XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Errioja-ziar Aragoe'ra yoian gastela-mutil pillo bat, San Prantzisko'ren zaldi ganian; eguraldi bero samarrak ziralako gabez ibilten ziran.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Orregaitik eldu ziran Logroño urira egun sentiyan, eta bai yoiazan kalerik-kale uriya-ziar igaroten, bertan gelditzeko uste barik.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Begira yardetsi eutsen Orkolotxok ni burdin-saretik zear abadearen dirutokiraño sartuko naz ta nai dozuena aterako dautsuet.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Salamankan zear niñoiala, itsu zoliak totelkeritik atara nindun uri atan, egun batzukaz ostatu batera batu nintzan, eta an izan neban, itsuaren loba bat urian egoalako entzutea.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 ¡Etzan aurrerantzian bakarrik mendi-ziarr ibilliko!.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Poitiers'ko Guillema'k 1.090 garren urte ziarr lekaide baten gogo zintzuaz batzutan ta beste batzutan lizunaren aragikerijaz abesten ebaneko, argizerija baxen bijurra izkera ori zan.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Mediterraneun ittxaso-ziar Elade'ko ontzijak idazti txukunakin, iko-landarak ereñotzak aztu barik, etorrten ziran.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Zerrgaitik igande ta jayetan, txaideak-zearr errdel-abesti gatzbakoak eta maiz itxusiak entzun oi dira...?.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 (...); pozaldiak jaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; jazkera; makillean, kutxan, argizai olan erabilli izan duan zur-apainkera; bizi tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Eusko-gogamena, edestia-zear, txiro agertua, euskerari zor tokia ukatu diolako ez ote?....

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Baña gero izankutzaren itsuskeria alaitu nairik, eguzkiak orei aldrak banatu zituan ta gizonen bizlekuetara irriñartetatik zear sartu zan.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 ¡Agur! esanta abiatu zan Endo etorri zan bidean zear joaten, berari begira, Lot'en andriaren ekantza zirudiala Urrunda zarra lagata.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Ta Ameriketa'ra baserritar yoanak zaldun-usai etorri oi bezela, alaxe, erastunez yosia ta erdera arroa dariola, dabil, or zear, bere burua erakutsi bearrez.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Oroitzen naiz: ementxen geunden oien eztaia or zear igaro zanean.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bayona'tik kostatik ziar iritxi zan Zarauz'erañok eta ango Narros jauregi ederrean ikusi zuan Fausto Corral jaun soñuzalea eta ziñez onek eman zion Lelo kantuaren berri eta baliteke erakustea ere kopiaren bat, bestela ezlioke Humboldt'ek emazteari Getari'tik Orrillako 2'an auxe esango Tiene un tono propio de fuerza y es algo absolutamente nuevo.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Andik Bergara'tik ziar Gasteiz'era, eta an Prestamero eta Louis Bonaparte'kin egon zan.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 18'an atera zan Bilbao'tik eta kostatik ziar juan zan Motriku'raño; andik Astigarribia, Elgoibar, Azkoiti eta Azpeiti'ra, emen (eta ez Azkoiti'n) ikertu zituan Iturriagak Murga markinarren aideak 22'an.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Bonifazio'rentzat jai eder bat gertu, degu, ta ontan etzuen Zumaya'k gibel ta zear egon bear.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-ikastola barrijak edegi, ikaslak geitu, ta euzko-abixendun ta enparauko Euzkadi'n ogija janda bixi diran gustijak euzkeldundu'ta txaidiak-ziar euzkeraz bakarrik entzuten oituretu.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak agur, barrija etorri, Zarrak iges dagi; Mendi-ziar dua leku egiteko Jayoparrijari.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-barri egun onetan eztogu bide-zuri orreik-ziar juan biar.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Euzkadi, ene Aberri maite onen mendi garayen gallurretatik jaurrtitako oyurik alaitsuenak, lasterka jasoan itxasoetan zearr edaturik bere ulu anaikorra, itzarrtu beikez biribilketa gozuan Aberritik urrunian, ludi zoko eta lekaroetan bizi diran euzko-anai gustien biotzak.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aldi atan, Nabarra'ko bakaldun bidezkuak euren bakalaz jaubetu gurarik, Nabarra'z ziar sarrtu ziran; Iruña'ra eldu ta ertsatu.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Iru androk estratza-onduan egozan urijan ibilteko zapatak kendu eta basa-arrtiak ziarr juateko egiñak diran trauskijak janzten.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Langillearen zoriontasuna arkitzekotan, mota guztietako buruzbideak, ludi-ziar dabilz.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Asun-miñari bezela Euskal-Orriari begiratzen ez diogunok, egunero-egunero bere lerrotan zear gabiltzanok, joan zan ostegunez, xelebrekeri bi irakurriak gaituzute.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au da, Errusia'n egin zutena munduan zear, mundu guziko nazioetan barrena egin bear dala.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bear bezela zaindu eztalako sarririk askotan bere barrenian zear ezarri oi da isipula, aurraren biziaren kontuba emateko laiñ dala.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondoren eta ur irakiñdako epelarekin eta lenago esan degun jaboiakiñ garbitu sendo eta bere bidean zear bialduko dezute koipe estalgarri ori eta zeiñ garbi, azal gorri ederrakiñ ikusiko dezuten aurtxoa!.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Bai biotz ederra nabaitzen dala bere agintzak zear!.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Euskotarrak emen gabiltza mendiyak zear, erriz erri, geren ikurrin gurutz duna alde guzietan erakutsiyaz, ta geren biotzeko euskal maitasunaren sugarra inguru guzietara banatuaz.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Olan jarraittu eban bidiak ziar, ta eldu zan ondorengorik ezeuken etxaguntza eder batera, bera lako errukorrak ziran senar-emastiakana.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Odeya Albiña'n agertu, Etxaguen'go atx ostetik zear, arrikada galantak bota, ta Urkiola'runtz sartu zan.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Gertaera atsigarrien gomuta, nai ta nai ez, ludi zear barreyatu bear.

40. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0022 Ba-joian gizon bat ezkutuko bide
batetik soloan zear. Entzun eban
agur ta apur baten lotu. Baiña iñor
agertu ez eta aurrera bidean
.

41. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0015 Gazte nintzan, Guztiz gazte
Baina errukibarik sartu eustan,
biotza zear, sastakai zorrotza
.

42. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 24'n Rossio geltoki-estaziñora eroan eben eta burnizko kutxa baten Ourem errira trenez Chas da Macas-zear.

43. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Eldu ziran Afrika'ra ta sartu ziran amaiera bako oyanetan ziar.

44. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Inbestigaziño bat eingo balitz, jakingo genduke Esopo Plaentxia'n ziar ibilli zala, ipuin batzen; bai orixe.

45. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Uda Biarritzen, udazkena Parisen, negua Nizan eta udabarria mundu-zear ibilli.

46. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Oraindik aurrera, Urkiolako amabi etxietan ilten diranak eztabez eruango Abadiano'raño, Atxarte bide luzez-ziar, elexatik berreun neurkiñera euren ildegia daukelako.

47. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Itxas-iñutsiak jota zeruak zear doan kurrillo aldrea zirudian.

48. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0394 (PERU sagardotegira ta MARIXA kalean zear joaten dira).

49. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orduan, ariak-zear argi-indarra irago, ta illunbea bapatean ezkutatzen da.

50. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Izar guzien aizpa zarrena,
or da Illargi zerura irtena.
Eguzkiaren emaztegai da,
ta gaur du eztai-eguna.
Ozkarbi zear bidari ixilla,
maitez dar-dar Eguzki-billa:
senargai berak argiz jantzi du,
ontzako urre borobilla.

51. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Izarrak berriz aleak lez zeru zear dute abia.

52. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Leio-zulo luze bat aurreko orman, goitik bera iru burni, zear zortzi.

53. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0051 Begira, begira nola dijoan gora-goraka odeiak zear, lurreko negar-erria atzera, oso atzera utzi-ta.

54. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Goia'neko, Zuñiga'neko, Garagorri'neko, bizi-lagun guziak beren seme-alaba, txakur eta gañerakoekin, oñez, beko plazatik ziar, kale berritik barrena, Ernani edo Lasarte bidean igesi....

55. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Zurekin izango nazu mendi-gain ortatik zear.

56. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (21) Arazo auek bukatuta, Paulo'k Espiritu Santuaren argibidez, Mazedonia ta Akaya zear, Jerusalen'era joateko asmoa artu zuan, eta esan: An egonda, gero Erroma`ra ere joan egin bear det.

57. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Erromatar-zubiaren zear, ttaka-ttaka geldi-xamar batean goazela, errian sartzerakoan, gure beorra ikaratu egin zan ibaia ikusteaz edo, ta andik zijoan andre zar gajo bati, aurreko anka batekin alako zartakoa eman zion, erdi-ondatua utzi zuan eta buruz-bera Guadiana'ra eroitzeko zorian.

58. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

59. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Sargori-egunetako illunabarretan basopetik pirurika irtetzen diran eltxoen ziztada zorrotzak astindu dioe nagialdia eta berriro ere maldarrari lotu zaio bidetxigorretatik zearr; eta gero gurdibideari ekin dio.

60. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

61. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Or itxas zear Pigmalion zekenaren ondasunak, eta emakume bat dugu egiteko ontan buru.

62. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Gu, aintziñako Troia'tik jaurtiak (Troia izena bederen zure belarrietatik igaroa baldin ba'da), itxas-azal askotan zear amilduta, ekaitzak ekarri gaitu adu-eragiñez Libi'ko ur-ertz auetara.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Nerau ere, ez-ezagun eta beartsu, Libi'ko eremu zear nabil, Europa ta Asia'tik iraitzia.

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Nun zure omen, Trinakri osoan zear edatua?

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eta orduko ba-zioan gudaroste osoa alor agiriak zear, zaldiz ugari, urre ta jantzi margoztuz aberats.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Zazpi erreka narez aziriko Ganges sakona ixil-ixil doan antzera, edo-ta Nil, ur jori, alorretan zear barreatu ondoren, berriz ere bere uaskan biltzen dana emanik, aurki.

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Turno, beraz, beretik irtena, ara ta ona igesean dioa landetan zear; orain emen, gero an, zalantzazko oboak eta inguruak dagizki, koroi estuan baitute teukrotarrak ertsi osoan; andik, gaiñera, zingira zabalak esitzen du, emendik morkaitz goituak.

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Urte guzia zehar, ao asko korritu ditu ain garrantzidun gaiak.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Egiaz dana, bat da, baiña, bere baitan atal asko edo ditu; ain zuzen ere, Platon'en aburuz, benetako zer-dana erabateko bata ideatan lakaintzen da, ta banaka banaka geroago ta argiago, urte luzeak zear autematen ditugu, laztanez aztertuz.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Platon'ek berriz, zirrikitu bereziak zear ludia ikusi nai izan du.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Zenbakiarekiko egiak dituzu aldi ta aldeak zear neurriaren benetako lege ta arau: edonon ta edonoiz aurkez aurke ditugu ta buruan ditugu, ta buruan iraultzen dugunaren noraezeko zerkia (elementu) dugu, Kant'en iritziz.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Bata bestearengan sakatutako kutxak ziruditen ta ozkarbiak zear benetako ateak ta txinboak zeuzkaten: ateok zear, gogo alderraiak sarturik gora egiten omen zuten garaia zanean: andik gero, zabalgune oparoak ikusterrean zituten begien betegarri, ta ortziaren ipurmamian etzanda ikusten zuten biribilki uts ta garden xamarra, gure eguratsaren bilgarri.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Baña urteak zear bertze lurraldeetan galdurik joan da.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Azken xede au lortu nai izan dute gizaldiak zear jaio diran Ikastetxe tipo berriak: adibidez, Aita Santuak Erdi-aroan Bologna'n jarritakoak edo Napoli'n paganismoz kutsaturikoak.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Bestaldetik eta geroago noski, Arantzazun ikusten degu urte askotan zear, bertako Nagusiaren aolkulari edo, gure legeak diotenez, Discreto bezela.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Naiko lan egin zun bere bizitzan zear eta atsedenean lasai egon zitekean.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Liburu ortan baditu Jainkozko zenbait poesi, baita maitekantak ere; batzuk bear bada gordintxoegiak apaiz batentzat; gero, Bearne'ko presontegian, zion gabe antza, giltzape sar zutenen kontrako bertsu minkorrak; ta azkenez, dantzarako bi abesti euskal-ele zarra mundua zear jauzkari ikus nairik.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Alberto Aundi ta Tomarekin Aristotelesen pilosopia erabat nausituko da erdi-aro zear Platonena, ainbeste urtez Agustiñek eta len eskolastikoak erabillia zokoan geldituko da aldi luze batez.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aren ari zear eta zuta ikusgarriak urrenez urren eta kirian kirian iarraitzea, kurtxoin tapiza osoaren irudi ederrak ikusi ta ulertu arte, ona emen, Platon`en elkar-izketak irakurten ditunaren barneko atsegina.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hitz eder eta unkigarriak! Nork ez du gauez, noiz edo behin, izartegiko illunari so jarririk, Teilhard olerkariak horren egiazki azaldu digun bakardade-txorabio hori senditu? Pilloturik gabe dirudienez, nora ari da gure Lurraren untzia? Nora ari da mendeetan zehar, eten gabe itzulika eta jiraka Lurraren egazkin borobil hau? Eguzkiaren ingurutik zertarako? Eguzkia ere jiratzen eta aldatzen da zeruan.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Eta salbazio-edesti guzia zear agertzen dan gauza agiri eta bereizia, onako au: bakarka ez-baña, alkartean eta alkargoan eratu dala gu salbatzea.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Asko eta asko dira auetakoak Israel-kondaira zear, naiz-ta goi-idazleek adierazpen auek edestekoan, idazkera bereiziak erabilli; esate baterako, olerki-idazkera edo-ta izlari-idazkera, eta naiz idazkera auek beren giroan artu-bear izan, ala ere asko dira adierazpen jatorretakoak.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Txejob da gaurko gaztediarentzat Koltxetob'en antipoda edo ankaz-ankakoa, ainbeste urteak zear Errusi'ko kultur-bizitza antzutu duen konformismu orren areriorik zorrotzena.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Erdi-Aroa zehar sortzen dira sortu Fueroak (Euskal Herriko usadio ta ohitura dira, hitz batean), eta renazentista-absolutismoa Europaz jabetzen den urteetantxe gorpuzten dira Fuero hauek Euskal Herrian.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Egilleak berak, ludian zear ikusi ditun errialdetaz ere itzegiten digu, ango goraberak argitaratuz.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Europa-ko pentsamoldeak lur segurua behar zuen tinkotzeko, Hegel-etik asi eta, positivismoa zear, vitalisten sistema eta Bergson-en (honen diszipulu ain zuzen Maritain) lur-axaleko pentsamenturaiño, bere burua birrintzen gainbera zetorren filosofia oiñarritzeko.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristau langintza ain nekeza da gaur munduan, dio Maritain-ek, ez dela posible izango deus lortzea sugar indartsu diran anima kontenplatiboak ez badira ugaritzen munduan zear.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Hunmboldt batek, eta Bonaparte'k, Van Eys'ek, Schuchardt'ek, eta Ulhenbeck'ek eta Gavel batek Euskerarentzat izan duten ikasi-naia eta eman diguten itzal ederra, Euskera baserritar-izkuntzat zeukatenen aurrerako oso onuragarri ta goragarri izan zan XIX gizaldia zear.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Unamuno jakintsuak, iñork baiño biziago nabari zun bizitza zear, leia onen zimiko ta eztenkada.

91. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Jauna, zentzu-gabekoak munduan zear banatzen dituzularik Euskal-erriarentzat atxikia duzun saski joria ez dea oraindik akitua?.

92. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Ainbeste gizon munduan zear
daude gaur goseak iltzen,
ta beste asko beren patrikan
milloi sendo asko biltzen;
gezurra esan eta ez dira
besterekin errukitzen,
Aita Santuan nai aundi ori
ez dute asko betetzen.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Ez uste guk errian zear ibilteko astirik izaten dogunik.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - Zeozer geyago esan gura dot aldizkari orreitako irakurleei, ta eunka millaka euskaldunai, España ta mundu zear zabalduta dagozanai.

95. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Egunen batean, ordea, azkatasun eguzkiaren argitasuna Euzkadi zear zabaldu danean gaur lozorroan diruditen euskotar asko adore berriz indartuko dira erri aldez ekiteko.

96. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Gure Irakasleak argi ta garbi esan zigun: Egunero eta bizi guztia zear abertzale ez danak, ezin leike esan abertzale danik.

97. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lurra geldi dagola guk uste izan arren, izugarrizko abijadan dabil ortzea zear.

98. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Larrimiña, gizona, bakardadea, Jainkoa, itxaropena, erlijioa, eriotza askatasuna; gai auek guziak erabilli dituzte beren literaturaren ( nobela bereziki ) zear.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bidazti nauk, eta bizi-barnean zear nijoak.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 CARACAS ZEAR

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Emen bean, Caracas zear gora ta bera gabiltzanok ordea jolaserako adore gutxi.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Zenbat, biziaren zear, alboan utzi zaituela!

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Munduak jolas dagin bitartean, jendeak Eguberri jayen edertasunean murgildurik daudenean, euskaldun agurearen arrenak guzti bero eta itxaropentsu izango dira Gabon'ez: nik ikusiko ez badut ere eraman ditzazu lenbailen gure erri zarrera mundua zear sakabanaturik dabiltzan euskaldunak; eraman ditzazu Jauna euskaldunak berera.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Izkuntzatik esi eta oituretik jarraituaz ikusten dugu, beren bizimodua oso gutxi aldatu zala gizaldien zear.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Tirol aldeko Alpes-mendien zear, euskal-abestiak kantatzen pasiatzen naizenean, orrelako elukubrazioak ausnartzea aski atsegiten zait.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Nahiz ta ostoen gerizpetik eta zuloetatik zehiar iragan, indar kaltegarri guztia galtzen zuten bidean diztirek.

107. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta oyan-ziar bijok alkarregaz juan ziran, oxin (pozu) batera joarte.

108. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Olangorik bagarik aldarrikatu egik, Westmoreland, nire gudarostea zear, alde egin dagiala burruka onetarako biotzik eztauenak; egin eta emongo yakok bidari-agiria, eta biderako dirurik be bere ziskuratuko yakok: ez geunkek il gura gugaz batera ilteko bildur dan gizonegaz batera.

109. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Oraindik otzik dagon zure yakinkidetzea ez al da berotuko, zure biotzean maitasuna sortu ta txerakor izateko; ezta errukiak be, emakumek eurak be ortik zear egotzi daben errukiak be, ez al dau urtuko zure biotzeko leia, zure egikizuna burutzeko gudari gogor izan baño.

110. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Nire errukarri! ekatx-aldian yaiotako neskato zori txarreko, nire ama il zanean yaioa, ludi au nitzako ezta besterik, nire adiskideakandik ortiki zear yaurtiten nauen betiko ekatxa baño.

111. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0014 Beherantz BARRASKILOTIK zehar luzatzen da.

112. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Likido hau muinean alderik alde pasatzen da, hortxe muin barruan dagoan hoditik zehar.

113. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire lagun batek, emakumea bera, hainbat urte dirala lortu eban txofer karneta eta makinatxo bat kilometro eginak ditu bideetan zehar ordurik hona.

114. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Izendatu eguna, iraillaren amaseia eta ordua, arratsaldeko zazpirak, eldu zirenean, ikustekoa zan ama Idoia, Loretxo, alaba txikerrena, gurditxoan artu eta kaletik zear....

115. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Bidaia luze hau egiteko, basamortuan zehar ibili ziran israeldarrak berrogei urtetan.

116. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Bere bizitzan zehar Jainkoa zala erakutsi eban, Jainkoak bakarrik egin daikezan ekintzak eginez, hau da mirariak: gaisoak sendatu, hildakoak berbiztu, ogiak eta arrainak ugaritu ebazan.

117. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 Nundik edo handik San Martingo ermita ondoan zehar, aldapan behera joiazan arineketan edo narrasean.

118. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Nire jogaillu ori
soiñua naiko ba'litz une baten
aize indartsuari
asarrea kenduten
ta itsas-igiera sumiña ibitzen,
ta mendi malkar-zear
basoko piztiak soiñu gozoaz
al ba'leuz baketsu jar,
zugaitzai eragiñaz
beraren soiñuaz naste ba'lekarz
.

119. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 Mari, esan... Zein ete zure izari,
Zure ben-benetako gogai ta ari?.
Batzuen ustez, urrez inguratuta
Agertzen omen ziñan andre nagusi;
Baitere iñoiz gona gorriz jantzita
Edo odeietan zear lau zaldizko
Zaldiburdi dotore eder batean,
Goietan gora gaupean estaltzeko
.

120. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 - Osategian egoan lekutik, gabaz igesi ebala batek, edurtzan zear... eta oñak izoztuta atrapau ebela....

121. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Aguazillak urten orduko, mutillak, alkarri begira, Mongoliñok ze kontu eta atarramendu atarako kalean zear billoizik.

122. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Oneik Judea'n eta Samaria'n zear sakabanatzen dira, eta an Jaunaren Barri Ona zabaltzen dabe.

123. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Felipe'k erri ta urietan zear Barri Ona zabaltzen dau Zesarea'ko porturarte.

124. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Barriro Jerusalen'era etortzerakoan, Jesus iragarten dabe auzunetan zear.

125. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Eta ederbideotan zehar ibilteko.

126. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

127. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Elizak arrizku ta estualdi-zear doalarik, beti izan dau Jaunak agindu eutsan Jainko-graziaren indarra ta aragi-makaltasunean ez dau galtzen bere zintzotasuna, ostez, bere Jaunaren emazte diña lez darrai ta eten gabe barriztuz doa Espiritu Santuaren indarrez arik eta Gurutzaren bidez iñoz itzaltzerik izango ez dauan argira eldu arte.

128. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Ezta arrigarri: laiñoak zear, giro on ta ekaitz zakar, ibilli bearrak gure uledi dizditsua nastuazo ta gero orraztu ta apain ipiñi nai izatea.

129. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Igeskariok Prantzia'ko mugarantza egiñalean yoiazan, batez be La Panne eta Bry Dunnes'en zear, itxasalderengo bideak onetxek ziran-da.

130. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Orduantxe yakin genduan zelan doixtarrak Luxenburgo'tik zear igarota, Prantzia'n barrura Sedan'era urreratuez yoiazan; ta Beljika'n bertan zear be aurreko zaindokiak birrinduta, bizkor egiela.

131. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Eroso-eroso Beljika'n zear etozan Hitler'en gudarozte belbilduak ekarren burdiñotsa entzuela, Liexa'tik urten eben eurotatiko bik.

132. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 Eta borontzeak zure gogorkeriari azkena emon dagionean, Odis'enakaz batuko doguz errian barru ta kanpo gozatzen dituzun ondasun guztiak, eta ez dogu lagako zure seme-alabak zeure jauregian bizi izaterik, ezta zure emazte aratza Itaka'ko urian zear ibilterik be.

133. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Nik uste dot, beraz, zeruan leiatillak egon bear dirala, areik ikusi gaituen, eta an ortzian zear agertzen yakuzan dardar orreik, arein keiñuak dira auxe dirauskuela: Ona izan, ona izan....

134. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Gero, ganbarako bere lo-gelara joan zan, eta burusi ta izara barriakaz atondutako oera sartu aurretik, antxiña baten egin oi ebanez, leiatillan zear baserrien argiakaz zipriztindutako Gernikalde'ko zabaldi ederra begiztatu eban.

135. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Gero hegoak astindu eta hegadan joan zan leihozuloan zehar.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0019 Chicago'ko Unibersidadeko F. Clark Howell doktorrak Afrika'ko Sorkalde zear 1969 urtean egin eban ikas-ostera baten, Australopithecus'en antzeko edo kideko izan eikezan arrituak (fosillak) arkitu zitun eta bitik lau milloeko antxiñatasuna emon eutsen.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Aize barriak, ta gero kanpokoak etxera sartu ta etxekoak lantzarrean zear ei doaz.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Gizaldiak zear konta ezin-ala eritxi azaldu dira ederraren inguru; gizonak ikusiz, entzunez naiz irakurriz artu oi dauan atsegiñaz, ostera, lumarik naiko erkindu da.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Gero, apurka-apurka, karmeldarrak Israel'en eta Europan zear zabaldu ziran.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Eta ez oraingo Aita Santuak bakarrik, Juan Paulo'k, baita beste Aita Santu askok be, sarritan bedeinkatu izan dabe zazpi gizalditan zear Elizan iraun eta irauten dauan deboziño eder au.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Sentimentua modu negatiboz azaltzen da olerkian zehar: Enaizu maite.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gernika'n izan zan bonba-erasoari buruz asko idatzi eta esan izan da, mundua-zear, guzur eta abar.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Leen bere esan dodanez, asko idatzi eta esan izan da, bai emen eta bai an, guzur eta abar, ludia-zear, Gernika'ko egontzi-erasoa dala-ta.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0051 A) Zearreko Plangintza edo horizontala.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Kontzilio hau, berez, XVI. gizaldian zehar ospatu zan, baina bere erabagiak luzaroan iraun eben.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Azaldu doguzan hiru gai edo ardatz nagusiak, era berean, bananduta eta batera agertzen jakuz Lauaxetaren olerkietan zehar.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zergaitik? Lauaxetak, bere sasoirarteko literatura idatziaren erak alde batera itxita, Europan zehar ebilzan aize barrietara jo eban, batez ere sinbolismo eta parnasianismora.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Sinbolismoaren joera Lauaxetaren olerkietan zehar sarritan agertzen da, sinboloen sakontasuna oso ona izanik.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Umearen Liburuan, 131 or., ikasturtean zehar egin ohi izan dogun lez, testua hausnarketa giroan begiratzeko eta gero alkarrizketa sortzeko pentsatua dagoan orrialde batean aurkezten dogu.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari teknikoak, barriz, gosaria, kafea, hamarretakoa, hamaiketakoa, aperitiboa, kafe konpletoa, ogitartekoa eta zerbeza eskatzen eutsozan egunean zehar Anselmori.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 - Ta an, Ospitxalien - selan san camino de Santiago-an gelditxesitxuan, ba, amen paseta sienak gaba eitxen an... bai ba, Camino de Santiagotik etosena` pa, se esatenajan ba da gero an gaba einjje, ba, es taki` pa nik andik gora, eee, Ontzuragatxi` sier, an be selan Camino de Santiagok segitzen daben andik aurrera...

152. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 1940.go Ekainillaren 14-an, Wehrmacht altsuaren oiñezko gudari-Talde batek Paris menderatu ebanetik, nazi-autokrateari Frantzi-ko Uriburua ikusteko gurari bizia sortu jakon, bide batez munduan zear bere burua garaille lez erakusteko, eta gaiñera, Sena-ko uri politaren etxe ta oroitarriak euren tokian (in situ) ikertzeko.

153. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Kalifornia'n bizi izan zan bere rantxo alai, eder ta egokian, bere idazle-lanak or-zear eratzen ebazan ibiltalde atsegiñakaz arabiatzen alegindurik.

154. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Belarretan zehar, zilar-argizko bola bat hurreratzen jakon.

155. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Gure lurretan zehar igaro dira hainhat europa erdiko herritar, oztugarterantz....

156. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Txakurra gizonaren lehenengo laguna eskurandu dabe, eta ahuntza, txarria, zaldia ta behia, eta orain etxekotu egingo da Pirene zehar urrunetatik heldu dan elementu esker haundikoa, ardi menatza, enda sendo eta aparta, zeinek gizaldi eta gizaldietan gure aurretikoak janaritu eta jantzi dituan (esne, haragi, artule eskeintzaz), eta oraindino be, Bizkaiko mendietan eta zelaietan larran ohi doguzan ardiak.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0034 Uri edo auzo garbileku ugari eraikiko dira XIX. mendean zehar edonon.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Aldi honetan arkitektura estiloak bizi dauen krisia argi azaltzen da Bizkaian zehar eregi ziran iturrietan.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Baiña ez dauka izen orrek ezelako oiñarririk istorian zear.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Eurokaz goaz gu be, Trapagaren zear, Barakaldo, Sestao, Portugalete ta Santurtzi aldetik asko erasten jakuzala.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Gabaz suzko lerkaiak zabaltzen dabez bideak zear dabiltzenak argitu ta obeto arrapatzeko.

162. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0022 KEPAk kotxea gidatzen du portua inguratzen duen errepidean zehar.

163. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JUAN ANDRES: Bai. Hil honetan ez bada hurrengoan banoa ni hortik zehar, hemen baino irabazpide hobea aurkituko dut eta.

164. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 (Piskanaka argia indartzen hasten da, baina apal iraungo du eszena guztian zehar. Autoak desatalkatzen dituzten leku batean gaude. Txatarra ageri da nonahi, neumatiko metatuak, auto-atakak, eserlekuak, etab.: metalezko egitura bat ageri da nagusi eszenan. Erdian, bi autobus-eserleku eta berauen gainean etzanda gizon bat, ikuslegoari bizkarra emanez. Luzia bastidore artetik deika).

165. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 Terrorismoaren goi-zuzendaritzaz hitzegitea arazo gogorregia da berarentzat ere. Eta zuk, hala ere, Don Kijoteren eginez ibili nahi duzu bizitzan zehar... (Komisariak parte hartu nahi du, amorru bizitan). Ongi da, zuk nahi duzuna, behin eta berriz eskatzen baduzu, prest nago, hitzegingo dut! (Agente bati) Prest al zaude azkeneko aldiz idazteko? (Beste bati) Eta zu azkeneko aldiz grabatzeko? (Komisariari) Eta zu azkeneko aldiz entzuteko?

166. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Noski axola zaidala. Nola nahi duzu hitz egitea bulegoan zehar etengabe zure bila ibili behar badut?

167. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Euskal Herriko lehen Unibertsitate honek gora-behera ugari izan du historian zehar.

168. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0068 Beraz, auziaren gakoa ondo ulertzeko beste zerbait bilatu beharra dago: hain zuzen, mendeetan zehar Gebaratarrekin, Oñatiko Jaun eta Kondeekin alegia, izan genituen harremanak, loturak eta menpekotasuna.

169. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 (Margoturik den irudiari begira). Hik irten duk ederra! Etxe honetan egin dituan urteak behartsu bat bezala igaro alajaina, hainbeste diru izanda? Nik izango banitu... Berrogeitamar milioiren jabe banintz, nere aita eta ama eskuak luzaturik nituzke berehala... Bai horixe! (Unetxo bat isilik egon ondoren). Aurrenengo jazki dotoreak erosi eta ondorenean munduan zehar alde batera eta bestera ibiliko nintzateke.

170. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Informazioaren bilketa-lana, I.N.E.k Estatu osorako aurrikusita zeukan iharduketa-planaren arabera egin zen, 1981eko Martxo, Apiril eta Maiatzeko hilabeteetan zehar, autoerroldako metodoaren bidez, hots, euskal udalerri batzuetan izan ezik, zentsu-agenteek ez zituen beraiek betetzen galdeketa-orriak, hauek etxez etxe banatzera eta jasotzera eta gero berrikustera bakarrik mugatzen ziren, betetzen zituztenak indibiduoak berak izaten zirelarik.

171. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Erreferentziako unibertsoa, urte osoan zehar edo honen parterik handienean familia baten egoitza iraunkor bezala erabilitako etxebizitza familiarren multzoak eratzen du.

172. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Mostra hau aldizka-aldizka banatzen da hiruhileko batean zehar, hilabete eta hamabostaldietako azpilaginak ere errepresentatiboak izateko moduan (beti ere errore handiagoekin, noski).

173. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Pertsona batek bere okupazio nagusia erreferentziako astean zehar zein establezimendu, enpresa edo bestelako unitate ekonomikotan ematen duen, horren iharduera-motari dagokio, edota, lehenago lan egindako langabeen kasuan, berriz, beren azken enplegua zein enpresa edo establezimendutan izan duten, horren iharduerari.

174. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0018 - Okupatu doia: gehienbatean enplegu jarraitu bat izanik astean 15 eta 44 ordu artean lan egiten duten pertsonak.
- Azpiokupatua: enplegu jarraitu bat izanik astean ohiki 15 ordu baino gutxiago lan egiten duten pertsonak.
- Okupatu marjinala: funtsean pertsona iharduera ez-laboralduna izanik hiruhilekoan zehar iharduera marjinaletan, hala nola, famili laguntza, urtesasoiko enplegu edo inoizkako enpleguan, partaidetza guztiz txikia duten pertsonak barne-hartzen ditu.
- Ia-langabea: okupatu marjinalen antzeko lan-egoeran aurkitzen diren pertsonak dira, baina lan bila dabiltzala deklaratzean, horiengandik bereizten direnak.

175. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 - 8 Espezialista-laguntzaile, urtean zehar ekintza puntualak burutuz.

176. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Ikasturte honetan zehar, ikasketa hauek helburu duten ikaslearen perfil ezberdinentzat diseinatzeaz gain, esperientzia konkreturen bati hasiera emango zaio, eta zenbait ikastetxetan, batez ere L.H.koetan, nolabait eta izen diferenteekin aurrera eramaten ari direnen jarraipena egingo da.

177. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0017 1980. urtean zehar eta Kutxaren bilduma desberdinetan, hamazazpi liburu argitaratu eta hiru berrargitaratu dira, guztira 100.049 aleko botaldia egin delarik.

178. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Eta 1978 urtean zehar, 13.363 auto eta motozikleta matrikulatu ziren Gipuzkoan, bai-eta 1.745 kamioi, furgoneta, autobus eta traktore.

179. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Heziketa-alorrari dagokionez, aipatzekoa da Zentruko osasun-pertsonalak urtean zehar hainbat ihardunaldi, batzarre, ikastaro, mintegi eta abarretan partehartu duela, baita Zentruak berak sustaturiko ikerketa- eta ikasketa-mota desberdinetan ere.

180. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar egindako lanaren azterketa labur bat egiteko orduan, lehenik Donostiako hitzaldi-aretoa aipatu behar da.

181. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar buruturiko ekintzak 366 izan ziren; horietatik asko izaera kulturalekoak, guztientzat irekiak eta ia beti zikloetan banatuak, gaia hobeto sailkatu eta sakontzeko helburuarekin horrela planifikatuak.

182. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Hitzaldi-aretoa 177 egunetan zehar martxan egon zen.

183. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Kutxa garrantzi handiko erakundea da, Gipuzkoako geografia osoan zehar lan-zentruak banaturik dauzkana eta, gainera, Gasteiz, Madrile eta Barcelona-n ere eragiketa-lekuak badituena.

184. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Baina batez ere, urtean zehar indartuz joan diren izaera iraunkorreko komunikazio-bideak dira aipagarriak eta, horien artean, Noticias CAP aldizkaria.

185. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Komunikazio hauek indibidualizatuak nahiz instituzionalak izaten dira, urtean zehar ugariak.

186. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 1. Aurrekontuzko Kontabilitatea: Hauen euskarri diren aplikazio informatikoak hartzen ditu: - Aurrekontuzko Kudeaketa Sistema deszentralizatua: Gastuaren kudeatzaile diren Departamentuei, Kontabilizatzearen aurretik, beraiek egindako aurrekontuzko eragiketak errejistratzea ahalbideratzen du, eta prozedura kontable guztian zehar bere jarraipena egitea, bere aurrekontuaren kudeaketarako beharrezko den informazioa lortuz.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Lurrean zehar ibiltzen nintzen ni orduan nere dohainak eta nere igaliak eskainiz.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00013 Askotan pertsonak izadiaren aurka jokatzen du : eskaintzen dizkion hainbat eta hainbat aukera alferrik galduz , inguru guztia zikinduz eta milioika urtetan zehar osatutako obra betirako galduz.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00017 Urte askotan zehar, izan ere, izadi baliabide asko alferrik galdu bait dugu.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00119 Ligandoak ardatzen direkzioen zehar kokatzen dira, eta, beraz, dzsub2 orbitalak Lsub1-en eta Lsub2-ren eragina jasan beharko du, direkzio berean baitaude; era berdinean orbitalaren direkzioan datozenez, orbital honek eragin handia jasan beharko du.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00446 Izotza, laku, urmael eta itsasoen goialdean egoteari esker, arrainak hondalean bizi daitezke neguan zehar.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Ikasgai honetan zehar ardatzak elkartzutak kontsideratuko ditugu; abzisa-ardatzari x esango diogu eta ordenatu-ardatzari y, iaz egindakoaren arabera:

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Adieraz ditzagun labur-labur ikasgaian zehar justifikatuko ditugun puntuak.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Korrelazioa oso handia bada, puntu-multzoa banda estu batean zehar kokatuko da.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 XX. mendearen zehar elementu berriak ezagutzeko egundoko aurrerapenak egin dira, gaur egun ikerketa teknika askoz ere hobeagoez baliatzen bait da.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Egun osoan zehar jaten al du ala ordu jakinetan? Nola jartzen da jateko garaian? Nola heltzen die elikagaiei? Begira nolako ahoa duen.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Hara, berriz, tximistak ortze-zehar irakaldika jolasean, suzko suge bihurriak bai`lira.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0073 Mundu osoan zehar ibili zen baina berak asko maite zuen bere Euskal Herria eta sarritan etortzen zen Donibane Lohitzunera.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Banaketa-koadro nagusiak etengailu nagusi bat du indarra kendu nahi denerako eta etengailu diferentziala deritzan aparatu bat pertsonak babesteko eta korronte-ihes bat dagoenean (gorputzean zehar adibidez) indarra kentzeko.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 4.3.10. ESPRIT Hamar urtetan zehar garatuko den ESPRIT programak (1984), garapen teknologikoaren arlo gako batean daraman atzerapena berreskuratzeko bidea eman beharko dio Europari.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Hau da, pasa ezazu hari bat polean zehar; jarri gorputza hariaren mutur batean eta dinamometroa bestean.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0084 Egun guztian zehar okupaturik ibil zitezela ikusi nahi izaten zuen, edo-eta lotan.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0033 Gaur egun Ihauteriak ez dira leku guztietan berdin ospatzen; urteetan zehar aldatuz joan dira.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Hala ere jan faltaz edota hotzez, nahiko katagorri hiltzen da neguan zehar.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0091 82. Noiz da zilindro bat zuzena eta noiz zeiharra?.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 c) Zenbat partidu jokatuko dira ligan zehar?(ez dago itzulketa-partidurik).

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Baina urtean zehar zenbait metro aurreratzen du.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0016 Honelako jalkinak, Kanadan, Ottawa eta St. Lawrence ibaien haranetan zehar, eta Eskandinabian aurkitzen dira.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0087 3.7.- Laplace-ren Ekuapena Zoluetan zeharko ur-jarioa Laplace-ren ekuapenaren bidez gobernatzen dela aipatu zen 3.6 azpiatalean.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Lehenbiziko puntua dugu, beraz, erabili nahi dugun estiloa aukeratzea eta estilo hori idazlanean zehar ongi zaintzea.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Eta gero, Lizarran zehar iragan ondoren, Ebrorantz doa.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0153 Gero, Zangotzan zehar eta Pirinioetatik datozen zenbait isurkideren urak bilduz, Ebrorantz doa.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Baratze eta zuhaiztiak atzean utzirik, soro eta zelaietan zehar abiatuko gara.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0007 Berau zuzena da eta erdian dago kokatuta gorputzean zehar.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0030 Hodian zehar ura pasatzen da eta, iragazpena, ziliodun garroen bidez izan beharrean, poliketoari darion lingirdaz izaten da (ik. elikapena).

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Muskulu longitudinal eta zirkularren artean, muskulu zeiharrak daude, hirugarren geruza bat osotuz (ik. 76. ird.).

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0206 Genero bietako obuluen ernalketa nefridioetan jazotzen da, eta hortxe gelditzen dira garapenaren hasieran zehar.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0206 Sipunkulidoen kasuan gertatzen denez, ekiuridoek ez dute metameri seinalerik erakusten garapen osoan zehar.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0206 - Echiurida-ren bilakaeran zehar, mesodermo-banden eta nerbio-kordoiaren segmentazio inzipientea gertatzen dela eta.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hemeretzigarren mendean zehar gertatu zen hirien handitzea ez zen izan batere egokia eta industrien gertuko langile-auzoak kezkagarri gertatzen hasi ziren: izan ere, txabola erako etxebizitzetan bizi zen langilegoa gatazka-iturri bihurtu zen.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 Honela, urtean zehar ordutako funtzionamendua lortuko genuke.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0183 Honek, herrian zehar igarotzen diren merkantziak zamapetzen ditu; normalean txikiak dira eta helburu fiskalaz ezartzen dira.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Azter dezagun zehazkiago energi-fluxua lurraren azalera inguratzen duen medioan zehar.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Konstante hau honela definitzen da: Eguzki eta lurraren erdibidean izpiei perpendikular zuzenduta dagoen eta unitate bateko azalera duen superfizie baten zehar pasatzen den batazbesteko eguzkitiko energi fluxua.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Datu falta dago, eta bide honetatik jaso daitekeen energia denboran zehar aldakorra denez gero, metatu beharra izango da sobran gelditzen dena.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Konbustioko produktoak berau zehar espansionatzen dira, abiadura handia lortuz eta erreakzioz bultzada ere bai.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Presio igotze honek berriro higiduran jartzen ditu (9.b irudia) eta gasen higidura kantitatea gaitik guztien higidura irteera zehar irauten du.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0127 Eta egiaz, hegazkinak edo airekoak direla medio, hegaztirik bizkorrena baino aiseago ibili ohi da gizona egungo egunean lurbira osoa alderik alde zeharkatzen duelarik, eta ez bakarrik lurbiran zehar, zeren ilargiraino heldu bait da aireko ibilietan.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Distantzia motzetako larre-aldaketa Nafarroa Beherean, Zuberoan, Erronkariko mendebaldean zehar hedatzen diren Pirineotako haranetan (Salazar, Aezkoa, etab.) eta barne eskualdetako mendi garaietatik hurbil kokatzen diren Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herrietan egiten da.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Ez litzateke egokia izango iharduera hauek kurtsoko azken mementutarako uztea, eskolako dinamikak uzten digun mementu egokiak probetxatuz, urtean zehar banatuz gero, ikasleei historia textuinguru zabalago baten barnean ulertarazi egingo liekete.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Almadia batetik galdutako enbor galdua naiz eta nire antzinekoen modura, zurekin paseatu nahi nuke ibai arro baten zehar.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Burgostik, Orduñako bidetik zehar, Gaztelako artileak iristen ziren Bilbo eta Portugaletera eta itsasadarraren bidez Europako beste hirietara garraiatzen ziren.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Itsasadarretik zehar nabigatzea oso zaila eta arriskutsua zen.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0191 Penintsulatik zehar ibili eta behari ona baldin bazara, konturatuko zinen nola abereek bazkatzeko paisaia menditsua eta berde-berdea agertzen den.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Hala, ere, Bizkaia / Gipuzkoan jarraitzen labore bihiaren defizitak, eta jendeak emigratu behar bide berrietatik zehar: Andaluziara, Ameriketara, europar gerlak, diplomazia edo gortera... edo-ta itsasoz (Andaluzia, Frantzia, Britaniatik...) nahiz lehorrez bihia inportatu behar.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Hauek honela, badakigu jakin, bizkaitar eta gipuzkoar merkatariak XIII, XIV eta XV. mendeetan zehar oso trebeak izan zirela eta indarra ere bazutela Belgikan den Brujas izeneko hirian; hain handia, non aipatu mendeetan zehar beren erakunde eta etxeak izan bait zituzten.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Politika mailan, berriz, fueroen azken aztarnak galtzearekin, historian zehar hain gartsuki gorde eta defenditu zuen bere nortasuna galdu zuen.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, ondoren datozen ariketak munduan zehar eta edozein hizkuntz metodotan onartuak daude: galderak eta erantzunak egiteko ariketak (baiezkoak, ezezkoak, orokorrak...).

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Baina, zer da higidura? Ortzeari begiratzen badiozu, berehala konturatzen zara hegazkinak, txoriak, eguzkia etab. higitzen ari direla, hau da, lehen eta orain duten posizioak aldatu egin dituztela; posizio-aldaketa gertatu dela denboran zehar, alegia.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Besteak beste, ondoko erabilpen hauek ditugu: 1) Urtugarriak: Erresistentzia handiko (hari meheak) eta urtze-puntu apaleko (beruna, adibidez) eroaleak dira; beraietan zehar kalkulatuta izan direnerako baino korronte handiagoa pasatzen bada, urtu egiten dira.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0294 Itsasuntziek uretan zehar duten erresistentzia neurtzeko ere erabiltzen da Stokes-en ekuazioa.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 Gorputz baten erresistentzia, gorputz horrek elektroien igiketari egiten dion aurkapena da, hau da, gorputz berorren zehar doan indar elektrikoari egiten dion atzerapena.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0055 Elementu baten zehar indar elektronikoa erion dadin ere, berdinki, elektrika sorgailu bat ezarri behar da; sorgailu hau, pila bat, bateria bat, dinamo bat edo akumuladore bat izan daiteke.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0087 Baina hau, harmaduren artean den isolatzaileak jasan dezakeena baino haundiagoa izan daiteke; horrela izatean, txinpart elektriko batek isolatzailearen zehar jauzi egingo luke, berau ikaztuz eta eroale bihurtuz; eta isolatzailea eroale bilakatzean, harmadurak alkartu egingo lituzke, beraz hondatu.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0180 Pilaren poloetatik datorren korronte bat konektatzen zaio bobina biratzaileari, eskuilen zehar; hauek kolektorea ikutzen dute, eta hau, bobina biratzaileaz batera biratzen diren segmendutan zatituriko ereztun bat da.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0003 Erreka honen emariak urtetan zehar izan dituen aldaketek, alubioien pilaketa bat ematen dute.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0004 Urtean zehar banatutako euritasun altu honen ondoan, tenperaturak nahiko epelak dira, 13ampdeg;C ingurukoa izanik urteko batezbestekoa.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Herriko kaleetan zehar ibilaldi bat egin.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0114 Begira ba, herrian zehar nola zaintzen eta hezitzen diren aberetxo txikiak: hemen aurkituko duzue pixkanaka-pixkanaka itzultzen ari diren heziketa oinarri handiak.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 Eliza eta kristau erlijioaren eraginez, mende luzeetan zehar jarraitu bait zuen.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0074 Horregatik, XVII. mende erdiz gero Bilbon barna iragan ohi zen Gaztelako artilearen erdia, portu orotatik zehar esportatu ohi zenaren %70 hain zuzen eta Kantauri itsasotik ateratzen zen guztia....

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 Hango jakintza beste herri bitartekari batzuk medio munduan zehar zabaldu zen: Astronomia (urtearen hamabi hilabetetako zatiketa handik jasoa da; ilargialdien azterketa, etab.), Medikuntza (anatomiaren lehenengo jakintzak), Matematikak (zenbakikuntza hamartarra, zero zenbakia).

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0108 Arte greziarrak, ordea, mendeetan zehar eboluzio nabarmena ezagutu zuen.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0138 Erroma-ren eroraldia ez zen bapatekoa izan; hiru mendetan zehar luzatu zen beheraldi hura, epealdi luze horretan aldarte hobe eta txarragoak ezagutuz.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 GAZTELU FEUDALA. Gotor-leku mota bat zen. Erdi Aroan, mendean zehar, ez zen beti berdina izan, eta tokian tokiko desberdintasunak ere nabariak dira.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 - Urtean zehar dituzten betebehar guztiak.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0224 XIII. mendean zehar presio fiskala handitu eta pribilegioak murrizten saiatuko da koroa.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0215 Zein dira ipuinaren zehar ekintza nagusienak edota garrantzitsuenak? Bereiz itzazu.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Urbiara jende asko joaten da urtean zehar.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0143 Denbora zehar, eratuz joan den ohiturari esker, letra-igorleek gasturik gabe delako klausula erabili ohi dute, bezero onei mesede egiteagatik; honela, efektua onartzen edo ordaintzen ez bada, ez da protestatuko ere.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 S = Azaletik zehar galtzen den Nsub2 kantitate basala / kilo eta egun bakoitzeko.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0127 Nazio osoan zehar ibiltzen nintzen hara eta hona nire argazki makina eta bloka besapean nituela.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Ordurarteko dirua poltsikoan sartu eta munduan zehar joan nintzen.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Munduan zehar gerta daitezkeen istripuengatik, Nazioarteko akordioen bitartez ere untzidunen erantzunkizuna mugaturik dago.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Aste bakoitzean zehar 2 ikasgai lantzeko daude pentsatuak.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Ondorengo 200 milioi urtetan zehar, ia Paleozoikoaren amaiera arte, prosobrankio gehienak arkeogasteropodoen ordenekoak dira.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Honelako parakuntza duten gaur eguneko espezieetan, arnas korronteak aurreko aldetik sartzen dira barrunbe palealera, firu brankialetan zehar zirkulatzen dira, uzkia igaro eta gero dortsalki irteteko, bide batez gorotzak ilkitzen dituztelarik (ik. 5.9, 5.10 ird.).

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0251 Mareabeherean zehar, itxita eta kieszente egoten dira, brankiak bustita mantendurik.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0325 Bestalde, arbaso honen pseudometamerismoa nabarmendu eta irmatu egin zen anelidoen lerro ebolutiboan zehar eumetamerizazioa lortu arte; moluskuetan, ostera, ezabatuz joan da pseudometamerismo hori.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 1. INDUSTRI IHARDUERA HISTORIAN ZEHAR.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Berezko sorrerari buruzko eztabaidak XVIII. mendean zehar luzatu ziren.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Milioika urte askotan zehar bizia ingurune urtarrera mugaturik egon da.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Denboran zehar eta eboluzioaren ondorioz bizidun itsastarren talderik gehienek beste ingurune batzu kolonizatu dituzte.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Animalia urtar txikiengan, oxigenoaren lorpena eta anhidrido karbonikoaren askapena larruazalean zehar burutzen da.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Odola oxigenoz aberastuz gero, gorputz osoan zehar garraiatu eta zelula guztietara eramaten da.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 - Oina masa muskulutsua da, eta Klase ezberdinetako lagunek duten bizimoduaren arabera eraldaketa nabarmenak jasan ditu: Gasteropodoengan sabelaldean kokaturik dago eta lurretik zehar astiro desplazatzeko gaitasuna ematen die.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0088 8. Erreten zirkularretik, zenbat bide erradial irteten dira? Zein aldetan zehar hedatzen dira?.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0099 4. Ugal zelulak zein zulotatik zehar irteten dira kanpo-ingurunera?.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Altzeek, erbiek eta beste belarjale batzuk, haragijaleek bezala, neguan zehar bizitza aktiboa eginez segitzen dute, jatekoa etengabe bilatuz eta aterpeetan babestuz.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Dena den, neguan zehar izaki-kopuru handia hiltzen da, eta udaberrira hobekien hornituak helduko dira eta hauek izango dute bizirik irauteko ahalmen handiagoko ondorengoak emateko posibilitatea.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 4. Odolaren bidaia gorputzean zehar azaltzen jakin behar duzu.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0072 Ariketa honetan zehar txitxarroaren disekzioa egingo duzu.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Ondareak, ekitaldian zehar aldaketa asko izaten du, jakina, eta argi dago, ondarea ezagutzeko aldaketa hauek ere aztertu egin behar direla.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0120 h) Aktibo finkoaren amortizazioa: hau da, erabiltzen diren ondasunak (mobiliarioa, makinaria......) urtetan zehar zahartzen direlako edo gastatzen direlako, jasaten duten baliogalera.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Eseri zeneko, loak hartu zuen, eta munduaren historian zehar ibilaldi hau egin zuen ametsetan.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 - Euskal Herrian zehar autoz edo trenez bazoaz, horrelako asko ikusiko duzu: herri izenak erdaraz modu batera idazten direla, eta euskaraz beste batera.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Ukipen honek zirkuitua itxi egiten du eta epe labur batez lanpararen elektrodoetan zehar korronte elektrikoaren eroapena errazten du, elektrodoak goriztatuz eta beraien inguruan elektroi-hodeia sortuz.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Lanpara piztuta dagoen bitartean korronte elektrikoa lanpararen elektrodo eta bertako gasean zehar iragaten du, piztarazgailua lanik egin gabe geldituz.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Historian zehar egin diren ikerketen eritzi orokorrena zera da: xakea Indiatik datorkigunaren egiaztapena.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 Bere aberriko titulo handienean parte hartzen duen lehen emakumea da historian zehar.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Mugimendu hau Italian XV. mendean sortu eta XVI.ean Europan zehar zabalduko da.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Idatzitako lana eta aurkezpena ebaluatzen dira eta, gainera, ikastaroan zehar egindako ariketarik aberatsenetarikoak izaten dira horiek.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Pistoia beheko itopuntutik gorantz abiatzen denean, ihesbideko balbula irekitzen da eta, horrela, zikloaren laugarren denbora osatzen duen pistoiaren goranzko ibilaldiari esker, errekuntz gasak ihesbidean zehar egozten dira.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0099 Bi partizio-funtzioen arteko ezberdintasuna hauxe da: -k, konplexu aktibatua energia potentzialaren langan zehar pasatzean, oso arina den bibrazioa egiten duela kontsideratzen du; aldiz, -k translazio askea bezala kontsideratzen du.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0187 3. -- Katalisi-prozesuan zehar katalizatzailea ez zaigu suntsitzen.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0197 Prozesuan zehar azido-base katalisia nahikoa nabaritzen zenez, honelako argibidea azaldu izan da: IOampsub4;H-k ur-disoluzio diluitu batetan IOampsub6;Hampsub5;-aren antzera jokatzen du.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eta urtean zehar berau ortzian gora eta gora igotzen edo bestalde zerumugaz behera jaisten ikusten dugunean, alaitu edo tristetu egiten gara bizi dugun urtaroaren arauera.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Mugitu kurtsorea pantailan zehar batetik bestera eta egin itzazu behar diren aldaketa eta zuzenketa guztiak, harik eta ondoko pantailan bezala fitxa agertu arte:.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Azkenik, bosturtekoa, urtebeteko planetan banatzen da, eta, ez dira ahaztu behar egiten diren plan bereziak, Mosku hiriaren berreraikuntzaren plana (hogei urtetan zehar egin dena) bezalakoak, adibidez.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 16.1. taula honetan ikusten denez, errentaren banaketak ez du aldaketa handirik esperimentatzen denboran zehar.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Errentaren hazkundearekin batera, harizko izaren kontsumoa asko handituko da denboran zehar eta, beraz, errenta-elastikotasuna oso handi izango da.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Bestalde, kontutan izan behar duzu maila honetan zehar ikasteko eskaintzen dizugula, teknika hau ezin bait da ekinaren ekinez baizik menderatu.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Poliedroaren ostoak (1981), Euskal Herriaren historian zehar abiatuz, garai desberdinetako istorio eta pasadizoz karlistadetatik gaur egunera artekoak osoturiko collage antzeko elaberria.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Gure aktibitateetan zehar irakaslea sentituko da askotan gure haurra.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Hor iraungo du interesgunean zehar.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0285 Beren arteko harremanak ez dira, hala ere, gauza garbia izan beti denentzat, eta bikote horretako partaide baten nagusitasuna eta soiltasuna (batzutan) azpimarratu dituzten joerak izan dira mendeak zehar; enpirismoa eta razionalismoa lekuko.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0502 - egunean zehar zer egiten duten.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0162 Sintesi hau ez da pertsonari berez ematen zaion ahalmena, hezieraren bidez eta norberaren lanaren bidez bizitzan zehar garapenarekin batera lortzen den ahalmena baizik.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0203 Hala ere, bere historian zehar, bere garapen historikoan, zenbait behar metodologikorengatik, disziplina filosofiko desberdinetan adarkatu izan da, e.b., logikan, etikan, estetikan....

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0057 Uhin hori ezkerretik eskuinerantz hedatzen ari da abiaduraz eta soka tinko horizontal batetan zehar.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0122 Izan ere, harian zehar higitzen ari den elektroi askeren baten abiadura grafikoki adierazten badugu, gutxi gorabehera irudian erakusten denaren modukoa izanen da.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Kultura herritarrak espazioan eta denboran zehar egonkorrak, herri batetik bestera sakoneko aldeak zeuzkan, eskualde batetik bestera, leku batetik ondokora.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0410 Honek zera adierazten digu, hasiera batean beltzak ez zeudela Afrika osoan zehar hedaturik.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Antigoala, karabanatan gameluek beren pausaje mantsoarekin bideetan zehar garraiatutako produkturik desberdinenak biltzen ziren bertan.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Hezurdura zihurrik aurkitu ez den arren, Mundu Zaharrean zehar utzi dituen lanabesek horixe adierazten digute.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 7.a: Berak aukeratzen duen metodoa, introducción delakoan aipatua, ez dago oso bereiztua kontzeptuei dagokienez, eta liburuaren zehar gaiak aztertzerakoan ez da ikusten garbi noiz erabiltzen duen hori eta nola erabiltzen duen.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 nampdeg; 105. Nola Iraultzak ez dakien nahiko esaten: Granjako matxinadataraino Iraultzak Espainiako lurraldetan zehar eman dituen urratsak.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Urtean zehar 400 bat hitz ezagutuko ditu era honetan.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 d) Nire hiztegitxoa. Izen honekin haurrak urtean zehar osatu behar duen hiztegia esan nahi da.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Kuaderno honi Nire hiztegitxoa deituko diogu beti eta astean zehar bi bider gutxienez lan egingo du kuaderno honetan hitz ezezagun eta berriak apuntatuz eta hitzak ulertu ondoren, definizioak ipiniz.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Honela urtean zehar 200-300 hitz berri gutxienez landuko ditu eta Nire hiztegitxoan gordeko ditu definizio eta guzti.

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Hizkuntzaren planteamentu lojiko-estrukturalaren bidetik urtean zehar pertsonaia batzuk sartuko ditugu eta beroien elkarrizketetan aditzak, egiturak... modu atsegin batez.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0307 Erreakzioaren abiadura definitzeko, nahikoa da erreakzio horretan osatzen edo deskonposatzen den substantzia baten kontzentrazioa denboran zehar nola aldatzen den aztertzea.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0114 Beiratik zehar Estremadura aldera ere laborantza iritsi, baina Hegoaldean nekazaritza baino ugariago artzantza zabaldu zen.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Hala ere, Baionan zehar esportatu ohi dena batetik, eta, 4.000 metrotako gas-hodien bidez, Frantzia barrura eramaten dena bestetik, Okzitaniak, berak sortu duen energia honetarik 25 % besterik ez du gastatzen.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Apezpikuek eta monastegiek, mendeetan zehar, hainbat eta hainbat lur eskuratu dituzte, emarien bidez gehienetan...

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0140 Mendetan zehar, ehotzeko eskulana astun eta neketsua izan zen; haria zeukan ardatza, geldiro eta zailki iraganerazten zen eskuz esku.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 1.- Ura zulotxoetan zehar

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Ura guk nahi dugun bidean zehar joan dadin, hodien bitartez prestatu behar dugu bidea.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Ikertzaileak: Oraindik erabat biribildu eta zehaztu gabe dagoen kontinenteen higidurari buruzko teoria gorpuzteko, urte askotan zehar zientzilari askok eginiko lana behar izan da.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Modu berean, unitate honen izenburuak dioenez, kontutan hartu behar duzue, projektua urte osoan zehar egiteko dela eta etengabeko ardura izan behar duzuela, projektua egiten lagun dezaketen informazioak biltzeko eta experimentuak egiteko.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Urtean zehar gai horri buruz biltzen duzuen materialea ongi gorde eta antolatu beharko duzue.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 I.U.P.A.C. erakundea Kimikaren historian zehar hiruzpalau bider antolatu izan dira elementu eta konposatu kimikoen izenak eta ikurrak adierazteko moduak.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 1.8.- INTENTSITATE-NEURKETA Korrontearen intentsitatea, zirkuituko eroalearen sekzio batetan zehar segundo bakoitzean igarotzen den elektroi-kopurua da.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Birmoldaketa egin eta Metro bihurtuko da munduan zehar leku askotan egin duten bezalaxe.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Eskuen garrantzia Gizateriak, giza-adimenari esker jo du aurrera historian zehar.

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gai hauek lagunduko dizute hobeto ezagutzen historian zehar erabili diren komunikabide eta garraiabideak.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxok saskia hartu eta bere amonaren etxerantz abiatu zen basotik zehar.

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Espresaera Zer espresaera darabil Elizanburuk bertsoan zehar?. Zure eritziz, zer lortu du teknika hori erabiliz?.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Adierazpide bereziak Nola aurkezten edo deskribatzen ditu zahatoa eta kuia bertsoan zehar?. Nolako adierazpideen bidez?.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0013 Bertan zehar ibilgailuak ibiltzen dira.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0013 Haietatik zehar oinezkoak ibiltzen dira.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Euskal Herrian baserritarrek mendian sakabanatuak eraiki zituzten beren etxeak, honen ondorioz, basetxe asko ikus dezakegu gure lurraldeetan zehar barreiaturik.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0111 Ahoz aho pasa dira gurasoengandik seme-alabengana mendeetan zehar.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0111 - Kondairak ahozko narrazioak ditugu, eta pasa dira gurasoengandik semealabengana mendeetan zehar.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Dena den, prismatikorik edo teleskopiorik erabiltzeko aukera izanez gero, zehaztasun handiagoz segi daiteke itzalak ilargiaren esferan zehar eginiko bidea.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0115 Bi hauspeatze-ontziek denbora berdinean bero-kantitate berdina hartu beharko dute; eta termometroaren bidez beraien tenperatura neurtuko dugu, minutu-laurdenka, bost minututan zehar.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0115 Bi hauspeatze-ontziek denbora berdinean bero berdina onartzen duten ala ez egiaztatzeko, honela joka daiteke: bi ontzietan likido berdina eta bolumen berdina ipintzen badira, denbora zehar, AT-ek berdinak izan beharko dute.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0125 Material batzuetatik zehar berotasuna errez pasaten da.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0125 Hala ere, beste materialetatik zehar berotasuna nekez pasatzen da.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0125 Ariketak 1. Nola deitzen dira haietatik zehar berotasuna nekez pasatzen uzten duten materialak?.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0121 Talde lana 6. Beha itzazue intsektuak lupan zehar.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Ikasgaian zehar Paulok jasotako tradizio honen edukia azaltzen saiatuko gara eta ulertuko dugu: - Jesusen bazkarien esannahia.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Lukas-en ebanjelioan zehar Mariaren irudia ezagutzera eman nahi zaigu.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Bi teoria kontrajarri dira historian zehar poesiaren jatorriari buruz: batak, poetaren dohai berezietan edo inspirazioan ikusi izan du jatorri hori.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0045 Baina bestalde, periodo batean zehar ibilitako espazioa denez;....

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0085 1. Errepide zuzen eta horizontal batetan zehar.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Argizpia zuntz optiko batean zehar, altzairuzko tutu baten barnean erreboteka doan bala baten antzera joaten da.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0240 Argi hau zuntz optikoan zehar joaten da.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Hauetan zehar, tresna elektrikoetara doan korrontea pasatzen da.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0181 Hau da, C lerroa zirkuitu elektrikoa izan beharrean edozein kurba geometriko itxi baldin bada, berak mugatutako gainazal batean zehar neurtzen den fluxu magnetikoa aldatu egiten da.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0245 Beste adibide bat, soka batean zehar hedatzen diren uhinak dira.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0270 Kanalean zehar uhin-tren bat hedatzen denean, likidoaren edozein elementu bai bertikalki eta bai horizontalki higitzen da, indar berreskuratzaileak bi arrazoirengatik agertzen direlarik: 1) Puntuz puntuko sakoneraren aldaketek sorteraziriko presio-aldaketengatik.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0009 Gurutzea horizontal dagoenean, orratzak arku graduatuan zero (0) seinalatzen du; balantza mugitzen bada, orratza ere arku graduatuan zehar mugitzen da batera eta bestera.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Ikusiko duzu ikastaroan zehar nola, askotan, arazoak planteatu ondoren, esplikazioak eskatuko zaizkizun, eta gero, azalpen horiek egiaztatu egingo dira.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Zer egin beharko da, erreakzio kimikoetan zehar masarekin gertatzen dena egiaztatzeko?.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Bidaian zehar, munduko lurralde desberdinetan untzia kokatzen zen bitartean, bere lanari ekiten zion, informazio asko eta asko bilduz.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Fosil, landaredi eta faunaren banaketa behatu eta ikertu ondoren, zera baieztatu zuen: lurraren historian zehar izaki bizidunak etengabe aldatuz eta eboluzionatuz doazela.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jesusen bizitzan zehar agertzen diren aukera hauek, ebanjelariek (Mateo eta Luka) hiru posibilitateetan elkartzen dituzte.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Jainkoa gure historian eta gizakiaren historian zehar agertzen da.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Hau da, latitudeari dagokion klimaren banapena denboran zehar berdina izan da.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Ondorioz, kontinente baten klima bere historian zehar tipo batetik bestera aldatu bada (adibidez hotzetik tropikalera) kontinentearen latitudea ere aldatu dela ondoriozta daiteke, hots, kontinente hau mugitu da.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Euskalherriarentzat aldi geologikoetan zehar kokapen desberdinak adierazten dituzte adibide bi ditugu:.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0079 Agian karakteristikoena sismikoa da, transformazio-failetan zehar sakon txikiko lurrikaren fokuak kokatzen dira (noizbehinka tragikoki hospetsuak, adibidez San Francisco-koa).

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0121 Eozeno eta Oligozenoan zehar (Terziarioa), toleskuntza jarraitzen du eta azken aldi honetan kantabriar mendikatea uretik irten da (95. irud. d).

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0121 1. Teori atalean iparpirineoetako faila transformazio-faila dela esan da, faila honetan zehar penintsularen biraketa gertatuko zatekeela ere.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0009 Ureztapena mendean zehar hedatzen da (Aragoiko Kanalea) eta toki batzuetan espezializapen laborantza ere sortzen da, (Valentziako baratza).

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 XIII. mendean zehar musulmanek gelditzen zitzaizkien lurralde gehienak galdu zituzten, gaurko Malaga, Granada eta Almeria izan ezik.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 3.- Aztertzen ari garen puntutik iragaten diren plano desberdin guztientzako tentsio normal eta ebakitzailearen osagaiak, Mohr-en zirkunferentzian zehar higitzen den puntu baten koordenatuen bidez errepresentaturik daude.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 4.9.- TENTSIOAK HABE KONPOSATUETAN. Injinerutza praktikatzerakoan, sarritan erabiltzen dira habean zehar elkarri lotutako edo soldatutako zenbait formatako profilez osatutako habeak, eta multzo oso horrek oso forma desberdinak hartzen ditu materialen eta aplikazioen arabera.

382. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Euskalerrian baino areago Biarnon, eta hemen ez ezik Frantzia osoan zehar nahiko zabaldurik ziren protestantak, gizarte maila orotariko jendeak biltzen zirelarik beren batzarretan, eta letra gizon ospetsuak ez ziren falta, hala nola Sponde eta Belatarrak euskaldunen artean, Laurent Drelincourt, Claude, Ancillon, Abadie, etabar luze bat.

383. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0061 A.- AURRETIKOAK Kontsonantismo latinoak berezitasun aproposak jasotzen ditu mailebuen zehar gure sistema fonetikora etortzean.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 Egunetan zehar, iparrekialderuntz joan nintzen, itsasontzi britainiarren bat aurkitzeko asmoarekin.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Oihan osoan zehar zabaldu zen albistea.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0083 Goardia zibilak haien atzetik zituztelarik, galapan zihoazen zelaian zehar bere harrapakinekin, non ezkutatu jakin gabe.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0099 - Bai, gizonek beren historia, pentsamentuak eta aurkikuntzak gordetzeko mendeetan zehar liburuetan biltzen dituzte.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Biak eskilaretan behera jaitsi eta lasterka doaz atalasean zehar.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 - Nola eramango dut gurditxo gorri horretan High Street guztian zehar? Txantxetan ari zara zu.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Baina hasi orduko, bonboiak airean zehar hegaz hasi ziren eta ixtanpatean, haur guztiak multzo batean lurretik arrastaka zebiltzan.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 Honela zioen neskarengandik hurbilen zegoen ontziaren etiketak: BENTOSADUN BOTA PARE MIRAGARRI BAT EGIN DUD ETA HAIEK JARRITAKOAN ZUKALDEKO PARETETAN ZEAR IBIL NAITEKE ETA ZAPAIAN ZEAR ERE BAI, ETA ARREBA NAGUZIA DATORKIDANEAN, SERA EZANGO DIOD: (...).

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Zuhaitz asko zituzten mendi-muino ugari zegoen eta errepideetan zehar autoen argiak ikus zitezkeen gora eta behera noiz edo noiz.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0156 Uuuf! egin zuen, ahoan zeukan likidoa aretoan zehar sakabanatuz.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0060 Ibilera atsegina, elkarrizketa atsegina,
hondartza gazitu honetan zehar:
laurekin baino gehiagorekin ezin egin
bakoitzari esku bat emateko.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Lehoia eta Unikornioa koroagatik ari ziren lehian;
Lehoiak Unikornioa jipoitu du hiri osoan zehar.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0134 Galera honi, jazarpenean zehar gure agenteek kontsumitutako denbora gehitu behar zaio.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 Tarte batetan zehar, hilobietako isiltasunak erreinatu zuen.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0110 EZAGUTU BANU... Proxperok bizitzan zehar astakeria franko egin ez ezik, esan ere esaten zituen gizarajoak.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Horra nire ibilerak munduan zehar, ene bizi tristea kontserba beharrez.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0015 Gortinak beti zabalik zeuden etxe hartan eta, leihoetan zehar, goitik behera geldiro erortzen ari ziren elur-maluta handiak nekuskien nik, galipota baino beltzagoa zen kanpoko espazioan.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0163 Leku egokia zen hura eta nik aurrera egin nuen, apalean zehar, hutsik zegoen zopontziaren parera iritsi arte, bertan zerbitzatu behar bait zuten zopa.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0101 Egunkari zahar bat hartu eta bere orrialde horituak zoruan zehar banatu zituen, baita ohe, mahai eta aulki gainetan ere, narraskeriaren beldur edo, ordurako zoru eta altzari, denak hautsez beterik zeudela ahantziz, edo gogoratu nahi izan gabe.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0073 - Tarta hegalari bat, espazioan zehar inoiz ibili den objetu hegalarien artetik itzelena *itzel: handi.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Supitoki, zoargi doi batek sigi saga basoan zehar gurutzatu zuen handik hemenka dardar eginez gelditu, hegada altxatu, abar batean ezarri eta jarraitzen arindu zen.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0007 Zenbat globo puztu ote zuen gizon hark bere bizitzan zehar? Globo denak puzturik saltzen bait zituen.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0006 Basahuntz gazte bat zen, muinoetan zehar lauroinka, kokotseko bizarrak aidean.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 Bagoneta, berriz, aurrera zihoan kablean zehar.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0015 Hamaika morroi, esklabu eta zerbitzari ere joan ohi zen atzetik oihanean zehar egiten zituzten ibilaldietan.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0026 Itsasoaren zehar bideiatzen zuten lainoz inguraturiko ugarte flotante batzutan.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Mutikoetako batzuk hori gezurra besterik ez dela diote, inork ez bait zuen kalean zehar izugarri azkar ibiltzen zen Malmiercaren deskapotable zuria ikusi.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Kristaletatik zehar kanporatzen den argi gorriska nondik datorren ere ikusi du: egurrezko arabeskoak dituen lanpara batetatik, gainean zeta gorrizko oihal bat duela.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Hazkazalmotza eta negartia gainera! Nor ote genuen pagadian zehar zebilen hazkazalmotz negartia? Ez al dakizue? Orain esango dizuet. LAURGAINGO BASAKATU BIZKORRENA!.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0008 Cabestani bizikletan abiatzen den bezain prestu irten zen ohetik, aurpegian oraindik izarren zimurrak nabari zitzaizkiolarik, esneontzi bila sukaldera, oin hutsik eta oheko beroa zabalduz pasiluan zehar.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Oihanaren erditik hibaitxo bat pasatzen zen, ihi garai artean zehar.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Karku, ausarta, ibaian sartu eta, ixilik, ihi artean zehar igeri eginez, hurbilduz joan zen.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Talde guztia, buelta erdi eginaz, harrapaladan joan zen oihan zabalean zehar. Baina, zer gertatu zitzaion Karkuri?.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Etxe osoan zehar denbora neurtzen ari ziren erlojuak ziren.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Gazteluko atarian zehar, harresietara iritsi ziren.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Bost neska-mutiko zoriontsu eta zakurra lasterkan hasi ziren eurek maite zuten uhartean zehar.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Ez zegoen gaizki. Bide hartan zehar nekatu ere egin bait ziren.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0183 Eneko Agerroa, Iruñe-tik eta Orreaga-Ibañeta-Luzaide zehar zetorrelarik, gibeleko (267) Atzeko menditarrekin batuko zen eta Urtzi-k esango zuen Euskalerria-ren etorkizuna erabakiko zuen gudaldia non emango zen: iparraldeko edo sortaldeko zelaietan ala Pirineotako mendi-muinetan.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Inozo ausartiak eta koldar adimentsuak ugari izan dira historian zehar. Eta hori ez dago ondo.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Rudi Kreuzkamm kanpoko ikaslea zen eta asko ibiltzen zen hirian zehar; (...).

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Hiri osoa ikus zitekeen handik eta gauez, argiak piztuta zeudenean, itsasoan zehar zihoan ikaragarrizko transatlantikoa zirudien.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Lehenengo garaipen honekin ausartaturik, atzazalen laguntzaz baliaturik, bide bazterreko hesiari salto egin eta zelaian zehar korrika abiatu zen.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Pinotxok ikusirik sugarrak gero eta gorago zihoazela eta kiskaltzeko beldurrez, jauzi handi bat egin eta mahasti eta zelaietan zehar korrika hasi zen berriro.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Izeko etxean zehar zebilen, kastore baten antzera, maratz eta langile.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Sei urtetan zehar egona zen bertan, indar hartzen.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 BIDAIAN zehar Vaniak bere indarra neurtzeko aukera izan zuen.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Ordu horretantsu, Vania indartsua zaldiz, zihoan, tsaren hiritik egun bete t`erdi baino hurbilagoko eskualde batetan zehar.

431. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtean zehar, ez da hau Jesukristoren Misterioa argiaren irudian ospatzen duen jai bakarra.

432. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Historiaren zehar, gizon-emakumeek bat-egitera, elkartasunera jotzen dute.

433. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Historiaren zehar gauza bera nabari da: gizon-emakumeak bata besterekin ezin ulertu, ezin on-hartu elkar, ezin maitatu elkar, ezin euki elkar-hizketarik, e.a.

434. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Historia zehar, gizakia galdekizun handi bezala agertzen zaigu, galdegile bezala, erantzun bila, irtenbide baten bila, salbamen bila.

435. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0160 Harri uler ezina,
katedral zaharretako harri kastatua
euriak eta aizeak gizaldietan zehar ondatua.

436. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0051 Atean geratu da beldurra. Egunabarrean / elkarri esandako agurrak / lurperatu nahi du, bion basamortuan,/ leihoan zehar dakusadan zeruko argizagia //.

437. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0094 Kaleotan, kaletarteotan, kalebazterrok zehar,
gizona dabil: Jose, Juan, Karmen, Rosa, Luis Mari.
Ezin diot ezikusirik egin errealitate honi.
Kaleotan zehar gizona dabil. Ingurutara zabalik
Jose, Juan, Karmen, Rosa, Luis Mari.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0147 Neure tamainako emakume bat aurkitu nahi zidan Erregeak, espeziea zabaldu ahal izan nezan; baina uste dut nahiago izango nuela hiltzea, neuk utzitako ondorengoak kanari domestikatuak bezala kaiolatan gordeak izan eta agian geroago erresuman zehar bitxikeria gisa handikiei salduak izateko zoritxarra jasan baino lehen.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Bizitza Euskadiko kaleetan zehar omen zegoen, Erdi Aroko gotorlekuetako murrailak ziruditen Seminarioko hormez bestaldean.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Beha, laguna, beha ezazu nire leiho honen zehar eta han urruti puntutxo dirdaitsu bat antzemango duzu zeure begiak ongi irekiz.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Izarloka bati su eman nion buztantxoan eta zzzsssshhh!, espazioan zehar abiatu zen arin baino arinago eta egundako trumoi baten eztula aditu zenean jaiak hasi ziren.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Gaur, triste esnatu naiz, laguna, triste, eguna bezain goibel, Hodeiek betetzen dute ortzegoia eta haietan zehar senti badut ere, ezin dut neure Artizar ikusi.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Halatsu izan zen honen izeba ere: Elizabeth Austria-koa, Franz Joseph I (1848-1916) bere senar aspergarria utzita, ta semea hil zitzaionetik batez ere, mundu zehar hasiko da geldiezinik.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Ludwig Salvator-ek berarekin eraman zuen bizitza zehar oinaze honen gorria.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0016 Ontzia Mediterraneo zehar zebilen gehienetan: Alejandria-tik Trieste-ra, Mallorca-tik Ramlech-era (Palestina-n).

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0007 Les fleurs chantent l amour eta
harrien mintzaira ozena
diafragmatik zehar sartzen zait
isilik
ene bularraldea gainezkatuz.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0059 Euskal Herrian zehar
ugaldu da nonahi
tartalo biboteduna;
errezildarrak
urri,txiro.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ia urtebete lehenago, hondartzan zehar korrika ibili ohi zenean, Manuri entzundako guztiak ez jakiteaz damu da, aze astakeriak zituzkeen eginak, bere onerako ari zelakoan agian kaltegarri zitzaion eran iharduna zatekeen.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0027 Sirena baten soinua euri lanbroaren kortina hezea eta horiztatua urratuz, teilatuetan zehar irristatzen da.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Lan hau ez zitzaidan batere atsegin eta beti herrian bizitzeaz, ikasketak jarraitzeaz eta lagunekin kaleetatik zehar ibiltzeaz amesten nuen.

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 24) Gizon emakumeek, beren bizian zehar, elkar ematen dituzten amodio hitzak.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 - Abstur madarikatu hori ez da agertzen komentatu zuen Alanek, eta beharrezkoa dugu, hortik zehar galdera susmagarriak egiten ibili ez gaitezen.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0088 Infante hil asko ukanen dugu, gure aberriaren epopeian zehar: Zuberoako, Lapurdiko, Gipuzkoako, Bizkaiko, Arabako eta Nafarroako infanteria guzietan sortu infante hilak.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0087 Sorgin zuhurrok, sorginkeriazko ihardueran ihartu zeraten atsook, erauzi iezaiezue belarrei beren usain gozoena eta urrintsuena, zeinaren ondoan greziarren nepenthesa deusere ez bait da; emaiguzue edalontzietan alaitasuna, Birgiliren soloetan zehar dantza zoroan biribilka gaitezen denok, eta piztu gure bihotzetan gaztetasuna andreteri guzti hau besoetan suharrez maita dezagun, eta zorroztu azkenik gure adimena gogorakizun gorenenak asma ahal ditzagun haien ohoretan...

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Behera begira doa Miren karrika buztian zehar, lanbroaren azpian; ihintzagarrez estaliriko urregorria da bere burua.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Joseren boza, bat-batean azkartu-eta, elizan zehar ozenduz gero, azken hitzekin hautsia zen.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0013 Ordurako arrotza, Fabianek berak saldutako bordara itzulia zen eta handik entzungo zuen hilkanpaia kexu urratua balitz haizean zehar, terralez barreiatua.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 FUNTSEZKO LANA Ohitura zaharrak, Israel herriaren nortasun berezia mendeetan zehar moldatu izan zuten haik berpiztea beharrezko eginkizun bilakatu zen.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Berehartan, handik zehar zihoan haurraren arreba, eta esan zuen: Nahi duzu horzai (umezai) bat aurki dezadan? Eta printzesak hari: Bai!.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Berandutu egin zen festara, mundu zabalera egingo zuen lehen agerpen hartara, eta gela eta saloi handietan zehar ibili zen emaztea, eskubiko besoa zeharo mugiezindurik honek, alboan zeramala.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Beste sei perforazio txikiago zituen hestelodi zeharrekoan, eta era askotako zauriak hesteluzean.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Bere blusa arinaren zehar sujetadorearen marka nabari zen.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Euskal Herritik aterako zen, eta munduan zehar euskaldunen borroka ezagutaraztearekin batera beste herri zapalduekiko elkartasuna adieraziko zuen.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0065 Ondo handia zen, baina mendeetan zehar etxeratutako trasteek eta traste horien gainean pilatutako hauts usain hezeak bertara sartzea galerazten zuten.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0010 - Bai, oso zaila izan behar du inondik ere! dena dela duela zenbait urte etar batek ihes egin zuen, ez zara akordatzen?, haroztegi batetara joan ziren zulo baten bila eta aurkitu ere aurkitu zuten, eta hainbesteraino poztu omen ziren goardia zibilak ezen denek zulora jauzi egin baitzuten, Olentzerok zapatatxo berriak ekarritako umetxoak bailiran eta anartean, ez bat ez bi, zast!, haize!, mendian zehar alde egin zien.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Lehenago karlisten taldekoek, eta gero Durango inguruko ostatukoek esan zietenez, han hasiko ziren, inoiz hastekotan, arriskuak, baina zirudienez Bizkaian zehar ikusitako bake berbera nabaritzen zen Gipuzkoan ere.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0119 Azpil, kondairan zehar, herri nahiko demokratikoa izan da, demokratikoa eta baketsua.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Bide osoan zehar bi anaiak hitzari jarein gabe, jarraikorki, aritu dira solasean, batek itauntzen eta besteak erantzuten, sendi eta etxeko egoeraz, gerratearen gorabeherataz, mugaz bestealdeko zehaztasunetaz, etengabe...

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0146 OHI BEZALA, igandetako tertuliako gure elkarrizketa bide, bidexka eta aldapa irriztagarrietan zehar aritu zen.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Hamaika goiz Villa Adrianan; ezin konta-ahala arratsalde Olympeiona inguratzen duten kafetegi txikietan; harat-hunat etengabea greziar itsasoetan barrena; Asia Txikiko bideetan zehar.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Cuentapasos: bizi ote da oraindik, Iñaki?, nahiko lan, aspaldi handi honetan ez bait diat ikusi gure herriko kaleetan zehar, urrats-gaizka, aurrera eta atzera, atzera eta aurrera.

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Gauetan, inoiz ordu erdi batean isilunea gertatuez geroz, etengabeko oinotsa entzuten zen: guda-gatibu italiarrak (eskolan esplikatu ziguten zergatik italiarrak ez ziren gehiago burruka lagunak izango, baizik eta gurean, gatibu bezala, lanean zihardutenak; alabaina, gaur arte ez dut nik horren zergatia ulertu), guda-gatibu errusiarrak, emakume gatibuak, soldadu alemanak; oinotsak gau guztian zehar.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Ordutan zehar telefonoz hitzegiten iharduten dut Mûnchengo lagun ohi batekin, hau ere Schelerren ikasle izandakoa.

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 HALA ERE, bere burua hilarren ez zen Arguedas hil, nik ikusi bait nituen haren begi tristeak ibai sakonenetan harribil distiratsu bilakaturik, nik entzun nuen haren ahotsa Andesetatik behera amiltzen diren erreken gurguraian, nik usaindu nuen haren izpiritua Andesetako gailurretan kondorearen elurrezko hegalada bihurturik, nik dastatu nuen Sacsahuaman gordelekuko harri zirrituetatik zehar isurtzen ari zen Arguedasen malenkoniazko begirada, (...).

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Aire sarkorrak Benitaren haizebegi zaharretik zehar korritu zuen.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Trenak, Bush herrialdean zehar ginderamatzan.

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0021 AMAL: Bai; hain da handia, han urrunean, bidean zehar, aldarrikatzen entzuten zaitudanean sartzen zaidan goibeltasuna!.

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Baina bere benetako izena, Sestaon eta hortikan zehar erabiltzen duena, Conchita Maldonado da, (...).

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 - Bere bizitzan zehar, oso ankerra izan zen epailea.

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Ulertu nuenez, bala bat edo pisuzko zera bat, ezkerreko begi zulotik bota behar zen eta erle-marra, edo marra zuzena beste hitzetan, tinkatu behar zen enborreko puntu hurbilenetik balan zehar, hau da, bala erori zen lekua zeharkatuz, eta berrogeitamar oin kanpokaldera luzatuz, puntu zehatza aurki zenezan; han behean gutxienez posible zen gordailu baliotsu bat aurkitzea.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Tximinoa pasa zen bere gainetik, mango-basoan zehar.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0037 Behin eta berriro burrukatu ziren, eta erori ziren soldadoak, eta erori ziren errebeldeak, eta gerlak horrela iraun zuen hamaika eta gero beste hamaika urtetan zehar.

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0043 Han, desertuaren mendebaldean, historian zehar estatu propiorik ezagutu ez arren herri berezi legez moldatu den jendea bizi da, saharauiak.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0166 Hiru punkiak eta Bixentiko atzetik zituelarik, pasiloetatik zehar desagertu zen, lorategirantz, etxearen atzekaldetik ihes egiteko asmoz....

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Juleneren ama, oraindik ere indartsu eta sasoiko, Martinen ama ere bai, bere bizitzan zehar osatzen joan zen jakinduriz betea (...).

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Igande horretan, hamarretako mezatan igo zen pulpitura erretorea, urteetan zehar milaka haserre eta iskanbila sortu zuen Egitamu edo elizgizonen ordenantza jasotzen zuen agiria irakurtzeko.

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0189 Herrian zehar, berehala zabaldu zen gertakizunaren berri.

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Badago benetako txakurra ez dela esaten duenik, baizik eta mamu, izpiritu edo ez dakit zer, eta gizon, emakume, haur edo abereak edo haien pusketak, hobeto esateko oihanean zehar sakabanaturik aurkitzen diren bitartean, nire Departamentuko jakintsuek, txakur horrek herriko sineskeria eta aintzinako ohitura batzuekin zerikusi handia duelakoan, (...).

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Eta Bonga menperatzeko horietako bat izan behar nuela etorri zitzaidan burura, hodeietan zehar filtratzen ziren ilargi izpiak bezain argiro.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Baina Izurria hirian zehar mehatxuka hasi zenean, zirkunstantzien arabera ekin zuen Markek bere etxakideei honela aginduz: bere etxean jarraitu nahi baldin bazuten, beharko zuten guztiaz hornitu eta Izurria urritzen zen arte kaleko atetik sudur punta ateratzerik ez zutela.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Egunez gauzak gaizki samar aurkitzen ziren; baina, gauaz, Mark zaharra bere ohe gainean etzaten zen, esnai, eta isiltasun bizian entzuteari ekiten zion, etxean zehar geldiro zebilen Etsaiaren oinkada ixil eta arinak aditzen zituelako ustetan.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Jokin-en begirada zorrotzak beste hau ere ikusi zuen: Riquelme kapitaina aretoan zehar mugitzen emakume ederren bila.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0027 Eta munduan zehar ibili eta ibili dohakabea ni! eta lehen lagun eta zoriontsu bihur zitzakeenei, gero ikusiarren ere ezertxo ere ezin diezaieke egin.

495. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Norbaiten zain-zain zegoela ikusten zen, gelan zehar gora eta behera baitzebilen, eta zarata bakoitzak dardar eragiten zion, leihotik begiratzen zuen, erlojuari so egiten zion (...).

496. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Zer egunetan gaude?- oihu egin zuen Scroogek, jaietako jantziz eta agian nagikerian handik begiluzeka kalean zehar zebilen mutiko bati.

497. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Beste bi aldiz entzun zen hots hau bera bidaian zehar.

498. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Prozesu mingarri hartan zehar behin baino gehiagotan izan ninduen solaskide; eta zuregandik askatu ahala, gero eta menpekoago nuen nik.

499. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Zergatik oroitu behar zuen nitaz, bere bizitzan zehar, gainean eta azpian izandako ehundaka haietariko beste bat gehiago ez banintz bezala?.

500. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Eta urrutik jarraitu eta ikusi zuten mendixkaren oinean kaskoaz lurra jotzen eta haren aurrean irekitako lurpekoan zehar barruratzen.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0013 Ba da jende berria prest hortik zehar lan hauetarako, baina hobe da gaudentxook ahal duguntxoa egin dezagun, aunitzen artean bazterrak nahastea baino.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Arthur-ek bidean zehar behin eta berriz alferrik errepikatutako galdera egin zien: - Zergatik tratatzen gaituzue honela? Gu bake gizonak gara, ez militarrak.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Blum ezagutzen zuen edo azterketetan zehar bere izaera ezagutu zutenetatik inork ez zuen zalantzarik egiten, bera izan balitz egilea Schô*nneren erailketa argi eta garbi aitortuko zuela.

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Beste muturra murru gainetik zehar bota genuen.

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Zigzag marrak ageri dira, zuen sukarra adierazteko erabiltzen den txartelean bezalaxe, eta zig-zag horiek uharteko bideak dira, nik uste, izan ere Inoiz-Ez lurraldea kolore ikusgarrizko zirriborroz margotua dago; handik eta hemendik, bertan ageri dira koralezko arrezifeak eta itsas handiko untzi baten antzeko zerbait, eta harzulo bakarti basatiak, iratxoak, gehienak jostuanak hauek; eta kokak, barrenean zehar ibai bat dutenak; eta sei anaia zaharrago dituzten printzeak, eta gainbehera eror zorian dagoen etxola bat, eta atso zahar sudurroker bat.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Hori besterik ez balitz, nahiko erraza litzateke mapa hau; baina han dago baitere, lehenengo eskola eguna, erlijioa, urtegi borobila, josketa lana, asasinoak, kondenak, nor-nori-nork aditzak, txokolatezko tarta, lehendabiziko tiranteak, laurogei eta hemeretzi esatea, zure hortza zerorrek ateratzen baduzu emango zaizkizun hiru penikeak, eta antzeko beste hainbat gauza; eta litekeena da guzti hori uhartearen zati bat izatea, edo agian mapa honetan zehar beste mapa batzuk ageri dira, eta guztia oso nahasian geratzen da, eta ez dago geldi ezertxo ere bere barruan.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Arrokaren gainean utziko zuten, bere heriotza surtan erretzea edo torturaz hiltzea baino ikaragarriagoa izan zedin, izan ere hauen leinuko liburuek diotenez, uretan zehar ez omen dago paradisurako biderik.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 Eta gelan zehar abiatu zenean, Georgek oharkabe esan zion.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Egunetan zehar egin beharko zuen lan hori.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Hiru belaunalditan zehar nere familia Mendebalde Hurbileko hiri honetako ahaldun eta aberatsetakoa izan da.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Dudarik gabe bizitza urbanoaren bidez zabaldu zen joera hori eta euskarara kanpotik dator, euskaraz mintzatu izan direnak halako bizitza urria izan baitute historian zehar.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Kaltzada hau Urtiagain, Kortako-gaña eta Haizkirritik zehar datorren bidea da, Oñatitik Arabako Narbajara doana.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Eta lepo honetatik Narbajara, bide garbia doa, Negurako pagaditik Larraingoitiko hareharrizko harrobitik zehar igaroaz.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Munduan zehar era honetako miloi bat berogailu egonen dira.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Baina ADARRAk urte guztian zehar dihardu.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Hori jakinik, berau izanen da punturik nagusienetarikoa ikasturte honetan zehar.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Bestalde, gabon egunean arratseko 6 eta erdietan, bake eta isiltasun harrigarri batetan, bost mila pertsona bildu zituen beste agerkunde bat moldatu zen, Iruineko Karlos III.a kalean zehar.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Urtean zehar elizkizun errikoi eta bizienak hauek dira: maiatza eta ekaineko 7 erromeriak, bertako festa nagusia (irailaren 8-an) eta frantzialdeko napar euskaldunen erromeria.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Bera egiazko teologoa izan zen, eta katolikook, gutxi gora-behera, orain bizitzen ari garen gogoeta teologikoa eskaini zigun; bai zuzenean, bere idazlanetatik irakurri dugulako, edo-eta Vaticano II. kontzilioko batzarretan zehar bere pentsamentua eman zuenetako bat izan zen neurrian.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Jesusek bere ikasleak utzi aurretik, Espiritu Santuarengan bataiatuak izango zirala, adierazi zien; Espirituak indarrez jantziko zituala, alegia, munduan zear bere Maixuaren testigu izan zitezen.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Ez dut uste eman zaidan lanetik irtetzen naizenik, ia berrogeitamar urtean zear, gaurko argitalpena arte eman diran oinkadak zeintzuk izan diran oroitzen baditut.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Ordizia Artziprestazgoko apaizek hemen egiten dute ia beti beren hileroko bilera, baita beste zerbait bilera urtean zehar, pastoraltzako zenbait puntu aztertzeko.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Historian zehar, bi osasun mota paralelo nabari ahal ditugu gure komunitateetan: herri medikuntza, petrikillo eta curanderoena (oraindik ere bizirik dirauena herri desarroilatuetan) eta medikuntza zientifikoa, ofiziala.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Halere, kazeta honen historia laburrean zehar bilakaera aparteko bat somatzen dudala erranen nuke, beste euskal aldizkarietan ikusi izan ez dudan bezalakoa.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Lehen bidearen zehar dabilena, proletal klasea eta herritar populuaren artean osatzen dena da; bigarrena, aldiz, sozial indar burgesak osaturik aurkitzen da.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Historian zehar frogatuta baitago errealitatearen instintibu pratikak errefleksibu mailari urte askoz aurrehartzen diola.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Alfabetatzea herritik sortu da, eta hain egoera eta arazo ezberdinei erantzun nahiz, Euskal Herrian zehar.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Hortaz, ekintzaz gain ibilkera eta keinuetan ere ez zaizkigu gaizkileak eta ongileak inondik inora ere nahasiko, are nabarmenago: khirixtiek beti ate urdinean zehar eta tûrkek gorrian, sartu eta irtengo dute.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0014 Hala ere Juan Mari Lekuonaren ideia bati eusten diogu: historian zehar ukan duen eragina baliotan jartzeaz gain, gure artean ordezkoa utz lezake, estilizazio, zuzentasun eta plastizitaterako antzerki joera berrietan. .

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1970 0083 Liburu onek egi bihurtu nahi du Karl Rahner-ek Biblia-ri buruz esana: Lehenik Biblia-n zehar irakurriz, eta orrela bakarrik, iritxi gindezke Jesukristo-ren Berri Ona munduaren liburuan argi ta zearo irakurtzea.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Ikus ditzagun Biblian zear bi era auek.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Aukeratutako gaiak oso zabalak izan ziran: Islam-eko gora beherak kondairaren zehar, Sinismena, aszetika, sozial-ekonomi arazoak, Mahoma eta bere ondorengo zuzendarien nortasuna.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0062 Urtea zear liturji-aldi guztiak ez dira berdiñak; batzuek besteak baño sendoagoak.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Naiz ta lan ori naiko urteen zear banatua izan.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0097 Beste hizlari batek aztertu du, ikastaro hontan zehar, gaurko gizonaren egoera kulturala Biblia irakurtzerakoan.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Une honetan, hortik zehar, baztarretan honetaz halako jakinmin bizia agiri zaigu.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Hemen, ba, irakurle, kalean zehar, ahoz aho erabili ohi diren zenbait kezka plazaratuko dizkizut, nire ikuspuntuak azalduz, gure inguruan gertatzen diren jazoeren kezkak eta ardurak adieraztea beharrezkoa baitugu horrela arazoak pixkanaka konponduz, aurrera egiteko.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0051 Ez dakit, euskaldunok, beste behin, honetaz ere, Herri berezia izango garen ala ez, baina historian zehar jazo dena kontutan hartzen baldin badugu, gure euskalkiek luzerorako bizitza dute.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Luzeegia litzateke orri hauetan ebraierak historian zehar izan dituen gora behera guztiak hemen aztertzea.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Ebraierak beti iraun du historian zehar.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0072 Urte luzeetan zehar sendo lan eginik berbiztutako hizkuntza mintzatua.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Hiru urtetan zehar haurrak euskalduntzen saiatu gara, atseginez, intentsiboki...

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0046 Horregatik bereiziko ditugu, lan honetan zehar, euskal literatura dramatikoa, euskal teatroa, eta, azkenik, eusko edo Euskal Herriko teatroa.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Batasun-mina nabarmena da Jakin-en orrialdeetan zehar.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0080 Arabako Errioxan, XIV. mendean zehar, pertsonaren jatorriari dagozkion giza-izenak eta beraren nolakotasunak aditzera ematen dituztenak euskaraz ageri dira, portzentaia handi batetan.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 Esanak esan, euskarak bizirik jarraitu zuen, XVIII. mendean zehar, Arabako lurraldezatirik handienean, nahiz eta nekazal sektoreetan baztertua gelditu.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0084 XIX. eta XX. mendeak XIX. mendean zehar, euskarak atzera egiten du Lautadan eta Gasteiztik iparraldera gordetzen da bizirik.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 XX. mendean zehar, euskara hil egin da aipatu herri askotan.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Odon Apraizen ahaleginei zor diegu, baita ere, euskarak XX. mendean zehar Arabako herrietan izan dituen gorabeherak zehatz-mehatz ezagutzea.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Biblia, berez, elkarte baten barruan sortutako idazkia da; herri baten bizitzan eta historian zehar sortutako idazkia.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Hau dela eta, jakina denez, bi teoria dabiltza hor zehar: batetik nominalizazio delako hori transformazio berezi bat dela diotenak.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0628 Dena dela, bi egitura hauen banaketa autore eta euskalkietan zehar egin beharko litzateke, agian.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0033 Donostiako Jose Antonio zenaren biografiaz saiatukeran, musika ikuspegitik aritu izan dira gehien bat biografoak eta mendeurreneko urtean zehar musikuaren nortasuna baizik ez da aztertu; egia esan, musikegile trebea izan genuen Aita Donostia eta musikaz ikerle eta hizlari fina.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Ramón Solísek bere ikerketan ere nabarmen azaltzen digu (1) . 99. orrialdean zehazki baina liburu guzian zehar agertzen zaizkigu euskaldun deiturak.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 6.ean, arazoaren eztabaida eta berari buruzko irazkin batzuk egiteaz gainera, dispositiboaren eratze-prozesuen zehar momentu lineal eta angeluar elektromagnetikoak nola metatzen diren ikusiko dugu.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Demagun ezen, dipoloa jatorrian dagoelarik, karga infinitutik eta OZ ardatzean zehar daukagula eta beronen abiadura, , konstantea eta hurbilketa ez-erlatibista onartu ahal izateko bezain txikia dela.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Behin eta berriro aipatu ditugun teoremen arabera, bulkada honek, prozesuan zehar sisteman (eremuan) metatu den momentu linealaren berdina izan behar du.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0098 Sistemaren eratze-prozesuan zehar kanpo-indarrek egindako lana nulua denez gero, aurreko arrazonamenduen ildotik eremuaren energia nulua dela pentsa liteke.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0198 Esate baterako, Astacus pallipes-en hiltze-tenperatura 35ampdeg;C izan arren, animalia honen ehun isolatuek ordubete batean zehar jarraitzen dute arnas egiten aipatutako tenperaturan (BOWLER, 1963 a, b).

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0200 Desberdintasun hau agerikoa, izan daiteke, hots, salbuespenetatik at, animalien benetako gorputz-tenperaturak neurtzen ez direnez, berauek eta ingurunekoak oso desberdinak izatea gerta daiteke emertsioaldian zehar; horrela balitz, uretango hiltze-mugaren parekoa izanen litzateke aireangoa.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 (...); hala ere, aire-korronterik deneko kasuetan, periodo hau, animalia marea-ziklo batean zehar airean dagoen bitarteko periodoaren bezalakoa izan daiteke.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Aurrerakuntza hauk Europan zehar nahiko bizkor hedatu ziren, Alemanian, Suedian, eta Errusian batez ere.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Lurrin-makina XVIII. mendearen zehar asko aldatu zen.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Halere, trenbide-arau britaniarraren araberako trenek bakarrik ibili ahal izango dute tunelean zehar.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Kanalean zehar petrolioaren eta hondakin nuklearren garraioa debekatzea eta untzien tamaina maximoa 50.000 tn-ra mugatzea proposatzen du.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Zizareak irensten duenaren zati bat ez da berriro uzkian zehar kanporatzen ehunek asimilatzen dutelako.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Orriotan euskara zaharraren zenbait fenomenoren exenpluak bildu ditut testu idatzietan eta herri kanten aldaeretan zehar.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0160 Eta hori, bertsoa zer den, zerk mugatzen eta definitzen duen, zerk ezaguarazten (historian zehar aldatuz joan daitekeena), ez aztertzeagatik.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 Eta mende horretatik hasi eta urrengo gizaldien zehar beste hauek guztiak aurkitzen ditugu.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 Monastegi, eliza, etxe eta herrixka hauek guztiak ez dira garai berberakoak, bi gizaldien zehar agertzen dira dokumentuetan, bainan dokumentuetan agertu baino lehen egitan izan ohi dira.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Arratsaldean zear Maisu Juanen arrokeriak itzaltzen joan baziren ere, Mogelek ez zuen oraindik naiko apal utzi, dirudienez.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Oso nobela gutti idatzi da, noski, asko badirudi ere, aurreko aldikoekin erkatuz: baina, asko izan omen da, Europako eta beharbada Ameriketako nobelagintzan zehar dabiltzan baliapide berriei tokiren bat emateko: barne-bakarrizketa, ikuspegi narratiboen konbinaketa, denbora-plano desberdinen txandaketa, behaviorismoa, simbolismoa, etab.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0149 Euskarak mendetan zehar pairatu behar izan dituen era guztietako presioen ondorioz gaur egun erakusten digun egoera diglosikoak, hutsaldu egiten du, nolabait, euskararen aldeko zenbait jarrera argi eta garbi adieraztea.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0169 Hauek berek errekonozitzen diote euskarari mendetan zehar irauteagatiko meritu historikoa eta, horretxegatik, gaztelaniak ez duen kultur balio bat eratxekitzen.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0152 Askoren eritziz, txapelketan zehar gai hobeak eman ziren, finalekoan baino.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Mende luzeetan zehar, itzulpena literatur ariketatzat hartua izan da, eta beronen abiaburu eta teknikez esan zitekeena erretorika eta estilistikaren eremuan sartzen zen, eta oso zeharbidez gainera.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0954 Beste saio batetan zerrenda hau osatzeari ekitean, aldizkarietan zehar dauden itzulpenak sistematikoki biltzea beharrezko izango da.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Lehen eta bigarren gaiak, hots, Euskal Morfosintaxia, lexikologia eta Euskal literaturaren Historia, euskal filologiazko ikasketetan zehar nolabait egituratuz badoaz ere, maila desberdinetako finkapen-gabezian aurkitzen dira, sintaxia eta lexikologia bereziki.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Gai honetan arituko den irakasleari, euskal prosak historian zehar urratu duen ildoa ongi ezagutzea, arautzaileegia ez izatea, eta itzultzaileak bere eginkizunean aurkitzen dituen zailtasunez jabeturik egotea eskatu beharko litzaioke, beste era batetara konpon ezin daitekeena sen hoberenaz osa dezan, euskal usain eta kutsuaz baino prosaren neutrotasunaz areago arduratuz.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Bata eta bestea ethniaz oso antzekoak izanik ere, anaia bizkiak egiazki, Kondairan mende askotan zehar berezirik pasa ondoren, federazio gisa alkartzea erabaki dute.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Mintzatze hau ez da sistema zehatzez izango, arin samar baizik, aizea arbolen orrietan zehar iragaten den bezala, batzuetan leun, besteetan ozen, orain bero, gero hotz.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Gaurko Euskal Herria osatzen duten harkaitzek itsasoan izan zuten beren antzinako jatorria; sedimentazio-prozesu geldian zehar materialak metatzen joan eta une jakin batetan azaleraturik eta indar tektonikoen eraginez tolestaturik, gaurregungo bere geografia osatzen duten mendi eta haranen erliebeari sorrera eman zion itsaso mesozoiko edo zenozoikoan hain zuzen.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 XI. eta XII. mendeetan zehar Europan uraren indarra probetxatzen hasi ziren, burdinoletako gabiei eta hauspoei eragiteko.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Alfonso X.ak 1.262ko abuztuaren 4ean, pragmatika baten bidez, arrasatearrei altzairua ekoizteko exklusiba antzeko bat eman zien eta ondorengo erregeek ere, urte askotan zehar, burupe hau sendotu egin zuten, hala nola Gaztelako Juan II.ak 1417an eta 1454ean, Errege Katolikoek 1490ean eta 1511an eta Karlos V. ak 1536an.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Espainiako erregeek, Frantziara zihoazela, Gipuzkoan zehar iragaten zirenean burdinola hauetako batzu bisitatu ohi zituzten.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Harrezkero handikiak bide horretan zehar ibili izan dira.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Nahiz eta oraingo egoera ekonomikoa oso larria izan, gure Kooperatiba Taldeak 1977. urtean zehar, aintzat hartzeko zabaldura bat ezagutu du.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Batez ere, 1977. urtean zehar aipagarriak dira: a) Nekazaritzaren arloan egindako experientzien aurrerakada.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Aldaketa perspektiba hauen aurrean, Hezibide Elkarteak, eskualdeko hamar Ikastegirekin harremanetan, urtean zehar Estatu berriak eta Barne Erregimenerako Arautegia landu du, zeinek izango bait du indarra kooperatiben Lege Nagusiaren aplikapenerako Arautegia onartzen denean.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Kopuru honek besterik gabe, badu bere garrantzia, gutxiengoaren ataria jadanik iragana duela adierazten baitigu, bere presentzia Euskal Herri guztian zehar eguneroko irakaskuntz bizitzan gero eta nabarmenago somatzen dugularik.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 - Siberiarra Errusiatik Espainiara Europa zehar
- Asiatiko-Hego Europarra: adar bat Gipuzkoatik pasatzen da.
- Asiatiko-Ipar Afrikarra: honen barreiaketa, Europan zehar, partez Jaizkibel haranetik pasatuko litzateke.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Gehien bat garai hartan iparraldean aski hedatua zegoen sistema berria erabiltzen du, baina zenbaitetan sistema zeharreko c-a agertzen da lehen argitalpenean; c-ok egileak zuzenduak agertzen dira erabili dudan alean, eta hortaz beti k ezarri dut nik argitalpen honetan.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Ibar sakonetan zehar doa, mendi artean bidea irekiz.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0034 Aldi berean, malda handia du eta bere ibilbidean zehar korronte bare edo geldidun unerik ez dagoela kontutan hartzekoa da.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0007 Laister, instituzio honen itzalak ekarririk, urteetan zehar pintura saila bereganatu dituzten kolezionista askok beren obra nagusiak eman izan dizkiote National Galleryari.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Bere poetikan agertzen den gaitasunak eraginik, espresibitate oso baten beharrak bultzaturik, bilaketa batetan zehar gelditu gabe doa.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0020 Aste hontan zehar elkarrizketak egiten dira, Gobernuak hautatutako talde bat bitarteko dela.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Irakaskuntz ihardueraren azterketa bat egiten badugu, oraindino usariozko irakaskuntza deitu izan zaionean, hezkuntza prozesuaren une hauek klase batetan zehar ardatz gisa harturik, zera baiezta dezakegu, alegia irakasleak bere irakas-denboratik % 5a erabiltzen duela Motibazio / Orientabidean; % 70a Informazio Berrian: % 20a Barne-Aldaketa / Irenspenean eta % 5a Elkarreraginean.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Gertari guzti horiek zirela bide, mila gezur eta marmar gaixto barreiatu zen Gipuzkoan zehar eta jesuiten kontrako gaitzerizte eta gorroto itzala sortu: .

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0045 ALDERDI KOMUNISTAREN MANIFESTUA Iratxo bat dabil Europan zehar: komunismoaren iratxoa.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Gizartean, ezkutuan nahiz hertsatuki, ahaltasun batzuk badirela uste du, eta kondaira zehar aukera hoik hezur-mamitzea ardiets daitekealakoan dago.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0069 Bere bizitzan zehar nahigabea eta zoritxarra bere inguruan eta gorputzean.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Toki bakoitzean hasi ziren gau-eskola bakoitzean animazio talde bat bultzatzen urtean zehar ekintzak egiteko ingurune euskalduna sortzeko: euskaldun zaharrak eta euskaldun berriak elkartzeko, eta hitzegiteko parada izan zezaten.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Brontze Arotik (K.A.ko 2000 urte) luzatzen den Egalasaburuko tumuluak aspaldiko garaiak gogora arazten zizkigun; udaldiko egun luzeetan larraldaketako artzainek beren ibilaldiak mendi honetan zehar egiten zituztenekoak. Egalasaburuko iturria.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Hasieran hegoaldera jaitsi ginen bertako gandor txiki eta bereizgarrien zehar eta segidan, hegoekialderantz bagadi eta txilar altuen artean.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0092 Eurijasa handiarengatik, presaka, begiratu gaberik, trenbidetik zehar igaroten ari zirenean, trena, hurbilean agertu zitzaien.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Hau honela dela, gauza jakina da, haurraren giza nortasuna haurtzaro osoan zehar aurreratzen joaten dela aldaketa batzuren bidez; eta aldaketa hauek, sasoi honetan, laisterka gertatzen dira.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Hegoaldetik 8.895 kilometro luze den lur zerrendatik zehar Estatu batuekin mugaturik dago.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 1905ean Britaniar Kolunbia eta Manitoba artean zegoen hutsgunea antolatzeari ekin zitzaion, Estatu Batuetako fronteratik zehar.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Ifarameriketako hibaitik zehar Laku Handietaraino, eta Mississipiaren ertzeraino iritxi ziren.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Harrezkero, lixkarrek eta borrokek ez dute amairik izango mende guztian zehar.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 Baina orduz geroztik, inglesek gerra beste tokietara ere zabaldu zuten, metropolitik hartu zuten laguntzari esker, eta zazpi urtetan zehar frantsesei burua makurtu erazi zien izandako borroka guztietan; Frantzia Berria blokeatu zuten, Quebec setiatu, eta Montreal armak errenditzera behartu zuten (1760).

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0052 Prozesua erraza da: Partikulak (atomoak eta molekulak) ionizatu egiten dira (hots, karga bat jartzen zaie), gero, azeleratuz, eremu magnetiko baten zehar pasa erazi eta plaka fotografiko batetan hartzen da inpresioa.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0209 Mintz erdi-permeable batetan zehar disolbatzailearen pasatzeari osmosi deritzo.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Ikusteko gauza da nola gizon hauek jauzi kirolen historian zehar berezko bihurtu den kirol hau profesiozko bizibide bat egin duten, beren bizia etengabeko arrisku batetan jartzen dutelarik.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Golf Caddie. Makilak garraiatuz, golfeko ibilbidean zehar jokalaria laguntzen duen mutikoa.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Testu hau, oinarrizko bidetan zehar barneratzeko egina dago.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Zuberoako Etxeberritik hasi eta, Isturitzen, Aizpitarten, Aralarren, Urbasan, Txarratun, Anboton, Toloñon eta Santimamiñen zehar, ba dira hor lehenagokoen sutondo, aterpe eta elizaño ugari; bai eta trikuharriak eta harrespil edo mairubaratzeak ere ehunka.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Hau dena, eta Lurrean dagoen gizon batentzat, Eguzkiak zeruan urtean zehar daraman mugimendu aldakor batetan bilakatzen da eta mugimendu hori ipar hemisferioan, 35. irudian ikus daiteke.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Eta izan dutenaz konformatzeko gauza izan ez diren beste hauek, mundu asko edukitzen duen munduaren sekretua ikasi dutenak, etengabeko gosez erratzen dira bizitzaren zehar, zeren eta, bai, badakite haiek erakartzen dituen beste bizi ezberdin eta betea badagoela, eta denbora gutxitan horrenbeste bizimodu ezagutu duten arrazoi beragatik derrigorrez haientzat gordetutakoa izango dela, horretan bilatzen duten lasaitasuna aurkituz.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Cortazar-en idazlan luzean zehar, hamaika horrelako iduri atxeman ahal dezakegu.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Hartu zuen mundu guztian zehar lasai-lasai eta azkar-azkar ibiltzeko patinetea eta han joan zen munduan zehar, Ipar Polotik Hego Polora, Txinatik Txilera, ibai txikienetatik itsas zabalenetara.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Usadioaren arabera senipartea ezin zen banatu: beraz, pobreenak inperioko harmadan sartu ziren (3000 gipuzkoar eta nafarrek parte hartu omen zuten Paviako Batailan), Ameriketara joan ziren, artisautza-lanetan ibili ziren Penintsula osoan zehar, (errementaritzan, hargintzan e.a.) edo eskale bihurtu ziren.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ikus, bestela, Mitxelenaren obra osoa zear, bere persona unibersaltzeko ta era berean Herria personalizatzeko joera agiria.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0070 1983an zehar 85 miaketa-irteera egin dira.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Gure mendi-ibarretan zehar ibili den gurdiaren ordez, garraia-gailu modernoagoak ageri zaizkigu orain bideetan.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Urtean zehar egindako salmentak eta zorrozketak apuntatzen zituen bertan.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Cabo de Hornos lurmuturra zeharkatu eta ur haberreak igaro, gainditu ondoren Drake itsasartera igarotzen gara eta Txileko itsasertzean diren kontaezinahal irla artetik zehar Pazifiko itsasartea topatuko dugu.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Ulergarri da kosta hori ez zutela esploratzaileek besteak bezainbat esploratu edo arakatu, zeren, alde batetik komertzio nagusiena penintsulakoa, Atlantikotik zehar egiten bai zen, eta bestetik berriz, hornitze base printzipalenak Antillasetan jarraitzen zuten eta Filipinasekiko eta urruneko komertzioa Mesikotik egin ohi zen.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Alaska mendebaldera luzatzen da Aleutiana uhartetan zehar; mendi lerro bat dugu hau, eta beronen gailurrik garaienak itsas gainetik ageri diren irlak ditugu, hain zuzen ere.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Inperioan zehar zabaltzen hasi zen arian arian; eta azkenik, enperadore berak ikusi zuen alferreko zela haren aurka borroka egitea eta erlijio berri hura kontutan hartu beharreko zela Inperioa zeharo suntsitua ikusi nahi ez bazuen.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Mediterraneo eta Adriatiko itsas portu nagusienek, Genova eta Veneziakoek, Ekialde eta Mendebaldekoekiko harreman komertzial guztien monopolioa zuten, beren merkatu untzi aldera ondo antolatuari esker; berealdiko dirutzak jasotzen zituzten hartatik, eta Konstantinopla, itsas portu inglesak eta flamendarrak harremanetan jarri zituzten, Gibraltar itsasartetik zehar ibiliz.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Irlatik itzulian, medikuen esanak betez, Argenteuil, Argel, Montecarlo eta Suitzan zehar ibili zen, hara eta hona, eguzki bero bila.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Kosta inguruko goilautadek zailtasunak sortzen zituzten kontinentean zehar bidaia egiteko orduan.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Mendeetan zehar abenturazaleek, naufragoek, artistek eta merkatariek eskualde hau munduko esotikoena eta paradisiakoena bihurtu dute.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0092 Epe honetan zehar gehien erabilitako teknikak kondu deskribatzaileak, hasierako test psikologikoak eta gizarte estudiatuaren istorioen eta literaturaren edukiaren analisia izan ziren.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0056 Jendea, Sendejako etxeen aldetikako bidegainean zehar.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 - 18:35 dira. Gizonezko adineko bat, sarrera nagusitik zehar, epistola alderuntz, sartzen da, eta Amabirjinaren kapilara joan da.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Orain, berriz, belauniko denbora guztian egon den burukodun (gazezko moratuzkoa) emakume hori kaleratzen da, epistola aldetikako sarrera nagusitik zehar.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0097 Ni sarrera nagusitik zehar kaleratzen direnei begira, beha nago.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Gizaldietan zehar, arrantz-untzia aldaezina geratuko da; horregatik, XV. gizaldiko txalupak eta XIX.ekoak gutxi desberdinduko dira.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Gurgila hauetariko bakoitzak urteetan zehar zulo beltz gisa jokatuko du, baita ere zenbait itsas espezierentzat bizitzaren ponpa xurgatzaile gisa ere.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Kanadako ur-barruti hau lortzeko Britainia Handia eta Frantziaren arteko lehiakidetasuna dela medio burrukaldiak sortu ziren, hauek bakailaoaren arrantzale gehienak urte askotan zehar uxatu zirelarik.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0190 Hala ere, arrain-tokia ez zen hutsa egon bi gizalditako denbora-hutsune honetan zehar.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Hi, zenbat aldiz nahi nuke jaialdi modu horretan kantatzea? %20 urte guztian zehar nahiko, eta beste guztia beste erara.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Hizkuntz irakasle gutxik justifikatuko luke ikasleek ikasgelan 20-30 minutu liburu baten kapitulu osoak irakurtzen ematea edo denbora horretan zehar irratiz emititzen ari diren eztabaida etengabe entzuten egotea.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Bioakumulazioa Zenbait elementu edo konposatu kimiko elika-kateetatik zehar organismoetan metatzea.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Mundu sekularizatu honen zehar bizirik, Jainkoren bila ta berarengana iritsi nahiez hizkera molde berrien bila dabiltzen hainbeste gizon ta emakume, zahar eta gazteen egarria dala-ta aurrez aurre galdetuak sentitzen gara.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0064 Gaurregun Londres-ko Museoa gordetzen duen jauregiaren aurrekaldearekin parekide, arbola adartsuz inguraturiko ibilbide bat dago; hartatik, beste bide asko ateratzen da, belardi eta basoetan zehar, laku, ubide eta ursendakarizko iturriraino.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0031 Aditzak adierazten duen ekintza edo izaera / egoera hori kronologian zehar, esatariaren hizketa-momentutik edo beste erreferentziazko gerta-ra baten paretik adierazten denean, ADITZ ALDI bat daukagu.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0080 Arrazoiak:
a) IRAUN aditzarenak izatea posible litzateke, bere iatean iraupena edo aldakuntzarik eza aldiak zehar, hau da, aspektu bururapena adierazteko erabiltzen direlako, bakarrik.
b) IRAUN aditzarenak izatea posible litzateke, Van EYS hizkuntzalariak teoria hau asmatu zuen euskal aditz laguntzaileak bizkaierazko EROAN-etik sortuak direla zihurtatzen zuenean (Ikus. ).

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Karboniferoaren amaieran eta Permikoan zehar, erreptilioak oso erradiazio ikusgarria jasan zuten, zeinak Lurraren domeinua eman bait zien.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Eboluzioan zehar, agian, behin baino gehiagotan gertatu da polen-hodia sortzeko fenomeno hau (gogora onddoetan ere badirela honelako ernal-hodiak).

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Bidaia osoan zehar ajentziak eskaintzen zituen zerbitzuak ez dira bete edo gaizki bete dira.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 - Haur-sail bat ikasgelan zehar banaturik dago, norbere lekuan.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Baitare, kontutan hartu behar da, helburuak nahiz orientabideak, ziklo osoan zehar garatzeko programatuak daudela, hau da, hiru maila edo ikasturtetan zehar aztertzeko, eta ez dela beharrezkoa horiek guziak ikasturte bakoitzean garatzea.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Bestalde, ikasturte edo maila guzietan zehar eman daitezkeen aktibitateak ditugu, astiro-astiro sakonduz, edota bestela edozein ikasturtetan gara ditzakegunak.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Norberaren irudiak urteetan zehar jasaten dituen aldaketa fisikoak behatu.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 Behaketa hauek egiterakoan, bildu ahal izan dituen urteetan zehar ateratako argazkiak erabiliko dira.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Buztinez, norberak urteetan zehar jasan dituen aldaketa fisikoak egingo ditu: jaio berria, lau hankatan, zutik, jolas desberdinetan e.a.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 PLASTIKAREN INGURUAN
- Egunean zehar egiten ditugun gauzei buruz komikiak egin.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0061 - Eguraldi eta eguneko ordu desberdinetan zehar paisajeetan ematen diren kolore, forma... aldaketak behatu eta margotu.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0061 Alegia, bigarren aldiz ezkontzera bazihoan norbait, edo eta ezkontza desusukoa gertatzen bazen, esate baterako, zahar bat gazte batekin, protestanta bat katolika ezkonzale batekin, edo eta bikote harremanetan nolapaiteko eskandala gertatzen ari zela barreiatzen zenean herrian zehar, gaztediak bilduz erabakitzen zuen exenplu bat eman behar zitzaiela, eta koblakari batzuen bitartez prestatzen zituen komeriak, eta hauk ditugu astolasterrak.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Saski-Naskik bezala beste zenbait taldek, Elai-Alai Olaetarenak, Oldargi Sotarenak eta Eresoinkak zabaldu zuen munduan zehar euskal senaren eta izatearen egoera ederti bidez.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Bertarako bidea oso nekosoa da; lurpeko aintziretan zehar ibili behar da, eta katabide estuak eta erlaiz arriskutsuak pasa behar dira.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Honetatik dator hori: Espainian zehar euskal hargin-maisu-taldeak barreiatu eta hemengo artea hara ematetik.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Historian zehar, ordea, mugimenduak eta batez ere herri kutsuak zeramaten eskolak, ez ziren bapatean derrepente sortu; eskola taldekoek ez zuten elkarri hitz emanaz, era batera edo bestera pintatzeko erabakirik hartu.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0092 Errusiako ipuinen lehen eredua aurkitzerik proposatzen ez denez gero, kondairan zehar gertatutako bilakaeraren beharrik ez du Bremond-ek gertaera hori argitzeko, multzo taxutuen askatasuna aski bait zaio horrelako eraketak ulertzeko eta onartzeko.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Alderantziz, indartu egin dutela uste dut; aurrerago esan dugun bezela, gizakia, millaka urteetan zehar, mailarik maila ahoski berriak sortzen joan bada (etorri bada, hobeto) zentzu berriko zerbait sortzean, ahoski berri baten beharretan izango zan.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0029 Ibai eta antzeko oztopoak gainditzeko zubiak erabili dira milaka urtetan zehar.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0042 XIX mendearen azkeneko urteetan zehar, compound makina sartu zen.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizakiarekin bizi den eta honek, bere bizi-konkrezioen zabalera guztian bere gogo sortzailearen proiekzioen bezala, maite duen hirian zehar ibili nahi dugu.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Ia bi mendetan zehar herriaren giroa gotikoa izan da: kale kasetoidunak, ohiturak, asmoak eta hitzak hasieran askapena eta aldaketa bilatu zituen eremu horretan mugitu ziren.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 ORDU BERRIA
Penintsulan zehar pentsamolde berri baten aireak igarotzen dira.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Antxinako Lautada aske eta etsaiean zehar zabaldu da....

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Beren garapen-zikloari begira, lau fasetatik zehar iragaten direla esan behar da: arrautza, larba, ninfa eta imago edo intsektu heldua.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Fase bakoitzaren iraupena oso aldakorra da, garapenean zehar hainbat itxaronaldi edo diapausa, inoiz urteetakoak, gerta bait daitezke.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0078 Hauek amaren oskoletik irten eta arboletan zehar abiatzen dira, izurria barreiatuz, leku egoki bat topatu arte.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Elikagai horiek ZIRKULAZIO SISTEMAren bitartez zabaltzen dira gorputzan zehar.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Errealitate hau erabat nagusia da oraindik munduan zehar eta, batez ere, Afrikan, Asian eta Hegoamerikan eta ez dirudi guttitzen doanik estadistikek behin eta berriro aitortzen dutenez.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0031 Gidari trebeak buru dituztelarik, arabiarrek fede berria beren mugaz haruntz eramanen dute, Sorkalde Erdian lehenik, gero Ifar Afrikan, eta azkenik Europa zehar.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Gizakiaren kostituzioa jaiotzekoan irekia da, astiroastiro burutuz doa, ama-sabeleko eta haurtzaroko bizitza zehar.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0204 11. Helburua
- Historian zehar elikagaien kontserbazioa nola egin den eta bere gizarte-inplikazioak aztertuko diren irakurketa eta eztabaida.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0150 3.3. Historian zehar funtsezko izan diren arte-mugimenduak ezagutu.
3.3.1. Garai honetako arte-mugimenduak ezagutu, horretarako beren autore errepresentagarrienak aztertuz.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0164 - Historian zehar gure egunotarte egon diren arkitektur estilo ezberdinak birpasatu, lamina, argazki eta diapositibez baliatuz.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Baratzean zehar bakarrik ibiltzeko ohitura zeukan.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 Ikastaroan zehar, taldeek ahal duten kolagerik ederrena egingo dute eta hitzaren bidez ager dezakete kolage horrek bizitzako alor guztietan adierazten dietena (giroa, sinboloak, historia...).

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Beste batzutan, eginkizun batek testuan zehar banatuta dauden informazio-zati konkretuak entzutea eska diezaioke.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Hots, erakatsi duenez, oso iraunkorra bide da mendeetan zehar Jaungoikoen hiruketa edo hirutasuna.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Hemen, ikasleen irakurketa xehearen helburu zehatza, Reading hiriaren historian zehar zer gertatu zen, eta noiz, aurkitzea da.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0010 Hau honela dela, gauza jakina da, haurraren giza nortasuna haurtzaro osoan zehar aurreratzen joaten dela aldaketa batzuren bidez; eta aldaketa hauek, sasoi honetan, laisterka gertatzen dira.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Horietako publikazio batzuren testuetan zehar mezuen kalitatea aztertzen saiatu ziren.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 4 Uste al duzu langileak txandaka ibiltzen direla lan desberdinetan? Zergatik? (Lan batzu beste batzu baino gogorragoak direlako, horregatik aritzen dira langileak txandaka egunean zehar).

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Egin ostera bat etxean zehar haurrarekin eta begiratu zenbat gauza dauden atal elkartuz eginak.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0021 Kretazikoa da Euskal Herrian zehar zabalkunde gehiago lortu zuen geologik haroa.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0118 Bere kondairan zehar Legazpiko herria ez da inoiz hain bazterezineko eta beraldiko eginkizun baten aurrean aurkitu.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0147 XIV eta XV. mendetan zehar euskal burdinak lehen lekuak lortzen ditu mundu osoan.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0147 XVIII. mendean zehar eta batipat bukaeraldera hemengo burdingintza atzerriko elkar-lehiaketagatik (Suecia batez ere) eta gure atzerapen teknikoagatik atzerantz doa.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Frantzia'ko lurralde batzuek, Ego Alemania'ko eta Italia'ko ifarraldea 1200-900 bitartean indoeuropatar erri hauen erasopean eroriko dira 900 eta 600 urte bitartean Galia osoa bereganatuko dute erri hauek, eta aldi hontan bertan, Pirene mendiz zehar kelta talde izugarriak sartuko dira Nafarroa eta Katalunya'n barna.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0082 Eta erlijioa giza-hazieraren eragozpen dela kondairan zehar ikusteak, Jainko-eza hori frogatzen.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0103 Kondairan zehar, ahaztu, erdi-estali egin ditugu sarritan.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 Eta langilea mundu guztian zehar langile bait da, langileriak ez du aberririk bere zentzu hertsian.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Azkenik, Txina-ko Komunista Alderdiak eta herriak, internazionalismaren muga gorde dezaten, japondarren aurkako frente bateratuak munduan zehar esistentzia duen pakearen aldeko frentearekin alkartzea erdietsi behar dutela, dio Mao-k.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Nazioek beren nortasuna eta autonomia gorde eta aurrera bidean ikusteko, aginte maila ezberdinak behar izaten dituzte historian zehar.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0007 Irakurketa hauetan historian zehar gizon handiek egin dituzten ekintza izugarriak ezagutu zituen eta haien parekoa izatea amestu zuen.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0337 Belaunaldietan zehar bizidunen jarraitura zaintzeko eta segurtatzeko dago jarria ugalketa.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 - Historian zehar eta Europako ezkerreko alderdi politikoen aldetik, autodeterminatze honen eskubidearen esanahia aldatzen joan da, eta azkenik botazio edo erreferendum bat bezala ulertuaz, eta honekin ahaztuaz: - Lenin-ek zioen beste esanahiak.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0085 - Hurrenkera: Atzeranzko hurrunkera teknika ematen da nobela osoan zehar; hau ez da lineala izango.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Idazlearen presentzia hori nobela osoan zehar konstantea bada ere, nabariago egiten da XI. kapituloan, Gaur eta ni zatian.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0103 XVII mendeaz gero Antillak, batez ere Txikiak, Inglaterrako, Frantziako eta Holandako pirata eta itsasohoinentzako ekintzalekurik egokienak bilakatu ziren, eta gero hauek irletako lurraren jabe eginik beren kolonia egin zituzten eta XVII mendean zehar sarritan borrokatu ziren Ipar Amerikako kolonoen kontra, jabetza hori gordetzearren.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Gero, 800 urtetan zehar Italiaren historia Erromaren historia izan zen.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Garai hartan Mediterraneoa zen itsaso garrantzitsu bakarra: Horregatik zebiltzen Espainia, Frantzia eta Austria penintsula haren jabe egin nahiean, germaniar enperadoreek mendetan zehar egin izan zuten bezala.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Gizonek aspaldienetako garaietatik hasita, bizi ziren lurralde sarritan malkartsu eta ibilgaitzetan zehar bide eta bidetxiorrak egin behar izan zituzten alde batetik bestera ibiltzeko.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Oraindik ere, oso ezagun ez diren zenbait lurraldetan horrelako zerbait gertatu ohi da: basoan zehar bidea irekiz bata bestearen atzetik dihoazen ibiltariek, berriro ere laister sasiek estaliko duten bidetxior bat egiten dute.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Kameluek desertuan zehar trazatzen dituzten bidetxiorrek orduren bat edo beste besterik ez dute irauten, gehienez ere egunen bat edo beste, zeren haizeak, hondarra erabiliz desegin egiten bait ditu.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Caucaren harana azukre kainaberaren produktorerik handiena da eta urtean zehar edozein harotan uzta biltzen den munduko hiru eskualdetatik bat.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Ezer gutxi dakigu garai honetako biztanle kopuruaz, baina XIII. mendean zehar eta XIV.aren hasieran gainerako euskal alderdietan gertatu zenaren antzera, Oñatin ere hazkunde azpimarkagarria izan genuela pentsa dezakegu, mende bat lehenago gutxienez sortutako auzoak itxuratuz eta indartuz joango baitziren.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0166 Zein programa mota egiten duen irakasleak eta, orobat, zein programa mota jarri behar den zoko honetan jakitea, apika, denok dakigun gauza litzateke, eta programagintzari zehar ideia batzu esanak ditugu.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Arrazoi askorengatik tartean historikoak ere espainiar gurasoengan beraien seme-alaben haurtzaroan zehar funtzio hezitzailea betetzeko beharrezko prestakuntza eza da nagusi.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0018 Gainera, gizonak kreatzaile behar du izan beti, hautatzeko gai, bere buruaren jabe, munduan zehar bere etxean bezala ibiliko dena.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 1. Erresuma bateko Pagamenduen Balantzak, denbora zehar, pausorik gabe, defizita ematen baldin badu, hau da, zorrak urtetik urtera hartzekoak baino handiagoak gertatzen bazaizkio, Gobernua erabaki irmoak hartzera beharturik aurki daiteke.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Autonomi Elkarteko hiru herrialdeetan zehar herri eta auzuneetan kartelada izugarri bati ekin ziolarik.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Aipatu behar da, gainera 1984.an zehar, Egin bere lau orri horiek argitaratzen aritu zela Diputazioarengandik trukean jaso behar zuen subentzioa batere garbi eduki gabe, alde horretatik instituzioek gai horretan jasan duten sentsibilizazio maila (aurretik ere urria izaki) guztiz kezkagarria delarik.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatur sariak Literatur sari eta lehiaketa ugari konbokatu zen, lehendik ere ezagunak zirenak berri batzu erantsi zitzaikielarik: Eusko Jaurlaritzaren literatur sariak, Cafe Iruña, Azkue Saria, Santurtziko Antzerki Lehiaketa, Tolosako San Juan Literatur saria, Irun Hiria literatur sariak, Xalbador saria, Lizardi saria, Txomin Agirre saria, Telesforo Monzon antzerki saria, Tene Mujika euskal literatur saria, eta beste hainbeste eratu ziren urtean zehar, jadanik benetazko saturazioa somatu zelarik.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Antzeko beste antzerki guztiak Europan XIX mendean zehar galdu badira, ez omen dago arrazoirik, uste du, euskal antzerkiari beste hainbeste gertatuko ez zaionik sinesteko.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0011 AURKEZPENA Pertsonok, geure bizitzan zehar, itxaropen aspergaitzaren eta itxaropen-gabezia zuhurraren artean mugitzen gara, baikor izan eta agertu nahi duen borondatearen eta batzutan ezkortasunerantz bultzatzen gaituen arrazoiaren artean.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0011 Nola esplikatu bada gizatalde honen mentura, bere naturarekiko harremanak gainerako espezie harrapari hondatzaileen kidekoak izanik, denboran zehar eta eboluzio luze baten ondor en gaur geu identifikatuta gelditzen garen hiritartasun bilakatu delarik? (...).

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 - B ereduan etxetik euskararik ez duten haurrak hartu eta urteetan zehar euskalduntzea da helburua baina maila batetik aurrera ikasketak euskaraz egin ahal izateko neurrian, gaztelaniarekin batera, landuko da hizkuntza.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Elkarrizketak, esaera eginak, hizkuntz funtzioak programakuntzan zehar ageri dira.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0079 (...); Orinoko hibaia esploratu zuten beste batzuk, eta beste zenbait, Peru-tik zehar abiatuz Pizarro-k, menderatu berria zenetik, Atlantiko bertaraino iritsi zitzaizkigun.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Hamabost egun egin ondoren, Caillé Iparreruntz doa Sahara-tik zehar; marfil, hegalfer hego eta kautxoz bat, katiaturik daramatzaten ehundaka esklabu beltz garraiatzen dituen karabana handi batean sarturik, oraingoan.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Urte batzu geroago, Heinrich Barth aleman gazte batek burutuko zuen artean egin izan zen bidaiarik luzeena afrikar lurreetatik zehar; halaber, Sahara eskualdeekiko ezagupen multzorik den eta ugariena bilduko zigun.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Bestalde, ikertzaile ugarik maiz aztertu ditu hemengo haitzuloetako hainbat maila edo tresna, nolako harremanak zituen gizakiak beste lurralde batzuetakoekin (batez ere Pirinio edo Kantauri aldekoekin) edo aztarnategi bakoitzean nolako bilakaera egon zen historiaurrean zehar ikusi nahirik.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0113 Fuente Hoz-en I. mailaren tarteko espazioan ehortzitako kopuru handi samarra aurkitzen bada ere, oinarriko banakako ehorzketek eta halaber azalekoek ere, erritoa denboraldian zehar aldatu ez denaren adierazpen direla dirudite, non haitzuloa ehorzketetarako erabiltzen den, beraz, errazagoa izango litzateke tarteko faseari erritoz kanpoko interpretazioa bilatzea, agian, leku garbi bat lortu beharra ehorzten jarraitzeko.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0156 Beren kokapen geografikoa dela eta, forma fosil honen aurkikuntza iparrafrikarrak garrantzi handikoak dira; izan ere, azken izoztaroetan gertaturiko itsasoen atzeratzeak, Siziliako eta Gibraltarreko itsasarteetan zeharko pasaera eta, ondorioz, italiar eta iberiar penintsulak populatzea erraztuko bait zituen, populatze horrek forma hominido iparrafrikarrek Ternifine (Algeria), Casablanca, Rabat, Salé eta Temara (Marokko) iberiar penintsularen populatzaile aurrenenekoekin duten erlazio posiblearen arazoa planteatzen duelarik.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Taula IV Taula honetan aurkitzen duzuna Prehistorian zeharko gertaera garrantzizkoenetarikoak ematen dira aditzera.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Gainera kontuan eduki behar da Prehistoriak kronologi munduan murgiltzeko dituen medioengatik (Karbono hamalau, Potasio-Argon, dendrokronologia, Fluor metodua, etab. datapen absolutoak lortzeko; estratigrafia, tipologia, korologia etab. datapen erlatiboak finkatzeko) datak oszilazioz agertzen direla eta hauek, zenbat eta gehiago urrunduz denboran zehar, zabalagoak direla.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Zer esan nahi duten, kondairan zehar, muga hauek? Hesigabeko lurralde gertatu dela eta, noski, iragankor eta pasabide errazekoa.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Kondaira zehar, ordea, ikusiko dugu ez direla erasoaldiak egokitasun honen arabera gertatu.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Izan zen harremanik frango 1840,1844,1846,1849 eta 1852 urteetan zehar, inoiz akordu batetara heldu ez baziren ere.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Euskal Herria bisitatu duten atzerritar asko jabetu dira euskararen tankera berezi honetaz, historian zehar honelako izenekin ezagutzen den euskararenaz: lengua vasca, lingua navarrorum, lengua cantábrica, lengua vascongada, eta vascuence, beste batzuren artean.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Euskaraz zuzenkien eta luzekien arduratu direnetariko batzu bakarrik aipatuko ditugu hemen: XVIII garren mendearen azkenetan eta XIX garrenaren lehenengotan, Gillermo Humboldt prusiar jakintsua, eta XIX eta XX garren mendeak zehar hauk dira aipagarri, beste batzuren artean: Louis Luzien Bonaparte Printzea, Van Eys eta Uhlenbeck holandarrak, Schuchardt austriarra, Dogdson ingelesa, N. Tauer txekoslovakiarra, Linschamann eta K. Bouda alemanak, Vinson eta Lafon frantsesak, eta Fita, Cejador eta Tovar espainiarrak.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 San Juan-aretxa erreaz joaten dira urtearen zehar Bizkai eta Nafarroako herri askotan.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Aipatu ditudan ohitura zaharrok, era batzuetan oraindik oso ezagunak ditugu Euskal Herrian zehar.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Altuna adiskideak, ohi duen atsegintasunez, lagundu digu larruspeak zehar pinturak ikustera.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Gizon berri hori ez da osatuko gizartea Proletargoaren Diktadura ta sozialismo-haroa zehar komunismora heldu arte.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Berez, ideien sistimak dira; baina horrez beste, ideologia guztia zehar hedatzen dira estereotipuak ere, ideiekin batera.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Bailaran diren Aurrezki Kutxa zehar bideratzen den famili diru-aurreratua, honela egiten da: (...).

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0079 Ebazpena Gasaren baldintzak, prozesu guztiaren zehar hauek dira: mol /mol / mol / mol / atm / atm / atm / atm / K / K.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0153 VII.1.- HCl, eta direlakoen ur-disoluzioetatik 1 amperetako korronte elektrikoa bi ordutan zehar pasa erazten da.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0208 Ebazpenaren zehar, erradikala, R baten bidez adieraziko da.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kimikako problemak 0304 Hurbilketa honen suposapen bat zera da, tarteko substantzien kontzentrazioa erreakzioaren zehar ez dela aldatzen, beraz, lehendabizi jakin egin beharko dugu zeintzu diren tarteko substantziak, hots, mekanismoaren hasieran parte hartzen ez dutenak, erreakzioaren zehar formatzen direnak eta baita ere desagertzen direnak, hots, erreakzionatzaile edo produktu ez direnak.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Inoiz, Kondairan zehar, egon dira, bai, portaera batzuk Ebanjelioaren Izpirituaz akort ez daudenak, baina Elizak beti irakatsi du inor ez dela bortxaz federa ekarri behar.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Gizakiak eta zenbait primatek, oraindik oso argi ez dauden arrazoiengatik, beren eboluzioan zehar urikasa izeneko entzima galdu egin dute.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 IRAZPENA Likido bat, filtro edo iragazki batean zehar pasa ondoren, garbitu edo esterilizatzeko helburua duen prozedura.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Liburu honen egitura ikusteko nahiko izango da aurkibideari goi begirada bat ematea: pertsonaia bera, beronen garaia eta ingurua ikertzen da lehen sei kapituluetan, 160 orrialdeetan zehar.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Orriotan zehar, AEDren sorrera-prozesuaz eta urte hauetako lanaren nondik norakoez ahalik eta interesgarrien izan dakizukeen informazioa aukeratzen saiatu gara.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0115 Historian zehar animaliekin harremanetan bizi izan garela gauza aski ezaguna da; horrezaz gain, ordea, Azurmendik erakusten diguna zera da, animali hoien imajinak eta errepresentazio ritualizatuak funtsezko izan direla gure komunikazio hitzezko eta sinbolikoa osatzerakoan.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 OHOko irakasmailak zeharko porrotaren bilakaera azaltzen duten datuak goitik behera irakurriz, ikusiko dugu porrotaren banaketa ez dela konstantea, baizik aurrerakorra eta metagarria, 7.etik 8.erako pasabidean ez bada; 7. irakasmaila, hain zuzen, porrot-tasa handiena metatzen duena bait da.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0121 Badago hor nahierarako botere bat, eta urteetan zehar eztabaidagarria izan den arazo berezi bat.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0091 Horretarako, alde batetik egoera desberdinetan metalek duten berotako portaera ezagutu behar da (erresistentzia mekanikoa, harikortasuna) eta bestetik, oso garrantzitsua da mikroegituraren parametroak prozesuan zehar nola aldatzen diren jakitea.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Lana CEITen garatu da eta sistema horren bitartez, lantegi batean zehar mikrokonputagailuak banatzen dira, sare bat osatuz eta berauen kopuru maximoa 128 dela.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Artikulu honetan zehar, toponimiaren erabilera praktikoaren eremura hurreratzen ahaleginduko gara.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Idazkaritza UEUren egoitzean dago eta bertan hiru pertsonak egiten dute lan urte osoan zehar.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Horregatik, Udako Euskal Unibertsitatea ez da uztailean ematen diren 600 edo 650 klase-orduak bakarrik, urtean zehar klase horiek emateko egin den lana ere kontutan hartu behar da, hau bait da, azken finean, garrantzirik handiena duena.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Baditu, beraz, bi ardatz UEUren lanak, urtean zehar egiten dena batetik eta Udako Ikastaroetan, urteko lanaren isladapen gisa, burutzen dena bestetik.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0025 Les belles infidèles Idatzi Sakratuen itzultzaileek, oro har, erakutsi zuten ardurarekiko kontraste nabarmenean, obra profanoak itzultzen ari zirenek askatasun mugarik gabea azaldu zuten XVII eta VIII mendeetan zehar.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0090 Bestetik, garai honetan apaizak mixioak ematen ibili ziren herrietan zehar.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0096 - Haren lana mende horretan zehar egindakoaren ispilu izango da, olerkia ez landu arren.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Elkarte honetako Hizkuntza-Saillean astero-astero eta zortzi hilabetetan zehar bilduko dira J. M. Bilbao, J-L. Davant, R. Idiart, E. Irigarai, T. Monzón, J. Solaun eta Txillardegi.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Margalef-en (1958) plankton-katearako ereduari jarraituz, katean zehar zelula-neurria gero eta handiago izango da.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Beraz, argi dago segidan zehar fitoplankton-izakien neurri erlatiboa alda dezaketen faktore guztiak birkontsideratu egin behar ditugula.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0223 Ezinbestekoa da elkarrekin erlazionaturik azaltzea, baina ez dago esan beharrik ere, garbi bait dago eratorpen fonologikoan zehar bat egiten dutela.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0112 Historian zehar, geroxeago ikusiko dugunez, giza komunitate askok izan dituzte gobernatzeko legeak eta gobernariek hauen arabera jokatu behar zuten.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Azken honek Europan zehar ideia liberal-iraultzaileak barreiatu zituen inperialismo napoleonikoari esker.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Liberalismoaren kontra erregimen absolutista berrezarri nahian mugimendu kontrairaultzaile inportantea gertatu zen Europan zehar Napoleonek agindua galdu zuenetik.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1979an zehar sortu ziren shurak.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Egia esan, historian eta munduan zehar herri-nazioen sailkakuntzaz gertatutakoa, Psikologi eta Psikologi Sozialeko laborategietan ateratako ondorioekin bat dator.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Adibidez: Aulacomya ater espezieak, urtean zehar hiru bider garatzen ditu gametoen helketa eta askapen-prozesuak, hauek azaltzen direneko uneak urtez urte aldatu egiten direlarik (GRIFFTHS ampamp; KING, 1979).

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 GIESEk (1959) ere, tenperaturak eta urtean zehar gertatzen diren fluktuazio termikoek bereziki, molusku bibalbioen ugal zikloen ezaugarrietan eragin erabakiorra dutela adierazi du.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 SUSA.- Zertan ziren ikastaro horiek? ARAMAIO.- Euskal literatura azaltzen hasten zen, mendeetan zehar.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Euskal Herrian zehar ekintza sozial askotan presente egoten da txalaparta, bere funtzionalitatea orain berrogei urte baino askoz ere zabalagoa da gaur egun.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Nola lotu dezakegu txalaparta munduan zehar dauden beste soinu tresnekin? Hainbat etnomusikologoek aipatzen dituzten erritmozko bastoiak eta pateadores-ekin zerikusia duela uste dut.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Honaino, beraz, bigarren talde batean, XX. mendean zehar nolabaiteko zientifikotasunez jokatu nahi izan duen kritikaren ardatz nagusiak.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honela justifikatzen da kontzertuak arautzen duen dekretuaren sarreran berauen zioa: Euskal-Herriko Autonomia Elkarteko hezkuntza sistemaren barruan, Euskal-Herriak bere historian zehar sortutako ikastolek zernolako propioak dituen hezkuntza modelo bat eratu dute eta euskararen garapenarako ezinbesteko eragina izan dute.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0284 Bere herrian eta atzerrian zehar, bidenabar lehengo lanak ikusten.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Salbuespena, doriko estiloko bost zutabe haundi ziren, Goikoa Jaunak bere lanean zehar hautatutako klasizizmoaren ondorioa.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0327 Ezagunak diren ohizko arrazoi soziologikoengatik, ingelesa izan zen gramatika sortzailearen hasierako hogei urteetan zehar, Hizkuntzaren (Gramatika Unibertsalaren, GUren) egitura, hatsarri eta ezaugarriak ezagutzeko gehienbat (kasik soilik ere) aztertu zen hizkuntza.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Ikerketa honetan zehar ordenari buruzko hasierako intuiziotik aldegite nabaria gertatu da, beste erizpideak garatu ahala.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Izan ere, aho-batezkotasuna, urtetan eta urtetan zehar, ideal, perfektotzat, kohesio eta potentziaren sinbolotzat jo izan du sobietar intelligentsiak; aniztasuna, berriz, pluralitatea, degradazio modutzat zeukaten ideologo horiek.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 40 urte luzetan zehar hainbat artikulu ere idatzi zuen eta orain, Elkarte eta Erakunde ezberdinei esker, lau lan-bildumatan eskura ditzakegu.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Aurikula-pare batek batzen du brankia guztietatik ailegaturiko odola, eta gero, bentrikuluak bultzatzen aurrerantz aortan zehar.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Benetan interesgarria izango litzateke, ikuspegi honetatik, aztertzea ea zergatik mende honetako lehendabiziko urteetan ematen den, mundu osoan zehar, beherapen bat osasun-arloetan.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Kontutan hartu behar da, gainera, herrialde askotan ez direla zifrak argitara ematen eta nolanahi ere nahiko okerrak izaten direla argitara ematen direnean; halaz eta guztiz ere, esan genezake 15 milioi bat lan-istripu gertatzen direla urtero munduan zehar.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Baina historian zehar lan-baldintzak erabat alienagarriak izan dira; aurrerapen teknologikoek eta industrializazioak areagotu egin dituzte lanaren baldintza alienagarriak, zeinek ikuspuntu psikologikotik honako eraginak bait ditu: a) Lanak gizakiari bere denbora gehiena daramakio.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 E.3.3.4. Ebaluaketa - Lanaren zehar azaltzen diren kondukta tipoen detektatzea.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Munduan zeharko hizkuntza handiak izan dituzue horretarako, beti ez bada ere askotxotan bederen, aztergune eta probagai: hala gertatu eta gertatzen da hori, maiz asko, hizkuntzaren deskribapenari dagokion sailen bezala hizkuntzen gizarte-baldintzak aztertzerakoan eta hizkuntz irakaskuntzaren alorrean ere.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Artxibategiaren historia Hermandade Batzarren jaiotzarekin batera hasten da eta bere eraketa eta ezaugarriak ez dira ia aldatuko Erregimen Zaharrean zehar.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Aro osoan zehar, Artxibategia Batzarre eskribau fedemailearen ardurapean egon zen, honek bere ohizko betebeharrekin batera egiten zuen lan hau; beraz ezin gaitezke mintza zehatz-mehatz artxibaritzaz.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 - Historian zehar eta XIV. mendean Bizkaiko Jaurerria osatzen zuten entitate instituzionalak kontutan hartuz, Uribe Merinaldean barne murgilduko gara lehen etapa honetan.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Hemen amaitzen da gaurko etapa eta herrian zehar lasai ibiltzeko astirik ere izango dugu.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Zubi Zaharra izenez ezaguna baino ezagunagoa dugun zubi erromatarra eta aintzinako Arrantzaleen Kofradia abiapuntutzat hartuz, alde zaharrean barrena, Kalehandin zehar Likona dorrea, XV. mendekoa; Erdi Aroko dorretxe klasiko bat izateaz gain, bertan jaio omen zen Inazio Loiolakoaren ama izango zena.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Musika plaza, frontoi, udaletxe eta ingurua arakatu eta zumardira jaitsi, hemendik, burdinezko zubia iraganez hondartzaldera pasatzeko edo, bestela, Kofradia berriaren pareraino hurbilduz gero, portuan zehar paseatzeko.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Karrantza herrigunetik irten eta bi kilometrotara, Ambasaguaseko bidegurutzean, berriro C-6210 hartuko dugu, bertatik zehar aurreko ibilaldian egin genuen bide bera alderantziz egiteko.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0014 ADIN BETEA EDO BETEGABEA Kontzeptu honek, edozein urtetan jaiotako pertsona batek urtean zehar betetzea dagokion adina gertakaria jazotzen den unean betea duen ala ez jakiteko bidea ematen digu.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Akordio horien antzinatasunak eta beren mendetan zeharko errepikapenak, gipuzkoar handizkiek dokumentu-gordailu hori kontserbatu, antolatu eta zaintzeko izan zuten interes zahar eta etengabearen berri ematen zuten noski.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 MAISU ETA ARTISTEN LAGUN Lukurreriaz nahiz eskuzabaltasunez, baina beti ere zoriaren arabera patuak egiten duen dohain-banaketan, Pepe Berruezori behintzat, zalantzarik gabe, maisutza suertatu zitzaion eta eginkizun hori egikaritu zuen, bere bizitzak igaro zituen anitz arlotako ihardun miresgarri horien aldi desberdinetan zehar.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Pepe Berruezorekin, kaleetan zehar, etorbideetan, hiribideetan, alamedetan edo pasealekuetan ibiltzeak, bere pausaldi eta etenaldi ugarirekin, elkarrizketaren gozotasunean sartzea zekarren eta arlorik desberdinekiko ekarri ere, hala nola, kultura edo jakinduriaren arloan, politika edo eta literaturarenean, pintura, antzerki edo zinea bezalako arteenetan, bere ezagupen zabalak Historiatik Bizitzara ezartzen zuen hurbilpen kezkatia eginez, iragana oraina eta geroa alkimia fin baten bidez konjokatuz, non berak, Apaiz Nagusia izaki, apaiz berriak meza ematean bezala jarduten zuen.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Eta era honetan irakatsi zuen, beti ere itxurakerietatik haratago joatea izan zena, bereziki, urte askotan zehar duintasun eta sotiltasun handiz eutsi zion arte-komentarigintzako ihardueratik; irakatsiz, erakutsiz eta gora eraziz, baina era berean errita eginez, zuzenduz eta iradokiz ere; hasi berriei irakatsiz eta adorea emanez eta finkatuei gogoeta egin eraziz; inor mindu gabe nola irakatsi jakinez eta behin ere adarra jo edo iseka egitearen hozkadarik erabili gabe, arte-ihardun orotan ere, ekoitzia gehiena arruntu edo merkataldu izanik ere, giza-sentiberatasunaren eta borondatearen merituzko ahaleginak gelditzen zirenaren jabe izanez eta horiek sustatzeak merezi zuela uste izanez.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 OSPITALEZ KANPOKO OSASUN-ETXE PUBLIKOAK 87-XII-31n funtzionamenduan zeuden zentru guztiak barne-hartu dira, eta baita urtean zehar desagertu izan diren baina gutxienez sei hilabete irekita iraun duten zentruak ere.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 Zer da denboran zehar mugitzen dena? Denboran zehar maneiatzen eta mugitzen ditugun gauzak ideiak dira.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Baliabide hau errakuntz hauek nabarmentzeko erabili dugu batipat: etaren errepikapena testuan zehar / pertsona edo gaiaren izena testuan zehar gehiegi errepikatu duela nabarmentzeko.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Dokumentuen soportea oso garrantzitsua da, denboran zehar dokumentuaren kategoria zehazten bait du; adibidez, papera kantzelarietan sartu zen ezkero, pergamua akto solemneetan erabiltzen da soilik; gaur egun papera mikroformak baino gehiago estimatzen da eta makinaz irakurri behar diren soporteak baino askoz gehiago, akzesu zuzenekoak bait dira.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Aribideko ikasketak Inkesta egiteko unean ikasturtearen iraupen normalean zehar ikasketak, zein ere den irakaskuntz mota bera (normala, librea, urrundikoa, posta-bidezkoa, etab.) ikastetxe ofizial edo pribatu batean, edota hala beharrez akademia edo bestelako erakundetan egiten zituzten pertsona guztien erreferentzia egiten duen ezaugarri bat da.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Hazkunde demografikoak, hirigune nagusi bezala, gorakada nabaria mende honen zehar.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Lezo ingurune industrialez bildua dagoelarik, biziki hazi da mende honen zehar.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Populazioa, gutxienez, hirukoiztu egin da mende honen zehar.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Hilkortasun-taula Denboraldi jakin bateko adibidez 1975-76ko hilkortasun-taulak, denboraldi horretako zentsuko hilkortasunaren egoera adierazten du eta ez bere bizitzan zehar denboraldi desberdinetako hilkortasun-erregimenak jasango zituen belaunaldi jakin batean hilkortasunak duen eragina.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Kapituluan zehar agertzen diren kontzeptu desberdinen definizioak emango ditugu orain.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0132 a(a1-a2) plano zeiharra daukagu eta proiektatzaile bertikal izatera pasarazi nahi dugu.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Bidai bati ekitean, bai Espainiako Estatuan zehar edo atzerrian, gomendagarria da beti aseguruz horniturik ibiltzea.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 GARRAIOAK Ondorengo orriok komunikabide eta garraioei buruz dira, Euskal Herrian zehar ibiltzeko baliagarria gertatuko zaizkizun telefono eta helbideak ere hementxe dituzu.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Akanpada librea delako hori arriskutsuegia irudituko balitzaizu eta erosoxeago ibili nahi izango bazenu gure Herrian zehar dauden kanpinetara jo dezakezu.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Apirilean eta Maiatzean zehar, Udalaren Biztanle Erroldaren berritzea egingo da.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0238 URTEAN ZEHAR 24. IGANDEA

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Mala de Francia (Espainia eta Europaren arteko posta biderik nagusiena) izeneko ibilbidean zehar dabiltzan atzerriko kazetak biltzen diren erresumako postaburu.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 3. Arazoari Euskal Herri osoa jasoko lukeen ikuspuntu zabalagoa aplikatuko bagenio, ikusiko genuke Gipuzkoak XIX. mendearen lehen erdian zehar konjuntu honetan ukaezinezko lehentasuna mantentzea lortu duela antolatu gabe geratu zen arte, aintzakotzat ez bait zegoen, batere egokitasunik gabe Euskal kazetaritza deitu ohi dugun multzo horretan, alegia.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 6. Garai isabeldarrean, demokraziazko seiurtekoan eta Berrezarpenaren aurreneko urteetan zehar nolabait garrantzitsuak diren eraketak gauzatzen ari badira ere, kazetaritzaren egiazko abiaketa gipuzkoar gizarte osoa eragiten duen bultzada modernizatzailearekin paralerroki, industrigintzatik hasirik ez da gertatuko XX. mendearen atarira iritsi arte.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 XIX.eko azkeneko laurdenean zehar Gipuzkoako paper industriaren garapen eskerga, hazkuntza demografikoa, Donostiako harresien eraisketa eta Boulebarreranzko hiri-kaskoaren zabaltzea, biztanleriaren baitan irakaskuntza orokortzea....

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Salbuespen bezala, ibilgetu inmaterialen barnean Merkatal Fondoa eta akura-lagapenerako eskubidea ez dira amortizatzen; denboran zehar beren balioa handiagotu egiten bait dute.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0157 Honetaz aparte, ratioaren kalkulu zuzena egiteko, izendatzailean urtean zehar inbertitutako kapitalen batezbestekoa hartuko da, zeren eta inbertitutako kapitalen kopurua urtean zehar aldatuz joaten bait da, hau da, kapital horiek ez dira urtean zehar finkoak izaten.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 Historia hunkigarri hau guretzat sinesgaitza badaiteke ere Siriako kostaldean ez ziren eritzi berekoak izan, eta Jaffa izeneko herrian, mendetan zehar tenplu bitxia magaldu zuten, barnean bale hezurdura itzela gurtuz.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 160 milioi urtetan zehar (biologikoki ikaragarria den zifra) beren lerro ebolutiboa irauten saiatu ziren izaki hauek, aurrean zituzten beste animalia ikaragarriekin lehiaketan: dinosauruekin alegia.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 Garbi dago epealdi luze horretan zehar dinosauruak Lurreko jaun eta jabe bihurtu zirela, eta beraien ondoan bizi izaten ziren lehenengo ugaztunek, bizitza zeharo murriztua eraman behar izan zutela.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Haren ondorioz, koroak urteoro, mazopa sorta bat erregalatu behar zien monastegiko monjeei, hauek erregeari urtean zehar emandako zerbitzuen truke.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0255 Kumea jaio ondoren eta hilabete batetan zehar, guztiz loturik dago amarekin.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Ataskua / Trafiko ataskua hiru kilometrotan zehar luzatzen zen.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Lakainketa bezalaxe, gastrulazioa bitelo-kopuruaren menpekoa da guztiz, eta hori dela eta, gastrula itxuratzeko higidura morfogenetikoak zidor desberdinetan zehar gerta daitezke.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0313 Bidean zehar, anizkoiztu egingo dira, eta kordoi protomesodermikoak eratu, ezker eta eskuineko xingola mesodermikoak osoturik arkenteronaren alde bietan.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Atzealdeko liseri-hodi laburra bukaerako uzkian zehar irekitzen da kanpoaldera.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Arrak emeak baino txikiagoak eta eraginkorragoak dira, eta ostalariaren arnas bideetan zehar norabide guztietan higitzen dira bikote bila.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0077 Protoplasma bizian gertatzen diren ehundaka mila erreakzio kimikoak ez daude denboran zehar bakarrik zorrozki ordenaturik, ez dira ordena bakarrean baizik harmonikoki konbinatzen; baizik eta ordena guzti honek helburu baterantz jotzen du: autoberriztapenera, sistema bizia bere osotasunean autokontserbatzera, ingurunearen baldintzatara egokiturik.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Usaimena eta dastamena garrantzizkoak dira uretako organismoentzat eta, horretarako, perfekzio handiko organu hartzailez horniturik daude; horrela, arrain askok, marrazoek bezala, dastapapilak dauzkate beren epidermisean zehar, eta beste batzuek bizartzarrak dauzkate harrapakina sakoneko basatza-ur uherretan detektatzeko.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 Ereinotz oihana baso beti berdea da, urte guztian zehar edo udan denak batera euri ugariak izaten dituen klima ozeanikokoa; ereinotzak dira espezie nagusia.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0139 Eboluzioan zehar loreek metabolismo-hondakinak jariatzeko zituzten guruin batzuk nektario bihurtzen dituzte eta nektario horietan dagoen nektarra erakargarria da erleentzat.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 - Urteetan zehar, tamainaz aldatu dira hiriak biztanleriaren hazkundeagatik.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0183 Urtaroetan zehar, aldaketa ugari aurkituko dugu geure ingurunean.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 Soinu-uhinak direkzio guztietan hedatzen dira, eta, airean zehar, gure belarrietara heltzen dira.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 - Soinua ez da airean edo beste gas batzutan zehar bakarrik transmititzen.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0144 Soinu-uhinak gorputz solido eta likidoetan zehar ere hedatzen dira.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Egitate hori Europa osoan zehar zabaldu eta ezaguterazi zen, zeren eta gizarte-klase ez-aberatsek ezin bait zezaketen ordurarte beren ondorengoak edo momentu historiko jakin batzuk betikotuko zituen erretratu bat egiteko luxurik izan; garai hartan maisu pintoreak enkargatzen zituen noblezia finkatuaren pribilegio bat zen eta hori.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 Urte haietan, Alois Senefelder alemanak litografia asmatu zuen Mûnchen-en eta hau ere berehalaxe hedatu zen Europa zehar.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Bi arte hauen ibilbide osoan zehar, berria Argazkia Pinturan oinarrituko da, eta hori argi eta garbi ikusten da gure egunotaraino iritsi diren argazkietan, non, nola erretratuetan eta paisajeetan, hala talde-konposizioetan, hauen enkoadreak eta egituratzeko moduak pinturaren ikuspegitik gauzatuak bait daude kasu asko eta askotan.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0045 Irudiek eta ikonoek, Behe Erdi Aro guztian zehar, pausuz pausu, erromanikoko eskematismoa eta gehiegizko sinboloak alde batera uzteko joera izanen dute.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Dinosauruek, Lur osoan zehar zabaldu dute beren eragina eta hondakin fosilak kontinente guztietan aurkituak izan dira, Antartidan izan ezik.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0159 Dinosauruen banaketa Lurraren azalean nolakoa izan zen jakin nahi baldin badugu, Mesozoikoaren 150 milioi urtetan zehar kontinenteen geografia aldakorra ikasi beharko dugu aldez aurretik.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Dinosauruak, ikusi dugun bezala, ugaztunak baino trebeagoak ziren beren ingurunean, eta ingurugiroari moldapen hori 160 miloi urtetan zehar arrakastatsua izan zen.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Beste batzutan, adibidez Polypterus-en, alde pilorikoak (atzekoa) eta kardiakoak (aurrekoa) fusionatu egiten dira kurbadura txikiko lerroan zehar, eta hori horrela izanik, urdaila zaku itsua bezala agertzen da.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Barnekoa den ernalketa gertatu eta gero, arraultzek lau hilabetetan zehar amaren barnean bilakatzen dira eta orduan, bilakatuak eta bizitza bentonikorako egokituak dauden 30-400 kume erditu ohi ditu amak.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Hirurteko konstituzionale garaian zehar (1820-1823), errealistek, sei hilabete iraunen zuen ingurapen luze batez blokeatuko dute hiriburua, eta 1823.eko irailak 17an kapitulatuko dute.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Kopulan zehar honako ekintza hauek gertatzen dira: arra bere hankakin emearen protoraxera heltzen da eta abdomena biratuz esperma honen puntatik bigarren segmenturaino pasatzen du.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Tenperaturak Tenperaturari dagokionez, gozaketa ozeanikoak, ondorio gisa, kostaldean eta urtean zehar, tenperatura gorabeherak txikiak izan daitezen eragiten du: beheren altuenak Bizkaiaren mendebaldeari dagozkio, zeinean, izozte egunak, urtean hamarrera heltzen ez diren, kostalde gipuzkoarren ekialde muturrean 10etik 15era izanik.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Landareria ikertuz Gure honetan, ikerketa, alde kuantitatibo batetatik (formazioak harturiko superfiziea) eta zenbait kualitatibotatik (lore-konposaketa, egituraketa eta eboluzioa denboraren menean) zehar abordatuko dugu.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Hirugarrenaro guztian zehar, ipar mediterraneoan lekukotasun gutxi utzi zuten flora tropikalen atzerakada bat eman zen.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Fenologikoki, espezie zimelkorra da (hostoek, neguan zehar, zuhaitzean diraute), hosto berriak, maiatzaren azkenean edo ekainaren hasieran emanez.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 ARISTOLOKIAZEOAK Aristolokiazeoak ongi definituriko familia da, 625 espeziekin, belar eta zuhaiska genero gutxitan banatuak, Eurasia eta Amerika tropikal eta epeleko baso eta sasietan zehar.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Elayabelarra, kalitxabelarra, zaran-belarra (celidonia mayor, hierba golondrinera, hierba verruguera) Chelidonium majus, oso giro desberdinetan agertzen da, horma zaharretan, baserri eta herrien ondoan, eta baita ere herri barruetan, lur mugituetan, horma zaharren ondoan, uda guztian zehar kolore hori-doratu polita duten loreak dituelarik.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Papaver rhoeas, mitxoleta, oso zabaldua dago gure lurraldean zehar, baina gero eta gutxiago, belarrilkari selektiboak direla eta.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 Geraniazeoak gure lurralde osoan zehar modu ugarian banatzen dira, batez ere leku ongi nitrogenatu eta mugituetan, zapalda, kuneta, soro-ertz, hesi, abereak ari diren lekuetan... honen ondorioz lore eta hostoen ezaugarriak begiratu behar ditugularik espezieak identifikatzeko.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 Esan beharra dago, sorketa eta materializazio-prozesuan zehar, Sistiaga ez dela ibili mito bakoitzaren errepresentazio birtuala lortzen; aldiz, gehiago saiatu dela eszenografia animiko bat diseinatzen, klima bat sortzen edo, bestela esanda, mito bakoitza sor edo gerta zitekeen egoera deskribatzen, aldi berean ahaleginduz irakurlea bera senti dadin inguru horretan murgildua.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Euskal Herriko moluskuei buruz, informazio gehiago nahi izanez gero, honako hauetan kontsulta daiteke: Fischer-Piette, bere lan zientifiko osoan zehar, .

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 Lehen aipatu bezala, gasteropodoen historian zehar emandako gertakari garrantzitsu bat tortsioa da.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Hortzak erregularitatez daude ezarriak erradulatik zehar, sail longitudinaletan eta morfologi berdinarekin bakoitzean.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 P. depressa itsasertzearen erdi mailaren gainaldetik zehar banatzen da, bere erdi eta goi aldean batez ere.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Organo luminiszenteren egituraketarik sotilena, Vampyroteuthis_infernalis-en gorputzan zehar barreiaturiko fotoforoetan aurki dezakegu, baita Ctenopteryx-en arretan ere, zeinetan, fotozito talde bat (argia produzitzen duten zelulak) indiferentziatutako erreflektore edo pigmentu mota bati asoziaturik dagoen.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0063 Azkenik, organo argidunak, besoetan ere aurkitzen dira, bai bentraletan soilik edo berauetatik zehar lerro longitudinaletan.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Baina espezie guztiak ez daude gau-eguneko zikloaren araberako migrazio bertikaletara loturik, migratorioak ez direnak ere badirelarik, hauek, egunaren 24 orduetan zehar beren sakonerari eusten bait diote.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Zer egin orduan? Hainbat eta hainbat urtetan zehar egindako ahaleginak alferrik galdu? Euskaraz trebeagoak diren D eredukoekin besterik gabe nahastu, irakaskuntzaren arazo guztiei beste zenbait gehituz?.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Ordua eldu da Euskalerrian dagozan irrati dan-danak egunean zear ordu batzutan euskeraz egin dagien eta jakiña, emisora batek artzen dauzan langilleak geure izkuntza, bizi diran erriaren izkuntza, jakin dagien.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Urliak mendetan zehar sortu diren gizarte mailako erakundeak (estatuak, elizak, politikazko alderdiak eta antzekoak) gizakien herrien arteko balantzak eta neurriak begiratzeko daudela lerrake; huraxe dela haien egitekoa.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0031 Bertako jarburu merinoa dugu lehenengo eta gero historian zehar prestameroa, botere judiziala eta administratzeko ahalmena ere badituena.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Bero-soberakin honek, turbinetara eroana izango den uran berotuko du, geroago sarean zehar garraiatuko den energia ekoitziko delarik.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0079 Hauxe da izarren barnean gertatzen dena, fusio-prozesua dela medio, denboran zeharreko eboluzioari dagozkion periodo luzeetan (milaka milioi urtetakoak direnetan) etengabeki distiratsu iraun dezaketelarik.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0009 NOLA ERABILI DITU GIZAKIAK EKOSISTEMAK HISTORIAN ZEHAR? Poluzioa, azken buruan ekosistemen aldaketan gauzatzen bada, eta aldaketarik bizkorrena eta eraginkorrena gizakiak eragindakoa bada, poluzioaren azterketarako marko absolutuaren bilaketan bide bakarra, gizakiak ekosistemekiko duen jokaera aztertzea izango da, hau da, ekosistemak nola erabili dituen ikustea.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Kontutan hartu beharrekoa da, landareetatik lorturiko janariaren hornidura urtean zehar konstantea dela; beraz, ez dago pilatze-beharrik.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0029 Rappaport-ek eta Clark-ek, hirurogeigarreneko hamarkadan zehar ongi aztertu zituzten indigena hauek.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Cro-Magnon gizakiaren aztarnak, Euskal Herrian zehar, hainbat koba eta leizezulotan aurkitzen dira.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Orain dela 30.000 urte Europa osoan zehar hedatua zegoen, beraz, Wurm deritzon azken izoztearen azken aldean agertzen den edo, behar bada, hobeto esanda, ugaltzen eta garatzen den gizakia da.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Bost kilometrotan zehar arroil basati batean zehar doa, harkaitzez harkaitz jauzi eginez, eta arboleztatutako arro eder batean baretuz, berriro ere Saseta herriaren ingurura arte beren estutasuna zabalduko ez duten bi hegal malkartsuen artetik bideratu arte.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Beldur hau deusezteko egiten ditugun gauza batzu, ikasgela barruko prestaketan zehar, honako hauek dira: 1. Egin behar dituzten galderak praktikatzen eta entzun ditzaketen zenbait erantzun aldez aurretik ulertzen lagundu ikasleei.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 PRESTAKETA: 1. Ihardueraren izaera eta xedea azaldu ondoren, eskatu ikasleei hirian zehar ikusi dituzten errotuluak esan ditzatela.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 XEDEA: Hiri handi batean zehar ibiltzea zaila eta garestia gerta daiteke, autobusen edo metroaren arierak ondo ezagutzen ez badira.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 IKASGELARA ITZULITAKOAN: 1. Banan-banan, zenbait egunetan zehar agian, ikasleek beren trebetasunak aurkezten dizkiote elkarri.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 5. Ikasleek egunean eta astean zehar @- erakundeen beharren arauera @- bolondres ihardun bitartean, garrantzizkoa da beren eskemak gogora ditzaten eta zitetara joan daitezen.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Zein beste ezaugarri erantsi zaizkio herriari denboran zehar?.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0110 Ariketa hau ikastaro osoan zehar berregin daiteke, beti ere kontuan izanik ez dela saio luzeegirik egin behar.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 2 Ondorioen eran jokatu (ikus D/14), etapa bakoitzean paper tolestua 4-6 ikasletako zirkuluan zehar pasatuz.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Hemendik gailurrera lepoan (M) zehar bakarrik bost minutu gelditzen zaizkigu (1 or 12`).

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Bizkarrean zehar jarraitzen dugu, ezkerrerantz (E) gurdibidetik.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0164 Ingurunea gizakiaren lanak higatua dago, urteetan zehar Gallarta, Zugaztieta, Trapagaran, Galdames eta Sopuerta aldean lurrari mea kopuru handiak atera dizkiolako, ekosistema gehien aldarazi eta paisaiaren oraingo eiteak eratu dituzten ustiakuntzak agerian egindakoak izanik, eskualdean bere sasoian bizi zirenen ohizko bizimodua ziren nekazaritza eta abelazkuntza bertan behera uztea ekarriz.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Untxiak oso umetsuak dira eta emeak umaldi asko izaten ditu urtean zehar; halere, untxi populazioa mugatua da, kume gehienak ez bait dira urte bete baino gehiago bizi.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 4. Untxiak oso umetsuak dira
Emeak umaldi asko izaten ditu urtean zehar.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XVIII. mendean zehar, frantsesen nagusitasuna nabaria da, bai NOLIN bezalako egile komertzialekin bai muga eta inguruetako mapak egiten dituzten injiniari militarrekin.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 Herrialde-espazioei buruzko mapei dagokionez (ikus 2b taula), XVI. mendea Holandako betidaniko tailerretatik (ORTELIUS, HONDIUS, BLAEU) etorritako materialekin hasten da Nafarroa eta Bizkaiari (hemen Gipuzkoa eta batzutan Araba sartzen da) buruzko kartografiekin; egoera honek jarraitu egiten du 1660-1672 urteetan ematen den holandarren beherapena gertatu arte. XVII. mendean zehar ikusten hasten dira egile frantziar (SANSSON: Iparralde eta Nafarroa) eta italiarren (CANTELLI, ROSSI: Bizkaia eta Nafarroa) lanak.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Planoen buruketa da aldaketa txikiena jasaten duena denboran zehar, hasiera hasieratik ematen bait dira errepresentazio erreal egokirako ia aukera guztiak (eskala, aldapa, ebakiak...).

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 XVII. mendean zehar aurrerapen teknikoak oso garrantzitsuk dira alor honetan: (1626) Kepler-en taula rudolfinoak, longitudeen kalkuloa hobetzen da.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 XVIII. mendean zehar Frantziako kartografia kontinentalaren aurrerapena garrantzitsua da.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Donostiako Udaletxeak urte hauetan zehar azaldu zuen joera gutxi gastatzekoa izan zen, beti ere egindako eralketetan errentagarritasuna bilatuz.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Halabaina, bere zalantzak ere baditu; nobelan zehar geroago eta kritikoago agertuko da erlijioarekiko, amaieran haren kontrako jarrera argi samarra hartzen duelarik: (115. or.) nobela ixten duen esaldian, aukera hori inoizko argien agertzen duelarik.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Bilakaera nagusia erlijioari eta sexuari dagokiena bada ere, beste zenbait arlotakoa ere ikusi ahal izango dugu nobelan zehar, hala nola bere politika-eritzien jabe egitea, familiatik askatzea etab.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Laburdura hauek darabiltzagu liburuan zehar: (haur.): haur hizkuntzan erabili ohi den hitza.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0017 Orduan, elektroiak nukleoekin konbinatu ziren (fase honi birkonbinaketa-fasea deitzen zaio eta aurrerago azalduko dugu xehetasun guztiak emanez) eta ordutik aurrera fotoiek ez zuten oztoporik izan unibertsoan zehar hedatzeko.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Giro ona zegoenean, Eiolf bere adiskidea trebatzen zuen ahitu arte lasterketan aldapetan zehar.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Guzti honek jarraitasuna eskatzen du, ikasturte osoan zehar, haiek berek onar dezaten eta ikaskuntz prozesuaren garapena berenganatzera iristera hel daitezen.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Iharduera honen errepikakortasunak haserako saioetan zehar ikasleengan plangintza eta antolakuntza ohiturak sortzeari ateak zabaltzen dizkio; zer eta nola egin behar duten ikasiz doaz, intseguritate-maila apaltzen zaielarik.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Nire izena airean zehar hara eta hona ibili zan auzoteri osoan.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0059 Ikustekoak ziren eta entzutekoak, arrabal aipatu hartako kafetxeetan zehar ibili ohi ziren poeta eta artista hauek: eta beste batzuk.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0170 Beren bizitzan zehar, bi horietako bakoitzaren askatasunak egin zituen ibilbide zeharo ezberdinetatikbehin eta berriro eginiko aukera ezberdinetatik, alegia sortu zen, hain agerian eta nabarmen gelditu zen bien arteko kontraste ikaragarria.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Egunkariak eta elertia, bada nere lan osoan zehar aurkituko dituzu, Ethica docens edo gogapen etika-teoriaren muin eta arnasa.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Metodoa, hitzaren etimologiaz, meta-odoa, bidean zeharkakoa = bidean zehar egiten den bidaia... norabait heltzeko edo, gutxienez, heltzekotan egiten dugun bidaia.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Elkartearen finantz moldea aldatuz joan da denboran zehar, ondoko aroak bereiz daitezkeelarik:.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0027 Baldintzapen horien ondotik, apenas duda daitekeen administrazio erromatarra Akitaniako istmoa okupatzera bultzatzen duten arrazoiei buruz: jakina, arrazoi ekonomikoak (49), eta gero, irispide geopolitiko edo estrategiko orokorra duten kontsiderazioak (50); besteak beste probintziako ekialdea babestea garai horretan Akitaniarren sarraldien beldur bait zen, Galiarrek Erromari buru egiteko beraiei deitzen zietelako, edo Tarraconensis eta Galia pirinear ataketatik barrena elkartzen dituzten bideetan eta Akitanian zehar ibiltzeko askatasun osoa ziurtatzea.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 V. mendean zehar bakanak dira paganismoa errauts-hobien itxurapean berpizten delako aztarnak, hala nola Saint Pierre de Chateau edo Saint Jouin de Marnesekoak, Poitu-n, eta bakanak halaber VI. mendean paganismo frankuaren aztarnak, Frontenac-en (Gironde) edo Donazaharre-n, Ibañeta-ko bortuaren oineko goarnizio batean aurkitu direnak bezalakoak.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0114 Higiduraren ibilbidea kurba batetan zehar gertatzen denean, azelerazioa bi osagaitan banatua izan daiteke, azelerazio tangentziala, edo tangentearen norabidea daukana eta beste osagaia, azelerazio zentripetua, zentruranzko norabidea duena.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0095 1. Arloa GAUR EGUNGO ADOSTASUN MAKROEKONOMIKOA Arlo honi eskainitako hiru egunetan zehar irakasle iparramerikar eta kanadarren zazpi lan aurkeztu dira eta Barcelona, Valencia eta Euskal Herriko irakasleen aldetik eztabaidatuak izan dira.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 Oraingo hau maila bat besterik ez da Euskadiren kondairan zehar, nahiz eta maila hori funtsezkoa izan.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Historialariak, hautatua izan den elementu erlazionatuen edozein taldek duen ezagutza zientifikoaren arrastoari denboran zehar segitzen badio, hemen optika fisikoaren historiatik abiatuz azaltzen dugun ereduaren aldakin batekin topatzeko aukerak izango ditu.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 XVIII. mendean zehar, Newtonen Optikak esparru horretarako paradigma bat eskaini zuen eta honen arabera argia materi gorpuzkuluak ziren.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Prozesu honetan zehar garatu ziren datu eta kontzeptu kimikorik gabe Lavoisieren ondorengo lana, eta Daltonena bereziki, ulertezinak izango ziren (8) Elektrizitateari buruz, ikus idem, VIII-IX. kap. Kimikari buruz, ikus Metzger, op. cit., 1. zatia.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Bere bizitzan zehar bere baitan iraultza jasan ez badu behintzat, zientzilari aktiboaren edo edozein testuliburu-irakurle profanoren zentzu historikoa arloko iraultzen emaitza berrienetara soilik hedatuko da.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Komunitate zientifikoa, guztiz tresna eraginkorra da, paradigma-aldaketan zehar ebatzitako arazoak ahalik eta gehien mugatzeko eta beren kopurua igotzeko.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0105 Oreka elektrostatikoa berreskura dezaten, plasman aurkitzen den anioirik aberatsena, hau da, kloro ioia, globulu gorrietan zehar barneratzen da.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0101 Fetu-amen arteko transfusioa Odol fetala, plazenta edo karenan zehar, amaren gorputzera pasatzea.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0125 Sabeleko organoren baten (normalean urdaila edo kolonaren) etena, sortzetikoa edo traumatismo baten ondorioz hartua, diafragman zehar gertatua.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Azal laun batera 2 angelu solido batetik zehar iristen den eguzki-erradiazioa neurtzeko tresna.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0213 Piranometro esferikoa Azal esferiko batera 4 angelu solido batetik zehar iristen den eguzki-erradiazioa neurtzeko tresna.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Urte hauetan zehar, ohizkoa baino garapen haundiagoa ikusi dugu industrialdeetan, eta gero eta haundiagoa izan da herrialde honetako produktibitatea.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Kolapsoan zehar izarraren kanpoaldeko geruzak konprimatu egiten dira.

941. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 IZTUNA - Makila eskuan, bizkor ibili zen Aitor mendian zehar.

942. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 IZTUNA - Orduan, ostalaria jotzen asi zen makila, eman eta eman, exerleku, mahai ta banku gainetatik zehar jauzi ta saltu eraginik, orroa ta burrunbaz, honela esaten zuela: Ai ene!, ai ene! Otoi, gazte; esaiozu makilari geldi egoteko, hil behar nau eta! Geldi ezazu, ta itzuliko dizut aldatu nizudana, hau da, zamaua ta bildotsa, amen batean itzuli ere.

943. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 Abioien durunda. Bonbardeoa. Bitarte ontan eskubitik ezkerrera, eszenan zear emakume bat pasatzen da bere alabatxoarekin oso asarre ta ahalezin itsuran (ikus Picassoren margoa).

944. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Arin zioazen biak, euren tresnak eskuan zituztelarik, loiz estalitako kalean zear eta biurgune batean, DANBA!, neskatx batekin topo egin zuen Cooper`ek.

945. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Prantzia'n zear kantu ta abesti
askatasun-mandatari,
beraren aurka jarri ziraden
ango ainbat agintari;
gero andik ertenda,
Itali'ra juaten da
eta eraso kantari,
musika-zale asko atzetik
zituela zelatari.

946. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Florencia`ko taldea izan zan
barruko artu zuena,
antzezlaritzan atera ziran
Europa'n zear barrena;
Inglaterra batean
baztar danak betean
jendearen zoramena,
besteak beste Iparragirre`k
lortutako garaipena.

947. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Gure mutilla erririk erri
emendik juan zan ezkero,
Euskalerrira biurtutzeko
deika asi Mazarredo;
olerki ta musikan
asko ikasirikan
etorri zan bero-bero,
amabi urte Europa'n zear
ola ibili ta gero.

948. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Inguru au moldetzat erabilliz, alderdi guztietara erabilli aldizkariaren edergarrietan zear, alako batean bere antzeko egitura bat billatu arte.

949. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0079 Bere gain ingurua marraztu, moldearen barruko egaletatik zear arkatza erabilliz, ebaki eta ipiñi margo bizidun kartoi-mee baten gaiñean edota bat baiño geiago ebaki eta berauekin osotasun bat gertu.

950. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Orrela bada, argi au ortzian zear gugana zetorren bitartean, gizonen historia osoa egin da; 600 belaun-aldi gizaldi jaio, bizi ta il dira; ainbat erregetza sortu, il eta ezerztu dira.

951. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Pentsa dezagun, une ontan autobus bat dabillela New York`eko kaleetan zear....

952. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0064 Garunetatik bizkar-muina zear, millaka ta millaka kirio-ari me, luzeak gure gorputzaren azken ataletaraiño zabaltzen dira.

953. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Berak iriki dituen bidexkan zear tirriki-tarraka dijoanean, ausnartzen du.

954. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bazter batean, azkurria bukatzen bazaie, itxasoan zear juan bear badute ere, taldeka-taldeka, erraldatzen dira, lemmings deitzen dietenak bezala.

955. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0036 Gizaaldi askotan zear, sukin bezela bakarrik erabilli da arri-ikatza.

956. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

957. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Ikusinaiak eraginda, leiora urbildu da, eta leiarra-zear barrura begira asi.

958. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0045 Bere baitan ametsak egiten asia zegoan Aintzane aur berria zetorkionerako; amets-irudimen onetan, kaleetan zear eta itxas-ertzean aruntz-onuntzean ikusten zuan bere burua aurtxo bat eskutik eta bestea besoetan zuala, bi aingerutxoak eguzkiaren besarkada goxoari eskinka.

959. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Oiñez zihoazen kaleetan zehar.

960. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Naparrak, baña Gipuzkoa zear zebiltzanak.

961. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Elurrez betetako baso illunetan barrena, mendi-egal bakartietan zear, baserri ta erri koxkorren ondoan: MUTTERS, NATTERS, KEIT, TELFES....

962. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Ortarako arrazoiak bi puntutan adierazten ditu: kristau fedea San Benitoren lekaideek zabaldu zutela Europan zear; eta oiei esker Europak batasun bat lortu zuela, anaitasunean azi eta ezi bait gintuzten.

963. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Ba-dabil munduan zear eta ibiltzen jarraituko du, zalantzarik gabe.

964. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Nork esan uri aundietako kale bazterretan zear ikusi oi ditugun ozte-ibaieri begiratzean, giza erreka ori osatzen duten geienak, edo alatsu, bakarrik arkitzen dirala?.

965. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Orrela azitako gizona, gero, oker ibilli diteke bere biziaren zear, baña ez artu duen azieraren ondorioz bezela, aurka artu duen beste bidetik joatea nayago izan duelako baño.

966. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0045 Begi-zoli eta begi-zorrotz ere zaitu zuten ordenako nagusiek ernaniar gaztearen espiritua, goi-bide bakan oiek zear gal ez zedin.

967. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Emeak eta arrak, kale ertzetan barna, espaloietan zear, ekaitzari igeska, guardasolpetan antxintxiki zijoazten.

968. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Landare ona tente jartzen da lurrean, leenengo ostoetaraiño sartuta, mee eta luxeegia berriz, zearrantxean.

969. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

970. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Mondragoi-tik bertan (Arrasate-tik bertan), Udala mendia eta Bizkai-ko sarrera, Elorrio-zear.

971. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0348 Ohartu naiz izkiriatzen nion Etxahun`en bertsoetan zear fonetikak zûk ematen duela, baiñan bestalde zure sortzen dela.

972. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Pazko-igandea, Pazko-aldiko igandeak eta urtean zearreko igandeak

973. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Urtean zearreko beste igandeetan, aste bakoitzaren leen egunean, kristauok apostoluengandiko tradizioari jarraituz, asteroko Pazkoa ospatzen dugu.

974. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0204 Gaur, Jesus Gure Jaunaren gorputz ori, San Frantzisko`ko elizan, aldare erdian, kristaletik zear, luzaran ageri da.

975. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0231 Historian zear gertatuak pintatzerik merezi bait-zuen; erlijio sena berriz, oso itsatsirik izan du erriak.

976. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0011 Garai-arrin zear goazela etxe batzuen aurretik igarotzen gera Nafarroan maiz ikusi ditzakegun itxurazkoak.

977. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0098 Joakin Albisturen eguneko txokolategintzan lan-etekiña, urte askotan zear zeregiñak berak erakutsia zan.

978. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0027 Ala ere, beure berri ba`dakigu Arkeologiako bideetan zear ibilli ezkero....

979. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0075 Ona Historian zear zertzuk sinistu izan ditugun.

980. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Adibidez, edestian zear gaillendu izan diran korrikalariak gogora ditzakegu bere aldian eskuratutako garaipenegatik.

981. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontan aurkitzen da Euskalerrian eraiki zuten leendabiziko mendi-babestetxea, an 1920`gn urtean gutxi gora-beera, eta oraindik ere zutik dago, urteetan zear izan ditugun gora-beerek eraginda konponketa batzuk baiño geiagoren bearrik gabe.

982. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 1866`tik aurrera, maiz, L. L. Bonaparte printzipearen laguntzaille zintzo izan zitzaigun euskal lurralde zear osotu zituzten izkera-txangoetan.

983. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Gorriak ikusi bear izan zituen gerraldian, iru urtez Salamanka`tik Vigo ta Sevilla`ra, Melilla ta Granada zear etxerik etxe ibilliazi zutelarik.

984. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Bide bi oien zearr Euzkadi`ren bizia, berarentzat eta Ludi`ko beste gizonentzat ere emankorrena izan dedin.

985. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Cronos ALDI edo denbora da eta dia aurre-izkiak zentzu auek izan dezazke: batzutan ALDEBANATZE, bestetan ZEAR (mendi zear, aldi-zear), bestetan ARTEAN (gizonen artean, atsekabe artean), eta bestetan -KIN (nagusiarekin, langilleekin).

986. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Emen, filosofi gai auetan, ALDI-ZEAR (aldiz aldi, aldirik aldi) esan nai du.

987. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Asko erabiltzen da izkuntzak ALDI-ZEAR edo denboraren denboraz nola aldatzen diran adierazteko.

988. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0023 Anibal'ekin pakeak eginda gero, berarekin joan ziran zenbaitsuk, Alpes-mendien zear, Erroma`raino.

989. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Labayru idazleak dionez, Gotzaiek gizaldietan zear ez dute gure artean aginpiderik izan, ez bait zieten erririk-erri ibiltzen uzten, elizak bisitatzen eta antolatzen.

990. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Etxe osoa erakutsi zion eta mundu zear senar-emazteak etxeratutako pitxiak, mantaliñ bereziak, ingles-tea artzeko antziñako joko bat, Frantzia'ko oe eta aulki, italiar margo eta abar eta abar ikusiz txundituta zegon gure lege-gizona, guzti oien goralmenak egiten zituala.

991. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0072 Amaika lurralde zabal galdu dugu euskotarrok mendeak-zear!.

992. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Baiñan egiazko eta benetako arrazoi mardul bat gabe ez zuten, mendi gogorrak-zear ainbeste lan neke ta diru kosta bear zuan biderik egiten.

993. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0256 Gasteiz'en, amabi urteko denboraldian zear, euskeraz... ez otoitz bat bera, ez kantu bat bera... ez genuen egiten.

994. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0487 Baiña, Jainko Gure Jaunak, etzuan nekazari bideetatik zear eraman nai izan gure Jexus Mari.

995. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Arima aiek, errazoiak zentzatzen duen mendirantza itzuliz, bat-bateko anka-jokoak zelaian zear sakabanatzen zituen bitartean, nik nere lagun zintzoagana jo nuen.

996. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Nork lagunduko nindun mendian zear igoten?.

997. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Ez du beste metodorik ezagutzen denbora eta espazioaren zehar piaiak egiteko.

998. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0140 Ba, zozotzekoa bada, ba! Orduan, arrantzale batzuek, behin, erabaki dute, egunean zehar, etxetik errekera joan jinka ibiltzeko partez, eta guttiago unatzeko, akitzeko, egun osorako ibai bazterrean plantatuko direla.

999. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Horiek ziren giza talde ahaltsuenak edo eragingarrienak, Erregearen aginteari mugak finkatu zituztena Erdi Aroan zehar, Foru Orokorrari esker itunbidezko aginte erabilpena zainduz.

1000. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0019 Dena den, egiazki dakiguna zera da: euskera bizirik heldu zaigula gaur artio, eta prehistoriadoreek diotenez Jose Miguel Barandiaran apez jauna buru delarik mendetan zehar behialako garaietara itzulirik, ez da euskaldunak kanpotik etorri zirela frogatzen duen aztarrenik ikusten; euskaldunok, beraz, ez garela hemendik millaka urtetan mugitu.

1001. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Probaldian zehar, langileak bere kategoria profesionalari edo betetzen duen postuari dagozkion eskubideak eta obligazioak izango ditu, plantilakoa balitz bezalaxe, baina edozein alderdik eten ahal izango du lan harremana, erabaki honek indemnizaziorik sortu gabe.

1002. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Seihileko bakoitzean zehar sartzen den pertsonalak edo lana uzten duenak, dagokion haborokina jasoko du proportzio egokian.

1003. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Istripu nahiz gaixotasun baja aldietan zehar, dagokion subsidioaren barnean pagen zatia jasoko du pertsonalak.

1004. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 1989 urtean zehar, beren joan-etorrietan enpresaren esanbidezko baimenarekin beren jabetzako ibilgailuak erabiltzen dituzten langileei, ibilitako kilometroko 25,00 pta. ordainduko zaizkie, eta 26,00 pta. kilometroko, enpresako beste langileren batekin edo gehiagorekin egiten badute bidaia.

1005. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Momentu honetatik aurrera, eta betiere lanean aparteko zirkunstantziak gutxienez lau ordutan zehar lan-jardunaren barruan jarraitzen badu, hau % 20an, % 25ean edo % 30ean murriztuko da, bat, bi edo hiru zirkunstantziak biltzen diren arabera, hala ere lan-jardun osoari dagokiona kobratzeko eskubidearekin, baina kasu horretan lan egindako orduei dagozkien plusak kobratzeko eskubiderik gabe.

1006. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Gozamen aldia udan izango da lehentasunez, Ekaineko, Uztaileko, Abuztuko eta Iraileko hiletan zehar.

1007. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Urtean zehar sartzen den pertsonalak oporren zati proportzionalaren eskubidea izango du.

1008. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Langileak, aldez aurretik oharteraziz eta egokiro justifikatuz, lanean hutsegin ahal izango du, ordaintzeko eskubidearekin, ondoren adierazten diren arrazoietariko batengatik eta denbora horretan zehar: a) Ezkontzagatik: hamazazpi egun natural.

1009. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Halaber, sare pribatuetako (derrigorrezkoak edo ez) instalazioen kokamendua ere baimentzen da, bai eta espazio horietatik zehar igaro behar duten sare publikoetako instalazioena ere.

1010. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Bere xedea Plan Partzial honek ordenaturiko eraikuntza bere hedadura guztian zehar sostengatzean datza.

1011. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 - Obraren behin-betiko egoeraren planoak, bere burutzapenean zehar behar bezala baimendutako aldaketarik sartu izan balitz.

1012. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Guzti honetaz gain, proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek formulatzen duenean, enpresakide bakoitzak elkartean duen partaidetza seinalatu eta kontratazioaren indarraldian zehar Administrazioaren aurrean guztien ordezkaritza osoa edukiko duen pertsona edo entitatea izendatu beharko da.

1013. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA SAILA Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 27ko 1152/1989 FORU DEKRETUA, zeinen bidez 1989ko eta 1990-ko ekitaldietan zehar Arabako Lurralde Historikoko Zehaztasun Handiko Galgaketa-Sarea burutzeko finantza eta kudeaketa-lankidetzarako Foru Aldundi honen eta Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren artean izenpetzeko den Hitzarmenaren proiektua, 19.600.000 pezetako zenbatekoaz guztira, onartzen den.

1014. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 LEHENENGO. - 1989ko eta 1990eko ekitaldietan zehar Arabako Lurralde Historikoko Zehaztasun Handiko Galgaketa-Sarea burutzeko finantza eta kudeaketa-lankidetzarako Foru Aldundi honen eta Eusko Jaurlaritzaren Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailaren artean izenpetzeko den Hitzarmenaren proiektua, 19.600.000 pezetako zenbatekoaz guztira, onartzea.

1015. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko Lehiaketa Publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

1016. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren Testuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

1017. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bigarrena: Aipatu proiektuak ukitzen dituen ondasun eta eskubideen zerrenda erantsia jendaurreko informazioko izapidepean jartzea, hamabost astegunetako epean zehar, Bilbon, Gran Via, 26-3garrenean dauden bulegoetan alegazioak aurkeztu ahal ditzaten, ukitzen diren ondasun eta eskubideak nahiz berorien titularrak zerrendatzean jasanak daitezkeen okerrak ongitzeko bakarrik, guzti hori Derrigorrezko Desjabetzapenari buruzko 1954eko abenduaren 16ko Legeko 17 eta hurrengo artikulu eta haren araudiko baterakoetan xedatutakoarekin bat etorriz.

1018. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Halaber, aipatu epean zehar, ukitu ondasun eta eskubideen zerrenda Derio, Zamudio eta Mungiako Udaletxeetako iragarki oholean egongo da agerian.

1019. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Foru Mildiztegirako erregistro motako papera 1990. urtean zehar hornitzeko dei egindako lehiaketa publikoa.

1020. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781, Legegintzako Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

1021. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 IRAGARKIA Foru Mildiztegirako pergaminu motako papera 1990. urtean zehar hornitzeko dei egindako lehiaketa publikoa Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu birbatua onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuko 122.1. art. betetzeko, zortzi egunetako epean zehar, adierazi den hornidura kontratatzeko egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Baldintza Teknikoen eta Administrazio Baldintza Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

1022. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Udal Erregimenari buruzko arloko indarreko legezko xedapenen testu bategina onetsi zuen apirilaren 18ko 1986/781. Legegintzazko Erret Dekretuaren testuko 122 eta hurrengo artikuluak beterazteko, zortzi eguneko epean zehar, egin den deialdiko lehiaketa publikoarentzat aginduzko izango diren Administrazio Klausula Berezien Pleguak jendaurrera azaldu dira.

1023. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. art. Erakundeek ordezkariren bat proposatu nahi izanez gero, hauteskunde ihardupidean zehar, beste kontseilarien hautaketa eguna baino lehen eta Hezkuntza Zerbitzuan egin behar izango dute, dagokion erakundeak zigilatu eta sinaturiko agirian, ordezkaria izendatzeko idazki baten bidez.

1024. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Sarritan esan da, ez errakuntza ikaragarrizkorik barik, On Joxe Miel Barandiaranek ez dauala, gerora begira, ikertzaille talderik sortzen jakin, bere lan arrigarri guztiak, belaun aldi barriak ez sortzerakoan, jarraipen biderik barik geldituaz, baiña zorionez, aipatutako baieztapena ez da egia eta ostantzean ortxe daukaguz berak Euskalerri zabal guztian sortu dabezan ETNIKER BIZKAIA, ETNIKER GIPUZKOA, ETNIKER ARABA, ETNIKER NAFARROA eta abar, taldeak, Euzkadi guztian zear lanean diarduela, ainbat eta ainbat etnografi lan egiñaz.

1025. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Deustu`ko Ikastetxe Nagusiak, 1.986. urtean, sortu zaneko eungarren urteurrena ospatzen ebala eta, antolatuta eukazan eginkizunen artean, On Joxe Miel Barandiaran jauna, bere bizitza guztian zear Euskal Erriari eskeiñi dautson eta egin dauan bizitza eta lanagaitik, Doctor Honoris Causa izentau eban.

1026. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azkenez, On Joxe Miel`ek bere bizitza luze eta aberatsean zear jardundako ikerketak eta argitaratutako lan ikaragarriak izango ete dau inoiz Euskal giza semeongandik bear dauan esker ona?.

1027. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 ZORIONAK bada On Joxe Miel, zuk ospatutako larogei eta amazortzi urteokaitik eta... ESKERRIK ASKO ainbat urtetan zear egindako ikerketei esker, etnografi zaleori zeure eredu eta jarraibideagaz, geure Erriaren alde lanean jarduteko zabaldu dauskuzuzan ainbat ikerbide zabaltzearren eta batez bere Euskalerri guztiari eta zeuk sortutako ETNIKER TALDEEI zeure lanaren bitartez itxi dauskuzun lan arrigarri eta ikusgarriagaitik.

1028. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Kaseta hau grabatzeko ideia Zurriola ikastolan sortu zen, duela sei urte jai hau ospatzen hasi zirelako batipat; jatorrizko bertsioa erdarakoa bada ere, Kaldereroen musika hau euskaratu egin zuten, horrela ondorengo urteetan euskaraz kantatuz ibili direlarik Gros-eko kaleetan zehar.

1029. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 UNESCOren Albistaria UNESCOren Albistariak arrotzari munduan zehar eskaini ohi zaion abegi eta ostatuaz burutu du apirileko alea.

1030. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Ardanza lehendakaria langile Amar minututan zear azaldu egin bear eben bere eritziak eta gero jarraian ogei minutu ideia eta eritzi ezberdinak eztabaidatzeko.

1031. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Aurten Ignacio Garcia eta May-ren (Autore gazte hau) Bululu y Medio obra estrenatu dute oraintsu bukatutako ihardunaldietan eta berarekin, bai Euskadin eta estatuan zehar antzespen gehiago egitekotan daude.

1032. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Woody Allen, Getxoko zineklubean Betaurrekoen atzean gordetzen den Brooklyngo judutar kakanarroaren zine zikloa apailatu du Getxoko zine-klubak hilabetean zehar.

1033. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Behin batean Hertzaina taldeko Gaby eraman zuten Europan zehar egindako itzuliaz hitzegiteko eta Lakanbrak rock musikaz ezertxo ere ez zekiela garbi utzi zuen, galdera baldar batzuren bidez.

1034. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Aurten eta datorren ikastaroan zehar Valenciako Unibertsitatean arituko da baita ere, bertan ekonomia arloan doktoradutzarako klaseak emango dituelarik.

1035. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena dela, helburu honek suposatzen duen zailtasuna ere aitortzen digu hizlariak jarraian iaz ere halako ahalegintxo bat egin genuen, kontserbatorioetako jendea hona ekarriz, gero urtean zehar zenbait lan burutzeko asmoz, baina asmoak hoztu egin ziren eta aurten kontserbatorioetako ikasleekin kontatzen dugu batez ere.

1036. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kanta zaharren bilketa Bigarren astean zehar, berriz, gaia bezalaxe, ikaslegoa ere aldatu egin da neurri batean, kontserbatorioko ikasle gehiago izanik klasean.

1037. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Batetik segitzen dute argi ikusten dugu didaktika edo pedagogia mailari gogor jarraitu behar diogula, baina beste alde batetik horri erantzuteko materialaren aldetik ere lan egin behar dugula ikusi dugu, hortaz ikerkuntzan zuzenago sartu gabe, uste dugu badagoela hortik zehar banaturik, hainbat artxibotan eta lanetan, euskal kantu eta soinuen bilketa nabarmena.

1038. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bestalde, Urdulizen zaldi probak hasiak dira eta egun hauetan zehar arituko dira.

1039. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gure hizkuntza nazionalaren kontrako azpijoko, maltzurkeria eta erasoak ez dira inoiz gelditu, denboran zehar estiloz eta formez aldatu badira ere, areagotu egin dira aspaldi honetan.

1040. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 PNV-k Euskal Herriaren historian zehar erakutsi duen maltzurkeriaz jokatu du oraingoan ere alderdi erregionalista honek eta AEK-k berarekin sinatutako Itunaren puntu bat ere ez du bete.

1041. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Entrepresa hau Europan zehar ibiltzen da argi eta ur saio hau eskeintzen, orain Dinamarkatik etorri berria dugu, baina beste leku askotan ere egon da palmares handi bat izanik.

1042. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur, asteazkena, eta aurtengo festen hirugarren egunean amabirjin bigarrena ospatzen da egun guztian zehar Tapia eta Leturia trikitilariak arituko direlarik.

1043. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Jai giroa egun guztian zehar.

1044. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizean zehar, bestalde, sagardoa nola egiten den ikusteko aukera eskainiko da eta arratsaldean, berriz, mosto egin berri hori edan ahal izango da nahi izanez gero.

1045. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Halaber, aintzinako tresnak egongo dira ikusgai egun guztian zehar, besteak beste Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko zuzendaria den José Maria Irizarrek berak aurkitutako prentsa zahar bat.

1046. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur, irailak 2, lehengo igandean hasera emandako Euskal Astearen barnean hainbat ekitaldi ospatuko dira egun osoan zehar, hauen artean barazki sariketa, txakolin dastaketa, bazkari herrikoia, eta bertsolari gazteen txapelketa agertzen direlarik.

1047. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Aurtengo txakolin egun honek inguruko baserritarren inguratzearekin emango dio hasera Kale Nagusian zehar beraien baratz eta soroetako barazki, lore eta landagaiak herritar guztien ikusgai ipiniko dituztelarik, sasoi honetako produktuak erakutsiz.

1048. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta gaurko egitarauarekin jarraituz, goizean zehar txakolin dastaketa izango da ondoren nahiko txakolina edan ondoren, bazkari herrikoia izango delarik ordubi t`erdietan, honoko menuarekin: tomatea entsaladan, marmitakoa, gazta eta menbriloa, izozkia, kafea, kopa eta purua helduentzat 800 pezeta ordainduz eta haurrentzat, berriz, oilaskoa patata frijituekin, 400 pezetagatik.

1049. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Mila eta bostehun lagun behar ziren Igandean Oñatin egingo den Kilometroak 89ko zerbitzuak atenditzeko eta beste hainbeste egunotan zehar azpiegitura puntuan jartzeko.

1050. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Goizeko 9etan Bitoriano Gandiaga poetak bere testu bat irakurriz jarriko da martxan makinaria haundi hori eta egun osoan zehar izango da zertaz gozatu eta zer ikusirik.

1051. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zirkuitoaren sei area nagusietan zehar edozein adin, gusto eta zaletasun asetzeko adina ekintza eta ekitaldi izango da.

1052. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Han barruan sartzeko astronauta trajea jantzi behar da eta Tibeteko monjeen kanta lugubre samarra bat fondo bezala duela abiatzen da bidaiaria espazioan zehar nebulosak, asteroideak eta planetak bisitatuz.

1053. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Egun osoan zehar hamaika ikuskizun egongo da, hankapalu nahiz txistularien presentziaz horniturikoa.

1054. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Hala ere atzoko egunak ondo enpaztu zituen jendeak hartu zituen molestia guzti horiek sekulako giroa egin baitzen egun osoan zehar.

1055. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Zirkuito horretan zehar egun osoan burutu ziren egitarauez gainera erakusketa finko batzuk egon ziren.

1056. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak l. etxezaharreta 0001 KONTROL ZUZENIK EZ Gizenaren arazoak Baxe Nafarroako Amikuze aldean nabari dira, horko produkzio garrantzitsua delako, eta neguan zehar Feria batzuetan emaitza hoberenak saristatzen baitira.

1057. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Bileraren egitarauan puntu bakarra terrorismoaren aurkako borroka, Joku Olinpikoetan zehar izango da. J.M.S./DONOSTIA.

1058. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Izkuntza degu, anai-arrebok, Euskalerriaren ikur, orrela izanda urtetan zear, baiña auldurik dago gaur.

1059. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Garai bateko bide zarrean gora, oiñez jungo da jendea, orain asko erosotuta dauden oin-bideetan zear.

1060. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Handik aurrera paseatzen da horrietan zehar nor bere modura.

1061. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Euskadiko Autonomi Elkartearen 1988.erako Aurrekontu Nagusiak onarturik ez egotearen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak berriro jartzen ditu indarrean Abenduaren 3ko 389/1987 Dekretua dela bide (Abenduaren 31ko 246. zenbakidun E.H.A.A. dirulaguntzak araupetu eta 1987.eko ekitaldian zehar garatu ziren hainbat xedapen.

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Berauek 1987. ekonomi urtean zehar erabiltzekoak zirenez, aipaturiko Dekretuko 2. Atalak esku ematen die Sail ezberdinetako Sailburuei hitzez hitz diotenarik bat ez datozen nahitaezko epeak eta bai gainontzeko baldintzak eta betebeharrak ere jartzeko.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Onuradunek gehienez hamar urtetan zehar har ditzakete laguntzak eta inolaz ere ez pentsioa jasotzeko legez ezarritako adina Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren araberakoa bete ondoren.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Udal honetako Pleno Batzarreak 1989.eko ekainaren 6ko bilkuran onarturik, Perkaiztegi kaleko lehen zatiaren hobekuntzari buruzko herrilanen proiektua delako obrak egiteko enkantea zuzenduko duten baldintza administratiboen Plegua, jendaurrera ematen da 8 egunetan zehar Estatuaren Aldizkari Ofizialean, iragartzen den hurrengo egunetik hasita murtziloak aurkez daitezen.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Inskribaturik zeuden Enpresek gaurkotu egin behar izan dituzte, aurten zehar, garai batetan aurkeztutako agiriak, Erantzunbehar Fiskalak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari buruzkoak alegia.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ezaugarriak: 30 kVko airean zeharko elektrabidea, zirkuito bikoitza, Astilleros de Murueta, S. A. delakoaren t. z. hornitzen duen elektrabidearen bariantea, elektrabide horretako 2 dorrea eta aipatutako t. z.ren kokagune berriaren artekoa; 193 m. luze izango ditu bariante horrek, eta 116,2 mm2ko sekzioa duen aluminio-altzairuzko LA-110 hari eroalea erabiliko da, eta euskarri metalikoak.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabideak, Larraskitu-Zezen Plaza L-3 eta L-23 eta Larraskitu-Amezola L-4 eta L-24 zirkuitoen aldakuntza, elektrabide horien 3. dorretik lurrazpiko pasurako proiektatuta dagoen dorre metalikora artekoa; 160 m. luze izango ditu, tarte bakarrean, eta eroale gisa 50 mm2ko sekziodun kuprezko haria erabiliko da.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Helburua: Egungo airean zeharko elektrabidea aldatzea eta zati batean desagertaraztea, Bilboko Udalak egindako eskariari erantzunez.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: Airean zeharko 380 Vko elektrabidea, Berregoetxe 332 t. z.aren 1 eta 12 zenbakiak dituzten euskarrien arteko zatia sendotzea, eta 12 zenbakia duen euskarritik Uren Partzuergoak Garaioltza auzoan duen bonbeotegira bitarteko zatia eraikitzea; 837 m. luze izango ditu, horietatik 701 elektrabide orokorrari dagozkionak direlarik, non eroale gisa txirikordatutako haria erabiliko baita, 3x95L+1x54, 6D-ko RZ motako sortatan isolatua, eta gainerako 136 metroak deribazio eta estekaketei dagozkienak, non elektrabide orokorrean erabiltzen denaren era bereko haria erabiliko baita, baina 3x50L+1x54, 6D, 4x16L eta 2x16L-koa, ormigoi armatuzko euskarrietan eta etxaurreetan apoiatuta.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak, 13 kVko airean zeharko elektrabidea, 821 Covaron eta 822 La Cavila t. z.ak hornitzen dituen elektrabidearen 1 eta 5 euskarrien arteko zatiaren aldakuntza; 581 m. luze izango ditu, eta 54,6 mm2ko Al-altzairuzko haria erabiliko da eroale gisa, eta metalezko eta ormigoi armatuzko euskarriak.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabidea, Alzarrate-Orozko-Uncetapico t. z. elektrabideko 512 eta 514 euskarrien arteko aldaketa; 154 m. luze izango ditu eta 54,6 mm2ko sekzioko D-56 haria erabiliko da eroale gisa, eta ormigoi armatuzko euskarriak.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Ezaugarriak: 13 kVko airean zeharko elektrabidea, Liboa-Berango E.T.D. elektrabidetik sortzen dena, hasiera 1 euskarrian duena eta amaiera 1a euskarrian, zein lurpean zeharko pasurako jarria baitago, 20 m. luze izango ditu eta 35 mm2ko sekzioa duen kuprezko Cu-35 haria erabiliko da eroale gisa, eta ormigoi armatu-astinduko euskarriak.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Aipatu epean zehar GHI-232/87-P05 espedientea erakusketa publikoan geldituko da aztertu ahal izateko, Foru Aldundi Txit Garai honetako Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko Zuzendaritza Nagusiko bulegoetan.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Dozena pare bat lan eskaintzen dizkio irakurleari Atxagak 400 orrialdetan zehar.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Koadernoen, helburua liburu hauetan ohizkoa izaten dena dugu: ikasturtean zehar irabazitakoak ez galtzea eta, aisialdian, ikasitakoak freskatu eta erabiltzea, ahalik eta modurik eroso eta erakargarrienean.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Gai guzti hauetarako proposatzen diren ariketa eta egin-beharrekoak ikasturtean zehar landu dituzten metodoetan oinarritzen dira, haurrek etendurarik jasan ez dezaten eta ohizko lanei jarraipen eman diezaieten, ariketa eta lanak, beti ere, urtaroari eta oporretako bizitzari lotzen bazaizkio ere.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Debatean zehar puntu honen inguruko aportaziorik izango bada ere, irteera honetan proposatzen denaren arabera, titularitate publikokoak izateak ez du derrigorrez esan nahi administrazioarenak direnik, ez eta gutxiago ere....

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Lanaren lehenengo oinarria Manu de la Sotaren fitxeroa izan bazen ere, urteetan zehar iturri asko erabili dira.

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Eta, Autoridadeen hiztegia bada ere, ez dira bakarrik euskal literatura edo hizkuntzagintzak historian zehar izan dituen autoridadeek erabilitako hitzak jaso.

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Egunerokotik ateratzen dira bederatzi tomo dotoreak, eta egunerokotik urrun daude hiztegi honetan gordetzen diren aberastasunak, azken batean, hiztegi bat izateaz gain, hiztegien hiztegia bait da, gure hizkuntzaren historian zehar euskarari egin zaizkion aportazioak jasotzen dituena, eta hitz bakoitza bere kontestuan jartzen duena.

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Iturburuak hain desberdinak izanik, hiztegian zehar mugitzen diren urak ere arras diferenteak dira.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Nahiz eta, zenbait kasutan, Mitxelenaren hiztegia teknikarik aurreratuenekin moldatzen ari direnean laguntza eskergarria jaso duten paper artean eta historia luze honetan zehar fitxaren bat galdu duten hauek....

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Oraingo honetan, beste bitan Arrantzaleak eta Nekazariak lanei esker sari hau jaso duena Ez jakinen jakinduriari buruz luzatu da 26 orritan zear, sei lantxotan bere jaiotetxean hainbat aldiz entzundako kontakizunak txukundu eta bertso eder bihurtuz.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Larrialdi ikaragarrietatik zehar iragana da hazi hau, eta beti eman du frutua, gure Arbolak bezala; gudan bertan, eta gero espetxean, torturapean, ixilpeko lanetan, kultura eta politika zanpaketan, beste era askotako hilketetan, eta erbestaldi luzean.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Pertsonaiaren baikortasuna, autorearen ironia eta marrazkilariaren iaiotasun miresgarria bat etorri dira Asterixen ospea mundu guztian zehar zabaltzerako orduan.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Aurtengo musikaldi honetan Lekeitioko bertoko bost musikarik parte hartuko dute aste guztian zehar: Esther Zillarbide organojoleak, Agurtzane Mentxaka sopranoak, Itxaro Mentxaka mezzosopranoak eta Mirian eta Ana Belen Elorza bakarlariek.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Urtero legez Euskeraz Egin Taldea izenekoaren ardurapean antolatu dan ikastaro honetan Ohoko bigarren zikloko 275 neska-mitilek parte hartu dabe, urtean zehar ikastoletan dihardutenak ezezik, baita osterantzeko ikastetxe eta eskoletara joaten diranak bere.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Horrez gainera, daukaguzan 22 monitoreak urteetan hementxe dabiltzanak dira gehienak, eta urtean zehar bere lan hau egiten ibilten diranak.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ikasturtean zehar bere, normalean beste hiru aldiz antolatzen dira era honetako ikastaro edo bilerak eta udan egoten diranei deitu egiten jake parte hartu dagien.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Izan ere, ikasturte hontan zehar zenbait ospakizunekin ornituko dugu gertakizun hau.

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Emanaldi hauek hil honetan zehar jarraituko dute Santo Tomas egunera arte.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jai guztietan zehar EGINen propaganda ugari ikusten zen.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jadanik, jakinaren gainean izango da irakurlea, nolako ekintza daraman Euskal Herrian zehar alfabetatze-euskalduntze Koordinakundeak eta zeintzu diren bere helburuak.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jokinek ezker abertzalearen txosten, eztabaida eta produkzio politiko guzia pazientzi eta lehiaz hurbiletik arakatu du elementu teorikoen bila, ondoren liburuan zehar sistematizazio koerente bat eskaintzeko.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bigarrenean, klase sozialak aztertzen ditu eta, hirugarrenean, euskal nazionalismoa historian zehar modelo desberdin zenbait aztertuz, hala nola, Zumalakarregi edo fuerismo nazionala, Sabino edo kontzientzia nazionala, ETA edo nazionalismo iraultzailea.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Teknika irakaskuntzari buruz egindako elkarrizketan, berriz, Donostiako Injinadoreen Eskolan Katedradun den Rikardo Etxepare mintzatzen da: Maila desberdinetako teknikoen ezaugarriak, eskolen industriaren eskabideei erantzuteko modua, Euskal Herriko Eskola Teknikoetan zein karrera eman behar liratekeen eta abar aipatzen dira elkarrizketan zehar.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Indar bizi guzti hauez asmaturiko Olentzaro euskal ekintzaile porrokatua ibili zen Gernika osoan zehar mila lagun baino gehiago atzetik zituelarik.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hortik zehar datozen berriek diotenez, badirudi IRAren komando batek hil duela.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Altzairu eta burdina gehiegi produzitzen da munduan zehar eta produziten dena ezin daiteke kontsuma.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Dugun esperientzia praktikoa eta urteetan zehar egin ditugun ikastaroak kontutan izanik, zuzenean magisterio egiten hastea eskatzen dugu, zioten.

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Atzo berriro batzarre baten ostean Diputazioko presidentearengana jo zuten, Bilboko kaleetan zehar ibilaldia egin ondoren.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Euskaldun izan eta bizi nahiak bultzatu ditu euskara-ikasle eta irakasleak AEK erakundetzera eta Euskal Herri osotik zehar hedatzera.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Bien bitartean talde asko zebilen barreiaturik Askatasunaren Ibilbidera doazen kaleetatik zehar.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Zaurituez gainera seiren bat izan ziren detenituak igande goizean zehar.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Boulevardean aipaturiko manifestazio laburra sakabanatu ondoren Askatasunaren Ibilbidetik zehar Alderdi Eder aldera jo zuen bigarren kontzentrazio batek eta polizia inguratu zitzaionean, jendea nahasten hasi zen eta polizia joka ekitean manifestazioa sakabanatu egin zen.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Antza denez, gasteiztarra andregaiarekin etorri zen Donostian eguna pasatzera eta Kontxan zehar paseatzen ari zen poliziak manifestazioaren kontra jo zuenean beste detenitu batek adierazi duenez.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Azken astean esaten genuen bezala, hizkuntz irakaskuntza mugitua dabil munduan zehar eta, nola ez, hemen Euskal Herrian.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Filmean zehar eta inongo loturarik gabe gizon eta emakume arteko harremanen topiko guztiak azaltzen zaizkigu.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Norbait gobernuautonomoa ez da gai urteetan zehar gertatu beharrekoak diren hondamen hauetaz oharteraz eta beharrezkoa litzatekeen oinestruktura egokia gorpuztuz joateko.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. antiguedad 0001 Eta begira nengoela bapateko bertsoa bururatu zitzaidan aurreko egunetan zehar hartutako marfundiak ematen zidan muki-katea sudurtzuloetatik aldentzen saiatzen nintzen bitartean:
Udalbalkoian kolore asko
hauxe bai da umorea
bakar-bakarrik faltatzen zaigu
Vaticanoko morea
hantxe zintzilik gure ikurrina
ta besteon banderea
Caesar-ek lehendik esanda zeukan
hor bakoitxari berea
gorri ta gualda euskaldunontzat
sudurzapi dotorea
.
Prontxio.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Lehenen hegaldia nik zuzenduko dudalakoan dago, baina, ez ezazu mandoa, eta tira! goazen!, esaten diot, eta, ia ia berak ere sinetsi ezin duela, hor darama abiada bizian pistan zehar gure egazkina, eta berehala muturra jaso, eta zeruruntz.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Duque de Mandas kaletik zehar, Egia kaletik gora Ametzagainara igo eta karmengo Amaren kaletik behera berriro Aitor ikastolara iristeko manifestazioak erdi aldean zeraman bigarren pankarta batek Gobernuaren plangintza txarragatik haurrak kalean geratuko dira zioen eta hirugarren bat atzean Egiako auzoak ikastola bat nahi du eta behar du.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, Zaramaga, Aranbizkarra, Arana, Judizmendi eta hiri erdialdeko zentroei, Gasteizko ABT-k informazio, dokumentazio eta aholku teknikozko zerbitzu iraunkor batzuk eskaini die ikasturte osoan zehar.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Kirolariak Ikastolan.- Bilboko Aurrezki Kutxa Munizipalak saskibaloiari bultz egin eta berori zuzpertu nahiz, Bizkaian zehar diren ikastola eta eskoletan kanpaina berezia egiten hasi da.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 - Ah, bai? Eta zer dago Senegalen?
- 10 hilabetetan zehar lehortea, eguzki ugari, ta ni bezalako larru beltzdunak zenbat gura.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Abuztu eta irailean zehar, astelehenetan salbu, egunero mantenduko da jendearentzat ikusgai, sarrera dohainik delarik.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Covadonga talde integristak orrialdeak banatu zituen hirian zehar obraren kontrako esames gogorrenak barriatuz.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Argia zerion ezenatoki horretan eztandak, lainoak eta gisako sorpresak eman ziren gau osoan zehar, musikarekin erabat sinkronizaturik.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Freddy Mercury, taldeko kantariak, larruzko jaka hori batekin plazaratu zen, hura erantzi zuelarik elastiko zuri batez aritu zen kantuan eta azkenik gerritik gora bilutsik kontoneatu zen ezenetokiko pasareletan zehar.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Pintora hau ezagutzen zutenak aho zabalik geratu dira eta ezagutzen ez zutenek ere badute erakusketa horretan zehar zertaz harriturik.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Goienetxek dozenaren bat erakusketa kolektibotan hartu du parte Europan zehar eta zortzi erakusketa pertsonal egin ditu, horietatik bi Parisen, bi Zarautzen, bat Madrilen, besteak beste.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Erakusketa horretan zehar grabatuak ikus daitezke.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bi egunetan zehar, bi zatitan eskeiniko da iparramerikako produkzio hau.

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Marxismo-leninismoan oinarritzen den Partidu Komunistaren idazkari orokorrak, gogorki salatu du bere ustez historian zehar inoiz egon den estaturik terroristena.

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Izan ere, hau da munduan zehar aurki daitekeen hiririk kutsatuenetarikoa, ze aspaldira jo gabe, zerotik hamahirurako maila batetan, bi egunez 11'40raino igon baitzen azken aste hauetan.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Horregatik ez da harritzekoa kalean zehar ibiltzerakoan, autobus batekin topo eginez gero ke beltz batez inguraturik aurkitzea.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Lehen egunean 20 futbol zelai antolatu zituzten hondartza zabalean zehar.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ostira