XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 Ara, ba: Miren gastiena da, ta 6 urte dauz; Bittor zarrena da, ta Miren'ek baño 4 urte geyago dauz.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Baña izanik biarren dirian gauzak ainbeste azalduten eztabezanak, edo beintzat gaurko egunerako zarrak, eta karuegiak, eta orregaitik danen eskuetara ezin eldu dirianak, asartu naiz, naita aren-erdi euskera jakin ez, Euskaldunai Jesusegan deutsedan maitetasunagaitik, arrapataka eginiko liburuchu au eskintzen.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Abesti zarren antzera lagun batek bere liburuan ipintzeko eskatu ta America-ra bigalduak.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Aren aztarnik ez ta gaztelu
zar ordez arripilloak,
zati sutuen kea dario
lapur gautien zuloak.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Odeyak illun itzalak dabiz,
Ekatxa datorr errira,
Ama zarr batek tamalez diño
Jarririk oni begira:
¡Ene galduba, semiok nigaz
Gomutetan ezpa-dira!
Oñazez bere begi apalak
Itturri bigurtzen dira
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldija bai-da. Aranan txadoneko joliak
zortzigarren orduba diragarr. ¡Jole orrek
iñoz-iñoz jo eban gaurr baxen ankerrkiro!
Alde ein biarr! Jon Mikel zutintzen da ta diño:
-¡Illoba: alde-egiteko aldija dok! Luzaro
berrentzungo eztokan txadoneko juale
otsenok une ertuna eldu yokala yigarrk.
Gure besuetatik ataretan bai-abe;
makalaguak eta indarrge gozakala,
eurai ezin eragon. Gure eskubide zarrai
jaramonik etxake, gu gozakan aulduben
bildurr eztozak-eta
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Onelan ba-dagikek, eu-asabaen duña
ixango az, ta gero, gudalgintza amaituta,
ta nire gorpuzkiñak lurrpian, ta aitearen
ulia edurr baxen zuri ixango dokala,
elduko dokanian, basetxe zarr onetan
etxaguna ixateko bai-az ixango duña;
ixerdiz beretzako beñolako zoruna
jaritxiko dok, eta guk onetsiko augu
.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zein biotz ederra Eladitxorena! Ez ebazan ikusten mutiko aren erropa zarrak, ezpada, mutikoa bera baiño!.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Eguraldia guztiz illun egoan itxasaldetik, eta Txomin Txikik otseiñagaz, etxean eukazan teilla zarrakaz arautu ebezan teillatuko zuloak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Ezeutsen lauzuriko zar bat emon!.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Euretariko zarrenak alboko etsean agiri ziran emakumeai begira Marselina, Marse esan eban, griteis que hable Floren Andraka; lo demás perder vamos a haser, seguro, seguro, perder.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ prestau biar dira gaberdiyan, Urtebarria eldu deitenian, Zeru aitaita zar junari eskintzeko opariyak: katillu baten ollokiya, beste baten charriki-okelia, irugarrenian arraiña; onez ganera, kandela bi, iru usainzotz pebetes odoríferos de olor acre, eta paper ori zatibatzuk.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 An, edo lurrian edo mai baten ganian imini oparidun bandejiori ta ixetuten edo piztuten dauz kandela biyak eta iru usainzotzak, erreten dauz paper ori zatiyak, bota chupiñazuak, eta belaunikoturik opa izan edo emon Zeru aitaita zarrari urte barri atsegintsuak.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Espetxe-nagositik etorran azeri zarrak laster igarri eban zelako lelantoni eukan aurrian, eta, badaezpadan, jarraitu eutson onen oker-aditziari.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Danak arlote, danak zorriz, ardiz, soñeko zarrez ta nekez beterik.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Oitura txarra, geizo zarra lez izaten da; augaitik, askozaz be nekezago osatu geinke.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Zarra ba'da, gaztea ba'da, ezkondua ba'da, ezkongea ba'da, gurasoa ba'da, umea ba'da, aberatsa ba'da, txiro edo beartsua ba'da, gaxoa ba'da, osasuntsua ba'da, aundikia ba'da, nekezaria ba'da, ekandu txarrekoa ba'da, obenerako bide-urrean bizi dana ba'da... bakoitzari dagokionez.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Ekandu zarra jarrkiko da; baña ekandu obeak azpiratuko du.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Kontzek, bere lagunak, uste eban umearen azarritasunari txarto eretxiagaitik ixildu zala, ta agiraka egin eutsan umeari... ez deiteala izan larregiko urtena... zarrai moduz berba egin bear yakiela....

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Biok dogu erri bat maite, erri ederra: zaarra dan aldetik, gurgarria; doaiz betea ta zintsua danetik, maitagarria.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bakizu nor zarien zuek, batau ta bestiori? Atorra zaar da prakerre.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Eta zueri antxiñakuena esan biar yatzue: Atorra zaar da prakerre, asarre nintzuan bart bere.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Gero zaarrago zara, baina beste beiñ yoten banazu....

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 I.¿Eta iru personetatic, zoin da gaztiago, zarrago edo lenagocua?.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Iruren artian, ez dago zarragoric, ez gastiagoric, ez lenagocoric, irurac dira bardiñac gauza guztietan.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Garrasta baxen andija zan bere gorputza, gustiz inddarrtsuba, azal gorriduna, ule-luzia, begi-zolija, ipuin zarreko Baso-jauna lakua.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Aldi atan Marte bere guraso ta nebearekin bixi-zan iturrmendi zarran, gaurr etxe-ondakiñak baño eztan Iurrmendi zarran.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Attea be usteidia zan, baña zarregija gudakatzeko; au zala-ta asko eban arerijuak jakitteka bere usteidiai urrgaztiaz.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Antxe bertantxe, uri-goyeneko basetxe zarran, euren zoritxarra zala-ta barreka, gentzaz bixi-zan areyua, baltz-arrtian semia ebana, batta, susmetan ebenez, beste taldiari urrgazten eutsana.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Aberrtzale zintzua da ta arrantzale zarra.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Iltzen dira zarrak eta gastiak, aberatzak eta aberke edo ezeukijak, doniak eta obendijak edo pekatarijak.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Zoritxarrik asko ikusi eban izkera zarra eta zorijonaren erbatzik lortu ez eban ele gaztia zala iñuan Sainte-Beuve idazlari argijak, Probentzako izkuntza txukun orretzaz.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lekaretxian, otoyaldi luzia amattutakuan, idazti zarrak arakatuten buru-belarri ekin dautso, ¿bai?, ta orain atsañalditxuba (deskantsuba) biarr.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Eztittan dago lekaipuru zarra, lilluratuta, begijak ertsi, belarrijak erne.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Etxian euzkeraz itz-egittia, txadonkixunetan eleizkixunetan euzkerea erabiltia, erriko izparrak izparringira euzkeraz idatzitta bidaltzia, geure ele zarra bixirik irauteko biarr-biarrak dira.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - Ara: amilla zarra, txaketa zarra, mantilla izandua, gona zarra... Ara prranko.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¡Ara! ¿Guzia zarra? Berriak zirala uste nuan nik.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 ¿Zerr uste dezu? ¿Zure trrapu zarr oien bearr naizela?.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - ¿Eee...? ¡Zera berriz...! Ez da urre-galoiak balira ere ¿Zerr pentsatzen dezu zuk, trrapu zarr oekatik bost erreal eskatzeko? Ez, ez.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - Ez da nik ere zure edukazioaren bearrik. ¡Arrtuko zenduke...! Trrapu zarrak... (Deika).

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrtee-zarr: (Parrez) Ezagutzen det, Ibon.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: ¡Bai, Ibon! Ez dakizu zenbat poztutzen naizen....

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: Zugatik eta beragatik poztutzen naiz.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: (Ikaratua) ¿Zer dezu, nere billoba maitea?.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 UGARRTE-ZARR bakarrik.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Ugarrte-zarr: (Exerita dago).

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Inguru oetan dan etxerik zarrenetakoa da, ta egundaño neretarrak, gaizki itz egiteko biderik eman ez dute.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: ¿Eta nork xinistuko dio Mañu aztiari?.

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: ¿Eta Larrain'go jaunak zer esan du?.

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: Aitona: ¿orain poztu al gintezke?
Ugarrte-zarr: Orain, bai.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: Zoaz, bai, zoaz....

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte'ko orma zarrai biurrtuko zayote orain asabengandik jasotako izen ona.

63. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Ugarrte-zarr: ¡Nere billoba maitea!.

64. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Ugarrte-zarr: Laxterr zure bideari jarraituko diot.

65. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

66. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Eta guk ere, zartxamarrak izan arren, lan egin genezake oraindik....

67. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto. - Landare berriak nunai itsatsitzen dira; baña zarrak....

68. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Sortzez garbia deitzen zinduzten
Gure antziñako legeak,
Sortzez garbia deitzen zaituzte
Euskaldun zar ta gazteak.
¡Oh Ama! berriz bildu gaitzatzu
Mantu orren tolespian,
Biotzak berriz piztu ditezen
Amoriyo ta Fedian
.

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Gure Jesus jayo da
Gabaren erdiyan
Ama Birjiñagandic
Belengo erriyan,
Otsac eta biarrac
Illtzeco zoriyan
Estalpe zar bateco
Lecu iriquiyan
.

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Guraso zarracgandic guc entzun degunez, 714 garrengo urtean, lenengo Constantino Aita Santu zala, ta Teodosioc gurasuac ill zituanetic zazpi urtez gueroago.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Erreguec eman ziyen cristaubai ejenplo arrigarri bat, bada lengo zarrac diyotenez, (1994-garren urtian) Huescaco guerralditic biyurtzean, bere mendecoen deboziyoa ta ondasunac gueitzeco, eta denbora berean Goiaingueru Santubari, argandic artu zituan mesedeagatic bere esquer ona aguertzeco, Pedro Sanchez, ber-bera, juan zan oñez Elizacho artara, ondarrez betetaco zacu bat bizcarrean eramanaz.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 ¡Aurrera, erri maiteak, Ama Birjiña Arantzazukoaren izeneko oitura zar orretan!.

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 España guztirako, baña, era berezi batean, Euzkal-erri ta batez ere gere erri onetarako lengo oitura zar onen iraupena: eta beste errietatik sartzen asi diran txarren galera.

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

76. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

77. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

78. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

79. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Aurra jarriya zeukan,
siaska xarrian,
gozoro lo zediyen
leku itzalian;
ostozko estalpian
guztiz epelian,
maitatubaz aizecho
bigunak bidian,
aurchuari agurka
pasatzen danian.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Barrengo musika zarra kanpoan ere bear baño geiago entzuten zan.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Onelakoxe baten, Leiz ibarreko baserrietan geure kantu zar billa nebillela - Aitona euskal jator bategana jo nuen.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot agur samur bat
Aita maitagarriari,
Ludi zarrean eta berrian
Ezagutua zanari;
Emanik aintza guztiz bikaña
Bere Ordena danari,
Doibatzaren mall goinekora
Orain igo zaigunari.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Aurten, tokiz, arri zaar ederrez jantzitako, Bergara'k du aldi; gaiez, Erri-Ertia.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari (poampeuml;te) lauen, erri olerkarien neurtitz edo bertsoak; (...).

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Eri zaar ortaz senda ditzagun geren buruok, osa dezagun urte joanen utsa, euskeldundu gaitean asmoz ta jakitez....

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Zernai zaar ta ertizko etxean dezuten orok gatun, jazki, burni landu, arri-lan, argizaiol, pertza gorri...... nik al-datit jar zazute, arren, Eusko-Ikaskuntzaren eskuetan, Donastia'n Aldundi jauregian (Diputazioan) ditun landoletara (bureaux) bializ.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Igorri zazkiguzute zuen umeak, euskel-irakurketan, idazketan, eta abar, ongi gertu ta gero, zaar motelen ikasbide ditezen.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Albistari arretxen egapean erakutsi zituen lenbiziko aldiz Arana-Goirik Bizkaiko gertaera zar batzuek: Gordexola, Mungia, Padura ta Otzandioko esetsiak.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Ezparrtin zarrak nekazkiela uste nian eta berriak etxean utzi ta etorri nauk.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Nolaz guk utzi ditugu galtzen gure artean besteok aiñ gartsuki billatzen zituztenak? Euskaldunak: zeiñ ez bestelakoa da zuen lilluramendu ta erokeria, ez goresten, ez goratzen dezutenean zuen guraso zarrak utzizko ilburuko ondasuna?.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 ¿Lan ondagarria? Onomen zekuskean tantai zarra, gerritik edo oñetik iñausita; an zugaitz gazteak okertuta adarrak mozturik.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Agur! esanta abiatu zan Endo etorri zan bidean zear joaten, berari begira, Lot'en andriaren ekantza zirudiala Urrunda zarra lagata.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat agintarik, uts egiten du zuzen bidea, utzirikan lege on zarrak alde batera, eta artutzen du oker bidea, ikusirikan au dala, bere sakela betetzeko, laburr bidea?.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Saint-Etienne-go gañian (Bayona-n) ill-erritxo-bat ikusten dá, goroldiyoz ta untzes jantzirik, orma zarrak dauzka, jartzen bagera andik begirá, Franciyako eta Españiako mendi-illerak, ikusten dirá.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Orduban bai gogoratzen dirala, umetan ibiltzen giñan tokiak, leku ayetako lore pollitak txori-muñoak, baserri zarrak, untzes jantziak, eta osiñ beltzez inguratuak.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 Magdalenako gaisotegiyan sartu ta urrengo egunian berian, San Inaziyo etxez etxe eskian asi zanian, Domingo Beriztain izena zuben jaun baten etxian eskatzen asi ta antxe bertan, Teresa izena zuben etxe artako andre zar batek ezagutu.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Baña zakurra alderatu zitzaion, braka zarrak usaindu zituen eta atzeko anka altxatzen asi zan.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Baña ajolaz begiratzen duanak somatzen dittu orma zaar batzuek.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 @- Geienak gutarrak, Mañex, Pello, Batist, Errosa ta konpañia, eta beste ollo-zale eta lapiko zar zale asko.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Anai txikia ere gudazale ikusi nai izan zuten bere anai zarrenak eta egiñalak egiñ zituzten orretarako, baña dana alperrik.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ba dun sorgin zar bat Taven, Baus'ko mendietan; lilluratzaile dun; beso bat ur bekokiari ezarrita eguzki-izpiak lilluratzen ditin, eta buru goritik basoaren barnera sartzen ditun kristalean barna.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Erreka-ertzean aize garbia, zotala ta sarats zaarrak, atsegiñez arritu ziren.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Erio zikoitzak atzeman gogo ba'zaitu, neronek akestuko diot sega zarra, ta zuk, bitartean, zumardia barna iges egiñen.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Atso zar nazkagarri ark iñolaz ere, aitzulora sartu zunean, bere ontzitik iretsiazi bide ditio irazkai ta zital.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 (...), gizonak osasun ona dutelako, zarrak oraindik bizi litezkelako, gaxoak beayek baño gaizkiago zeudenak sendatu diralako; guziak eriotza urrutiratzeko aitzakiren bat bai dute.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Auek bilkura egin ta Zarrenekin yarduki ondoan, diru ugari eman zieten gudamutillai ta esan zieten:.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Andrea, guztiok gera emen beartsuak, txirorik ezta emen; eskalerik, zarrak gera baina, eztegu inoiz ezagutu.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Eresi bat, Arantzazuko Andre Mariarekikoa, apaiz batek oyuki zar txukun bati ezarria, arestian ikasi det.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 I baño ardo zarra naiago din arrek.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Jaungoikoaren aurrean auspezturikan, Erramuntxo beretzat nolakoa izan zan aiton zarrak zeruan Jaungoikoari esaten zion.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Erabaki zan, zeraz, Yerusalen'a Paul ta Barnaba beste alderdiko batzuekin igotzea, bidali ta zarrekin auziaz yarduteko.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 - Zeuk nai dozunezkero (lotsatu ta makurturik ekiñ eban elizgizonak) ona emen egaztiak esan dabena:
Tira aurrera, emakuma zaar itsusi ori Go along, you ugly old woman.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Argala bada, apaña bada, zarra dala, berria dala, baserria izan, jauregia izan, bere etxea maite du euskaldunak, eta arretaz begiratzen dio beti.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Libro en que se sientan las órdenes dadas por el Señor Director del Seminarioren izenarekin billatu degun liburu eskutiztu zar batek dionez 1801-garren urtean zan Zuzenlori edo Directore On Miguel Lardizabal eta Uribe jauna.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Izarra nai, ta izarrik ez: argi-txinta bat ikusi nai, ta guziya illun: eguna opa, ta eguna urruti: oltza zar bat naikoa nuke arbin ontatik irteteko; bañan ez.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Au ere GWALARNek osatu du, itz zar guziak ta erabiltzen asiak diran berriak bilduaz.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Bretaña'tik datorren iparra Gwalarn sartu zaigu gaur Euskal-Erri zar ontako leiotatik barrena.

132. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gure Diputazio jaun chit aundiyak aurtengo Euskal-festetan nai du, arrazoi aundiz eta gogo onarekin alare, kondaira zarreko kontubak azaltzea, oraindik izkribatu gabeak batezere, eta onetaraxe noa ni orañ artzen dedan lan onekin.

133. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Lengo denbora zar-zarretako kristaben izu eta atzerapena Mendikota-n dadukagun lurrusperako, zertatik omen datorren esatera noa.

134. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta batzar oyek egiñ oi zituzten sorgiñak, liburu zarretan nik irakurri dedanez, mendi baztarretan edota lurruspetan.

135. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Amonarik zarrena nor zen galde egin ta berarengana yo nuen.

136. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Aintzinako Erromarren spelunca, geroztikako latinoen cavea edo cova ta erdaldunen cueva adierazteko lau-bost itz ditu gure euskera zampacirc;r onek: atxulo ta koba Bizkaian, armalzulo Naparroan, leizezulo Gipuzkoan nonbait, obi arabar askok erderaz ere; eta gainera Lamizulo ta Lamiazulo Naparroako ibar askotan.

137. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Bide berrietatik asi baño len, obe izango da lengo bide zarrak nolakoak ziran bene-benetan ikastea.

138. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Urrte askoan, gizaldi askoan dirauen gauza batek, zerrbait aundia bere barrenen du, urrteak, gizaldiak, berenez añ autsikorrak izanik, gauza zarr ori purrukatzeko eta apurrtzeko ezerr egin ezin izan dutenean.

139. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Atso zarr, sudurr-konkorr ta begi-gorritsu bat aldean belaunikatzera etorri zitzayon, ta esan zion: - Aita, aldi onetakotzat oben larri-larririk eztaukadala iduritzen zait, baña alaere grriña txarr bat biotzean dakarrt ta Jaunarrtu baño len aitorrtu nai nizun.

140. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Orrduan atso zarrak bere arrpegi zorrotza, bere esku zuri makalaz estaldu zuan ta biguñ-biguña erantzun zuan: - Jauna...¡zureai!.

141. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Iduritu zitzayon, lenago Villoslada'k bere Amaya omen aundikoa errderaz idatzi zuan bezela, berak ere euskeraz orrelako arrlo zarr eder bat bururatuko zezakeala, ta, Erriktruda donearen bizitza autaturik, arrgitaratu zuan bere Auñemendi'ko lorea.

142. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 An zebilzkigun arrotz zarren egiteak, Txilperiko, Txildeberrto, Teodoriko ta beste perretxiko orienak gure baserritarren egitekoakiñ antzarik etzeukaten.

143. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Berak bere begiez ikusitako gerrtaldi bat zuzentzea, lenagoko kondaira zarrak jostea baino zurrago izango zala usmatu zuan,(...).

144. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirian jarri digu emen berrtan, gure asaben oitura zarretan, gure nekazari, arrtzai, arrantzaille, langille, aurrtxo, neskatxa ta agureen urrats edo pasoetan, ta gure Euskalerria'ren mendi, landa, baso, ibarr, erreka, basetxe, ola, igarr eta.

145. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Apaiz ospetsu zarraren oiua entzun dezatela, ta beiñere bere saillan asperrtuko baliteke, gogoan erabilli dezatela Garoa'ren etxenagusiak bere ume landan lokarrtueri dioten deia: ¡Asi ta ekiñ!¡Ekiñ eta jarraitu!¡Aurrera beti ta beti!.

146. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Goizean-goiztik gure eliza zarreko eskilla aundien ots aundikorrak esnatu ta jayaren oroitzak lasterr gure biotza eztiki gozatzen zuban.

147. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Aurregunean amaren esku mattekorrak kutxa zarraren gañean gertu zizkigun atorr zuri garrbiak, ain egoki tolestuak, (...).

148. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

149. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Orra, ba, yaun andrreak, euskaldunak txistua beren ereskintzat arrtu badute-ta, ez-ta besterik, ez-pada beren oitura zarr-garrbi.

150. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Zabalduta bat batera zarraren aurren-aurrenean itz auek irakurri nituen: Jesusen compañiaco A. Sebastian Mendiburuc eguiñac.

151. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Eta bata ta bestea zabalduz zarrak laster zion tokian berriak laister zedukala ikusirik, au itxi ta utzi nuen, zarra bakarrik irakurri ta aipatzeko asmoz.

152. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ogeitik gora salgai jarri zitun ta bearrezkoa da aurrerantzean bide ortatik jarraitzea Izarra sallak gure Antzerki-zaleentzako landare berriak, antzerki zar ta sortu berriak argitaratu ditzan.

153. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Elantzoben (erri bereziki baten oitura ekarrteko), Ostiral Done egunean urtero-urtero gogo berriagaz neurrtitz zarrak abesten dira; poz berriztuagaz antziñako abestia entzuten da....

154. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Eta gipuzkeraz beintzat 1760garren urtean Kardaberaz-tarr Abak Iruñan argitaraldu zuan-ezkero, urte ori baño lenago egingo zun bizkaiyerazkoa Basterretxea-tarr Abak; baña Uriartek eta, aitatzen dituen Bizkayerazko argitaraltzeak, zarrenak ere, 1777garren urtea baño zarragoak ez dirade (1).

155. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 1777garren urteko Nekaustea bizkayeraz nun dagon ba-dakit bai nik; baña zarragoaren billa nabil ni: gipuzkeraz, 1760garren urtean argitaraldua Eibarren aurkituta daukat-eta.

156. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

157. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

158. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 23.- Ederrki gipuztu zuen Kardaberaz-tarr Abak, baña noizik-bein Bizkayerazko esakera edo itzak utzi zitun; eta orain ere Nekauste zarr orretan irakurrle erne eta adikorrak bizkai-usaya edo, bein baño sarriago aurkituko du.

159. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko gauzetan, dakizkinari entzun bearko da bada, nik artzai zarrari bezalaxe.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra, berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan nehork ez daki zer den oraino aurkitzen:
Zoriona dut bihotzez dener, urthatsetako eskaintzen.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan, nehork ez daki oraino zer den aurkitzen,
Zoriona dut bihotzez dener urthatsetako eskaintzen
.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Diruduna eta arras diruduna hargatik eta... lau gathu zahar etchean.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Nun eta ez zituen, arte hortan, biga behar, lau gathu zaharrak zirela kausa! Sehiak ziren bethi hutsean: gathuentzat behinere etzuen erratekorik etcheko-andereak.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Kuku hadi, marro zaharra.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Jauna zaharra naiz: erromesa naiz.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Ehailetan ez dute sinheste pikorrik,
Ez dute hunkituko hortakotz kilorik...
Kutcha zahar guziak daudezela hutsik,
Eginen da oraino athorra hertsirik!
.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Ez baditugu segurki gure hitz zaharrak, bazterrerat utzi, behar nola-nahizko eta nundik-nahikako hitz berri batzuen ordainez hartzeko, ez dugu lotsa izan behar noizean-behinka hitz berri batzuen Eskuaran sar-arazteko, zaharren lagun edo gauza berri batzuen izen.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Istudiant gazte bat sotanaz jauntzia bere etchetik atheratzearekin, atso chahar batek erraiten dauku, begiak dirdir, badituela aurthen eskoletan Arnegik hamabortz apezgei.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Zoin zahar orai, zoin huts eta hits, komentu hau bere etche andana gaitzarekin!.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Bertz'aldi batez, jende zahar batzuen gana joan ziren, Jesus eta Jon Doni Petri, gaua heien etchean iragan behar zutela; eta hala egin ere zuten.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Bizpahiru gizon gazte eman dira, han, kantorean, eta inharros aldi onik emaiten diote eliza chaharrari, Jainkoak egiten dituen igande guziez!.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Damurik ez da hemen ene lehenagoko sare chaharrik, heien ongi antolatzeko, nahiz bichta joantchea dudan...

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 c. Ber gisan Aphezen printzek, Eskriba eta zaharrek trufatzen zielarik, zioien: s. Bestiak salbatu dutu eta bere buria ezin salbatzen du: Izraeleko errege bada, jaits bedi orai khurutchetik; eta hortan sinheste harturen dugu:.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 1922eko Uztaileko hilabethekari huntan ager-arazi ginintuen Behachka eta Espancha pilotari zaharren geinean zonbeit lerro.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Hutsik handiena egina dugu azken aldian ez erraitea, Darritchon dit Behachka, Gaskoina errebotlari famatu zenaren semetchia dela; Gascoinaren seme zaharrenaren haurra.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Errana dugu arizan zela lau aldiz lagun sanjarekin; batean Goñi, bestean Larrenaga Modesto, gero Urcelay eta azkenik Dongaitz zaharrena, bainan debaldetan; Hazpandarrak Hazparnen errege.

180. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Guziaren buru bada, Bilzar-Lagun eta Euskaldun Anaia maiteak, gogoari emateko badiogu, guk ere, euskalzaleen izena dakharragunek, zeinek gure tokietan egiteko, eta baitezpada egiteko dugula, J.Bte ALTHABE, gure lagun lasterregi zenduak, eta Don FREDERICO BARAIBAR-ko, behiñere baino distirantago denak, zeinek bere moldez, molde ederrez, egin dutena: hori da, guk ere, dela gure lan artetan, dela beharrezko gure harahunatetan, egin dezakeguna: bazter eta zokho guzietarik, euskal-hitz arroztu eta arrozterat emanak direnen artha handiz eta handienez biltzea, eta bilkhurarat ekhartzea: bide hortaz eman dakiontzat, gure mintzaira zahar eta maiteari, eman dakioken iraupen, hedamen eta distiradura guzia, Euskalzaleen-Bilzarrak halaber, bozkariagarri bezain goresgarri dukeena.

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ene chedearen bethetzeko, behar nuke eskas dutana, zaharren mintzaia garbi eta ederra: ezen Euskal Herriaren amodioa itchuratzen duzue, eta amodio hori ez litake agertu behar, urrezko hitzekin baizik.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Eta hori, huna zertako gizon chahar batek erran dauten bezala.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Huna nola chahar denborako neskatch gazteek, ganarazten zituzten delako kalitz (verrue) horiek: Goiz batez goiz jeikirik, zoazi baratzerat.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Chaharrek diote, aratsetan ez litazkela sekulan haurrak su-ilete batekin jostatzerat utzi behar, jostatze horrek dakarki duelakotz ochtion aipatzen nuen ondorio tzar hori.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zoin egiak diren ahatik hitz zahar hauk; Izitzea dela zuhurtziaren hastapena!.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Hortakotz atso chahar batek aholkaturik, hamar liberako bat hel-arazia zuen herriko erretorari, meza bat erran zezan harrentzat.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Huna beraz zer artzen zuen apairutzat egunean bietan: Baba zahar lehertua, olio eta baratchuriekin nahas-mahasia.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Odolki egosteko panderu haundi baten bete ur irakin-arazten duzu eta hartan ezartzen erramu benedikatutik zonbait aldachka, baratchuri zahar osto zonbait eta erromani ondo batzu.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Emaitza hori da, Landibarrez liburu zaharrek aiphu duten lehen goiti-beheitia.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Etzen oraino baitezpada zaharra: berrogoi-ta hamar bat urthe zituenaz geroz; bainan desterruan egona, nahigabe anhitz jasana, ja hautsia zen: Guillemarchand, Donaphaleutar gaztea eman zioten bikaritzat.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Bereziki Frantzia beherean, Aquitania zelako eskualdean, bistan da Iberotarren mintzaia eskuara zaharra dugula.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Badute alabainan mintzaia zaharrek, hala nola eskuarak edo latinak, hitz bakotchari darraikola buztan berezi bat, hunek erakusten baitu zer gisako lokarria daukan hitz horrek bere aldeko lagunekin.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Ezin ukha ditake gure eskuara zaharrak eztuela aski hitz edozoin gauzari bere izenaren emaiteko.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Lehenik bere hitz zaharrak laburrak ditu; eskuarak aldiz labur guti eta makhur horrek eztu chuchentzerik.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 ESKUALDUNA, - Astekari zaharra gero eta azkarrago joaki.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Bizkarretik zerakarken mantaleta beltzaren gainean, baitzuen luma edo ari churi bat, Mandibouro izeneko emazte chahar bat hurbiltzen zaio, luma edo ari churi hura kendu beharrez.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Ez dugu cheheki bederen nolakoa den erran beharrik: guziek ezagutzen dute, haurrak zirelarik, beren eliza zaharreko dorrean ichilka eta gordeka sarturik, han hainbertze aldiz ikusi dutelakotz: ikusi, atcheman, eta hil.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Diru soberakinik gelditzen bada, eginak izanen dira azkenik marbrezko plaka bedera, bi euskaldun idazle zahar aipatuen oroitzapenetan, bizi izan ziren herriko kontseiluak ezarriko daizkotenak egoitzako atearen gain aldean.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Adiarazi dako bere lagunari euskararen aberastasuna zenbat den nasaia esakun batzuetan: xederra beraz haritz zaharra, ez joan tarrapataka auzo mintzaien itzainetarat.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Zaharrek uste zuten landare hau baino hoberik ez dela changriaren sendatzeko.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Zaharrek uste zuten erhokeriatik senda dezakeela: beldurtzeko da ezetz.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Onakoxe gauza asko esaten ziran ipuin aretan. Gaur be nire errijan ixango dira zarrak ipuin orreik jakingo dabezanak.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaikatxo naigae berenagatu zitun euskera-maitasuna bide zarra, Tolosa'ko Corazonistas deritzaien lekaidetxeko buru zalarik.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaika eroitzapen zar astindu zizkidaten ene baitan. Mixioak euskeraz ¿nola ordea? Ez baita atzo goizekoa. Gabero, gabero, alajaña, zazpi-zazpitan eleizaratuz gero, Jainkoa'ren itza gure elez entzun... Eta, beti, zaarrez zitzaidan iduri oroimena.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaikatxo oroitzapen zar astindu ziznkidaten, joan dan Garizumako misioak.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Igandian juan ziran Bilbao'ra emengo gudari zarrak 1918'kuak, an serbiziyua egiteko.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egija da ekandu zikiñak ugaritu dirala, baña lenagoko zarrai be jarraitzen dautsie erri ontako ardanetxe batera batzen diran gixon zar aldratxo batek, igande ta jai arratzalde gustijetan agurtza-ostian euren musalditxuba egiten.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ermu Lenguan idatzi neban erremata egin zala emengo Ortu-santu zarrarena; ta esaten zeustan zeuk, Kirikiño, ia noren gain gelditu dan edo zertarako dan.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Egualdiya ederra zala-ta ozte aundiya bildu zan basatxono onetan zar eta gaste.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Goizian-goiz oitura zarreko sopa-jana egin zan.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 EZ BIAR BAT.- Gure lagun zintzo Ganuza'tar Alexander'an sei urteko seme zarrenak bi esku-muturrak ausi ditu muga batetik bera erorita.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Udalak kendu zituan emengo plazatik len zeuden txistokiak, eta eraman leku, era gabera, ta gertatzen da lengo toki zarrera dijoazela danak ori egiten.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oek izan ziran Alkain Urnieta`koa, Errauskin Ordizia'koa, eta bertako Primo Zarra, eta beren itz neurtu ederrak aditzen igaro giñuzten ordu luziak Arrese'ren ardotegian.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Irugarren, abertzale zarren aldria izan zan Anton Kaiku-rekin parrez ler eragin ziena ango ikusle gustiei.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ez da errez izango Aitona eta Billoba egokiago ateratzen; ezin liteke iñor nabarmendu danak bakoitza berian txit ondo, maixu zar batzuek bezela; (...)? bat azaldu zan, lenengo aldiz eta biar aundia izan-arren txit egoki egon zana, Pantxike; gure antzezkiari goralpen aundiak emateko inguratu deguna neskatxa gazte ori, ¡jarraitu bildur gabe Maitxo!.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Beste egunetan, bai soñu ugaria izan degula! Sortzi egunean dantzatu besterik ez dute egin emengo gaste ta zar gustiak.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak iges egin dausku, irakurle, ta bere lekura barrija etorri.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaur gurarteratu dan urte-barri onek baña, igazi dan zarrak baño egun bat geyago ixango dau; 366 egun ixango dauz, ba, aurtengo otsaila 29'kua dalako.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkotarrontzat igazi dan zarra baño obiai xango al-da.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gauza gusti oneik eta geyago be gaur bixitzarako jayo dan urte barri onek egin dagiguzala gura geunke: urte zarrak gaiztetsi ta oinperatu euskun Euzko-Araudija'ren berbizkudia be gura geunke, ba.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta au pozkarri-pozkarrija da guretzat euzkotarrontzat, eskerrak oitura zarroi, urtian bein baño ezpa-da be, euzkel-abesti politok geure atadijetaratuten diran umetxubakandik entzun al-ixaten doguzalako.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak agur, barrija etorri, Zarrak iges dagi; Mendi-ziar dua leku egiteko Jayoparrijari.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-zarraren eta barrijaren estegubak dira.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Gora biotzak! Gora biotzak, eta euzko-enda zarr onen abesti gozo eta otoirik samurrenak bat-batian ludi alde danetatik jagita, batun beitez gaurr goyetan, Iñaki geure Zaindari ospetsuaren oñetan.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Autarrki gurenez geure Abendearen antziñako Laterrijaren jatorrizko agintarijak Bizkai'ko Zaindaritzat aukeratu eben Loyola'tarr Iñaki deunaren jayegun urbilean, Arana-Goiri'tarr Sabin'ak sakonkiro berrpiztu leban gogo zarrari dagokijon zintzotasuna erakusteko abagune egokijena beti ixan da.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Onen aurrerapen lasterr bizkorrez lekaide zarrak be arrituta dagoz.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Agate Deuna'ren aintzaz abestu ta ukarra batzen etxerik-etxe ibiltteko otturea, antxin-antxiñatik datorrena da; gure attitta zarraen aldijan be, ottura onek, ontxe baxen jori jarraitzen ei-eban, ba.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Onixek urte bittik onuzko txapelketeok, sorrtu orduko, ementxe be antxiñako zarr ospetsu arein abestijak abestuten ixan dira.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Geu bixi garan arrtian baña, abesti zarr arettako batzuk be bixiko dirala uste dogu.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Mendi-buruko Arranuak letz
kementsu euren lekuan
tantai ta etxe txadon ta illobi
asaba zarren orpuan.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Dantza orreik zelakuak diran eztakigu, baña gure atstotxu zarrak Dantzig'etzaz zerbait entzun daulakuan gara.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 ... Batzokira, zarrak gutxi azaltzen dirala.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 LARUNBAT ARRATZEAN, zar eta gaztez bete beterik zegoan Euzko-Etxea, danok Euskaldun Euzkotarrak.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Esaera ori gaitzez artu zuana etzan euzkotarra ez, baña, bai bere praka dotoreak lenagoko zarraren ordez Euzkadi'ri zor diona.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Orduan 43 baziran, gaur bagera 160, gazte eta zar, guztiok gure ikurritza bakarra maitatzeko eta berari jarraitzeko Jaungoikua ta Lege Zarran aldez.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Urte zarra amaitu da ta berriari asiera eman diogu.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Kastaz? Auskalo nungoak: Amaika alderditakoak mantentzen dizkik, erri xar onen errapeak eta.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ikaragarrizko abertzale taldea, zar eta gazte, gizon eta emakume, Gipuzkoa'ko Aldundia'ren aurrean bildurik zegola, eta erkalako (errepublikako) erkaltzain (ministro) Prieto'ren aginduz, Aldundi'ko sepailo (balkoi) nagusira aurkestua izan zan eusko ikurriña; eta nere ustez, orixe, egikun orixe izan zan ostegun eguartean Donostia'n gertatu zan gauzarik aipagarriena eta aundiena.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beitia deritzaiyon basetxeko nagusi zara zan Elizegi'tar Joseba Andonik bere bizitzako 77 urte zituanian.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskotarra abeslaria da, maiteari, etxeari, idi eta arto zarri, moskorrari ta emakume berritsuari, ezkongaiari ta neska zarrari abestiakin ekiten dio.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Abestitxoren bat dezute aurreneko alaitasun azalgaia, bertsolariaren koplak datozkigu ondoren... ta ona azkenik, errekia maieratzerakoan, txistularia, Uxua'ren jauregia edo beste onelako asele zarren baten eresia joaz.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Baña an diranetan gazte ta zarrak arki oi dira....

250. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Urte batzuek badira gure efiitik ufiuti dabiltzala; dienak gogoratzen gera, ta geiago oraindik emen, erri zarrian bizi geranak, nolaz tellatu ta baikoi azpietan zenbat ta zenbat kabi jartzen zuten udara aurrena sortzian.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen, arkitu zanian leku dienetan eziya jartzen ziotela udara gure artian igarotzeko juan zan leku berri billa, ta alde egin du erri zarretara nolaz diran Ernani, Oyarzun, Ondarrabi ta onelako erri zarretara.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Amona zan bat anken gañian ba lego, ibilli bearko unan zuzenago! Gezurra zirudin abertzalia aizela esatiak ere.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuen gezur ta saltsakin aspertuak dauzkazue zarrak, eta gazteak geranok, eskuartean zer darabilkigun dakigunak gera, eta zuen esan txatxu eta ergelai batere kasorik egin gabe aurrera segituko degu.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Zarrak lana egin nayian, gaztiak sutzu....

255. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Zarrak eta mutikoak, pelotari dirala.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bañan emakume ta zarrak eskola ta eskola diyote; ez dala beste alderdirik gure koxkorrentzat, ta bayezkoa esango niyeteke, baldin mausu onen tajua bikain agertuko balitzaiket.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Au zorigaitzaren aundia milla bider esanda ere ! Baña... jaunak : gure erri zarrak, jakintsu guzien buruauste ta kezka dan euzko abenda edo arrazak, au merezi ote zuan ?

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna Euzkeraz nasaya dala, batya errderazbe, asterrtu-biarra dogu A) gauza ikurrija Euzkadi'n ba-zan ala ez antxiñatik; G) beste itxik ba-daukan ala ez Euzkereak bera ikurrteko; gauzea zarra dala Euzkadi'n ta bera ikurrteko euzkeigijetan beste itxik ezpa-daukogu, Euzkerearena da itxa; ostera, errderatikua.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Euzkerea gaurr egityen diraan edozein ele edo izkera beste zarra da, gustijak baño zarragua dana be ezpa-dogu gura iñon edo esan.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orregatyik berari ta beste eleri ba-dagokijuez itz bat-eta-beste, norenak diran itz orrek epatyeko beste biderik eztaukogula, eukityia edo eukipena dogu bidia; bijok badauke, ezedo-dau noski zarrenak gastiagandik arrtun ixango, ostera baña, gastiak zarrenagandik arrtun ixango eban.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orixe dok errazena ta gauzeak dakarrena; ta geyago be, zarrenaren al-errijan gauza ikurrija ba-eguan jatorrityik, ixen barik ezeben itxiko gixonak bera ekusela ta berazazko sarri baño sarrijago itz egin-biarra ixango ebela.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Bake Euzkeraz, gauza-ikurrkixuna ezpadauko be, lateraz beste zarra ixan dai.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Agiri da ba euzkotarr zarrak bake-ustia ezagun ta adityu ebela, ezagun ta adityu ebezan lez aserre-ustia, gudu-ustia, agiraka-ustia: itxa bere sorrtu edo eratu ixango eben be ikurrteko, aserre, gudu, agiraka itxak sorrtu edo eratu ebezan lez.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Jaunaren besoetan il dira, Mendizabal'dar Joakin Zamora baserrikoa ta Etxaburu'ko andre zarra. G.B.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Irugarren gunian artu ziran goizan luzez eta guantizko erriko gazteak eta zarrak.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Arratsaldian mutil dantza, zar eta gazteak.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Tzar hoitan ere ba omen dire maitagarriak direnak; bainan hau higuindua da oroz edo bederen gehienez.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ezen, nola chichpa berriak baitire orai soldado guzientzat, minixtroek salarazi dituzte lehenagoko zaharrak, ihiziko edo bertze zerbeitetako balia diten.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ohiko ichtorio zaharretan, izaitekotz ere.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badute hor lauetan hogoi-ta-zortzi urthetako president zahar bat, Nord-Alexis deitzen dena.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zaharrak pika, eta gazterik ez landa, laster batere gabe geldituko gira.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Behi chabalduna, 1.750 fr.
Behi ernariak, 1.400 fr.
Chahal idigeiak, 600 fr.
Chahal gizenak, 550 fr.
Artzar gizenak, 130 fr.
Gazna zahar kiloua, 10 fr
.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure Clemenceau zaharrak, bakezko artikulu hortaz, Poloniako ministro nausiari gaztiatzen zion, erresuma ontsa gidatuetan lege berak zirela eskolatzearen gainean, eta etzela ezin eginezko gauza bat gobernamendu batentzat, ezagutzea errelijionea erakusten duen eskola bat.

274. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta hor hasten zaura Briand, sugea bezen legun, deputatu zar guzien alde, eta gaizo zaharraren kontra.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hori duka? dio zaharrak! Zer ziezte ziek hemen?.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hea beraz Painlevé zar horrek zer achola zuen gure soldado maitez.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jendea beldurtua zagon naski Pellek eta Urriak irabaziko zutela, halako aantaila baizaukaten, bainan Goyetche zaharrenak bunpako finak emaiten, bigarrena ere plekari ederra; aantailak berdinduche dituzte.

278. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gu, gaizoak, ari ginen borthako ala bertze kabala hazten zahiz eta irinez, lehenagoko usaia edo ohidura zaharrean.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ginaukan zenatur zaharrek bederen begiak hobeki idekiko zituztela.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Briveko emazte chahar bat zoroturik Clermont deithu hiriko etche berezi batetarat ereman dute.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Europaren gaitzetatik bat liberalkeria da; onek erraiak jaten dizkio, ta orrengatik gaurko Europa, erraiak galdurik dauzkan atso zarra bezala da.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkera ederra dala, zarra ta biguña dala ta, euzkera ikasi ta zabaldu biar degula ta....

285. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Kristo Errege'ren bederatziurrenan zar eta gasteak bat eginda txadon nagusia bete-beterik ikusi izan da.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai onetan, zar eta gasteak, guztiak maitasun aundiarekin Mai Donean ikusi ziran.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Etxeko apalean bera baño zarr ta aundiagoak badaudela eta ayei galdetzeko.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Arpegi bizia, bere begi andiak zabalik, uleak babaduta, soñeko zar-zarrak ta esku bata sakelean sartuta daukola, zerbait oldozten dagola dirudi.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Aldean daukodazanak guztiz sarrak dira: begiratu egiyoezu.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Bazkiderik zarrenak 25

292. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zubiru'tar Pantzeska ta Kasterot'ar Koldobike'k seme bi ta iru alaba euki ebezan; zarrena, Bernardetxo, 1844'ko Urrilla'ren 7'an jayoa.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lenen bolu edo errota baten bizi izan ziran, baña jarauntsia ordaindu ezin ebelako, antxiña gaztelu izandako etxe zarrera aldatu eben euren bizitzia.

294. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Egitate hoietarik lehena izan da lauetan hogei eta bost aphezkupiek Pariseko eliza zaharrenian eta gehienian Jesusen Bihotz sakratiari Frantziaren konsekratzia, ororek batetan irakourriz konsekrazionezko aktia, hamar mila Paristar jakile zirelarik, Sakramentu Saintiaren aitzinian.

296. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Baña laister okotza pitiñ-pitiñka zorroztu, mingaña txistuz leundu, ta amesetatik esnatuko ba'litz bezelaxe, aitona zarrari esaten dio:

297. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Txarrena ori ez da. Guraso askok bere seme-alabak ttotto zarrak baño gutxiago begiratzen dittue-ta. .. etxean ikusia, umeak ikasia.

298. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Barku zarrian jon
Berriyan etorri:
Nere nobiyuaren
Suertia den ori
.

299. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 Nere nobiyuaren ama
Asto baten jabe dana:
Artxek ekarrik zigun
Etxean bear degun dana
Barku zarrian jon etab.

300. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0308 Pariseko mudak eta provintzietako muda zaharrak.

301. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0308 Frantziako Provintzietan,
Jei eta igant' egûnetan,
Agertzen dira kharriketan
Xahar eta gaztien suñetan,
Ezinagoko, egindûraz,
Bai eta aphañdûraz,
Eder diren suñetakuac,
Muda zahar aspaldikuac
.

302. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Bretaniako lûr zaharrac, hazten dû gazt'ederric,
Zampucirc; zirade dûdaric gabe, hetan bat berheziric,
Gure begien bazkatzera, uxkal herrila jinic!.

303. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

304. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Likon zar arek orduan egin
eutson: Kemenak ez, indarrok uts
egiten dauste. Nazana orain
ezezgarria yatzulako utz?

305. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Urliak Esopo'ri idazki txar batzuk
irakurri eutsozan. Idazkiokaitik
lartxo goratu eban ark bere burua.
Zarraren eritxia ezagutu nairik:

306. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Ura andaparan,
eta, errota zarrak klik eta klak;
eta, errota zarrak klik eta klak
.

307. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 igertuta
ikusi dot gaur
gure agaitz zarra
piñudoi gaztearen ertzean
.

308. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Ori, zarrak esaten dabe, euren gurasoekandik entzunda.

309. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Eta urregorrizko diru pillu orrekin jazo zana, auxe ei-da: Urte asko dirala, eundaka batzuk bai beintzat, Arabar gizon batek gordetan eban Santa Ageda'ko ermiñta zarra, gero barrieztau ta aundiagotu egin ebena.

310. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Iru lapurretatik, zarrak ziran bi, eta gaztea irugarrena, noiz beinka ermiñta-zaintzaillearekin berba egiten joaten zana.

311. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Lapur gaztea Santa Ageda'n egoan bitartean, lapur zar biek bategin eben euren artean, esanez: - Ori, garbittu eiñ bie'yuau, da biyontzako gero urregorri pillo dana.

312. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0064 Kobara joan zanean gaztea, esan eutseen zarrak: - I, Durengo'ra juen, da janariye ekarri bi'ok, afari on bat eiñ bie'yuau gaur da.

313. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Kobara joan zanean, esan eutseen zarrak: - Ekarri'ok janariye?.

314. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Eta orduan zarrak makilladaka apurtu egin eutseen burua gazteari.

315. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Eta auxe da Iru Lapurren ixtori zarra.

316. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Baiña, etzan bestea errez zuritzekoa: bere oitura zarrez jantzita eukan bizitegia egaberan iztea aldatz-gora egiten.

317. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Eldu yakon deira ta zergaitik oles egion itandu eutsan zarrari.

318. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 22. Orduan, Apostoluak eta zaarrak, Eliza guztiagaz, euren artetik gizonezko batzuk aukeratu ta Antiokia'ra Paulo ta Bernabe'gaz joan zeitezen erabagi eben: eta Barsabas izeneko Judas ta Silas, anaien arteko gizonezko aurrenetarikoak aukeratu ebezan: (...): 23. arein eskuz angoai auxe idatzirik: Apostolu ta zaar anaiak, Antiokia'n, Siria'n eta Zilizia'n dagozan atzerritarteko anaiai, agur.

319. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 Ezta seguruko osagillerik, ez zahar nazanerako pentsiñorik be.

320. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Mukit baten ganean jesarri da zaharra eta hasi da jaten.

321. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Basetxean anairik zarrena, mutil zarra bizi zan.

322. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Alproja zarrak, eztau zori andirik izan ori aukeratzean!.

323. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Nondik nora dakiña ik maltzur zar denganiño ori beste munduko gizonen bat izan donala?.

324. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Adarra jo deuana polito azeri zar orrek!.

325. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Euskalerriko erririk geienetan zarrak gaztiak baño askoz be obetuago dakie euskeraz, sasoitik-sasoira maillaka-maillaka, ez bakarrik gitxituaz, bere aberastasuna eskatuz doiala esango genduke.

326. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaztiak ez dakie zarrak bezin ondo berbak alkarri josten, ezta biardan moduan erabiltzen be.

327. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaur, Eibar'ko gaztiekin be ori berori gertatzen da - aintzinan be alan izango zala uste -; zarrentzat ikusi juat eta ikusi jetsat gauza bi dira.

328. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Irudi eder bat ez da egiten sasi-tartean edo kortako bazter baten tresna zar-loi tartean ostonduta eukiteko; egite andiak, gorenak guztien zoragarri ta pozgarri izanda alik geien iraun dagien egiten dira.

329. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Ondo eritxi zetsen frailliak kondiziño oni be; eta gaztenak laga eban zarrena eskubide onetan lelengotzat.

330. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Afari legia eiñda, lotarako gertau ziranian, emon zetsen gelan, Frailliok ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte, ez zala oolekin eindako apartagarri argal bat baño; eta diabruak tentauta, jarri ziran, belarrixa zorrotz ool zaarron aurka, jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiak euren artian, beiñ ogeratzen ziranian.

331. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Bardin iñoen abade-nagusia, agintari ta erriko zaarrak be, irrika alkarri zirautsela: Besteak jarein (askatu) dauz, ta bere burua ezin askatu.

332. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Erlejiño gaietan idazle, batez be mistika zarra barriztautzen alegindu ta maixu izan zan, baiña Bergaran irakasle zala El Diluvio Universal demostrado por la Geología liburua idatzi eban, eta 1891'garren urtean argitaratu.

333. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Ixurtzako Errikoetxearen papel zarren artean gordetan ei-ziran lenago, gerrateraino beintzat.

334. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 2. Txantxangilluaren soiñuan:
Txantxulario Kaminero
Etxeukuat dirurik
Lau alaba daubazak
Ezkondu bagarik,
Bostgarrena semia
Kapote zarrakin
Konejua dirudi
Bere bizarrakin
.

335. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Gure asaben oitura ta ekandu zarrai jarraituz, edonoz datortz ainbat lagun Deunen onerazpenez.

336. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Noiz iragi zan lenagoko txadon txiki a, ziur-ziur eztakigu: ingurri zarrak diñoskubenez baña, Bizkai-eleizetatik antziñakuen bat izan ei zan.

337. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Iraneta'ko azikera zarra gaurr be ABESTA deritzon idazti-biltza barrijan aurkitu legikegu.

338. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Orduan soiñeko zarrak dirdaiz egingo dabe ta soiñeko aberatsak zarpail agertuko dira.

339. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Urrezko jauregia baiño aintzakotzago izango da orduan etxola zarra.

340. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Jauregi zarra, ainbat urtetan abegi beroa emon ebana, gazte urduriak alde egitean, emen geratu zan bakarrik, ama-kumeak sapuzturiko abi antzera.

341. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Andik lau bat urtera, jauregi ta baratz zarrean geratzen ziran ondakinak oro, prailleak eurak eratsi ebezan, ormetako arlanduak eta baratzeko zedru ederrenetaraiñoko guztia saldurik.

342. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Aurreko zelaian egozan zugatz zar ikaragarriak be, gerizpe geiegi egiela-ta, orpotik ebagi ta beste batzuk platanu, leizar, ezki ta Indi-gaztaiñak neurrira ta erreskadan ipiñi ziran; baita inguruz inguru oinbide ta espaloiak atera be.

343. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Ez dira olerki zarrak oparotsuegik eredu-asmodun apaldiak sakabanatzen.

344. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Antxiñako erri-zarretan, gaiñera gurean bere ez?, ez ei eben olango neurtitz estuan abesten.

345. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Zar ta gazte kezkaz; azkenik, jakin-nai bizi ari ezin eutsirik, kanpokaldeko ate-burutik gora mutil koskor bat bialdu eben; egiñalak egiñik, eldu zan balkoi ertzeraiño, eta andik ederto ikusi al izan eban barruan jazoten zana: tresna bat eukien maitxo gaiñean, eta tresna orren bitartez bialtzen ebezan bertso areik.

346. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur dana dagigu diru-truke; baiña geure ekandu zar ta gauzai eusteko emoten dana, ez dot uste errekara botariko dirua danik.

347. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Deun edo Santu bat goraldu bear danean, edo euskal erria goruntz jasotzeko era danean, olerkariren baten omenezko jaia danean, euskera zarra, edo erritxon bat, au edo ori zerbait danean, aurrean bear du bertsolariak, antxe ematen du ondo ta.

348. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Nere adiskide begiko dan Enbeita zarrak alderdi ori izan du, ta zerbaitegatik dauka olako ospea.

349. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Gure asaba zarren usain gozua galdu ez daben uri ta kaleetan, Deun-irudiok erruz ikusi oi dira.

350. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

351. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Orduan guk itzuli nai dugu. Eta ez par eta ez isekak ez gaituzte atzeraziko arrazoizkoa dana egitez. Eta ezta aintziñako oitura zaarrenak ere galeraziko bear dan erabaki zuzena artzez.

352. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Obe da ainbestekoaz bizi izaten oitu; ni neu beintzat, andikerietan ez, baina azkarrik eta narerik zahar al ba'nendi!

353. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Begira Puljentzi, leen ere esan izan dizut ni ez nazula partero, emagin edo sabela ustu arazten duten oietakoa. Ori zuretzako. Nik beste gaitz geienak sendatzen ditut, eta batik bat ezurrak konpontzen ditut, ezur zarrak noski. Baiñan ezur berriekin ez det sartu nai. Arazo ori ez da beti salda garbia izaten, beraz ¡or konpon! ta zoaz emendik...

354. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - (Zarrena) Urte oetan, olako irakaslerik nik ez diat ikusi. Lateraz ari danean, onen erreztasuna!!

355. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 ZARRENAK - Fukarandono! Ongi ari zera! Bañan jainkoen izen ona osatu bear da.

356. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax neska zaharren atzetik? Ederki eman ere! Oraindik etzaion burutik egin alproja zahar orri... Baiñan, ba-dakin, Kalamax'ek bere laguntasuna eskeiñi zidanan Inaxi berenganatzeko eta berak, trukean, beste zerbait agindu zidanan...

357. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 (Presondegiko gela zikin eta illun bat. Aurrez-aurre, ate bat zerrallu aundiz itxitzen dana. Alde bateko orman, oso goi, leiotxoa. Oazur guzitzat alki zar bat).

358. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Xefeina - ¿Koxme?
Mañaxi - Koxme bat, bai: ta beste akulamendi zarra, Talo, asto kirten ori, bestia. (Gogoratu utsarekin sutan jartzen naiz).

359. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Berak erne-indartu beza, Bere grazi ezkutua naastuaz, gizonak jaio-berritzeko eratu degun ur au, santutasunean sorturik, jaungoikozko Iturri onen sabel garbitik, jaio-berrituta eta zerutar eginda atera ditezen, eta, gizon ta emakume, zaar ta gazte, izaerak bereizten dituan arren, guztion ama dan graziak berdindu ditzan guztiok aurtzaro berean.

360. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Jai egun aundiaz poza artu dezagun,
Ta biotz barrendik ¡gora! eres zagun;
¡Alde oikun zarrak! berri bitez danak,
Biotz, abots, egikunak.

361. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Gaur oroitzen degu azken aparia
Legez ikasleai Kristok ipiñia;
Arkume ta ogi orantzik eztuna,
Guraso zarren oikuna.

362. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Gernikako. - Ona Bizkai'tik artu dugun eskutitz baten zatia: Muxika-n ango bertsolari zaar eta gazteekin bertsotan goizeko laurak arte bezperan izan, eta urrengo goizean Severo Altube jaunari Gernikan egin zion bisitan, bertsolari berri batek, baiña usario zaarren zalea danak, berriketaldia izan aurretik kantatu zizkan bertsoak.

363. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Lenago gazte nintzan,
gaur ordea zarra;
musua zimur zimel,
begian nigarra;
koloka gelditu zait
nuen ort bakarra:
ortik ezagutzen da
urtien indarra.

364. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Uraren doiñuak ez du atsedenik
bolu zaarrean
tinkili tankala;
ni ere ibilia naiz zure atzetik
kalean beera
ta kalean gora.

365. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Bolu zaarreko doiñuaren gozo
garia eioko
zulakoan, nunbait...!
Ai, Madalentxoren galondo arroxko!
Mamirik ez eta
azaluts iro, bai...

366. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0016 Nork daki?
Tximistak
izenpetu du ekaitza.
Trumoia,
aren morroe oska.
Deadar egin zun:
Itxasoa! Itxasoa!
Ola-gizonik
zarrena,
aitz-joka ari da
malluka.
- Itxoizu!
Aizu!... ta zu!... ta zu!

367. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Izar guzien aizpa zarrena,
or da Illargi zerura irtena.
Eguzkiaren emaztegai da,
ta gaur du eztai-eguna.
Ozkarbi zear bidari ixilla,
maitez dar-dar Eguzki-billa:
senargai berak argiz jantzi du,
ontzako urre borobilla.

368. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 5- Paris'eko errian apaiz-gai zala
galtzen ditu gurasoak,
zarrena zanez artuko ditu
bere mende anaitxoak.
Estu-aldi latz gogor aietan
baditu kexkak gaxoak,
bañan beñere etzuan galdu
on egiteko gogoak.

369. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Españiako iru erreiñu famatuk Naparroa, Aragoi ta Gaztelak, alegia alkar jotzen duten tokian, antxe dago kokatua Agredako errixka zaharra.

370. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Alabetan zaharrena zan gure Sor Maria.

371. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Itz oiek jaurti ziozkan Maria'ri eskaleetan zarrenak.

372. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Edota ementxe, pago zarren ondoan Dafni'ren uztai-geziak autsi zenituenean; zu, Menalk gaizto ori, emari oriek aurrari eskeñiak zirala ikustean sumindu ziñan, ilko ere ziñan, noski, kalterik ezin egin izan ba'zenezaion.

373. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Gipuzkoa'ko erri batean apaiz zeukan anaiak artu ta berekin eraman zion seme zarrena, eta beste anai bat, kalean bizi zana, etorri zitzaion baserri-lanetarako.

374. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 lzebari zituan itxas kataleju zar batzuek eskatu ta balkoitik mendi puntara begira egon zan luzaroan.

375. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 An zeukaten Nemexio kamioi gañean, tranbeko geltoki aurrean, etxetik urten zanean zamakizkian galtzak, apretak txiñalka ta barrengo elastikuaren gañean bota zuan txamartxo zar batekin jantzita.

376. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Sugur-motzaren aurrean exerita zetorren agure zar bat zutitu ta bere alki azpitik zaku bat atera ondoren jexteko gertu zan.

377. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 Upeltegi'ko Joxe zanaren semerik zarrena.

378. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 52- Gure asaba zarrak
berrogei urteetan,
beren lekaroko
bakartaldeetan
,

379. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Baina gera gaitezin hemen, hauk gure ezagun zaharrak baitira.

380. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Burutik zintzilik, bizkarra estaltzen ziola zaku zar bat zeraman; egindakoan zer kolore zuten iñork igerri ezin zezakean petatxoz betetako galtzak; buztiñez zikindutako abarka aundi batzuk; aitzur bat eskuetan...

381. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Pagodi galdu zan garai artantxe, orain il dan Egurmendi zarrak idatzitako bat zan.

382. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Ona zergatik: Etxahunia'k jarraikizuna bear zun eta berriz ere, Piarres'ek neska apalen bat begiz joko ote zun bildurrez, seme zaharrenarentzat andrea eurak, gurasoak alegia, aukeratzea pentsatu zuten eta bai aukeratu ere mutillaren zorigaitzez.

383. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Dena dela, joan zitzaizkigun amoriozko jostaketa alai eta lasai aiek beste ainbeste antziñako oitura eta lege zaar bezala! (1) Arnaut Oihenart, Boletín, 1953, 454'gn. or.-ald}.

384. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0008 - Nork egin du sermoia?
- Zaarrak, beti bezela.

385. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Eta bertako apaiz xarrak jaiero egiten zuan sermoia arretaz entzuten zuala ikusirik, onela dio bein lagun batek.

386. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Simeon zarrak aurretik esan zizun nolako nekeak ikusiko zituzten Jesus eta Mariak; eta berri txar oiekin biotza erori eta estutu zitzaizun.

387. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Banaka-banaka atera zitun paper zar batzuk, Tenienteak aurreneko begiratuan gezurrezkoak zirala igarri zitzaiekenak.

388. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Sumindurik ots egin zion: - Zin eman paper zar batzuei, ta ez siñistu neri!

389. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Paper zar bat baño gutxiago ote naiz ni...?

390. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Kañaberazko paretak periodiko zarrez estaliak, aldare Nagusiko santuen ordez.

391. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Orregatik Los Rios'etako eleizak, etxeak bezela kañaberazkoak izatea bat dala, zarrak eta nolabaiteko xamarrak zeuden gañera.

392. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Lan gaitza da biurridun zugaitz zarra liraintzea.

393. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Aritz, agure zarra, esku-makil eder bateri, aiztoz azkeneko ziristak ematen...

394. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Usoa... urraidako tupin zarrak garbitzen...

395. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Alako batean, oju luze bat entzuten da, ixil-illun artan, eta mendi-tontorreko arri kotor zarrak jorik, Aralar'ko oyartzunak irazartzen ditu.

396. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Ba-zirudin arbasoak, bere aspaldiko lozorrotik esnatuta, kanta zaarrak ematen asi zirala, mendi-isla ayetan jeikirik.

397. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Aralar mendi kateko artzai jaun zarrak ziran.

398. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Abatxe-zaarrean gure aitak zeukan zakur erbi-eizari bikain bat zan.

399. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Sei seme-alabatatik, etxerako ustean daukaten ogeita zazpi urteko mutilla, Joxe izena duana da zarrena.

400. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Kantabro-gudari zar eta trebea nauk, Erromaratzen naukenean Quirinal lurrik onenak neretzat izango dituk.

401. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 - Etzi udazkeneko il-zarra izango degu ta basati auek illargitan dantzatuko dira; bañan il-zarrak dantza utsa ez dakarki.

402. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Beste zarrekin batera, erromatarrei ezezko erantzuna ematera, arru-ertzeraño joateko baimena eskatzen dio Lekobide'k.

403. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Anai-arrebak, Basaburu'n Martiña aizpa zarrena zuan etxera ezkondua.

404. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Ba-zirudian gurasoak alaba zarrenarekin eta seme gazteenarekin beren bizitzari eman ziotela pakea.

405. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Iñazi ta Tomas, guraso zarrak etzeuden lanerako.

406. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Erromatar-zubiaren zear, ttaka-ttaka geldi-xamar batean goazela, errian sartzerakoan, gure beorra ikaratu egin zan ibaia ikusteaz edo, ta andik zijoan andre zar gajo bati, aurreko anka batekin alako zartakoa eman zion, erdi-ondatua utzi zuan eta buruz-bera Guadiana'ra eroitzeko zorian.

407. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Bikarioa, Lakatxe, Sorabilla-ko semea zan; Endaya koadjutorea zan, ta, irugarrena, berriz, garai artan Zizurkillen bizi zan praille zar bat.

408. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Bazkari on baten aukera izaten ba'zuten, ez batak, ez besteak etzuten biaramon goize'raño presik izaten eta gaberdi-zaharretan (I) Gabean berandu etxeratu oi ziren berebiziko mokolloarekin.

409. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Aspaldiko oitura zaharrari jarraiki, joan zen bein Pernando Elgoibar'en egin oi duten Gabon-zaharreko perira.

410. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 14. Uzta badute
zaar ere,
beti mardul ta
bizkor dire.

411. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Orra nola, ene neskatxoak, Ruth gaxoa, txiro-txiroa, bere senar zanaren ama zaarra mantentzeagaitik, eguzki galdatan, garagarra ebakitzera, jun zan emakume biotz-bigun eta ona, Booz, gizon on eta aberatzakiñ ezkondu zan.

412. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 29. Ikus, Iauna, ikus, gibel aundiz, oi bezala, gizasemeek iztun zampacirc;rren legeak nola dituten gordetzen itzetan eta silabetan; aldiz nola dituten gutxiesten Zugandik betiko osasunerako arturiko betiko legeak.

413. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ordun Entel Zarrari itz auek irten zitzaizkion barnetik: Eta zer gertako, Erkul beraren saski ta iskilluak, itxas-ertz ontako zanpa-zanpa zorigabeak norbaitek ikusiko ba'litu?

414. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Apaiz au zaar samarra, 75 urtekoa zan.

415. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Baiñan, aditu orain ene esana: Ihoane Zaharrak'k Otsandio'n egin zuenaren egia jakin nuen bezain laister, zu zeu aiña sumindu nintzen eta Ihoanes Abendañoko'ren eta ene aitonaren basakeri ikaragarria gaitzetsi nuen.

416. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0055 Ni enaiz ez Ihoan Zaharra eta ez Jaun Txerran, Matxin Ganboa Olasoko baizik eta nire aurrekoen egintza makurrekin eztaukat zer ikusirik.

417. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Olaso'ko jaunaren albisteak pozez bete dizkin ire guraso zaharren biotzak, baiñan, berri eder au ez daiteke gertakizun biurtu ire on-iritzirik ez baldin ba'diñagu...

418. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

419. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Aien soñeko zarrak ikusteak amorrazten nau.

420. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ni enaiz oso zarra, baña ondatu xamarra nago.

421. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Gaiñerakoan ez gaitu geiegi arritu bear Ama Agredaren izena gure kanta zaharretan arkitzeak.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Gero, etxean barrena ortik ara asi zan ibiltzen, zurubiak gora ta bera, ta aren atzetik ixil-ixil yudu zarrak izuz larri; ayen nagusi Pilon larogei urteetakoa zan.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ukuziak izan arren, yauretxerako bidea ez dute aztu: zarragokoen irakatsi ta ekanduei eutsiz gogoangarri zitzaien etxe ura.

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Iardunaldi au bukatzerakoan, gure erriko atso zarrak bezala esan nai dizut:
Esanak esan barkatu,
- Ate ondoan sakatu
.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Musika-zale porrokatua genun gure Pitagora zarra ta aren ikasleen biotz-ikara ta lerak zirikarazi ta legun-erazteko bide zabala zun.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Lurra azpil zapal baten iduriko egin zuten zarrek; Anaximander'ek, berriz, arratz edo dunbat baten iduriko.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Armoni itza zarra dugu gure artean.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Troia'ko gudan gertatutako zenbait gertari argi ta garbi oroiterazten omen zitun, ta arresian zintzilik zeuden iskillo zarrak berealakoan ezagun omen zitun.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Izarlari zarrok pirringillak, esku-agak, ardatzak ta gurpillik ikusten zituzten izarren artean.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arbasoengandik mutil gazteok musika zarrean azi ta eziak baitziran.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Urteak ioan urteak etorri, zarren iakintza metatuz doa, ta gizaldi berriak ustiatu egiten dute.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko'k, ordea, orain ere, orillo betean dirau: Europe'ko uri zarrena da.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Aurreko zarretan izan ditugun bertsojartzalle oneneri zorrik eztiena da nere iritziz.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Jaunaren deia esan nai dute kanpai eder oien otsak. Zar eta berri, lengo ta oraingo, millaka bertso irakurria naiz baiña oso kontatuak dira Mujika bezin atsegin zaizkidanak bertsojartzalle bezela.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Deklinazio hau, gutxi asko, euskal autore zahar eta berriek erabili dutena da.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Zenbait aldakuntza txiki gora behera, ondotxo mugaturik aurkitzen baita euskal literatura zaharrean eta berrian ere, deklinazioa.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0159 Ba da dudarik halaz guztiz ere zenbait leku izenekin: jakin dugunez, dokumentu zaharretan zenbait aldiz Azpeitia Azkoitia agertzen ba da ere, bestetan Azkoiti Azpeiti agertzen baita.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Alegia elenera zaarrez û oguzten zanekoa fedeko gauza danik eztakidala.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Egin dezagun kontrako arrazoi oberenbat agertzen dala, ta orren bidez elenera zaarrez Y ziberutarren û bezela oguzten zanekoa sinistarazten digula.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Siñismenaren sustraiak zean ezartzen ditu, antziñako gezurrezko jainkoen elesti edo mitoloji, ta grekotar filosofi zaarrean.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ez du esan nai ere ekonomiku oñarri bat aldatzen danean eta oneri jarraitzen gizarte erakunde zaarrek beste berriei lekua uzten ba diete, simultaneki edo bat-batean literatura ta ertiek bide ori artzen dutela.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Berak sortutako Joanixio, ongi asmatua; baitare Etarte baserrikoak, senar-emazte zearrak ta gazteak, sendiko guztiok.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Aita zarren oiturak okertu dira dagoneko beren leku ta ibilbidetik.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aipatu arri-lanetatik zaharrenak erromarren garaikoak dira.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Gure nekazaritza lengo Oitura zaharretatik atera zen, lur lantzeak obetu zitun, saio lurraldeak zabaldu nekazaritzako makina berriak erakarriz eta industriak sor-eraziz.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 BATZUK-BATZUEK. Gurealdiko laburmin-giroak eragiñik lenengoa erabilli dut orain artean. Alabaiña, gure zaharrai jarraiturik, bigarrena darabilket gaurgero.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 NINDUZUN-NIÑUZUN, ZINDUTAN-ZIÑUZTAN, NINDUTEN-NIÑUTEN. Gure idazle zaharretako literatura-formak lenengoak dira eta erriak darabilzkienak bigarrenak. Nire itzulpenean bietakoak erabiltzen nituen, baiñan, ahal dugularik tankera guzietan idazkera batera jo bear dugu eta batasunerako biderik egokiena eleder-zaharra dugun ezkero, gure idazle zaharren formak onartzea erabaki dut, ots, ninduzun, ninduen, zinduten... Euskaltzaindia mintza bekigu ontan ere.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Ai, bere orma edo pareta zarrak itz egin aal'baleie!...

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Gure gurasoak bertako ate aundian lendabizi Kristau eginik Eliz-barruan sartuko ginduezen, ondoren uguts edo bataio santua artzeko; eta ordutik aurrera, zenbat ibildeun edo prozeziotan ibiliak ote-gera bere ate-zar-aundi batetik-bestera...?

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Igande arratsalde batean Konseju-Zar-eko ardandegian Koxkote Zarra ardoa-bañore mozkorrago egokera kupiragarrian zegoala oarturik, besoetatik artu eta bere etxera poliki-poliki nola edo ala eramen genduan Konseju'pean pelotan genbizen mutil koskorrak, eta eskaratz edo sukalde erdian utzi gendun, lurrean etzanik.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Aita Ubillosek ere alaxe egin zun, noski, gure liburu zarretan Lector jubilado deritzaion ohorezko tituluakin izendatua bait-dakusgu ta titulu ori irabazteko ala egin bear zuten.

456. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Ori bai'dugu, ez bakarrik parapsykhologi, bai psykhologi guziaren auzi zar beti gorpiztu bat: gogo-burmuñen edo arima-soiñen arteko ondoretasuna.

457. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Bañan Freud'ek irakatsi digu giza-gogoak beste alde bat daukala, beryakintza-petikoa (Freud'en aurretik psykhologilari zar zenbaitek ere susmatu zuten ori, besteen artean Leibniz'ek ta Maine de Biran'ek).

458. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Yakintzaren bideetatik, Geley yauna eltzen da Sorkalde ta Sarkaldeko Oitura Zarrek (batezere India ta Keltia'koek) eta Platondarraioek iritxi zuten ustekizun berera: palingenesis dalakoa.

459. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Oraingo izkuntzetan bai ordea, erabili oi dugu: gure euskera zarrean ere bai.

460. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta orrela sortuak gure kanta zar geienak.

461. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Irarkintza asma ondoan argitara emandako euskal-olerkirik zarrena, Perutxo'ren kanta noski, deritzan liburuan Menéndez Pelayo'k estalgetua ta gure Urkixo jaunak ederki adierazia.

462. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Nolakoa gure euskera zarrarentzat?

463. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Orduan azaldu zazkigun or-emenka gure ele zarrari adore berezia ar-erazi ziotenak; eta, jakiña, olerki-sailekoak etziran atzenengo; beti ere, esan dugunez, oek bai-dira izkuntza berpiztu dutenak, geienetan beintzat.

464. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Antziñako Historia gertakizun zahar bat ala ipui bat, teatroz askozaz berriago izan diteke oraingo gaia duan beste edozein antzerki baño.

465. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Gure literaturan bi tradizio dira nagusi: mugaz hemendik gipuzkoarra eta mugaz handik lapurtar zaharra.

466. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Mugaz beste aldekoek lapurtar zaharrari leialtasun txikia gorde izan diote.

467. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Nik, egia esan, istillu huni nekez billatzen diot hunako hau baiño irteera edo soluzio-bide hoberik: hauta dezagula, alegia, denon artean autore bat, behiñolakoa, zaharra, guztion artean lokarri izateko gai dena, eta berau ispillu eta eredu izanik, hor izango dugu gure batasunarentzat oiñarria.

468. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Nere barruti hau hobeki mugatzeko, esan dezadan euskal hitz zaharrez edo hizkuntzan aspaldidanik sustraituez hari naizela.

469. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Forma zahar eta berriaren artean, zaharra hautatu, et. hab.

470. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Jeneralean bodegakoak dirudite jatorragoak eta zaharragoak.

471. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Baiña batzuetan forma bat jatorra eta zaharra izanarren, utzi egin beharko da, bestea askoz gehiago zabaldua badago.

472. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ba'al-dakizu, gutxi gora bera, noizkoa den laburtze au? Iduritzen zaizu literaturan zillegi dela tankera laburtuta, ala tradiziñodun forma osoa erabilli bear litzakeala? Erriak eusten al dio adizkera zaharrari? Eta ez eustekotan, ezagun eta gisakoa al zaio bederen?

473. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Uste dut galtze ori ez dela ain zaarra: Gavel'ek dio nonbait, orain dela 50 bat urte zaarrek oguzten zutela, Basaburuan beintzat; bainan orain, Basaburuan ere galdurik da; alarik ere populuak ba daki, bai, lenago aoskatzen zela, eta euskera idazten dakitenak askotan erabiltzen dute (bearbada, katiximan, meza-liburuetan, kasetetan orain ere idazten delako?).

474. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Zuberotar olerkariak jakin-erazten dit bestalde: Izkuntza zaharretan askotan -erei- adizkerak usatzen dira orrela, eman sobreentendido izaki, eta oso jatorrak iduri zaizkit adizkera oiek.

475. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Hek euren artistasunaren egarria, gure erri zaharraren ibai ezkutuan asetzera dijoaztelako.

476. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Elizpe zarraren ataritik bide bat okertzen da Espeluguez mendi aldera; bide ori Gurutzbide egin dute.

477. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Eskuiko ate-markoaren atzean, ataga (atalaga) zarra; kristauek debozioz azkeneko pusketaraño eraman etzezaten, kristal barruan gordea.

478. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Antziñako ate zarra ere or agiri zaigu.

479. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Iñaziok sei edo zazpi urte zitula, etxera ezkondu zan bere anai zarrena Araoz tar Madalenarekin.

480. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ta Txirritak: - Arpegi gaztea? Au da ba dedan zarrena...

481. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Adiskide zar: Ire karta pozgarria jaso berri diat.

482. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Ganadu zarrean, kana bi edo zortzi arradako beia, 40 erralde dala diote.

483. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Are gehiago: gugan dagoen eskuindarra ez da ezer, nik uste, gizon zaharra baizik, gugan dirauen oreopithekoa baizik.

484. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Zarrena, gure Juana Josepha au; urrengoak, Iñazia, Josepha, Frantxiska, Sotera, Maria Dominika eta Anjela.

485. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Azkeneko au, aizpa zarrenaren bideetatik ibilli ondoren, Salamanka'ko Nobiziategian 1954'garren urtean il da.

486. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Aita Luis Arrue'ren nagusitzan (1891-2) ipiñi zan gaurko Aldare Nagusi berria, jesuitetatik ekarritako zarra kenduta.

487. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Eta beste zortzi aldare ipini ziran beste ainbeste kapillatxotan, lengo zarren ordez, osteruntzeko apaintze-lanak utzi-gabe.

488. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 1893'an altxa zan lengo komentu zarraren zati bat, mutikoen ikastetxe'rako.

489. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Lantegiko txoko guztietara begiratu, eta txoko bakoitzak, zenbat gauza ekarri zizkion burura? - Or egoten nitzan, aurra nintzanean, eta Amak ekartzen, nituenean lantegira, San Jose'ri lagun egitera... Ortxe egon oi nitzan jostatzen... Or lan egiten zun nere aitak... Beste exerleku ortan aritzen zan Ama iruten, edo soñeko zarrai arabakiak jartzen.

490. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Jasotzen du bere besoa, eta ematen dio Gure Jauna'ri belarrondoko ikaragarri bat, guzien aurrean, esanaz, loxintxa egitearren apaiz zar ari:
-Sic respondes pontifici (Jo. 18, 22).

491. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe Abraham, eta Isaac eta Jakob, erri aukeratuaren asaba zarrak, Jaungoikoa ainbeste maite izan zuten gizon zintzoak.

492. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe ainbeste eta ainbeste Igarle, eta gizon on eta emakume santu: Judit, Esther, Errakel... Azkeneko denboretan an sartutakoak ere bazeuden: Iru Erregeak, Simon zarra, Zakarias, Elisabeth, Juan Bautista... eta guzien artean santuena, eta maiteena San Jose, antxe ura ere.

493. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Antxe bizi izan zan, lana eta lan, oso zarra il zan arte.

494. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Nere pago zar bi.

495. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Banaka batzuen bizi-naiak aurrera aterako du gure izkuntza zarra.

496. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Pago zar biak negarra dariote egunero.

497. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Ikusbide berriak sortu zitzaizkigun orduan, eta, molde zaharrak desegiñarekin, estilo berri bat agertu zan.

498. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Euskerak, griegoak duan gaitasun eta errextasun ber-berak ditu itz berriak sortzeko, zuztar zaharrak elkarri lotuz itz berriak sortzeko.

499. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Erriak ez dula ulertuko? Jakiña, liburu ortan ageri diran itz zarrak, geienak zarrak, berriak oso gutxi ariora, ez dakizki gure erriak; baña, jakintsu oiek ere ez?.

500. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala'ko Landibar
Guatemala'ra etorri-ala, emengo euzkotar zarren berri yakin nairik, illerrira yo nun.

501. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu zarrean 1731 garren urtean yaioa duzu Landibar.

502. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala zarrean oraindik ikusi dezakezu Landibarren belaunetxea: bertan, umetandik ikasten asi zan geroko olerkari goragarria.

503. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle zarren artean aipagarriena bide duzu.

504. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Izkera zarraren zaragi zarretan ardo berria sartu nai izan zun.

505. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Azalez, formaz, ekidin orrek badu arako euskera zaarrean maiz agertzen den -kidi- aditz laguntzaillearen eitea: .

506. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Orrenbestez, beraz, euskera zaarraren jatorri eta iturburuarekiko auzi aspergarria erabakia legoke.

507. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Orroit ditela ere batasun zahar hori garbiegizalek eta ene xoko-moko-zalek gal arazi daukutela.

508. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 AITA ONAINDIA.
Euskera idatziaren batasuna premiñazkoa degu, ez ordea il edo bizikoa: ori barik ere, beste mutur batzuk lotuazi ezkero, nire ustez, biziko da gure izkuntza zaarra.

509. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Azkoaga'ko zar eta gazteak gogoan izango dute noski.

510. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Gure izkuntzako testu zaar batzuek ere aipatzen dira liburuan.

511. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1960 0003 Ta erantzun auek dirala bide, ames zaar bat esnatu egin zaigu.

512. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

513. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Berriei ezkontzaidetasun zaharrek leku egiten diete, ta eztu etxe au laztan ark.

514. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Onatx, gureak egina duke, baldin oraingoa aitu baino len, gaitz zaharrari berria eratxiki ba'dezaiogu.

515. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

516. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Or ditugu, batez ere ingelesak: industri, komertzio, politika, eta beste kultura guzietako itz teknikoak' guk baiño ugariago dituzte kanpoko izkuntzetatik artuak, prantzesetik eta abar; jarraipide au' praktikoago ùste izan dute bestea baiño, alegia, beuren-beuren duten jatorrizko eta balio aundiko izkuntzatik (germaniko zaarretik) kultura iztegia formatzea baiño.

517. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Eibartarren euskerak' badu, emen aitatu bear dedan euskera zarreko esate modu bat.

518. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Orrelako esate modu zaarrak' erabiltzen dituzte Eibarrez kanpo ere, geienik' Eibarren beraren erri inguruetan: Elgoibar, Soraluze (Placencia) eta abar.

519. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Europa-zaarrean, alegia erri-istoriek alkantzatzen eztituzten aintxiñetan' bazirala, Europan, zenbat Erri' ainbat izkuntza bereizi; baiña Erri oik eta oien izkuntza bereizi oik, beste Erri batzuen egitez edo indarrez' menderatuak eta aienatuak izan zirala.

520. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Izen orrek zer esan nai ote zun, ez nekin nik noski orain urte batzuk, eta bein jakinmiñez aitari galdegin nion: Zu, zer dala-ta esaten genion Abranixi atso zar ari?.

521. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Emakumeak kendu dira lur lanetik; zarrak ez dute lanik egiten, ta zartzaro sariya badute.

522. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Gauza jakiña da, alegia, Elizalde'k etzituela oso gogoko euskalidazle zar edo klasikoak.

523. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Baña zeiñ da zarragoa ta batez ere jatorragoa?.

524. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Bertso ta kantu zarretan geienean, izenaren atzetik erabiltzen da bi numeral au: , eta abar.

525. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Maite zun nunbait bere aita bertsolari jatorrak erakutzitako euskera zaarra, baña Madrid'aldetik errukarriegi azaldu zitzaion gure izkera.

526. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

527. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Bitartean mutilkoak zagi zarrai su eman eta, makilla baten muturrean zintzillik dituztela, ibiltzen dire oyuka esanez: erre pui erre, quémale el culo a año viejo.

528. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Jauntxoek eta Amigos del País sozietateak duten garrantzi gailena ezin dezakegu uka noski jakintza zaharraren funtsa ziren filosofi-legeen deusezte bat direnez eta zientzi berriarekiko gure Herriaren ate-zabaltze bat.

529. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Horrela bada, karlisten hirukote nagusia Fueroek, Monarki zaharrak eta Erlijioak osatzen zuten.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Frantziko Matxinadak planteaturiko arazo berri batzuentzat zahar eta mami-gabeko gertatzen ziren legeei eutsi nahi zien jotake.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Gertaera honek aspaldi luzean mutu zegoen filosofo xaharraren abotsak esnatu duen interesaren esanai izugarria agertzen digu.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Laiko xahar bat, dio obraren titulo txikiak, egungo aldiaz galdetzen da.

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Bestalde, Maritain-ek laiko xahar-tzat dauka bere burua.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Maitatua eta errespetatua den laiko xahar baten egungo aldiari buruzko ikuspegi honek alderdiati agertzeko arriskua daukala iruditzen zait, gure aldiko bizitzaz esan gabe uzten duenagaitik.

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Egi ori baiesteko Eliz-Guraso zaarren aitorrak artzen ditu, Irene deunagandik asita.

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Argatik batzuetan nere buruari esaten diot nere arbaso zarrenak ez balute beren izkuntza galtzera utzi, ez nuela ainbeste lan egin bearko euskeraren ikasteko.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Lenbizikoz, Bordele da Akitania'ko iri nagusia; eta Akitania'ren eta Euskel-erriaren artean aldi zarrenetan zegoen bizizko eta izkuntzazko lokarria aitatu degu.

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Gero, Bordele'ren izena ageri da euskerazko liburu zarrenean, Linguae Vasconum Primitiae deitzen danean.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Izkera eder eta agurgarri onen jatorria arkitu nai duenak bear ditu aztertu eta gogoz piztu aldi zarrenak, ez bakarrik gure basterretakoak, bañan Europa guzikoak, bai'ta ere Afrika eta Asia'koak.

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Gañera, euskera zarrez egiñak diranak zallak dira irakurtzeko.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Norbait ezaguratzen det, euskera zarra eta oraingoa ere oso maite duena.

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Dirugabea, paregabeko miña, bereziz euskera zarrezko liburu ederrak argitaratu nai dituztenentzat.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Gauzarik zaharrenak berri ageri ziren lagunartean, eztabaidak ematen zien garbituarekin dizdira berria irabazita.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Baiñan, gure Jaungoikoak ala nairik, urte ta gizaldi askoren buruan era askotako egin zaigu gure Euskera zaharra.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Iltegi zarrean ere berein obi zitun arlanduan egiñak.

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Esaera ta itz joskeretan ba-ditu oindiño beste uts batzuk be, ta oneik be ordukoak: zeren, noren, nun ta abar, gure idazle zarrak lez darabiltz.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Olabide'k ba-ditu zenbait itz berak ederki asmatuak; baiñan, ariora, itz zarrez umelduak askoz geiago ditu, ta oriek gogortzen dute, batez ere, Olabide'ren euskera, ez-ikasiendako.

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Olabide'ri ta guri, lengo gizaldiko gizon batzueri edo geieneri, bidegabez egotzi digute, euskal-idazle zarreri ez diegula eskerrik eman.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gure auzoko agure zaar batek esaten zidan bein: Goiko erloju ori beti dabil zuzen.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gizona, betiereko gizakumea mintzo zan agure zaar onen ezpaiñetatik.

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gauzak azaletik ikusten zituztenentzat, ba-zirudin erlijioak bat egiten zuela orain lurrera zetozen ustekizun zaar aiekin.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Paper artan zeuden bertso danak edo geienak arkitu ditugu gero moldezko bertso paperetan, ta alde guztietatik ezagun du zarra dala oso.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Eutsi dezaiogun ba kristau fedeari, ez dezagun gure Euskalerri jentil-erri biurtu, ipui zarretako sasoian zegoan antzera.

554. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Gregoria.- Aise mintzo hiz! Are, are, ahalge behar hintake, sorgin zaharra!.

555. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 Dendarieneko bi birjina izanek zuten delako medaila, berriaren egiteko izarritzat joan galtza zaharrean.

556. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 - Ni zaharregi nun orai zuekin paseatzeko.

557. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 - Gure chaharrek zioten jinen zela mende bat gizonek arbolen puntarat beharko baitute igan, ezmateri espakatzeko....

558. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- Behorketan ibiltzeko? Oa emendik, atso zahar gezurtia!....

559. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Gezurretan bizi ta aseak zuek: artzain zahar eta fraide.

560. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Arrentza da hemen iñun bezin latza:
bikun egin behar egun oro otoitza;
Urtzi'ri jaurespen, Andrane'ri andrane andre done: Bizkaiko itz zaharra aintza.

561. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0014 Utzi nintikan ene etxekoak:
Ene Aita xaharra nigarretan,
Lagundu beindien bideberriko xeheletaraino.

562. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0371 Nahiz lau zaldi baziren eta lauak azkarrak,
Jendeak jautsiak ziren, gazte eta chaharrak;
Heletako erretora berdin,
Oinez joaki bertzeekin.

563. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Bere errapeñoa esnez bethetzeko
Eta hola bere pittikaren hazteko,
Goizean goizik alharat joan beharra,
Bere heiatik jalgi zen ahuntz zaharra,
Bere ume maitea barnean utzirik
Eta athea firrilaz hets-arazirik,
Pittikari erran ondoan beharrira:
Nehori ere idek Jainkoak begira,
Nehori gero, haurra, zure onetan,
Non ez dautzun lehenik garbiki erran:
Pujes! Pujes, otso moro
Eta harekilakoak oro!.

564. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 U. Frantsesak ez direia zerbait buru-mehar?
Edo zerbait kanbio die ukhen behar:
Igaran ourthez, tiro, aili, eta nigar,
Aurthen oro bandera, lili, osto adar:
Kantuz ezagun dutuk gazte ala zahar.

565. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Eztuk ez deus ejerrik han gainti ageri;
Kasik igaraitian erori nuk eri!
Oihanak argi dutuk, alhorrak hil-herri:
Khurutche beltz eli-bat, zahar eta berri,
Ari tuk eman nahiz esku bat-besteri!.

566. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Ialgi hadi berriz kanpora, Heuskara,
Heuskara zahar bai, baina beti guri!
ager hadi garai, errege iduri,
gure mendi, zelai, hiri, herritara.

567. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0351 Zaharren oroitzapenez,
Eskualdunak izanez,
Geroztik aste guziez,
Igandetan, ostegunez,
Pettan, Antton, Enaut, Manez,
Biltzen dira, zorionez,
Geldirik ezin egonez,
Pilotan ari beharrez.

568. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.j. labeguerie 0222 Entzuten da kantatzen zure gaztelutan,
Uztai harri xaharren erreberietan,
Santxo-ren hil hobitik ilun nabarretan
Beti jalgitzen diren hasperen trixtetan.

569. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Xalo Xabier, hil aiz, hil bear beituken,
laur ogeitik beituken gorago jotzen:
zaharretik ezbeitik iñortxok gainditzen,
ezinbestez i baita hiltzekotan intzen.

570. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Chaharrek, beren fede onean erran zioten alautchiari: Ba, haurra hemen oihan hautan pasatzeko hartuak izanen zituen arma hoik!...

571. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Goan ziren ogerat jaun andre chaharrak eta neskatcha ere ba bere ganbararat.

572. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Beldurrik gabe lokartu zien chaharrak, bainan neskatcha erne zagon, hura etzen lokartzen bere beldurrarekin.

573. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Esku-lanezko orhoitmen bat egiazki baliosa ezarria dauku xutik zubi xokoan; barka dezadala salatzen badut berehala zer begiz ikusia dien berriki, hunat jinik, eskultazale zahar aipamen handiko batek;(...).

574. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Zitadelakoak goan ziren galeriano zaharraren ganat, atcheman zutela gizona, bainan lephoa moztua, ezin ezaut nor zen.

575. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Goan ziren berritz ere galeriano zaharraren ganat erranez auntcha galdu zutela.

576. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Berritz ere, goan ziren beren galeriano zaharraren ganat: zazpi, zortzi etche gurutzatuak bazirela, etzitakela hola deusik ezagut...

577. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Berritz ere galeriano zaharrak: Ah! zer laguna, 24 urthe eta bichta on!!.

578. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Goan ziren berritz ere galeriano zaharraren ganat; erran zioten zer gertatu zen, nola atcheman zuten ama bat bere haurra erri moztuari lotuta, nigarrez.

579. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 - Galeriano zaharrak, eman zioten despedida....

580. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ez da gehiago izanen hiltzerik, joan baita mundu zaharra.

581. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

582. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Ez luketea ahalge izan behar?, erran zuen andre xahar batek nere aldamenean.

583. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Aita batek, bere buruari zar iritziz, seme azienari esan zion: - Miguel Premin: ni ta etxeko andrea zartu gathuk eta bizi gerala etxeko andre bat ikusi nai diagu.

584. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0030 Ik, semerik zarrena aizen orrek, ezkondu egin bear duk.

585. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Xaharrek eta gure ait'amek oraino atxikitzen dute besten handitasuna eta ederra, bainan guretzat, zer balio dute?.

586. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 Murtuts berriak Murtuts xaharrari otoitz: Otoi, saindu handia, begira nezazu, hemen egon nadin erdi-plantan bederen, bezperek dirauteno!.

587. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Orai hiru urthe argitaratu da Aita Lertchundi-ren Kantika-liburua, 371 eresi zahar ala berri dauzkana.

588. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Laket zaikigu gure toki zaharretan, gauzez goraki mintzatzea.

589. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Hango aldekoikeria, ez-jakinak, xinplekeriak eta... ez-egiak erokeria zahar baten agertze berriak ditugu: antisemitizgoaren, alegia.

590. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Kantu xahar bat...

591. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Nahiz xaharra dela dioken, hemen agertzen dugun kantu hau osoki berria da.

592. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Aire xaharrek badute beti errekesta, egia da.

593. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

594. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Beraz, behar deegu galdegin garbiki eta goraki ez dezaten utz hiltzerat munduan den mintzaira xaharretarik bat.

595. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 (Zaarrek beti Eluete erraten zuten, eta ez Elvete oraikoek bezala).

596. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Horra beraz nola eta zertarako, aspaldiko erhautsak kasik beretuak zauzkan izkirio eta paper zaharrak bilhatu ditudan eta cheheki irakurri, jakin nahiz chuchen nun, noiz eta nola gure batasun hau sorthu den eta nork eraikirik.

597. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Bi illabethe lehenago, Uztailaren 16-ean Hendayan beharrak ziren jai edo phesta batzuez, Adema kalonje zaharrak (Zaldubi olerkaria), eta Martin Guilbeau Donibaneko mirikuak, hemengoen izenean, Arturo Campion Nafartarrak eta Sabin Arana Goiri Bizkaitarrak, mendiz bertzaldekoentzat, biltzerat deithu zituzten ordu hetan Eskuarari gehienik begia atchikitzen ziotenak;(...).

598. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 Bainan cho! Beharrirat erraren dautzugu, gure iduriko, bigarren zathia, parte segurik, ez dugula batere galdua; itchura askoren ara- bera, Axular-ek ez bide du berak (chaharregiz ala nik dakit-a?) bere liburua argitarat eman: ilobak ala bertze norbaitek hartu dituzke eskuz eginikako gai guziak, lehen partekoak eta bigarrenekoak, elgarretarik berechi gabe, eta nolazpait bildurik ager-arazi.

599. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Azkenean Zaharrek, 1656-eko uztailaren 27-an, eskumikatu zuten.

600. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Xuberoan errepikatzen dute oraino Aita Odilon xaharraren erran hau: Ezta herri hain aingerurik nun ezten han debrurik, ez-eta herri hain debrurik nun ezten han aingerurik.

601. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Harek zituen plantation delako jende-aldatzeak asmatu eta obratu: Irlandarrak ohildu zituen beren sorlekhuetarik eta heien ordean Engelandarrak edo Eskoziarrak azarri, horrela hustu zuen bertako jendeez izaroko Iphar-sorthaldeko eskualdea, Irlandako mytho zaharretan bethi lehen zen Uladh (Ulster) hospetsua.

602. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Bi hitz hoien forma zaharrak Goidelg eta Goidel ziran.

603. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Sortzetiko zuhurtziaren gainera jakitate bat errotikakoa eman zakoten; eskualdun menditar umeari edanarazten zakotela hurrupaka, Grezia argitsuan eta Erroma handian egin izan zen nehoiz ez bezalako arno zahar adimenduaren baitezpadako pizgailu eta odolaren neurrizko berogarria.

604. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Aurkiarazten dauzkigu Grezian, gehiago eta pindartsuagoak... Erroma paganoan, batzu ala bertzeak baitira gure gizontasunaren ithurri zaharrenak, hazkurririk indartsuenak orozbat gure adimenduarentzat.

605. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Erran ditake hogoi lerro guziez emaiten daukula aitzinerat Axularrek, lehengo zahar zuhurrenen hitz sarkor aipagarri bat edo bertze.

606. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Beauzeko gazteria atchikia da bihotzez Eskual-Herriko ohidura zahar ederreri, bazterrerat utziz hiriko josteta galgarriak.

607. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zer proosino ederra, gizon eta emazte, haur, gazte eta zahar.

608. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 Ila zarrago bada, itxi egiten dautsez begiak.

609. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Gusto guztiyak noski
ez dira munduan

Madariaga
Orregatikan ezin
konponduz genduan,
gazte ta zarra dônak
pentsa beranduan,
orretik pentsa kulpa
ori zenek duan.

610. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0133 Mattinek
Nere lagunak nekez inen du
aitona zarrain gradua,
eta neri orai jina zaut
neskazarraren gogua,
bien artian guk aiseago
pasa ginion negua,
nik oherat ekarriko dizut
kafea bero berua.

611. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0133 Fermin Muñoak
Zar auri beira egoten naiz ni
klase askota pentsatzen,
denbora juan eta gero
nola ari dan sayatzen,
egunero otzikan dago,
iñola ez da berotzen,
lenago gauz ori ez al zitzaizun,
ai, mutilzar, akordatzen?
.

612. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0145 Uztapidek
Oraintxen ere bertso berri bat
eskatutzen zaigu,
Irigoyenek urte zarrari
kantatzeko esan digu,
emen dirade lanak,
baño gaur zuek danak
nola zeraten testigu,
urte onek beintzat orain artian
lan txarrik eman eztigu.

613. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0157 Mattinek
Azkena kantatzeko
orai erran gaituzte,
partitzian nik guziak
eskertu nai nituzke,
zar eta gazte,
gizon ta emazte,
bertze aldi bat arte,
deneri goraintzi eta
ondo bizi zaitezte.

614. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lenago maixu zarrak begirunez epaitzen ziran, naiz aien lan guziak ez gogozko izan.Orain iñor gutxi artzen da txalogarri ta agurgarritzat. Besteenganako begirunea urritu zaigu; errespeto palta dabil ugari.

615. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ola jarraitzen du Etxekorena jaunak: Gizon aundien urritasuna dagola esango digute gazte jendeok. Ditekena da au egia izatea, baña ez egi osoa. Iñoiz, bear bada zar eta antziñakoak geiegi goralduak izan zitezkean. Ori baño okerrago da guzieri zaputz egin, dana ukatu ta ez iñor maixutzat artzea. Euskal lorrean gizon gallen eta goitarrak ba-dira alegin guziak egiten ari diranak. Aurrera ezpagoaz ezta gizon oien erruz ikasi nai eztutenen paltaz baizik.

616. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskual-Herri guzian nork ez ditu ezagutzen, omenez bederen, Biarritzeko Olaeta-dantzariak? Halaber Uztaritzen, Hazparnen, Kambon, Milafrangan, Itsasun, Baigorrin, Larressoron eta bertze asko lekutan, danza eta kantu zaharreri berriz eman dire gazteak.

617. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Ti kainon legetai? - Makedoniako eskualdean gerla handia egin zuten Eskualdun chahar batzuek badakite oraino zer erran nahi duten mintzaira grekazko hirur hitz bitchi hauk: ti kainon legetai? Zer berri den... han gaindi? Berri hau; lehenik Frantzian, gero Holandian, azkenik Eslavian bezala, airez dabiltzan tropak, erdaraz parachutistes, pausatu direla orobat Grezian. Emeki-emeki hegal guziak mozten ari diozkate hola Alamaneri. Ez da gehiago urrun joaiten ahal. Egia erran, den bezalakoak badu bere doia eginik: ordu da paga dezan...

618. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Pilotako astea.- Urthe guziez egiten den pilotako astea, gure herrian asi da aurthen. Igande goizean, meza nagusia haundienean kantatua izan da, elizako kantariekilan. Okasionezko predikua egin dauku, Idiartegaray jaun aphezak, gure joko ederra laudatzen zuelarik, arbasoen ohidura zaharrer jarraikitzeraz geroz.

619. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Heldu den igandia. Desafiozko pilota partida izanen da bezperak ondoan lau oren zahar inguruan. Hariko dira Lissar Jean eta Boudon. Damestoy Pascal eta J.P. Elicetche-n kontra. Izanen da ere soinu ederra.

620. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aphez chahar baten hitza errepikatzen dugu: Biba Hazparne!

621. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hor ari ziren igandean, otsoak bezala. Halsuko plaza ttipia da bainan badauzka berekin asko choko-moko ezagutarazten baitute nun den egiazko plekaria. Eta zinez plekariak dira Adrien eta Urria, azeri zaharrak.

622. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1. Gernikako haritzari koblariek agur.
2. Haizea.
3. Pipatzaileen kantua.
4. Amodio garbiak ez duke parerik.
5. Eskuararen alde.
6. Urtzoak.
7. Hazparne.
8. Chakurra.
9. Erheztuna.
10. Botoila eta pegarra.
11. Herriko ithurrian.
12. Aita chaharraren konseiluak.

623. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hasteko, ez dute gizonaren errespeturik batere: eria, chaharra, familia deus ez zaiote; lanari buruz baizik ez dute jendea estimatzen: guk uste dugu lana egina dela gizonaren onetan, eta ez gizona lanaren onetan.

624. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lana eta herra. Munduko gauzen eskuratzea baliatzeko, lanaz egiten denaz geroztik, lana du gizonak bere erregetasun bakharra. Lanaz kampo, gizonak ez du baliorik. Eriak ea zaharrak deusetako on ez direlakotz, besteen artetik aski dira khentzea.

625. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 3ampdeg; Errana zuten, ogi-biltzeak felagek ezin baitzituzten trabatu, mahats-biltzeak debekatuko zituztela. Bainan mahatsa bildu da bakhe-denboran bezain trankilki. Beraz etsaia ez da hortan ere mendekatu ahal izan. Jendeari jabaltzen zaizko etsimendu aldi chaharrak, eta berriz hartzen du konfientzia.

626. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Esk.- Gizonak zaharrera emaztea gaitzesten.

627. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 - Mendia bezain zahar.

628. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 OHIDURA CHAHARRAK

629. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mahain luze bat emana ezkaatzaren erdian kozinerrak erne, etcheko auziak han daude etche sartzearen errezebitzeko prest, orgak eta ohariak korralean beratzen direlarik; hemendik antzina nahi ala ez, Bazterretcheko etcheko andere chaharra intzunen duena, agertzen da athean eta eta denak hurbiltzen dira usayako komplimenduaren entzuteko.

630. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orai arte, etche zaharrean bakharrik du erreginatu; hemendik goiti beharko dute elgarrekin bizi, supazter berean biek manatu.

631. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eskuarari zimendutzat emaiteko ez dutea bada zaharreria zahar anitu hortaz besterik. Alaina x hori, ch-en ahoskatzearekin, lehenagoko espagnol zaharraren hizkietarik bat da.

632. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita hilarrietarat laraunbatean, eta biharamunean haur zaharrena kominione handiko.

633. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jarraik, hemendik aitzina, Jesus maiteari hain gogotik eta goraki eskua altchatuz egin agintzak, haur horiek ez ditzaten ukha, burhasoen lazakeriaz edo etcheko bizi molde zarraz, solas gelgarriez. Zeremonia ederrak burutik-buru.

634. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Angleterra chaharrean gizon gazte bihozdun batek errege salbatzen du, traidoreak gaztigatzen, eta bere aita zenaren fama antolatzen, saldukeriaz akusatu baitzuten.

635. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Iragan astean Baionan ginintuen hirur herritar eskolier beren Certificataren iragaiterat edo bederen iragan nahiz joanak: hiruak alegerarik itzuli zaizku beren Certifikata airoski ardietsirik: Huna zoin diren: Hazparneko Collegiotik: Ourthiague Jean, Aosteiko seme zaharrena: orai badukek aitari trakteur horren gainean ibiltzeko Celhay horietan bederen galdegiteko dretcho pochi bat; ez dauk hain segur errefusatuko.

636. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendek Normandian jauregi-tzat daukaten etche batean pasatzen da ichtorioa: nausia, bigarren aldikotz ezkondua; alaba handi bat etchen; kusi bat frango bizia, soldadogoko lagun bat apezen kontrakoa. Erretor berri baten beha daude, chahar aire apeztua da erretor-gaia, badu esperientzia frango.

637. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Iragan astean aldiz Jean Lespade Laramendiko nausi xaharrak asken hatsa eman du, 89 urthe zituen, han ginuen herriko zaharrena.

638. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendeketa lodi bildu da gaztelu zaharraren parrean, eta gazteak Chaluteraino joan dira biderat beren bizikleta loredunekin.

639. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 - Chapela kenduko dutalarik hamar urthe zaharrago emanen dut!

640. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Beneditanoek bigarren ager-aldi baten apailatzen ari dire, hau ez roneotipatua, bainan inprimatua, liburu bakotcha 300 libera zaharretan izanen baita.

641. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 De Gaulle-k hitz du martcho azkeneko chaharrek jin bidiak altchaturik dutukiela.

642. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bigek, Portugalekoak eta Españakoak gobernuko nausien ganik dukie, mouda zahar baten arabera.

643. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Goizetik arats ikusten ditut jende frango: merkatuetan dabiltzan laborari zahar eta gazte, langile eta bertze. Igande eta besta buruetan libertimendu keta ibiltzen naiz nere iduriko lagun batzuekin, nun eta atzemanen dugun gure gostuko gizongaia...

644. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aratsaldean, 4 edo 5 orenetarik goiti, bai eta aratsean, Mimi eta haren lagunek jantzaraziko dituzte zahar eta gazte, beren aire ederrekin.

645. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Auzo herritar zahar eta gazte guziak gomit zirezte heldu den igande Maiatzaren 19-ean Auchoteirat, gure gaztek eginen dautzuete ongi ethorri hoberena.

646. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azken hilabete huntan, bi jente xahar galdû dûtûgû gure herrian, lauetan hogei eta hamarna urthe beren etxetan igaranik.

647. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Aspaldiko usaia xaharra dute hori ixtudiantek, arrabots eta kalapita egitea Pariseko karriketan.

648. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gazteak berak baino zaharragoen esklabo dira.

649. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 - Ba, neu zaarrena nazala, edo zenbat gazte.

650. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baiña, eibartar zaarrentzat nortzuk dira euskal-gaizto mintzatzen diranak? Or dago kakoa.

651. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartar zarrentzat, euskal-gaiztoz mintzatzen da aditz-jokoak ondo erabiltzen ez dakiena eta batez ere joskerak oker erabiltzen dituana.

652. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Eibartar zarrak, bertsolarien euskera ondo konprenitzen du, eta bertsolariak atsegin ditu.

653. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baiña eibartar zar bat, oartzen danean ba duela beste era bateko doiñua, adi jarriko da, adimena zorrotz mundi kakoa dan igarri nairik.

654. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Oraindik erabagi ez dedana da, eibartar zar baten iritzian, nor obeto mintzatzen da, euskal gaizto egiten duana ala euskera rrarua egiten duana.

655. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00001 Beraz datorren urtean, aurtengo zarren arteko jokaldi au onen ikusgarri jarri ba-zaigu; datorren urtean zar oiekin, Bergara naparra bere gaztetasunekin sartuko da tartean.

656. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Euskera da peninsulako zibilizaziño zarraren irudi bizi ta ederrena.

657. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Ezpata-dantza da, ziurki, peninsulako militar agerketarik zarrena.

658. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Halaz ere, adarrak ekartzeko diruditen frantzitarrek, igarotakoak aazturik, biotza burua bezin utsik daukan militar horri dei egin diote berriz ere, berak sortu zuen gaitzaren osagarria emango dielakotan eta naiz zenbait damutzen asiak diran dagoneko, ba dira oraindik haren aurrean auspez etzanik daudenak, jauresleak iduri, arabitar zaarrak ka'aba zelako jainkoizunaren aurrean zeuden bezela...

659. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bereen artean arkitzen dituzte bizitzarako bear dituzten guztiak, gutxi ta xeak izan arren, oitura zarrei jarraituaz...

660. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bein baño geiagotan, oitura zarren aldaketak leñuaren bizitza ez ezik amaikaren buru-naste sortu izan dute!

661. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Zubek gomutetan eztozuben bariku arratsalde baten, Mikel-Anton, Mañariko Gereta deritxon basetxeko etxagun zarra, aizkora zorrotz bat eskuan ebala, basorantza juateko asmoan jarri zan.

662. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Solo zugatz zarrak eta antzuek atera ta ordezko barriek ipiñi.

663. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Orri zarra jausi ezkero, iñausi leikez sagarrak, madariek eta matsa.

664. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Kortezubi aldeko basoetan bizi zan-azeri zar batek, oillar kukurruku zoliak entzuten ebazan Foru aldean.

665. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Alako baten, asmau eban asmetakoa azeri zarrak.

666. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Azeri zarrak igon eutsan lepora, eta gizontxu jakingurea adi adi eukola, maltzurkeriz beterik esan eutsan lenengo egia au:

667. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Lagun, prakatxu zarrak daukozak, baiña nire lako asko beste aldera pasetan badituk, aurrerantzean-be praka zarrak eukiko dozak.

668. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Eta luki zarra pozik eldu zan oillar otsak zirean tokira.

669. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gure jolastoki eta ziñe etxeetan-be, azeri zar asko dabiz euren malmuzkeriekin izakera makaleko gazteak engaiñetan, eta zur ibilli bear dogu, azeri orreen menpean, igarri barik, jausi ez gaitezan.

670. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 NESKA-MUTILLAK ETA ZARRA

671. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Zarra da izan-bere.

672. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Bat zaarra, irurogetabi urtekoa.

673. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Zaarrak, frantses ta espaiñol apurtxu bat ekian; eta gazteak, latiñez polito egiten eban.

674. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Orain beste gauza bat.Inglaterraren menpean ainbeste urte egonda gero, gorde aal izan dozue zuen verbeta zaarra?

675. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Bai, asko gaiñera. Dirua zenbat gura gastetan dau urtean urtean, gure izkuntza zaarra zabaltzeko ta sendotuteko.

676. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Emakumeak len giltzapetuta zeukaten muga zarrak lurperatu ditu, eta denbora batean iñolaz ere amestu ezitezken eginkizunetan arkitzen dugu, ordun asmatu-eziñezko azken batera bideratuta.

677. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gaur Santa Ageda bespera, eta gaur euskal eztarriak euskeraz abestuko dute, asaba zarren oiturak berriztuaz.

678. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Auek orrela ikustean, gure asaba zarrak eta bere oiturak oroitzen zaizkit biotzean kili-kili egiñaz.

679. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 Neregana gerturatu danean laster esagutu det; Ixuelako Juan Joxe, Errege zaarra esaten dioguna da.

680. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Arrazoia daukak, zaarrak zaartzen lanik ez omen dik eta nik ere...

681. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Molla gañean gizon zaar bat ta neu gagoz bakar-bakarrik.

682. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Zaarrak itxasoa maite dabe, euren biotz zatia da.

683. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Aiton zaarrak itz egin daust.

684. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Olaxe dira itxas onduko zaarrak.

685. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Ezin ixilik egon. Neuk ere egia esanda berbetarako gogua daukat, batez be olakoxe arrantzale zaarrakin.

686. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 - Orain iru lau gizon zaar geratzen gara emen.

687. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Esan daiteke emen doiala erria, dana bat eginda zaarra ta barria.

688. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gaztetxo nintzalarik, itxi nebazan guraso maiteak, sukalde baztarrean egoten zan amama zaarra, nire baserritxo maitea.

689. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ribera'ko etxe zar artan arkitzen nuen beti, leize-zulo beltz batean galduta bezela.

690. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - A... bai! - esan zion aiton zarrak txapela okertzeari utzi gabe, pixkaren bat estutzen zanean egin oi zuan lez.

691. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euzkaldunen izkuntza euskera da, izkuntza paregabea ta Europa'ko izkuntza guzien artean zaarrena.

692. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Etxegarai tar Karmel'ek bein batean ederki idatzi zuen: Maite degu euskera zaarra delako, ederra delako gure mendien usain gozoz usaindua datorrela, eta batik-bat gure-gurea delako.

693. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 NERE gorputz zarra xuspertu egiten zait Eguberri bixtan, eta alakoxe indar berria sumatzen dizut nere zainetan.

694. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Ator mutil etxera dio abesti zarrak.

695. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Eta alare, nere gorputz zarra xuspertu egiten zait Eguberri bixtan.

696. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Munduak jolas dagin bitartean, jendeak Eguberri jayen edertasunean murgildurik daudenean, euskaldun agurearen arrenak guzti bero eta itxaropentsu izango dira Gabon'ez: nik ikusiko ez badut ere eraman ditzazu lenbailen gure erri zarrera mundua zear sakabanaturik dabiltzan euskaldunak; eraman ditzazu Jauna euskaldunak berera.

697. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Triste baita euskaldun agure zarrarentzat, Eguberri eta Gabon iritxi, eta bere erritik kanpora bere burua basamortu gorrienean bezela arkitzea.

698. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bost ajola. Liburua ortxe dago: Elkano'rengan eusko-abenda zarrari buruzko goralpen biotzkorra.

699. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Getari'ra jo zun ba eta an murgildu zan paper zar artean aldi berean euskaldun jendearekin ezur da mami eginik.

700. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Loyola'ko Iñaki deuna baino lau urtez zarrago zan ortaz.

701. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Artetxek dio egoki eta poliki asko: Guzi oietan zarrena Juan Sebastian izan zan, eta berak iriki zizkien bere abendako gizonei mundu zabaleko bideak .

702. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Egun señalagarri au dala-ta, zorion agurka gijoazkio maixu zarrari.

703. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Badira gure errian arri zar pranko, eta gure basoetan arriak bezin iraungarri diran aritzak.

704. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Arri zar oiek bezelako dira gure zar maitagarri asko, aritz oiek bezelako, zar, sendo, zindo, eta gaur, zar oietako batengana goaz bereziki zorion agurka.

705. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Paris zarretik Buenos Aires eder ortara dijoa zure zorion agurra, Tolosa'ko kalez, mendis eta auzoz nasiriko agurra; zorion-agur bero eta biotzkorra, errimiñez eta oroitzapenez oretutakoa...

706. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 MITX.: Ni ere literatura zaharretik t.a. lehengora noa... baina ez da eragozpena.

707. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Irakurtzaile zaharrak hil dire; gazteak (hauek salba behar badute), ez dute irakurtzen.

708. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 CHARRITON: Ni ere bertze aldekoa naiz... han ere ba da gazteen eta zaharren arteko parabola.

709. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Askotan... zaharrak bideak trabatu dituzte.

710. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Herria ta Egan... Zeruko Argia bateratzeko gogoak eta asmoak izan ziran... zaharrak trabak... luza eta luza... ortan ez naiz konforme.

711. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 ILLOTSEIN - Onangorik! yaun, zuk eztozu ezagun ez olango etxerik, ezta olango neskato otseinik be: ezta zuk aitatu dozun gizonik be, esaterako, Estepan Sly, eta Greece`ko Yon Naps zarra, eta Kepa Turf, eta Endika Pimpernell; eta onango ogei geiago izen eta gizon, olangorik eguño ezta izan eta eguño iñok ikusi be eztau egin-eta.

712. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Aztu egiten yake gizon zarrai, baña, orraitiño be, edozer aztu lekikio, baña etxako aztuko, pozik gomutau baño, egun atan egindako egite andirik; eta orduan gure izenak euren agoetan euren senideenak bestean etxetiar izango dira: Endika Bakalduna, Bedford eta Exeter, Warwick eta Talbot, Salisbury ta Gloster, edalontzi beteen artean barriro gomutau ta gogoratuko dira.

713. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 AGERTOKIA.
Bulego zahar, ilun triste bat ikusiko da, honelaxe gitxi gora behera: Eskoiko horman, fitxero zahar batzuk, egutegi haundi bat eskegita eta erregearen kuadrua.

714. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0013 Aurrez aurreko horman, eskoitik exkerretarantz: leiho bat, itxita; mahaia, atzean fitxero batzuk (karpeta zaharrak etab), eta beste leiho bat, hau ere itxirik: erdi erdian, orman zuri zuri nahiko.

715. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Zahar eta gazte, txiro zein aberats, gizon ta emakume, danak saiatzen dira zorioneko edo zoritxarreko gaitasun txarteltxoa lortzen.

716. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Joan zan Moises; batu ebazan herriko zaharrak, eta Jaunak agindu eutsan guztia esan eutsen.

717. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Mozolo geldi-geldi egoan gaztaina zaharreko adar iharrean kokaturik.

718. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Gaixorik zagoz, ala? Nahibakotuta...? Tristeturik...? Kontatu zaharrari zer dozun.

719. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Badau oraindik lana irakasle zaharrak lumaxka zuritan batutako mozolo kumetxo horreei bizitzeko behar dan beste erakusteko!.

720. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Arratsean trumoi eta guzti askatu ziran goiko iturriak, orri zaarrak, orbel izateko bildurrez, zuaitzetan dardar egien zegien; azken sagar umatuak sagarrondoan bertan likindu ziran, beratuaren beratuz, eta aizetako indarrak deslai, edozeri kalte egiteko baimenaz ebiltzan zebiltzan.

721. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Antzineko ostatu zaharrera heldu gineanean, jaitsi ta bertan geratu nintzan.

722. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Zahar ta gazte, esker eta eskuin;
Eskualdun gare ala ez?
Bakoitza bere nortasunean
Goazen denok batasunez!!
.

723. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0138 zar zirean
oitureak
ekaitz barrik urrindu dauz
barri gura
zure barru
betetako eta da gauz?

724. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Kultura zaharrak bide berriez
Aurrerantz' eroango gaitu;
Katigatuta gelditu ba'rik
Askatasunez jarraitu
.

725. 1969-1990 bizkaiera poesia alzola 0139 Sustrai zaharretik bide berriak
Zabal zabalik ditugu:
Zer izan garen ahaztu bagarik
Gaurko egunez jabetu
.

726. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0053 Ibillerea astun eta
begiak urduri doaz,
zaarrak gogo motelakaz,
gazteak ames beroaz
.

727. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Oartuko dot amona zarra goiz-illuntzetan
abots biguñez abesten;
eta ondoan bere illobatxu txiki-polita
seaskatxoan lo eiten
.

728. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Orma zaar orreetako egun ta urte askok, desinfektante usaiñez
gura barik zuen pekatua ilteko alegiñean,
ezin zagikeeze errubako egin barriro:
orregaitik, kantu triste onegaz nator,
maite zaituet, autsez beterik eta samintsu,
maite zaituet, zoritxarrekook
.

729. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0049 SANTXEZ
Zarrentzat bigarren bizi
ogia ta ardaoa
ba'dira, dirua aldean
ta gertu beukat zatoa
.

730. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Antxiñako bidez noa,
bide ostro ta bedarrez,
betea, zapalbako, gauz
zar ezbaikoen usaiñez
.

731. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Oroipen zarretan murgil ta, birbiziz aurtzaroa
nire baserritar sorleku maitearen magalpean,
ni izan nintzan mutikoaren ibillietara noa,
ainbat bizi-eskeintz, amets gozo aurkituz bidean
.

732. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Oroipen zarrei darien bitxitasuna aintzagarriz
uriko burrunda, zarata otsetatik igesi,
illak ta biziak, egun zarrak gogora ekarriz,
ainbat iakingai daurkidaz enegan, oraindik bizi
.

733. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Izadiaz egunoroko burrukan
Ari izan dan zerutar erri onen
Gogamen aintziñati, guztiz zarrean
Zuztraituak dauden gure euzkerearen
Aldakuntzazko bizi-aldi luzean
Oñarritu izan diran jazokunen
Dirdirak dira, Mari'zko urratsetan
Bertanberatuak zadorpe illunean
.

734. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Kontuak aiña zar eta ori, koipetsu ta biurri dagoz.

735. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Barria zarragaz lotu nairik.

736. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Katalin zarra bere kaleko etxean bizi da.

737. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Kalera urteteko baiño zarrago.

738. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Naiko zeregin daukala berak zarrekin, umiei zurtzillo pandangoak eta pongolak garbitzen asi barik.

739. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Kontxo! Ori, e? Alkatiari esan maixuen zeregiña erakustea dala eta alkatearena erritar guztiak, zar, gazte, ume eta abar, dan danak zaintzea.

740. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Ugaraixoen gitarra zaar gozakaitzak lakartu egiten eben aizearen txistu eztitsua....

741. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Tren zaarra mendipeko tunelera sartu da, ta aurrera doa bere bidean.

742. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Trinkilin-trankalan, aldoka-maldoka, topoz-topo, aurrera doaz auto gazteak ere tren zaarraren ondotik.

743. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Garralda zaharra despatxu sarrerako ate nagosian agertu zan eta Maribelen azkenengo berbok entzun ebazan.

744. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Zahar izan arren, gizonak neskato gazteei begiratuteko ohiturea ez dau lagako, nunbait be.

745. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Barriro be, txalo-zarata bardiña! Gazteak eta zaarrak poza dagerre.

746. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Juakiñ zarrena, esan dot.

747. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0130 Berbiztuta ikustea gure genduke barriro be aldizkari au, Irun eta Bidasoa bazterretako erri danen sustrai-zarren gordetzaille izan daiten.

748. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Arrituta gelditu ziran bertako guztiak esandako egaztiak euren begiz ikuskatuaz, eta euren barruetan iraulten eben zer izan zeitekean jazoteko zana; ontan, Aliterse Mastorida gizaguren zarrak, bere adiñekoen artean zoriak ezagutu ta gerta-gauzak adierazten nabari zan bakarrak, ondoguraz itz-egin eutsen, esanaz:

749. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Orain, apaldu dozuen ezkero, zoaze zeuen etxeetara ta lo egin: biar, eguna urratu baizen laster, zaar geiagori dei egiñik, atzerritar au arrotz bezela artuko dogu jauregian, jainkotasunai sekulako opariak eskiñitakoan, beroni emon bear dautsogun laguntzaz mintzatuko gara, neke ta ezeren kezka barik, eta geuk lagunduta, txit urruti egonda be, bere sort-lurrera bizkor eta alai eldu daiten, eta bere eskualdera jo arte iñundiko kalte ta ezbearrik izan ez dagian; bere etxean aurkitzean, bada, igaro bearko dau aduak eta Gorulari alasokoak, bere amak argitara ekarterakoan, aria irutean erabagi ebena.

750. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Egunero bezala, huriko alde zaharrerantz sartzen da karrika mehar lanbrotsuetatik.

751. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Umea, arrozturik, amagana joan zar negar baten.

752. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Nagusiaren sema zaarrenari aginka egin neutsolako.

753. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Itxuren arabera, oi ez bezelako untxi ñimiño, luze, gorrizta, labe zaarraren ormatik urbiltxo igarotzeko zan, eta orduan ustekabez erasoko ziokean.

754. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Hartara, eliz-hinkuntza eta herrixen berbetia guztiz ezbardinak dira, eta herriko jente askorengandik, batez be zaharrengandik, honelako gauzak entzuten dira: Hori ez da gure euskeria; hori euskal gaizto bat da, oraintxe asmautako euskeria!.

755. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Ramapithecus Gizonaren ezagutzen dan aurretikorik zarrena. Asia'n eta Afrika'n biziko zan dirala amabost milloe urte.

756. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Simons doktorraren esanetan, Ramapithecus ori gizonkia zan eta bere ustez gizonaren izatearen antzik geien eukan izakirik zarrena.

757. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Orreik baiño, nik neuk, kipula erreduna maiteago dot, alako perretxiko kutsua izaten dau, baiña biotz-errearen bildur-edo izan ezkero, ez ete-litzake oba, gure zarrak egiten eben gozokindun arrautz-opil arengana itzuli?.

758. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Bizia gauza aundia da, zarra, gora-bera askogaz egiña.

759. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Zergaitik apurtu bear dogu gure erriaren izate zarra, berezkoa; berari ez dagokion zerbait ezarteko?.

760. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Holan gure euskaltzain zaharren asmoak eta lanak aurrera doakez betiko bakean.

761. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Ilargi zaharra barri bezala; zaharra eta barri, barri eta zaharra.

762. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Beti galdetzen ibilten zan euskera zaharra zelakoa zan Donostiara joaten ginenean: hau zer da? Zeanuri, zer da? Oleaga, zer da? Zein izen da hau? Beti galdezka.

763. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, Txirapozutarrak baeuken aspaldi aspalditik arteetarako joera eta Josemari Uzelay, 1903an Bermion jaio bazan be, Txirapozutarra zan amaren aldetik eta arte zaletasun giroan etorri zan mundura, gurasoegandik hainbeste portzelana, pintura lauki eta esku-izkribu zahar jaso ebazanez.

764. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Gaur bertan, Txirapozun bizi da Uzelay eta han gordetzen ditu belaunaldiz jaso dituan arte ondasunak eta agiri zaharrak.

765. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0191 Zar-zarra, euskera zarrenena da, ala geroztik etorria?.

766. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Iparraldeko euskalkiak beti euki dabe egoaldean sartzaira andia, ex bakarrik lenengo Renazimentoan, bigarrenean ere (Echepare; Leizarraga); bardin frantzezak, provenzalak gure euskal-yakitunetan indar andia euki eben (agirietan zarrenenetan, Refranes y Sentencias 1956 eta).

767. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 Paris-Beuret
A 1., 2., 3., 4. ahapaldietan, eskema metriko bardina dauken ahapaldietan: 1. pertsona atso zaharrakaz lan egiten bulego baten.

768. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Zaarrak, neskatillak eta umeak bakarrik egozan etxeetan, bizimodua aurrera eroateko eta astelenetan Gernikara'tzen zirean euren salgaiakaz diru apur bat artu eta etxerako bear zirean gauzak zuzentzeko.

769. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

770. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Batzarrak, orregaitik, Jainko-erria lur gaiñean zar-barriztutzerakoan, andrazkoak, goi-eskerraren bitartez emon leikeen laguntasun bikaiña ezagutu nai izan dau; ta aldi berean, bere arazoa goi-goi ipiñirik, dei egiten dautso bape duda barik gizadia jausi ez dadin laguntasuna eskatuaz, gizonak bizitzeaz bakezkoak egin daiezan, munduko bakea onik atera daiten ().

771. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0054 Bertso barriak mailu zaharrez jarriak.

772. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0059 Euskal Herri zahar eta gaztea, betirako hilezkortu gura leuken herri euskalduna: .

773. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 b) Iztegi ez teknikoa (itz barriak eta itz zarrak).

774. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 b) Ornidutako itzak edo maileguz artutako itzak berbetaren beraren forma zarretatik artu.

775. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Ondorenguak leku bat aurreratuko daue, B-3kua B-2ra pasatuz, B-4kua B-3ra, etab; San Migel San Simonen lekura doia, Banderaduna San Migel izango da eta Apostolugai zaharrenak, 1tek, Banderadunaren titulua hartuko dau, bigarren Apostolugaixa lehenenguaren lekura doiala, etab..

776. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0046 Bidian lau altare euzen: bi Kale Zaharrian, bata Ortizenaren etxe parian eta bestia botika aurrian, hirugarrena Enparantzako arkupeien parian, gaur egun Oñati tabernia dauen lekuan, eta azkena Iturritxon, Urrutxu etxiaren aurrekaldian.

777. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Egia, bere aita, ikusi dogunez, etzan bertsolari makala; ta bere anai zarrago Antolin be, gaztetan beintzat, berau baño bertsolari joriagoa ei zan.

778. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Zure lengo senide zarrak be emen daukozuz, Leonor, eta abar eta abar.

779. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Au karena zarragaz etorri zan.

780. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Egin diran azterketak *azterketak: exploraciones bide dirala, Santutegi zarrak 20 neurkin luze eta 9 zabal eukazan barruz.

781. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Gure abenda, abenda zarra da.

782. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Abenda zarra
zeure semiak
irauten eben
len utsik
.

783. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Zarrena, Jose Julian, 1812'an jaioa ta Gerrikaitzen Maria Franzizka Ibaibarriagaz, (15, 2, 1840) ezkondu zana.

784. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0126 Jose Julian Intxausti Gomeztegi Igarlearen anai zarrena zan.

785. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Hona hemen euren gurasoei, hezitzaileei, anai-arreba zaharragoei, abadeari, umeak ezagutzen dauan beste katekista bati... egin deikioezan itaun batzuk umeei eskeintzeko: - Noiz edo noiz Jainkoa zeure bizitzan aurkitzen dozu?.

786. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 6. Gur egin dagiogun gugaitik bere odola isuri eban Jesus Jaunari; lotsa izan dagiegun gure zuzendariai; goratu dagiguzan zaarrak; azi dagiguzan gazteak Jaungoikoaren bildurrean, eta zuzendu dagiguzan gure andrazkoak ona danera.

787. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin`ek arrotasuna nun egon leiken adieraztean au diño: Oial barri ederrekaz euren gorputza apaindurik daroenen biotzean legez bizi da arrotasuna txapel zar koipez da ezkata edo eskamaz betetakoaren azpian....

788. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 - Esan onein kideko dira: Atzekoa, patroia, lemazaiña, zarra....

789. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0013 Jakingura zuzenez
lanerako erne,
urteak gorabehera
prest esku ta barne;
gure euskal-liburuez
irakasle errime,
idazle zaharrak ziur
Linogaz konforme
.

790. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Egun orretan, goizean goiz, Askatasun-Agiria izenpetu ebenen artetik iru urkatuak izan ziran: Patrick Pearse, 37 urteko lege-gizona ta idazlea, irlandera-zale gartsua; Thomas Clarcke, 58 urteko matxino-zarra, amabost urte kartzela latzetan emondakoa eta gudara bein eta berriro azpertzeke biurtzen zana; Thomas Mac Donagh, 38 urtekoa, Unibertsitatean ingelera-irakasle eta Irlanda'ko Antzoki-sortzaillea.

791. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Irakurleak igarri dezakenez, esakeratxo auek, parre eragitekoak diralako edo, zarragoen artean etziran ta eztira erabilten, bein edo beintxotan zan (sic) ezik 3 R.M. AZKUE: Euskalerriaren Yakintza II, 14-15 or..

792. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Geo andra gazte orrek gertaizo guzie kontau zônampecirc;n, atso zampacirc;r sorgiñ re, erriko plazampacirc; eaman-da, bertan erre emeutzoampecirc;n (Barandiaranen Obras Completas II) 327 or.

793. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Arratian, beste ibar askotan legez, komentu txiki baten bikariotzat fraide zar egoan, bere komentutik matxinada baten ondoren aterarikoa .

794. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Ala Uskola'ko Pedro donearen ermita zarra, Mendeja'ko parroki biurtu zan.

795. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Egia esateko, altzari hau ez da hain zaharra.

796. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Gure arbaso zaharrenek bestela lo egiten eben, batzutan azpian larruak ipiniz, beste batzutan orbela edota algak.

797. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Ez bakarrik Erroma edo Grezia zaharreko garaian, Erdi Aroan ere ohea lujozko gauzea zan.

798. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Kontuz ibili behar da indioen ipuin zaharrekaz.

799. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Azken urteetan aretx zaharraren sentoraleaz zuzenean ardurea izan dauan ICONA-ko inginadoreak inoen egunerokoek Zuhatza mende honen hogetamar urtetik harrezkero hondatu dauan gatxaren barri emon dau, orain 119 urte landatua izan zana.

800. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Honelaxe pentsatuta egoan Luis Parel-ek plaza nagusi zaharrerako diseinaturikoa; gaur egun Atxurin dago.

801. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 Herriaren onerako dirala hainbat urte geroago arte aitatzea erregearen izena batera ekarriaz plaza zaharreko eta Santiago plazatxoko iturriak bultzatzen diran testuinguruaren ezaugarri argia dira.

802. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0076 Bigarren puntuan:
Bide barria egitean, esandako tabernetakoren bat bidetik kanpora geldituko ba litz esandako Ondarroa'tik Berriz'erako bidean eta gero Etxebarria'ri egin leikion luzapenean, bidetik kanpora geratzen diran tabernen ordez beste barri bakar bat egin leikie, bide barriaren egalean, eta lengo zarraren parean, tabernak euren artean gaur dauken bitartea zainduaz, eta taberna barria eskatzen dauan erriaren lurretan.

803. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Juan Pedro orren entzutea zaarren artean oraintsu arte izan da, bere sasoian gizon ospetsua izan zanez.

804. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Eta gure kanta zaarrak? Atzokoak bear bada?.

805. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Zarra da auzi au.

806. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Iztun dogun herria, zahar eta gazte, azken honekin dago: batuak irrati, telebista eta prentsa galdu ei dausku oso-osorik; erriak ez ei da ezer ulertzen gaurko komunikabideen euskera mordoilloa.

807. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

808. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Bururik ez ta xapela nahi
- Bururik ez duenak zangoak behar
- Txapelik haundienak ez buru hutsik estaltzen
- Ikasiak balaki, frogatuak hobeki
- Balaka gazteak, baleza zaharrak
- Ikasi du zaharrak, erakutsi ta beharrak.

809. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Zaharrak dauka beti zer erran, gazteak zer ikasi
- Guti mintza dakigunaz, batere ez dakigunaz
- Gazteak balaki, zaharrak ahal balu, mundua eder litaike zalu
- Ainitz daki on eta gaitzen berri, inguratu dituenak ainitz herri.

810. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

811. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Juli - Lapur zahar hori... banua. (Joaten da).

812. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

813. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Maixu @- Kontxo! Ori e? Berak eskuak garbi?. Alkateari esan maixuen zeregiña erakustea dala, eta alkatearena erritar guztiak, zar, gazte eta umeak, danak zaintzea. Zer ba, dana maixuentzat?.

814. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Altxatzen da ondoren BAT taldeko norbait, afalkideetan zaharrena, eta edalontzia buru parean jarriz, mozkor ahotsaz, zotinka, zenbait hitzetan trabatuz, hizketan hasten da.

815. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 BAT - Anai-arreba maiteok, famili bat osatzen dugunez gero, geure artean anaitasuna eta laguntasuna behar ditugu nagusi, eta asko pozten nau guztiok, zahar eta gazte, adiskidetasun ezin hobean mahai honen inguruan ikusteak.

816. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 GIZONA - Euskera da munduko hizkuntzarik zaharrena, ederrena.

817. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - Ez horregaitik. Nik ez dakit munduko zaharrena ala ederrena dan, ezta jakin beharrik be. Euskera maite behar dugu geurea dalako, eta akabo.

818. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 Baina nahiago nikek beste horrelako bat gertatzea. Aurkituko nikek nunbaiten, bai eta gau guzia beraren ondoren igaro beharko banuke ere. Atso zahar hori, tximetatik arrastaka etxeratuko nikek.

819. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Urkiola aldean bizi garen guztiok bilduta bada ere, harrapatu behar dizkiagu horregatik inguruan diren horiek. Hemengo zulo guztiak ezagutzen dizkiagu eta horiek eskuratzea ez duk izango beste munduko gauza. Delako Zukatz gizaseme hori eta Xukelai atso zahar hori gure eskuetan izatean jakingo diagu garbi nondik eta zertarako etorriak diren. Eta baita ere, lagun gehiago dituzten alderdi honetan.

820. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MARTIN - Nahikoa diagu, Mikel! Nola diteke hire arreba atso zahar naskagarri horrekin hitz egiten gelditu? Ezin zaidak buruan sartu!

821. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Berak badaki zergatik natorren, eta nik, agure honek, ni baino zaharragoa den beste batekin ezarri dudan ituna: abarragei heldu eta oreinkume larruak jantzi eta burua huntzosto adaxkaz koroatzea.

822. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

823. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

824. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Buka dezagun esanaz argitalpen honek lehendabizikoa zeharo desbaliatzen duela eta, horretxegatik, ez daitekeela gehiago ez argitara, ez errepresenta, era zaharrean.

825. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0012 Lur eman diezaiogun, beraz, landare zaharrari eta ongi etorria harengandikako aldaska gazteari.

826. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 KARNABA - Andretxo: Ziburu-ko arrantzale zahar batek kontatuta zekizkinat guztiok, baina, oraindik ez dinat amaitu.

827. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez dadila joan nirekin oraingo gerrara edo bestela lepoa moztuko diot. Nazkagarri txotxolo zaharra! Euliak baino ere indar gutxiago eta gezurretan hasiko ote da bada? Hitz erdi bat entzuten dudan unean, zazt! agudo.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 -Sorgin gaizto batek, bere sorginkeriez jarri nau honela erantzun zion atso zahar gezurtiak.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00285 g) Lau anaien adinek progresio aritmetiko bat osatzen dute, lau termino hauen arteko batura 18 da eta anai zaharrenak gazteenak baino sei urte gehiago dituela jakinik.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Bera geldi-geldi zegoen karroza hartan, jantzi zaharrak puskaturik eta zikindurik, begiak hutsunera begira galdurik eta goroldiozko malko luzeak ateratzen zitzaizkiolarik.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Nik hori entzunda, barrea eutsiz, haruntzago zegoen txabola zaharra sinalatuz esan nion:

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00081 Horrela, lehendabizi postulatuak emango ditugu, gero hidrogeno atomoari ematen dion erantzuna teoria kuantiko zaharrarekin konparatuko dugu, problema fisiko batzu erresolbituko ditugu, eta azkenean egitura molekularrarekin sartuko gara, eta hemendik kolorea, hau egiturarekin oso lotuta baitoa.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Lyonsek dioenez, Alexandriako ikasketa guzti hauek bazuten beste helburu bat: greziar idazle zaharren hizkera garbia gorde, garaiko aho-hizkuntzaren mordoiloetatik baztertuz (6) LYONS, Introducción... 10 or..

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 Bidaxune.- Gaztelu eta jauregi zaharraren hondakinak.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 JAUREGI ETA ELIZAK Horretan, Amikuzen badugu lehenik, jauregi zaharrak, urraturik dira zenbait, hala nola Gamuen, Garruzen eta Mitxirinan.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 Eliza zahar bat, San Nikolasen kapera, altxaturik izan zen jadanik 984an, Haranbeltzen.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0009 Beste eliza zaharrik ez dugu, orain zatika arraberriturik izan ezik, Garruzen, Domintxainen, eta Labetzen bezala.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0015 Eskulangintzaren ageri zahar bezain ederra.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0017 Gure arbasoen herri zaharra berritu behar eta aurrerantz eragin behar zaio.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0037 Biharamonean, ondoko baserri zahar bateko atso zahar bat besoa lotuta agertu zen.

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 Zer esaten didate, arretaz begiratzen badut?:
1. aiton zahar bat ikusteak:
2. ikastolako gelak ikusteak:
3. lurrean zakar bat botata ikusteak:
4. iturri bat jarioan ikusteak:
5. gaiso bat ikusteak:
.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0018 Harriz eginiko etxe eta karrika zaharrak.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 Mariano zaharrak erakutsiriko ohiturak, batzuk bederen, iraun zioten betiko, hitzaren indarra lekuko, ez bait zuen inoiz behin emandako hitzik ukatzen.

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Zaharrak galdu bezain laster, ernetzen zaizkio berriak eta Uztailerako guztiz haziak egoten dira.

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0099 Etxe zahar baten atarian eserita zegoen agure zahar bati galdetzea erabaki zuen.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Amona xahar batek erosi zuen kaxa hura, eta hantxe joan zen Rakrak sagua ere amonaren etxera.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0030 Baina zakurra alderatu zitzaion, braka zaharrak usaindu zituen eta atzeko hanka altxatzen hasi zen.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0073 Emen izugarrizko tresna zar bat dinbi-danba, ormak dardarka jartze añeko durundiarekin.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Baina ez pentsa!; eboluzio hori oso handia izan da, baina gaurko tresna askok eta tresna zaharrek itxura berdina dute.

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Gaur egun, baserri askotan tresna zahar asko erabiltzen dituzte.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Programak lor dezake zuzperdura europarra goi-teknologiako sektoretan, eta horrela kontinente zaharreko herrien garapen eta integrazioan lagundu.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Hala ere, beren lanbide edo profesioagatik (irakasleak, itzultzaileak, idazleak, telebista-irratietako aurkezleak etab.) arau horiek ondo baino hobeto jakin eta konplitu beharko lituzketen askok eta askok, egunero hontan hortatik haretara, hontasko, hartarako, honeri, hareri modukorik jo eta ke esan eta idazten dutela eta, ez da gaizki etorriko, eztei zaharraz gonbite berri egiteko arriskuaz ere, puntu horiei berriz ere ukitzea.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Ez da ahanztekoa, bestalde, ekialdeko euskaldunen izen zahar eta jatorra, eri, orokorrean onartzekoa, gure arteko erpuru (eri buru) eta eraztun hitz ezagunen iturburua.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Jokoa ez da errenta esan ohi zuten zaharrek, apostutik batzutan irabazi onik atera daitekeen arren, hortik bizimodu on iraunkorrik lortzea ez dela inondik ere segurua adierazi nahian.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0032 Baina noiz sortu ziren Ihauteriak? Ba... badirudi artzantza bera bezain zaharrak direla.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0026 9. Hiru anaien artean banatzen da 950.000 pezetatako herentzia bat: zaharrenak 2/3 jasotzen ditu; erdikoak zaharraren zatiaren 3/4 eta gazteenak gainontzekoa.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Abakoa oso tresna zaharra da, antzinatik ezagutua eta Txinan nahiz Sortaldeko lurralde gehienetan gaur egun oraindik ere erabilia.

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Soinu zaharrek, eztandek eta, tinpanoa urra dezakete.

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Nolakoak diren: Pila zahar bat barrutik aztertzen baduzue, hiru parte nagusi dituela ikusiko duzue.

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0082 Pailazo sudur gorria
zapata bat zaharra
bestea berria
elurra bezain zuri
dauka aurpegia.
Batzutan nigar bestetan irria
ijilijiji ajalajaja
indartsu dauka eztarria
alaitu nahi duelako
Euskal Herria.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0094 Leizezulo bat ikusi zuen tren zaharrak eta hantxe sartu zen tunela zelakoan.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0094 - Fiiit, fiiit!- egin zuen tren zaharrak.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Gizon zaharra da Joxe.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 - Satorrak? Eta bizirik gainera? Piztia gaiztoagorik horregatio!- diotse zaharrak haserrez.

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0247 Zuhaitz zulo eta etxe zaharretan bizi da Eguzkia sartu orduko hasten da ehizean: saguak, txoritxoak, tximeletak... oso osorik irensten ditu; eta gero, lixiripena egin ondoren, haien hezurrak, lumak edo eta ileak kanpora botatzen ditu ok eginez.

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0009 Euskal-Kantaurialdean agertzen diren materialerik zaharrenak (Diapiroetako triasikoa eta Gernikaldeko Jurasikoa, aparte utzirik), wealdientse faziekoak dira, hau da, Neokomientsea-Barremientsea denboratartekoak (Behe-Kretazikoa).

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Ez ezazu ahaztu... enbor zahar ahaztua naizela.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Bilboko itsas-portu zaharra Abratik San Antongo zubira hedatzen zen itsasadar-tramuak osatzen zuen.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 . Zenbait erakunde zaharren inguruan (Arantzazu, kasu).

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Gaurko abeslariek erromantzeak zabaldu eta ezaguterazteko egindako lana ere ez dugu ahaztekoa, poesia zahar hauek berriro kantuaren bidez jendearen belarrietara heleraziz.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Zaharrengandik ikasten dituzte gazteek, eta hauek ere inoiz katearen beste maila bat osatuko dute kontatzaile bihurtzean.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Kontsulak, beti ere merkatari zaharren edo entzute handikoen artetik hautatuak, bat, bi, hiru edo gehiago izan ohi ziren.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Lancre, Caro Barojak dioenez, sorgin aitorpenak lortzeko haurrek, zaharrek eta torturatuek esandakoez baliatu zen.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Teatro hau nondik ote datorren ikusteko, Hérellek aztertzen ditu Espainiako eta Frantziako teatro mota zaharrak, erlijio girokoak.

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 10. Igandean ikusiko dugun filma oso zaharra da.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 Semeak baietz, eta Maizkora iritsi zenean aitona zahar bat ikusi omen zuen.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Biok, kareharrizkoak izanik, Zelatuneko lepoak bereizten ditu, non material zaharrago eta biguinagoak ageri bait dira.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0007 Hazkundea, planta erregularreko hiri zaharraren (Erdi-Harokoa) inguruan gertatu da, eta gaur eguneko zabalguneetan altuera handiko eta oso pilaturik dauden eraiketa berriak ikusten dira.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0009 Bestalde, portu zaharraren zati bat atsegin-porturako erabiltzen da gaur egun.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Populazio-nukleo zaharra da, eta mendioineko egitura zuzenak ederki dirau gaur ere.

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Azken urteotan, herrian bertan nahiz inguruetan muntatu den industria ugariagatik haziera demografiko azkarra izan du, eta beraz, urbanistikoa ere, nukleo zaharra inguratua gelditu delarik.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 Nolakoa? (zaharra da eta ile luzea du); Baloi bat dut etxean / Nolakoa?,...

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Zaharra berriz, Hezkuntzaren praktika giza bizitzan aurkitzen dela esatea, baina berari buruz sortutako teoriak, zentzu zientifikoan, noski, mende eskasa besterik ez du.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Zaharrena Erramiro zen, baina garai hartako Nafar Zuzenbidearen arauera ezin zitekeen Iruinean errege izan, sasikumea baizen.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Frantses Iraultza (1789an) bilakatzen da garrantzi handiko aldaketa honen ardatz, zeren honek hausten bait du erreximen zaharra eta beraren sostengu ziren oinarriak deuseztatzen.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0097 Nolanahi ere, Frantziatik hedatzen da egoera zaharra izendatzeko Aintzinako Erreximena delakoaren kontzeptua hizkuntza guztietara.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Barruan mahai zahar batzu daude oraindik.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Eta zenbat horrelako? Gogoan al duzu antzekorik? Ezezkoan bazaude, on litzateke egunkaria eskolaratzea, egunkari berri nahiz zahar, eta publizitatea aztertzen hastea, zein eratara egina dagoen ikusteko.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Kapelu luze bat ipini zioten haurrek buruan, eta aterki beltz, zahar bat besapean.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 Kalkula itzazu P puntu horren koordenatuak sistema zaharrean.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Beti esaten zidaten zaharragoek saltsa non kazetariak han behar zuela eta sustraietara iritsi arte ez etsitzeko.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Prosobrankiorik zaharrenek maskor planospiral arraildunak edukitzen zituzten sarritan (ik. 5.2 ird.), baina ez beti, formari zegokiolarik, maskorrek aniztasun zabala bait zuten, egun gertatzen den moduan.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Tresna oso zahar bat da.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Txina zaharrean ere, orain urte asko, TXENG izeneko tresna bat jotzen zuten, oraingo harmonikaren antzeko soinua ateratzen zuena.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Herriz aldatzea, zaharren hiltzea.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 IPUIN ZAHAR.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0173 Artzantza eta laborantza zaharrenetatik hasita, aurrera jo zuen langile harek.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Xakea lau erregeen joku edo chaturanga-tik datorrela ukatu egiten du historialari honek, zeren nahiz eta oso zaharra izan, guk ezagutzen dugun pertsiarren shatrang (xake arrunta) baino berriago eta gaitzago baita.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Xakearen literaturan ezagutzen den ganbitorik zaharrena erregearena da: .

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Gela, liburu oso zaharrez betea zegoen.

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 Geltokian baztertutako tren zaharretan ere ikusi izan ohi dira katuak ehizean arratoi harrapatzen.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Zenbakien asmakuntza aspaldikoa da; zenbait ikertzailek dioenez, matematika gizona bera bezain zaharra da.

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Ching-Fu ez zen ikaratu, inor zerbitzatzeko zaharregia zela erantzun zuen soilik.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Enperadoreak etortzeko agindu zion, baina honek ezetz, zaharregia zela inoren menpean bizitzeko.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Gero, oihanean barrena, ikasiriko bidez iritsi ziren Ching-Fu zaharrarengana.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Elkarrekin lanean hasi ziren, kantak egiten, euskal kantutegi zaharra aztertzen, bide berriak nondik ireki zitezkeen deliberatzen.

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Jarrera kulturalaren barnean euskal kantutegi zaharra ikertzea eta berreskuratzea zegoen, euskal tradizioko kanta berriak egiteko.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Nazioaren osotasuna zainduko bazen, beharrezkoa izan zen, Mao Zedong-ekiko leialtasun baldintzagabekoa hots egitea, eta egin ere, politikan atzera-pauso handia adierazten zuen moduak erabiliz, egin zen, hala nola: nepotismoa, ahaide eta bezeroekin partekatutako boterea, ideologi kanpainen aitzakiatan egiten ziren alderdikeriazko borrokak; feudalismo faxistatzat jotzen dira gaur praktika horiek denak; horrenbesterainoxe gogoratzen dituzte horiek erregimen zaharraren ohiturak.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Bertaraino heltzeko, Urtarrilean, irla bat bezala erreka-besoek inguraturik zegoela, ebano-egurrezko piragua zahar bat akuratu behar izan nuen.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Ezagutzen den hurrengo katebegi zihurra jakintsu mailako paleogizakia da; baina ezagutzen den paleogizakirik zaharrena laurogei milagarren urtekoa da.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Beraz, ezagutzen den arkegizakirik zaharrenetik kausitu den paleogizakirik zaharrenera bostehun mila urtetako bitartea dago.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hezurdura zihurrik aurkitu ez den arren, Mundu Zaharrean zehar utzi dituen lanabesek horixe adierazten digute.

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Hauzorik zaharrenak ez zeuden defendatuak, eta hesiz inguraturik zeudentxoak basa animaliengandik babesteko zeudela dirudi, gehiagotarako ez bait zuten balio: gerra gizonengandik defendatzeko ez nolanahi ere.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0019 Hor doaz kalean behera Txanton eta Iker frenurik gabeko bizikleta zahar batetan.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Haien mintzaerak desberdintasun batzu ditu gaztelaniaz: hizki batzuren ebakieran, hitz batzuren zentzu edo esanahian eta dituen hitz berezietan (arabiar edo hitz zaharrak).

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Brujaseko portuko eraikuntza zaharra.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Ikusi duzuenez, kronika zaharren hondarren artean, egunkari orri bat ere, narriatu xamarra, aurkitu dugu.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gero, ahalegindu zaitez zeu ere, zeure herriko ohitura zahar, leienda, jai edota ospakizunen bat idatziz kontatzen.

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0103 Euskara oso zaharra da (Europako hizkuntzarik zaharrena) eta arriskuan dago baina bizirik dago eta gure nortasunaren marka da.

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0147 Modu autentikoak dira zaharrenak eta plagalak haien ondoren eta haietatik eratorriak.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Isilpeko konturik ere izan da Ostatu zahar honetan, eta ez gutxi.

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Pasatako kontuak izango dira, baina ez hain zaharrak.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Francisco Franco Bahamonde zuen hark graziarik batere gabeko bere grazia, baina haren izena aipatzerik ere ez zegoenez lausengurako ez bazen, noski PATXI TXIKIA, PATXI ZAHARRA, PATXI DEMONINUA eta halako beste mila ezizenez izendatzen zuten Ostatu honetako bilera ezkutuetan.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Bada, Patxi zahar hori azkenetan zegoela uste baino azken luzeagoa izan zuen, halere ezkutuko bilera horietako bat izan zen Ostatuan.

927. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 - Hemen irtenbide bakarra dago, esan zuen bilerako gazteenak aurretik Carrero bidali zen bezala bidaltzea Patxi zaharra ere.

928. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 Ostatuko sukaldetik atera eta horma zaharrekin hitzegiten balego bezala horrela zion: - Behar bada, itxita izan behar zuen iadanik.

929. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Herriko beste arrats apalian lau katu zahar anjelusian: bat maingu, hirur saltoka, sorginak pujes! zohaitza bidian, nik ikusi ditut amets batian, akelarre, akelarre gainian.

930. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0111 Espainian mintzatzen direnetatik zaharrena da.

931. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Pinturaren artea, idatzizko izkribua baino askoz ere zaharragoa da, eta bai Afrikan bai Europan, gizaseme primitiboaren arte piktorikoaren adibide harrigarri ugari dago.

932. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Hamabost urte zituelarik hasi zen lagun artean kantatzen kitarra zahar batekin.

933. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0319 JOKO ZAHARRAK

934. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0319 MATERIALEA: Egunkari zaharrak.

935. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 - Non beharko dira zaharrentzako egoitzak, hirugarren adinekoentzat plangintza bereziak etab.?.

936. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 - Apaiz Nagusia, eskriba eta herriko zaharrekin.

937. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Azal hori han legokeenarekin erantsiko litzateke eta zaharra alboetarantz desplazatuko luke (39. irud.).

938. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0051 Oinarrizko basaltiko harri eta sedimentoen adina teoriarekin ados dago, dorsal ozeanikotik urruntzen diren neurrian basalto hauek gero eta zaharragoak dira beste berriengatik desplazatuak izan direlako; Ondorioz, ez da arraroa gainean dauden sedimentoek eredu bera jarraitzea zeren dorsaletik urrun daudenak hurbilagoak baino laister metatu bait ziren.

939. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 III.4.3.9.1.- Onomatopeiak Hitz onomatopeikoek beren hotsen bidez, badirudi ekintza bera nahi dutela errepikatu, eta horregatik hizkuntzaren lehenetarikoak omen dira zenbaiten iritziz, izen zaharrak, sailean eta bere balio espresiboengatik Lafittek delakoekin batera sartzen ditu.

940. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 5.4. Honen alde mintzo dira, azkenik, bai Leizarraga zaharra, bai oraingo zuberera.

941. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0328 Aita Larramendi-ren obraren bitartez egin daitekeen gipuzkera zaharraren deskribaketa, ezinbestean ahula eta zalantzaz betea bada ere (besteak beste, orduan ere, gaur bezala, gipuzkerak azpi-euskalki desberdinak zituelako), euskalari ospatsuaren lana aztertzea bidezko iruditzen zaigu; batez ere, aldez edo moldez, bere jaiotza-hizkeraren azentu-ikerketa sistematikoa egiten lehendabiziko euskal hizkuntzalaria izan delako.

942. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 5.3. Erronkariera 5.3.0. Normalean, eta baita Mitxelenak ere bere euskalkien sailkapenean, azentuaren arauera (ik. An. Sem. J. de Urquijo, 1972); eta lehenagotik L. Bonaparte Printzeak funtsatutako irizpideari jarraituz ere (alegia: erronkariera, gaur suntsitua (nahiz Uztarrozen oraindik pertsona zahar bakarren bat atxematea posible izan, jatorki xamar mintzatzeko gauza), Erronkariko eskualde menditsuan erabili izan den hizkera batetik, eta Zuberoaren aldekoa bestetik, gauza bera, edo bertsua bederen, dira azentuaren aldetik.

943. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Testigu zaharren araura (aidilis edilis ordez, CIL1,7) ai, astiro, ae-ra pasatzen da, ae talde belare diptongala emanaz.

944. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0048 Ei duten formulek, mende horretan, era zaharra berrezartzeko ahalegin kultua adierazten dute.

945. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 Bestalde, sardoaren gisako isolamenduak euskaran ere belare zaharraren (ke/ki) iraupena suposatu zuen MENDEBALEKO ERROMANIAN.

946. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0091 Zeiñu/sinu (lat. signum), arraZtelu/arraStelu (lat. rastellum), zoru/soro (lat. solum) gisako alternantzietan lehenengoa, normalki, zaharrago eta jatorragotzat jo behar da.

947. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

948. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Euskaraz asibilapen hori gorra da (zubereran gaskoin-biarnoeraren eraginez ezik); gaztelania zaharrean z ozena zen, ordea, Jungemann eta beste batzuen aburuan ozenduraren galketa gaztelanian, agian, euskararen ukituari zor zaio, gutienez, Gaztelako ipar eskualdeetan, eta aro ez hain aintzinakoetan.

949. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gure xibi gazt. zahar xibia/jibia lat. sepiam eta errabia gazt. rabia fenomeno horren lekuko dira.

950. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Beste testigutza zaharragoak, seguraski, besteok: hobi c. arag. fovia lat. foveam, habia lat. caveam, ezkabi lat. scabiem.

951. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 da) -LL+l geminatu latinoa L bikoitza latinoa franko-probentzaleran laburtu egin ohi da, eta bestainbeste frantzesean (stellam fr. étoil castellum fr. zahar. chatel chateau fr. moder.).

952. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0005 Kornelio zaharra, elefanteen buruzagia errege ez dagoenean, larrituta dago: Istripurik izaten ez duten bitartean!.

953. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0029 Alde hemendik, zahar hori, marmaratzen du Rataxesek.

954. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Neguko arratsalde batean, Yela, familiako arratoirik zaharrena eta bere lagun Sanson untxia, dorre baten puntan zeuden begiratzaile bezala.

955. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Araba zaharra dantzan ikusi nahi al duzue?.

956. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 - Eta egun batean aulki zahar horrekin zatozkit, bestean zuloz jositako lapiko horrekin, herenegun grapaz betetako txongil horrekin....

957. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Oso emakume zahar batek ireki zion, adatsa bere inguruan haizeak eraginda dantzan zeramalarik.

958. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 - Gure etxea zaharra da.

959. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Falsarbabah zaharra bizitzari atxekitzen zitzaion enerjia guztiz, eta hortan ondo zebilen.

960. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 - Zeri deitzen diozu zuk paregabea - esan zuen zaharrak bere jenio bizian ohe erdian eseritzen ari zen artean.

961. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Mieliñoren ganbaran aurkitu zuen gabardina zahar bat jantzi, Ihauterietan erabiltzen zituen betaurreko beltzak eta bibote postizoa hartu eta tren-geltokira joan zen.

962. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 Nire anaia zaharrena azti ospetsua da.

963. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Kanpora irtetean, fraide zaharrak makila erabili ohi zuen eta nik oso gustora entzuten nizkion esaten zizkidanak.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Badaude zahar batzuk, beren adin handia dela eta, gauza berberak behin eta berriro aspertu gabe kontatzen dituztenak.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 Kartoizko kaxa huts eta makina zaharrez beteta zegoen.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 - Ez diet ba ezer berezirik aurkitzen - esan zuen azkenik fraide zaharrak.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 Baina Herio ordurako ametsen mailako hilezkortasunera pasatua zen eta ezin izan genion domina honi darion tximista morea jaurtiki, horixe bait da azti zaharra hiltzeko bigarren eta azken modua.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Lehenengoan huts egin dugu - jarri zuen fraide zaharrak jakinaren gainean.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0009 Lintze zaharraren hurrena umeak maite zituen gehiena Kepa Itsuak.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Mitxirrika zaharrak ere halaxe esan zuen.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Hain zuri eta zahar.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Hortik aurrera dena zaharra zen: txartelak ateratzeko makinek, hain zaharrak zirenez Victoria Erreginaren garaiko penikeekin bakarrik funtzionatzen omen zuten; liburutegia itxita zegoen beti; belaunaldi batzuk baziren txokolatea saltzeko makina hutsik zegoela; eta han, beheran, metro guztietako andenetan bezala, zulo sakon misteriotsuak zeuden.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Gumbrell agure zaharra, kobratzailea, Jones jaunaren osaba zen.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Orain dena traste zaharrez beterik zegoen.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Eskilarak, upelak, eta auto zahar bat ere bazegoen bertan.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Nik bat eduki bait nuen Pako itsasoko gizon zahar hura, hura bai zela benetako ugazaba.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Ikusi dituzun lauak eta barnetegi *barnetegi: ikasleak berton bizitzen diren ikastetxea batean alemaniera ikasten duten bi zaharrenak.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0039 Hartarako janzten zen izeba: Bata tankerako jantzi zahar bat burutik behera sartu eta lastozko sonbreru bat jartzen zuen buruan.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Izan ere, katutxo zuriari aurpegia garbitzen ihardun bait zuen kateme zaharrak azken ordu laurdenean (eta onartu egin behar da nahikoa ondo pairatu zuela); beraz, argi dago ez zuela bihurkeria hartan esku hartzerik izan.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Benetan, Dinah-k portaera hobeak erakutsi beharko lizkioke! Bai, Dinah, badakizu egin beharko zenukeela!@- gaineratu zuen, kateme zaharrari gaitzezpenez begiratuz, eta ahalik eta ahots haserreenez mintzatuz.

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Bordan sartu, eta zazpi pertsona aurkitu zuten afaritan: hiru gizon, emakume bat eta hiru ume, zaharrena hamabi bat urtekoa.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Sabunyuma gizon zahar bat zen, hainbat lan egindakoa, eta egun batean sastraka moztu behar zuela erabaki zuen, bere kanpamentua egin eta bertan bizitzeko.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Egun batzutan etxean geratzen zen, anfiteatro zaharrean, Beppo pasa zitekeela bera bueltatu ote zen ikustera pentsatu egin zuelako bapatean.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Ez zegoen inor bera entzuteko, zuhaitzak, txoriak eta harri zaharrak salbu.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 Proxpero berriz hantxe banku zahar hartan, kieto.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0088 Ez lorik eta ez nekerik korrika etxera joan eta hor heldu da bere eskupeta zaharrarekin.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Proxperorekin batera gauza asko hilko ote diren: lagun jatorra, leialtasuna, apaltasuna, umorea, hizketarako freskura eta irtenaldi zorrotzak, gardentasuna, herriko tontoa, , , euskalduna (euskara duena alegia, gaur egun hain gutxi gelditzen direnak), ohitura zaharrak, behi-perratzeak, arta txuriketak, belar-ontzeak, dotrinak, uztarriak, lotsak, lehengo ehiztariak, inozentzia, baserrietako gramatika, lasaitasuna....

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0007 PEDRO AXULAR (1556-1644) Hauxe dugu, noski, Etxepare, Leizarraga eta Oihenarterekin batean, euskal-idazle zaharren maisu eta aitzindari izandako gizona.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0011 Dakuskezunez, zaharrik apeztu nintzen eta zaharrik hil.

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0021 ERANTZUNA.- Bai autore zaharrak eta bai berriak izan nituen maisu, hala nola Aristotel, Seneka, San Agustin, Santo Tomas, San Basilio, San Anbrosio, San Krisostomo, Franzisko Zumel, Domingo de Soto, Ribadeneira, Martin de Azpilkueta, Doctor Navarro izenez ezagutua, eta batez ere Fray Luis de Granada.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Hala ere esan behar dizut, ene partez ahazturik gelditu dela auzi zahar hau.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0015 Ene amona xahar-xaharra zen, zimurrez josita, gorputz handikoa, eta enkaje gris zetatsu bat zeraman gainean.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 - Ni! Ni igoko nauk! Txakurreme zahar hau bizi-bizirik zegok oraindik!.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Egunkari zahar bat hartu eta bere orrialde horituak zoruan zehar banatu zituen, baita ohe, mahai eta aulki gainetan ere, narraskeriaren beldur edo, ordurako zoru eta altzari, denak hautsez beterik zeudela ahantziz, edo gogoratu nahi izan gabe.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Azpikaldeko uharka edo pantano berriak batetik, mendi gailur zurituen koroiak bestetik eta inguru berde zabalak ederki apaintzen zuten Matusalenen garaiko etxe zahar pilatuen kabi bildu-bildu hura.

996. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Herriko gehientsuenok ikusia dugu eta gure aurreko zaharrek ere ikusi omen zuten behin edo behin eta... Zelinarena bera omen da! Ez omen dago ezer igoalagorik.

997. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Gauerdia zen, eta zuhaitz zahar eta erraldoietako kukuletan haize ekaiztsu batek orroe egiten zuen.

998. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0017 Egun baten leku haietatik pasatzen zen erromes (2) Erromes Peregrino zahar bat, gelditu zen eta Eneko eta bere amaren etxetxu umilgo atea jo zuen: - Ez duzue edukiko ogi zati bat erromes pobre honentzat?- galdetu zuen zaharrak.

999. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0018 Eta bere zorro zaharretik oilo bat ateraz, Enekori eman zion.

1000. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0018 Honek oso pozik hartu zuen oiloa eta esan zuen: - Mila esker jauna! Eta zein da konseilu hori? -Ez zaitez irritsaren (3)Irris Ambición esklabu izan eta zurekin pakean bizi zaitez - esan zuen zaharrak.

1001. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0019 Eneko arineketan etxera sartu zen eta bere amari erakutsi zion erromes zaharrak eskeini zion oiloa bere eskuzabaltasunagatik.

1002. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0020 Umea, aitzitik, erromes zaharraren konseiluarena gogoratu zen eta ez zuen ezer esan.

1003. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0018 Lana arinago amaitzearren, kanpinadenda zahar batez egin zuen.

1004. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Bere adineko guztiak bezala, han zegoen bera adar baten gainean katagorri zahar bilakatu zai.

1005. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Hala bada, mutila bere etxera zetorrela, gau batetan, anaia zaharrenari astoa lapurtu zioten etxe berean ostatuz gelditu zen.

1006. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Andre zahar bat azaldu zen orduantxe ate ondoan.

1007. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Lazkaotik behera Senpe baserri aldera zihoala, gizon zahar bat topatu omen zuen, eta honi ere galdetzen omen dio ea gizona al den.

1008. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Behin, negu gorrian, paperezko soinekoz jantzi eta oinutsik marrubitara bidali zuen alaba zaharrena, saskia bete ekartzeko esanda.

1009. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0059 - Batzuk beti ijiji-ajaja egotekoak dituk, beste asko, ordea, elizako saindu zaharrak baino ilunago egotekoak.

1010. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bere txosnaren aurrean, makila baten arrimoan, gizon zahar bat zegoen zutik.

1011. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bere kopetako zimurrek oso zaharra zela adierazten zuten.

1012. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Eta honela hitzegin zion: - Aizu Txoan, badakit gure arteko zaharrena eta jakintsuena zarela.

1013. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 - Ez, ez dakit ezer - erantzun zion zaharrak.

1014. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Hasiera batetan ez nengoen oso seguru, baina Antton zaharrarekin elkartu nintzenetik, ezin dut esan gauza batetaz ere ziur nagoenik.

1015. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Antton zaharra oso ezaguna zen herrian, inork ez zekien zenbat urte zuen, eta ziur aski berak ere ez zuen jakingo; ile zuri- zuria zeukan eta ez zuen inoiz txapelik erabiltzen, begi urdinak eta txikiak, bizarra ere zuria, eta azala nahiko zirmurtua.

1016. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Abarka zahar batzu jantzi ohi zituen oinetan, bera bezain zaharrak.

1017. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 Han, gure aurrean, kristal mordo bat eta baloia denda barruan ikusten genituen; alboan, atean, Antton zaharra amorru bizian begietatik sua zeriola.

1018. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Isilik!- oihukatu zuen Antton zaharrak -. Nik ongi dakit nork hautsi didan kristala eta nahi gabe egin duela; baina inola ere ezin dut gezurrik jasan.

1019. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0038 Beste alaba eta seme zaharrena aitaren beso azpian zeuden ezkutaturik, erdi lotsaturik, tutik esan gabe eta lurrari begira denbora guztian.

1020. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0061 28- Aiton zaharra hasi da Txibiribi bonbon liburua amaitu duzu.

1021. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Ate haundia zabaldu eta txarraka-txarraka barrura herri hartako amona zahar guztiak.

1022. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Halako batean, aldare aurrean zuriz jantzita dagoen gizon arraroak maniobra arraroagoak egin ditu eta amona zahar guztiak zutik jarri eta txarraka-txarraka han doazela aurrera.

1023. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Jauna hartu dute amona zahar guztiek.

1024. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Kis eta kas! Kis eta kas! Eta eliz barruko atso zahar denak ijitoari begira.

1025. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Hemen ez dugu lapurrik behar! - Ez gitarrarik! - Ez txorrozkilerorik! - Sartu denak hegazkin zahar horretara, eta hanka hemendik! - Xaxa, Pinto! Xaxa, Troski! Heldu ipurditik.

1026. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 Ua-ua-ua-ua-ua-ua-ua! Hasi zen garraxika gure Luma Gorri indioa, aizkora biziki astinduaz, Txorrozkileroak aizto zorrotzenak esku banatan, panpina prest gitarraz kolpatzeko amona zaharraren bizkar okerra.

1027. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 Halako batean, marmarka hasi zen gure amona zaharra: - Panpinatxo, panpinatxo, nire gaztainak atsegin? Hartu, nahi dituzun guztiak, har itzazu, hartu! Ez dizkizut saltzen.

1028. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Eta amona berriro aspaldiko beste historia zahar haietako bat kontatzen hasten zen.

1029. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0053 Eta bazekien, bestalde, aldamenekoek eta teilatupean bizi zen Frau Lederer andre xaharrak edaten zutela, ikusiak bait zituen.

1030. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 - Baina ez naiz inoiz hain zaharra izango.

1031. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Karli mahai borobil haietako zahar guztiei begira zegoen.

1032. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Badituk hamabi urte haurdun zegoela, eta gaur eguerdian izan omen dizkie nobedadeak Etxeberriko baserri zaharrean.

1033. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Gure herrian ere bene-benetako mogida sortu zen, eta era guztietako jendetza bildu zen udaletxeko areto zaharrean; esamin guztietan hitzik egin gabe irauten duten ikasle alferrak, telebistazale babotuak, arkakusoen domatzaileak, euli harrapatzaileak...

1034. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Ez da egia izango! Mutikoari oheratzeko garaia heldu zitzaion eta oraindik lehortu gabe zegoen egunez jantzitako gabardina zaharra.

1035. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Gure Martin zuen antzekoa balitz bai, hori eta gehiago eskatuko luke baina ez, gabardina bustia jantzirik oheratutako mutikoa beste kasta batetakoa zen eta hitzegiten hasi eta hara zer esan zion Urtzi jainko zaharrak bidalitako Mari Onari.

1036. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Ezer gehiago ez? - Ez dakit nola esan... Urtzi jainko zaharraren ondotik bazatoz ezagutuko dituzu nire aita eta nire ama.

1037. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Banoa! Eta argi printzatik gora, lehiotik barnera, elur maluten artetik, Martintxo Mari Onaren eskutik helduta Urtzi jainko zaharraren izartegira joan zitzaigun, bere gabardina bustia eta guzti.

1038. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0024 Osaba Jabierrek, eguraldi txarra zegoenean, ipuin eta historio zaharrak kontatzen zizkigun.

1039. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gure basoko azeri zaharrak ere nahiko kezka bazituen.

1040. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Gure basoko azeri zaharraren etxean gaurko familia onenetan gertatzen den gauza bera gertatzen zen.

1041. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Baita harea gehiago, ohol eta zerrote batzu, kotxe zaharren karrozeria, hiriko lantegi batetako plastiko belakitsuen hondakinak eta zuhaitz enborrak, hartz ikuzleak gora igo zitezen, ekartzeko ere agindu zuen.

1042. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Bera da ongi pentsatu gabe bere dirua gastatu duena; linterna xahar hori erostekorik ez nion nik esan!.

1043. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 - Ez da linterna xahar bat hau - nik garrasika.

1044. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 1. BOTADUN KATUA Behin batez oso gizon zahar bat bizi zen. Oso gaixo zegoen. Laister hilko zen.

1045. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 ZAHARRA: Semeak! Semeak! (badatoz).

1046. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 Zelai artean etxe zahar bat zegoen. Etxe hartako baratzara joan ziren. Eta perrejil artean egon ziren lasai.

1047. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0053 Begira zer nolako gangorra! TXAKURRA: Gangor zahar tente bat... begira nere belarriak! OILOA: Aza baten hostoak dirudite... TXAKURRA: Irabaziko dut! Guau guau guau.

1048. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Idi zaharraren pazientzia ez da aski egunero oilo berritsu hoien zalapartak onez eramateko.

1049. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0017 Emakume xaharrak lanak eginda zeuzkan eta aurreko egunean bezala esan zion Mari Xorri, soineko hura ondo ezkutatzeko.

1050. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Ez zen ahaztu hainbeste lagundu zion beste emakume xahar hartaz ere eta, behin azaldu zitzaionean, enpeino handiak egin zizkion egun hartan bere ondoan ikusi nahi zukeela esanez.

1051. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Emakume xahar hura Ama Birjina zen eta, esan bezala, Mariari ez zitzaion gehiago azaldu.

1052. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Horrela aldi batean hizketan egon ondoren, andre zahar hark barrura pasatzeko esan zion besteari.

1053. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Andre zahar hark ez zuen hori nahi inola ere, baina azkenean bestea berarekin atera zen.

1054. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Andre zahar hura eta sukalde hartan ikusten zituen gauza asko ez zitzaizkion batere itxura onekoak iruditzen.

1055. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Gauerdi inguru izango zen andre zahar hura sukaldera etorri zenean.

1056. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Neskame zahar hura ez zen bitartean isiltzen, galdetu eta galdetu: Zenbat seme-alaba zeuzkaten, senarrak zein ohitura zeuzkan, zenbat neskame eta morroi bizi ziren etxean... isildu gabe!.

1057. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Bere muturra gora begira jartzen omen du, eta aspaldi aspaldiko kantu ulua botatzen omen du: talde guztiaren abesti zahar, triste eta misteriotsua.

1058. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Hauek egur zaharrez eta bidoietako metalez eginak ziren eta ilaran jarririk kale antzeko zerbait osatzen zuten, etxe nagusitik zerbait aldenduak.

1059. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0032 Eta sasien artetik andre zahar bat sortu zen.

1060. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0043 Autobusaren geltokiko emakumeek ematen diotela beldurrik gehien mihi zorrotza dutelako, baina gainantzekoek aitona zaharren utzikeriaz hartuko dutela praketan putzua eta ez direla berarekin sartuko.

1061. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Zaharrena, zaharrena...! Atea jotzeko ez du horrek zer ikusirik.

1062. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0060 - Zaharrenak hitzegitea hobe du beti.

1063. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0070 Baina txolarre zaharrek haserreturik: - Laster, tximeletek lurra estaltzen dutenean, ez duzue barrerik egingo! - Zergatik?- galdetu zieten txolarretxoek.

1064. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0010 Andre zaharrak, eskua luzatu zuen eta Tomen alkandora ukitu: - Orain, ordea, ez duzu bero askorik.

1065. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Gela liburu oso zaharrez beteta zegoen.

1066. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Magoa zaharra zen, sudur konkortua eta begizulo handiak zituen.

1067. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Orduan Erroma oso hiri zaharra da, ez da? - Ez ahal dakizu, ba, Erromaren historia? Kontatuko dizut: Jesus Belenen jaio baino askoz lehenago Numitor izeneko errege bat zegoen Italian.

1068. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Odol ustutako gorputzak untzigainean, itsasuntzia suntsiturik, gizon alproja hura ganbarotea bipildu eta gure kapitain zaharraren jantziak soinean zituela ikusi zuen.

1069. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0077 Mokoxok egin zuen une hartan, bere nagusi maitea, zaku zahar bat bezala eramana eta itsasora jauzia ikusi zuenean...

1070. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Ongi etorri, gizon arrotza!- agurtu zuen agure zahar eta zimel batek, jende mordoska bere inguruan zuela -.

1071. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 Agure zaharrak, begirada zorrotza bota zuen bere inguruan...

1072. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 Agure zaharrak, berak, gauza bera egin zuen eta batzordekide batek eskainitako magnetofoi bat eskutan hartu zuen...

1073. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Lehenik zakur zahar bat aurkitu zuten begi triste ilunekin jatekoren baten bila.

1074. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Esan, esaten dugu hori; baina nola lortu? - Hasierako erbi zaharrak hartu zuen berriz ere hitza: - Umerik mundura ez ekartzea litzateke hoberena.

1075. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Isilune baten ondotik zaharrak atera zuen hitza: - Zer derizkiozue horri? Axelkori isilik egoteko esan diogu... baina nere ustez arrazoi du.

1076. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Badoaz ohera eta mutikoaren oheko egur zaharrek hotsen bat atera zuten etzatean.

1077. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0137 Kontu haundiz ibili zen gazte dohakabea, baina ohezurak * zaharrak ziren eta betiko hotsak atera zituzten.

1078. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 Bizitzak ohizko bide zaharretatik jarraitzen zuen.

1079. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Makilagintzarako gairik onenetakoa, gaztain txertaka izaki noski eta horra non ikusten duten gaztainondo zahar bat ingurua txertakaz betea duena eta gerria huntzez josia.

1080. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Huntza, zuhaitzetik zuhaitzera zihoan zuntoi berriak bilatu nahirik, lianak, belartzarra belaunetan gora, larra, elorriak, asunak, ote mototsak..., baina sartu ziren nolarebait gaztainondo zahar haren oineraino.

1081. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Aparteko itxura gabe irten ziren, eta geroxeago ohola atze aldean harturik, SOROBURUKO ganbararaino heldu ziren eta hango saietera zahar batetan ezkutatu zuten beren pitxia.

1082. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Gero, zaharragoek hartzen zuten ardura.

1083. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Ez zegok hizki zahar hauek ulertzerik - esan zion Julenek azken ahalegin bat eginez -.

1084. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Kaletik atera-ala, artzain zahar batek ur bedeinkatu ttanttoz bustitzen du artaldea, Jaungoiko onak eritasun eta eguraldi txarretatik zain ditzan.

1085. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Otxanda eta Ixtebe, ostera, askozaz emankorragoak ziren eta Eneko beren anaia zaharrena ta buruzagi bezala miresten zuten.

1086. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 Gurditxo astun bati bultz eginez teiletxe zaharrerantz zihoala, zelaia bukatzen zen lekuan, kamioi berde bat ikusi zuen.

1087. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 Gizon hark erloju zaharrak konpontzen zituen eta oso jantzia* jantzia: jakintsua zen lan horretan.

1088. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Hartu zuen sutegitik * burdin zahar bat eta nagusiari erakutsiz: - Ikusten duzu hau? Arotza zara zu eta ulertuko duzu: burdinarekin irabaziko diot nik apostua. Ikus nola!.

1089. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Ikusten zuten guziek barre egiten zioten: - Burdin zahar batekin irabazi nahi dik apostua! entzuten zien esaten hango jendei.

1090. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0150 Kixketa * jo eta honela esan zion: - Gure adiskidego zaharraz oroiturik intxaurrak ekarri dizkiat. Ireki ezak mesedez atea.

1091. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Han zegoen Baseek, zakur zahar grisa, lehenago hortzak erakuste hutsarekin Letagin Zuri lurrean etzanerazten zuena.

1092. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 - Baina islandiera zaharrez idatzia.

1093. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Horrela ba, sartu nituen alkandora bi nere intzeruzko intzeru: ehun gogor bat. Belak eta, intzeruzkoak ohi dira sakel zaharrean eta Manthatan-dik irten nintzen.

1094. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Hogeitamarren bat urte izango zituen, baina zaharrago ematen zuen, aurpegia zimurtua zeukan eta.

1095. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Amatxori eta aitatxori izugarrizko tristura sortuko zaie; gerora itzuliko naiz, zaharrak direnerako, amona bezala, eta aberatsa izango naiz, hegazkin handi bat izango dut, auto handi bat eta alfonbra bat niretzako bakarrik, eta han tinta botako dut, eta izugarrizko poza hartuko dute ni ikustean.

1096. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Orduan, ondoko gelan sartu zen eta Geppetto agure zahar hura, erabat sendaturik, garai batetan bezala, gazte eta umore onez aurkitu zuen; berriro zur-langile bihurturik, lorez, hostoz eta animalien burutxoz marko eder bat diseinatzen ari zen une hartan.

1097. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Zer gertatuko zaigu guztioi Grichak eta Sachak etxeari su ematen badiote? Egin kasu eta jaits. Jainkoaren eta saindu guztiak arren, entzun heure aitta zahar honi eta egin eskatzen diatena.

1098. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eguberri-Agerkunde jaiek Jainko gizon eginaren agerpena argiaren irudian ematen due; eta Jaunaren Aurkezpenean, Kandelario egunez, Gabon-jaien azken-oihartzun bezala, argiak leku berezia izaten du, Simeon zaharrak Jesus haurtxoa esan zuena gogoratuz: Atzerriak argitzeko argia.

1099. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0019 Urtetan marrarik
ezagutu ez duten galtzak
soka gorrizko gerriko merke batetik
zintzilik...
aspaldian ihartutako
larru lehorra estaliz...
goma lodizko neguko
oinetako zikinak...
izerdi ustelduaren
kiratsa aidean
igeriz...
lurreko aulkian
ikusi zaitut
eseririk,
Manuel Becerra metro ahoko
biztanle, poeta,
igarle eta bisitari...
Ya, Diario 16/ As, Dicen edo El País
zaharrak ipurdipean;
ez zaizu ajolik, zeu bait zara
zeure munduaren berri.

1100. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Ihesi berri da egunargia,
karnaba kanta lotara doa,
habeen egur zaharra eta
sasiaren txorten oraildua.

1101. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0148 Zulo honekin
egun zahar legor
piztuko da
mila pertsonen infernuko sua.

1102. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0150 Trinbili ta tranbala
pattar botilatik tragoa
zigarriloa
zigarroa
kehea
ta tximiniko sua
zotzak
komentuan aldare pusketak
ta sua periodiku zaharra

1103. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0160 Harri uler ezina,
katedral zaharretako harri kastatua
euriak eta aizeak gizaldietan zehar ondatua.

1104. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

1105. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Hemengo enparantzan zen hura,
lehenengo udaletxe zaharraren ondotxoan,
ia sarrera gisa dauden eskaileretan bertan.
Hantxe.

1106. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0040 Ez dute, gaur, hitzek
arku zaharraren ironia,
ahantzi baita
esanguraren kondaira.

1107. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0051 Harrobiarenak ez dira
garraisi lehorrok:
mailuarenak baitira
muin hautsietan barreiatzen,
otso zaharrak, gose,
hotsaren errondan bailebiltzen...

1108. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0150 Nork behar du gizonik zerbaitetarako?
Eskuak sano dauzka, ez da oraindik oso zahar.
Nork behar du gizonik zerbaitetarako?

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 Gauza hauek ez dira zaharrak.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 John, osaba zaharrenak, lursail bat utzia zidan ondaretzat, Epping inguruan, hogeitamar libera inguru ematen zituena urtean: eta nik luzarorako errentan emana nuen Zezen Beltza delakoa Fetter zeharkalean, beste hainbeste ematen zidana; ez nuen, beraz, inolako arriskurik familia parrokiaren babespean utzi behar izateko.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Zeren eta,(esan zuen) bost yahoo artera berrogeitamarrentzat beste janari botatzen baduzu, bake-bakean jan ordez, elkar larrutzeko prest oldartuko bait dira gainera, dena beretzat hartu nahi izango duelarik bakoitzak; eta horregatik, morroi bat bidaltzen zela haien ingurura kanpoan jaten ari ziren bitartean, eta etxean zeudenak lotuta edukitzen zituztela halako tarte bat utzita elkarren artean; zaharrez edo istripuz akabatzen bazen behi bat, houyhnhnm batek bere yahooentzat hartu ahal izan aurretik, auzokoak taldean etortzen zirela harrapatzera eta, gero, nik deskribatu bezalako borrokaldia gertatzen zela, atzaparrez egindako zauri izugarriekin bi alderdietakoen artean, nahiz eta gutxitan izan elkar akabatzeko gai, guk asmatu bezalako heriotz tresna egokirik ez zutelako.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Zaldiketari zaharren zango trankatxak zituen eta ezproinak aldean dituztela lo egiten dutenen ibilera, eta uzkiaren inguruan maskor lakar bat sortu zitzaion bizarginpenka baten gisakoa Burnipurdi izengoiti ohoragarria merezi izan ziona.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0199 Egun haietan enfasi berrituz errepikatua zuen bere esaldi zahar bat: Ni zaharturik, gaixoturik, nekaturik, desengainaturik, esetsirik, belzturik eta gaizki ordaindurik nago.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Inguruan, jauresten, errege, gizon zahar eta antzineko budak zeuzkan Maisuak.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Soldadu zaharrak marmar egin zuen ahopetik, eta orduantxe ohartu zen lama aurreneko aldiz hura ere hantxe zela.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Handia izatera jolasten harrapatu duten umea bezain lotsatuta zirudien soldadu zaharrak.

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Zaharra naiz, baina ez grinik gabea... Gauzen Kausan pentsatu behar dugu.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Eseri egin ziren, lamarengandik ez oso bertan, eta, piska batean entzuten egon ondoren, nargile bat pasa zuten: Day and Martin botila zahar bat zen uraren ontzia.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Gure auzoari, berriz, itzali egin zitzaion bizitza, hori esaten zuen behintzat gure amak, eta horregatik aldegin omen zuen Antonio gure anai zaharrenak hamazazpi urte doi zituela, esaten omen zuen hemen zer eginik ez zegoela, etsita zegoela bere jaioterriarekin, eta ea Jainkoak mixeria hura nahi al zuen berarentzako, ea zein Jainko klase zen hura.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Hau leku abrea! esan zuen mertzenario zaharrak utzi berria zuten harana gogoratuz.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Wei Lie Deshang eta mertzenario zaharra palazio nagusiko leihoan jarri ziren, haren loa zaintzera.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Lehenik logela; paretak zulo guziekin, laukia, kolore meheak, sapaiko argi zikoitza, lehio hertsia, kanpotik datorren airea, zola, ohe zaharra, zenbait arropa gainean, kadira xinple bat mahain baten aintzinean eta bera aulkian eserita logela dibujatzen ari ate zerratuaren parrean.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Goizaldera, ate hertsia, parrean dagoen mahaian eta aurrean begiralea aulkian eserita marrazkitzen ari, kadira xinple bat jarlekutzat, zenbait arropa ohe zaharraren gainean, kanpotik datorren ihintz freskoa, tanta umiak, lehioa burdin behatzekin, gaineko argi zikoitza, kolore meheak, laukia, paretak zulo guziekin kolore ainitzetan.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 bikote zaharra Ametsean galdua doa Anarengana; amets hori burutik ezin ken; itsas ondoko hiri baten parte zaharrean, kale txikien borobil makurtuan zabalduz doan ibiltze horrek Anaraino eramaten aldi oroz.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Ana eta Joseba, biak gazteak, libre oraino, bainan bikote zahar bat iadanik; xumekerietan hartua, itxuretan itzatua; biek hondartzan asperturik uhaina itxoiten besteari aipatu gabean.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Ezkonberri ta eskindabiarren ugarteraino heldu naiz, eta mutil zaharrontzat ere ez dago gaizki Mallorca.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Estelric, mailorkar idazleak honela esan du: Nere belaunaldiko askorentzat, hil aurretik eta ezagutu gabe ere, ipuin zaharretako gizaki bat zen...... jakitez eta tristuraz betetako gizona...... jatorri madarikatu baten azken kimua.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Artxidukearen urruti-mina Giotto, Brunelleschi, Savonarola, Machiavelli... eta hamaika gehiago topa zitzazkean gure gizonak Florentzia-ko kaleetan, edozein ilun-bistetan istoria zaharretik iges eginda.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Bidean gora abiatu dira, amona-bilobak, gazteak aurren eta zaharra, gaixoa, arrastaka ondotik, ahal zuen bezain agudo, hirurok ere larri, purra eta purra etengabe.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Gau beltza etxera orduko, negar zotinak izkutatu nahirik semea (bietatik zaharrena eta mutikoa bait zen), biharamunean egunak argituko zuela eta ondo aski astinduko zituztela bazterrak esanaz elkar animatzen zuten sukalde zokoan.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Baina, baina...... ez haiz konturatzen ala!! Ez diagu eguzkirik!! Goizeko zortzirak eta gaua oraindik!! Zoratu egin behar nauk!! Jaungoikoak zigortu egin nahi gaitu!! Erruki Jauna!! Barkaiguzu!!, oihuka ziharduen agure zahar batek Peio Marirengandik gertuan.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Geroago etorriko huen agure eta atso zaharrek kaleetan ikustean, Jaungoikoak hire aitari kendutako bizia zergatik hain luzaroan konserbatzen ote zien galdetzea.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Baina Teresaren amarekin egon eta gero, galdera asko egin dizkiat hortik, azkenekoak zuen neskame zaharrari.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Haltza zaharren gainetik ibai ttikia ibili nuen, bere sorlekuraino, eta sagasti soilduak, ikusi nituen eta urritzak eta mizpirak.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Jendeak ez zuen ongi ikusten gure mahaia, baina pilotaria gustora zegoen ijito haiekin ingurune haietako historio zahar eta gutxi ezagunak konta erazten, bereziki hauek baserritar lankorrak engainatzeko zuten abileziaz.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Bere anaia Daniel, bera baino sei urte zaharragoa, argala eta luzea, eta bere arreba Judith, bera baino urte bi zaharragoa, ile beltz eta ondulatuduna, eta ilea bezalako beltzak ziren bere begi handiekin, alaia eta argia.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0006 Esan dezadan, bukatzeko, Izaroko ondamenei buruz txalupan eraman ninduen arrantzale zaharrari mintzatzen ari nintzaionean, zehaztu zidala: Bai, noski, Euskararen fraileen komentua, erdararen bonbarderuek apurtua.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0026 1) Orduan farisauak etorri ziren, Euskal Herriko mendien oihartzun guztiei oihuka: 2) Euskara, horren hizkuntza zahar eta hauskorra, hobe genuke museo batetan ixtea, bitrina baten barruan iraun lezan, 3) holan, hizkuntzak baltsamoz momifikatzen dituzten espezialistek gidaturiko bisitetan, ikusten ahalko zuten gure ondorengoek.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0060 Negarretan ikusi dut bide zihorra pasa nahi zuen zahar bat, kotxeak mihia erakutsi dio eta farrezka hasi da, (...).

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Hilaren 6an, rulotak eta kotxe zaharrak hartu, eta Perthus-eko mugatik igarotzen ziren Frantziara, seme guztien puntuak kobratzera.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 : (...) egia da; oso ongi entzuten da andre zaharraren telefonotik 12. kotxearen turuta.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0050 Andre zaharrak ezingo du itzali.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Segituan ezkondu ziren, eta ezteietara Svenen adiskide zahar guztiak azaldu ziren, otsoak, hartzak, kattagorriak; txoriek, berriz, ezkon abesti eder bat abestu zieten, denek batera.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Han ikusi zuen bota zahar bat.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Bidean, han aurkitu zuen aitona zahar bat.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 KANPOSANTUKO AZAK Herritik hurbil zegoen etxea, bide ertzean, ezkerraldetik; bizitza bakarreko etxe zahar handi bat.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Etxe zabal bat zen, zaharra, eta erdi eroria.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Urrundik begiratuz dorrez koroaturiko gaztelu zahar bat zirudien; bazuen ondoan urtegi bat, errekako uren biltoki; ola tzar bat, harrizko zutabe erraldoi batzu belar artean erdi itoak; (...).

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre