XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Pedro esan eutsan kalerako yagita, koronel zangar baten odola eztabil alperrik nire zanetan.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, aurrera Mari-Pepa bizkorra eta aspaldian bere zai eukan eta yateko gogo ederragaz Kalistro.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. (Asarre xamar) Deizayok nai badek; ni ez nua peseta pagatzea iru minutuan nagusiarekin itzegiteagatik, eta ori zortzi ordu arren zai emen pasa-ta.

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Nork esan dizu zortzi ordu arren zai pasatu bear dituzula?.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 URR. (Baserritarrari) Emen daukazu nagusia aspaldian zure zai.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Au geroago ta aundiyago, Aitormenean irabazi geyago izango dezute: damutasunak zaiñ samiñ eta emaitz (1) frutos gozoak ditubala ondo esaten da.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 Jetxi zan bat trenetik eta Barrtolo'nera iritxi zanean an zegon bestea astoarekin zai jarrita.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Eta orietxen zai naukazu.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Gogoz eta buruz eta zaiñez indartsua, zailla, gogorra.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Orduanttxen, barrendik oju aundi bat atera zan: ¡Aurrera nagusiya!,¡atzera bere zayak!.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Zai ba bata bestiaz aldatzeko; bi ume neurriz gañekotatik bi gizon lau-lauak daterazkitzuteke.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Bitartian oitura charrak zañak luzetu ditu ta zubaitz zartuaren antzera, zañ indartuak daukazki.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Tartean, Ganich akituche zelarik, hartzen zion turruta eta, begiak kamporat jalirik, lephoko-zainak tiran tiran emanik, ithoka ari zen hura ere....

25. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi, Oi, Katalin, zer dira hauk? Zain handia bezain zailak iduri dute; hertze luzea bezambat luzatzen ere dira.......

26. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Zûskeia. - Huntz hosto edo chira zaiñ edo zangoa.

27. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Hortarik lekorat, ez duzu zauriaren idortzeko lana bertzerik izanen, huna zerekin: Baba ostoarekin edo belar beltzarekin edo bortz zainetako belarrarekin edo hobekienik orkatch belarrarekin.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Zainen pausatzeko ez omen da erremedio hoberik.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aralar ondoko erritxo onetan ere batutzen gera iñoiz zenbait abertzale erritarrak, alkarri azaldutzera gure asmo ederrak, argitaratuaz nun nai ta prest gaudela erakusteko gerala zañak euzko-odolaz, beteta dabilkiguzanak.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Endaz eta jayetzaz persitarrak ziran Aton eta Senen, ziñopa ospatsuok, eta Deki kaisarraren agintzaldian ixuri eben euren zanetako odola kistarr-siñeskuntzearen alde, ez euren aberrian Erroman baño.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Oyartzun'go emakumiak! Zuen zañetan euzko odola damakizuten ezkero ez ukatu, ama Euzkadi'ri zuen laguntza.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jakiteak noizetik noizera ez deramala haizeak haren lana, zainak phizten dazko izkiribazaleari.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bada zango luze anitz zain guti dutenik.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laster sinhets-arazi zioten Alamaneri debaldetan asaldatuko zituztela bazterrak, ez zutela heien ganik deus ardietsiko, ihardokiko baitzuten beren zainetako odol guzia ichuri arte.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Uste diat emengo berrik jakiteko onezkero zaleturik eta zai-zai egongo aizela.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Beraz, zai... zai.

42. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Ene Jesus maitea! Esku ta oin gurutzean josten zaitue, zanak urratu ta azurrak askaturik! Au zure zaurtako odoljarioa! Ta ori, Zeu gizadiaren Erosle zareala!.

43. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Zain daukagun aberrira jaso dagiguzan geure begiak, geroago ta geiago urreratuz goaz-da.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Gaztiak salto eiñ eban legorrera, lagunan zain gelditzeko, ta batela aldendu zan beste legor-una baterutz.

45. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta ikaraz beteta, jarri ziran begixak batu barik egun-sentixan zaiñ, andik urriñera iges eitteko borreruok jaiki baño len.

46. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Fraille gizajua, atia itxi eta aren askan etzitzen zan artian, zeruko laguntasunen baten zain narrua salbatzeko.

47. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Kistoren ikasle irautearren, pozez sanetako odola izuri eben.

48. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - (Beti atetik nor sartuko zai ara dijoa LETRADU jauna agertu ala). Sar zaite Letradu jauna. Zurekin bazkaldar guziok osatu zerate. (Agurturik) Ongi etorri. Nai duzutenean bazkaltzen asiko gera.

49. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Bañan noan! Etxean zai dauzkat-eta. Astelen arte! (abituaz).

50. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Oraintxe esan dezu egi aundia. Lasago bizi zera gu baño. Ordu erdi ontan zai naukazu.

51. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Petri[killo] - Gaizki ba dator aski dezu medikuarengana joatea. Ori dezu onena. Zoaz bada lenbaitleen. Ni lanez buru gain nago ta jendea zai daukat; beraz...

52. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Ni ez naiz emendik joango, zu Txina'n sartu zeran ala ez jakin arte. Itxasoan egongo naiz, beti, zure zai, nerekin etorri bait-ziñan...

53. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0394 PERU - Emen bertan edo sagardotegian.
MARIXA - Enazak zai iduki, e?
PERU - Ez, ez, ez. Goiz etxeratu bear degu.

54. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Maitasun! Gorroto! Poz! Iguiña!...
Zaldi azkarrak aztal didate biotz-muiña.
Zer det adiskide? Zer, etsai?
Zerk nauka maite dedanaren ate-zai?
Nork bultzatzen dit gogoa,
iguin dezadan nere etsaiaren alboa?

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Nolanai ere euskaldun odola zeraman bere zaiñetan Sor Maria beneragarriak, bere amaren partetik.

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gartxot alakoxe zulo batean kuxkurtuta loaren zai, barruko mikaztasuna ito eziñik; ezin zuan iñolare lorik erakarri.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Gartxot zuri-zuri zetorren, zañetan odola oztu balitzaion, il-bildurrez dardarka.

58. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Tranbeko zentralaren aurrean bi bagoi jarri zituzten bide zabalean zearka, ta barruan eizeko eskopetekin dozena bat gizon zai.

59. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

60. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 (...); beren ixkilluak apuntatzen zorroztutako ezten-begiratu aiekin beti zerbait zulatzeko zai.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Guardiazibillak beren fusillekin, zai.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Paul'ek zain gaiztoko berri sumatu du.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Zuzentasunaren buruntza daukat orain zai; ta Yaunak, ebazle zuzenak, emango dit egun artan (2 Tim IV,5-8).

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Cneo ta Cayo an zai eskutatuta, errugabe ori arrapatzeko.

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Amabi urte zeramazkien erromatarren mende, une larri arentxen zai.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Gure mendietako erreka garbietan ikusten nitun eta nere amets gozoetan zure musu gartsuaren zai ninduzun.

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta Odise igunkari aipatua, urrera etorririk, aren zai zut geratu zan.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Onenbestez, gero, ollaritea baño len yauretxean ziran, egatzaren gain zeuden barrandariak Ebron'go muñoak argitan zuritzen noiz ikusiko zituten zai.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero auxe da gure eginbidea: alik eta garbien bizitza ontan irautea, gerokoaren zai, arean.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Besoak zabalik zai gelditzen zaik ire lagun zar.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Barru guztia zure erantzun zai irakiten gelditzen zait.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Elkar-izketa onen zaina eta muina gogoaren ezilkortasuna eta emengo bizitzaz aruzkaldeko bizitza dira, ain zuzen, eriotzeari darraikion andiko aldeko betiko bizitza, alegia.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Ama zai zeukan orduako.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Baso baztarrean zai dauzkat lagun bi.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Arraunlariak gertu daudez ta beren treñeruekin batea ta bestera dabiltz ordu zai.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1960 0004 Zuen erantzunen zai gauzkazute.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Etzaitu illuntzen, Jauna, ainbat eta ainbat gizon artzairik gabeko artaldearen antzera, janaritzat zure itza, edaritzat zure grazia zabalduko dienik gabe, zai dituten otso lapurren atzaparretan erortzeko arriskuan Ikusteak?.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ontan, dijoanak itzeman eta dio:
- Zai?.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 An ageri zaizkigu lenengo orrialdeetan, Ierusalengo Mandio artan, Amabiak, Emakume gurenak eta ikasle samalda Goteunaren zai.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Iritzi onek ba'du bere zain, bere iturri.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Ez, etzan egoki ta ez dira egon iñoiz ere kantari garai onen bertsoak autspean, esku-maite zain, beste askorenen antzera.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Orain ogei ta bost urte Errotan gabero zai galditzen zanak egiñak dira.

84. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Urdesa, ez zain oren-laurden hau behin ere ahantziko!.

85. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Auzoko huntza ageri othe da, gaur ere, zeru ilhunean beltz, arbola adar baten puntan, ataala joiten ari diren ihelen zain?...

86. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Heien Aingeru egal zabala
hara heien zain irriz dagola:
Ai baloazi, balire bizi
harek amestu bezala.

87. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Biloa xuritua matelak ximel
Eriak iddor, zainak esku gainean ageri...

88. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Minki tiratzen zañak eusko gauzer eutsi,
zularik ikas-bearrak zoriz erbestazi.

89. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Brast! jaun alkateak makhila altchatu zuen zizparen pare soinerat eta zoria arthoski giñatu, mathelak airez ederki hantu ondoan, herriko-muthilak hedoietan harat igorten zuelarik pamp! bat hain ozena nun han zen jendetze guziari zainetan goiti-beheiti ibili baitzitzaion latzdura bat gaitza.

90. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 6. Europatar egiazko-kulturaren liburu goienak euskaraz argitaratu, hala nola (3)Berlin, 1933 (Nor-baitek, ezin-egonaren ezin-egonaz, itzulketaren zai izan gabe irakurri nahi ba du.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 a) Kasu zaineri (XXI);

92. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Indarren azkartzeko eta zalu egoiteko, egiten du behar den guzia; bere zainen jabe da.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer indarra! Nahiz udako lanek akituak, nahiz piaiek eta hoinbertze itzulik ere zainak hildumatzen dituzten, gure beilariek izan dute kalipu eta berthute; bozak hasteko ozen, garbi eta azkar ziren, bai mezetan, bai prosesionetan. Paristar beilariak zentzordatuak eta harrituak zauden kantu hoien uhaldeari. Eri gaichoak kontent, ararteko puchantak bazituztela, zeruaren inharrosteko.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Duela lau ilabete partitu gira Eskual herritik, aski pena baiginuen etchekoen uztia. Algerian barna ibilirik, orai gaudé Marokan, etchalde haundi baten zain. Leku calmian gira, bainan iguzkia dugu partidarik handiena eta chahakoa usten zauku frango usu. Fordin André, Uhart-tarrak, arduna du eskietan eta tinka aldi unak emaiten dazko.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Argentinan eskualdunen ongi egilea izan da, orhoituz eskualdun odola badabilkiola zainetan.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 3.- Hats-hanturik atchikitzen dituzte gero buluzten direnean, elgarri hurbiltzen, so egoiten; hara azkenekotz pot min, sutsuak hara tindu dir-dirantez (alegia deusez) ezpainak iduriz umi bilakatuak, eta gorputzak erdi etzanak edo... So-egileak? Begiak hanpatuak orduan, gorputzak sutan, zainak tiran, bihotzak pilpiran. Gorenean da plazerra.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 De Gaulle jeneralari deus makurrik ez zakion gerta, frantses-aldetik eman zituzten haren zain bi mila C.R.S.segurik eta italiano aldetik hiruzpalau mila poliza-gizon edo soldado.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Berrogei urthez zeiñû zaiñ izanik hortakotz Mgr Terrier, jaun aphezkûpiak eman zeion diosesako medella parropiako jente hanitxentako jo dû arrapikû edo hil zeinû; berari aldiz zeiñû herotsik gabe juan behartû zaio, aste saintûko egûn handiak beitziren.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Sorbonako buruzagiek berriz hetsi zuten eskol-etxe hori eta haren zain ezarri poliza-gizonak.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Monzon jaunari entzunaz, sanetan odola irakitzen zaigu! Ain da sutsua bere itza!

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orain emen geratuten gara zain liburu-azalean Kerexeta adiskideak agintzen dauskuzan liburu barriak noiz etorriko.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 NERE gorputz zarra xuspertu egiten zait Eguberri bixtan, eta alakoxe indar berria sumatzen dizut nere zainetan.

103. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0033 Ba-noa.
Sekula olako pozkidarik!
Zain daukat, ba, zapuztu neban
zoruna, maitasunez beterik
.

104. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Iru egun emon genduzan euren zain.

105. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eskerrak urretxindor maitea! Milla esker!, oiuka enperadoreak iñoan, bizia zan odola bere zanetatik barriro sentitzen ebala.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Beingoango eskupeko orren zain geratu gara.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Autsean aspaldidanik ixuritako ondasun orren zain.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Gizonak bildots antzera mantsotuta, izaki andiak bere mesedeen zain....

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Orduan pinu batera igon eban eta zain gelditu.

110. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Eskuturreko zainak ebaki zituen bere gelan, eta paper bat idatzia utzi zuen esanaz: Oraintxe bularra hartu du, berriz lauretan berriz tokatzen zaio.

111. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Aspalditxoan zai izan zaren hori etxean duzu.

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0012 ANA - Ez izan horren beldur, ama. Iatsutarren odolak diraki gure zaiñetan, eta bera bezala nafar garbiak eta agramuntes leihalak izanaz hilko gara.

113. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 ALLAN - Ezin dut! BOGART - Zai daukak! ALLAN - Nola dakizu? BOGART - Nik den-dena zekiat, sinestuidak!

114. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 BOGART - Momentuz, eserita zegok, eta hire zai... etzak berriz ere hondatu!

115. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Orduan esnea, beti bezala, leihoan utzi zuen eta bera leihoaren barru aldetik zai jarri zen.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Alegia belarra, zainak, fruituak eta haragia jan dezakete.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0021 - Hara, lurrean finkaturik aurkitzen da landarea, eta zaina deitzen da lurrean sarturik dadukan parte hori.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0025 (Zorion baten zainak. Gorka Trintxerpe.- Etor Arg. 1.972).

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0005 Harrapatzaile edo hondatzaile ekonomi hau, ehizean oinarritzen zen osoki, gizon hoien janaririk garrantsitsuena izatez aparte ehizaren bitartez zituzten, beren eguneroko bizimodurako materialak: hezurrak (tresnak egiteko), zainak, larruak (jantziak egiteko).

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Baina, Enperadoreak ez zekien ezetzik entzuten eta, biharamunean aiduru aidura: zain izanen zuela esan zion.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0231 a) Zain izango da oreka termikoaren tenperatura?.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Ez nintzan gehiago ene zainen jabe....

124. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 8. Zainetatiko itzulia.

125. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0018 Etxe hartako leihoaren ondoan zain iragan zituzten egun batzuk.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 - Hago isilik heure horretan, nahikoa gerra baduk eta, alkoholez gainezka dauzkaken hire zaina horietan - eta baserritarrak loari ekin zion berriro.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Bere aitaren auto dotorean zeukaten zain Marikontxesi gartzelatik berrehun metrora.

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - Zer gauzaren zain? - Tira, kornearen zain, beti ez ditek izaten! Eta operatu ere ez ditek beti egiten.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0058 Holger begira-begira gelditu zen, lurrean zainak bota balitu bezalaxe.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Gaizki zeukaten oso horrela, lantokiaren zain hainbeste denbora, beti alde batera eta bestera.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Bere deiaz etorritako foka bati arpoia sartu zion Taligvak-ek eta hura ateratzean jendea irriz hasi zen, hura zatikatu zuten eta bertan jaten hasi, baina Taligvak-ek han segitu zuen, beste baten zain, eta beste bat harrapatu zuen, eta jendeak pozarren negar egiten zuen, ez bait ziren gosez hilko negu hartan!.

132. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Baliteke, baliteke... Zatozte, bada, ezin egonen baikara bera etorri artean zain.

133. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Zeren odolak gizonaren zainetan irakiten zuen egoera larri hartan oso zaila baitzen tartean gelditzen, hots, gorriak eta zuriak bidenabar arbuiatzen.

134. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Txurrut eta mokau bakoitzeko bazen benetan bizitza epel eta urrezko berri bat bere zain eta giharretara jarioko balitzaion bezala.

135. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Beste gainontzekoak zain, zer gertatuko ote zen.

136. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Ez zen oso erabaki erraza; ama sendagilez inguraturik zegoen, eta zuriz jantzitako tropa guzti hura nire zain.

137. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Eta liburuxka hau txiki geratzen zaizunean, zai izango duzu Txilibitu danbolin ere. Gero arte!.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0038 Laguna, esku batetan ezpata, bestean urrez beteriko poltsa, zain zedukan.

139. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0026 Irten zen, beraz, bihurgune batera, etzan bide erdian, begiak erdi itxian ipini zituen, mihina ere atera zuen eta arnasari eutsiaz gurdia eta itzainak ailegatu zain geratu.

140. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Gezurrak zaina labur - oihukatu zuen Txarra-txarra dortokak.

141. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0050 Neskameak emakume eder haren soinekoak jantzi zituen eta eserita jarri zen gizonaren zain.

142. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Eliz sarreran han egon ziren, irrifarre eta faltsukeria, azkeneko andereñoa elizaratu arte; eta azkenik, han zetorren herriko mutilik zintzoena, guztien modelo zen Willie Mufferson, bere amaren zain.

143. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Beti amaren zain ibiltzen omen zen. Hain baitzen ona.

144. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0105 Bestea zain noiz haren alderdira pasako. Ez alferrik.

145. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0096 Baina beti harri bat besterik ez zen. Edo zainen bat.

146. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 Norbaitek, ama itzulia zela eta zai zeukala albiste eman zion.

147. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 Idoia, begiak distiratsu eta mototsetan kibizta * kibizta: lazo bana zuela, zai zeukaten.

148. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0068 Talde bat, buelta handia emanez, eskuinerantz abiatu zen bitartean, beste bat han bertan, zain geratu zen.

149. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0148 Une garrantzitsu hartan bere ondotik nola harrapatu zioten ezin zuen ulertu. Hainbeste denbora zain eta gero...

150. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0002 Beraz, azken eguneko adiskidetasun betea etorri zain, Abendualdiko itxaropenak beti izango du lekua, gogo bizi eta eraginkorrarekin batera, gure otoitzean eta era guztietako ahaleginean: Etor bedi zure Erreinua.

151. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 BAPATEAN, higan norbait izatera helduko haiz.
Ikusiko dun egunero
gauza bera egiten dudala kasik.
Ikusiko dun egun bakoitza egun desberdina dela...
Ikusiko dun beti zerbaiten zai bizi naizela.
Ikusiko dun isiltasunik isilenean
denbora pasa egiten dela, eraman haundiz
berriz ere denbora bila.

152. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0129 Hire begiak lo egon daitezenean
eta nahiz bestetandik,
ni, lurtar eta deslai, ikusten segi dezaanean
heure burua zainez eta hezetasunez oparotuz,
eta agian, nire gorputza beste bazterren batean
aldez aurretik irudika dezaanean.

153. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 geldi geldi
lainoz jantzi haiz heure baitan sor dadin
isiltasuna
urrutian da
hark bere esku enborgainera luzatuari begiratzen dion lekua
eta mosu ematen dio
eta laztandu egiten du bere eskumutur dizdizaria
hire gogoa osoan hartzen din orain
haren gelditasunak
baina haren jarrera hiregana
lanbrotan heltzen zain
haren sorbalda hamaika angelukoak bakarrik du
ahots garbia
eta atzera egiten dun burua
Distantzia bere jantzia bezain amaiezina da.

154. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0094 Kararriaren amak
erraia du antzu;
lurrari zaina zaio
egarriz ihartu.

155. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0029 Ez da izango ene gorputzean
higidurarik gabeko zainik
odola dantzan
uholdeen antzan.

156. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0058 Geltokietan mila hilhotz
mendebalerako, inorako ez,
trenaren zain
eta trenbiderik ez,
hasiera, amaiera, lautadaren
antzutasun berrian galdu baitziren.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Bi vopo zeuden gidariaren ate ondoan, bata hizketan, zutik bestea, zain.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Apika bere aurpegiko zainak ez zutela behar beste zimeltasun edukiko, pentsatu nuen, eta behin sinu edo jestu bat egiteko mugitzen zirenean kostata bihurtuko zirela beren lekuetara.

159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0377 Eta zai gelditu ziren denak.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Harrera gelan zain geratu ziren.

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Baina apaizgaitegira iritsi eta gelara sartu bezain azkar, aitak oparitutako El Grecoren koadroarekin topatzerakoan, Rosaren irudia tartekatu zitzaion berriro, arteriak eta zainak adrenalinaz gainezkatzen zitzaizkiolarik.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0007 Ene zainak,
laba goriz beteriko
errekastoak izanik,
Nilo bare baretsu
bihurtu zaizkit
bakezko zabaltasunez
hemen
.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0011 Mendi biluziak:
Aintza garbiaren
desio bakanak
itsasoaren amore zain.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Orain dator egiaren unea: oraino hamar-hamabost pausu hurrengo faroleraino, arnasa sakon hartuz, bihotza bere onera ahalik eta lehen etor dadin desiatuz; gelditu; eskuineko eskua lepora eraman, hatz bat zainaren bila (sistole eta diastoleen kontrazioek engaina zaitzakete eta hobe lepoan bularrean bertan baino), anartean ezkerra begietara hurbildu, erlojuari so eta segunduen harian taupadak kontatzen hasi: bat, bi, hiru...... bihotza eroturik, pausatuago behar luke.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Han zebilen bera, bakarti, begirada galduta, eta martxaren haseraren zain.

166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Belaunikatu zen mutikoaren ondoan, estali zion larruaz oina eta korapilorik gabeko hariaz joste itxurak egiten hasi zen, ahapeka sorginek entzun ez zezaten honela esanez: Zaintiratu / zain urratu,/ zaina bere tokian sartu!.

167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Pozarren iritsi zen Harkaitz Basajaunen leizera, bere adiskidea han zain izango zuelakoan.

168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Non ote zen Basajaun? Gorde zituen gari-aleak larrutan bilduak eta etzan egin zen, Basajaunen zain.

169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0025 Momentu zail horietan nik etxera joan nahi dut berehalaxe baina amak ez dit kasorik egiten eta aitak ez dit ezer entzuten, zergatio orduak eta orduak luzatzen baita herriko jende guztiari agur egiten, eta eskua luzatzen eta aspertugabe hizketan eta ni han, tonto moduan, plaza erdian zai, zutik, nora begiratu jakin eta asmatu gabe.

170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Hozteko zai, gur-gur egiten zion sabelak erremediorik gabe.

171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Sabel hori biguin epel eta hezearen kontra bere biguintasun epeltasun eta hezetasun errepelenteak sentituz, eskuak zain urdinez jositako bular horistatuen leuntasun koipetsuan irriztatuz, xilbor korapiloak hersten duen, eta itzal beltz horretan galtzen den masa biguin horren misterio iheskorraz jabetu nahirik, itsas haserrearen burrunbadak, mendebalaren xistu zorrotzarekin nahasturik apenas estaltzen duten maldizio betikoa isilarazi nahiean.

172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Halere eskuak gorbera, malgor, oiñak gogor odola zaiñetan kurri dadin, giharreak mantsotu ditezen, egurukitzen dugu.

173. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Ez nion Prai Mathiasi begiratu nahi, bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan: zainak airean zeta zimurtzen ari ziren andereen gibelean, xarneguen lerroetan, kopeta beheiti, oraino apalki zegoen.

174. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0061 Ordu baten denbora palabratzen pasatu zuten, eta gero, denak batera ttuku ttuku etxolaren aurrean erronda erdi bat osatzeko joan ziren eta han egon, geldi-geldirik, ohartuki, zainak airean zeuden zelatarienganako ikusaldi bat ere gabe.

175. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Hainbeste hilabete zai. Zeren, tristezian itotako ahots batez esan zidanez, azkeneko gabonak pasaez gero Corok ez baitzuen haurtxoa imaginatzerik izan, baratzeko loretan etengabe bilatu bazuen ere.

176. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Oaiñtxe jun bihar aldet? eta amaren bai errukiberaren zain gelditzen naiz.

177. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0034 Poliziaren kriminal brigadák oraintsu eman duen informearen arauez, antza, 28 urtetako emakume gazte honek, Hospitalean ginekologi sailean lan egiten zuenák, edari alkoholdun bat neurri demasetan hartu ondoren, botila hautsiaren kristal batez baliaturik, bere lepoan ebakidura sakon batzuk egin zituen jugular zainak moztuz.

178. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0084 Zain geratu zen beraz, eta orduak izugarri luze egin zitzaizkion.

179. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Mogida batzutan, bai, azkenekoetan egia aitortzeko, beroaldi berri bat nabaitu zuen bere zaiñetan, bazter berritara agertuko bailitzan; baiñan ez zan txoratu.

180. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Eskatu idaan nendin onbera, bai izan ere neurritik lagunakin guztiz oker eta bestaldera; heuretzat zai daukak gartzela, ez uste merke aterako haizela.

181. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Lehorrera baino lehen zapatak erantzi zituzten eta kalean barrena mendiskaraino oinez oinutsik abiatu eguerdiko hauts kiskalgarrian tiki-taka, ile xerloak zainetatik atereaz eta hain heiagora lazgarriz negarrez, ze pozezkoak ziruditen.

182. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Kixkur-kixkur eginda nengoen ni zokoan, tximistaren indarrez, nire burua lepotik noiz bereiztuko zain.

183. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Etxekoak nausiaren zain, harrera ona egin zioten.

184. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Amestiaren zainetan ere odola berotzen ari da arinki.

185. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0024 Eta luze etzaten da berriro, zain guztiak tente, gorputz osoa erne.

186. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Jaiki, kaleratu, goizeroko bazterretatik arratseroko txokoetara ahal duzun bezala narrastu, ilunarekin batera oheratzeko garai epela noiz etorriko zain.

187. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Berak ez daki tren geltokian Eusebio daukala zai, honek hura Plaza de Españan bere esperoan dagoela ez dakien bezalaxe.

188. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Orduerdi luze eduki zuen tenienteak Komandantziako egongelan zain.

189. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Hasiera ahulari adur hobeagoa jarraituko bazaio, nor egon debile principium hori noiz gorpuztuko zain?

190. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Mintzo hadi - esan zion I.E.Z.ak -, ez ezak Bere Fordtasuna zain eduki.

191. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Ikaragarri gustatzen zitzaion, bere basetxeko erretratu galeria hotz eta biluzi hartan ibiltzea, eta beren odola eman zioten haien erretratuei begiratzea, haien odola baitzebilkion bere zainetan.

192. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Neure buruari niotsan ezen bakarrik bi arazo garrantzizko nituela neure zain Erroman; (...).

193. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Hori dela eta, zeure laguntzaren zain geratzen naiz, konfesiñoa behar bezala egin ahal izateko eta oraingoan falta zaidan sosegua eskuratzeko.

194. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0053 Eta ni bere zain futbolean jolastu ahal izateko, berarekin lasterketetan nor gehiagoka ibiltzeko, JOLASTU ahal izateko.

195. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 Arestian ari ginenaren hariari helduz, aldapa hura eroso igo zuen zaldiak, eta Linok ez zuen berriro tutua jo beharrik izan, zai bait zuen eia aurrean Enkarna etxekoandrea, oraindik atalaga eskuan.

196. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0109 Ortzian galdutako neska dohakabe baten itxura, esku zabal baten berotasunaren zai. Ixilik.

197. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0124 Logelan, maitasunaren giltzak aurkituko dituztenaren zai. Ohean daude.

198. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Itxaroteak, zortzi t`erdietan etorriko ziren horien zai, bakardadean botata laga nau. Bakardadea.

199. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek deiadarra egin zuen ozen: - Hor al hago??? Aurrekoa baino oihu handiagoa eginez, jarraitu zuen piztiari desafioka: - Hor baldin bahago, irten hadi kanpora!!! Hemen naukak zain!!!.

200. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Une batez elkarri begira egon ziren biak adi-adi, aurrekoak lehen mugimendua noiz egingo zain.

201. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Erik elizara iritsi zenean, atean geratu zen, Sararen zain.

202. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0011 Nik neuk kakalardoa ikusi zain geratu beharko dut haren itxuraren arrastoa izateko.

203. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hainbat pertsona ikusi zuen han, batzu irtetzen, beste batzu sartzen eta gainerakoak geldi, zerbaiten edo norbaiten zain, zirudienez.

204. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Amaitu zutenean, armiarmak esan zuen: - Datorren astelehenean nire etxera etorri behar duzu, zatoz falta gabe, zain izango nauzu ta.

205. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0006 Sendoa zen neska, gaitzik eta errurik gabea, ehizerako ibili luzeetan ordu eta ordutan gelditu gabe ibiltzeko zaildua, arrantza zuloaren ondoan amua eskutan zuela izokiaren zain ikararik gabe egoteko prestua.

206. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 Kro-kro leguna izan, nahiz-ta hain xamurra, orduan bai odola urtua sumatu beren zainetan anai-arrebak....

207. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 Gera ninteke? Gotzonen abisatu gabe enean agertu zeneko arratsalde hartako galdera harrigarri eta desiratua, zeren eta azken hilabeteotan haren zai bizi nintzen. Eta nik zatoz.

208. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0091 Auxtin, Justiñeren lehendabiziko erreakzioaren zai, apur bat beldurturik ez bait daki zer nolako ondorioak ekar ditzaketeen abisurik gabe jaurtikiriko hitzek, uste gabean helerazitako errebelazioak.

209. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Oraingoan azkarrago ibili zen eta handik bi ordutara atzera bueltan zihoazen roulottea zain zeukaten tokira.

210. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Ez du bi aldiz pentsatu beharrik, eginak ditu bere buruan erreflejo honen gurpilak, hartzen du eta botatzen poltsikora eta badoa gizonaren atzetik; gehiegi hurbildu gabe, ordea...... beste bat dirudi orain!... jaisten ari da lehen klaseko wagoi dotoretik apain asko, eta hor ditu neska gazte bat eta gizon bat bere zain, eta harrera errespeto handiz egiten diote... don Anastasio, esan dio lehen eskua eman dion andereñoak, exekutiboak dirudite beste exekutibo bati ongietorri egiten!... Hara gizon inportantea....

211. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Argia azkar desagertzen ari zen eta iluntasunean hiltzea jasanezina egiten zitzaionez, kandela bat piztu eta berriz ere bere aulkian eseri zen, zai eta Jainkoari bere burua egotziz.

212. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Motorra ez pasatzeko, kamioia zeharkatu bizkor kalean, eta tupustekoaren zain geratu zen Peter.

213. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 - Nagusia zai duzu.

214. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Goiko pisuko bere langelan Jokin-ek gogoetak egiteari utzi zion, Pedro-k esan behar zionaren zain.

215. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Dozenatik gora ziren militar haiek eta oraindik zutik zeuden, zain, El Oasiseko zerbitzariek mahaiak elkartzen zituzten bitartean.

216. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0059 Jauzkor, haserrekor, zainetan.

217. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Une berean, kresal usain sarkorrezko haize bala batek errezebitu gaitu, gu gazteok eta bera ere gazte, gure zainetako odola irratzarriz.

218. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0190 Barruan, nire zai, gomazko porra luzez horniturik, lau polizia, begiak antipar beltzez estalirik.

219. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0212 Prentsako azalpenak irakurri ondoren konturatu ginen senton hura Gipuzkoako abertzaletasunaren aita izana zela, eta urte pila pasa zuela deserrian, bera ere Franco hil zai... Ez genekien.

220. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Zain izango ninduela eta berehala etortzeko erantzun nion ulerkor.

221. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Zai zuten atondoko argipean etxeko jaun zaharra, Mattin.

222. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Dena ate kolpea noiz entzungo zai, aiduru.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Ez zuen atea jotzen lanik izandu ze gizonezko larri bat eta gazteago beste bat atarian bait zituen zai.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Maitasun ezak bakarrik izorratu zuen pailaso triste bat bihurtzeraino eta maiz otutzen zitzaion bere bizitza umetan lagun batek urez betetako botila batean ile bat sartu eta urte bete ondoren suge bihurtzen zela esan eta gertaezinaren zai igaro zuen sasoi hura bezelakoa zela.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Bilbon egunero zinzinero erraldoi bat hustutzen dute hiriaren gainera, eta haizea, kristalak, espaloiak eta egurrezko bankoak izpi ikustezinez jazten dira, eta izpi horiek birikak, muinak, zainak eta nerbioak oratzen dizkiote semaforoak aldatu zai dagoen jendeari.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Beste piska batean zain geratu zen, nik beste zerbait esango nuelakoan, baina ni hizketan jarraitzeko baino hausnarketarako hobea nengoen, eta hala, gogoz kontra baina etxera joan zen.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0146 Azken urteotan nagusitu den jarrerari uko egin gabe noski, baina telebistaren aurrean auskalo zeren zain jartzen diren urlia, sandia eta berendia arrunt horiek gutxietsi gabe.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0002 Neuronetatik aparte, badira ehun nerbiotsuan beste zelula batzuk, glia osatzen dutenak, beren funtzioa neuronen trofismoa zaintzea delarik; baita ere zain-arteriak eta zelula epitelialak.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Bigarren taldearen hilkortasuna ttikitzeko orduan, hilkortasun goiztar honen kausak kontsideratu beharrean aurkitzen gara; hauek dira hilkortasun goiztar horren eritasun eragile ugarienak:
1- Bihotzeko eta zainetako eritasunak.
2- Kantzerra.
3- Istripuak.
4- Infekzioak.
5- Diabetea
, etab.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Jainkoari eskerrak, hala ere, Euskal Herriak oraindik baditu heroiak, ausartak eta argiak, jesuiten edozein malefiziori eta laguntza estratagema gaiztori derrefente antzeman eta alarmatzen direnak eta, beren bizitza preziosoa arriskatuaz, eta eztarriko zainak, haien edozein laguntzatatik euskara salbatuko digutenak.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eta gatazka hori ulertzeko, marxismotik atera beharra dago, beste erreferentzi puntuak hartu beharra, zerbait berri eta zaharren zain, zulotik aterako gaituen praktika baten bila ibili behar da...

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Hor dago, beraz, gure gizarte-bizitza, gure experientzia kolektiboa, euskal idazleek eta batez ere euskal nobelagileek eman liezaioketen literaturazko bizi mitiko eta poetiko horren zain.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0362 Hamarretan San Inazio klinikara eraman zuten eta zain bat ideki zioten gian (ingle), oinazea baretzeko alegia.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Izan ere, mendez mende izan dituen kezka saminak zain haundiak bota ditu herrian; ogibide honek bere egitura eta kutsua itsasi dizkio gizonari, eta asmakizun nahiz esaera bereziak xertatu herri jakintzan.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Plaza bazter batetik lau gizon yendearen zain eta Jose atxilotu nahirik.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Osasun publikoa, komunitate guztiko indar antolatuen bitartez, osasuna bizkor, zain, berreskura eta berrabiltzen duen zientzia eta artea da.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0092 Marx, hala eta guztiz ere, berehalako Erreboluzioaren zai!.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Arenaleko parkean ia inor ez dago: banku batean gizonezko heldu heldu bat eserita, autobusen geltokian gizonezko eta emakumezko heldu heldu eta adineko batzu zutik eta zain.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Honela lortutako arrain-zerra handiak gatza geruza tartean zamatzen ziren portura joan eta sikagailutara joateko zain.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Hala zioen arbolaren parabola aurkeztu zuenean: enborra zainetatik adarretara izerdia emateko den bezalaxe, artistak ere leku apal bat okupatzen du.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Eta helburua bait da honetan konda lauroinka luzaz ibili, piskanaka gero jaiki, eta bere giharrak eta zainak ongi eskuratuz ibiltzen hasi balitz bezain ongi eta ziurtasun berberean ibiliko ote da modu horretara hazita?.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 - Landare munduko kualitate estetikoak gonbaratu eta aztertu: zuhaitz, zain, hosto, landare, lore, alga, goroldio, liken... eta abarrenak (2,3).

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Han, horrelakoei eliza columnarias (koloma-eliza) deitzen zaie; kolomak duen garrantziarengatik; palma-gangadun eliza ere deitzen zaie, kapiteletatik zainak zabaltzeko erarengatik.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Mahain inguruan zeudelarik, anarkista bat bazterretik zegoen, haien zain.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Zainetara biltzen da ihaurkina.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Ilunpetan, bustirik eta freskorik, ontoak nasai zabaltzen ditu zainak.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0136 Zainak zabaltzen dira, ontoak haunditzen eta baratze eder bat taiutzen lurpean.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 So-egileak, sardin-ontzien bihurreraren zai, arretaz, miatzen du itsas-urruna.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Hona zer egin ohi zuen holakotan: zuhaitz batera igo eta zeharka zegoen adarren batean jartzen zen zai.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Testu berria Guztien biztueraren zain Arestian, agindua izan zaigun bizitzaz mintzatu gara, baina gehiago xehetu gabe.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0103 Adibidez: Musu bat, Helena, zure gutunaren zai gelditzen naizen bitartean.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Dena dela, paleontologoek Antartidako jelaren azpian haien hezurtzak badaudela diote, norbaitek aurkitu zain.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Udaran, beroak uretan disolbatutako oxigenoa berehala kontsumitua izatea eragiten du eta orduan, arraintxoak harrietan gora jotzen du, marea noiz igoko den zai lehorrean gelditzen delarik.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0027 Samuel Becketek ere, Godoten zain izeneko antzerkian beste hau adierazten du: Heriotza erabateko bukaera bezala ikusten dugunontzat, pentsatzea da okerrena, horretaz konturatzea .

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 Libra nazazu, hor, zure atzetik, adi-adi zelatan zain daukadan jainko gaizto horrengandik!.

256. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Txiroa erruki! Ez adi jaio... ez adi jaio; lotsa, gose ta negarra dauzkat zai-ta.

257. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Odolez lertu-bearrean daude zure zaiñak oraindik, ordea.

258. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0133 Ta ur-bedeinkatu ontziaren ondaan geldituko da norbaiten zai.

259. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 PAULA - Zai zeukan aspalditik eta... INIXIO MARI - Bai... Etorri danean ere, ator, zai nengoan, esan eta besarkada eztitsu bat eman dio.

260. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 AXARI. Ementxen zure zai... Aspaldian ez nuela zurekin itz-jario gozorik egiteko aukerarik-eta....

261. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 T. JAUNA. (Aurrean bildurturik dagoen kartzelzaiñari) Zer gertatu da? ZAIÑA. Iges egin dutela biak....

262. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 ZAIÑA. Presoa aitortu ondoren, fraileak irten du barrutik eta atea itxitera ninjoala, atzetik eldu dit eta bien artean lotu naute....

263. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 ZAIÑA. Aoa estaltzen zidan eskuarekin; nik ortzaka ere ekin diot atzaparretan, baiña alperrikakoa izan da, ez du bere eskurik nere aotik kendu lotu nauten artean... Gero leiotik iges egin dute....

264. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 OFF/. Garzi Lupiz, Lazkanoko Jauna, goiz jeikita dabil, Semenoren berrien zai.

265. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0043 Landare ederrik sortua zera
zu, Azkoiti`ko erriya,
oain urte batzuk bazendun beintzat
pelotan arrigarriya,
arek zituen anka azkarrak,
besoak eta begiya;
arbola zarrak bere zaiñetik
bota du kimu berriya,
Guipuzkoa'i goien eusteko
izan da zuen premiya.

266. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0147 Danok mirari onen
zai jarririk gaude,
sortuko dan aur ori
da Kristo Errege;
Bera izanagatik
zeru-lurren Jabe,
umil agertuko da
arrokeri gabe.

267. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Ikastolara itzuli giñanean, an genituen gure gurasoek, gure zai.

268. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0074 Zure zai daukazu Jesus.

269. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0095 Gero busti eta ondo legortuta dagonean, lixaz leundu eta sustrai-eskuillarekin, beti egurraren zaiñen aldera lan egiñez.

270. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 MUNDUA ZAIN DUZU!!.

271. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0076 Zure biotz orrek ez dauka indarrik zainetara odola bialtzeko.

272. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Etxekoandre batek eltzekari baten osaki guziak aragia, lekakiak, e.a. antolatu dituanean, eltzea sutan jarri, ta ordutan egon bear izaten du egosi-zai.

273. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Leku auek santutzat artu izan dira beti, an gelditzen bait dira ildakoak berpiztearen zai.

274. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Denek: Egun artan Yese-ren zaiñetako altxumea errien ikurrintzat yarria izango da, ta erriak Aren billa datozte.

275. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Erritar oroen begiak zai dauzkazu, Zure errukia noiz ematen diezun.

276. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Toki egoki bat aukeratu eta antxe gelditu zan Butzel, merkatariren baten zai.

277. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0042 Bañan beti zai, ez zion iñork jaramonik egiten.

278. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0248 Egia da aldi aietan kristau danen jauparitza edo apaiztasun orokorra, aztuegia zegoala, eta Eliza`ko agintariek beren agintaritza geikeri itxusietaraño maiz eramaten zutela, baña Luter, ontan ere, mutur batetik besteraño joan zan, eta berak diona Eliza`ren zain ber-berak apurtzea da.

279. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Emazte naigabetua ta semealabatxoak, aita noiz askatuko zai.

280. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Bere anaiak, berriz, illun, malkotsu, bere ondoan, eskatzen zuana emateko beti zai.

281. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Orrela, bederatzi entzun ondorean, lengo zenbakien arteko tarte luzeagotara oiturik zegoan Philip Osborne gizagaixoa, amar entzute-zai, uste gabean izan zan arrapatua.

282. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Bai. Aski da inyizioz zaiñetara alkool-pittin bat sartzea, erailbearra baiturik dagola.

283. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0138 Norbaitek zemai egin zidak, bai, bidean zai edukiko detala, arrapatu ta iltzeko.

284. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0041 Etxe-barruan, familikoak noiz bere ondotik pixka bat aldenduko zai dabil, bizkarrari dizipriña-zartako galantak erantsiz bakar-uneak betetzeko.

285. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Mixio askotan, lanak akituta erretore-etxera gaueko atsedenera dijoala, jendeak dauzka kale-ertzetan edo etxe-kantoietan zai, urrengo egunean edo beste al duanean aitortzeko txanda eske.

286. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0011 Orain gelditzen naiz berorren iritziaren zai.

287. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 c) LURREKO GAITZAK: Landarearen zuztarra ipurdian, edo zaiñak, jotzen dituzten gaitzak dira.

288. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Bestela, gaitz orrek jo ez dezan, ara zer egin bear dan: leengo leku berean berriz baina ereiteko urte batzutan itxogin; kare gutxiko lurrak badira, karetu; simaur berririk ez bota; errenkada tontorrean egin, edo landarea bete lurrez, zaiñaren inguruan putzurik egin ez dedin; landarea betetzen bada, goragotik berriz zaiñak botatzen ditu, eta zain berri auetatik zupatuz gaitzari gogor egin dezaioke lekak biltzeko garaira arte, eta ola fruitua eman egiten du.

289. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Bein erremolatxak burua egiten asten diranean, jorratzea edo lurra ikuitzea, kaltetarako du, zaiñak eten egingo litzaizkioketa.

290. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0029 Aur-kanta, gizonaren historian, ori baño zain eta zuztar luzeagoak dituan gauza da.

291. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0084 Arpegiko zaiñak leher beharrean zeuzkan Tiebasko Jaunak.

292. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Ezagutzen nituen; kontuak esaten ibiltzeko beti zai; astegunetan maiz bide baxtarretan izketan ikusten genituen errian, igandetan berriz lanarekin estutasunak.

293. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0298 Eliza ontan lenengo aldiz arkitzen da atea ta sarrera arku erromanikoakin; sapaia ere arrizko zañakin.

294. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0005 Eta itz itxuragabetuaren bidetik, beste adigarri au: bele-eiza bat, alegia:
Baga, biga, iga, laga,
boa, zei, zai, zoi,
bele, arma, tiro: pun!
.

295. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Izadi barna landareetan aurkitzen da, arbi eta arbigorrien zaiñetan; arto gozo eta basarto txurtenetan; xexka eta garritz zumuetan; astigar, urki, ikozoro eta beste zuaitz batzuen izardi goxoan eta zitu geienetan.

296. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Saul: Zainak xehatuko dauzkiak holako berriekin.

297. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. pochelu 0220 Ez zira ohartzen ere, zainen gainean bizi gira.

298. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Soldadoek haurra pusatu zuten. Eta juje haundiak, besoetan hartuz panpiña bat bezala, zalapartaka ari izana gatik, zaia altxatuak belaun biluziak agertzen zituela, galde egin zion: Akelarrean izan zara, haurra, Jainkoaren arnegatzera biltzar madarikatu hortara ereman zaituenaren izena deplauki erran diezadazun gomendatzen zaitut.

299. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0582 Hala nola, Uztaritzen, amaan zaia erraiten den, nahiz amaren zaia idazten den; gisa berean, ikuste ut erraiten dugu nahiz ikusten dut, idazten.

300. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Milesker berezi bat mugaz bertzaldetik etorri diren guzieri, etorri diren gure anaieri, zeren odol ber-bera baitugu gure zainetan eta itxaropen ber-bera gure gogo bihotzetan.

301. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hor gelditzen da etxean zai, bere izena egunkarian ikusi arte.

302. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Anoeta pilotalekua jendez gainezka zegoen txapela burura zeinek eramango jakin zai.

303. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 ALDIBATERAKO ERABAKIAK Lehenengoa.- Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren lantoki-zerrendak onartu ez daitezen bitartean, eta zerrenda horietan esan dadinaren zai eta kaltetan gabe, Dekreto honen Zortzigarren eta Hamaseigarren atalek aipatzen dituzten Zerbitzuen Ikuskaritza Nagusiko Buruzagitza eta Ikuskari Nagusiaren lantokiak aukerango izendapenez beteko dira behin-behingoz.

304. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Benetan diruz ordaindu ezineko monitoreak dira gureak, bokazioa daroe zainetan.

305. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 5/ Uste duzu zuk Sorian lehengoan beren zainak ireki eta zerien odol ahulaz gartzelako murruetan Gora Euskadi idatzi zuten aberkide miresgarri horiek, gutaz trufatzen, eta Brexnef eta psikiatrikoak besterik ez daramatela beren bihotzetan?.

306. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Horiek ere, ordea, abioia noiz hartuko zai, handik hanka egiteko.

307. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Bihotz kirurgian laser hotz moeta berri batez baliatu dira zain koronaria garbitzeko kanadar kirurgilari batzu.

308. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Wilbert Keon, Otawa hiriko Institutu Kardiologikoko doktoreak sistema berriarekin gaiso baten zain koronariak desblokeatu zituen.

309. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Neskalaguntzako partikular horretan oso txintxo eta tajuz Behar bezala, errespeto handiz ibili ginen; orduan gainera andregai formala nuen hemen zai.

310. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Hiru arraia markatu genituen frontoian, eta erdikoan jarri gurdi hori, eta beste bi arraia, bata haren aldetik eta bestea guretik, eta gu zai hasteko.

311. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Bi motatako kolesterola dago: bata zainetan gelditzen da piskanaka odolaren joan-etorria oztopatuz; eta besteak kolesterol txar hori askatzen eta kanporatzen laguntzen du.

312. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0001 ZAI Momentu batean itzuliko dela esan dit duela ordu laurden eta oraindik ez dut haren hanka-hotsik somatzen Nabaritu.

313. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Emen doguz gaiñean, euskaldunak euskaldunen oituran, etxe barruan, etxekoekin bat eginda igaroko doguz, apal, alai, zintzo! Bitartean, gure umetxoak oporraldietan, eta jostailluen zain.

314. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Prakak erantzi sartu eran, exegi ate osteko txingetien, bortzegixok kendu ta ixil-ixillik, andriana barik, eskatz osteko iketz-egur saku utsen ganian etzun, karkaba bentana parien burue dala, lo, txarrixek lez, goiz aldi ordueta arte, itxosoko deixan saiñ...

315. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Indarra gorputz-soiñetan
euskal odol-zaiñetan,
izkuntza mingaiñetan,
zaindu alegiñetan.
Iraun dezan beti garbi
ortan saiatu GOIZ ARGI!
.

316. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Zaina dena gorputzari, bidea dago mendiari; bidetik artzainak, bidetik ihiztariak, bidetik lana, bidetik irria, bidetik bizia!

317. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Beltza, dena zain.

318. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 ZAIÑA DEBA

319. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Eskaratzean sartu genduan, eta enbajadorea zain neukala kanpoan, esan eustan.

320. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Baina zai gauzkazue euskaltzaleok, euskaltzain agurgarriak! Lanaren nekea jasotzeko zaudete eta ez ohorea.

321. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Bere ekitaldia gogoz espero genuen eta beti bezala ea Gernika kantatuko lukeen zain.

322. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Aurrean berriz, irudi irribartsua besterik ez zuen zai; hala uste zuen berak behintzat.

323. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Zertarako egon egunkariari begira, edo eta noiz bait etorriko den hune desiratu haren zain?.

324. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Geroak ekarriko duenaren zain, eta gezurrezkoa da, ez du balio....

325. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Bainan goialde eta mendietan, zintzilik, zai, berriz ere noiznahi jaisteko prest; han, hantxe, gertu, nahiko bertan.

326. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Hirurak! Ordu gutti geratzen zaizkit lotarako eta bihar egun neketsua dut zain.

327. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Zanak zertu eutsan: Hauxe da Berrittun ikusi neban morroskoa. Baserritarra. Baina... txibi-koraina nik baino azkarrago erabili dauana.

328. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Ardu xuri ala gorri, biak hun ziztatzû eni;
Mûndû huntan bizi nizano, zaiñetan odol dûdano,
Nik ez diozût, ez erranen ardu hunari adio.

329. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0161 sana padekos sabalak esnetzue da, esnetzue da beixe, ostantzien sana padekos o estuek esta esnetzue beixe

330. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0162 Eskubiderik bagako ta agintza-makilea odoldurik daukan agintaria dozu; noz ikusiko ete dozu barriro egun osasuntsurik, zure errege-aulkirako eskubiderik yatorrenak dauzana bere autorrez gauz izan ez, eta bere zanetako odolaren lotsagarri ba'da?

331. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Orduan, beste askotan lez, katua zugatz gainean eta txakurra azpian zain, geldi geratu ziran, alkar amorruz jan beharrean, gaba egin eta baten batek txakurrari etxetik txistuka dei egin eutsan arte.

332. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Hainbeste urtetan ezer itandu barik, aititegaz ardurarik izan bakoak, ha ulertzen ahalegindu gabe, ez eta bere isiltasunaz jakin gura handirik be, eta orduan danak azalpenen baten zain.

333. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Jesusen etorreraren zain egiten dogun itxaronaldi luze bat da gure bizitza au.

334. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Adiskide batek bere adiskideari itxaroten deutsan lez, jaiero zure zain daukazu Jesus.

335. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Barrualdean, aldareaurrea oholtzarrezko gangaizun batek estaltzen dau, eta gangaizun horri lau eguzki-zirkuluk apaindurik dagoan zainak eusten deutso.

336. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0206 Zainek bilgune erradialez apainduriko giltzarri edo danborretan egiten dabe bat.

337. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Zainak abiatzen diran zutabeak erpin errenazentistez apaindurik agertzen jakuz.

338. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0241 Honantxe gaur eta bihar, aita etxe ondoko tontortxoan beti semearen zain.

339. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Zauri horretatik odolustu daiteke erlijiotasunaren zana.

340. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 On luke alta, zainen laxatzeko.

341. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0010 AMA.- A irri egiten dun, agian iraunen zain... urtero fakultatez kanbiatzen ez haiz ixtant batez hire gain... senar planttako bat atzeman baheza bederen... bainan ostatu horietan...

342. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0042 Bereziki egun hartan estatu txarrean, zainak puxka bat airean baldin baditutzu?

343. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0082 (Une batez isilik, jendearen erreakzioaren zain).

344. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Arratsaldeetan, berriz, ez ginen hondartzara joaten, paseoan ibiltzen ginen, alde batetik bestera, herrian zehar, gure gustuko mutil-neskak noiz ikusiko zain. A zer oporrak! Nolako arratsaldeak!

345. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 ARGUMENTUA: Tren geltokian neska edo mutil bat dago, urduri, udan ezagutu duen mutil/neska horren zain. Bost minutu barru helduko da trena eta bitarte horretan oporretan pasatako egunak gogoratzen ditu. Trena azaltzean, esnatu egiten da. Amets bat izan da.

346. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Gea izugarriaren bihotza asko poztu zen eta isilean, ezkutuan, zelatan jarri zuen semea, Uranoren zain. Hortz zorrotzeko igitaia jarri zion eskuetan semeari eta ezin hobeki estali zuen amarrua.

347. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Laugarren lana. Hamabi hilabetez, Zerina eskualde guztian zehar jarraitu izan zion Herkulesek orein bizkor bezain bitxiari: urrezko adarrak eta brontzezko apatxak zituen. Azkenean, gure heroiak oreinaren akidura aprobetxatuz, harrapatu eta bizirik eraman zuen Mizenasa, Euristeo zain zeukan lekura, alegia.

348. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0007 Besterik gabe, zuen lanaren zain.

349. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Abiapuntua Muetteko jardinetan kokatua zegoen, Paris zaharraren mendebaldean, bertan bilduriko jendetza ikusminez eta aiduru àiduru: zerbaiten zain begira, bijilatzen zegoen aparteko gertakizun hura ikusteko asmoz.

350. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 5. Gau osoan egin zuten lo, eta andereñoa esnatzera joan zenean Jontxu jantzita zegoen, eta orraztuta, gosaltzeko orduaren zain.

351. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 TELEFONO-DEIAREN ZAIN

352. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00012 Han zeuden sei bat gizon, zituzten mandorik arinenen gainean, antzara jokoa noiz hasiko zain.

353. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00029 Gero, aita harri eta zur utzita, futbol-zelaira joan zen Patxi zain zituen lagunekin jolastera: Simon, Alejandro eta Tomas.

354. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Gero bere gelarantz itzuli zen, eta ohe gainean gelditu zen, ahozpez, erorketaren zain. Baina ez zen erori.

355. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 Kaira iritsi ginenerako zain aurkitu genuen tripulazioa.

356. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00035 Denise ez da geratzen gure erantzunaren zain. Sukaldera doa.

357. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00110 Geldi geratzen naiz eskailera handiaren behealdean, Grégoireren zain.

358. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 Aldamenean eseri nintzaion eta zain geratu nintzen.

359. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00115 -Ez dakit nola entzun dezakezun beti hori -esan zuen Iñakik aulkian eseriz, Matematika eta Fisika eta Kimika liburuak zain neuzkan idazmahaiaren aurrean. Egun askotan ireki gabe zeuden.

360. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0004 Arratsaldero, aitaren besaulkian eseri eta hura noiz etorriko zain geratzen da Izarne.

361. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0016 Gaur arratsaldean ere, Izarne, besaulkian eseri da aitaren zain.

362. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0052 Ehiztariak jartzen ziren haietakoren baten zain, eta prestatzen zirenean bati tiratzeko, han azaltzen ziren gainerako otsoak, inguratzen zituzten, jauzi egiten zieten lepora eta ezin zituzten armak erabili, batzuetan lagunen bat zauritzeko beldurrez, eta besteetan halako amorruz zetozkielako ezen nahikoa egiten zuten atzera etortzearekin.

363. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0019 Baina beti bezala Ireneri aholku eskatu behar eta Irenek zer erantzungo ote zuen zain...

364. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0057 Leila zain zeukaten lekuan gelditu zen autoa.

365. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0057 Auto barruan gelditu ziren, zain.

366. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 - Bidaia zain duzue.

367. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0063 Atsedenaldiaren zain geratu behar izan genuen ezer komentatzerako.

368. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0008 Zain zuen Jainkoa intxaur-besaulki batera eserita (esana dugu nekatuta zegoela), oinutsik, noski.

369. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0030 Hori guztia burutik bizi-bizi pasatzen zitzaidan bitartean, aita egonezinik zegoen nire erreakzioaren zain.

370. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0019 Hortaz, eserita gelditu zen, orrialdeak pasatzen, hitz egiteko txanda iristeko zain.

371. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0055 Aulkia horma ondora hurbildu zuen eta zain geratu zen, andereñoak liburuak eta komikiak banatu arte.

372. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0045 Zainetan zirrara nabari zenuen, polizia segika.

373. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Bere bisitaren zain, ezin hinduen loak hartu, eta jangelan gordetzeko erabakia hartu huan, Olentzero berta bertatik ikusteko.

374. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Ondoren, egongelako sofan etzan haiz, betiko loaren zain.

375. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0030 Irrikatsu gelditzen dira aztarnaren baten zain, baina ez da ezer berririk gertatzen.

376. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0075 Asteko azken eguna ailegatu zen ene pozarekin batera, goiztiriatik esnatua nengoen, zapata berriak noiz ipiniko nituen zain, xorinoen abesti biziak entzuten leihotikan.

377. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Dena huts-hutsik nekusan, oheak eta gainerako altzariak gurdian zeuden eta hura noiz beteko zuten zain.

378. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0047 Denak zain dauzkazu!

379. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Han zain zeuzkaten atzeratu ziren garraiountziak.

380. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0022 Sheila eta Charles etxe zaharrean gelditu ziren zain.

381. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0022 Isil-isilik geratu ziren ilunbetan ilunbetan: en la obscuridad zain.

382. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Pixka batean zain geratu zen Sheila; baina ez zen ezer gertatu.

383. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0088 Arratsaldean ez nuen inorekin egon nahi izan, eta auzoan barrena ibili nintzen noraezean, kolpearen orduaren zain.

384. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0035 Eta antzekoak botatzen ditu lepoko zainak lehertu beharrean.

385. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0057 Gure artean jarraitzen zuen, epaiaren zain.

386. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0018 Legrand zain genuen, ezinegonak nabariki menderatzen zuelarik.

387. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0060 Erne behatzen dio Metxak, eskola ikasi duela adieraziko dion konfesioaren zain.

388. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Udaberria ikasketa eta irakurketara emana izan zen eta, batez ere, gainetik izanda ere, klaseei, azalpenei eta zain genuen informazioaren edukinei eskainia.

389. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Baina eskolak bukatzean patioko sarreran dauka zai.

390. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Amatxo dauka gogoan, egunero zain dauka-eta, irrikitan.

391. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0163 Warren, hitzik egin gabe, zain geratu zen.

392. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Traste hartatik jaitsi bezain laster ahaztu zituzten, ordea, hegaldiko estuasun eta asperraldi guztiak, hantxe bai baitzeuzkaten, zain eta tink, bi misiolari eta bi indigena beltz horzgabetuak.

393. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0036 Eta egindako buru-lanaz arras nekaturik, lozorroan gelditzen ziren garai hobearen zain.

394. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0089 Saguak, kezkaren kezkaz eta ezinegon bizian, minutuak zenbatzen ari ziren, Romeok bere erretolika monotonoa noiz amaituko ote zuen zain.

395. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0009 INOR ez dago liburu bat idaztera behartuta,
Bergsonek ziona;
bizitzera bakarrik eta sortzera, agian.
Baina edozein herritako liburutegian
kanposantuan baino hobi gehiago dago,
nork gurtuko,
idatzia idatziz
isolamendua ez al dela izango eta
bakartatea baino malegunekoago!
Inor ez dago hitz mutuak irakurtzera behartuta
eta behin esandakoa berriz altzora bildu nahi izatera.
Inor ez da geratzen hemen idatzi zuenaren lekuko
edozein herri-koxkorretako kanposantu atarian dionez,
eta denborak bere lazoan harrapatuta, aidanez,
haragia estali zuten lumak baino xereago dira
inork irakurri zain idazten direnak.

396. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0032 INTIMITATEAREN azken muturrean,
aharrausi errea geratzen da
bakarrik:
hezur-muin, haragiz gabetuaren aurrean
beldur estrinagabekoentzat.
Zurrunbilo asezinak behartzen du
arima
egunez-egun
zola-gabeko infernuetara,
gure mintza unibertsoaren zainetan
kristaltzera,
hauskortasuna ezdeusaren isipiluan
apurtzera.
Zurrunbiloaren zarata ez entzutearren
ari gara geure gisara
dena heriotza baino ez bailitzan,
azkenetan.
Intimitatearen hondarretan
desagertzen da nitasuna
eta aharrausia azaltzen
branka gabe
EDO
Brankarik onenarekin ere
intimitatearen hondarretan
aharrausia bakarrik
denaz desjabetu aurreko instantean.

397. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0027 HARTU zinuen pintzel bat, tinda bluiean trenpatu eta
kolore dirdiratsuarekin hasi zinizkion emazteari izterrak
tindatzen, sexoa, sabela, bularrak. Zure marka osoki eman
arte. Inprimatu zen haren gorputz bluia mihisean. Haragi
tindatua ongi zapatu zen tokietan, larruaren zimurrak
pakidermo batenak bezala agertu ziren izara garbian
geografi fantastiko bat sortuz. Bluibluia.
Eta ni, zure bluian sartu nintzan aspaldidanik
igurikatzen nuen kontinente ezezagun ezagun batean
bezala.
Kolore arraro hori jastatua nuen jadanik Giottoren
zeruetan, Kandinskyren zaldizko bluiean, tatamietan,
erreka bazterretako zenbait orhoit-lilietan. Bainan zurekin
bluiak kuadrotik ihes egin nahi zuen, mugak puskatu.
Haur sortu berri sartu nintzan zure itsasoan.
Belogi blui harekin, itsas-zolan ebatsi izaki borobil
bitxi harekin, pintatu nuen ene gorputza. Idetsi nuen
kolore bluia zainetan ixuri zitzaitan. Sumatzen nuen edari
lodia zariola ene barnean. Itsas-zerumugan edan zintudan.

398. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

399. 1991> euskara batua literatur prosa a. bengoa 00061 Esate baterako, desertuetako karabana urri desesperatuak ikusi zituen oasietara arrimatzen; uherroi eta paitak milaka legoatako migraziotan jarraitu zituen; itsasoari zenbatnahi aldarte eta tonu somatu zion; halaber, irla bakartiz zipriztindu ur epelak ere behatu zituen eta paraje haietako egunsenti luzeak; sumendi irazekien gaindiketa beldurgarria eta oihanak zainak legez zeharkatzen dituzten ibai lodiak.

400. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00056 Garai hartako mina berpiztu zen Sararen haragian, zainetan, begitartea itsutuz eta udalatuz.

401. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Handik laster, agure galiziar hari bezala, niri ere begiak kresaltzen hasi zitzaizkidan; bere jitoan inora ez doan ontzi zulatuari nola, hala sartzen zitzaidan neure baitan itsasoa: emeki baina gupidagaitz, noiz hondoratuko zain.

402. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00038 Ilararen atzealdetik andre batzuek eta larruzko sonbreirua zeraman agure zuzpertu batek kexu oihuak egin zituzten, seguru asko, jendea horrenbeste denboran zain edukitzeko eskubiderik ez zegoela esanez.

403. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Beronek erakutsi izan ditu bere zainetan zilarrezko errekak eta kobre-meatzeak eta urretan ugari jario zaio.

404. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00074 Ohez ohe ikusten nuen: japoniarrak, yuppi estatubatuarrak, bulegoko neskak... eta ni bitartean mozolo-mozolo zain, noiz etorriko.

405. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Urrundik sumatu zenuen Tomaso, esandako lekuan zeneukan zain, supiztekoari putz egiten.

406. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00024 Txartela jasota fakturazioetarako salmahaietara abiatu naiz, segurtasun zerbitzukoen galdeketa zain dudala jakitun.

407. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00114 Baina oraingoan taxia ez dut utzi, eta gidariak bidezidorren bat noiz hartuko zain gelditu naiz.

408. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00053 Kapela gorriz jantzitako neskatxa bere begien aurrean noiz ikusiko zain.

409. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Lanaren erdia baino gehiago egina zen, zorionez. Lasaitu nintzen apur bat, eta fraideen txaluparen zain geratzea baino beste zereginik ez genuela iritzita nengoela, durduzurtu egin ninduen beste zerbait ikusi nuen: Bittorianoren begiak, urregorrizko bitxia baino argiago.

410. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00169 Haatik, amorruaren amorruaz zainak haginkatu gabe, nork eutsiko zion nik orduan nuenaren adinako jakinminari?

411. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 Eta andrearen besoko zainetako batean hark utziriko zuloan sartu zion orratza.

412. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00097 (...) baina honek ez zuen ezer esaten, ez zitzaion inportik, adi adi egoten zen entzuten eta beste mahaikideen portaera eta erantzunen zain.

413. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Baxoerdiak hartu genituen eta barrualdean zegoen mahai luzeska batean eseri ginen denok, ogitartekoen zain.

414. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00081 Korridorean, kriseilu dardarti baten argitara, inoiz baino zurbilagoa zirudien, lokietako zain ttiki denak leherzori.

415. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Banekien nik ordea goiza komentuan eman zuela, itxaroten, zain.

416. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00015 Zergatik? Uraren ertzeraino iristen naiz eta; bat-batean, ibilaldi labur baten ondoren, lur jota itzultzen naiz, etxean zorigaitzen bat zain baneuka bezala.

417. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00141 Katua zain neukan, miauka, gaueko esne plateraren eske, eta horrexek ekarri ninduen neure onera.

418. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Horrenbestez, katua eskuetan hartu, eta eseri egin nintzen gauaren zain...

419. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 - Alegia, Ryokoren edo Ayakoren zain? - gaztea guztiz lotua zitzaion zaharraren kontakizunari, eta ez zen konturatu Renoko kasinoak agertzen hasiak zirela leihatilatik.

420. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Zainen harizpien hurrupadek bizitzeko adina bizipoz ekarriko ote zioten ala ez begira.

421. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00102 Telefono atzean hasperenak goraka zihoazen, eta ahotsak ez zuen ezer esaten, nik ez nuen haren kontakizunen beharrik: hots, arnasestu eta hasperenetatik irudikatzen nuen zakila gogor-gogorra zuela, bere zainak lehertzeko moduan nabarmenduko zirela, bere mutur distiratsua adurra dariola zegoela, korritzeko zorian, erremediorik gabe...

422. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Hara heldu eta senideak noiz sartuko zain gelditu gara komunikazioa genuenok.

423. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0093 Samek zorrak noiz ordainduko zain; bazitekeen ustekabeko tentaldia gehiegizkoa izatea.

424. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0062 Irteeran zain daukazu aingeru zaindaria.

425. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0009 Ahaztuta zenuen zer sentitzen den espero gabeko maitasun gutun bat jasotakoan, kalean ezagunen batekin topo egiteko beldurraren aurrean edo dei baten zain eguna telefonoaren ondoan pasatzean.

426. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0108 Noiz agertuko zain baino, denbora gehiago egiten nuen ze koloretan azalduko zain.

427. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0012 Gauzek, ordea, gehiago irauten dute, zain edukitzen ditugu hogei urte pasata ere, eta horixe da gu bezalako jendeak eduki dezakeen esperantza bakarra, gure lehengo gauzak aurkitzea.

428. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0134 Danny, Pablo eta Big Joe egongelan zeuden, jatekoaren eguneroko mirariaren zain.

429. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0135 Zain geratu ziren, ea kaboak hobera egiten zuen, eskainitako aukerari helduta.

430. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0195 -Orduan zain geratu zen zortziak jo arte.

431. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0183 Isilik geratu ginen; ni zain, ea galdetu gabe goizean akordeoilariarekin izandako enkontruaz zerbait esaten zidan, baina alferrik.

432. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Beste esaldiren bat gehituko ote duen zain geratzen da Iñaki Abaitua, gaiztoa baino gehiago dorpea, Anek ez baitu Arantxaren trebeziarik irain egiteko.

433. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Hala ere, makurturik jarraitu zuen besteak goiko argia piztuko zuelakoan, edo berak piztu zezakeela noiz entzungo zain, baina hark ez zuen piztu, eta piztekorik ere ez zion aipatu.

434. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0015 - Zain daukazu jenerala, Marlowe jauna.

435. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0290 - Ezer ez bazegoen, ordea, zuk ez-ikusia egin eta berak egingo zuen hurrengo mugimenduaren zain geldituko zinen.

436. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 Eta, barandari gogor eutsita, zain geratu zen.

437. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 Amak burutik oinetara aztertu zuen eta gelara itzultzeko une egokiaren zain geratu zen.

438. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0066 - Aurrera! Urrezko inperio bat zain dugu!

439. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0077 Zain zituzten soilunearen ertzera iritsi zirenean eta xaguak bezala gaztaren usainak erakarrita, besterik pentsatu barik, tranpan erori ziren.

440. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0091 Baina norbait nuen zain etxe aurrean eta atea jo aurretik ireki zidan.

441. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0096 Gizon-hotsa entzun zuenean, kanpora irten zen eta atean geratu zen zain.

442. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0025 Zureen zain geratzen naiz, irrika biziaz, hartarako betarik bazenu, bestelako esan gogo dituzunekin batera, hemen azaldu dizudan eta kirioak airean naukan nobedade kilikagarri horri buruzko zure iritzi ezinago baliotsua ere helaraziko didazun itxaropenean, beti zure zerbitzari eta lagun:

443. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0187 Ikus dezagun, merezi du eta, abarrots artean murgildurik nolako ekipaia garraitzen zuen garaiko armadarik handi eta prestatuenak: gudari bakoitzak orratza eta haria zeramatzan, zaldien lepoko zainetatik odol beroa edan ondoren zauria berehala ixteko, geziak zorrozteko harraitza, sedaki latzezko alkandora bana, zeren eta gezi etsaiak zirikoa oso-osorik sartzen baitzuen haragian, oihalak burdina bere baitan bilduz, eta zeramatzaten sendagile atzerritarrak babes horretaz baliatzen ziren gezia ateratzeko; bizpahiruna zaldiz osatua zihoan bakoitza, eta bi eratako armez, batzuk urruneko erasoentzat, eta aurrez-aurreko borrokarako besteak, hala nola arkua eta bi karkaiz, bata beti prest, bestea gerorako, badaezpada euritako oihalean bil-bil eginda, azta-makila, gakoaz hornituriko aiztagak zaldun etsaiak eraisteko, ezpatokerrak, aizkora kirten luzeak eta lazoa, abilezia harrigarriaz erabiltzen zutena.

444. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0060 Odola da, aiher izanik zainaren beroa ukatzera datorrela adierazten diona.

445. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Gero geldirik geratu nintzen, haize bolada batekin tentsioa berriro noiz lasatuko zain azken bi horiek mozteko.

446. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0108 Paulino kanposantura itzuli zen, hantxe zain zuen semearengana, eta aita-semeek, mandoa zalgurdiari berriro lotuz, etxerantz egin zuten.

447. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0183 Jonek irrifarre egin zuen, eta bere aurpegiko gihar, zain eta zimur guztiak ohizko tokian kokatu ziren ostera.

448. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Howard zain geratu zen.

449. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Pizgailua sakatu eta ateratzeko zain geratu zen.

450. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Eta aita ezkonduta eta ni gaztetxo eta bakarrik Diamantearen Enparantzan, kafeterak noiz zozketatuko zain, eta Julieta bere ahotsak musikari gaina har ziezaion oihuka: kontuz, ez hadi eseri, soinekoa ximurtuko dun eta!, eta begien aurrean bonbilak lorez apainduak eta lorezko xingolak irinez itsatsiak eta mundu guztia kontentu, eta horrela ilargian nengoela, ahots batek xuxurlaka:

451. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0060 Eta gero esplikatu zidan nola haurra joaten den uretan osatuz, lehen-lehenik bihotza, gero apurka-apurka nerbioak, ondoren zainak eta gero hezurrak.

452. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0110 Etxekoandrea zain neukan iturriaren ondoan, zeinetan harrizko ume bat eserita baitzegoen, buruan lastozko sonbreiru berde-urdin ajatua eta eskuan lore-sorta bat zeramatzana.

453. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0144 Gogo guztia izurritearen gorabeheretan, ahantzita eduki nuen aste osoan Errege, eta dagoeneko, harrituta egon behar zuen, noski, nire destenoreaz, Mikaleten errotako gorabeheren txostenaren zain.

454. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0274 Orain arte katu asko izan diat inguruan, noiz gizenduko nintzen zain.

455. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Usbek, ez nauzu sinestuko, baina ezina zait bizitzea gehiago honela; suak irakiten dit zainetan.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00052 Azaroaren 25eko goizaldeko ordu bata eta erdietan jarri zen abian untzia, gerrillarien bi urteko prestakuntzen ostean. Itsasoan ekaitz bortitza zeukaten zain. Bestaldean, berriz, salatariak ohartarazitako 35.000tik gora gizon, Kubako Polizia eta Armada barne tankez, kostazainez, gerrauntziz eta hegazkinez hornituta. Nolanahi dela, espediziokideek ez zekiten hori, eta ezta Kubako historia garaikidearen orririk garrantzitsuenetarikoa idaztear zeudela ere.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00011 Kasu honetan landarearen loreak, hostoak, haziak, azalak edo zainak uzten dira isurkinetan (olio, ur, alkohol...) Prozesu honi esker, biguntzen eta ateratzen dira zati urtugarriak.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00099 Lunbagoa bizkarreko beheko zatian kokatzen da; jarrera desegoki eta gehiegizko ahaleginetatik sortzen da. Bizkarreko herniek zialgia eragiten dute, berau min mota bat da: zain ziatikoaren estutasunak eragindakoa izanez, hanketaraino zabaltzen da.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Hemodinamikako gelak. Arteria eta zainetako kateterismoaren teknikaz baliaturik odoleko eta bihotz-biriketako gaixotasunen azterketa inbasiboak eta tratamenduak egiteko gelak.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 00531 Bestalde, pentsatzen du Izpirituaren nahi izate bakoitza guruintxoaren mugimendu jakin bati lotzen diola Naturak, hala nola, urruneko objektu bati nahi badiogu begiratu gure nahiak eraginen du begi-niniaren irekitzea, haina pentsatzen baldin badugu bakarrik begi-ninia ireki beharko dela, debalde izanen da horren nahi izatea, zeren eta Naturak ez baitio lotu animali izpirituak begiko zainari buruz bultzatzen dituen guruinaren mugimendua, begi-niniaren irekitzeko edo Ixteko gisan, begi-niniaren irekitzeko edo ixteko nahi izatean, baina bai urruneko edo hurbileko objektuak begiratzeko nahiari.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00560 1976 ondoren editorialgintzan bete-betean ikusten ditugun batzuk aurreko urtealdian dituzte zainak. Hori da, adibidez, bi nagusien kasua. Erein da bat eta Elkar bestea.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00086 Koadroaren azpialdean, hildakoak itxaropentsu edo oinazetan agertzen ziren, zeruko errukiaren eta bizien laguntzaren zain. Beren bekatuak garbitzeko... eta bizien lasaitasunerako zeuden han.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00550 Gogora dezagun, zentzu horretan, juzgatze eta jokabide moralen arteko lotura, ikerkuntzak oraindik argitu ez duen arazo bat baita: praktikariak ezin egon daitezke erantzun egokiak eskaini behar dituzten liburu dotoreak noiz argitaratuko zain; ihardun egin behar dute, nork bere testuinguruan eta dakien bezain ongi -beraien jarduera, gainera, zientziak eskuratu duen mailaren gainetik egoten da maiz.

464. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00107 Osabari entzuna diot behin baino gehiagotan kontatzen nola elkartzen ziren bi andreak, dotore-dotore prestatuta, frantziskotarrarekin zuten hitzorduaren zain, eta hasierako egunetan urduri samar eta guzti zeudela euren kontuak grabatu behar zizkienaren aurrean.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Jaunxkil tisikoen hainbeste zain izanik, hazitzen ere ez din utzi.

466. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00075 Erreserbara itzuliko zirela hitza eman zuten apatxeek baina, artean sakabanatuta zeuden lagunak bildu beharra zegoela eta, haien zain gelditzeko baimena eman zien Crook-ek Geronimo, Naiche eta beste buruzagi batzuei.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00132 1949an egin zuten. Han zegoen Perune-Zahar jaiotetxea ere. Familia guztia zain.

468. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Hizkuntza praktikoa gaztelera da (ikasteko, lana aurkitzeko, edozein zerbitzu eskuratzeko...), gainerakoek komunitate barneko harremanetarako balio dutelarik ia soilik; beraz gazteleradunek ez dute beste hizkuntzarik ikasteko beharrik (maiar guneetan ari diren erakundeetako teknikoak ezik; baina gehienek zorioneko trasladoaren zai igarotzen dituzte urteak).

469. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Halere bidaiari, badira aitortu ez dizkizudan makina bat alderdi; zure irrika saritzeko zain.

470. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0010 Bere begiak edo irakurgaien baten josita, edo (autuan edo ixillik zerbaiten zain) apur bat gorantz eta urrinerantz zuzenduta eukiteko jokera dau (Idazlan guztiak, XXVII. orr.).

471. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0040 Azken egia bilatzen dutenek bakarrik aurkitzen dute herio atearen beste aldean zain (Hans Menscher, Jean Baptiste Hargous-en ejerzitoa...).

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak karne ampamp; klorofila 0010 Nahasirik datoz, eta hasieran aipatu dugun garaiz kanpokotasunezko fasera itzuliko baga berriro hemen, mundua orainik nork irudikatuko zain daukala uste duen margolari sinesterraz, sinesbera samarraren entusiasmoa, eta arima bere samin guztiekin begien aurretik igaro eta pasatzen ikusi duenaren deitorea.

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. aranbarri 0021 Elkarrekin afaltzeko zain neukan lagunak atzamarrez telebista seinalatuz hartu ninduen: Egin-en sartu dituk.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0025 Zure erantzunaren zain, agurtzen zaitut.

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rootlet n. (bot.) buztan, errokimu, zain.

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0043 Eskolan bertan, oinarri idatzia eta ilustrazioa laguntzaile hartuta ere, irakasleak badaki zenbat maite duen haurrak ahoz kontatua entzutea; begiak zabal-zabal, ahoa irekita, hor egongo zaizkizu ia mugitu gabe, hurrengo pasartean gertatuko denaren zain; badirudi begi ireki horiekin, aho ireki horrekin, haurrak mintzamenaren haria ikusi egiten duela, hitzak dastatu egiten dituela; gorputz osoa egon ohi da, hartzen bezala.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Horrela, zainak estu mantenduz loraldi oparoagoa eragiten da.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Horrela lur berrian zainak erraz haziko dira eta pujatzea eta loraldia ez dira zapuztuko.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Lehorra badago, sakabanatu eta zainak hautsi daitezke.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0013 Lorontzi berrian: lur berriko geruza bat jarri eta landarea gainean, lur zaharrean zainak astindu eta erdi-askatu ondoren.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Helduak, gelditu barik ehizatik habiara eta habiatik ehizara bueltaka, lokatzezko habian zain dituzten txito gosetiei jaten emateko; txitoak, gehienetan, atetik mundu berriari begira eta janaria noiz etorriko zain.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Hor ibiltzen da, haitz batetik bestera, bazkaria noiz agertuko zain.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0046 Bertso honen zainak, hagitz zabalduak dira.

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0130 - Abel, Abel...! ari zaio etxekondrea, eskuekin gelditzeko aginduz, hegan doan erle-saldo bati. Aireak horditasunik gabeko dardara dagi argitasunaren zainetan.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0256 Norbaiten zain gelditu eta gero, espero zena agertzen ez denean gelditzen da bat lasto jaten.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Antropologoa, zain dauzkan lanbideak eta burutzeko prest beharko lukeen guztia ebokatzen dituenean, etsipenak menderatzen du:

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0183 Uteroko odola, hilekoaren odola eta zainetan (zain hitza bena arteria eta nerbioak adierazteko hitz generikoa da) dabilen odola hiru odol-mota dira.

488. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 H: Trois Rois izeneko kobre-meatzetako zainetako lanak

489. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Horien guztien artean, Indurainek geldi zirudien, bere garaia noiz iritsiko zain.

490. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0066 Proiektuaren zuzendariak, datu-elaboraketaren diseinua dela eta EJIErekin lanean zebiltzalarik, urtearen hasieratik bertatik geldirik egon da plana proiektuaren aplikazioa eta kartografia-arloa gehiago zehaztu zain.

491. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0133 Moffatek iparralderago joatea azter zezala gomendatu zionez eta Moffat itzuli zain (hiru urte geroago etorri zen) aspertu zenez, iparralderako bidaia antolatu zuen.

492. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Manufakturarako beharrezko egitura batzuek bertan daude oraindik, berpiztua noiz izango ote den zain.

493. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 (...) jadanik lehen aipatu ditugunak, irakasleen etorkizun-igurikapenetan eragina dute eta prestakuntza-prozesuak nahiz erabakiak hartzearen eraginkortasuna mugatzen dute, egoera egonkorrago baten zain.

494. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0538 Hegoaldean iduri zait euskararen mundu hau adi-adi dagola, Euskaltzaindiak zer erranen duen zain, haren arauen berehala betetzeko.

495. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. karrera 0135 Zain edo erro berberetik datozela guztiak somatzen da, nahiz eta gero bakoitzaren bilakaera ezberdina izan eta batetik bestera ezberdintasunak sortzen joan.

496. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00053 An ez ote du iñork sentitutzen miñik?
Edo... ez ote dago odolez egiñik?
Emenguak dabiltza iritxi eziñik,
oraindik ez diote arrapatu zaiñik.

497. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Bisigot-Erreiñuko gudaroztea Euskalerrian geratu zan, Errodrigo, Tarik itxasora jaurtiz gero, ostera euskaldunen aurka borrokan jarraitzeko noiz itzuliko zai.

498. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0032 Zintzurreko zain bat moztu eta, emeki emeki flakatzen duk eta, anartean, bihotzak jo egiten baitio aski indarrekin, odola kurri arazten ziok zainetan eta beraz odol hustera laguntzen dik.

499. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Baina ez beti. Kontrarioa indartsuagoa eta egoera eta baldintza hobeetan denean, erantzuten eta borrokan hastea baino hobe da ihes egitea eta gordetzea, une egokiagoa iritsi zain.

500. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00024 Hamabostaldiareb barruan etzi zuzendari berarekin eta orkestra berarekin batera eskainiko duten kontzertuaren zain.

501. 1991> sailkatu gabeak egunkariak izeta 00085 Maisterrak badu nagusi berria, badu bizi-leku berria eta bizi beharrak bortxatako du berriz lanera eta holaxe Abenduan sarturik negu bortitz baten zain.

502. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Isilik egon gara, bai, hedabideen eta politikoen antzera, lagun erdaldunekin, kanpoko irakurketen, komentarioen, iritzien zain eta etzanda.

503. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. lartategi 00003 Ezkongaietan hortxe egoten da mutila, zinemaren atarian neskaren zain, eta maiteñoa ailegatzen denean... bai xarmanta, irribarre eternal horrekin...

504. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00021 NAFARROAKO Entzutegi Probintzialean epaiaren zain geratu zen atzo Donostiako J.M. Aristimuño eta Cabanillasko J. Ayensaren aurkako epaiketa.

505. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Uztapide, hiztun egoki eta bertsolari haundiari hitza joan zitzaion, odolbildu batek buruko zainen batean egin zion urratuaren erruz.

506. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Urtero, haurrak euskalduntzeko aukera honek eskaera multzo handia jasotzen duela jakinda eta eskaintzan kopuru zabalpenik planteatzeke dagoela aurreikusita ere, zerrendan jarri naiz. Zai.

507. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Estatu Kontseiluaren ebazpenaren zain

508. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Ospakizunean, anekdota bat, Jenaro Lekuona herriko parrokoak aurrez aipaturikoa errepikatzen hasi zenean, gehiegi luzatuz, jendea zurrumurruka hasi zen eta baita ere aldegiten, Kiruriko bazkaria zain bait zuten.

509. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Hilan ehorzketa
Apirila da hilik krudelena,
Lur hileko lilak hazten,
Oroimena eta desira nahasten,
Zain iharrak euriz hezatzen.
Neguak bero mantendu gintuen,
Lurra elur ahanzkorrez estaliz
Bizitz apurra ñiñiku galduak jaten.
Udak ustekabean harrapatu gintuen,
Euri zapar baten ailegeran, eta
Gero eguzkiaren argian segi genion.
(...)

510. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Itsasoz etorri ziñan
Kristo Lezo'koa
ur-bazterra zanean
ondartza apala
jende xeen areatza babesa.
Gaur, gizonok
itsasoa leortu dugu
lekua kentzeko
millaka duro batuk
an irabazteko
metro-kuadro bakoitzean.
Trabagarri zera Kristo biotz-ona
on-apalezko itsaso ixilla.
Bazter gabeko
maite-olatua, gu garbitzearren obeki
zaiñetako ateak idekirik
leertu ziñan ZU.
Atoz Jauna, berriz
ibil zaite ur-arrearen gaiñean.
Senda iguzu itsumena
anaiagan ezin zaitugu ikusi.
Pekatu-angarilletan
elbarri gaixook
jaso gaitzazu zorpeko azpitik.
Emaiguzu
zuloz urraturiko zure eskua
ta bedi zure zur-abea
salbatuko gaituan
txalupa laguntzaillea!

511. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0016 Europa'ren zai giñan; Europa emen degu, eta zer?

512. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Gogora datorkigu Gernikako haritza, hantxe zegoena, zaharraren gogortasun eztiarekin bere haurren bilkuraren zain, aspertu gabe.

513. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Orain bere ume guziak inguruan babesle sumaturik, indartuko da, izerdia joanen zaiolarik zainetan goiti, hosto ederrenez jantziko baita berriz.

514. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Oilar zaharra bere oilaskoen zain

515. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Arazo baskularrak arterietan eta zainetan gerta litezke.

516. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Zainek gorputzeko atal desberdinetatik bihotzera odola eramaten dute, hau da, grabitate indarraren aurka joan behar du.

517. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00009 Beroa. Zainen dilatazioa eragiten duenez, odola pilatzen baita bertan.

518. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0011 Tolosaldean jende asko baitzen aspaldi liburu honen zain.

519. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0012 Alkizan aurkitu nuen, tailerrean, paper zuriaren aurrean... lehen zirriborroa marrazten eta pintatzen... zaldia esnatzeko lehen pausua ematen... marrazkia buztinaren biguntasunera moldatzen... eskuak izerditan... zain ZAIN.- Vena handituak kanporatzen.

520. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 B.A.M. lurraldeko lehendakariaren ganik erantzun baten zain gira, ostegun huntako, Seaskako Administrazio Kontseilua egun hortan bilduko delarik, dozier honi eman dezakeen segidaren aztertzeko.

521. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0036 Joxek hamar minutu zeramatzan zain, eta ezagun zuen.

522. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0010 Egun, kontzientzia eragozle ugari daude gartzelatuak, beste asko epaiketen zain...

523. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0010 Egun, kontzientzia eragozle ugari daude gartzelatuak, beste asko epaiketen zain...

524. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Udaletxeek barrukaldeko eskualde ume kopuruak eskatzen jardun dira azken hilabeteotan Osakidetzaren erantzunaren zain.

525. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00022 Eta hala ere, hego-aizea zainetan barna sartzen zitzaidan udazken hasiera hartan...

526. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Bigarren fase edo zatia egin barik geratu da, diru-laguntza gehiagoren zain.

527. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Dena den, kaiolatik irten eta uste bezala ez dago inor nire zai.

528. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0036 Ondoren, geltokian lo; inoiz hartuko ez dudan trenaren zai.

529. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0026 Zain urdin batzuk ere baziren.

530. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Arrazoi honengatik, bere maiztasunagatik, barizen eta zainetako insufizientzien ondorioz sortutako ultzerak deskribatzen saiatuko naiz.

531. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Barizeak eta zainetako insufizientzia duten pertsonak, ultzerak erraztasunez sortzeko egoerara iritsi ez daitezen, tratamendu egokia izan behar dute, medikoa, esklorosantea edo kirurgikoa, kasu bakoitzaren arabera, horrela ulzerak era egokiago batez ebitatu daitezkeelako.

532. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Ultzeren jatorria zangoetako odolaren zirkulazioa geldotzean dagoenez, zainetako zirkulazioaren geldotze hau ebitatu behar da.

533. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0046 Haatik, sakola zolan,
sûkre tarrok zonbait, bospesei, goititzen dû.
Ekiak gogorki joko dûanean,
eineren nabaritzen hasiko denean,
horietarik bat, arteka,
busti eta hurean,
hurtzera ûtziko dû ahoan.
Sûkreak emaiten dû igeitarzûna zankoer,
bûhûrtzeko indar zain oroer.

534. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Gûk, gizonek, zainak dûtûgû idorrarazten,
mardail edo erxe sûhardûraren sendotzeko.
Botxen ondoan diren ahabetzeak kûnkûino dirade.
Dioe ahabeak begia tzorrozten dûala.
Haratago errostek
hargûnen artea metra bat gora horitzen dûe.
Haien zain karatsek zale dûe gibeleko mina aizatzen.
Bai eta ere gosea pizten;
Ailandek badaki
jataitzin edari hobenetarik baten egiten,
ardu xuriari nahastez.
Han hor, alagiak gainti, errorizak
konkortzen dûtû bere mondoil berde beltzaranak.

534 emaitza

Datu-estatistikoak: