XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zenbatu dogu.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Umiak bittik bira zenbaketuten ba-dakije, amarretik eta bederatzittik asitta bittik bira zenbakenduten irakatsiko yake.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Beste zenbakijai 2 iradu (lasterrka) zenbakettu ta zenbakendu.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 zenbakettu / zenbakendu.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Eta umiari, zenbaketu ala zenbakendu egin biarr-dauzan esanda, ingorreko zenbakijak unetxu baten erakutsiko dautsaz.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0060 Iruron urtiak zenbakettuzkero barriz, 24 egitten dabe.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0111 Gabeukatzan iroirenak bosnaka zenbatu.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Atara ebezan dirubak lurpetik; ixetu eben argija, argi-ontzi baten, eta zeinbatu ebezan dirubak: eurak ekarri ebezan lau zorrotan sartu, ta sorbalda ganietan jarririk, esaeutsen Amele'ri: - Eskerrik asko, ondo bete dozulako irazkiko agimena: senarra bijar eguberdirako echeratuko jatzu.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - (Zenbatuaz) Ara: Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi... Zazpi madari....

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Guk beintzat, babak ondo zenbatu ondoren bialdu degu Argia-ra gure iritxia.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardin dabiltzan edo ez ikusteko, baña ordu bat-batian jarri dauz, eta ordubak zenbatuten imiñi.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zeñek zenbatu onek, Karrera, ta Mujika'k Argia asterokogatik egindako lan guztiyak.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta betiko ondatu diran erti ta bitxi-lanak nok zenbatu? ..

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ori bai: egun onen aurregunian, 150 baño geyago ijitu ta eskeko zenbatu nebazan Urkiola'ko areitz ta pagopietan, eta 13'an an egozan bide-ertz guztian, bide-gurenetik asi eta elexaraño, dirua eskatzen Por amor de Dios y de nuestro Padre San Antonio.

18. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Bi-biek, egunero birritan, artaldeak zenbatzen ditute, eta batak edo besteak auntzak ere bai.

19. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Aitak esan zion:
- Ia, zenbatu itzak ia, zenbat iltze sartu ditukan.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Gure zeruko Aita'ren ondasunak, nork zenbatu? Domini est terra et plenitudo eius (Ps. 23,1).

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Baroja'ren nobeletan birauak eta zatarkeriak zenbatu eziñak dituzu.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

23. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Antxiñatik, ezagun izan ziran erri azkotan illabeteak be, eta illargiaren gora-berakaz zenbatu oi ebezan illabete oneik.

24. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Eguna ogei ta lau ordutan banatutea antxiñakoa da izan, baña ordu orreik alde guztietan etziran bardin zenbatuten.

25. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Gaur egunean, bi amabiko egin barik, eguneko ordu orreik lenengotik ogeita laugarrenerarte zenbatuten dira: arratsaldeko ordu batai amairugarrena deritxo, ordu biai amalaugarrena eta bardin gañerakoak be.

26. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Barreatu ta sakabanatuta geundenok batu arte, zain egoten zan frailea, eta gero, Bat, bi, hiru, lau...... hasten zan erderaz, hogei ta hamarrok zenbatu ta aurrera joateko.

27. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0015 Eileenek sudurraz zenbatu ebazan txanponak.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Ala Ginebra'n, 1960 urtean % 7,1 zenbatuten ziran bakartadean bizi ziranen arteko lez, eta ogei urte geroago, 1980'n, % 17,4.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0022 Eta bost gotzain zenbatzen ditu, euretarik lenengoa, Fortunato.

30. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Emen eskolan gagoz eta ez itxasuan. Ia, zenbatu, kontatu...

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0055 18 T multzoko elementuak zenbat itzazu hamabia oinarri.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0055 19 Hamabia oinarrian zenbatzeko zenbaki ikur gehiago behar dugu.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Horregatik, hain zuzen ere, lakainak zenbatzea zaila edo ezinezkoa izaten da kanpo-egiturari begiratzen badiogu.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Lana errazteko joan zaitez txintxetak atzetik eta binaka zenbatzen.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Gizona matematikalari sentitu zen bere ondasunak babestu nahi izan zituenean, hau da, artaldeak zenbatu eta lurraldeak neurtu beharra izan zuenean.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Baina, nola zenbatzen zituen bere ardiak, idiak edo zaldiak aintzinako gizonak?.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Hurrengo pausoa hatzen bidez zenbatzea izan zen.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Eskuen bidez hamar arte zenbatu zezakeen.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Gauzak zenbatzea ez zen nahikoa eta momentu batean zenbakiak adierazi beharra sortu zen.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Erromatarren zenbakien formak antz handia du hasieran erabiltzen zen eskuz zenbatzeko erarekin.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0106 5dunen sisteman bitarteak ez dira izendatzen barne hartzen dituen tonu eta tonuerdiak kontutan hartuta, baizik eta bitarte hori lortzeko zenbatu behar diren 5dunen kopuruaren bidez.

42. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0037 Atzera begiratu eta atzean beste hainbat lepo mugikor zenbatu ditu.

43. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Korsariek beren buruak zenbatu zituzten: Oraindik berrogei ziren.

44. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Jaten hasi ziren isilik, arduraz Fiedler, kaloriak zenbatzen ari den gizonaren modura.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Ordu luzeak iragan behar ditut gelatxo ziztrin honetan eta minutu bakoitza egun osoa iruditzen zait, segundu bakoitza ordubetea, eta egunean dauden segunduak zenbatzen hasten naizenean zoratu egiten naiz.

46. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

47. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hilargi aldakorrak zenbatu eta Zakurripurdin kiskali sorginak adina, zuk umaldiko haurrak beste, eta hara ni zigortzen ninduten zantzuak alaba honen hamahirugarrendasuna nenkusanean.

48. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Baina Leze aurreko atso hark ez ei zuen hango apezak eta mojak zenbatzeko astirik izan, zuk, ez zenekienarena eginez jarraiki: - Ezin zenbatu, ezin, zorabioa eta zarata hasi bait zunan orduantze.

49. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Trenbide hegietan, auto kixkalduak, itzulipurdika, zenbatzen genituen.

50. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0037 Hamarren bat minutu barru heldu zen argi ausart eta lotsagabeak gidatuta kotxe bat, eta ikusi ahal izan nituen neuk gizonak niri begira, neuk kotxearekin zerikusirik banu bezala, eta bitartean neuk ere zenbatu nituen kuriosoak: bi azken kainaberan, eta bana beste lauetan!....

51. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 Dirua hartu eta zenbatu egin zuen Bobek.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 % 100-eko zenbaketa batetan, ezagutu nahi diren dato guziak bildu behar dira banan banan, gero zenbatuak izan ditezen.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 1. Ekintza Goruntz eta beheruntz zenbatu banaka, hirunaka eta abar...

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 1. Ekintza Multzo bat zenbatu bosteko oinarrian unitateak erabiliz, unitate naturalak erabili, eskua, durua eta hogeitabosteko txanponak, (lehen mailako unitate bezala); adibidez, multzoak hamairu elementu badu, 2 esku eta 3 behatzen bidez adierazi...; hogeitamabi badu, hogeitabosteko txanpon bat, bosteko bat, eta bateko bi...

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0061 Nork zenba litzake? Edonon eta beti, mundu honetako herriak izan dira, galtzailerik haundienak.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Rikardok zertaz, zein gaitaz gehien arduratu zen zenbatzeak, halare, haren kezken eta axolen irudi bat eman dezakeela esan ahalko litzake.

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0023 Kontatu zaigunaren arauera zenbatutako esakuntza horiek, bi prolemen aurrean jartzen gaituzte.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0023 Bestetik, esakuntzak, mitoaren barruan dagokien lekuaren arauera zenbatzen baditugu, mogitu ezinik gelditzen dira, denboraren ardatzean betirako geldi, eta lehenago, denborari buruz, mitoan atzeman dugun bikoiztasuna ukatzen dugu.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0009 Zenbat berezten dituzu? (Izendatu eta zenbatu).

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 Ikasi:
Zenbatzen.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 Haurrak hasten direnean gauzak banatzen esanez bat niretzat, bat zuretzat, eta abar, zenbatzen ikasten ari dira.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 (Edo kaxoitik banan-banan mahai-tresnak hartzen aritu ziren, bat amarentzat eta abar esanez, edo bestela zenbatu egin zituzten).

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0101 Lamina bat haur batek bere kondairan sartu ez duenean ardatz horizontalaren gainean, negatiboei dagokien aldean, kontabilizatuko (zenbatuko) dugu.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Zenbatzen ere ikasten ari dira, burdinazko zotzetan luzeran lerratzen diren zurezko bolatxoren bidez.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0009 Ekintza hori inguruko errealitateari lotua dago: behaketa zuzena (ikusi, ukitu, neurtu, entzun, zenbatu eta abar), erreflexioa (behaketako objetua bere esperientziarekin gonbaratu, galderak sortu, sailkapenak egin, interpretazio sinbolikoak burutu... eta adierazpide desberdinak (Mintzamena, irakurketa, eraiketa, marrazkia...).

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Zenbaturiko lurraren ondoan lur landuak ematen duen ehunekoa kontsideratuz gero, Probintziako bataz bestekoa baino beherago gelditzen da Goiherriko ehunekoa, bailaran hainbat mendi delako, hain zuzen.

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Eta EG-ak egunak zenbatuta zituen.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Denetara, mota guztietakoak eta 25tik 200 urtetarakoak zenbatuta, 780.000 zuhaitz inguru izango ziren Bergarako basoetan aurki zitezkeenak.

69. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Au da: zazpi milloi gizon auek zenbatzen kontetan asita, segundoko bi atomo zenbatu eta egunean amabi orduan jardun ezkero, 100 urterako lana izango lukete.

70. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Iru milla ardi ziran bildotsak zenbatu gabe.

71. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0013 Irudiko lore-multzoa 2`ko zenbakeran zenbatu nai dugu.

72. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0013 Zenbatu itzazu irudiko udareak, 2`ko zenbakeran.

73. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0015 Irudiko leoi-multzoa zenbatu ezazu 6`ko zenbakeran.

74. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0015 Zenbatu itzazu irudiko elefanteak 6`ko zenbakeran.

75. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Zenbatu eunekoak milla arte ta gero beeraka.

76. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0045 Gora ta beeraka zenbatu eunekoak, 200`naka artuz.

77. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Zenba aal ba`lira, milla eta milloika zenbatuko genituzke, bultzi eta beribilletan, estekatuta egunero aruntz eta onuntz dabiltzanen artean, bakarrik nago oiu egin aal duten pertsonak.

78. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Esaterako, oraiñaldian ospatzen diran nazio-arteko ariñeketa edozeiñetan esku-artzen duten kirolarien kopurua ez genduke osatuko, ziur aski, azken 40 urteotan Euskal Erri`ko laisterka-apustu guztietan esku-artu duten laisterkariak zenbatuarren.

79. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0352 Garautsale oien iatorria iakiteko, ideidetzeko, banabanakatzeko eta bakoitza bere azkazitan motakatzeko, antzeiakintza bereizi bat erabiltzen da, baita zenbateko kopuruetan dauden eztian zeazki iakiteko ere, ukubel neurkiñaneiki (mm3) bakoitzeko garautsaleak zenbatuta, erabakiak izan diran sailletan motakatzen bai dira salmentarako, liliautsetan eztirik aberatsenak saneurririk obenakin noskiro saldu litezkela.

80. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honen iraupena hogeitalau hilabetetakoa izango da, 1989ko Urtarrilaren 1etik aurrera zenbatuak, 1990eko Abenduaren 31n amaituko delarik, beraz.

81. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Probaldia igarotzen denean ezein alderdik atzera egin ez duelarik, kontratuak eragin osoak sortuko ditu, eskaini dituen zerbitzuen denbora langilearen antzinatasunean zenbatuko direlarik.

82. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Ezbeharrak nahiz beste aparteko kalteak aurrikusteko edo konpontzeko lan egindako orduak ez dira zenbatuko gehienezko lan-jardun arruntaren iraupenaren eraginetarako, ez eta aparteko orduen gehienezko kopuruaren konputurako ere.

83. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 - Etengabeko lan-jarduna eta txandak: lan eraginkorreko 1.804 ordu 1989an, eta 1.788 1990ean, atsedenerako 15 minutu barne, zein lan eraginkorreko denbora bezala zenbatuko bait dira eta ondorioz, ordaindutakoen izaera izango dute.

84. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Enpresan urtebeteko egonaldia daraman pertsonalarentzat ordaindutako oporrak 26 lanegunetakoak izango dira, eragin hauetarako larunbatak zenbatzen direlarik eta bere gozamena lanegun batean hasten delarik.

85. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0014 Egoera honek irauten duen denbora ez da zenbatuko zerbitzu urteengatiko igoeren eraginetarako.

86. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 12. Aurkezteko epea honako Foru agindu hau indarrean jarriko den egunetik zenbatu beharreko egutegiko 15 egunetako epearen buruan amaituko da.

87. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 3. Emateko epea: Eskariaren jakinerazpena jaso eta hurrengo astegunetik zenbatu beharreko bi astegunetako epea erlo guztietarako.

88. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

89. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta " Bizkaiko Egunkari Ofiziala"ren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

90. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Jarraian, apirilaren 2ko 85/7, Legeko 70.2. artikuluan xedatutakoa betetzeko, Alkoholdun edari eta tabakoen kontsumoa mugatu, aurrikusi eta kontrolatzeko Ordenantza araupetzailearen testu osoa argitaratuko da, Udal Plenoak 1990eko urtarrilaren 18an hasieran onetsi ondoko jendaurreko erakustaldiaren barruan erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin-betikoz onetsia izan eta argitarapen honen biharamunetik zenbatu beharreko 15 eguneko epea igaro eta gero indarrean jarriko dena.

91. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu egoitzean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3. eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) eguneko epearen barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

92. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion B1-1-2064-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

93. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 ZEHATZE-ESPEDIENTEAREN EBAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martin jaunari, 41.000 pezetako zehapena ezartzeko, 90-1-15eko 90/24. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-3-0267-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

94. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1945-I-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Eskari partzial bakoitza emateko epea eskaria jakineraziko den egunaren biharamunetik zenbatu beharreko egutegiko zazpi (7) egunekoa izango da.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Eskari partzial bakoitza emateko epea eskaria jakineraziko den egunaren biharamunetik zenbatu beharreko egutegiko zazpi (7) egunekoa izango da.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Antonio Oliva Mateo jn.ari,41.000 pezetako zehapena ezartzeko,90-9-21eko 90/741. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1252-O-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 49. art. Bozketa amaituta zenbaketari ekingo zaio, jendaurrean, 16. artikuluan ezarritako talde bakoitzeko hauteskunde txartelak zenbatuz.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 52. art. Gutun itxi eta sinatu baten barruan, mahaiko lehendakaritzak, hala nahi duten kide eta eskujartzailez lagundurik, Hezkuntza Zerbitzuari aktak, hauetan aipatzen diren agiriak, botuemaleen zerrenda zenbatua, balioa ukatu zaien edo galdapena sortarazi duten txartelak, erabilitako zentsu zerrenda, eta eskuhartzaile kreditatuen zerrenda emango dizkio.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 1989.ko uztailaren 5eko 154 zkidun. Lurraldeko Agintaritza Aldizkarian iragartu zen S-3ean P-5 (Etxebarri Aldea) Poligonoaren Hirigintza lanen 1. aldia bukatuta egonik, 1990.eko irailaren 21eko Gobernu Batzordearen erabakiz, 2. aldiaren enkantea iragartzen da 22.151.836 pezetako zenbatekoz, Baldintza Orriko gainontzeko baldintzak aldatu gabe iraunez, eragonez eskaintzak aurkezteko epea asteguneko hogei (20) egunetakoa izango dela, B.E.On iragarkia argitara dadinetik zenbatuta eta dagozkion laun eta agiriaren kopiak eskuratu ahal izango direla: Cianoplan, Villa de Plencia kalea, 6 zkia., Golf Zaharra, Areeta-Getxo.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskuei buruz agintzen dena beteaz, hamar eguneko epean ikusgai jartzen da honi dagokion espedientea, jarri nahi den iharduera horrek nolabait ukitzen dituztela uste duten guztiek esandako epean bere oharrak egin ditzaten idazki bidez, agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan azaldu dadinetik zenbatuta.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Nekazaritza eta Arrantzu Sail honek, Arrantzu Sailordetzaren saloaz, onetsi egiten du eskaturikoa, aginduzko Administral Baimena amore emanez, hurrengo baldintza hauekin: Lehena.- Baimen hau prekarioan ematen da, hirugarrenen kalterik gabe, eta 10 urteko aldirako, hustiratze hasieratik zenbatua, luzagarria, interesadunen aurretiazko eskaeragatik.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Beraz, aurreko pasarteak aipatzen dituen lanek hasi beharko dute hiru hilabeteko epearen barruan, erabaki hau jakinerazi eta biharamunetik aurrera zenbatuak.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 Delako aparkalekua erabiltze gozamenerako zerbitzuan jarri aurretik plaza bat lor dezaten egoiliarrek, hileko %... gehikuntza izango dute ordaindu beharreko diru kopuruetan; lizitazioa egiten den hiletik eta egoiliarrak erabiltze eskubidea behin betiko lortzen duen egunerarte zenbatuko da epe hori.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Aurreko akordioa behin betirakoa da bide administratiboan eta berorren kontra birjapen errekurtsoa tarteka daiteke, Kontentzioso-Administratiboaren aldez aurretik, Foru Aldundi Txit Garai honetako Diputatu Kontseiluaren aurrean hilabeteko epean, iragarki hau argitaratuz geroztik zenbatuta, egoki eritzitako beste bat erabiltzearen kaltetan gabe.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 f) partiturak ez ditu ez zirriborrorik ez okerrerik izan behar, tinta beltzez idatziak eta orrialdeak zenbatuta, g) 100.000 ptako saria adierazten da irabazlearentzat,

107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Biarnoko bi kontseilarik ihardun zuten Prefekturari kritika eginez, orain arte kalteak zenbatzeko bilerak ez bait ditu burutu.

108. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hortik aurrera beste mobilizazioen eragina zenbatzea zailagoa bihurtu zen.

109. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Jakiña da! zelai zabal artan bildu zan ostetza, zenbatutzen oso sailla edo eziñezkoa zana, baiña, bertaratu ziran berebillak eta berebiltzarrak zenbatu ezketiño, erraz egoan, gitxi gora-bera, igarten, eun da ogeita amar millatik gora izan gintzazala bertaratuak, nai ta zerbait geiago bere orretariko bilkuran ikusten oituta egon aurreko urte batzuetan.

110. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Lantegitako jauntxo eta nagusiak gogor ari zaizkigu, urte muga honetan, ihazkoari begira azterketa sakonik egiten, emankorra ala antzua izan den neurtzen, irabaziak zenbatzen, aurtengoari begira lanik prestatzen, hobea izan dadin itxaropenez beterik.

111. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Guk ez dugu irabazpideak zenbatzen lan haundirik, baina langile bezala gure azterketa egin beharrean gaudelakoan gaude.

112. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Barnebide batetatik abiatu, urratsak zenbatuz, eta eskuz horma ukitzen hasi zen.

113. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Zergatik aurkitu ziren gizakiak zenbatu, ordaindu eta aurreztu beharrean?.

114. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Umea amar edo amairura arte zenbatzeko beste ba-da.

115. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0150 (...); bereak, ostera, laburragoak diran kanpoko orduak zenbatuko leukez, bizkor eta erraz.

116. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Estu ta larri, bein eta barriz zenbatu ditu ardiak, erdi-illunean.

117. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 Guztion artean ez daukagu nahikoa hatz aldiak zenbatzeko.

118. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00122 -Zenbait kasutan, eskola dela-eta dituzten igurikapen eta interesak oso sinpleak izaten dira, irakurtzen, idazten eta zenbatzen ikastea nahikoa iruditzen zaie eta ez dute inolako motibaziorik beste gauza batzuk ikasteko.

119. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 1. Zerga-Egoera Jakinen erregularizazioari buruzko ekainaren 11ko 38/1991 Foru Dekretuaren babesean jaulkitako Foru Zor Publiko Berezia, 1993ko ekitaldian bateratua, ez da 5. artikuluan, aurreko 1 apartatuan aurrikusitako mugapenera loturik egongo eta ez da zorpetze gisa zenbatuko.

120. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0016 Proposamen bakoitzak, zurituko duten arrazoiez gainera, dagozkion gastu-programak burutzean lortu beharreko helburu eta egin beharrezko ekintzekiko eragina adierazi beharko du, kasu bakoitzean beren adierazleen aldizkatzea eta zenbatzea eguneratuz.

121. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00063 Urteak zenbatzeko Kristoren jaiotzatik hasten gara, duela 2.000 urte ingurutik. Data horren aurreko urteak adierazteko, K. a. (Kristo aurretik) idazten da eta ondorengo urteetarako K. o. idazten da edo, bestela, ezer ez.

122. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00063 3. Urteak zenbatu

123. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00081 Konpas bakoitzean dauden pultsazioak zenbatuko ditugu, dena ondo idatzita dagoela egiaztatu nahi izango bagenu bezala.

124. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Erritmo irudiak: beltza, kortxea, zuria, beltzaren isilunea eta zuriaren isilunea. / Notak: DO, RE, MI, FA, SOL, LA. / Konpas guztietako pultsazioak zenbatuko ditugu.

125. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Atomoak eta molekulak zenbatzeko unitatea

126. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Ikus dezagun nola zenbatzen dituzten kimikariek partikula horien kopuruak.

127. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Horregatik, milioika zenbatzea ere ez da praktikoa.

128. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00009 Orrialde motibatzaile bikoitza:Frutak zenbatzen

129. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00009 7,8,9; . eta .. = ..., 1 + 2 = 3; Zenbatu; Batuketak

130. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00051 Zer dute berdina katuak eta txakurrak?, eta zuhaitzak eta letxugak?... galderekin jolastea. Ikasleren batek lehen ariketa esplika dezala. Zer egin behar da? Etxetxoak zenbatzea. Txakurrak zenbatzea. Zer dago gehiago? Beste zenbait segida burutzea.

131. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 Problemak ahoz eta taldeka ebaztea. Adierazpen honetarako (15+4=19) beste problema bat asmatzea. Bosnan-bosnan 95eraino zenbatzea.

132. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00166 Lehen ariketako zenbait eragiketa diktatzea, ahoz eta taldeka ebatz ditzaten. Bosnan-bosnan 95etik 5era zenbatzea. Diktatzen diren zenbakiei hiru unitate kentzea: 50 (47), 30, 20, 80.

133. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00194 Irudi bakoitzean karratutxo margotuak zenbatzea.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00200 Binan-binan 20tik 0ra zenbatzea.

135. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00203 Lehen ariketako multzoetako objektuak zenbatzea, kolorea adieraziz.

136. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0060 Zenbatu

137. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0104 Zenbatu

138. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - Hona hemen olerkitxoa zenbatzeko modua:

139. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 Zati bakoitza zenbatu batetik zazpira eta horrela ordena adierazi.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 2. Enborraren irudiari behatu eta zenba itzazu saihetsak.

141. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0023 B. Segundu eta mendearen beharra agertzen duen testu bat irakurri, kronometro bat behatu, denbora-aldiak adierazten dituzten esaldiak osatu eta erloju digital batez minutu batean zenbat segundu iragaten den zenbatu (L, 21 eta 22. orr.).

142. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 C. Poligono ganbila marraztu eta diagonal bat marratu, erpin batetik ahal diren diagonal guztiak marratu, poligonoa zenbat ataletan geratzen den zatiturik zenbatu, poligono bat marraztu, barneko puntu bat erpin banarekin lotu, eta poligonoak triangelutan deskonposatu (L, 104 eta 105. orr.).

143. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 A. Zirkulu-kopurua zenbatu, hamabi zirkulu berdin ebaki, izendatzaile bera daukaten zatikien batuketa egiteko jarraitu beharreko urratsak irakurri eta izendatzailea behatu, zenbakitzaileak batu eta izendatzaile bereko zatikien batura idatzi behar deneko taula osatu (L, 180 eta 181. orr.).

144. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Entzunaldiaren arabera emanaldien zerrenda zainduz, batetik bostera zenbatu behar dira musikarien irudiak.

145. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0020 Entzunaldiaren arabera, batetik bostera zenbatu behar dira musikarien irudiak, emanaldien zerrenda zainduz.

146. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 b) Esku bat edo bere bornua marraz dezake buruz zenbatuz, edo/eta jasotzea edo pausatzea dagokion behatzaren zenbakia idatzi.

147. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Nola zenbatzen dugu gaur egun?

148. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0148 Zenbatzeko erabiltzen ditugun zenbaki hauek serie infinitua osatzen dute.

149. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00083 Zapiaren jokoan bezala zenbatu taldekideak.

150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0092 Amak esan zidanean zure leihoak eraikuntzaren gibelean zegoen arkadira ematen zuela eta dagoeneko harrikaxkar bakoitza zenbatuta edukiko zenuela, zirrara batek zeharkatu ninduen goi eta behe arima matxuratuz.

151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0052 Orratz luzea azken minutuaren gainean jarri zenean, arnasari eutsi eta bere baitan 60 zenbatzen hasi zen: 60, 59, 58,... 3, 2 eta... 1!

152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Irakurtzen, idazten eta zenbatzen ikasi zuen.

153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0095 Hartz tenislariak orduak eta orduak ematen ditu Barraskilo badiako hondartza gorrian tenisean taldeka jokatuz (Lupusek 128 ale zenbatu zituen).

154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0089 Saguak, kezkaren kezkaz eta ezinegon bizian, minutuak zenbatzen ari ziren, Romeok bere erretolika monotonoa noiz amaituko ote zuen zain.

155. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0017 ...orduak gora orduak behera, hilabeteak bilakatzen diren asteak multiplikatuz eta urte amaiezin egingo diren hilabeteak zenbatuz zakilari emana bizi den batek?

156. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0056 Abuztuko gauetan meteoritoak zenbatzen ere jarduten genuen.

157. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Nahi zuena erosi eta bihurtutako dirua zenbatu ondoren bezeroa joateko jiratzen zenean eta Richardek Agur esaten zionean, halako madarikazio-kutsuz esaten zuen, non batzuetan jendeak bira erdia egiten zuen, harrituta.

158. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Ahoskaturiko zenbaki bakoitzeko, ezkerrean duen zurezko azpiletik ale gorri bat hartu eta eskuinekoan uzten du, ugaritasunaren asperrean zenbatzen duenaren gogaiduraz baina garrantzizko zerbait egiten ari denaren arretaz, utzi ere.

159. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0040 Botuak hautestontzian jarriko dira eta alkateak oraingoan zinegotzia arituko da alkate gisa zenbatuko ditu eta nork jaso duen botu gehien esango du, eta gero bi hautagaiek eskerrak emango dizkiote ekitaldian egoteagatik, eta hasieratik amaiera arte hauteskundeak era guztiz atsegin eta zuzenean burutu direla esango dute, eta elkarri zorionak emanez agurtuko dute elkar.

160. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Jutterly botuak zenbatzen ari ziren udaletxera itzuli zen lasterka.

161. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0053 Baina, dena dela, Jutterlyk sei boturekin aurretik zegoen oraindik zenbatzeko bakarrik hogeitamar txartel gelditzen zirenean.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00018 Neonatologia. Jaioberrien ardurak sartzen dira hor eta jaioberri gisa hartzen dira hilabete baino gutxiago duten haurrak. Inkubagailu finkoak bakarrik zenbatu dira, eta ez dira barnehartu jaioberri normalek erabiltzeko diren sehaskak.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00173 Esku-oinetako behatzak: horra hor ia giza aritmetika guztiaren oinarria. Horrexegatik erabiltzen du jenderik gehienak sistema hamartarra. Baina ordenadoreek ez dute behatzik eskuetan ezta oinetan ere, eta horrexegatik ez dute zenbatzen aldiko hamar, aldiko bi baizik, diodo deitzen diren osagai elektronikoz baitaude eginak.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00057 Komunista batzuk ere baziren, bat edo beste ezagutzen nuen nik herrian, baina atzamarrekin zenbatzeko adina baino ez ziren.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 b) Erantzukizun horren preskripzio epea bost urtekoa da, urripen hori gainontzekoen aurka jar daitekeen unetik zenbatzen hasita (80. artikuluaren 2 eta 3. lerroaldeak).

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Erreserba hori xedaezina izango da bost urtetan zehar, urripenaren iragarkia Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita, ondoko kasuan izan ezik: epe hori mugaeguneratu baino lehen, sozietate zor guztiak, ordaintzen direnean, alegia, urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik hartutako zor guztiak (80.4. art.).

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00924 Bestalde, letrak jaso behar du zein den urteko korritu tasa; besterik zehaztu ezean, korritu horiek igorpen datatik hasiko dira zenbatzen (6. art.).

168. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00085 Mende bat itxaron beharko da beste ikerketa lan baten emaitzak jasotzeko, hain zuzen Pedro de Yrizarrek argitaratu datuak (1973): 80.000 bat euskaldun zenbatzen ditu.

169. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00349 Ikerketa horietan ikus-entzuleria zenbatuta eta sailkatuta gero, gehienetan, publizitatearen bidezko diru trukerako erabili izaten da.

170. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00030 Zehaztu egin nahi, eta objektibatu, eta zenbatu, eta neurtu.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00155 Planak proposatzen zituen neurriak oso neurri zehatzak izanik ere, ez zeuden zenbatuak.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 1794an alorretako maizterrak ezin izan zuen errenta ordaindu eta mahastienak errentako 4.420 errealetik 2.561-17 utzi zituen zorretan 100 Ibidem. 1795etik 1807ra, zenbatu gabe dago..

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Ildo horretatik, 1998az geroztik, iragarkia aldizkari ofizialean argitaratu behar da, interesatua Administrazioaren bulegoetan ager dadin, iragarkiaren argitalpenetik zenbatzen hasi eta hurrengo hamar egunetan.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00209 Subjektua agertuz gero, orduantxe jakinarazten zaio likidazioa; agertu ezean, ostera, likidazioa jakinarazitzat jotzen da, hamar egunen biharamunetik zenbatzen hasita.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Kopurua zenbatuta lortzen da eta urtea etxebizitza bakoitzean informazio baliagarriarekin adierazitako urteen modarekin.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0180 Pirrok behin irabaztearekin nahikoa ikasi zuen: hemen halako garaipenak zenbatzen aspertuta gaude.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0076 12.- Segundo bakoitzean 1 zenbatuz gero, zenbat egun behar da 1.000.000 zenbatzeko?

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0061 Gizonek eta emakume batzuek inguruko mendi guztien izenak bazekizkitela adierazi arren, ez zekiten Santa-Grazik zenbat mendi zituen eta, are gehiago, zenbatzeari ez zioten inolako baliagarritasunik ikusten.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0160 Ongizate materialaren adierazleekiko hurbilketa hori, adierazle horien esanahi kualitatiboa azaltzea ahalbidetuko duen analisi kritikoarekin osatu nahi da, bizi-maila, (errenta per capitarekin neurtua askotan) eta bizi-kalitatea (zenbatzeko zailak diren alderdiak sartzen ditu: aisialdia, lanak asetzea, ezaguera, eremu fisikoa, ingurugiroko ondasunak, besteak beste) desberdinduz.

180. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Benetako soldatak nola zenbatu Arrantzaleen diru sarrerak neurtzea ez da gauza samurra, harrapaketak zenbatekoak izango diren ez baitago aldez aurretik jakiterik.

181. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Gutxiengo kotizazioa jar daiteke hasieran, eta gero, urtean behin edo kanpainen amaieran, harrapatutakoaren araberako kotizazioak jarri, proposatu du Juan Cruz Lopez Barrena ELAko ordezkariak. Bakailao arrantzaleek, esaterako, horrela zenbatzen dute Gizarte Segurantzaren kotizazioa.

182. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Arrantzale bakoitzaren soldata zenbatzeko, arrantzontzi bakoitzeko harrapaketen balioa zatitu egiten da ontzian zeuden arrantzaleen artean. Partiketako zati bat patroiarentzat gordetzen dute.

183. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Denera, horrelako 195 kable zenbatu ditu Altunak. Beste bi kable-mota ere baziren, askoz sendoagoak: egur-kablea eta harri-kablea. Azken honetan, harria garraitzeko kaxoi moduko batzuk izan ohi ziren.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16520 Salaketaren zehaztasunekin ados ez bazaude, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunaren hurrengotik zenbatzen hasita hamabost laneguneko epean, idatziz aurkeztu ahal izango dituzu bidezkoak iruditzen zaizkizun alegazioak edota egoki deritzezun frogak proposatu ahal izango dituzu.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0003 Erabaki honen aurka, haren jakinarazpenetik zenbatu beharreko hilabete biko epearen barruan, administraziozko liskarrauzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Administraziozko Liskarrauzietarako Salan, komeniesten diren beste defentsabideak erabil daitezkeelako kalterik gabe.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0005 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0006 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Agindu honen aurka, jakinerazpen honetako hurrengo egunetik zenbatutako bi hilabetetako epearen barruan administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0010 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

190. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0011 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabetetako epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

191. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1995 0012 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako bi hilabeteko epean administrazio-auzibidezko helegitea tartekatu ahal izango da Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

192. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

193. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0005 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

194. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0006 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

195. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

196. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, jakinerazpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da, egokitzat erizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

197. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0007 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

198. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0008 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

199. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0009 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

200. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0010 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

201. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1996 0011 1. Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren menpekoak izan, eta zenbatu daitezkeen inbertsioei dagozkien egintza eta kontratuetarako, kuotaren %95eko hobaria.

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Dena den eta aipatutako manuak baimentzen duen bezala, aipatu interesatuek errekutsoa tartejarri ahal izango dute, nahibadako izaeraz eta Administrazioarekiko auzibideari ekin baino lehen, Gipuzkoako Administrazioaren Ekonomi Auzitegi Foralaren aurrean aipatu argitarapena Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita zenbatutako hilabeteko epearen barruan.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0001 Administrazio-bidea agortzen duen aipatu Foru Aginduaren aurka, Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Gorenaren aurka administrazio-auzibidezko gorajotzea tartekatu ahal izango da argitalpen hau egiten den egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epean, egokitzat irizten diren aldezpeneko beste bitarteko batzuen erabileraren kaltetan gabe.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0010 5. Lorategi publikoen zenbatzeari dagokion Egitamuketazko Araudiari Eraskinaren 4 artikulua Hirigintzako Proiektuan bereziki beteko da.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8680 Adierazitako altuerak honako era honetan zenbatuko dira:

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0011 Eta aurreko eginbidea ukitzen duen Rascua, S.A. zorduna non dagoen jakiten ez delako, honako honen bitartez haren berri ematen zaio, jakin dezan, zortzi eguneko epearen barruan (honako iragarki hau argitaratuz gero zenbatuta), bahitu den higiezina tasatzean eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela ohartaraziz, egin ez baleza, bere eskubideari uko egingo liokeela ulertuaz, tasazioa Ogasun honen funtzionari tekniko batek bakarrik burutuko lukeelarik.

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0011 Aurreko eginbidearen aurka, Zerga-bilketa Zerbitzuburu jn.ari erreklamazioa jarri ahal izango zaio, hamabost eguneko epearen barruan (iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar izanik), beren idazkiari bidezko agiri-froga erantsiaz, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 186. artikuluan xedatutakoaren arabera, erreklamazioa jartze hutsak prozedura etenen ez duela, aipatu legezko testuko 189. artikuluan ezarriak diren edukin eta baldintzetan salbu.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0031 Gene bat bizidunaren funtzionamendua baimentzen duen programa heredagarrian dagoen instrukzio edo agindu zehatz bakoitza da azaldu zuen Txurrukak, eta -mapa bat izango balitz bezala- gizakiaren zelulen funtzionatzeko erabiltzen dituzten aginduak zenbatzea eta ordenatua fisikoki kokatzea nahi izan dute ikerlariek.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1324 Foru Agindu honen aurka, administrazio bideari amaiera eman ez bait dio, Foru Aldundi Txit Gorenari, jakinerazpen honetatik zenbatu beharreko 15 eguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango zaio, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araueko 69.2. artikuluan ezartzen denaren arabera.

210. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 Proposamenak Lehendakaritza eta Araugintza Departamentuko Sarrera Erregistroan aurkeztuko dira, Idazkaritza Teknikoan (Donostiako Gipuzkoa Plaza, z/g), astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik eguerdiko ordubatera, hogei laneguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.

211. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 2. Horien aurkako alegazioak aurkez daitezke lehen zortzi egunetan, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta biharamunetik aurrera zenbatuta.

212. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4775 Probidentzia hori zordunari eta, hala dagokionean, bere ezkontideari jakinarazi ezin izan zaionez, Gipuzkoako herrialde historikoko Zergabilketaren Erregelamenduak 92-6 artikuluan xedatutakoa betez, ediktu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara eman eta Lezoko Udaleko iragarki taulan jendaurrean jarriko da, berak jakin dezan, eta interesatuari errekerimendua egiten zaio prozedurara ager dadin bera edo ordezkari bat bidaliz, espreski ohartaraziz zortzi eguneko epean, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen denetik zenbatuta hala egiten ez badu jakinarazitzat joko dela prozedura burutu arteko hurrengo iharduketetan, agertzeko duen eskubidearen kalterik gabe.

213. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Eta bertan dauden helbideetan zordunak non dauden jakiten ez delako, ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko hamabost egunetako epemugaren barruan, haiek beraiek edo ordezkari baten bitartez bakoitzari irekitako espedientera ager daitezen agindeia egiten zaie, egun horiek agertu gabe igarota, ihesle direla adieraziko dela ohartaraziz eta espedienteen izapidetzari eman beharreko jarraipena eta jakinarazpenak Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 99. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eginez.

214. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Aurreko probidentziaren aurka, hamabost eguneko epearen barruan, Ogasuneko Diruzaintzari birjarpenezko errekurtsoa, edo Ogasun eta Finantza Saileko Bizkaiko Foru Auzitegiari ekonomia-administraziozko erreklamazioa, jarri ahal izango zaie, epe biok iragarki hau Bizkaiko Egunkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar direlarik; nolanahi ere, errekurtsorik jartzeak ez du premiamenduzko prozedura etenen, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 189. artikuluan aurrikusitakoaren arabera eta haren baldintzetan salbu.

215. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0018 Onespena edo ukapena emateko epea bi hilabetekoa izango da, idazkia aurkezten denetik zenbatuta.

216. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00005 150 baserri zenbatu ditut lehen.

217. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 80. hamarkadaren hasieran, berriz, 8 milioi izan ziren, eta joan den neguan bi milioi baino guttiago zenbatu genituen.

217 emaitza

Datu-estatistikoak: