetxe Nagusietako elkarte, eta beste askoren artean zabaldutako Jenny Jaunaren idaztiaren Prantziko bost argitaldiak, idazti onen eragintasuna azaltzen dute.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Orixe bera aitortu digu Liturjiaren Konstituzioak: Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen ari da (33 z).

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Izan ere, sakramentu-ospatze oiek beren esanai sakonean ulertu ditzagun; eta Goiagerpenaren aberastasunak kristauen biotzera eldu ditezen; eta batez ere, Kristo'ren erakutsi, itz eta egiteak beren indar santutzalle osoz kristauen animetara eldu ditezen, bear-bearrezkoa da Kristau-erria Itzaren erreinura daramaten ateak iriki ta zabaltzea.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen dijoa (33 z).

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Urrengo atalean Eliza Yerusalemdik alde nola zabaltzen dan erakusten digu Samari, Lida, Yope ta beste errialde batzuetan.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Palaistina utzita, or ageri zaizkigu Paul eta Tiberiade ertzeko arrantzale ez-iakin eta alotz aiek Kistoren Berria bipilki zabaltzen Atenai.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Zer bixta ederrak gogoari zabaltzen zaioten?.

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Geuronak besteri entzunerazi-ta lasatu, ta besterenak entzun eta geuronakin berdinkatu-ta biotza zabaldu, guztion iritziak ein batera etorri ote-litezken, guztiok iturri beretik sortuak diranez.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Il-berria laster zabaldu zan euskal lur zoko urrutienetara ere.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainko ordenatzaillea mundu aunditu ta zabaldu onen gaiñean errege bezala berriz agertu dedin arte.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-dirudi, munduaren bazterrak zabaldu ta urrundu ziranean, berekin eraman zutela Jainkoa: Mareak, ur-bera dijoanean, txalupak berekin eramaten dituan bezalaxe.

324. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 Burua gibelerat uzkalirik, zintzurra zabaldurik, ari zen kantuz.

325. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Zabal gauez-gau besoak, zabal eta luza:
Izar dirdirez goitiko Jaunarekin mintza.

326. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0371 Zabal nasaiki besoak, zabal eta luza
Zabal dakizun zabalki eihartu bihotza.

327. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Zabal besoak zabalik, zabal eta luza:
Izar dirdirez goitiko Jaunak zabal beza,
Zabal, hedaraz, kraskaraz zu baitan bihotza.

328. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Zabal besoak gauez-gau, zabal eta luza:
Izar dirdirez goitiko Jaunarekin mintza.

329. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0372 Zabal besoak zabalki, zabal eta luza:
Egizu beso zabalen bethiko agintza.

330. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Egun guzia aitu naiz ene gogo-ta bihotzen,
- Barnago ziten nitara - zuri pentsatuz, zabaltzen.

331. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Bi begiak zabaldurik
Kanpaina ikertu nuen
Ta ikusi hebentik
zuhaitz petan gorderik
Lo dagon urmaela
Dena baltsaz betea,
Entzun osto artean
Haizea zirrimolan.

332. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 III Izpiritua zaion hazkarki zabaldu.

333. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Bandera zabaldurik, trunpetariekin,
Karrikak ez dituzte oihuz harrotuko.

334. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Iruzkia distiratzen,
Matelak oro gorritzen,
Atorrak larruan lotzen,
Esku hantiak erretzen,
Oinak errautsan ibiltzen,
Espartinak fundikatzen,
Gerriko batzu zabaltzen,
Bonetak aldiz airatzen!...

335. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Aberaski zabaltzen ditu, mendiaren aldapa gora edo erreker buruz, etche-aldeen lur, sorro, iphular-ta larreak.

336. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Gure gogoa dugu behar zabaldu eta biziaren oldeari erne atxiki.

337. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

338. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Hogoi-ta hamar urthez aitu zen Senpertar handi hori, bere egintzaren finkatzen eta zabaltzen.

339. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lazkanon zuen azken hatsa emaiten, bainan frantses-muga berritz ideki orduko, haren hatsak, nola aize-hegoak larre sua, piztuko zuen, azkarturik eta zabaldurik, Belokeko eskual-gain saindua.

340. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eman ta zabal zazu Munduan fruitua.

341. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Belokeko haitzak, fruitua nasaiki zabaldu-eta, ari dire berritz muskiltzen eta loratzen.

342. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Beren eskual-goiburuaren araberako liburuak ager-arazten badituzte, zer eskual-gogoaren zabaltzea!.

343. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

344. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Zuek duzue begiratu Eskualdun arbola bainan guk ditugu mundurat zabaldu haren fruituak.

345. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Bakan ikusten ere da oraino, guziz herri ttipietan, adimenduaren athe-leihoak zuhurtziarako nola erlijionerako biderat holako khar jakintsuarekin zabaltzeari darraikon erretorik.

346. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 3. Ume ilari, begiak itxita geldituezkero, zabaldu egin oi dautsez, bestela norbait atzetik eroango leuke.

347. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Mattinek
Jakin beauzu ni haur oiekin
arras kontentu nagola,
eta nai nuke luzaro bizi
segur oino hola-hola,
ta gero ere zabalduko da
Mattin gaizoaren odola,
eta hau berriz zertarako da
fruitu gabeko arbola?.

348. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Geroari begiratuta, ale gauzetan batutzeko asmoa dute, ta erabaki zan Andorran itzaldi batzuek eratzea. Españik gari gogorra ereingo omen du ta Frantzik gari-lastoa. Fruta eta leke produzioan ere alkartzeko asmoa artu dute, orrela Españiko produzioa berexike videa zabalduko zaie Europako merkaduetan.

349. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Urtean dozenerdi bat eskuzko partidu telebisioz ikusteko era izango ote degun, zabaldu dira zuzmurrak. Lengoan eman zan bakar orrek egundoko ixtimazioa izan zun nunbait.

350. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

351. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aphez berriaren amagiak berrogei bat askazi adichkideer etchenko borthak zabaltu eta gaizak ederki egin. Oroek bihotz bat egiten zien.

352. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bena horra noun zabaltzen diola bere jokuttoa, ttik pelota hor ezarten, ttak han eta, holachek, 5 kintzez partida eraman du. Holako jokularik sekula sorthu othe dela?

353. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Deputatu berri eta gazte baten lehen egimbidea da, etchea, ezagutu artian ichilik egoitia, eta begien zabalzea. Begiak zabaldu ditut eta erran nahi dautzuet ikhusi dituztanak ez direla bethi zuek eta nik ikhusi nahi ginduzkenak. Zuek hautaturik hemen gira Parisen zuen eta Prantziaren zerbitzuko. Eta badakigu zer nahi duen Frantziak.

354. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ezker eskuina bezenbat badu, aise dabila pilota, aire segurra, adina emendatzearekin eta bizkarra zabaltzearekin, bere burua aiparaziko du araino.

355. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Erriz erri ta menditartean naiz aldapaz gora, naiz aldapaz bera ibilli dabil gure Prudentzio, Kristo'ren berri-ona zabaltzen.

356. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Ez du behar Bazterretcheko etcheko andere gazteak desohorerik eztei egunean, bi borthak zabal-zabala espos garborako hermeirua, dendariak, ezteilier guzien bichtan, zabaltzen duenean.

357. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Plazer da ere ikhustea Eskual Herrian ari dela Teatroa zabaltzen.

358. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Saltegietako sareak, zabaltzen apeu bereziekin. Prezioen zizpa haxean ezartzen; ihizi-sare, erran nahi baita diru-kutxa hein handiagokoa eskuratzen.

359. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Frantzisko Donearen garaian izugarrizko jantzi ta jostaketa naikeria zan; artuemanen zebiltzenak zikoizkeriz al zutena irabaztera egiten zuten; lizunkeri nabarmena ain zabaldua zegon, etzan iñor arritzen ta onak berak eraman bearra bezela artzen zuten; alkar eziñ-ikusiak, erriertak, gerra etengabeak zituzten pamiliak pamiliakin, erriak erriekin, laterri edo estaduak estaduakin.

360. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ez da aski izango agoa zabaltzea.

361. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Jakin dot, ofizialki, zeozer egin dala, Unibersidade batzutan euskal katedrak zabalduaz.

362. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Zeozer geyago esan gura dot aldizkari orreitako irakurleei, ta eunka millaka euskaldunai, España ta mundu zear zabalduta dagozanai.

363. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 ONU'k politika ta Eskubide aldetik lan egin du gizonen alkar-aditze arazoetan UNESCO'k, bere aldetik mundu guzian zabaldu nai izan du Jakintza, Irakaskintza ta Berri-ematearen laguntza.

364. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Edatzaille edo Emisora oiek, Elizak alde aietan dituan ikastetxeetara zabaltzen dute beren lana.

365. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Espaiñia barruan ba-du Elizak bere eskubidea, bere Irratetxeak antolatzeko ta aietatik bere saioak zabaltzeko.

366. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Baiña Euskalerri guziak bat eginda, gere Telebisioa zergatik ezingo degu antolatu ta zabaldu?

367. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Beste gabe, gure elizak eta euskerak, egundoko eskua luteke kristau euskaldunon etxetan bere erakutsi ta aurrerapenak zabaltzeko.

368. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. ayerdi 00001 Illeta entzun orduko, olako edo alokoaren il berria aoz ao zabaltzen zan biztanleen artean, eta bere gogoaren alde Aita Gureak esaten ziran.

369. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Geiago dena: orain komunisten etsai aundia omen den jeneral eskuintar horrek berak ministro-kargu bat eman zion bere gobernuan Maurice Thorez desertoreari... eta berak lekuan ezarritako komunist-sozialist-kristaudemokratek naiko desordena orotan zabaldu ondoren, naskatuarena egiñik gobernua utzi eta bere Oroipenak idaztera baserri batera joan zitzaigun erriaren salbatzalle hori!

370. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Egunen batean, ordea, azkatasun eguzkiaren argitasuna Euzkadi zear zabaldu danean gaur lozorroan diruditen euskotar asko adore berriz indartuko dira erri aldez ekiteko.

371. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Euskotar zintzo bezela jokatu ta abertzaletasunaren erraiak lurralde oroan zabaldu.

372. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Lurra, erraiak zabaldurik, bearrezko ditun aren izpiz indartzen da.

373. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Apostoluak eta geroxeago beren ondorengoek erein eta zabaltzen dute Jesukristoren Berri Ona, Jesus Berak esan bait-zien:

374. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Berri Ona mundu osoan zabaltzea Jaungoikoaren naia da.

375. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Oraintxe edegi ta zabaldu yataz begiak.

376. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Pekatuagaitik, leza aundia zabaldu zan Jaungoikoaren eta gizonaren artean.

377. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai, asko gaiñera. Dirua zenbat gura gastetan dau urtean urtean, gure izkuntza zaarra zabaltzeko ta sendotuteko.

378. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Il onen 20'an, Paris'ko irradotsak erbestarutako euzkeldun guztien deya ludian zabaltzen zuan: Aberri Eguna ospatzeko abesti atsegingarri eta itzaldi bero ta garaizgorrak entzun genitun.

379. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Euzkalduna, dio Monzon jaunak, gaurko egunean ludi guzian ezaguna da, eredu ona zabaltzen alegindu dira ta biarko egunean ezagun izango da.

380. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Bildu gaitezan guztiok, danok aberriagaitik lan egiteko gerturik, euskera maitia zabaldurik, geure seme-alabai euzkal oiturak irakatsiaz, Euzkadi garbitzera, Euzkadi osotzera.

381. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Literatura ezta besterik, Sartre'k berak diño lez, norberaren ebanjelioa zabaltzeko modu bat baño, gizonari norberak irakasten dabena eroateko irakatsi ori bizi eta ausnartu daien.

382. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Izkuntza oien sozial-bideak ez dira ajolagabetu bear, konkretuan ikusi nolako bearra daukaten beren bizitza zabaltzeko ta giroa egiteko emigratuen artean ere, auek izkuntza edo euskera ori asimilatzeko bide egokiak izan ditzaten.

383. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Dardazio sakon aldi jakiñ baten barrenerako, kultura baten oñarrietaraño zabaltzen danean, gizadiaren iraupen instintoak gizartetik igarle oiek aurrerazten ditu urrena datozenak bideak irikita arkitu ditzaten.

384. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Eztira itzali españarrek biztu zituten sugarrak, eta eztira itzaliko Arbola Santuak, azke ta libre, antxiñako gure asaben denboratan bezala, bere itzal ederra Euzkadi guztira zabaldu arte.

385. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Alperrak langileak ainbat urre bildu al ' balezakete, nork landuko luke lurra, nork asia zabaldu, nork igali ta barazkiak bildu?

386. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bosteun mexicar pixudun sei-illabeteroko saria eratuten da, 1959'nko. urterako, uri onetako EUZKO-DEYAn, Euzkal-Erriko izatea zabalduz, argitaratuko diran euzkel idatz-lanetatik bat saritzeko, izendatuko dan Batzordeak obetzat aukeratzen dauna.

387. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Eskarrak bide ondoko zuhaitzei, euren adarrak, horriz ornituak, ezker eta eskumatik erdiruntz maiteki zabaldu, ta galazo egiten zutelako eguzkiaren asmo gaiztoak.

388. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Beste muttikoen abotsak entzun, eta kaiolatik ihes egin ezinik, Patxik lehioa zabaldu zuan.

389. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Zabaldu suteko burdiña tapie, gori-gorixe, umien praka-alkondarak siketzen daukena, bero-berotasunaz, eta sartu dau suten diru eder ori.

390. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Emaztiak atia zabaldu eban.

391. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0100 Gixonak, orduban, jantzabala zabaldu ta lo eguan umetxuba erakutsi eutson.

392. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta sorgiñaren etxera eldu zanian, onek atia zabaldu ta ittandu eutson: - ¿Ba-dakazu urre zurizko txinddija?.

393. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 MAR. - Ez, Tellus'eri Lurra da Tellus dalakoan, eta Erromarrak yainkotzat eben Lurra be ostuko dautsadaz landara batzuk, zure bedar-ganean lorak zabaltzeko: lora bellegi, urdin, bioleta amusko, ta lili orizko estalgia egingo dautzut zure ilobi-ganean, udeak dirauen artean.

394. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Gizona zenbat ta apalago
ainbeste aundiagotzen,
esker oneko damutasunak
zerura dira igotzen,
Jaungoikoaren biotz maitekor
zuzen-zuzen dabe jotzen,
gure obenez itxita dagon
parka iturri zabaltzen
.

395. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 (Luzakin zabalduekin) Hari-formako papila / Goiko ezpana / Hortzak / Hari-formako papila (Luzakin bilduekin) / Onddo-formako papilak (Oso handituak) / Onddo-formako papilak Hari formakoen artean / Mihi-punta / Kaliza-formako papilak.

396. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 2'go Saillak: Munduan beren ateak eta leioak irikitzen dakitenen erakundeak: Caritas, Gose-aurkako Ekiñaldia, Mixioak, eta abar, ba dirala jakin eta beroien berriak eman eta zabaldu.

397. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 BESTEREN BEARRA DAUKAGU:
GURE BARRUA ZABALTZEKO
ELKAR ULERTZEKO
ALKARRI LAGUNTZEKO.

398. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Egunero-egunero, irrati, egunkari ta teleikuskiñak garrantzizko berri ta gertaerak zabaltzen dizkiete gizoneri mundu guztian.

399. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0115 Zabaldu zazu.

400. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0118 Eta azkenik, zabaldu ezazu ondoa zapalduz.

401. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0080 (Morroia, txapela hartu ta kanpora doa. Orduan Peru leihora doa ta zabaldu egiten dau ta gizon txiki bat sartzen da ta kortina ostean gelditu. Morroia barriro sartzen da).

402. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Gero, buruz aurrera hartu, mokoa zabaldu eta oso osorik irunsten ikusi eban.

403. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0125 Munduan ezautu dau
amaika kartzela,
egia diñonari
zigorkada itzela;
Kristok agindu eban
maite gaitezala,
zabaldu agindu au
usoak bezela
.

404. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Sarri izango zare
naigabez jausita,
ez gogo ta ez indar,
biotza ausita;
baiña beian erria
menpe ikusita,
zabal egi-egoak
etxean asita
.

405. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot illargi eder gau-erregiña
izar diztikor-tartian;
eta bere izpi diztiratsuak anor zabalduz
argi egiten ludian
.

406. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0071 Goizaldeko meza an
goian oi dute esan,
ateak zabaldurik
.

407. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Eleiz-sapai jaus bein,
zabaltzen ortze urdin
Osti zuri-gaiñean
.

408. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Goizaldeak ez dauko errukirik.
Espetxeko ateak zabaldu dira,
burdiñazko ate astunak
Lo datza oraindik erria
.

409. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Goizalde baten, eguna argitu aurretik, eleizako atea zabaltzerakoan, goizetan edegiten zan ate txikiaren inguruan geratzen zan zokondo baten, otzaratxo bat egoan.

410. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0016 Urte orretan, Urtarrilla'ren 21'n, gizon on biren agiria zabaldu zan.

411. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0028 Bigarren zatia: Lenengokoan esandako muga eta tokietatik zati bat Burgaña baserrirarte zabaltzen da, baserri onen lurrekin bat egiñik.

412. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Etxeko jaubeentzat errekadu alaiak emon be bai eurei: Joan etxera ta lotan dagonari esan izaraen epeltasuna laga ta trastiak zabaltzen balkoira agertzeko, egun ederra datorrala-ta.

413. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Ona, Joanes, onegaz egin bear dana: ez zabaldu bidean lapikook, gauza bizia daroe-ta.

414. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

415. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Oneik Judea'n eta Samaria'n zear sakabanatzen dira, eta an Jaunaren Barri Ona zabaltzen dabe.

416. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Felipe'k erri ta urietan zear Barri Ona zabaltzen dau Zesarea'ko porturarte.

417. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

418. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Gure Eliza mundu osoan zabalduta dago; azken mugetaraño eltzen da.

419. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0245 Kristok sortu eban eta apostoluak zabaldu.

420. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Eta onek zabalduko nastearren, ludiko orokarrak be, nabari banaka batzuk ezik enparau guztiak azkatasunaren aurka agiri izan yakuzan.

421. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Gizon gazte batek zabaldu eutson kotxeko atea ta Begoñak bildurraren bildurrez ia berba egin ezin ebala, Policia, policia... police, police..., esan eutson españolez ta frantzesez, euskeraz izan ezik, beste hizkuntzarik ez ekialako.

422. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Kotxearen atea zabaltzen dau eta Begoñari emoten deutso.

423. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Baekian jakin bere maitasuna guztiengan zabaltzen, nahiz eta maitasun batzu besteak baino maiteago izan.

424. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Argi eta garbi dago, Garitaonandiko Bitorrek azia zabaldu zuana.

425. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Ez alda izango au, on Bitorrek zabaldu zuen aziaren landarea?.

426. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 Zabaldu edozein paper-orri naiz liburu.

427. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ipiñi olioa berotzen ta berotu ondoren ia geiena kendu, jarri or arrautzak (olio gitxikin obea izaten da opilla) ta beti oi dozun erara asi zaite opilla egiten, ia egin danerako aurretik gaztuko dozun gaztai-gurin nastea ezarri ta zabaldu, emon danori azken beroaldia ta etara.

428. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Gero, apurka-apurka, karmeldarrak Israel'en eta Europan zear zabaldu ziran.

429. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Baiña, lenengoetan beintzat, eragozpen aundiak izan zituen Europa'n zabaltzeko.

430. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Berba oneikaz adoretuta, gero ta geiago zabaldu ziran karmeldarrak Europa guztian.

431. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Bilbon ta Bilbotik sortua eta zabaldua, horren eraginetik Donostian Martiarenaren eskola, Nafarroan Zigarena eta Araban Maezturena (Lizarran urte askoan jardun bazan be, Arabako eraginak berari zor eutsan gehien).

432. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Eta emen egin izan eben egiñen zantar eta zikiñaren errua geuri, euzkotarroi, ezarri gura izan euskuen eta guzur zantar eta iraingarriak zabaldu ebezan Salamanka-irratitik: Agirre'k guzurra diñola, eurak ez ebela erre Gernika, aleman-egontzirik ez atzerrikorik ez egoala España'n, Euskalerri'ak baekiala eurak ango lege-zarreri lotsea dautsena eta abar eta abar, Agirre gure lendakari zintzoa zana zantartzat etsi ebe....

433. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

434. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Oiñazean egiztatutako Eleizeaz bat-sentidutze onek, indarrak sakabanatuta ikusirik, bere gaztelar ezpirituaren sendotasun guztiagaz, Jainko-erria jaso ta zabaldu nai bizitan, gaitz orri arpegiz arpegi jarri ta gogor egitera eroan eban; inguruan eukon munduaren barreneraiño sartzea erabagi eban, begiratu barriztatzaille bategaz, sartu be, mundu orri zentzun bat, gozotasun bat, kristau arima bat emotearren.

435. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Behar bada, horrexetan dago Amuritzaren azertua: epe bat amaitutakoan, barri bati bideak zabaltzean.

436. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Beste batzuk, bide batzuk zabaldu dituzte eta ondorio onakaz.

437. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Asko zabaldu zan agiri au eta jendearen eritxiak, berbaz eta idatziz artzeko gertu egoala iñoan Euskaltzaindiak.

438. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Beartsuai daukenen dirua zabaltzea ta eurak bear daben irabazteko bidean ipintea eginkizun gorengoa da.

439. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Eta oso zabaldua, beste batzuen artean, berak defenditzen eban asmoa: gizonak barriro itzuli behar ebala izadira, gizarteak gaiztotu eta alperrik galdu ebalako.

440. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Len esan dan lez, Zarautz'etik batzordea etorri zanean, poza eta alaitasuna besterik ez zan zabaldu errian, gizonik argienak be esaten ebelako tratua ondo egiña egoala.

441. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Kristau-aroko 91'garren urtean Gobea Aran'eko Osma Uxama'n, Astorkio izena eukan Gotzaiña, ebanjelioa zabaltzen ebillala, martiri egin eben.

442. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0084 VIII gizalditik XII'era erromaniku tankerea zabaldu zan eta irudien adierazpena itzal aundikoa zan: Aulki baten jesarrita, esku eskerrean umea eta umeak eskoian sagarra dauala.

443. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Kokoaren eragiña orrela ez da ainbeste birikietan zabaltzen, eta ordu gitxiren buruan saietseko miña beratu ta txontxondu egiten da.

444. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 Itxasoak bere goraldietan besuak zabaltzeko bear daben ondartzea....

445. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bigarrena, naizta aztertzailleak arduraz artu, ez zan geiegi zabaldu.

446. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Gotzaitegiko Boletin-ak eta beste egunkari batzuk be zabaltzen dabe ango irakatsien barri.

447. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Azkuek berak dakarren adibidea aitatuko dot Txotxo, ez eiok iñori aterik zabaldu, zer dakarren edo zetara datorren edo nor dan yakin barik "(Morf. 595 orr.).

448. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 SOE-k Londres-en lantoki zabaletan etxea artu zuan, atzerrienganako iru sailletan (noruegarra, frantziarra ta olandarra, britaniarraz gaiñera) eurei laguntza zabaltzeko banatua izan zan.

449. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Lehenengo kasuan ura ctónica da, lurrari lotuta dago, sakona da; bigarrenean, ostera, ura haizeaz lotzen da eta agirian sortzen da; putzuaren kasuan, ura lurrean edo lurpe ilunean bizi da (ilargia), iturriaren kasuan, barriz, ura argitan sortu eta zabaltzen da, eguzkitan.

450. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Markiña'k be ezingo dau beste tabernarik zabaldu Karmeliten Konbentu, Merzedekoen konbentu eta Egurbide'ren etxeak mugatzen daben lurraldetik kanpora.

451. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Irugarren puntua:
Etxebarria'k pentsatuko ba leu taberna barri bat zabaltzea bere parroki ondotik Urkaregi'ra bitartean, orrek mesede geiago emoten dautsalako, beste erriak ez dauke eragozpenik taberna ori jasoten lagateko, beti be araudi onetan izentatzen diran ordainbearrak ardauari saltzean ezarrita, bideak ordaindu al izateko.

452. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 GORRIXAK.- Antxoa azalera agertu barik, baiña igarteko eran, urak kolore gorri baltza agertzen dabenean, gorrixak dagozala esaten da, eta orrelakoak igarten dan inguruetan treiña zabaldu eta arrantzateari, GORRIXETAKO arrantza deitzen jako.

453. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 SARETAN. Erabide au, gaur ia galdua, illuntzean portutik urten eta gaba egitean sareak itxasoan bota, au da zabaldu, eta ordu batzuk itxaron, arraiñik sare maillatan sartzen ete zan.

454. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Arrisku andiko arrantzatea izaten da, batez be ekaitz eguna gertaten zanean, edo ta bat-bateko galernak itxasoan sareak zabalduta gero gertaten ziranean.

455. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0095 PLA EGINDAKO ANTXOAK LAKO ARRAIÑIK EZ DAGO. Pla eginda, deitzen dautse arraiña zabaldu, ta arrautzatan inguruatari, ta brixiduari.

456. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Gabaz suzko lerkaiak zabaltzen dabez bideak zear dabiltzenak argitu ta obeto arrapatzeko.

457. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 PEDRO da. KEPAk leihatila zabaltzen du zuhurki. PEDRO hurreratu egiten zaio.

458. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0032 Sarrerako atea zabaldu eta KEPA ageri da.

459. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0055 Keinu batez ZERBITZARIAri koparen ardura berea duela adierazten dio eta telefonoetarantz doa bidea zabalduz.

460. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0137 Atea zabaltzearen durundioa entzuten da. KEPA sartu egiten da.

461. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Zure semeak beren susmoak esan zizkitenean, zuek ez bazenute zabaldu seme homosexuala zenukatela, gaur egoera hau ez zen egongo zuen artean.

462. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Maixua - Ikusten, kaskarra pixka bat zabalduta, zelako erreza dan?

463. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Bestalde, ez ditugu ahaztu behar ebangelizatze lanetan, gure dotrina zabaltzearen burrukan eta Txapelari eustearren aritzeagatik falta diren, gure artean egon ezin daitezkeen anai misiolariak. (Zotina).

464. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - (Kartera zabaltzen du). Boligrafoak. Daudenik onenak. Berez idazten dute, berez, ortografiazko falta barik.

465. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MARTIN - Ez, ez. Hemen geldituko garela jakinean dituk. Honuntza bitartean, guk bezala berak ere ezer ez badute aurkitzen, berriro zabalduko gaituk. Aurrez irten bagendu...

466. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0031 Bide haundi honetatik
lehengo bidexka zabaldutik
ibiliko gaituk
gure urratsak arindurik.

467. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Joatean Ligi-tik gora,
zabaltzen da begitara,
Harrixilopia-n barna
ez (bagenu) ikusia bezala,
hain berezirik
mendiarte bat zabala.

468. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Nik ospatuko dut; hori nik egina da. Alde hemendik! (Irten egiten dute. GOERGESek atea itxi eta ahoa zabaltzen du).

469. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 VERONIQUE - Lehendabiziko artikuluaren ondoren polizia bidaliko zigutek. Ez bahaugu entregatzen, hire lekukotasuna sortua dela bazter guztietan zabalduko diate.

470. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 Ikas ezazu, lan egizu, eta horiek zabalduko dizute diruaren bidea, eta diruaren bitartez, munduarena. Eta orain, joan zaitez janztera. (Jon irten egiten da).

471. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 Baiña guzti hoiek arrotzak zaizkigu, eta etsaitzat duten herria zapaltzen alegindu dira. Leirin'go kondea, ordea, denak baiño txarragoa da, bere Erregeari eta Herriari egiñiko ziña hautsiz arrotzari ateak zabaldu baitizkio.

472. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

473. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Berrogei urtez lanean karraskan ari izan ondoan, etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez...

474. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

475. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 Jakin bilduma Joanak Joan obraz gehitua izan da; Etxahun poetaren bizitzan oinarritzen den eta Euskaltzaindiak 1955.ean antolatu zuen Nobela-lehiaketan lehen saria irabazi zuen Yon Etxaideren obra haren bigarren argitalpen zabaldua eta hobetua da.

476. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ia ezinezkoa da ziklo bakoitzaren edo iharduera bakoitzaren aipamen zehatza egitea; hala ere, argigarri izan bide daiteke horietako batzu aipatzea, hala nola: Euskomusika, gaurko musika eta bertsolaritza zabaltzeko pentsatua; Gitarraren Nazioarteko Astea, herrialde desberdinetatik etorritako partaide gazte baina kontsagratuk emana; Psikologiako Ihardunaldiak, gizartearen gaurko arazoak aztertzeko egina; Beste medikuntzak zikloa, horietan garrantzitsuenak direnen deskribaketari eta azterketari buruzkoa; Emakumea, gizartea eta kultura zikloa,(...).

477. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Lan guzti honek bere pertsonalaren kopurua zabalduz eta areago gaituz joatea eta, honela, jendearekiko bere harreman etengabekoetan solaskide gehiago eta hobeak edukitzea suposatu du.

478. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0172 2. Sozietateak eratzean edo haien kapital soziala zabaltzean burututako ondasun higiezinen emakiden truke jasotzen diren akzio edo partizipazio sozialen eskualdaketak, emakidaren egunetik eskualdaketarenera bitartean urtebeteko epea iragan ez balitz, beti ere.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00089 Sartu eta berehala, urrezko izara bat zabaltzen zuten ohe gainean.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00422 Era honetan zenbaki errealen multzoa zenbaki konplexuen multzoa zabaldu dugu; izan ere ez bait da bakarrik R zenbaki konplexuen aspimultzo bat baizik, R-ek zuen egituraz beraz hornitu dugu C, eta kalkulu-eragiketa guztitarako zenbaki errealak C-ren zati bat bezala kontsidera daitezke.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00018 Erosioak eraginda, etxe eta errepideen eraiketen ondorioz, basamortuak zabaltzen doazelako e.a. nekazaritzako lur asko galtzen doa.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00093 Bestalde, El Paisen artikulu batek ondo zioenez (33) UCD puntu honetan kontraesan huts-hutsez mugitzen da, zeren eta bere Euskal Herriko ordezkariek ahal duten guztietan Kontzertuetan duten sinismena lau haizetara zabaltzen diguten bitartean, UCDeko buruak pribilegiatutzat jotzen duten formula fiskal baten aurrean uzkur agertzen dira.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Jakintza estralinguistikoak hedadura desbedina izan lezake: unibertsala izan liteke, hau da, naturalezaren ezagupena da: besoak zabaldu zituen entzundakoan, badakigu (normalean) bi beso direla; nahikoa zabala eta hizkuntzartekoa izan liteke, ez orokorra ordea: Lou Reed ikustera noa mezua, jende mota jakin batek bakarrik ulertuko du (nahikoa gaztea, musika (rock) zalea...), baina hizkuntz komunitatearekin zerikusirik gabe, etab.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Egun, gizonari loturik bizi dira eta honen bitartez zabaldu dira lurbira osoan.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0122 Berzelius izan zen sistema hori zabaldu zuena eta gaur egun ere irauten du.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Kaxa zabaldu zuenean asko beldurtu zen amona saguarekin, baina Rakrakek berehala lasaitu zuen.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0095 Euskal Herriko jateko berezi batzu gaur egun mundu guztira zabaldurik daude.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Hori esan ondoan sokak askatu eta paketeak zabaltzen ditu.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0037 35 Zer egin zuen Jesusek, hazi zenean? Jesus, hazi zenean, Palestinan ibili zen, herririk herri, gizon guztiei Berri Ona zabaltzen.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0125 Kono bat hartzen baduzu, s sortzaile batetik ebakitzen baduzu eta ondoren plano batean zabaltzen, zer-nolako forma ateratzen da? Nola kalkulatzen da horren azalera?.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 Matrize zabaldua: .

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Ebazpidea: Matrize zabaldua mailakatuz: heina / bateragarria / ebazpen / ebaz./ heina / bateraezina / heina / bateragarria, ebazpen bakarra.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0093 Ebazpidea: Sistemaren matrizearen heina eta matrize zabalduarena aztertuz: heina / Sistema bateragarria / ebazpen / Ebazp./ denean / Sistema bateraezina / Sistema bateragarria.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Heretikoarekiko gorrotoa zabalduta zegoen.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Aitak bere nazioaren inperioa zabaltzen zuen armak erabiliz; semeak loriatsuago handituko zuen inperio hori, fedearen garaikinarekin.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta esan ere egin zuten, noski, jakintsuek, ezen Erregea zela Erreinuaren burua, eta nola burutik jaiotzen diren gorputz-atal guztiei eragiten dieten zentzumenak, horrelaxe behar dute Erregearengandik sortzen den mandatuaren arabera ibili eta harekin akordio bat egin, hura bait da Erreinuko guztien Jaun eta buru, hari obeditzeko eta Erreinua babestu eta gorde eta zabaltzeko: zeren hura da Erreinuaren arima eta buru eta haiek haren gorputz-atal (ALFONTSO JAKITUNA: Partidas).

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Tartean sartu dira haurrarentzat interes berezia eduki dezaketen batzu, baita haien hiztegia eta ezagutzak zabaltzeko zuzendutako beste batzu ere.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0133 Telebistak irratiak dituen abantailak ditu: Berriak momentuan jakin eraz daitezke eta sateliteen laguntzaz, mundu guztira zabal daiteke telebistaren eragina.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horregatik, batzutan leihoak zabaltzea komeni da, gela barruko aire zikina kanpora irten dadin, eta kanpoko aire garbia barrura sar dadin.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0112 Hodi exkretatzailea zeharo biribilkatua agertzen da (Lumbricus-etan oso ondo ikusten da hau), eta nefridioporoaren aurrean dagoen hodi exkretatzailearen partea, zabaldu egiten da, bixika bat osotuz (ik. 62. ird.).

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0237 Azkenik, esan beharra dago gaur egun bideoak duen garrantzia ikusirik, euskaldunok ere atea zabaldu diogula ikus-entzutezko teknika berri honi .

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0031 Ebroren ezkerreko bazter aldetik, Tolonoren hegoaldeko mendi inguruan, Haroko maskorretan eta Pre-pirinaika katearen hegoaldeko ertzetatik ere zabaltzen da.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Talde bakoitzaren lana izango da bere edukia aldatzea edo zabaltzea.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Baina XIX. mendearen bukaeratik, mundu guztian zabaltzen da sistema hau: Austria, Alemania, EE.BB., Japonia eta Italian sartzen da.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Gaurko abeslariek erromantzeak zabaldu eta ezaguterazteko egindako lana ere ez dugu ahaztekoa, poesia zahar hauek berriro kantuaren bidez jendearen belarrietara heleraziz.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0053 - Zer behar dugu euskara berbiztu eta zabaltzeko?.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Ohiturak sortarazi beharko dira, mekanizismoak sendotu, eguneroko hizkerak duen indarra eta bizitasuna gureganatu, ikasgeletan ikasitako egiturak burutu eta erabilkeraren bitartez zabaldu... eta hau metodoaren bitartez lor daiteke.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikasleak ordea, bi helbururekin erabil ditzake ariketa-liburuok; alde batetik gelan irakasleak azaldutakoa sakondu eta jorratzeko eta bestetik, horizonte berriak aurkitzeko irrikaz klasean irakasleak azaldutakoa zabaltzeko.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Egitura konplexukoa da, Bizkairaino zabaltzen den Arno-Tolosa antiklinorioan sartua.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0005 Marearteko zonaren azpitik, gure kostaldean 4,4 metroko altuera duena, itsasertz azpiko zona edo zorua aurkitzen dugu 40-50 metrotarainokoa; beheraxeago, itsasertz-inguruko zorua, plataforma kontinentalean zabaltzen dena; geroxeago, batial eta abisal eskualdeak topatuko ditugu.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Idazki hauetan, ikusmira zabaltzeko elementu berriak ditugu.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0029 Lau odol talde bereiz dezakegu: A = Europa, Iparramerika eta Australian zabalduena.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Izan ere, XVIII. mendearen azken aldera maila guztietara zabaltzen dira aldaketak Europan.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0142 Talde hauen helbururik nagusiena Estatu indartsu bat sortzea izango da, langileria menperatuko duena eta Estatuaren bizitzeko espazioa (espacio vital) zabalduko duena aurka dituen inperialismoaren bizkar.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Mesopotamia-ko ekonomia ere, Egypton bezala, nekazaritzan oinarritua zegoen: garia, garagarra, oliba, palmera eta frutarbolak ziren laborerik zabalduenak.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Hango jakintza beste herri bitartekari batzuk medio munduan zehar zabaldu zen: Astronomia (urtearen hamabi hilabetetako zatiketa handik jasoa da; ilargialdien azterketa, etab.), Medikuntza (anatomiaren lehenengo jakintzak), Matematikak (zenbakikuntza hamartarra, zero zenbakia).

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Polis bakoitza, bere bizi-espazioa zabaltzen saiatzen zen.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Baina Erroma-ren erortzeak haren nagusitasun politikoaren galtzea besterik ez zuen ekarri, Erroma-ren eragin kulturala (batez ere Elizari esker) finkatu eta zabaldu egin bait zen hurrengo mendeetan.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0153 Ordurako Elizak bere oinarri soziala zabalduagoa zuenez, antolamendu hierarkiadun horretan klase jasoagoak ere eskuhartzen hasi ziren.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Gaiak ere aldatu eta zabaldu egiten dira, hala nola agertzen zaizkigun santuen bizitzak, Ama Birjinarena, etab.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Lantegietan ordenadoreen erabilpena zabalduz doa, lanik astunenak, aspergarrienak, mekanikoenak eta errepikakorrenak eginez.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0091 Une hartatik zabaldu zen garia herri denetan.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Fosforoa oso zabaldua dago gorputzeko fluido eta ehun guztietan.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Fox zen, eta ahal zuen guztia egin arren, egunkari guztietan zabaldu zen berria.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Ehuna odolez okitzen denean, ehuna zalbaldu eta zurrundu egiten da.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Salmenta eremua zabaldu eta produktuak beren herrietatik kanpo ere hasi ziren saltzen.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 1. Zabal ezazue eskuin zangoa eskuinetarantz, zangoak norantz besoak ere harantz zabalduz.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 3. Zabal berriz ere eskuin zangoa eskuinetarantz, besoak gorantz eta kanporantz jasoz.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0109 Salta ezazue banan banan haren gainetik, zangoak ondo zabalduz eta eskuak haren bizkarrean jartzen dituzuelarik.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 - Nola zabaldu.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Teilatuan zabaldu zituen denak, eta egunero joaten zen anaiaren hezurrekin egotera.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Berriak jaso eta zabaldu jende guztiari.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Astiro (kodainaz) segaz sasiak eta arantzak alderatzen ditu ta begiak ahalik eta zabalduenik jarri.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Erabaki horik, ARAUAK izeneko agirietan zabaltzen dira, eta arau horiek diotena, zuzen bete behar da lan eta produkto fabrikatutan.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 India eta Persia-ko ibiltiaren arteko kultura eta merkatalgoaren elkartrukaketa dela medio, joku hau berehala zabaldu zen arabiarren artean, pertsiarren lurraldeak indarrez hartzean.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0055 Xakearen garai modernokearen garai modernoak are gehiago sendoagotuko du posiziozko jokoa eta, noski, lasaiago jokatzen zen garai honetan, hau da, erromantiko garaian egiten ziren nola-halako erasoaldiak baztertuz, egoerak eskatzen duen erasoaldi prestatuei zabalduko zaie bidea.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Era honetan merkatalgoa berpiztuko da, haseran merkatalgo hau landa eta hiri artean egiten zen, baina gerora merkatalgo honek indarra hartuko du eta zabaldu egingo da.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Kultura berri hau unibertsitateen bidez zabalduko da, eta arte mailan sortuko den estilo berria gotikoa izango da.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Garai honetan feudal giroko Europa geografia aldetik zabaldu egingo da.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Mugimendu hau Italian XV. mendean sortu eta XVI.ean Europan zehar zabalduko da.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Berari esker Humanisten ideiak asko zabaldu ziren.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Berehala inprimategia Europako nazio guztietara hedatu zen, honela humanisten pentsakera zabalduz.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Frantzian eta Alemanian pentsalari batzu absolutismoa ta Eliza katolikoa kritikatzen hasten badira ere, Inglaterran ezartzen dira krisi mugimendu honen oinarriak, deismo edo natur erlijioaren ideia zabalduz.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Elefanteak bere buru handia nahiko hurbildu zionean, honela esan zion kokodriloak: - Elefanteak ere gustatzen zaizkit eta berehala bere ahotzarra aho handia zabaldu zuen.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Horrela, Leninek zabaldu egiten du Marxen finantz kapitalaren nozioa.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0032 Baina gizarte-zientzietan eragin handiena izan zuen gizona Francis Galton izan zen, bere ikasketak, herentzia, psikologia eta honelako eremuetara zabaltzen direlarik.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0299 Geroago, hitz honen zentzua zabalduz joan zen eta gaurregun esamolde honek hiru esanahi berezi ditu: - Hastapenetan, psikoanalisia, nerbioetako gaisotasun- edo neurosi-mota batzu, batik bat histeria, sendatzeko metodoa zen.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Ezagutzen dugun lehenengo kultura bateratu hiritarra Chavin hiriaren inguruan zabaltzen da, ipar Andeetan (K.a. I. milakadan).

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Ingalaterrak Birmania kendu zion, Malakaraino eta Borneo uharteraino bere agintea zabalduz.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Alemaniak ere Kiao-Txen itsasgolkoa kendu zion eta Txantog-eraino zabaldu zuen bere influentzia.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Donostiakoak aldiz, ikusi dugun bezala, ardura bizia agertu zuen euskal gizartearen hesparru guztietara, ideia internazionalistak zabal daitezen.

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Baina, aipaturiko ideia internazionalistak zabaltzeko, ez zen premia premiazkoa indar produktiboen aurrerakuntza berezirik lekutzea.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Aintzinako garaietan, jendea lurralde honetan ugalduz zihoan neurrian, Tras-os-Montes aldera joan zen nekazaritza zabalduz.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Beiratik zehar Estremadura aldera ere laborantza iritsi, baina Hegoaldean nekazaritza baino ugariago artzantza zabaldu zen.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 I. Lazkano Ni izan neike aingerutxo bat eta zu berriz mamua gure arteko diferentzia garbi utzitzera nua: Nola arraio zabaltzen dezu horrelako benenua usteldu dezu zeru sapaia zula dezu Ozonua diru iturri zerade baina etzera gauza sanua.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Populaketa zabaldua eta bildua Populaketa zabaldua diogunean despopulatutako eta elkarren artetik bakartutako etxebizitzetaz ari gara.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Euskal Herrian, bestalde, mendian sakabanatutako basetxeak lirateke populaketa zabalduaren adibide argia.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 3. Zein da populaketa zabalduaren adibide tipikoa Euskal Herrian?.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Zabaldu liburua eta erka ezazu zure istorioa komikiarekin: zure testua esaldiz esaldi irakurri eta begira nola agertzen den komikian.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0105 Estali zabaldutako eta ondo leundutako egunkari batekin.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Tenperaturak ere badu eraginik, zeren igotzen denean harriak zabaldu eta jeisten denean uzkurtu egiten baitira.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Paulok eta Bernabek ateratako ondoriorik nagusiena hau da: Jainkoak jentilei zabaltzen dizkie ateak.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Horregatik, eltzearen hondoa ukitzen ari den ura berotu, tenperatura handitu eta zabaldu egiten da, dentsitatea txikiagotuz eta gorantz abiatuz.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilarearen mutur bat zabaldu egingo dugu apur bat.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilare barruko likidoa igo ala jaitsi egingo da (bolumenez hazi edo txikitu) tenperaturaren arabera; izan ere, gorputzak zabaldu egiten bait dira beroaz eta uzkurtu hotzaz.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Zabaldutako koloratzailea garbitu.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 - Ikusi berotasuna gorputz osora zabaltzen den ala ez.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 - Jainkoaren Erreinua zabaltzeagatik eta egiaztatzeko bere bizitza osoa eman zuen.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Azkeneko urteotan zenbait urrats eman dira euskal industriaren krisialdi sakona konpontzeko, eta honetan lagundu dute bai frankismoaren bukaerak bai demokraziaren prozesua zabaltzeak.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0323 Sabinok, berak eragin eta finantziaturiko prentsaz zabaldu zen abertzaletasuna euskal herrietan.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Behatze hori ordea, ez da orain lehen bezain ZUZENA eta bere mugak asko zabaldu dira, horregatik, jite eta funtzio diferentetako tresnak erabili eta fenomenoak berregin beharrean aurkitzen gara, horiek hobeto aztertu ahal izateko.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ausartenak bakarrik arriskatzen ziren laborategia erabiltzera, baina beti ere pasaran bezala eta ikasleei muga eta debeku andana jarriz eta horrek teoria eta praktikaren arteko distantzia are gehiago zabaltzen zuen.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Horretarako, odola portan ondo zabaldu (frotisa behar bezala egin) eta globulu gorrien pilaketa haundiegia ez den alde bat aukeratu behar da begiratzeko; hor bait dago arrakastaren gakoa.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 3. Ipini estalkia tindaketa-upeltxoa edo Petri kaxa baten gainean eta zabaldu hematoxilina tanta batzuk.

577. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Euskalerrian baino areago Biarnon, eta hemen ez ezik Frantzia osoan zehar nahiko zabaldurik ziren protestantak, gizarte maila orotariko jendeak biltzen zirelarik beren batzarretan, eta letra gizon ospetsuak ez ziren falta, hala nola Sponde eta Belatarrak euskaldunen artean, Laurent Drelincourt, Claude, Ancillon, Abadie, etabar luze bat.

578. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Horrelako zenbait, beraiei komeni zaielako edo, lau haizetara zabaltzen dute; beste batzuk, aldiz, justizia egin nahiean behin eta berriz era pazifikoan eskatuarren, nahiago dute ukatu: hauetako bat Ikastolen mugimendu herritarra dugu.

579. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Soilkapena hori, ordea, sarritan aitortu dugunez, ez da euskararena bakarra; Erromania guztian zabaldua dago, nolabait, eta, konkretuki, euskararen aldameneko erromantzeetan ere bai.

580. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0004 Badakit dena: euria egin behar duen... ala eguraldi ona... auzoko emakumeak etxe aurrea garbitu behar duen... ala arropak zabaldu behar dituen....

581. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0027 Izan ere, geroxeago jauregiko ateak zabaltzen dira eta segizioa agertzen da....

582. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Oihan osoan zehar zabaldu zen albistea.

583. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0034 Eta herri osoan, bere alabaren aztarnarik errazten zuen hari, sari eskuzabala eskeiniko zitzaiolaren berria zabaltzeko agindua eman zuen.

584. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 Zakutoa zabaltzen du eta herensugetxoa ateratzen da jauzika.

585. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Bi pausotan leihoan zegoen eta leihohialak zabaldu zituen.

586. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Gero begi logaletu bat erdizka zabaldu zuen, pinpilinpauxa oraindik han zegoen ikusi nahi izan balu bezala.

587. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0021 Koipe dena lurrean zabaltzen da, eta bai jarraitzaileak, zilipurdika segapoto-dantzari ikusgarrienari ekiten diote.

588. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0079 Top Kapitainak, eskuetan daraman mapa zimurtua zabaldu eta Nabigante berriari bete-betean adierazi dio: Hona joango gaituk, NABIGANTE! bide batez, esploratu behar duten Irlaren koordenada zehatza seinalatu diolarik.

589. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Laster zabaldu eta busti zuen urak zola, lurreko hautsetan sugeen modura mugitzen ziren errekatxoak eratuz.

590. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Horregatik begiak zabaldu eta leiho artean atorrarekin jantzita zegoen neskari begiratu zion.

591. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 Behatz koskoez atea jo bezain laster don Giusseppek zabaldu zuen, eskuan oilasko ixtar bat zuela, eta halaxe esan zion mastikatzen zuen bitartean eta aurpegira oilasko gustoko txistua botatzen ziola.

592. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere aurrean baso argi bat zabaltzen zen eta han sute baten argitan, oso mota eta neurri ezberdinetako hiru pertsonaia zeuden.

593. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Belarrean etzanda eta solas egiten zuten gizonen aurrean zamau zuri bat zegoen zabalduta eta bere gainean era guztietako janari eta edariak.

594. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0008 Printzea, oso kementsua zan lez, haren ezpata atera zuen eta zartada indartsuekin bidea zabaldu zan arantzadun sasitzan, printzesea ezagutzeko asmotan.

595. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0017 - Itxaron pizka bat, gizona - esan zuen Enekok atea zabaldu ta gero.

596. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Merino ardia oso zabaldua eta estimatua da bere ilearengatik.

597. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Begiradaz irits zezakeen txoko bakoitzean, Txikitxo bat zegoen, airea, lurra eta hostaila alaitasunez gainezka zabalduz.

598. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta hala, izara handi bat jarri zuen lurrean zabalduta, eta haren erdian gure asto hori, urrea hantxe egin zezan.

599. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Orduan San Pedrok atea zabaldu zion eta horrela, orain Patxi errementaria zeruan dago.

600. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0034 Orduan, liburua zabaldu eta oihuka esan zuen: - Eskritura Saindua, esadak egia.

601. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0006 Ateak zabaldu eta minutu bitan, denak barruan ziren.

602. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Ondo ikusteko, kanpoko aldetik buelta osoa eman zioten; eta atea zabaldu zutenean, lehenengo, etxeko bazter eta zoko guztiak ikustea egin zuten.

603. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Begiak zabaltzen zituztenean, harrituta gelditzen ziren.

604. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Ate haundia zabaldu eta txarraka-txarraka barrura herri hartako amona zahar guztiak.

605. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Hauetako bat deseskegitzen * deseskegi: deskolgatu du, soinean daukan abrigoa bizkorki zabaldu eta honen azpian sartzen du, abrigoa itxi ondoren presaka irteerarantz zuzentzen delarik.

606. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Basotik basora zabaldu zen lehiaketa berriztatuaren albistea.

607. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Suizaraino, Kanadaraino, Errusiaraino... noraino iritsi ez ote zen Xixilio bandojotzaileak zabaldutako notizia xelebrea!.

608. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Jende guzia zain zain zegoen plazan neska eder hura noiz azalduko eta ikusi zuten orduko... denak... a!... a! ahoa zabalduta geratu ziren.

609. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0017 Sobrea zabaldu zuenean ikusitakoa ez bait zen izan, inondik ere, erregaliaren itxurako ezer.

610. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Gainera, leiho bat dago, trangaturik, zabaldu ezin daitekeena, eta inork ere ez daki nora ematen duen.

611. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 - Ez zabaldu - erregutu zuen -. Zertarako zabaldu?.

612. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Atea zabaldu, barrura pasarazi eta esaten dizu: - Berehala piztuko dut argia.

613. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Cabestani bizikletan abiatzen den bezain prestu irten zen ohetik, aurpegian oraindik izarren zimurrak nabari zitzaizkiolarik, esneontzi bila sukaldera, oin hutsik eta oheko beroa zabalduz pasiluan zehar.

614. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Guk katiluka bat edan ondoren, emakumearen txanda ailegatu da, magalean gelditzen zaizkion ogi apurrak nahiz beste edozerrenak (gazta, urdaiazpikoa, txorixo, ardo tantak, izerdiarenak, ile bakarren batzu... mantal honetantxe bada aukera!) bota ditu katilura, ahoak ematen dion guztian zabaldu eta irentsi.

615. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Hostoa zabaldua zen.

616. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0022 Zuk esan bezala, atzo arratsaldean ez nuen erratzik pasatu eta serrauts pittin bat zabaldu nuen lehengoaz gain... - Eta? - Ba, han aurkitu ditudala urratsak...

617. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Bitartean, publikoaren artean hotzikara bat zabaldu zen: gizon bat, balkoira igo eta sokaren gainean, enparantza zeharkatzeko asmoz abiatu zen.

618. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Berehala, beste ateak zabaltzen dira: andereñoa, alkate zena, auzoko batzu, haurrak, denak Samuelsonen atzetik...

619. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Guztiz zabaldu eta pixka batez geldi geratu zen gortina berde ilun lodiaren aurrean.

620. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Bere hegoak zabaldu eta gora, zerurantz egin zuen hegaz.

621. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0091 Orduan, joan zen TXOMIN atera eta zabaldu ondoren zabalik utzi eta sartu zen erdiraino.

622. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Julen hondar piloa zabaldu nahiean ostikoka hasi zen.

623. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Hau ez duk ezer. Berehalaxe zabalduko diagu.

624. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Ibanek esan zuen: Ama, etorri naiz, eta hark txabolako atea zabaldu zion.

625. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Hartu eta lapurrei bota zien: - Zabaldu ongi lurrean eta horren gainera botako dizuet dirua, esan zien berak.

626. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Zabaldu zuten lurrean Mattin Mottelaren manta hori eta bitartean bere kontuak ateratzen ari zen nagusia.

627. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Hala ere, idaztiaren esanahia ezin zuen argitu, eta osaba haserreak hartuko zuela zain-zain nengoenean, Marta neskameak langelako atea zabaldu zuen, hau esanaz: - Zopa mahai gainean dago.

628. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Eta denen atzetik, bere txitak babesten dituen oilo baten antzera, bela guztiak zabaldurik zituela, Pequod.

629. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0071 Eta, oraintxe, atea zabaltzen hasten denean, kapitanari lepoa moztuko zioagu eta gure aurrean aurka jartzen zaigun edozeini ere bai.

630. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Filibustariak, be artean bildurik, arrapaladan igon ziren eskileretan gora, garrak ateetako tapizeria eta errezeletara zabaltzen ziren bitartean.

631. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Egun hartan bertan, Reinauld pregoia zabaltzen hasia zela jakin zuen saxoniar arkulariak.

632. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0033 - Espetxeetako ateak zabaltzen dituzun Horrek: Har itzazu eztai-mahian, ate-joka dauzkazun gure hildakoak.

633. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gazteek ezagutzen dituzten apaizen bizikera eta Ebanjelioa zabaltzeko apaizek egiten duten lana ez ote dira gazteen barruan ukitzeko bezain erakargarri?

634. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Aintza zeruetan Jainkoak Belengo Haurtxoagan azaldu digun gureganako onginahiak bihotza zabaldu eta Jaunaren aintza abestera eragiten digu.

635. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0056 ITZULI aditza aipatzean autorretratoa kamerinoko ispilua berriro errekorritzen hasten da
perpausa diot unhatuki
poltsa zabaltzen dut eta
desordena zehatzean zeuden argazki batzuei erreparatzen diet
bai, argazki batzuetan
izan nahi dudanaren luzapena naizateke
desorekan dagoen sokaren bigarren zatia
nire balizko bahiketari buruz galdetzen diet begiei
baina hauek laino-mordoak zamatzen dituzte
aduanei buruz galdetzen diet ezpainei
baina hauek kopa debekatuetakoak direnaren irrifarrea egiten didate
behatzak parke-ertzak gogoratzen ditutzen malenkoniaz mugitzen dira
ihes egite artegatsuan
jantziak desegokiak zaizkit eta
zaila zait aurkitzen neurriko zapatarik
bisita-aretoetako apaindura artean
non gauzen atzekaldeak desafiorako gonbidagarri diren
naufragio experimental baten gisara
.

636. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0159 Atea zabaldu
lehioa zabaldu
eskua zabaldu.
Atea,
lehioa,
eskua galdu.

637. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Sabela hustutzen denean
eta
burua betetzen denean
besoak zabaldurik
haurrak lurrera erortzen zaizkio.
panpin
marama
kopin
haur guztiak
esnetan lehertzen zaizkio.

638. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Hegoak
zut!
zabal zabalik
zabaldu dira.

639. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Ni ez naiz lore bat
ez naiz lorea bezala zabaltzen
ez eta lorea bezala hertsitzen
nere usainak ez du lore artean parekorik
eta ez naiz esku artean zimeltzen.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Aurrean hamarkada berri baten bide ilun, mehatxugarria zabaltzen zen.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Neure tamainako emakume bat aurkitu nahi zidan Erregeak, espeziea zabaldu ahal izan nezan; baina uste dut nahiago izango nuela hiltzea, neuk utzitako ondorengoak kanari domestikatuak bezala kaiolatan gordeak izan eta agian geroago erresuman zehar bitxikeria gisa handikiei salduak izateko zoritxarra jasan baino lehen.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Atea zabaldu zuen eta kuartelekoa zirudien logela txiki bat ikusi zuen, bi litera, aulkia eta mahai soil batekin.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0168 Montilla jeneralak kontatu zion kaleko txakurrak pozointzen ari zirela amorrua zabal ez zedin.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Begi-niniak zabaldu eta estutu egiten zitzaizkion orratz-buru bihurtu arte, bere borondatez egingo balu bezala.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0212 - Iparrekoa al zara?- galdetu zion Kimi, kale estu, usaintsuetan barrena bidea besaburuekin zabaltzen zuen artean, bere behi kuttunak herrian egiten zuen eran.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Heriotzagandik ihes nabil, esaten zien atea zabaltzen ziotenei - eta ostatu eskatzen dizuet.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Abrigoa eta sonbreroa jantzita ikuilurantz abiatu zen Temple, eskuan zituela orri erauziak, arropak zabaltzeko agarradorez, lehorgailuz eta garbikari irudiz zipriztinduak, eta erdiko trantsitoan sartu zen.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 bikote zaharra Ametsean galdua doa Anarengana; amets hori burutik ezin ken; itsas ondoko hiri baten parte zaharrean, kale txikien borobil makurtuan zabalduz doan ibiltze horrek Anaraino eramaten aldi oroz.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Beti izen auek erabilliaz (auek baitira errian zabalduen daudenak), batasuna egiña izango dugu kontu ontan.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Lehengo begia Haizeolo geldiezinak zabaldu zuen, altxatu eta egunonak eman zizkidan.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Azkenik atea berriro zabaltzen sentitu dik.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0050 Daniel mugitu egiten zen, esnatuko naiz ez naiz esnatuko dudatuz bezala, eta betilerik gabeko bere begi haiek zabaltzen zituen une batez: - Zer da Paulo? - esaten zuen.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0044 Leihoa zabaldu nuenean hartu nuen sustoak besoak indar gabe utzi zizkidan.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0034 2) Erromatar okupazioaren pean sortutako bi dialektotik bat irakasten zen eskola banaren ondoan 3) haritz bat zegoen, menderen mendez zahartua, haren adaburu hostotsua zeruraino zabaltzen zuelarik, eskualdeko txori kantari guztien aterbe.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0082 10) ez eta ere Euskal Herri osoan, Baionatik Tuteraraino eta Barkoxetik Zierbanaraino, zabalduko den bere erresuman.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Horretan zegoela, atea zabaldu eta jaun bat ikusi zuen sartzen, eta ondoren soldadu taldea.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0105 Orduan landek eta soroek, lekuz elkar aldatuz, formak berriak osatzen zuten buruan, muina lehertuz, muinaren mamia zabaltzen zen kortina gisa nere begi eta buruaren artean, batpatean burua luze luze eginda autoestopista batekin hasi zen hizketan eta nekusanetik hizkuntza hotz batetan, eskua eman zion eta behatzez aldatu bestea nekatua eta denodatua baitzegoen.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0096 Argazki pila zabaldu zen mundu osoan.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Pregoilariak jai horien berri zabaldu zuenean, berari ere joaten utziko al zion baimena eskatu zion artzainak ugazabari.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ziztuaren hotsera mila murmurio igo ziren lur barrenetik; haizea urrutian uluka hasi zen, adaburuetatik orro beldurgarria zabaldu zen.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Harakinak bitartean horren kuttunak zituen doinu martzalak zabaltzen zituen airetara bere turutarekin.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0019 Eguerdirako belak zabaldu eta, haizea aldeko, abiatu ziren hegoalderantza.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Bata, zahartasunaren ajeak jota begi bakarraren betazala ere zabaldu ezin zuena; bestea, bere iloba, artean tartalo gaztea.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Hemen badago begiak pixkanaka zabaltzerik baina alper alperrik zergatio, lehen esan dudan bezala, logela hau argirik gabe baitago, dena ilun-ilun eta isiltasun haundi batetan murgildurik.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0004 Arbeloa jauna bigarren estaiara heldu da, giltzaz zabaldu du, eta arte objektuak garbitzen hasi da.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Andre biak oso hiztunak hiztun: hablador ziren, eta kontrastez mutil gazteak ez zuen ahoa aho: boca zabaltzen.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gero ilunpean Hamuden semearen... Iazid-en eskua senditzen dut, nerea zabaltzen... esku irekian pistola ipintzen.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Hegoak zabaldu eta tximeleta bat bezala planeatzen hasten zenean, ez zuen sekula parakaidasa bizkarretik kentzen, begietan desafioaren burdinak pardel hura ahaztu arazi nahi bazuen ere.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Begiak zabaldu zituenean Margarita ikusi zuen, poltsa haundi bat esku batekin eta zakurra inguruan saltoka.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Nire etxea da udaberritzen ari den lehen bazterra, pentsatu zuen Maria Luisak sukaldeko leihoa zabaldu zuenean.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Harritu egin nintzen erabat, Jazinto inoiz azaldu ez eta gau hartan, udazken hasi berriko gau terraltsuan behelainoari etxera bidea irekiz, atea kolpez zabaldu zuenean.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta bolo bolo zabalduak zeuden marmarketak sinesten baditugu... diru arazoak ezagutze soilez asetzen ez zena...

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Monsieur Merret bidera atera zitzaion lehiatsu, lorategirantz zabaltzen zen leiho-egiara eraman eta ahapeka esan zion: Jakina dut, sobera ere, Gorenflotek esposatu nahi zaituela eta diru eskasia dela hein handi batean ezkontzaren engara bakarra eta zerorrek ere esana omen diozula, igeltsero moduan lanik aurkitu ezean ez zaituela inola ere esposatuko... ederki bada! Bila joan zaitez eta hona etortzeko esaiozu, plaunkaia eta bestelako lanabesak hartuta.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0027 Atea zabaltzeko asmotan aintzindu zitzaion Divina Flor, jangelan kaioletan lo zeuden txori, saloiko zumezko mueble eta zintzilik zeuden iratze mazeten tartetik hark ez atzemateko kontu haundi eginez, baina oraingoan ere ateko atalaga baztertu zuenean ezin izan zion itzuri gabiroi harrapariaren eskuari.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Hala Jainkoa!, ordea, berak atea zabaldu zion baldin sartu nahi izan balu.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Txoriak, tira!, kaiola zabaldu eta jaregin egingo zitzaien.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Urak presako hormatik gainezka hasi zirenean Kubanua aldetik alde zihoan sokari helduta, ur indartsuak belaunetaraino, beste aldera igaro, ateak zabaldu eta bueltakoan labain eginik ur zikinen zurrunbiloan betiko galdu zela...

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0116 - Txilina jo ondoren atezainak zabaldu zion jauregiko ate nagusia.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Ostatuak berriz zabaldurik jarraitzen du denboraren erasoaldia itxurak aldaturik, gaur egun eta edozein ordutan zoazela jendez gainezka aurkituko duzu.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0157 Kotxeko aurreko atea zabaltzen da eta neska ateratzen.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0055 Kalera ere irten zen ipurdi guztitara begira, autobusetan sartu zen sudurra luzatuz, zabaltzen zituen ametsak gauez...

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Eskerrak ematen dizkiot Jainkoari, Berak Kristoren bidez izan zuen garaipenean gu ere partedun egin gaituelako, eta gure bidez Haren ezagueraren usai gozoa leku guztietan zabaltzen duelako.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0163 Eta han joan zen, Jesusek egin ziona herri guztian zabalduz.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Baina gero bere hobenaren ordain-diruaz soro bat erosi zuen, eta, buruz behera amildurik, erditik lehertu zen eta haren erraiak lurrean zabaldu ziren.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Guztiek Kristoren zerbitzaritzat har gaitzatela eta Jainkoaren asmo ezkutuak zabaltzeko arduraduntzat.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Berriona zabaltzeari ekin

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Zu, ordea, egon erne gauza guztietan; eraman nekeak; ekin berriona zabaltzeari; bete ongi zeure zerbitzua.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Eta agertu zien, egiten zuten profezi lana, berentzat ez, baina zuentzat zela ebanjelioa izpiritu santuaren indarrez zabalduta.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Orain, gauza horiek hotsegiten dizkizuete ebanjelioa zerutik bidaliriko izpiritu santuaren indarrez zabaltzen dizuetenek; eta aingeruak berak ere gauza horiek ikusi nahian daude.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Paper batzuk zabaldu eta dio: - Mahaipuru, mahaikide eta jaun-andre bikain guztiok.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0193 Dantzarien zango jostalariak airean dibujo arinak marrazten, bizitzaren taupadak ziren kriskitinak, marko koadratuaren alde bat inguratzen zuten etxeek leiho zabalduetatik arnasa hartzen, kriskitin-kriskitin, balkoietatik plazara makurtzen ziren jeranio eta krabelinak behetik gora igaten ziren arramar bizikorretan blaitu nahirik, (...).

693. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0065 Hurrengo egunean gorako beltza bortizki hedatu Gogorki zabaldu zen Herensugea-n; (...).

694. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Berria zabaldu zenean, zerutik etorrita eta Iguzkiaren semea nintzela zioten, eta gai horretaz galdeturik, keiñuen bitartez zeruan Iainkoa deitzen diogun gizon bat bizi dela anitzetan esan diet, zeru-lurren sortzailea; eta kristauok Aita prestu ohorezkotzat daukagula eta berak agindutakoa zintzoki betetzen dugula; eta bere eskutik gauza on guztiak datozkigula; eta beraiek ere horrelaxe eginik, zoriontsuagoak izango direla.

695. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Azkenean atea zabaldu egin zen.

696. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Pare bat minutu igaro nituen ohearen gainean eta azkenik gela hura aztertzea erabaki nuen, handik mundura irtetzeko ateren batekin topo egin nahian, edo eta argiaren interruptorearekin topo egin nahian, edo besterik gabe itxitako leihoren bat zabaldu eta haize fresko eta argi izpi batzuekin jolastu nahian.

697. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Abil harek, belaun gainean, bere maleta zabaldu zuen, eta Corriere della Sera irakurtzen hasi zen.

698. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Jakin, ez? Tira, emakumea... Parisko irratiak ere zabaltzen din nirea!.

699. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Zergatik, biziak, zerbaitenganainoko ateak zabaldu eta bertan uzten nau ateak ixtearen geroan?.

700. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Behin baten zurrumurru beldurgarri bat zabaldu zen herrialdean eta jendeak hala esaten zuen beldurrak aidean, zazpi urtetako aldia zazpi bider igaro ondoren, Hiriburuko herensugea bere leizetik irten zela eta bidean harrapatzen zuen guztia suntsitzen ari zela, berdin etxeak eta soroak, nola animaliak hala gizakiak.

701. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Lurraldea Polis`a, edo Athenas estatu-hiria, berak harresiz inguratua, eta inguruko lurraldeek osatzen zuten; inguruko lurralde hauetan bizi zen jendea, eta oletan eta landetan han-hemenka zabaldurik zeuden hirixketan lan egiten zuen.

702. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Gertaera hau, Periklesek Athenaseko herriaren gidaritzan izango zuen handitasunaren aurreikuspena bezala zabaldu zen.

703. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Atea zabaldu zuen.

704. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Orduan Oldek Londonderry-ko planoaren fotokopia zabaldu eta Pressi mintzatu zitzaion: - Esan diguzunez, gure informatzaileak emandako datuak benetakoak dira.

705. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Oraingoan egunez burutuko dugu ekintza, kale horrek ez duelako ia transitorik, eta zehaztasun honek aukera emango digu alarma zabaldu aurretik garaiz ihes egiteko.

706. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Luke-k guantera zabaldu eta dokumentazioa atera zuen, poliziari luzatuz.

707. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 - Orain jaitsi zaitez eta zabaldu atzeko atea.

708. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Bat, ia seguru, aurreko ateetakoa izan zitekeen, eta besteak atzeko atea zabalduko zuen.

709. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Atea zabaldu eta barrua kartoizko kutxaz beteta zegoela ikusi zuen, edariak anuntziatuz.

710. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Noski. Ondoren, Franz-ek mapa bat atera eta zabaldu zuen: - Zeintzu dira mendebalderantz ezagutzen dituzun lurraldeak?.

711. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Kanpamendura itzuli eta berria zabaldu zuen otsoen artean gizona zebilela.

712. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 Gogoratu zitzaien atea zabalduta igelak hankazpian leherturik irten egitea....

713. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0083 Halako batean argi txinpart bat azaldu zen eta hazitzen joan zen eta honen argiduran ikusi zena bi zingar haundi izan ziren, bi-biak zabal-zabalduak, zango zabalak, aztal lodiak, belaun legunak....

714. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Berriro ere, ezberdintasunak sortzeko bidea zabalduko zen, nahiz eta aurreko iskanbilak gogoan izan, bai agintari eta bai jauntxoek.

715. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0189 Herrian zehar, berehala zabaldu zen gertakizunaren berri.

716. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Izpiritua zabaldu zait hemen eta.

717. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Dena ikusita eta ikasita daukazula uste duzunean, lurra dardarka hasten da, zabaldu egiten da eta jendeak eta herriak irensten ditu.

718. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Berria hemengo euskaldunen artean zabaltzen bada, lagun guztiek gurera etortzeari utziko diote.

719. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Gure artean gaisotasun sendaezin bat zabaldu zen: borrokarik ezaren nekea, trintxeretarako beldurra izenaz ere ezagutua.

720. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Emeki-emeki jaten zuten, halabeharrez, eta janaria ahoan bueltaka zerabilten; eginahal handiak egin behar zituzten irensteko; berdin zintzurretik behera janaria errazago joan zedin, metal ur botila bat zabaldu zutenean ere.

721. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Bai, hauxe da, gutxi gora-behera, nire bidaiaren benetako helburua: azken bolada honetan zabaltzen ari den mitoa egiaztatzea: Bonga izeneko txakur hiltzailea, zeinak harrapatzen duen guztia hilik eta zatikaturik uzten duen, orain arte horren aurkako ezer funtsezkorik egiten inor ausartu ez delarik.

722. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Egia esan, beltz atzeratu hauen artean zabaltzen diren zurrumurruak, edo sineskeriak, kontutan hartzekoak balira, erabat zoraturik amaituko zenuke, aipatu duzun txakurra baino gehiago.

723. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Rodrigok, azkenean, argitasun izpi bat nabaritzen du, bidea zabaldu egiten da ia ohartzerik gabe, haiztoak desagertu egiten dira eta heizazuloaren sarreran aurkitzen du bere burua; ibai azkar bat eskeintzen zaio han, eta ez dauka bertan sartzeko aukera besterik, ez bait dago beste irteerarik bere aurrean.

724. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 John eseri egin zen berriro, baina eseri bezain laster, atea zabaldu eta zutik egoteko esan zioten.

725. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Ez zion ildo sakona egiten, ubazterrera iristean baizik, baina leku bat baino gehiagotatik zabalduz.

726. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Goizean goizik, hara gaberik ere jakin nuen Bengoetxea garajeak ez zituela bere ateak zabaldu ere egin.

727. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Arratsean, eguna ilundua zelarik, berri lazgarria zabaldu zen bazter guztietan.

728. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Zabaldu bezala egin zait zerua. Hura zuloa!.

729. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 Leihora lasterka egin, alderen alde zabaldu eta burua kanpora atera zuen: lainoaren arrastorik ez; eguratsa garden, alai, adoretsu, odola dantza egitera bultzatzen zuena; eguzki-argi distiratsua, zeru loriatsua, aire hozkirri atsegina, kanpai alaiak... Aintzatsua, guztiz aintzatsua!.

730. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Ziztada sentitu zuen une unean, bere alboan zegoen ohe batera erori zen, eta lozorro sakon batean amildu zen, eta lozorro hau jauregi guztira zabaldu zen.

731. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Arratsak bere estalkia zabaldu zuenean hiriaren gainetik, aurkitu nuen habia eta bertan gautxoria.

732. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumearen joan-etorriak somatzerakoan zabaldu zituen begiak.

733. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Jarraian hiru manta zabaldu zituen koltxoi bakoitzaren gainean.

734. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Hiri guztian zabaldu zen istorio hau; eta, gaztetxoek ere, behatzez erakutsi eta, haren sinesberatasunaren eta nire maltzurkeriaren berri ematen zioten elkarri.

735. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Leihoak itxita zeuden, beraz, elemental, Watson..., leihoa zabaldu beharra dago.

736. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Inork zabaltzen asmatuko ez zuen moduan itxi nuen.

737. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Ez nuen zertan lotsaturik eta urguiluari eusten ahalegindu nintzaion, baina nire laguntzaileak, leihoa ostera lehen zegoen moduan zabalduta laga, eta pertsiana astun bat poliki-poliki jaitsi zuenean, gorritu eta beste leku batera apartatu behar izan nituen ezinbestean begiak.

738. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Haren aurreko mastil luzean, bisitan datorren gonbidatu gorenari dagokion gobernuaren bandera zabaltzen dute eta Guang Zhou-tik ekarri gintuen trenetik irten, eta autobusean sartuta gindoazela, hantxe ikusi genuen haizeak disekaturik gure erraietako piperpoto maitea.

739. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Orduan Alexander potzu izoztuaren erdialdera joan zen, besoak zabalduta, otsoaren ihesa gordeaz adiunez.

740. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0111 Horrela ateratzen da iluntze alferra elizdorretik, herri gainera zabaltzen da ezarian, pauso bakoitza nabarmentzeko moduan, eta hori da Belandiako biztanleok tabernetara ateratzen garen orena, (...).

741. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Handik ordubetera atea zabaldu zen.

742. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Arthur-ek ez zuen ahoa zabaldu, baina eskuak mugituz zerbait adierazi nahi izan zuen.

743. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 Ilaia ederra, txukun orraztuta, lepo gainean zabaltzen zitzaion zoragarri.

744. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0111 Kikili eta Kokolo armairu handiak zabaltzen hasi ziren.

745. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Kikilik berriro igurtzi zituen begiak loguraz, eta ahoa zabaldu zuen arnasa botatzeko: - Mesedez, Kokolo.

746. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

747. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0115 Berehalaxe zabaldu zuen atea Rowlings andreak, eta haren zira eta euritakoa, eta erosketak egiteko poltsa eskuan zituela ikusita, kanpora irtetear zegoela pentsa zitekeen.

748. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Guyon-ek portaekipaia zabaltzen zuen bitartean maleta ateratzeko, Konrad Euler-ek aurrean zeukan edifizioa aztertu nahi izan zuen. Alferrik.

749. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Beren eskuineko hankak, okertuak, angelu bitxi bat egiten zuen, eta guztiek eskuineko eskua eskumuturretik ebakita zeukaten; odola erre egiten zen kateko metala ukitzean eta aidean, kixkalduriko abere bizi usain ikaragarri bat zabaltzen zen.

750. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Chickek bere giltzarekin zabaldu zituen gorputzak lotzen zituzten aroak, eta lau gizonak makinen aurrean etzan zituen.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Dudarik gabe bizitza urbanoaren bidez zabaldu zen joera hori eta euskarara kanpotik dator, euskaraz mintzatu izan direnak halako bizitza urria izan baitute historian zehar.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Agian ikastola munduan hoztasun kezkagarri bat ari da zabaltzen, eta soldata baten trukean ilusio gehiegi gabe saripeko jendea ugaltzen.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. santamaria 0034 Berez, erreologia fluxuaren ikasketa da (reo griegoz isuri da) baina azken urte hauetan bere eremua asko zabaldu da eta honela deformazio-ikasketak ere erreologiaren baitan sar daitezke.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Horrela, eta emakume horren lanari esker besteren artean, noski zabaldu eta indartu da APETI.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Bere ingurunea zabaldu egiten du Jakin-ek.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 IRUDIAK KULTURA ZABALTZEN

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Eta ludiko gertaera guziak une bertan zabaltzen or degu urrutikuskin edo TV ere.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Ez da naikoa gure aldetik errietara zinea zabaltzea.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Zinearen izkera ta gogamenak gizonei zabaltzea bear degu galera.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Zergaitik ez degu lan au gure artean geiago zabaldu?.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Asta-putza eta Otso-putza, bi izenok oso zabalduak dira Euskal Herrian, baina ez dut uste familia barruko bereizkuntzarik egiten denik.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0322 Bizkai-Gipuzkoetan, zalantzarik gabe, Lactarius deliciosus delako perretxiku hau pino insignis Adán de Yarza Lekeitiarrak Monterrey-tik orain ehun urte ekarri eta zabaltzeaz etorri da.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0095 Batez ere, abesti-xorta biziki zabaldua eta aberastua izan da Bellok-eko SALMOAK liburutik autatutako salmo-saillarekin.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Leku hoietan bildu eta zabaldu izan dira hango eta hemengo kontuak: egiak batzutan, gezurrak askotan, zurrumurruak gehienetan.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Meza ondoan eta azoka garaian kantatu eta zabaldu ohi zituzten, bertsolariak ere, beren bertso-paperak.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Gutun eta esku-izkribu hauen kopiak egin ohi ziren jendartean zabaltzeko.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Idatzitako lehen orriak garai hartan hasi ziren zabaltzen.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Komunikabideetan sarrerarik ez duten gertaerak eta berriak ahotik ahora eta isilkako orrien bidez zabaldu behar izaten dira gaurregun ere, behin baino gehiagotan.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 Nik ez dut sendabide konkreturik emango, lehenago zientzia berriak onartua, zabaldua eta errotua izan behar duelako, praktikan aplikatua izan baino lehen.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. iturpe 0041 Bere mintzaira politikoa klasearen konposaketaren aurka doa, zeren konszientiki ekoizpen kapitalista koskortzen eta zabaltzen baitu.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0003 Bukaeran zertxobait zabaldu egiten da eta botoi presinaptikoa esaten zaio.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Baita ere eritasun nerbiotsu eta hain ezezagun ditugun eritasun mentalak sendatzeko osabideak nola zabalduz joan daitezkeen gai honen mamia gureganatuz goazen neurrian.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Eta bestetik, kanpotik ere torpedeatu delako gure proiektu hori (ridikuloa bada ere, Agerki EHASkoa zela zabaldu zuten batzuk; eta gainera, Urkok eta Gorka Knô*rr-ek manejatutako mafia bat.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 d) Azken funtsean, Euskaltzaindiak egin duena zera besterik ez da izan: puntu honetan gure izkribuzko tradizioan aski zabaldurik eta erroturik dauden bi idazkeratatik bat hautatzea.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Herri hauetako erresistentzia eta burruka ez omen dago sare baten gisa herri osoan zabaldurik eta antolaturik, dio Krutwigek.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 , dio oso zabaldua den esaldi batek Jose Luis BUGALLAL MARCHESik Academiako kide izendatu zutenean egindako lana: .

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Beltzen, Vietnam-go, prentsaren eta abarren prolemek zabaldu diote Unibersidadetik kalerako bidea.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0011 Baliogoen erreboluzio honek dituen formula askoren artean M.-rena izango da agian zabalduena, ezpairik gabe, haren utopiazko formulazioagatik, eta osoena dalako ere bai, beharbada.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Nazioarteko laguntza bertako Jauntxoek baliatu dute, baita Populoaren Ligako buruek ere; hauek zabaltzen bait zituzten laguntzak!

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Bangladex-eko Gurutze Gorriak zabaltzen ditu laguntzak, eta horko burua, Gobernuko lagun haundi bat da, arras usteldutako gizon bat!.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Erranez abertzaletasunaren ideia eta Euskadiren izena zabaldu direla pixka bat, gogobihotzezko adostasun bat finkatuz Euskadiren alde. Besterik gabe.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Condorcet-ek, gobernuak galdegina baitzion, muntatu zuen ikertze bat guztiz aberatsa, nun ere moldakuntza edo formazione oso eta jarraiki baten ideiak zabaltzen baitzituen: eskola orotara hedatzea; neska mutikoentzat irakaskintza bera emaitea; eskola urrik; ez bortxaka; Irakaslentzat moldategi berriak irekitzea.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Jainkoak Bere aitatasuna mundu osora bete-betean zabalduko duen eguna, alegia.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0103 Eskari au, lehenik Jainkoari begira egina da, Aren aitatasuna mundu osora zabaldu dedin.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Gure burrukak eta izerdiak eta ahaleginak euskara indartu eta Euskal Herri osora zabaltzen jarri behar ditugu, elkarturik bakarrik lor dezakegu erderaren eragipen handia gainditzea eta.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Euskal teatroaren ikuslegoa euskararen mugez at zabaldu behar genuke.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Nahi den modura esplikaturik ere, inpresio zabaldu hori ezin da analisitik bazter utzi; bere horretan aintzat hartzeko datua da, zalantzarik gabe.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Tokitan dago euskara kultur gai eta bizitz eremu guztietara zabaltzea!.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Sintasia, berriz, oraingo zenbaitentzat (eta XVII. mendeko Sanchez de las Brozas-entzat) gramatika osoaren pare dena, erromes eta umezurtz ageri da sarriegi: ez duzue, diodanaren lekuko, Ithurry-ren Grammaire basque zabaltzea besterik.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Itzulpen-teknika berriak zabaldu dituen bideetan abiatu bagara ere batzutan senaren edo intuizioaren eraginez, beste batzutan gaurregungo beste zenbait itzulpenen laguntzaz, konturatzen gara bide luzea gelditzen dela oraindik.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Bere heriotza uste gabekoa izan zen eta laster zabaldu zen berri beltza Euskal Herriaren zazpi alderdietara.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Euskera agerkariaren 1984-1.alea zabaldu da.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0306 Gaur gizartean zabaldurik den kultura orokor hori adierazteko euskarak gaitu beharra duela, alegia.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Dena dela, Baionako Seminarioan zuten oratu Ithorroztar apezgai gaztearen izpiritua; Saint-Pierre-k zuen, alde batetik, euskaltzaletasunera erakarri; Mathieu-k zizkion, bere aldetik, teologi eta filosofi bideak zabaldu.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Animaliaren lehorpenarekiko erresistentzia, beraren ehunen ur-galpena pairatzeko duen ahalmenaren menpean dago, baina animaliek, lehorpen-baldintza zehatz batzuren aurrean, gorputzeko ur-lurrinketa jasateko mekanismorik erakus dezakete, era honetan, jasankortasun tartea zabal dezaketelarik.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Euroroute delakoaren projektuak trenbide-tunela eta automobilentzako zubia konbinatzen ditu eta Estatu Batuetako Maryland-eko Chesapeake Bay-n, 1964.ean zabaldutakoaren antzekoa da.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Bazirudien adiskide berriak bil zitezkeela; hilabete batzuetan ez dago apenas aldizkariaren orrialdeetatik dei larririk zabaldu beharrik.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Horregatik, itaunketa bat zabaltzen da aldizkariaren orrialdeetatik.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0270 Norberak bere kapellau edukitzeko ohitura, asko zabaldu zen garai hartan haundizkien artean eta baita ere bere kaperatxoa.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Ez dute ba zabaldu herri-xehearen artean, komunistak agintea hartzen badute, kokotak ere nazionalizatuko dituztela...?.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntzen irakaskuntzako ikastaroak ikaslearen xedeetan oinarrituz moldatzeko joera zabaltzen ari da.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Bada gaurregun hizkuntz irakaskuntzako metodologian joera asko zabaldutako bat: ikasleari ahalik eta partaidetzarik handiena ematekoa alegia, hasieran egoera kontrolatuetan ikasi den xede-hizkuntza gero eta gehiago erabil dezaten gutxiago kontrolatutako egoeretan.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0133 Honela, ideologien mundua zabaldu egiten da Jakin-en, eta hau konkretuki zenbait artikulutan nabarmentzen da.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Euskararen ezagupena biztanle guztiengana zabaltzea ametitzen dutenak dira hauek, baina ez dute onartzen hizkuntza hori Administrazio Publikoko instantzia ofizialetara hel dadin.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Zabalduz doa desanimoa eta desanimo honetan Gobernua ez dago zerikusirik gabe (Muga-ko artikuluak, berriz, ez dakit inor oso animatuko ote zuen, bestela ere euskaltzaleok aldizkari hartatik animo askorik inoiz ez dugu hartzen baina).

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Aipatu beharrekoa da ere, lege garapen honek ekarri duen euskaltegi publikoen ugaltzea bizpahiru urtetan, egoera argi ez zegoenez, eta zalantzatan murgilduta egotean, euskaltegi publiko berrien zabaltzea nekez gertatzen zen.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Baina egoera argitu denean askoz errezago izan zaie Udalei euskaltegiak zabaltzeko erabakia hartzea.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Egoera argitu denean askoz errezago izan zaie Udalei euskaltegiak zabaltzeko erabakia hartzea.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Bestela eman badezake ere, ez dago saio bakar bat Euskal Herriko irrati-sare guztian zabaltzen denik

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Halaz ere, hogei urtez 1860 arte gutxi gora behera, intelektualen buruetan bor-bor irakiten ari zan ideia ez zan herrira zabaldu: ero batzuen kezka zirudien abertzaletasunak desnaziotutako lurraldeetan eta giroetan, Praga-n oso bereziki.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0062 Lehenengo lana hizkuntza eta kondaira zabaltzea izan zan, esan dugunez; urrengo urteetan hizkuntzaren eta kondairaren ezagueraren bidez abertzaletasuna politikatzea eta azkartzea.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Eta, horrez gaiñera, abertzaletasuna baserritarren artean zabaltzeko (baserritar gehiago zegoen arabera orduko Txekoslobakia-n gaurko Euskal Herria-n baino), hobe omen zan bertako dialektuan jendea irakurtzen eta eskolatzen zaletzea.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Jakintzari eta zintzotasunari leialki lot gakizkion arazo hauetan ere, zenbait jokabide gogor hartu eta hainbeste iritzi ustel zabaldu aurretik.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Euskal Herri osoan oso zabaldurik dagoen bat anketara egitea izan da.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Olgeta bezala nahiko zabaldua bide zegoen dantza hau.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Sail horren barruan ezingo genuke iruzkindu gabe utzi, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban batipat, oso berezia den dantza bat eta Europako beste bazter batzutan ere zabaldurik dagoena, biziki interesgarriro frogaturik dagoenez.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Gure Herria, egoera hertsi batean bizi da, langabezia zabaltzen ari den bitartean.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0019 Ordu berean, eta ahalegin handiak eginaz, orduan besondo txikiak besterik ez diren hegoetara linfa isuriko du presioz, eta hauk honela, piskanaka zabalduz joango dira, azalera jakin bat hartu arte.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Ezabaketa hau behenafartarren artean betidanikoa hots, Etxeparerengan jadanik agertzen dena da, eta XIX. mendean bederen aski zabaldua bide dago literatur lapurteran, are, Elissamburu bezala, lapurterazko lurraldeetakoak direnen artean.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Gipuzkoan asko zabaldutako fenomenoa, zera da: zuntzezko algen izugarrizko ugalketa; ur-korrontearen abiadura txikia eta kutsadura organiko bortiza dagoen uneetan, egundoko tapizak osatzen dituzte.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0124 Praga eta Parisko 1968ko udaberriaren inguruan Alderdi barruan eta kanpoan zabaldutako istiluengatik,1970eko maiatzean errebisionista bezala Alderdi komunistatik bota zuten.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Althusser-en eskolaren bereizkuntza hau oso zabaldua da kristauen artean.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Adibidez: Distritu bakoitzeko kontu zaintzaileek, zensoreek, KFren kontroleko zerbitzuarekin harreman herstuak izaten dituzte; eta herrietako koperatibentzat berriemaile oso baliosak dira: hots, kontabilidade teknikei, antolaketari, finanziazioari, prestamuei eta abarri buruzko berriak zabaltzen dituzte.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0011 Zabal animaliaren ahoa eta ikus ebakortzak.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Animalia zabaldu ondoren, liseri hodia ahalik eta arinen ebakitzen da, aho eta uzki alboko muturretatik, eta beste paper esterilizatu eta busti baten gainean ipintzen da.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0050 Bakteriak landatzeko, hodi bakoitzetik lagin bat ateratzen da eta ezargailu batetan zabaldu eta beroz finkatu ondoren, tindatu egiten dira.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 1920ko Otsailean Obras Públicasetako Buruzagitzak tren honen indargabetze agiria bidali zuen Udalera, honek aditzera eman zezan, zerbitzu jarraitua uztean Europako Gerrateak honetan eta beste enpresa eta negozioen gainbeherapenetan izan zuen eragina azalduz eta erabaki hori Hiriaren kaltetan irtengo zela azpimarratuz, gure herriak zuen bizibide nagusia zen turismoa zabaltzeko ateak itxiz.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Batez ere bere mezuari begiratzen dio, eta mezu hori, egia esku beteka zabaltzea izango da.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 Honek esan liezaguke, agian, euskararen eremuak zabaltzen ari direla.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 1967ko hazilak 29 eta euri jasa gogor baten azpian, GOIZALDIko txistulariek kalejira bat egin zuten, Pedro Samso eta Pako Luzuriagak txalaparta doinuan kanpai hotsak zabaltzen zituzten bitartean.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Oi, nere munduko gazteria eder hori! Salba hadi! Oi borondate onaren gizon emakume horiek! Salba zaitezte! Adiskide maiteok! Otoi, onar iezazkidazue nere eskari apal hauek: zuen aurrean, zabaltzen ari da etorkizun argitsu bat: amets egizue harekin, eta batera, gura ezazue bizi izatea! Honela, erakutsiko duzue, gizarte eder bat sortzeko trebeak zaretela.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Nahiago ezazue, zuen ahalmenetaz uste ona izatea: honek, itxarobidea zabalduko dizue-eta.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Baina orduz geroztik, inglesek gerra beste tokietara ere zabaldu zuten, metropolitik hartu zuten laguntzari esker, eta zazpi urtetan zehar frantsesei burua makurtu erazi zien izandako borroka guztietan; Frantzia Berria blokeatu zuten, Quebec setiatu, eta Montreal armak errenditzera behartu zuten (1760).

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Honako asmo hauek, nahiz eta jatorriz minoria batenak izan, minoria honek, Karlismoaren barruan duen eraginez, Karlismoa osatzen duten mail guztietara zabalduko ditu, honela Karlismo osoaren ezaugarri nabarmen bihurtzen direlarik.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 * Beste leku batzutan antolatu ziren euskararen aldeko ekintzak herrian zabaltzea.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Haien aktibitatea gehiago zabaldu behar dute, denbora gutxiagotan bildu, azkar bizi, bizitzaren mugetan arakatu, bizitza bukatzen, interesik ez duela dirudien tokitik segitu, eta hortik abenturari ekin, azterketa bakartian errealitatearen oinetan galtzen den bidexkan bakarrik gelditzeko eta orduan poetak joan diren bide beretik pasatzera arriskatu.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Tallerrak bi gela haundi zuen, haietan ikasleek instrumentala eta materialea zabaltzen zuten, bulego txiki bat eta ohiturazko osagarriak, hots, komuna, eta lasai mintzatzeko besaulki batzuk.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Laster zabaldu zen txinarren artean.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0018 Kritika hedatuen eta, gure artean behintzat, kaxkarren gertatu den honek bi euskarri eta eragile zituen: bata, elizaren aginpidetik nolabait irtetzeko nahi zabaldua (mila arrazoiz zabaldua), eta bestea, Marxen izenaren banderapean gizarte aldakuntzarako sortu zen irrika bizia.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Historiak bion artean jarritako hesietan hesate eta langa batzuk zabaldu ziren.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ingurune aberats eta joritzaile hori moldatzen jakingo ahal dugu? Biziari ausarki zabaldua; eta frogaera guztiak egiteko abegi oneko eta segurantzi-giroan oratua?.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0141 Orduantxe gogoratzen eta bildumatzen da eguneko lana, uraren bidez egin diren saiaketak azaltzen, dokumentoak eramaten eta aztertzen, oldezko izkribua zabaltzen, alimale, landare edo fenomenu honetaz edo hartaz dauden ezaguerak sakontzen edo osatzen.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Azken garaipen honek Paris inguratzeko bidea zabaldu zion berriro.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Nekazaritza eta abelazkuntza asko lagundu zuen eta bultzada handia eman zion ere Komertzioari nazioarteko tratatuen bitartez; komunikabidee iar ere indar handia eman zien bideak zabalduz eta zeudenak berrituz.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Zilar, brontze eta beste metalkien lanketan artista trebeak izan ziren, eta Ekialde gertu osoan burdina zabaltzen asko lagundu zuten.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Denboraz ordea, lehen kristau haien iraupen jasankortasunak erromatar gizurenen arreta irabazi zuen, eta haien alde jarri ziren; laguntzaile hauen artean Tertuliano, San Justino, San Ireneno eta Origenes aitatuko ditugu, kristau bihurtu zirenak eta ondoren beren iskribuz irakaspen berriak zabaldu zituztenak.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Inperioan zehar zabaltzen hasi zen arian arian; eta azkenik, enperadore berak ikusi zuen alferreko zela haren aurka borroka egitea eta erlijio berri hura kontutan hartu beharreko zela Inperioa zeharo suntsitua ikusi nahi ez bazuen.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Konstantino enperadoreak zabaldu zuen Inperio guztian 313an Milan-go Edikto ezagunaren bidez askatasun osoa Kristianismoarentzat, eta katakunbetako ezkutuko bizitzatik atera eta bere gisa iharduteko askatasun osoa eman zion.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Egiaz, estilo berria Protestantismoarekin batera zabaltzen da, aldi berean esan nahi dugu, eta esango genuke ere Eliza Katolikoaren arma bat dela; espresio bide guztietaz baliatzen bait da sinestunen sinismena emozio artistikoaren bidez bizteko.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Amerika-ko lehen inprimategia Mexikon agertu zen 1535ean eta laister zabaldu ziren hiri handienetara.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Biriketako tumorra zabalduz zihoakion, eta poliki-poliki iraungi egin zen.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Apailuak berdinak ziren hondoko tretzak eta linak erabiltzen jarraitzen zen, baina oraingoan ekintza-alorra nabarmenki zabaltzen zen arrantzaleak untzi amaren inguruan doris arinetan banatzen bait ziren.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 Fr. Luis de Granadaren obrak izugarri zabaldu ziren Europa guztian.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0170 Alfer hoietako bat mintzo denean denak daude ahoa zabaldurik eta beharriak ernaturik beha (Ax. 27).

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0065 Esan dezagun ere, hau, beraz, nahiko zabaldua zegoela 4 edo 5 katurengatik ez bait da ematen lege bat.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0023 Bihotz eta gogo bat zuten Kristoren segitzaileen arabera, daukaguna alkarrentzako ipintzen dugu; horrela, Kristoren testigu bihurtzen gara anaien serbitzari egitean; hain zuzen, Jainkoaren maitasuna gugan bizi dan seinalea, guk maitasun hori urkoari zabaltzea da.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0091 BIZEPROBINZIAK, ahal den neurrian, probintziak dituzkeen estruktura berak ditu, karguak era berean zabaldu ditzake, eskubide berdinak dauzka.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0096 Aita Jeneralaren agintea etxe ta pertsona guzietara zabaltzen da.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0105 Ekintza
29.- Gure apostoladutza Elizaren premia guzietara zabaltzen da.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0105 Kapituloko 23-k batzarrera aurkezten zuten: Eukaristiak, Kristoren Heriotza eta Piztuera Oroitzapenak, Pazko ekintzara garamatzi, Espiritu Santuaren ekinera zabaltzen gaitu, pekatuaren indarpetik askatzen eta Berpiztuaren ahalmenean biziarazten.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 Inguru honen aztertze lana oso egokia da intuizio eta pentsamolde matematikoa zabaltzeko.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Saski-Naskik bezala beste zenbait taldek, Elai-Alai Olaetarenak, Oldargi Sotarenak eta Eresoinkak zabaldu zuen munduan zehar euskal senaren eta izatearen egoera ederti bidez.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Han, horrelakoei eliza columnarias (koloma-eliza) deitzen zaie; kolomak duen garrantziarengatik; palma-gangadun eliza ere deitzen zaie, kapiteletatik zainak zabaltzeko erarengatik.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Bere berezitasun etnikoaz jabeturik Parisa joandako pintore eta eskulturgileek, beren itzulian, Sabino Aranak zabaldutako giro errenazentistarekin topo egin zuten.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Murruak bota ondoren, hiria haunditu eta zabaldu nahi zen.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Berlinen, 1918garren urteko Apirilean, arteaz beren iritziak agertuaz, Dadaista Agiria zabaltzen du artista talde batek.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 EUSKAL PINTURA ere horrelatsu sortu zen, baina ez dugu bere sorreraren eguna bilatzen ibili beharrik, ez zuten manifiestorik zabaldu, bertako pinturagintzan bapateko zabalkunderik ez dugu aurkitzen, lehen euskal artistak ez bait dira bertako arte berezia sortzera iristen.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Eztabaida eta errebindikapen-giroa udaletara zabaldu zen: ETBri txaloak jotzeko eta Telenorten ere euskara exigitzeko mozioak eginez.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0078 Txosten luzetan barik, prentsa-artikuluetan zabaldu dute beren pentsaera EHEkoek.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0051 Ikusi dugu nola XVIII mendeko frantses filosofoek, iraultzari bidea zabaldu ziotenek, orduan zèn guztiaren juje eta epaile bezala, arrazoiari apelatzen zioten.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0107 Euskaltzaindiak Teatro-Sarirako juraduko (188) Ikus EGAN 1965-1-6. (183gn. orrialdean) izendatzen duen urte honetan, 1965ean, Gaurko euskal poesiaz artikuloarekin zabaltzen du urte berria.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Meli begiak itxita ibiltzen omen zen eta hark esaten: Zabaldu itzazu begiok, bestela ez duzula konfiantzarik pentsatzen baitut, eta txarrago txofertzen!.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Gurpil errailadunen erabiltzea oso azkar zabaldu zen Mesopotamia osoan.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Berotzean, ordea, uztaia zabaldu egiten zen eta orduan lekutzen zuten gurpilaren inguru.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 Moeta honetako makinetan presio garaiko zilindro handiago batetan zabaltzen uzten zaio.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Definizio burutsu bat bilatu nahirik, denborak orekatzen diren eta herri bizi bat bezala sendestera itzultzeko posibilitatea zabaldu arte.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Antxinako Lautada aske eta etsaiean zehar zabaldu da....

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 Hauei esker gaixotasuna gehiago zabaltzen da, eraso sekundarioa deituriko fasean.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Elikagai horiek ZIRKULAZIO SISTEMAren bitartez zabaltzen dira gorputzan zehar.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0006 Kritikagiroa oso zabaldurik aurkitzen da XII. eta XIV. mende bitartean.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Justinianok bere ekonomiari arnasbideak bilatu zizkion, Indiarako eta Txinarako bideak zabalduz.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Kostantinoplak haiekin harreman bereziak zeduzkan, eta Justinianoren txanpon neurria nonahira zabaldua zen.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Chanpaine-ko feriak arras famatuak ziren; hango agintariak merkabideak zabaltzen, zaintzen eta ontzen ahalegindu ziren, merkatariek joan-etorrietan kalterik ez zezaten.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0206 Elkarte horietan huriko familia aberatsenak zuten parte, eta haien influentzia Europa guztira zabaldu zen.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0136 - Gainazal laun baten gainean tinta zabaldu eta arrabola tintaz kargatu.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Eta bolo bolo zabalduak zeuden marmarketak sinesten baditugu... diru-arazoak ezagutze soilez asetzen ez zena....

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Kontutan hartu behar dugu ikasleari euskaraz komunikatzeko bideak ahal den azkarren zabaldu behar zaizkiola; hori da oraingoz gure helburua.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0017 2) Hizkuntz alorrekoak:
- Joko hau zentzuei dagokien hiztegia zehaztu eta zabaltzeko oso aproposa da.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 - metodologile dira eta beti daude hizkuntzen irakaskuntza hesi estuegitatik ateratzeko saioen alde eta, irakasleak jasotzen eta nabaritzen dituen eskarien bultzadaz, helburuak zabaldu eta garatzeko prest.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Jakitatearen igorpena horrela ikertzeak zera falta du: erakundeaz kanpoko errealitateari ateak zabaltzea; hori bakarrik bait da, hain zuzen ere, ikasleari behar duena ekarriko diona.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0153 Zirto guztiak bezala, erdi seriotan erdi txantxetan asmatua eta kondatua, bazuen bietarik Aljeriari buruz zabaldu zan honek: Bederatzi arjeliar baizik ez dago frantses batekiko....

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Kultura burgesa birrindu eta berria sortu ordez, zahar hura herrian zabaltzea erabaki zen: .

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Hala ere, ba daude lan-moeta hoiek laster azkar zabalduko direnaren itxurak.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0097 Orain, ordea, eta mikro-konputailua zalbaldu ala, enpresa txiki eta arteinetan ere bide berriak irekitzen zaizkio, eta horrekin batera berainezko idazgu-iharduna, informatikazko irarketa, konputailuaren bidezko marraztirudigintza eta taiugintza eta beste erabiltze-era asko, lan-alor eta neurri guztietako industrietan indarrean sartzen ari dira.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Erabiltzen diren lehengaien nolakoan gertatu diren aldaketak, autotan gai moldakorrez baliatzea zabaldu izanak adibidez, hoiei bere onean eustezko lanetan dihardutenei bere lan egiteko era funtsez aldatu beharra ekarriko die; auto-oskolen konpontzaileek leihar-erretxina antolatzen jakin beharko dute, mekanikariek zeramikazko edo gai moldakorrezko zatiak izan ditzaten motorrak konpontzen.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Ez naiz sartuko hemen portzentaia horien xehetasunekin, baina bai fenomenu horren berriak hemen nola zabaldu ziren adierazi.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Honegatik, Euskal Herriko gazterian, ikerketarako zaletasuna zabaldu beharrezkoa dugu.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0030 Lehen esan dugunez, asko zabaldu ziren lan hauek eta oso ziren ezagunak: antzerki eta liburuxkak argitaratuz, klubs, kafeteri eta akademietan pentsakeraren berri emanaz, t.a.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0157 - Eta azkenik, industria lehen pausoak emateko, eta gerora zabaltzeko ere, inbersio handiak egin behar dira.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0067 Euskal arraza, arraza bezala, eneolitos aroan Euskal-Errian eta egungo Euskal-Erritik kanpo ere zabaldua zegoen.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0089 Madelein kultura hau gehienbat Frantzia'ko lurraldean finkatua egon arren, Suiza'n, Belgika'n, Alemania'n, eta Pirene mendien ego aldetik ere zabaldu zan.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Zera ulertu behar da, gizarte sozialistaren irrikiak erlijioazko fedea dutenengan bidea zabaldu dezakeala bakarrik ez, baita ere horrelako irrikiak gaurko munduaren prolema dramatikuen aurrean erlijiozko kontzientzi sufritu batengan akuilu eragile bat aurki dezakeala (13) GIRARDI, o.c. 63-64 or..

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Frantziko matxinada-aizeak Alemania ta Austriara zabaldu ziran.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0048 Beren iritzia zabaltzeko Arnold Ruge-k sortutako aldizkaria Hallische Jahrbûcher fûr deutsche Wissenschaft und Kunst erabili zuten.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0063 Halare bakoitzaren propriedadea erauzi ez-baina, denentzat zabaltzea nahi zuen.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0016 Urte honetako abuztuaren 16an soldaduak altxatzen dira eta koronelaren etxera doaz abesti iraultzaileak nonahi zabalduz.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0016 Errejimentuaren kutxa zabal zezan eskatu zioten.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0040 Mende askoz medotarrak izan ziren eskualdean jabe; gerora, K.a. 500 urte inguru, Ziro pertsiar erregeak Media menderatu eta inperio bakarra eratu zuen, bere seme Kambisesek eta hiloba Dariok zabalduko zutena.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Jarrera aerodinamiko deritzana da eta ukalondoa zabalduegi edo gorputza zutixamar ematea aski da orduko kilometro asko galtzeko.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0158 Aro arkaikoaren azken aldian, hau da, duela 800 edo 600 miloe urte, zabalduak ziren itsas animalia eta landare mota batzu.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0034 Hartara, ordurarte saltus-tzat jotzen ziren eremuetan lur landuak eta biziguak zabaltzeko baldintza egokiak ipintzen dira.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0049 Haurrak, eskaturiko sailkapena egina duenean, aldebatera utziko dira atsegin ez dituen irudiak eta mahai gainean zabalduko, subjetuaren aurrean, atsegin dituenak.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0140 Lehen, abertzaleen artean ere oso zabaldua zen erdaraz euskararen alde hitz egitea; baina denborak joanaz, orain, heldu gara berriz Klaberiak XVII. mendean zuen uste berdinera, Ziburuko Etxeberriren ohorez egin zituen bertso haien funtsera, Garibaiez eta Etxabez burlatuaz, Zenak mintzatu baitire Erdaraz Eskaldunez.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 2 Mantxa bat paper gainean egin, tenpera-tanta bat botaz, eta berau zabaldu behatzekin edo eskuekin.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Bi edo hiru tantarekin, txorrotada batekin, zipristinekin edo nahi den bezala, mantxak egin, eta gero, lastotxo batekin edo putz eginez edo papera bere mugituz, mantxa horiek zabaldu....

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0121 Legeek, bere esangura zabalduenean, gauzen izaeratik deribatzen diren beharrezko erlazioak dira, eta zentzu hontan, izandun guziek dute bere legea.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Erri batera joan, iru edo lau bat urtean kristau azia zabaltzen yardun eta, komunidade bat osatzeko aiña kristau bildu diranean, ayetako bat edo beste apaiztu ta berak alde egiten zun.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0121 Ez al zaizu iruditzen esaera ta esperientzi auek ugaritu ez ezik, zabaldu ere gauz geiagotara barreiatuko dirala?.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Hainbeste aurreratzen duen ekonomiak, ez omen daduka hau beste biderik: exportazioak gero eta gehiago zabaldu eta, bidenabar, kapitalak atzerrira hedatu.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Horretarako, gobernuak, nahi-ta-ez, gastu ikaragarriak egin behar, kredituak mugarik gabe zabaldu behar, eta ondorioa, zera da: azken urteotako inflazioa.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Urreak gehiago balioko zuelakoren ustekaria zabaldu zen: ontzako urreak 35 dolarren ordez, arras prezio haundiagoa izango zuela, denbora asko baino lehen.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0142 Ikuskizun hau, behintzat, badirudi zuzen ikasia dutela Gobernuek, duela berrogei urte mundu guztira zabaldu zen krisia larri izugarri hartatik.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0078 Gero isatsa zabaldu, eta jira egiten duela.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Granitoaren hutsarteetan ernetzen eta zabaltzen da, lamina gisa; harkaitz gogorren azpian gordetzen.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Lurraren gainean etzanik bezala daude, batera eta bestera adarrak horizontalki zabaldurik.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Ihaurkina berogarri da eta hezkurari eusten dio, horiek gabe landareen bizia ez baititeke ez heda ez zabal.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ilunpetan, bustirik eta freskorik, ontoak nasai zabaltzen ditu zainak.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Zainak zabaltzen dira, ontoak haunditzen eta baratze eder bat taiutzen lurpean.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ontoek zabaldu dituzten harisketatik zenbait bola tiki ateratzen da, aza ttipi batzuen iduriko.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Iraultza-Nagusiaren ondoan, gaztelu askotako lorategiak zabaldu ziren eta, hiritarren eskuarrean jarriz, hiri-parke bihurtu.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Klaska klaska egiten zuen krokodiloak bere masailezur ikaragarriak zabaldu ta itxiaz, heriotz-amorruz beterik.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Besterik, herriz herri eta bailaraz bailara zabaldu ziren aldizkariek (Legazpiko Hots, Baztango Ttipi ttapa, Lekeitioko Sustraiak...) bide berri baten aintzindari papera hartu dute.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Baina, horiez aparte, ikusten dugu, baita ere, zeinen interesgarria litzatekeen atsotitzen sistematzea, euskal estilistikaren legeak eta erak azalduz, idazlerik onenek intuizioz eta sormenez zabaldu diguten bidetik.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0317 Ez alferrik. Gnostikoak bere gisako mistika bat eta kristautasun suerte bat zabaldu nahiz zebiltzan.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0015 - Baserritarrei jakingarri zaizkien berriak bildu eta zabal.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Egoera hau lurralde osoan zabaltzen da eta testuinguru berean baita ere ulertzen dira Baiona inguru eta Lapurdiko Atlantiar itsasbazterreko zenbait kokapen.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Hau, badirudi Lurreko hiru gune ezberdinetan sortzen dela: Ekialde Hurbilean hemendik Ertasiara eta Afrikara zabalduz; Txinan eta Ertamerikan.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Gune hauetatik inguruko lurraldeetan zabaltzen joango da: hemendik arlo honetan ematen diren urte desfaseak.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Calvinoren dotrina nahi zuten zabaldu, eta honetarako bidezkoena zuten Nafarroako erregetzaren aurka gerra egin zutenen aurrez aurre jarri.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0225 Baxe-Nabarren ere egin zuten lanik aski, baina herri xehea oso katolikoa zenez gero, nekeza zitzaien beren ideiak zabaltzea.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 2.- Fabrikatzen duten produktoari buruz eta norberaren produzioari buruz, hona zein irizpide duten, oro har: - produktoari buruz, ustetsu dira, zuhurkiro ordea: %55en batek, bere produktoa zabaltzen ari dela uste du, eta 37ren bat, aldiz, mermatu egingo delakoan dago; - norberaren produzioari buruz, zuhurrago dira oraino; enpresarioetarik %23k bakarrik uste du bere produzioa urtean %8tan haziko dela; %38k, urteko handitze koxkorren bat (%8 baino gutxiago) izango dela uste du; gaineratikoak (%39), aldiz, bere produzioa geldialdian sartuko dela uste du.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Locke, Hume, Kant eta bestek zabaldutako pentsakeraren ondorio dira joera hauek.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0141 Kartagotarrek, feniziatarren ondorengoek adibidez, Altlantikoaren bazterrez ipuin batzuk zabaldu zituzten.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0057 Besterik gabe Jaunari eskatzen zaio, (Aralarko) Sinai mendian erakus dezala, bera dela Jainko bakarra eta Mendi sainduen motiboa poesia politikoan xit zabaldua dago.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Leninek esaten zuen, argitalpen merke-merkeak egin eta Tolstoiren obrak ehundaka milaka zabaldu behar zirela hiri eta herrisketan, langile eta laborari artean.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hirugarrenak telefonista eta harreragile-lanak egiten zituen, telefonoz edo aurrez aurre, informazioa ahoz zabaltzea izanik bere lana.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Esku-liburu honek beraz, Soziolinguistika teknokratikoa arbuiatu ( 15 or.) eta hizkuntza eta gizartearekin koherentea den Soziolinguistika zabaltzea du helburu.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0121 Aurreko bi puntutan oinarrituz, eta SPSS/PC + izeneko programa paketea aukeratuz, batez ere Unibertsitate edota Giza Zientzietako Ikerketa lanetan oso zabaldurik dagoelako, liburu honen lehenengo zatian Estatistikaren oinarriak agertzen dira.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0003 Trakets zabaldu diat segituan: bizarra moztuko duk; hazkurea eragiten dik udaberriko sargori madarikatu horrek; kozka hasi omen dituk eltxoak....

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Hala eta guztiz ere, Bilborekin identifikatua izan zedin nahi zuten, Euskal Herri osoan zabaldu izan zen arren.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Ez ahantz, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País elkartearen asmoetan zela Europako teknika eta zientzia berriak Euskal Herrian sartzea, humanismoa zabaltzea.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0066 Filosofoen iturriko ura edan zutela ez da dudarik, euskal Foruetan eta instituzioetan topatzen ez zituzten kontzeptu berri batzuk zabalduz: norberaren (indibidualismoaren) garapena (libertatea?), liberalismo ekonomikoa eta liberalismoak eskatzen zuen Frantziako merkatuan integratzea, fisiokraten (lurjabe argiztuen) bultzada baserritarra.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Hedapena Onarturiko izenak, jendartera, zein gai honetaz interesaturik dauden erakundeetara zabalduko dira.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0057 Dena den, biologi ikuspegitik gauza asko posibletzat ikusiarren, proportzio handi batean ekonomi ikuspegitik ezinezkoak gertatu zaizkigu; ez dugu ahaztu behar inbertsio handien beharrean gertatzen diren prozesuak ditugula, beraz txertatu nahi dugun ezaugarri berri horrek abantaila handiak izan beharko ditu aziendetan zabaltzeko.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Itzulpen teknika berriak zabaldu dituen bideetan abiatu izan arren batzutan senaren edo intuizioaren eraginez, beste askotan gaurregun gure inguruko hizkuntzatan eskura dauden zenbait itzulpenen laguntzaz, edonork ikus dezake bide luzea dagoela oraindik.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Kultur Giroa Erromantizismoa izango da XVII. mendearen bukaeratik poliki-poliki eratzen eta zabaltzen doan mugimendua.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak garm 0158 Gauza orokorki ikusita, kreatibitateak, hizkuntza zabalduz, sorketa dakar; eboluzioak berriz, hizkuntza zaharra, berritzea.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Shurek bestalde, biktima iraultzaileen familiekiko solidaritatea, panfletoen zabaltzea, manifestazioen koordinatzea hartzen zuten beren esku.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren ideia, Iranen, industrietatik irten eta bulego, eskola, unibertsitate eta granjetara zabaldu zen: orotan bazen herri batzorderik.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0049 Jakintza teknologiak hobetzen, lan zatiketa gehitzen eta taldeen harremanak zabaltzen joan diren heinean, gizakiak giza antolaketa zabalagoak sortu beharrean aurkitu dira.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Mende horren erdialdera jaio zen orobat Ama Candida Jesusena (Juana Josefa Zipitria Barriola, 1854-1912), Jesusen Alaben edo Jesuitinen kongregazioa fundatu zuena, Salamancan (1871n), berehalaxe mundu osora zabaltzera iritsiz.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 1979. urtean Decreto de Bilingûismo delakoan oinarrituta Ikastolen Titulartasun Ofizialeko Arautegia zehazten da, diru laguntzen normalizatzerako bide bat zabalduz.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Berrorientazio hirukoitz bat emanen da: aurrena, produkzioa zabaldu baino, produkzio kapazitateen modernizazioa lehenetsiko da.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Badirudi autoreei iratxekitzen dien mezu ideologikoa (eta azpimarraketa gurea da) sistematiko hoietakoa dela, bada nik ideologia osotu bat edukiz gero, eta aldi berean honen kontrapundua dena, zalantzan nagoela esan dezaket, eta egoera horretan ez naiz ziur asko, inolako mezu ideologikorik zabaltzeko gauza izango.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Oraingo honetan, continuum didaktikoaren mutur batetik, kontrola ezaugarri duenetik, besterako bidea zabalduko duten pausoak mugatu eta antolatzea da gure helburua.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Askotan, gero zuzendu eta zabalduko den arauren bat emango da behe-mailetan, berorren zailtasunak edo azaltzeko behar den gramatika-hiztegiak horrela eskatzen duenean.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Ea, komunikabideak askotan ez bezala, ijitoei buruzko gure ikuspegia zabaltzen eta zuzentzen laguntzen digun. SEVE CALLEJA.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Eta perspektiba hau, hizkuntza arruntera ere zabaldu beharko genuke.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Horra beraz, txostenean labur eta zehatz esan zaigun hori adostasun-aitormenez errepikatuz, terminologi saioak begien bistatik inoiz galdu behar ez lukeen helburu bikoitza: - geroz eta administrazio-gune gehiagotan erabiliko den hizkera-moldea indartu behar da; eta - administrazio-gune horietariko bakoitzean geroz eta langile gehiagok administrazio-esparruko lankideekin zein esparru horrezaz kanpoko hiritarrekin praktikan erabili ahal izateko formula egokia finkatu eta zabaldu behar da.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Administrazio-esparru berrietara zabaldu behar da euskara, eta esparru horietan euskaraz halako normaltasun batez jardungo duten administrariak ugaritu.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Lan-prozedura honetan txertatu beharko dira, geroz eta sarriago, terminologiazko laguntzabideak eta xede-finkapenak: langune eta harreman-sare euskaldun horiek zabaldu eta indartu ahala sortuko diren beharrei, eta kaleratuko diren emaitzei, atentziorik handienaz kasu egin beharko die euskal burolektoaz kezkaturiko terminologoak.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Are gehiago administrazio-euskararen terminologia Autonomi Elkartera soilik zabaltzekoa ez litzatekeenez; b) formula paraleloak baztertzea: ahal delarik bi elkarte edo lantalde, alegia, langintza berean ez jartzea.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Beste ideia oker bat, oso zabalduta dagoena hau ere, enpresari eta agintariek ereiten dutena da: norberaren osasunaren jabe norbera da, eta norberaren esku dago osasun ona edukitzea eta istripurik ez izatea.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Zuetariko askok lan garrantzitsuak eginak dituzue, nork bere jakintza-sail ongi berezituan, hizkuntzaz eta hizkuntzaren inguruko hainbat zertzeladaz gizajendeak dugun ezaguera zabalduz, zoko-bazter ilunak argituz eta behialako uste oker edo osagabeak zuzenagotuz.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Hitzekiko auzi hau izan zen, bestalde, Orixe eta gerra-ondoko belaunaldi gazteen artean zabalduz joan zen hesiaren arrazoietarik bat, hots, aldi berrietako jende ikasiaren gehiegizkoa, edo Euskaltzaindiak berak 1959an agertarazi zuen euskal hitzei buruzko agirian gomendatzen zen erdaratikako hitz etxekotuen eta erabilera.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Gero berak dagoen legeriaren kuestionamendua eta aldaketa planteiatzen dik, dagoen legeria oztopo gertatzen delako hizkuntzaren normalizazio-prozesua ziurtatzeko eta gero oztopo psiko-sozialak planteiatzen dizkik: jendearen hizkuntzarekiko atxekimendu-aldetik dauden eskasiak, jarrera hotzak edo epelak, edo hizkuntzarekiko gorrotoraino zabaldu daitezkeen jarrera ezkor horien positibizazioa, azken batean, hizkuntzaren autorreprodukzio-egoera batera iristeko.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 Hartu behar ditugu berriak diren ideia horiek eta zabaldu, eta ezagutu modu berri baten bidez.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Pentsatzen da, bada, indoeuropar uholdea Europan zabaldu baino lehenagoko hondar bat dela.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 Nihilismoari irtenbide bat zabaltzen diona, baina malenkoniari esatean, erlijio-esperientzia bizi ohi duena.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Horrelaxe agertzen da oinarri-urtearen kontzeptua, denborarekin Estatistikako Institutu gehienetara zabaldu dena.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak salbamena 0027 Lehen adinean nozitutako gogorkeriak, ordea, moteldu egiten du, ontasuna ikusi eta zabaltzeko gaitasuna.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Abadesa izendatua izan zenetik, berriz, karitatea bere alabekin praktikatzeko aukerak ugaritu eta eremua ere zabaldu egin zitzaion.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina ez hiri giroan bakarrik; baserri munduan ere zabalduak omen ditugu La Feuille villagéoise edo Assamblé Nationale bezalako egunkariak eta, hauekin batera, makina bat orritxo, aldarrikagiri eta panfleto ere.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Egunkari hauek, 1795eko udaberri eta udaran, eragiketa militarren berri ematen dute eta Europako prentsan zekartzen albiste batzu ere zabaldu egiten dituzte hemen.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 XIX.eko azkeneko laurdenean zehar Gipuzkoako paper industriaren garapen eskerga, hazkuntza demografikoa, Donostiako harresien eraisketa eta Boulebarreranzko hiri-kaskoaren zabaltzea, biztanleriaren baitan irakaskuntza orokortzea....

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0063 Animalia honen ospea aquarium deritzonetan zabaldu egin da, eta bertan ikuslegoak zetazeoaren izugarrizko jauziak behatu ditzake.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0180 Kontua da Fernando eta Isabel-en erregetzatik aurrera zabaldu egiten direla tonaia handiko untzien aldeko erret eskaerak eta sariak: .

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 - Funtsean, bi bide daude seinale bat zabaltzeko: R. F. ala bideo.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 Bideo delakoa hobetzat jo liteke, askoz seinale fidagarriagoa da eta gehienetan irudiak eta soinua zabaltzeko kable bana du, eta honek soinurik gabeko edo soinu hutsezko zenbait iharduera interesgarri ahalbideratzen ditu.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 Notokorda eta nerbio-kordoia gorputzaren luzeran zabaltzen da, animalien bizitza guztian iraunez.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Jar dezagun mota honen adibidetzat gaur egun planetan hedadura handiz zabaldu den labore estepa.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0137 Plana. Sin.: Plaunkaia; Palotea. Igeltsero-erreminta, igeltsua eta masa paretean zabaltzeko erabiltzen dena.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Gela barnean eraldatu den erleak gela ixten dion operkulu edo estalkia zulatzen du eta gelatik irteten denean, sarritan bere lagunek lagunduta, hegalak zabaltzen ditu, gorputza garbitu eta besteek dakarkioten janaz elikatu.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Hegalez bentilatzen dute eta atzerantz botatzen duten haize-korronte horrek zabaltzen du usain hori inguru guztian.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0139 Gauez zabaltzen dira batzuk eta gaueko intsektuak erakartzeko mekanismoak dituzte.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0159 Ondo dakigu erlazainok, izan ere, erlauntzako pieza guztiak propoliz kolatuta daudela eta joanaldi bakoitzean espatulaz baliatzen gara kaxa zabaldu ahal izateko.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 Eta han eserita zegoela, adimen-begiak zabaltzen hasi zitzaizkion; ez zuen bisiorik ikusten, baina gauza asko ulertu eta jakin zuen, bai espiritu-gauzei, bai sinismenari, bai jakintzari dagozkionak.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Hurrengo egunean, herrian gartzelan sartu zituztela zabaldu zenean, gartzelara lo egiteko oheak bialdu zizkieten, eta behar zuten guzia oparo.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Orain azter ezazu nola joan den zabalduz zure probintziaren hiriburua.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Harrezkero ikerketa bide berriak eta metodologia desberdinak zabaldu dira.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Egitate hori Europa osoan zehar zabaldu eta ezaguterazi zen, zeren eta gizarte-klase ez-aberatsek ezin bait zezaketen ordurarte beren ondorengoak edo momentu historiko jakin batzuk betikotuko zituen erretratu bat egiteko luxurik izan; garai hartan maisu pintoreak enkargatzen zituen noblezia finkatuaren pribilegio bat zen eta hori.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Horrek, argazkiaren behin-betiko aurkikuntzaren aurretik, izugarrizko garrantzia izan zuen herri-mailan, erretratuak lehen baino merkeago zabaltzeko bidea ematen zuelako.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Leroy izeneko Arte-kritikariak adjudikatua da etiketa hori, eta berehalaxe zabalduko da herri-mailan artista-talde guzti hau definitzeko.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Horrexegatik, argazkiaren mugak (euskarri kimikoan nahiz elektronikoan egindakoarenak), iragandako lorpenetara mugatu eta horietan ainguratzetik urrun, gero eta zabaltzenago joango dira.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Batzuek ontzi horien bidez aidea gordetzen zutelako eritzia zabaldu dute, aide erreserba hori ur azpitan ibiltzen zirenean erabiliko zutelarik.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Baina denboraren poderioz eta beren itsas-ohiturak hobetu ahala, itsaso zabalera zabaldu ziren kostaldeko txoko ekologiko guztiak beteaz.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Sakontasun horietan barrena ibili eta harrapakinak hobeto ikustearren begiak beti zabaldurik zeramatzan, eta orduan itsas-sakonetako presioak eraginda begiak urratu ez zitezen iktiosauruak zirkulu antzeko bi plaka hezurdun eratu zituen begi ahulen babes gisa.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Dinosauruek, Lur osoan zehar zabaldu dute beren eragina eta hondakin fosilak kontinente guztietan aurkituak izan dira, Antartidan izan ezik.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Muskulu-pareta lodiak ditu eta hauei esker izugarri zabaltzen da.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Arrainzuri batzuetan, esaterako Cephaloscyllium leter-etan, ikusi izan da, urdaileko kardiaren aldea airez edo urez zabaldu edo puz daitekeela.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Diodontidae eta Tetraodontidae familietako beste espezie batzuetan ere ikusi izan da zabaltzeko ahalmen hau.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Eraztun honi, zuntz leunez osatuta baldin badago, esfinter pilorikoa deitzen zaio, zabaldu eta itxi daitekeelarik.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Bere atzeko muturrean zertxobait zabaltzen da, ondestea eratzeko, uzkian bukatzen delarik.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Autore askoren arauera, oso uste zabaldua zen enarak heuren kumeen begiak zaran-belarrarekin sendatzen zituztela.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Papaver rhoeas, mitxoleta, oso zabaldua dago gure lurraldean zehar, baina gero eta gutxiago, belarrilkari selektiboak direla eta.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Fisaliak bederatzi metro baino gehiago zabal daitezkeen eta knidozisto ugari dituzten tentakuluak ditu.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Basealdetik zabalduak eta alboak, itxuran behintzat, paraleloak distal aldean.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0103 - Gonadak urdailaren hormetan, urdaileko gingil erradialetatik zabalduz gehienetan.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Mairu hitza, gure herrietan, nahiko zabaldurik arkitzen da oraindik, leku eta beste zerbaiten izen batzuen gai bezela; adi bidez, Mayrumendia (erdi aroko Artajona-n) gaur Marinundia, Jimeno Jurio-k dionez, Mairubide (Manurga-tik gertu, Araba), Mairuelegorreta edo Gorbea-ko kobak, Mairuburueta (Acosta-ko bazterra), Mairubaratz (Mairu-ren baratza edo hilerria) (Oiartzun-go cronlechs), Mairuilarri (Zugarramurdi-ko cronlech), Mailarreta edo Mairuilarrieta (Otsondo-Mondarrain-go mendi gainean), Mairuetxe (Buluntsa mendiko harri zutiak eta Mendibe-ko treguarria eta Okabe lurraldekoa).

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Egituraketa honen oinarrizko elementuak, pigmentu pantaila edo kromatoforoen filtro batetan, erreflektorea (kitina), nukleo fotogenoa (fotozitoak) eta zabaldura edo beste asoziatutako begi egituraketak okupatzen dituzten gainerako lentetan laburbil daitezke.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Txapela, hasieran, arraultz-formakoa da, katxiporra baten buru antzekoa, nondik eta zenbait herri izen datorkion, gero zabaltzen da, erdiko gailur edo ditia mantenduz, 10-20 zm.zko diametrorainokoak.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Hasieran, azala leun eta marroi kolorekoa da, gero, txapela zabaltzean, kutikula urratzen da zenbait sakabanatutako ezkataz, erdiko diskoa ezik, hori dela ta, txapela zuri-arrosa kolorekoa agertzen da ezkataz edo sakabanatutako marroi koloreko urraketaz horniturik.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Orrien ertza ile antzuez estalirik, muturrean zabalduak, rainokoak.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Tulostoma generoa, urria izan arren, beren karpoforoen morfologiagaitik nahastezinekoak dira, Mailu-forma aurkezten dute, hanka errelatiboki fino eta buru zabaldu eta globular-formakoa, non eta esporak kokatzen diren.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Lendik egozan emisoretatik aparte orain bi urte t`erdi amaika irrati zabaldu ziran eta orain denpora gitxi beste 19 frekuentzia geiago banatu dira, beraz emisora mordoa aukeratzeko, baña euskera utsezko irratiak entzun gura badoguz Arrate Irratia FM 87.7 eta Donostiako Euskadi Irratia dira era orretan aritzen diran bakarrak.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Euskarak bere betiko girotik beste arloetara ere zabaldu behar izan duenean zenbait kontzeptu azaltzeko gaitasunik eza erakutsi du.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0244 Honetan ere azken boladako legislazio linguistikoa nolabait osatu beharra dago, Euskal komunitate Autonomoan, dokumentu publikoaren errejimena zehazteko eta Nafarroan eskubide linguistikoak erresuma zahar horren lurralde osora zabaltzeko.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Mendebalderuntz jarraitu 1435 kotako muino bereizgarri bateruntz, Santa Graziko haranaren eta gure oinetan zabaltzen den Arpidiako arroilaren gaineko bista paregabeaz disfrutatzeko.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 5. Ingurunea: Desierto de la Estroza, 2 ha, milagroz kontserbatutako ingurune desertiko txikia, ia laua eta soroez erabat inguratua, Bardeetan bakarra bere generoan eta laneko zenbait ordutan deuseztuta geratuko litzateke, nekazariren batek bere soroak alde horretatik zabaldu nahi izanez gero.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Lehen etapan, poligonoaren kanpoaldean dauden aipatutako inguruneak bakarrik deklaratuko lirateke naturagune bezala, soroak ingurune sentikor hauetara zabalduak izan ez daitezen.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Bost kilometrotan zehar arroil basati batean zehar doa, harkaitzez harkaitz jauzi eginez, eta arboleztatutako arro eder batean baretuz, berriro ere Saseta herriaren ingurura arte beren estutasuna zabalduko ez duten bi hegal malkartsuen artetik bideratu arte.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0057 Zer egin? Elkarren artean hitz egin ondoren, aginduari men egitea erabaki dute eta ateak zabaldu dituzte.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Oso zabaldua dago test onak kontzeptu teknikoak eta estatistika ezagutzen dituztenek bakarrik molda ditzaketelako ustea.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Halaber, pinadien zaintze-ezak eta toki zabalen soilketak, otalore eta iratzeak ugarierazten dituzte, lehorteetan suteak zabaltzea ekarriz, guztiz erraz erretzen direlako.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Merezi du bertan alditxo batez gelditzea, Arrietabasotik Abadinoraino zabaltzen den panoramikaz gozatzeko.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Sistema informatiko askotan ordenadorearen memoria nagusiak duen baino memori-edukiera gehiago behar denez, eta honen handitzea ikaragarri garestia izanez, biltegiratze lekua handitzeko disko edo zinten erabilera oso zabaldurik dago datu-ihardupiderako ezarkuntzetan.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Automatizazioa, produkzio-ihardupide jarraia eramateko beharra duten industrietatik (labe garaiak, paperfabrikak, petrokimika, etabar) behar hori ez duten beste batzutara zabaldu da dagoeneko.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Idazki honek, bertan zetzan anbiguotasuna zela bide, Donostiako liberalengan haserre bizia sortarazi zuen: ezinbestez zabaltzen ari zen matxinada ez zen idazki hartan kondenatzen.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0184 1893. urteko Abuztuan, adibidez, udal-orkestraren zuzendaria zena Gernikako Arbola jotzeko prest ez zegoenaren berri zabaldu zen.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Esaten dutenez... Zehatz eta mehatz da lan soil hauetako kideei ziltzili zaltzalaketa atsegin zitzaiela, eta hiriko edo jauregi edo erregetzako berriak haizea lez zabaltzen oso zirela trebetsuak.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Horrela zabaltzen ziren jauregiarekiko esamesak: sultanak oliba margoa du, bisir haundia oso da elizkoia; eta baita ere berri garrantzitsuak: guda haundi batek urrutira eramango ditu jenizaroak.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Hamaseigarrenean aidanez-en historian, esaterako, senarraren heriotza emakume bakarti batek jasan behar duen beste zorigaitz bat baino ez litzateke; baina senarraren heriotzaren deskribapena atzeratu egiten zaigu analepsia, jakin mina sortzen da gure baitan eta bortxazko heriotza nobelaren gune bihurtzen da; nobelan azaltzen diren gainerako heriotzek, gainera, honi bidea zabaltzeko funtzioa dute orain, amaren eta haurraren heriotza, hil nahi duen gizon baten heriotzerako prozesuaren argigarriak direlarik.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Esan dugunez, benetako hutsuneko egoerak egoera faltsuak baino masa-energi dentsitate txikiagoa du; beraz, hutsune faltsoko eskualde baten barnean sortzen denean zabaltzera joko du geroago eta abiadura handiagoz, argiarenaren ordenakoa egiten delarik, baino hau honela izanik, zabalkuntza posible izan dadin hutsune faltsoaren presioak benetakoarena baino txikiagoa izan behar du, hau harrigarria bada ere.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Bere itsasuntzian familia, morroiak eta abereak hartu, eta bela zabalduz, 961.eko udaberriko egun batetan itsasoratu zen.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Gorputz, musika, plastika, eskulangintza eta beste mailatako espresaketa areagotzea: era orokorrean, izakiak, bere askatasun osoan bidera dezakeen edozeri ateak zabaltzea.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 Oinarri Taldean, helduaren eta ikasleen arteko komunikazioa estuago bilakatzen da, heldua eredutzat hartzeko aukera zabalduz.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Iharduera honen errepikakortasunak haserako saioetan zehar ikasleengan plangintza eta antolakuntza ohiturak sortzeari ateak zabaltzen dizkio; zer eta nola egin behar duten ikasiz doaz, intseguritate-maila apaltzen zaielarik.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Orduan, ixilik, atea zabaldu, bidea gurutzatu eta soloan sartu nintzan.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basamortuak geroz eta azkarrago zabaltzen ari dira Lur planetaren azalean.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Emakumeetan, gero eta zabalduago egon arren, ez da hain arazo larria.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Agureak begiak gutunetik urrundu dituenean kolpean zabaldu da atea, herio haizea sar dadin.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0059 Artista eta poeta talde honek, hain zuzen, gizaldiaren lehenengo urteetan, kultur sentiberatasun berria sortu eta zabaldu zuen mundu guztira.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Lehen ere seinalatu den bezala, erlijio-molde berria landan barneratzeko egintza ez da mugatuko leinu-kultu zaharren aztarrenak desegitera, baizik eta, hirian gertatzen den antzera, osatu egiten da, segur aski, paguetako vici buruetatik hasi eta estrategia ebanjelizatzailearen ikuspuntutik garrantzizko diren beste puntu batzuetara apurka-apurka zabalduaz, santutegi eta kultutoki berriak eraikitzen direlarik eta komunio hierarkikoak civitasaren ama Elizarekin dituen lokarriak ziurta ditzan antolamendu-egitura minimo bat eratzen delarik (910).

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Bai. Gure literaturan purismoak leize bat zabaldu du.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0150 Sasoi hartan jostagarria zen elektrizitatearen arazoa, eta horrela zabaldu zen han-hemenka.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0150 Honetaz, Franklin-en ohorea zabaldu zen jendearen artean, aurretik bere azalpen teorikoetaz, mundu zientifikoan irabazia zuena.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 Kasu bietan bidea antzekoa izan zen: Ideia intuitibo batek bidea zabaldu zuen Heisenberg, De Broglie, geroztik Algebra eta kalkuluzko tresneriaz garatua izanik Born eta Jordan, SchrÔ*dinger.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Egitasmoaren aurrerakinean esaten zen bezala, Euskal Lehen Sektorea XXI. mendean izeneko Biltzarrak gogoeta-bide eta pizgarri izan nahi zuen euskal enpresaren bilbearentzat, EEEan hobeto egokitzeko modua eskainiz; zentzu honetan, eta oraindik ponentziak argitaratzeko eta zabaltzeko dauden arren, Batzorde Antolatzaileak pentsatzen du goitik bete direla asmotan hartutako helburu guztiak.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Horrez gainera esan behar da antolakuntzako eta presupostuko ahalegin handi bat egin dela eta horri esker lortu dela lehen sektoreko ITSAS-LUR eta FORESTA feriekin paraleloan Bilboko Nazioarteko Ferian ospatzen ari ziren ihardunaldi tekniken kalitatea jasotzea eta edukinak zabaltzea, eta gainera sektoreak bi urtetik behin bere buruaz egiten duen gogoeta azpimarratzea.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Denbora laburrean aldaketa horiek kimikaren esparru guztira zabaldu ziren.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0087 Gurutzearen aurrean itzali egiten da guk Jainkoagan daukagun fede guztia, edo bestela zabaldu egiten da fede hori, Jainkoaren misterioa era berri eta harrigarri batetan ulertzera.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 III. - SINESGABEZIAREN SUSTRAIAK 23. Ez da erraza, sinesgabezia honen sustraiak zeintzuk diren erabakitzea, jakinik, bestalde, fede-eza, soziologoen eritzian, zabaltzen ari dela, mendebaleko gizartean behintzat.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 San Martzialerako bidearen ondoan zimenduak ateratzen hasi ziren, baina obraren ezaugarriak ez ziren jendearen gustokoak gertatu eta esamesa franko zabaldu zen Tuteran.

1067. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ANTXON - Ez dakigu aztarrika edo mokoka zabaldu duten lur ori.

1068. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 - Zergatik zabaldu zenuan otsoaren izena?.

1069. 1969-1990 gipuzkera antzerkia sgarm historia triste bat 0265 - Goiz batez, eguna zabaldu zanean, ibaiaren ondo-ondoan zegoan goardiari igeri egiteko permisoa eskatu zion.

1070. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0034 - Tira! Ordu batzuk nola ala egin emen bai, eta eguna zabaldu orduko ekingo diogu bideari berriz.

1071. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 - Jesusen irakatsiak gero ta hobeto ulertuaraziz eta, Jaunari jarraitzeko eta Ebanjelioaren argia mundu osora zabaltzeko indar emanez: Horrela ematen dio bizia Elizari Espiritu Santuak.

1072. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Batzutan leiarrak zartatu egiten dira trintxaz, argi-izpi ezberdin geiago lortu naiez, argi izpiak alderdi askotara zabaltzean.

1073. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0130 Toleskuntza desegitean eta zabaltzean, aurreko orrialdean ikusi dan argi basa lortzen da.

1074. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Argi-indar ariak indar-etxetik azkenengo baserrietaraiño joaten diran bezela, kirio-ariak ere buruko garunetatik irten, eta gorputz osora zabaltzen dira.

1075. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Garunetatik bizkar-muina zear, millaka ta millaka kirio-ari me, luzeak gure gorputzaren azken ataletaraiño zabaltzen dira.

1076. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 2. Har dezagun geure Kristau ikasbidea eta zabal dezagun 86-87. orrietan.

1077. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 Izarbel borobil ontan, egunero, azi ta zabalduaz doa, teatru bateko antzokian bezala pertsona guzti auen bizitza.

1078. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Erein = Sembrar: Azia, erne dedin, lurrera zabaltzea.

1079. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Ortzikarien sendia, iturri-jarioa bezala, mundu guzian, zabaltzen ari da.

1080. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Ikusgarria orduko bale-ontzia! Ontzi-oialak zabaldu-ta, Terranoba-alderuntz zijoan, ekaizteari gogor-egiñaz.

1081. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 (atea zabaltzen dio).

1082. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Berak, zure naia betetzeko, eta Zuretzat erri santu bat irabazteko, Gurutzean besoak zabaldu zituan, eta eriotza ezereztuaz, nagusi agertu Piztuera.

1083. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Ateak zabal,/ ateak altxa,/ eldu baita ospe aundiko / erregea.

1084. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Ateak zabal,/ ateak altxa,/ eldu baita ospe aundiko / erregea.

1085. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Zeruko ateak zabaldu egiten dira, gizon bezala igo den Kristoren aurrean (S. Ireneo).

1086. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0034 Pakearen agurra Senideok: Belenen jaiotako Jesusen berria laister zabaldu zuten urrutiko lurraldetara.

1087. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Nere eskuok Zugana zabaltzen dira,
nere gogo au, lur elkor, Zutaz egarri da.

1088. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Atera ni odol-zigorretik, Jainko, Jainko nere salbatzaille; eta nere ezpaiñek zure zuzentasuna pozetan zabalduko dute.

1089. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0133 Kristau-bizitza, jatorrizko bizitza bezelaxe, azitzeko ta zabaltzeko zan.

1090. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0149 Zabal dezagun biotza osozko itxaropen eta uste onez.

1091. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Baño orain Kristoganako sinismena sendotua dago, eta Berri onaren legea, graziaren garai ontan zabaldua.

1092. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Ark nai duena da, guk otoitzaren bitartez gure naia berotzea, bear bezala zabal gaitezen eman bear diguna artzeko.

1093. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Orregatik esaten zaigu: Zabal zuen biotzak eta ez izan uztar-lagun siñiste-gabekoekin.

1094. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Orain sei egun Arantzazu-tik
Artu nuen eskutitza
Adieraziz beren eleiza
Daukatela oso otza
Beren anayai eskaturikan
Berotasunen laguntza
Senideai ezin ukatu
Pozik zabalduaz poltza.

1095. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Asko zabaltzen ari dan gauza
orrekin noa astea;
danok nolatan ez degun artzen
zuzen dijoan bidea.

1096. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0046 Zabal egia, eman pakia.

1097. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0023 Noiz gizonaren begiak
noiz ote dira zabalduko?
ta adimen garbiz, alde guziak,
argi ote ditu ikusiko?

1098. 1969-1990 gipuzkera poesia karmel 1988 0106 OLASO
1. Onaindia`tar Albert,
Nere ikaslaguna:
Iaungoikoak oraintxe
Zerura diguna.
Lohitzun`go Donibane`k
Berekin ziguna...
Zabaldu da Euzkadi`n
Zutazko oiartzuna
.

1099. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Esku ta zankoak zabaldu eta ia ia dantzan ere asi zan, bere pozari eutsi eziñik.

1100. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Burruka Istorian bertan ere; burruka amai-gabea Itza zabaltzen duan Eliza`ren ta Itza artu nai ez duan munduko politikaren artean.

1101. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Zer eman nezakezu ba? Manteleñik ez dezu bear, Meza-libururik ere ez... eta liburua zabaldu zuanean agertu zan sudur-zarpitxo politta eskeñiaz esan zion: Ara, artu egidazu auxe, neure izena ere emen du, neuk eskolan egiña, jaietan bakarrik erabilltzen detana.

1102. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0112 Jauzkada batean zutitu zan eta besoak zabaldurik joan Dorothy`gana.

1103. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Euskeraganako gogoa ta zaletasuna berriro piztutzen asi ziran neurrian, berriz ere Don Manuelen itzala euskal-gaietan zabaldu zan, txalo ta goralpen batzuen bearrean, bera ez ba zegon ere.

1104. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Izan ere, lau ertzetara ta gai guzietara zabalduak daude.

1105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0120 Alaxe beti! Zabal Berriona nun-naitik, eta ezetz otoitz aipamenik gabeko orrialderik arkitu al?.

1106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 - Eguna zabaldu, mundua beroturik eguzkia itzuli dezaigun (erantzun omen zioten).

1107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Nik daraman eize onek eguna zabalduko dik eta.

1108. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Ollarrak kukurruku jo zuanean, eguna zabaldurik omen zegon.

1109. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 Bereala zabaldu zan errian Annie`ren saloon`ean gertatu zanaren berria.

1110. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Zergaitik dauden gela guztiko solairuan zabaldurik?.

1111. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 Ozta ozta zabaldu zan Uzta-illaren lenengo eguna 1638-garren urtean, nun, asi ziran gende armatuz betetzen, Pausoko Tellatu gaiña eta Endayako mendiak.

1112. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Ekustean zabaltzen zijoala baztar askotan Guadalupeko Birgiñarenzat jaiera, gogoan zerabilten askok, nola egingo ote zan Elizacho onetara erromeri ots-aundiko bat.

1113. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Jan usai gozoa pranko zabaldu oi zuan Petrak.

1114. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Metak zabaldu mandio inguruan, azaoak gurutzetuaz, lurrean ez ezkotzearren; eguzkitu ta onela jaulki oi ziran galburu mardulak, arri zabal legunak joaz.

1115. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0103 Zapaltzalleak zabaltzen diguten ate-txulotik nai ta nai ez igaro bearra.

1116. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Elkartearen Zuzendari kanpotar bat zala, zabaldu zan gero pixkanaka.

1117. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0105 Ordun apaizari nere biotza zabaldu nion: (...).

1118. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Bañan bide oni eutsi eziñik gertatuko ba-giña, oraingo oitura berri oni eutsiko genioke, berarekin gure erriarenganako maitasuna zabaldu al ba-geneza, gure oituren galtzea galeraziko ba-genu, gure izkuntzaren ederra españetan esnaraziko ba-genu.

1119. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0030 Matxinada betean, Kaiserra bera erailla izan zalaren berria zabaldu zan.

1120. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Aren gorputzarentzat, anka aiek motxegiak ziran, eta zabalduegiak gaiñera. Besoak berdin.

1121. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Baiña eguna zabaldu ta gerora ere etzan oraindik ageri.

1122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Ortarako arrazoiak bi puntutan adierazten ditu: kristau fedea San Benitoren lekaideek zabaldu zutela Europan zear; eta oiei esker Europak batasun bat lortu zuela, anaitasunean azi eta ezi bait gintuzten.

1123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Eta indarkeria beren eskuz darabilkiten guztieri, terrorista izen eman ala ez, ondorengo itz zorrotz auek esan dizkie, mundu osoan barrena zabalduz: Indarkerian tarteko diran gizonezko ta emakumezkoeri esan nai diet nere itza.

1124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Lenbiziko aldi edo garaian, bere adiskideak aurka edo kontra jarri zitzaizkion; baiña, ekiñaz eta saiatuaz, ikuskai zabaltzen zuan argia, ta askok esaten zuan: ondo pentsatu ezkero, arrazoi zuala, ta geroz geiago inguratzen zitzaizkion; baiña, ordun, erbestetarrak asi zitzaizkion jarraika, ikusirik bizkortu ta esnatu egingo zuala Euskalerria, ta bi alditan espetxeratua izan zan, eta izparringietatik eta aal-zuten lekuetatik, txakurranak esaten zizkien, sinistu eragin nairik, euskaldunei: gizon gaizto gorrotoz beterik zegon gizakia zala, Arana eta Goiri`tar Sabin.

1125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0055 Eskutitz auetan ikusten ditugu Orixe`k ontan zerabillen lanaren zenbait gorabera: nola zijoan itzultzaillearen lana, nola zabaldu zan erri batzuetara euskerazko bezpera aien berri, non kantatzen edo kantatu nai zituzten, nola zijoan gero inprentaz ateratzeko asmoa, patxara geiegiz, itzultzaillearen iritziz, ez berak nai bezin azkar.

1126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Emiliano Arriaga`k berri ugarienak zabaldu zituan eta iturri ortatik edan dute geroztik etorri diran idazlariek.

1127. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0016 Amabigarrenean, 1931`an alegia, Españia`n errepublika jarri zan, eta orduan ateak zabaldu eta etorri.

1128. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 1965 inguruan Inglaterrako ego aldera zabaldu zan.

1129. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Biak dirala ta, orienteering jokua asko zabaldu da.

1130. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0011 Anyera kabilako moroak, españitarrak beren Zeuta`ko barrutia zabaltzen ari zirala-ta, protesta egiten dute.

1131. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ori dala-ta, Sobiet Batasunarekin beste itun batzuk eztabaidatzen jardun degu, kimika-izkilluak egitea ta gordetzea eta radiologi izkilluak asmatzea ta zabaltzea debekatuko duten itunak.

1132. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0043 Izkillu berriak sortzeko eta zabaltzeko teknologia, gaurko indar-oreka ausi eta etorkizunean izkilluen kontrola zaillagoa ta aulagoa egin dezaketen arma oien teknologia, alegia, zainketa-tresnak baiño azkarrago aurreratuko dala dirudi.

1133. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0172 Erritik atera dan mutillari seminarioak begiak zabaldu egin dizkio; kultura nagusien giro eta barneetan sartu du; tresna berriak, teknika berriak jarri dizkio eskuetan.

1134. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0024 Bukaera Europa`ko bigarren gerratea sortu zen eta bakoitzak aal zuan lekura joan bear; asko ta asko Ameriketara; Venezuela ta Mexiko izan ziran ateak biotzez zabaldu zizkieten lurraldeak eta aietara joan ziran pillaka.

1135. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 - Legea bete behar hori piskabat arindu, askatasun hobegoarekin bihotza otoitzean zabaldu dedin. (Notitiae-tik ).

1136. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Nik, bein baiño geiagotan, bultzian edo noala, aoa zabaldu duten ordurako ezagutu izan ditut nere erriko gazteak.

1137. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Paperetan inprentatuta zabaldu ziran.

1138. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Ta bertsoak jarri ta paperetan zabaltzen, lan asko egin zuan.

1139. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0086 Ta azkar, Gipuzkoan, Arantzazu gañera beste zazpi frantzizkotarren konbentuak zabaldu ziran.

1140. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0008 Oraintsu zabaldu digu Gipuzkoa-ko Diputazioak Urtiagain-dik Gomistegi barreneraiño falta zana.

1141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0008 Gomistegi-tik Arantzazu-raiño leenago zabaldua zuten (1956-1958).

1142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0046 Eleiza zabaldu, berritu eta txukundu zutenean, estraiñatzeko eta Ama Birjiñaren Irudi beneragarria aldare berrira aldatzeko, berealdiko jaiak gertatu zituan Aita Zerain-ek.

1143. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburua