XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Yardukizunak: Gabarrtean zer egin dozu? Noiz itzarrtu zara? Nork itzartu zau? Zer ikusi dozu lenen? Eta zer entzun dozu? Zer egin dozu itxarrtu ezkero? Zer da otoi? Zergatik Yaun-Goikoari otoi-egin? Zertarako? Nor da Yaun-Goikoa? Zer da goizaldu? Zergatik musu-emon dautsezu guraso ta anai-arrebei? Maite al-dozuz? Ikastolara zertara zatoz?.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Yardukizunak: Zer da lantegia? Zenbat lantegi dira emen? Zure aitaren lantegian zer egiten da? Zer da basetxea? ¿Zenbat solo dauz Kepa'neko basetxeak? Zertzuek arrtzen dira Kepa'neko soloetan? Garia zertarako da? Itxasoa zer da? Ikusi dozu? Iñoiz aitatu dautzue? Zertzuek dabiltz itxaso-azalean? Eta itxaso-barrenan? Esastazuz arrain-izen batzuek.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Zer ete-diñotse euli-ameak bere eulikumeei? Adi-adi gagozan, eta zerbait ulerrtu dagikegu: Ene umetxuok, diñotse ezti gozotik, ardao zoragarritik eta argi ixiotutik iges egikezue.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 - Zuk bere maitte al'dozuz? Zer da sagarra? {Arnari bat, zugatz batzuetan sortzen dana}.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yardukizunak: Zer yagon bear dogu garbirik? Zergandik iges bearr dogu? Zer ez dogu esan bear? Nortzuei itzal-izan? Nortzuek dira gure nagosiak? Esastazuz Yaungoikoaren agintza batzuek.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ta zer egingo dozu orain txori orregaz?.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Ondo yagok Baña zure arrebatxoa, zeu ta ni norbaitek gela estu-estu ta ertsi-ertsi baten sartuko ba'giñuz, andik iñoiz bez urten eziñik, ¿zer zenegike?.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Kristiñau izatea, zer da?.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 Ze ezaugarri dogu kristiñauok?.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0006 Sinismena zer da?.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0006 Zer da zuk, kristiñau zareanez, sinisten dozuna?.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Zetarako egin eban Jaungoikoak gizona?.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0013 Gaiztokia zer da?.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0013 Zerua zer da?.

16. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Otoitz-egitea zer ete da?.

17. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Obena zer da?.

18. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ilteko arriskuan autorrtzeko erarik ez daukanak zer egin bearr ete-dau?.

19. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0026 Sakramentuak zer ete-dira?.

20. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0026 Zetarako ipinia da Euskaristia deritxon Sakramentua?.

21. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Zer arrtzen dozu Eukaristia deritxon Sakramentu guztiz Santuan?.

22. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Eta oben astunen bat egin dauanak, bearr dan lez Jauna arrtzeko, zer egin bearr dau?.

23. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0027 Eta autorrtu-ta gero, azturiko oben astunen bat gomutara yatorrkonak, zer egin bearr dau?.

24. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Zer bearr da sarri ta egunero Jauna artzeko?.

25. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0029 Zetarako da Autorrtza Sakramentua?.

26. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Azterrketa zer da?.

27. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0030 Damua zer da?.

28. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Asmoa zer da?.

29. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Zer da aozko autorrkuntzea?.

30. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0032 Zer da ordaña?.

31. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 ¿Zer idatzi biarr-da, ba, erdiko erreskadean? ¿eta eskumaldekuan?.

32. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

33. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

34. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

35. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

36. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Argi barik guaz oro zapalduten
baña eztakigu zer dogun egiten
Lotan nagusija?
¡Galduba da jauntza!
Maitasun baratzan sartu da basauntza
.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Bai, zer ba?.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 (...) eta senarrak izan daisten gorrotoa? Zer egin dau Eladitxok, gisa orretan beti naibagepean erabilli daien? Nire jatorria, au dala, ori dala ta bestea dala? Ai zein burutasun gaiztoak! Nun ta nogandik jaio zirean Ermoken ta emaztea? Entzutea daukadanez, bata, portuko jausten egoan etxe zar baten jaio zan; bestea laba ondoko, artoz beterik egoten zan gela zikin baten; biak nekezale onen umeak.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Alagalako akiakuleak eta nire gizabidea ondatu gurako asmoak darabillez nire arerioak! Baiña Jaungoikoa dago beti bitartean, ta berak erabagiko dau zer gertauko dan Eladigaz ta nigaz, lurbira onetan igaroteko daukaguzan egunetan.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Ermokeni bere ageri eutsen zer jazoten zan, ta eurak eta aide guztiak asi zirean Eladi billatuten, batzuk andik, besteak emendik; oneek itxasertzera, areek atxik atx ta leku guztietara.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Erriko gizadiak jakin ebanean zer jazoten zan, goiko kalean bizi zirean batzuk esan eben ikusi ebela bakar-bakarrik Bermeorantz joaten.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 -Zer? Ama? Ai neure seme laztana! mosu ta mosu, negar ta negar; ez intzala etorriko iru urtetan, ta zer jazo jak orren arin etorteko? - mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi bere ganeko gonea ta batu Josetxo lengo estalkiaren ganetik; mosu ta mosu, negar ta negar; erantzi eragin neskameari ganeko gonea, ta estaldu Josetxo- eure etxe ondora ekarri au Jaungoikoak, eure aita-amen laguntasunaz gatxontzera - mosu ta mosu, negar ta negar; Txomin be negarrez, otseiña ta neskamea be negarrez; danak negarrez.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Ea berorrek zer deritxon.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Eztakizue zer erantzun eban ganbelu andiak?.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Zapartadan yagi, atorra-iduna lotu, txartesa ertsita, uleak ezkerraz legunduaz, atea zabaldu eutsanean, etsandreak ekarren argiari begiak zabaldu ezinik Zek zakaz? zirautsan.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 - Zek nakarren?.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 - Viñasek buruko astunez, zer esan ezekiala, begiratu eutsan.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Biarko, a! Biarko geuk, senarrak, maisuak eta neuk, emengo barri obeto dakigunok, asto andi orri zer egin bear dakon geuk erabagiko dogu.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Zelangoa da zer ori, don Donato?.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Morroskok, osabampauml;aren izenean, kartagoar agirienai dirua eskatu dautse, baia zer?.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 - Ze ordutakoa da yoate ori?.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Eskerrtxarrik ez geyago; zeuria naz, zeutzako jayo nintzan: nigandik zerr nai dozu, Jauna?.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 ¡Ze ederrto egoten dan zuk, sugatz ongilliak adarrak luzatuta lez, egiten dozun kerizpian!.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Martin Tours'ko Gotzain deunari agerrtu jakon izugarri; baña santuak kurutziagaz jaurrtin eban andik, zirautzola: ¿zetan atorr ona, pizti zikiñ ori? zerr arrtu eztaukok nigan.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ebanjelioak eztiño zeren ganerakoa izan zan euren arteko autua edo esapidea.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 ¿Zer da edo nor da eriotzea?.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Andixe bidetik; zer zuaz egiten?.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Eta ik, ze bide daruak?.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer ba, diru barik ago ala?.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Bai asmau! Zer asmauko yuagu ba?.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer arrayo! gayuazan ostatura bai, ta aparija eskatu ta jan yaiguan, eta gero atara daiskubela urdallian sartu doguna.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Mutillak kapelak erantzi ta euren erdijan jezarri eragin eutsoen esanaz: - Jauna, eztaukazu zetan parkamenik eskatu, geuk dagitzuguz eskarrak etorri zayakuzalako.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 - Zuek ¿zer diñozue? - esaten dabe epaikariyak Astokillo'ri ta Mandokillo'ri begira.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Ia zelan ori, ta ona emen bere zegaitia: - Gizona: kapia ta ostantzeko jantzi sendo berogarriak ¿zetarako ipinten doguz neguan? Gure gorputzeko berua igezi juan eztaiten eguratzera (atmosfera).

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Zer diñostazu? ¿Bakaldunak aginddu dauala nire burubegittalluba austeko? ¿Berberak ez-ete-eban, ba, neri oso-osorik bigurrtuteko epaya jaurrti? Nire lepotik barre egin gura zatoz, oyez.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 -¿Txarragorik? ¿Zer legoke niretzat ori baño txarragorik, ba?.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Baña, ¿zer dantzut? ¿Gixon bakotxak zazpi andra euki legizala? Uriko burubegittallu gustijak apurrtu eragittia baño askozaz txarrago da ori; bai, eguno ba'da.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 !G! Baña, ¿zer burutaldik jo dau bakalduna beingo-beinguan?.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Esan biarrik eztago: txakurrak, erbija ikusi ebeneko, bertanbera itzi Bertolda bake-baketan ta ¡ankok zetarako yuaguz? esanda, bata baño bestia ariñago aldendu ziran erbijaren atzetik alkarren leyan.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotzea aizkide lez arrtu al-izateko ¿zer egin bearr ete-da? Orretarako, eriotzeak nai ta ez kenduko dauskuzan gauzetatik, orain geure biotza azkatu bearr dogu; eriotz-aldian, gura-nai-gura ez, itxi bearrko doguzan gauza orreik, orain, geure aukeraz, itxiko ba'genduz, eri-otzeak gitxi ikaratuko ginddukez.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Gure Jaunak bost neskatil eroai zer erantzun eutsen bai-edo-dakizu: ezteguetxera atea joten joan yakazan; baña beluegi joan ziralako, eztegu-jayetan ez ebazan arrtu.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 - ¿Zer ixango ete da urrengo naibagia? - ittandu eutsen Jule'k bere lagunai.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Agaton. Echagon otsorik; axeririk bez; idi geiztorik bez; echakiñat bada zek ekarri leizkuzan naibagiak.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - Dirubak emen ipiñi ezkero etzenduban zetan egon emen bakarrik gau illunian .

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - ¿Zer jazo yan Dorote, barriro gaztai-saltzalle jarteko? Nik uste nayonan aberatza zuala ire senarra; beñipein, Amerika'tik etorri zan lengusu aberatz bategaz ezkondu intzanala zan entzutia.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 - ¿Zer dok au? esan eban lapur batak; norbaiten berbea entzun yoadala deritxat.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 Zer egin eban Jesukristo'k bere azkenengo iru urtietan?... Jesukristo bera Jaungoikoa ta bere irakaskizunak Jaungoikoarenak dirala siñistu-azoteko, bere alatz arrigarriez gañera, ete dago beste agiririk?.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Albornoz gizajoa ezta abadea ez eskekoa ta, eztauko beste zerik, gaur, Tribunal de Garantias erderaz esaten deutsien zer orretako presidentetasuna baño.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 -¿Zetarako bear dozak papera ta arkatza? - Kontuak atarateko.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 Ta kantau ta gero, badiñost: -¿Zer deritxo, ugazaba?.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 - Ta, Txuri, ¿zer deritxak berbalari (oradore) orreri? - itandu deutso Txitxuk, berbaldi zaratatsua amaitu daneko.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 - !Zer eritxiko deutsat! Berba asko egin daula.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Beguira bada, zetara suzendu biar dozubezan zeuben eguiquera guztiyac.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Nik eztakit ze ordu inguru izango zan jarraitu eban beste olatu batek txalopea ta semea besartetik kendu eustazanean, eztakit zelan oratu neutsan ostera be txalopeari, eztakit zelan egon nintzan goizeko zazpi ta erdietan Getariako potiñ batek artu genduzan arteraño.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 ¡A, ze janaria, ainbeste gizon andirentzat! Lapak eta mangoliñoak egozan ugari, ta besterik ezean, lengo arlotearena esan bearko:.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Neuk be baneukan orrenbeste... ¡Anjelen aginduz!... Eskerrak emotekoa da... Ta ¿zer esan deutsu?.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jaungoikoa'k bere ondasun eta erruki-ateak zabaldu ta edozeiñen eskuetan itxi daroa jaioparrien betiko zoriona ¿Zer, ura baño gauza ugariagorik? ¿Zer, Aitea'ren... jakitea baño gauza errazagorik? ¿Zer, ura ezarri ta ugutzauteko asmoz, itz orrein esatea baño eskuagorik? ¿Zer, ume jaioparriaren bizitza baño gauza aulagorik? Edonork, ba, ta edonun, estualdian, ura ezarriaz batera, ugutzauteko asmoz itzak esanaz, umetxu orren arimea betiko gaizkatu leike, gotzonen lagunkide dala, betiko atsegiñez, Jaungoikoa aintzatzera bialdu leike.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Ta zer irabazi dozu oben egiñaz? Quem ergo fructum habuistis in illis, in quibus nunc erubescitis?- dinosku Paul deunak.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 ¿Zer atera dozu orain lotsatzen zaituen oben orreitatik?.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Eskañi aurretik ziñez yakin bearr da, ba, zer dan eskaintzen dana ta, zelanbait beintzat, eskaintzetik sorrtzen diran bearrkunak.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 ¿Cer izango zan beste bere amodioaren ezaupide andiagoren bat emon baleutse? Eta eguin eban orrec, gaiztoeenac euren senetic atera eta itsuturic leguez ichi beebazan arguiaren indarrez ¿Cer sentidu eta eguin bearco dabee, amodio au sinistu eta ezagutu dabeen semeac eta adisquideac? Beronec bada urten eraguiten deutse euraccanic eta jarten ditu mirarituac eta surtuac, alaco euren barruan eta gogoan darabiltzezala, Jaungoicoac gauza escutu oneec aguertu, edo misterio andi orreec ezanerazo edo sentierazoten deutseezanean.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta ¿Ce urteiera da au Simon aurquitu ebeena? Edo Gobernariaren echeetatic, edo uritic urten zanecoa, eta edocein bietaric izanda bere ez dator ondo escribatzalle arec diñoana, au da, eroanazo eutseela Simoneri curutzea epaiteguitic urten ezquero, berreun eta ogueta amazazpi garren pausuan, eta urico ate Judiciarira eldu baño lenago bosteun eta ogueta zazpi garren pausua baño lenago.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Alberto irakasleak au yakiñik bere ikaskideai esan eutsoen: Zer dalata idi mutua deitzen dautsozue?.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 Baña, ¿celan meditauco dot, cer eguingo dot onetaraco?.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - Ara, Manu, begituik ondo zer diñoan.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 ¡Aiko dakarren arkomentua! ¿Zek imiñi zaituz zeu gero orren...? Eztot esan gura... oba da bakea ta.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 -¿Zetan? Esan arin ¡jun!.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 Geldirik eta ixillik egozan lapurrok, Pepanton Gibelandiren tresnatxuari begira, berbarik ez iñora zirkiñik egin barik, zer esan ez zer egin eztakiela; ta olantxe egongo zirean urrengo goizerartean, Pepanton bera berbaz asi ezpalitz.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Buru-auste nekagarria ta garaitu-ezina izango litzakit zugan Abbadieko iakituna baiño ikusi ezik, nire gogamenak erara ta egoki adierazotea; baiña zugan Abbadieko euskalduna ta euskaldunen aitalena dakustanez gero, eztaukat zeri burua ausi, zeri nekatu ta armindu bere ez.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Zer balio dau, euskaldunak batuteko, Pirineoetako mendi-erreskadeak?.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Zer diñon, Katalin? Iasekoa ori? Ta ganera mutilla? Iasa zer dan bere eztaki orrek; mutilla dana badantzugu.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Gazteagan izan leitekean gauzarik itxusiena, zer da?.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Salerosleak euki legian gauzarik ezaingarriena, zer da?.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Garun onekoa zara-ta, tira!, eskatu zeuk zer gura, otu dakizuna emoteko gertu naiagotzu-ta.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Zer dala-ta ezin emon negizu nik zuri opa dakizunik?.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Ara, ba, ene andrea; zugana zek ekarri nauan jakin erazo bear deutsut.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Zer da esan gura deustazuna?.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Zer daukozu bazkaltzeko onik? - itaundu eutsan Erminik.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Iñoren lapikoetan zek dirakian jakiteko usartu guraz dabillenak, berenak ondo miazkau ditu, antza - erantzun eutsan Markolbek.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Baiña bazkaltzeko zer daukodan jakin artean estu ta artega zakustaz, eta ara esan: basoko lau bedartxu daukodaz egosten lapikotxu onetan, eta gatz barik, atan be.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Poza ta alaitasuna erakusteko, barriz, inguruko baso bi edo iruri su ezarri eutsen eta izan eben bai zegaz asebete euren bizitza baretsu ta gentzatsu garaitirako.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 1. Jaungoikoa beti izan ete da?-2. Nok irazan ditu enparau izakiak? Zer esan nai dau irazan itzak? 3. Zeinbatzuk egun edo ekiñalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k zeru-lurrak? -4. Zer egin eban Jaungoikoa'k lenengo egunean? 5. Zer bigarren egunean? 6. Zer irugarren egunean? 7. Zer egin eban Jaungoikoa'k laugarren egunean? 8. Zer egin eban Jaungoikoa'k boskarren egunean? 9. Zer egin eban Jaungoikoa'k seigarren egunean? -10. Zerbait egin ete eban Jaungoikoa'k saspigarren egunean? Egunok gureak lako egunak ete dira?.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Ta aitak, belar ostean azka, erantzun eutsan: -¿Zer egingo ete-yonat nik?.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 -¿Zer? - yardetsi eutsan amordeak.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Bearrbada zure gurasoak, seme-alabak, anai-arrebak, edo... beinzat lagunak, gau ta egun, olerrkariak esan zuan bezela, negarrez eta oyuka diotenak:
Intziria dot-Neure lana,
Sua jana-Sua edana:
Zerr janik ez-Garra ezpada
.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 I.¿Zer da Jaungoicua?.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 I.¿Zer da Trinidade chit santua?.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I.¿Zer da Sacramentu bautismocua?.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I.¿Zer da pecatu originala?.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 I.¿Zer da Sacramentu Confirmaziñocua?.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 I.¿Zer da Sacramentu penitenziyacua?.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 I.¿Zer da pecatu mortala?.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Zer da contriziñozco damua?.

141. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0016 I.¿Zer da atriziñozco damua?.

142. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Zer da propositua?.

143. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Zer da confesiñua?.

144. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 I.¿Zetaraco da penitenziya cumplietia?.

145. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Zer ba, ¿ez ete da aguertu biar, pecatu-laguna ezautuerazo baric, esan ezin leiquian pecatua? -1.ampdeg; Norberen erru ariña, edo lendic esan da daucagun astuna azaldutiarren ezin leique iñoren erru astuna aguertu on ugarijen bat norberari ezpajatorco, esateraco, baque guztiz andija.

146. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Eztakit ondo zer asmetan neuntson.

147. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cer esan gura dau Jesusen icen onec?.

148. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cetati salbadu guinduzan?.

149. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cer esan gura dau Cristoc?.

150. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cegaz ungidua izan zan?.

151. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Comuniñoco Sacramentu gustiz Santuan cer artuten dogu?.

152. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Eta cetaraco da Comuniñoco Sacramentua?.

153. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Cetaraco da Oleaciñoco Sacramentua?.

154. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Cetaraco da Ordenaco Sacramentua?.

155. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0040 I. Cetaco da Escontzaco Sacramentua?.

156. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 I. Cetan dago Encarnaciñoco misterioa?.

157. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 I. Cer eguin eban Espiritu Santuac?.

158. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0062 I. Eta seiñac emoten ezpaditu bici danaren señaleac, cer eguin?.

159. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Eta koltxoe gose aren ganean, bere antzeko oazala; eneutson igerri ze koloretakua.

160. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Egunero egiten ebazan maltzurkeriak azalduteak, luze yoko leuke ta, bat atarako dot zorrotza ta barreikaria, ze gizon argia zan erakusteko.

161. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Amorratuta egoan, zer egingo ote eban, eta gogoak emon eutson, erri osoa batutea biamonerako, buldea zabalduteko.

162. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Izkera, estuntzak apurtuteko giltza bada, elia basterrtu-eta lotubago egitten dan erri onetzaz zer esango zeunke Olerkari orrek? Lo zagoze eta oñen aspiko arru ori ezin dakuzube.

163. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Bijaramon-goxan, be, ixarrtu ezkero, gogoratu-egixu gogorapena edo otoi-gaya ta otoi-egin baño len, uste-egixu zerbait Jaungoikuaren betaurrian zarala, ta esazu: ¿Nor naz ni? - ¿Zer egitten nua? - ¿Noren aurrian nago? - ¿Eta zegattik?.

164. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Egi au ikuskarrija da, edonok dakijala: ez dau zertan inddartu siñeskintzeaz: egunoro ikusi oi dan egija da.

165. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze lotsarija! Agerrtuko dira eurak neure lagunaen aurrian, nortzuk esten neben donia legez: neure gurasuen aurrian, nortzuk uste eben nintzala obenge edo iñosentea; neure autorrle edo Kompesore'aren aurrian... ¡ixildu neutsezan neure obenak! ¡Au, bai ixango dala lotsea!.

166. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¡Ze poz ta atsegiña ixango dot dauntzubodanian: Erdu neure Attearen onetsija, arrtzen gertuta daukazun bakala.

167. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Baña, ¡ze bildurr ilgarrija ixango dot dantzubodanian: Zorigaiztua, alde-zakidaz betiko subara! ¡Neure Jaungoikua: ¿zein ixango ete da nire epaya? Eta ¿ez dot ardurarik, neure zoruna lorrtzeko?.

168. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Bestelan, bai, esan biarr dogula: ¿zer esango daust Jaungoikuak, azkengo egunan?.

169. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 ¡Ze onasun, neurri bakua!.

170. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Parkakunde edo azkapena geure aldez, eskatzen dautso Beraren Atteari, eztakigulako zer egitten dogun.

171. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 ¡Ze errukipena! ¡Ze mattetasuna!.

172. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Itxusia. Zerr dala ta?.

173. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Zuk ez dakizu, urrean, politikeak zer esan gura daben.

174. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 - Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

175. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarijak zer ikasi eta zer ikusi badauke idazlari onen ingijetan.

176. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Gedin ori kendu arren, alkarren jarrai iñoezan abots orreik itz bi zirala ondo ekien, eta atal bakoitzaren ezauera osoz itz-egiten ebelako, lenengo atal ori, berez eta zer egiten eben jakiteko buru-auste barik, euskerak eskatzen eban amayerea emon eutsela dirudi.

177. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Zetan esan bez, ikurra baño abotsa lenago da; baña ikurren bidez abotsen alkarr jote ori argiroago ager dadin, arau ori atzekoz-aurre ipiñi dot.

178. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 ¡Zer egingo dogu, ba!.

179. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lekaide-lekaimetxe askotxu dira Paris'en; eta lekaide-lekaimion artian ez gitxi euzkotarr-euzkeldun Eztakit zer zala-ta jun nintzan Iñaki deunaren egunian lekaimetxe batera eta aorr nundik diñosten: Gaurr arratsaldian euzkeraz dabeskegu.

180. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Zer ete-zan abestuten ebena?.

181. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 ¿Zer gura dozu, andera on orrek? ittandu neutsan euzkera bigunan.

182. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Neuk eztakit parantzesik; eta jakin eta be, eztakit zer jazoten yatan, baña neure obenak parantzez esango ba'neuz, eztodazala ondo esan uste ixango neuke....

183. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Ta Elu abixenan dakusgun aurreko e ori bere ikurran, ¿zer-ete da?.

184. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Elu bere bigarren atal lu aldetik ¿zer da?.

185. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zelan ez, mutil? ¿Eztok ezer entzuten ala? ¿Eta zer egin zaratatsu orreri dagozan lekutik alde eragitteko?.

186. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zer egin? - bixi-bixi eginda darantzutso Paul Deunak- ¡I az kaikua Kepa! Euk gura ba'dok gura ba, txakurrak aurretik daruen erbija baxen azkarr dozak ereslari gusti orreik aretotik ataz, bakaulkijan jesarritta daguana aurrenengo dala.

187. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Botaziño edo auteskundeak zer izaten dira askotan, zoritxarrez? Erriko agintari eta zaintzalle onen onenenak billatu ta aututzea? Bai zera! Ori izan bearr leukie baña ¿ez ete gagoz ortik egunian egunian urrunago?.

188. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 -¿Zer-ete da, ene irakurrlia, zeure buru-gañian dakutzun oyal zabal oztin ixarrez josija? Ortze edo zeruba deritxogu: beragan dau gexuak atsedena, nekatsubak atsegiña, txiruak itxaropena ta gaiztuak epallia.

189. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Euzkotarrok zer egin biarrko geuken... txorijak eta uñak erakusten dauskube.

190. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Eta bere orri txikitxubetan bai-dago zer irakurrija, batta zer ikasija be.

191. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Echeratu zanian, esan eutsan nagosijari zer icusi eban.

192. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Biurtu zan echera zer etezan pentsaten, eta esan eutsan aita nagosijari jazo zana.

193. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 2.en Indartu: ¿Ze gauza oberic gure arima macalac indartu ta sendotzeco, grazija edo laguntasun guztijen iturrira eldu, ta bertaco ur sendagarrijac ao-betian edatia baño?.

194. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Eta eztago zetan arritu; bada janari osasuntsu ta garbijac, odol osasuntsu ta garbija sortuten badau; janari garbi, santu, Jaungoicotasun guztija dacarren onec bere, berez gure arimac garbitu, santutu ta aleiquianez Jaungoicotuta ichico ditu.

195. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gizartekeriari jakintza usaindun oñarria ipinteko ¿ze gauza barri asmau ete-eban Marx'ek?.

196. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Eta balio oneik ¿zer dira?.

197. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gauzea berenez zetarako egiña dan eta aretarakoxe daukan egokitasuna: esaterako, soñekoak gorputza estaldu ta janzteko daukan berezko egokitasuna, valor en uso orixe da; baña soñeko orren jabeak, bere gorputza janzteko erabilli barik, bearragoa dauan beste gauza baten ordez trukau nai saldu be egin leike, eta soñekoak onetarako daukan balioari valor en cambio deritxoe.

198. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 ¿Zer diñoen ba ete dakie?.

199. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Garatzaren irabaziak geitzen diran neurrian, domuaren tokamena andiagoa izan oi da; baña irabazpenen geitze ori ¿zek ekarri dau?.

200. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Garatzaren irabazietan langilleak euren tokamena eukite onetaz ¿zer ete-diño Aita Santuak?.

201. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gai onetzaz ¿zer diñosku Eleizeak?.

202. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¿Zer dau, baña, agura deunak? Ittun eta gogattuta dagola dirudi....

203. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¿Zer dantzube, baña, aren belarrijak?.

204. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Oroituaz) A, ta gañera Mendaro'ko gertaera gogoratuko zayo ta ja, ja...! a zer algarak egingo ditun! Neroni ere gogoratu utsez lertzeko zoriyan jartzen naiz... Gertaera ori benetan parregarri da gero... Tomax bultzian edo trenean Bilbao'ra zijoan batean bere aldamenean andaluz bat omen zuan.

205. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

206. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 (Besoa erakutsiaz) onenbestekua bai, a zer keak aterako dizkion Tomax'ek! Aurrerantzean etzayo aztuko ez gaurko egunez bere emaztetxoaren urte-betetzeaz gañera ezkontza-urteurrena dala... (Pozez zoratu bearrean) Laxter, laxter... eskalletan sartu ta oi ez bezelako usai gozoa nabaitzean o...! arrituta etorriko da... a zer poza ekarriko duen!.

207. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 MARITXO - Zer gero, Madalen, zaputzetan ala?.

208. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

209. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 ¿Zerr uste dezu? ¿Zure trrapu zarr oien bearr naizela?.

210. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

211. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 ¿Zerr dakarrtzu?.

212. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - ¿Eee...? ¡Zera berriz...! Ez da urre-galoiak balira ere ¿Zerr pentsatzen dezu zuk, trrapu zarr oekatik bost erreal eskatzeko? Ez, ez.

213. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Arrpegira botaz) Oton, eta nai baden komodan sarrtu itzan. ¡Zerr da berriz jende au...!.

214. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - ¿Komodan? Ara berriz... Zuk ere obe zenduke komoda orrtatik edukazio pixka bat atera jende-arrtera ekarrtzeko... ¡Baña trrapu-biltzalle bati zerr edukazio eskatuko diogu...!.

215. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Zertako bals-polkak
gazte menditarren artian?
Erdaldetik datoz
oitura garbiyen kaltian.
Ez, ez,
emen ez dira jayo!
Euskeldunak euskel-dantzak ditu nayago!
.

216. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Une onetantxe asieran antzeslaria atera dan gela aldean zalaparta-aundika gizaseme abots zakarrez itz abek entzun bitez) Zer da au...?Uf...!! Zer ke ta zer usai arraye dira abek ... (Estulka ta zalapartaka jarraitu).

217. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0007 (Oso larritua) E...? Ene... Tomax da... bañan zer gertatu ote da sukaldean...? (Gogoratuaz) A...! Krema erreko zan!! Ederra egin diat!!.

218. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ELIAN, - ¿Zertara (2) oa, Txili, buru-gogor ori?.

219. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ZATIKAK, - ¿Zer ari zerate garraisika?.

220. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 LAITZ, - ¿Zer dezute, emakumeak?.

221. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 IJITOA: Aizu...¿emen al da ze ori?.

222. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ¿Zer esan nai dezu?.

223. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 IJITOA: Egiten diran zereko ze oiena emen al dan.

224. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: ¿Baña zer diozu, gizona? ¿Beste baten erretratoa nola emango dizut ba?.

225. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 IJITOA: ¿Zer ajola dio? Bat aukeratzera noa.

226. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: (Luis ta Lino'ri) ¿Zer derizkiotzute? ¿Ondo egin al det nere papera?.

227. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 Baña biar ipiñiko det periodiku guzietan, zu zer zeran... ¡A zer erretratistea auxe...!.

228. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Aoa ichita jarri ta aoa zabalik atera... ¡A zer erretratistea, auxe...! (Bijoa).

229. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¡Zer deabru zan ori! Gaur egun ona diagu beintzat, arraiok ez padu... Bateonbati burua ausi ez diotanean e....

230. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer nai dezu?.

231. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer? ¿Neri burla egitera etorri al zerate onuntz? Ikusiko degu ba.

232. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: ¡Au dek istillua! (Dardarizo sartu bedi) ¿Ta zuk zer nai dezu emen?.

233. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: (Konkorra, Moskorra ta Ichua sartzen ikustean) ¿Ta zuek zertara zatozte berriz?.

234. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE. ¡Zer kuadrilla ta zer deabru!.

235. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ¡Zer eche arrayo da au!.

236. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: ¿Gero zer dator?.

237. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 SINFO.: ¿Zer bada?.

238. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Eta ori, ¿zerengatika da?.

239. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Indarra zer dan ez dakizu.

240. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Baña, On Lesmes, ¿zer gertatu zaizu?.

241. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 MAIX.: Baña, zer gertatu da?.

242. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 KAXKO,: Zer gertatuko zan... zan... zan... zan....

243. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 KAXKO.: Zer izan bear zun arrokan... kan... kan... kan... kan....

244. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 MAIX.: (Kaskogatik) Onek zer daki?.

245. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Zer?.

246. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: ¿Zer da?.

247. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KAXKO.: ¿Zer erretzen da? Sua nunda?.

248. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Ai nere ollandaren errukaria! Baña emakumea ¿zeri begira egon zera?.

249. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aun. - (zalapartaz jaurtiaz) Zer da au?.

250. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Zer arraio!.

251. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Zer? Matusalen bizar-zuriren semea.

252. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 J.-Ig. - Zuri aztu egin zaizu zer dan 28 urtean elkarrekin bizi izatea.

253. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - (Orduan ta karraxi larriagoak ateriaz) Jesus milla bider! Zer egin bear ote dit or barruan? Nere diruak! Nere kutxako jantzi ederrak! galak! (bat-batean) Ez da ba ortik irtengo.

254. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Aun. - (albatan, arnasa-estutuka eldurik) Zeer daa? Zer? Oiu....

255. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - Ta zer?.

256. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Ixidor. - (Arrituta) Zer da.

257. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Gizona, ¿zer esaten dezu? ¿kartaz obeto esango ziozula itzez baño?.

258. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. ¿Zer? ¿Nik Donostia'n itzegin eta Azpeiti'n entzun? ¿Uste aldu nik kañonazoka edo turmoyaren antzera itzegiten dedala, emendik Azpeiti'ra entzuteko? Ez da turmoyak bezela itzegingo banu ere... an ez da entzuten Donostia'n egiten dan turmoi soñurik.

259. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Zer? ¿Utsean itzegin nai aldezu bada?.

260. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Eman egin biarko diot peseta eta ikusiko degu zer izkera-modu dan zorioneko tilifono edo istrumentu ori.

261. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 AZP. ¿Zer da?.

262. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

263. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 NAG. Ez dizut aditzen zer esaten dezun.

264. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Baña zer zulo arrayo? Nik ez det emen zulorik ikusten... ¿Nun dago ordea zulo ori?.

265. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¡Zer tarifa ta tarifa ondo! (aserre).

266. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - (Emen da bera). Kaxo, Atraka. Zer degu?.

267. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ik zer dakik?.

268. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Ja! ja! A zer ikara! Ori bai dijuala toli ta toli, talto ta talto.

269. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Ja! ja!... Eta orain, zer egingo det nik baso onekin?... Alperrik galtzia baño, alperrik edatia obe dala esan oi da, ta... edan egin bearko.

270. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Lenguan ere, zer ordutan ziñaten Xuexteko kalan?.

271. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

272. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¡Barrena parrez eta arpegi azarria jarri biar! ¡Zer esanen gatik!.

273. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 (Erekiko du) ¿Zeñena ote da? Mateo Goibeltz ¡A! ¡Nere lagunarena! ¿Zer ote du?.

274. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 Guazen... Zu gaste. ¿Zer izen dezu?.

275. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0016 JULIANCHO - Nik Juliancho.
BRAULIO - ¿Juliancho?
JULIANCHO - (¡Ai ama! ¡zer esan det!)
BRAULIO - Nola etzian Mateo-k ezer esaten.

276. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Ua azkar, ia zer egiten duben, bañan ez akiyokala esan On Braulio-ri zein dan.

277. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 CHOMIN - (Braulio-n gelan sartuaz). ¿Zer bada?

278. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!... ua... ua...
NIKASIO - ¿Zer du jauna?
BRAULIO - Ua... ua azkar laguntzera.

279. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 ALKATIA - Zaude ixilik lotsagabia ¿Zertara joan zera zu Eliza-ra? ¿Zertara zatoz orain onera?.

280. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Oribera jakin nai det. Zertara ekarri gaituben orrek.

281. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

282. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - (¿Onen semia Mateo-n abeslariya? ¿Zein daba bestia?)
ALKATIA - Zer diyozu gauz aberi?
BRAULIO - Itz bat ez detala ulertzen.

283. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Zuk jakingo dezu
BRAULIO - Zer jakin biar det nik.

284. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Badakizu ori zer dan... gaztien gauzak... chorakeriyak... bañan nik gogor artu ditut... an biali det neska izebaren echera... ta mutilla esagutu izan banuben arrunt juango zan emendik.

285. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Zer egin bear det nik, bere zoriona besterik! ¡Eta ain ona da ta!.

286. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¿Mañu aztiaz zer egin ote du?.

287. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: ¡Jaunari orrela nai dakiola! - Ta zer diozu zure ibilketaz? ¿Nola joan zaizu ego aldean?.

288. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: ¿Zergatik?
Larrain: ¿Zer pozgarrigo aita batentzat, bere alaba zu bezelako gizon bati emaztetzat ematea baño? (...).

289. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: ¿Eta zer? Zuk ez dezu eman.

290. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 ¿Zer da? ¿Negarrez?... ¿Gaizki al zaude?.

291. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: (Ikaratua) ¿Zer dezu, nere billoba maitea?.

292. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Banekien zer gertatuko zan, eta orrengatik joan naiz lenago bi gezurr-geznari edo mandatariakin Larrain jaunarengana, ta bere aurrean azaldu degu egia, dana dan bezela aitorrtuaz.

293. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: ¿Eta Larrain'go jaunak zer esan du?.

294. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: Eta zu, Mañu: ¿zer burutasunek eman dizu agerrpen au egiteko?.

295. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Ibon: (Alderatuaz) ¿Zer dezute? ¿Zer dezu, Garbiñe?.

296. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Zer esan ote dio Apaiz jaunak!....

297. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: ¡Zer diozu!... ¡Kalipornia'ra! Aitaren ta Semiaren...! ¡alajaña! ¿Ze uste dute oyek? ¿Ara juan da beriala aberastuko dirala?... ¡Ai, ai, ai!... Amaika kirten bost pare t'erdi.

298. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai; ta nik ez dakit zer egingo duten euzkotarrak emendik urte batzuetara: bada gaztedi guzia irtetzen aida mendi-tartetik, baserritik, bai uri aldera ta bai atserrietara.

299. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: Bai zera! Gizon petral ta arrosko batek zer ekarri bear digu?... berri onik ez.

300. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: ¿Zer degu?.

301. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (Sutik eta alai) ¡Kaixo Gorgonio! ¿Zer degu?.

302. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: ¿Zer nai dezu?.

303. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: Ta ¿besterik zer? (beregain) Gero etorriko da zaparradea.

304. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ez ba... Nik esan diot betiko bezela: ¿Zer degu Gorgonio? eguraldi ederra baserri alderako!; ta berak, bai motel-motel esan da aurrera zijoan.

305. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Orduan esan diot, itzerenbat ateratziarren; ¿Ze berri degu kale aldian?; ta murrizki, ez det berriketarako gogorik esan da juan da.

306. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 XABIER: Ta ¿zer deizkio?.

307. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 PATXI: Beriala... (atea irikitzean) ¿Zer degu?.

308. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 PATXI: ¿Zer nai du; jauna?.

309. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - (Bartoloma'ri) Ta, zer derizkiozu Bartoloma? Kaletar zerate!.

310. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Zer ba...?
Barto. - Baseritarra... kalean ere baserritar.

311. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Zer egingo degu, ba....

312. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Ikusi arte...? Zer da ori?.

313. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Zer da?.

314. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Gogorik ez dezula?... Zer dezu, gizon?... Zuk zedozer darabilkizu buruan.

315. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Baña, Bartoloma, zer da zure goibeltasun ori?.

316. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Zer buruauste dira zureok?... Etzazula, gizon, pentsamentu illunetan bururik galdu... utzi itzazu alde batera pentsamentu txar guziak!.

317. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Zer dezu orduan?.

318. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Kaleak?... Zer dala-ta kaleak?....

319. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 ANTONI: ¿Astu alzayo bedorri dala izen ortakua!
MANU: ¿Zer nai den bada? Iñoren esanera ez den erreza gaurko egunian fiyatzen.

320. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: ¿Zer bada?.

321. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 JOSE: ¿Zerena?.

322. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: ¿Nik ez det jakiñ bear zer aizek ekarri zaituen onera?.

323. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: ¿Zer egin otedu gure Josek? an egongo da esheomo bat bezela.

324. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: ¿Bañan zer?.

325. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: Deitu zaiogun, eta esango diyogu gure asmua zerdan.

326. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: (Bildurrez) ¿Zer egin bear dit neri?.

327. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: ¿Zertara dator? (Bildurrez) ¿Egiyetan al dabill? astu zitzayola uste nuben.

328. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 SEBASTIAN: ¿Zer gertatzen da emen Manu, orren presaka deitzeko?.

329. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 Manu: ¿Zer saltza dabilkizu eztai bazkariyakin? Zu zerala meriyo iduki degu mutill gizagajo au kartzelan.

330. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 SEBASTIAN: ¿Zer?.

331. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MIKELA: ¿Sebastián: zer aizek ekarri zaitu gaur onera?.

332. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Zer da?.

333. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 ON BRAULIO - Zer diozu?.

334. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Geroagoko oien aurretik zer izan diran ez dakigu; bañan, ondorengoak lanik egin bear izan ez dutela, bai.

335. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Jarri zazu bear dezun aña diru... Ez izan kupirik... Zerekin erantzuna badago.

336. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 O. ROM. - Baña... zer da aldaketa au? Zer gertatu da emen?.

337. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 +30. G. Sinismena zer da? E. Ikusi ezteguna, Jaungoikoak agertu digulako egitzat eukitzea da sinismena.

338. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 38. G. Eta uts-eziña izatea zer da?.

339. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *220. G. Zer eskatzen degu santifikatua izan bedi zure izena esatean? E. Jaungoikoaren izena ezagutua ta goratua izan dedilla, eskatzen degu santifikatua izan bedi zure izena esaten.

340. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *221. G. Zer eskatzen degu betor gugana zure erreinua esatean.

341. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *222. G. Zer eskatzen degu, egin dedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean? E. Zorionekoak zeruan egiten duten bezela, guk ere emen bean Jaungoikoak nai duana egin dezagula, eskatzen degu, egin bedi zure borondatea zeruan bezela lurrean ere esatean.

342. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *223. G. Zer eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean? E. Gorputzarentzat berari dagokion janaria ta animarentzat grazia ta Sakramentuak eman dizazkigula, eskatzen degu, emaiguzu gaur gure eguneroko ogia esatean.

343. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *224. G. Zer eskatzen degu, barka zazkiguzu gure zorrak guk geren zordunai barkatzen diegun bezela esatean? E. Samindu gaiztuztenai edo gaizkiren bat egin digutenai guk barkatzen diegun bezela.

344. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 485. G. Eta zer bear da Sakramentu au ondo artzeko? E. Sakramentu au artzean oben astuna egingo ez bada, bearrezkoa da ezkongaiak Jaungoikoaren grazian izatea.

345. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 486. G. Eta oben astunean dagonak zer egin bear du Sakramentu au bear bezela artzeko? E. Oben astunean dagonak Ezkontza bear bezela artzeko, aitorketa on baten bitartez Jaungoikoaren grazian jarri bear du.

346. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

347. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Lugintza ta bere aberasgai alde naikoa entzun eta ikusi dezute: orain, Gipuzko ta Bizkai olkintz-tokietara eldu baño lenago, nundik eta zer bidez olkintza datorkigun adiraziko dizuet.

348. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 ¿zergatik ez, ori ikusteko alegindu? eta uste bezela sortu ezkero ¿zer dala ta geiago ez egin erazi?.

349. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Lagunakin, zikorkeriz edo uskeri baten bidez azarretzen dala ta, aiek beren mendeko erosleak saltzalleari aldentzen dizkiote... ta ¿zer? ¡Utsa! Saltzallea izen on da dirurik gabe gelditzen dala!.

350. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Zer da Peregrinatio ad loca sancta?.

351. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Gertaera au irakurtzen zutenian, zer oroigarri ederra eta maitagarria an ziran zorioneko aientzat.

352. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 ¡Ay ze poza!
Guk biotza
Daukagu lertu nairik
Gure Ama
Txit laztana
Zerala Zu jakiñik
.353. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Ezaguturik zertan dagon ordaindutze au, ikusi dezagun zerr egin bearr degun Jesus'i lan onetan laguntzeko; au da, orrdaintza onen egikera edo egipidea.

354. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Zerr deritzazu zutaz azturik bizi diradenen biotz-gogorrtasunaz?.

355. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Baña ¡ay! zerrtan nabil ni besteren utsak edo txarrkeriak ekusten?.

356. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez dakit zerr egin nezakean onen laburr eta gaiztoa zurekin nazala oroitzeak ematen didan nekepetik nere burua ateratzeagatik.

357. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Zer guertatzen ote da
Belengo erriyan
Soñu ta dantzan dabiltz
Gabaren erdiyan
Ta aruntz, onuntz lasterca
Artzayac mendiyan
Alcar billatzen dira
Aleguiñ guztiyan
.

358. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

359. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 ¡Zer gozatasuna sartuco zan orduban bere buruba añ estu icusi zuan zaldunaren animan!.

360. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Zer ichuratacoa dan esatera igaro baño len, esango degu bere echaquintza dala romanica deitzen dana iru otoigobe edo nave dituana, bobedaz estaliya, eta beste ainbeste nicho, leyo batzuec argui eguiten diyetela: sendo ta andiyentsuba bere ingurune guziyetan dalaric, bere singletasun ta menaldizaz, adirazten du Ebangeliyo santubari dagoquiyon anditasun ta gozotasun guziz egoquiya, bacoitza beregan bilduric, gogartatu ta meditatzeco.

361. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zer al da Meza Doneá?.

362. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Zer eskeintzen da Mezan? Mezan Jesukristoren gorputza eta odola ogi-ardoaren irudi edo antz-pean eskeintzen da.

363. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Ta Jauna gutzaz errukitzera mugitzeko zer egokiagorik guregatik gurutzean il zan Jesukristo gure Jauna, Jainko-gizona eskeintzea baño?.

364. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Zer itzuliko diot Jaunari eman didan guztiaren ordez?.

365. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 ¡Zorioneco Santuba! ¿Zer maitetasun eman nitzayeque eguizco paquea zertan dagoan eztaquiyen mundu baten guezurrezco aundiquerai?.

366. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Kredoa edo Apostoluen agiria zer da? (...).

367. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Zer dira aldarean dauden irudiak? Jesukristo gure Jaunaren, Andre Mariaren, eta zeruetan dauden Doneen antz batzuek dira aldarean dauden irudiak.

368. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago ostian Mezerdiko itzak esan ezkero? Jesukristoren gorputza, bere odol, anima, Jaungoikotasun ta guzti dago Osti Donean, Mezerdiko itzak esanezkero.

369. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago kalizan, Mezerdiko itzak esan baño len? Ardo pixka bat ur-tanto batzuekin dago kalizan Mezerdiko itzak esan baño len.

370. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0216 Zer dago kalizan, Mezerdiko itzak esan ezkero? Jesukristoren odola, bere gorputz, anima, Jaungoikotasun ta guzti dago kalizan, Mezerdiko itzak esanezkero.

371. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Zerua zer da? Jaungoikoa ikusiaz ta maitatuaz, beti-betiko atsegiñetan, batere gaitzikan gabe zoriondunak bizi diran tokia da zerua.

372. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Zer esan nai du Betiko bizitzak? Emengo bizitza onen ondoren, bein ere bukatuko ez dan bizitza, izango degula, esan nai du betiko bizitzak.

373. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Inpernura ez joateko ta zerua iristeko zer egin bear degu? Inpernura ez joateko ta zerua iristeko Jaungoikoaren Legeko aginduak gorde bear ditugu.

374. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zer esan nai du Santuen alkartasunak? Eliza deritzan Batzar onen goi ondasunak, batzarkide guztien artean banatzen dirala, esan nai du Santuen alkartasunak.

375. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡O! ¿Zer da au? ¡Zoritxarra!
Gaba baño len zearo
¡ai! ximelduba....
¡Edertasuna! ¿Nun zera?
Txautu dezu betiko ne
biotz sutsuba
.

376. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

377. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

378. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

379. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Zer jendiaren diferenziya
zegona lengo jayian,
estropada-ri begira, konchan,
gazteluban ta kayian;
kanpotik ere iñor guchita,
ontziyak eskax playian,
odoi illunak, ziruritela,
festa ukatu nayian!
.

380. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Orrela gorde biar aldegu,
Luis Karril-en oroitza!
¿Zer esango luke obitik
oraiñ alchako balitza?
¿Ezda orrela ondatu biar
gallanez daukan egintza,
eta Donostiyari ekarri ziyon
kosta kantauriko giltza!
.

381. 1900-1939 gipuzkera poesia e. gorostidi 0264 Ipiñi naute, ama maitea,
guztizko trantze estuban
zaitudalako nik eskudatu
merezi dezun moduban.
¡Ama uzteko alde batera
zertako gera munduban!
Ballera ontako sufrimentubak
jarriko gaitu Zeruban!

382. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

383. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Ama onak bazeukan
pena bere diña,
zer egiñ biar zuben
somatu ezina!
.

384. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Berriro entzutenda
negar aurrarena,
estututzen zuena
amaren barrena,
zeñek diyo batetan
lajarik diena
beren sendakiñentzat,
ustian zubena...
- ¡Zer kalderiñ eta zer
danboliñ kirtena!
guziyak baño len da
nere zoramena
.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 ¡A zer gizendua!.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Txerpolarien jauzka ta irabioak, alde-alde, beti bat zirala-ta, ez zioten zer arritu aundirik ematen gazteari.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Badira amaika euskaldun euren mintzo ederra aztu dutenak, edo ez dakitenak, eta ez-jakite orretan atsegintzen direnak; eta ¿atsegin orretatik ergelaren ezpaiñetako adurr-jariora, zerr tarrte dago, irakurrlea?.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ze il eta ze egunean gertatu zan jakiterik ez dago; baña esan genezake udan gertatuko zala.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Etxekoai esan zien ze gertatu zitzayon, gerogo gaztigatu zien Oñateko aginbidedanai.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Zezenaren ondoratzean esan zion mutilchoari: -- Jarri zazu zure belarria onen belarriaren ondoan eta aittuko dezu zer soñua daukan bere barruan.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurei berriz, ain maite duten errdel-itz batek zerr esan nai duan itandu, ta zerr erantzun ere ez dakite: ta beste errdel-itz erraz-erraz baten itxorrkuna eskatu ta agoa zabalik geratu oi dira.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Zer izango ote litzeke euskerazko albistaria izan ezkero?.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Ondo arkitzen zan garayan, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyon, bañan berari gertatu zitzayonian ala izatia, oroitu zitzayon zer itsuskeri aundiya egiñ oi zuben.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Gaba igaro zuben Luisachok al zuben bezela; eguna argitziakin bat, topo egiñ zuben baserriko echekoandriarekiñ, zeñak galdetu ziyon, ia zer zebillen garai artan eta inguru ayetan.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Zer da Erri-Ertia?....

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Ikus dezagun, bada, zer dan ertia.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Ludian zer oro ba da edertzale arria, zuaitza, aberea nola ez bide litzake gizona?....

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 ala lañoaren antzo ta arabera sortu ertiera, ta ertiera orren arauz sortutako erti lanak: orra erri-ertia zer.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - ¿Zerr gabiltza, attona? - Ementxe gizona, pipa pixteko poxpolo petrral batzuen billa.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0040 - I Olentzero, txakurrak eguzkitara joatean aurrenengo lana ¿zer egiten dik? - Zaunka.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - ¿Zerr nai dezu, ume?.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 - ¿Zerrtan daramayo moskorrak txoroari?.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0160 - ¡Au ez da buru-bidea...! Ez dakit nik zerr oial eta zerr soñeko saltzen dituzten gaurrko egunean.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0160 - ¿Zerr dezu, Mikela? - ¿Zerr? Zera... Joan dan astean alkondara berri bat erosi nion mutillari.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Elkar ezin-adituzkoen artean nola eragin eta erabaki legeak? ¿nola bildu legarrak? ¿nola jakiñ nork zer dion edo dagion, itzalpean, garaitzalearen kontra?.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ixilik eta pozik zeuden denak, Olano'k zerr zion aditzen, ta askotan txalo beroz estaltzen zizkioten bere itzak.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ona zerr zion Revista de Madriden idazten zituan Crónica aietako batean: Jamás hemos oído una peroración que más efecto haya causado ni producido mayor entusiasmo.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zerr, itzaldi bat ondo egin zualako seme ospetsuen arrtean jarriko degu Olano'ren izena?.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Gray'k zerr egin zuan Inglaterra'n eta Inglaterra'tik urruti bere izena ezagutu erazteko?.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¡Zer zori onekua naizen! Ondorengo zortzi egunetan, etzuben Luchi gaixuak lorik ere egiten bere jostun izan naiko intziriyarekin; lotarako ustean oyeratzen zanean, isten zituen begiyak lo egin naizrik, bañan bere betiko pozezko ametsak zabal arazitzen zizkan, jostorratz eta ari chirrika irudiz ikustearekin.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¿Au guztiya zerk eragiñ arazten ziyon? Barrungo erapeko nagusi, edo itz batean esateko...... biyotzak.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer biyotz oneko damacho manchua! ¿Nola etzuten bada maiteko bere gurasuak umilltasun eta ontasunez besterik ez bezelakua bazan? Egun sentiyan choriyak pipirripika asten ziran garayan esnaturik, jeikitzen zan, aurreko egunetan bezela bere eginkisun naikidatsuetan guraso maitiai laguntzeko.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¡Zer zorionekua naizen!.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Eguzkiyak bere iraultza egin zuben garayan, bere egun guztiko lanak buka ondoren nekearen aztuntasunakin elbartua bazegokien bezela, sartu zan echian Anton, eta aizkora bere lekuan usteko betarik gabe, galdetu ziyen zer berri zeramakiten Donostiyatik.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Zer zorionekua naizen!.

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Zer degu, Joxe?.

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Zertan? Lenian bertan.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Zer esan diozu?.

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Eta zuk zer esan diozu orduan?.

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer esango ote du Txapelandik ori jakitean?.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer ba?.

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer zeramak ba?.

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Gatza zer dan bazekiat, baña gatz orina, ¡um!... usai txarra artzen zeoat.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Zer dek?.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - ¿Zer lezio?.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - ¿Zer?.

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer degu, Anton?.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer du ba?.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Zer naizu ba?.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Badakik orrela dabillenengatik gure errian zer esaten dan?.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿zer egingo zenduke?.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Zer lege?.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Eta zer?.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - ¿Eta zer?.

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - ¿Eta zer egingo zenikio automobillai?.

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - ¿Zer ba?.

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Beida euskaldun gaztek ze ikurritz jarriko nitueken zeon t'Euskalerriñ ikurri orretan jan, lo, laneeri ekiñ alai ta jarrai.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - ¿Zertan ibilli zera echea lagata orrenbeste denporan?- itandu zion garrazkiro.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @-¿Zer bada, ez aldigute pakerik opaldu nai? ¿Ainbesteraño mindu ditu gure aker jaunaren almenak?.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Ez degu denporik galdu bear; egin zazu lotarazteko mijurua ta nastuzazu eztiyakin; badakizu orretzaz gañera zer egin bear dezun, nere biotzeko gutiziak gutiperatu nai badituzu.

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 -¿Zu aldenduta guk zer egingo degu?.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Zer bizi laburra degun... ¡o!.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 ¿Eta zure mushutxo, legun, bushtiya gatik? ¡Ai! zer emango nukean, ez dakit.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Orduarte ixilik egon bazan, jaun arrek bazuen orduantxe zer esana.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bikarioak; arriturik, galdetzen dio: - Baña, Pernando: ¿zer esan nai dute orain darabilkizun sorgin-antzeko katramil oiek?.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Ez zion Pernando'k lenbizikoan erantzun, baña Erretorreak jarraitu zion bere galdeketari, ta ona, azkenik, Pernando'k zer erantzun zuen:.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 -¿Zer egun da ba, gaur?.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiak goruntz jasotzen dittu, ta esaten dio Aita Betikoari: Aita, Aita, barka zayezu, bada ez dakite zer egitten duten.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Aditu zazu zer esan zion Margarita deunari gai onetzaz.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 EZKION ZER?

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Ezkioko gertakizun oriek dirala ta zer esan edo zer oldoztu bear degu?.

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Zer zan ura, Maixu? Irurogei milla persona izango giñan gutxienez, an Anduaga alde artan batu giñanak.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ama, esaten dio, Amatxo maitea, zer nai dezu? Zer agintzen diguzu? Ixil-aldi txiki baten ondoren esaten digu: Ama Birjiñak nai duana da guztiok egunero egunero errosario santua errezatzea .

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Eta bitartean zer egin edo zer pentsatu bear degu katolikuak?.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Eta zer esango ote digu Eliza Ama Santak gai onetzaz?.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña badakit nik zer nai dezun, Martin.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña itxodon dezagun ea ze esaten duan Eliza Ama Santak bere agintarien bidez.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Orra bada zer gertatu zan.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Zer dakarkidazu, Martin?.

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 An zer ikusi, zer aditu ta zer sentitu nuan, nik eziñ esan nezake.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 ¿Zer esango ote du
Martolo'k goizian
gelatik irten eta
sila topatzian?.

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 (Emen oso ixilik eman zizkion beste konseju batzuek ere bost edo sei miñutuan; baño eztakigu zer.)

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Ayetxek bai ikusteko alderdiak! Tolosa aldetik datozen berezibill bat baño geyago gelditu izan oi dira, Bidani'ko mugatatik aterata batbatean Errexill ikustera eltzen diranean, ze ikusi ere bada-ta.

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 ¿Noiz, ordea, edo zezaz? batere ez dakigu.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Baña oek jakiñarren Errkizia'tarrak etzeukaten bere buruaz ze zitekenaren bildurr antzik ere.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Galdetu nien nik: Zer bear da zoriona irabazteko? eta aiek erantzun zuten: Orretarako bi gauz dirala bearrekuak, esan ziguten gure jainkuak: beirik ez ill eta bramatar apaizai emaitz (erregalo) asko egin.

474. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Zerua ta sulezea ( infernua) zer diran erakutsi nien eta nortzuk zerura ta nortzuk betiko sugarretara juan bearko duten ere bai.

475. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Baña bildurturik erantzuten zuten: Guk alako aldaketa egiten badegu, zer esango dute beste guziak? eta nundik aterako ditugu jan edanetarako bear ditugunak? Sabela ase naiak Jaungoikoagandik atzeratzen ditu.

476. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

477. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Nere erriko gizon guzien artean zer naiz ni? Gauz aundirik ez.

478. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Europako gizon guzien artean zer naiz? Oraindik gutxiago.

479. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Eta gizon guztien artean zer ote naiz? Ondartza baten ondoan, ondarr auts bat aña.

480. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

481. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 ¿Ze gertatzen da? dio etxejaunak.

482. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Loikeri guziak zigorkadak artuaz ordaindu bearra badauka;¡ikaragarriak izan bearko dute zigorkada oyek! ¡Barkatu, Jauna, barkatu! Ez, ez geiago loikeririk ¡nere Jesus laztana!Begira, gogoan artu ta erabilli zer egiten dun.

483. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Borrero ayek zer egiten, ari dira.

484. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

485. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 (...) otxan-otxan etsitzen degunezkero, zer dala-ta zuek guri arrika?.

486. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 (...) sortu-ertiera, ta ertiera orren arauz sortutako erti-lanak: orra, erri-ertia zer.

487. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

488. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

489. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Iñori etzaio galdetzen zein politika aldekoa dan, ezta ere politika zer dan badakian.

490. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

491. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bekatariren baten biurtzeak, bizitz onera deitu oi digu; bat batetako eriotzak, konpesatzeko, deadar egiten digu; zure barrungo kezkak, oitura gaizto ura uzteko, esaten dizute; eta iñoiz birtutearen gozotasunik ezagutu badezu, agian esango zenduan ixillik:¡O zer alai ta atsegingarriak diran, Jainkoa maitatuaz igarotzen diran egunak!.

492. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Arpegi alaia jarri ondoren onela galdetu zion mutil atsegiñari:
- Ni usoa banintz eta zu eiztaria baziña ¿zer egingo ninduzuke, aize zabalean joaten utzi ala sarepean sartu?
- Biak - erantzun zion Martin-ek.

493. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Eta ori orain asko ez dala jaso ba-zan ¿zer geroztik?.

494. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Pralleak, beren buruai zegokiena, onez eramaten zuten; baño, Jaungoikoaz eta Andre Mariaz esaten zituan, biraoak ezin eraman zituzten eta Prantzisko Deunari esan zioten zer gertatzen zan.

495. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 - Baño zer egingo didak ik besteak baño geiago? - galdetu zion (...).

496. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

497. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 ¿Erleak zer ematen digute?

498. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 ¿Erleak zer eskatzen digute? Utsa, ezer ez.

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Begira ondo zer alde dagoan.

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Zer?.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Bikendi, Bikendi, zer dudan yakin nai al duk? Ik maitemindurik nadukak.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzi berari ere entzun bear diogu, ta arek esaten dunetik igarriko diogu zer bidez eta nola ari izan zan karlistaldian.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Aurrerago esango dizut ze gertatu zan.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Askotan aipatzen zun lenengo karlista-gerraren joera: Marotoren saldukeria; Bergarako besarka edo laztana ta olakoak, ezin burutik uxatu; gabez lorik ezin egin Esna-aldi oietan zertara joko, ta apaiza Merino gerrariaren bizitza irakurtzera jo zak.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Gaxo aiek ikararen ikaraz, etzekiten zer egin.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 -¿Zer degu?.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 -¡Eup! Anton:¿zer degu?.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 -¿Zertako?.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ta ¿zer?¿Aldapa ori kendu nai?.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Nor berak ere jardun bear du azterkatze onetan; amabi urteko umeak, geienean, zertarako zaletasuna duan, zertan duan nekerik gutxiena, zein ikastetan errazena aurreratzen dau, zer lankizunetan argitasun ta trebetasun geiago arkitzen duan igartzeko ainbat gogargi izaten du.

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Aragia gutxitan jaten degula?, gaineratu zuen beste norbaitek: ikusi izan ditugu ¡alegia! Ameriketatik itzulitako gizon aragijaleok ¿baina zer? oyek ere masailezurra, gure antzera, zorrotza daukate.

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Eztula zer dan eztakitela? Bai nik, Argentinan izan nintzanean.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 ¿Marranta ta birigaitza ta bularrestua eztituztela ezagutzen?¿Zertaz iltzen otedira gizonak Galipornian?.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Eztakit zer sartu zitzaidan belarrian barrurago: zeinuen otsa, ala gizon ta gixon, andere ta andere ayen zalaparta.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Arako know nothing, Medelek jakinarazi zigun zer hura ere aipatu zuen ¡bai zearo porrokatu ta austu ere!.

526. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Jesusen besoetan izatea zer dan, eztet uste Krisostomo andiak ere egokiago ta gartsuago azaldu zezakeala.

527. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Laster-lasterketa urreratu zítzaion Laztantxu, eta bá-dirautsó: Parkatu, mezedez: ¿Zer gertatzen zaizu, zer esan dizute kartzelan? Neronek ere, senarra utzi nuan, bart, preso....

528. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Orduan, Andereñoak, onela erantzun zion:
¿Zer gertatzen zaidan? Itz egiteko adorerik ere eztet; oraintxe esán didate, nere senargaia, sententziatu, ta ill egín dutela.

529. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Izan ere, arrizko biotza beár zukean iñork, Laztantxuren aurrean, zer gertatu zan esateko.

530. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

531. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Laztantxuk, olakoxe zeretan pásatu zuan, eliz-txoko artan, gau guzia; alegia, olakoxe itzak eta olakoxe pentsamentuak, negar-malkoz eta negar zotiñez tartetzen zitualarik.

532. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Galdetu zioten: Baña, Anai Garate, zer egiten diezu landara oiei orrelako ederr ta aundiek azteko?.

533. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Zer egingo diet ba?, ura bota, bear duten guztian, erantzun zien.

534. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Urreratu zitzaion, eta galdezka ari zitzaion, zer zun eta abar... Nastu aldi zuala, eta jateko gogorik ez, erantzun zion gaxoak.

535. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Beingoan, nere zaintzaleak bizkarrean jotzen nau azkarki, ta oiu egiten dit gogor: Ots, aurrera! lasterrago ibilli! - Burua iraultzen dut, nere jotzaleari auxe esateko asmoan: Zuk agindu egin dezadakezu, baiña jo zergatik egiten nauzu? Baiña nere burua iraultzean, nere arrimena! Zer dakuste nere begiak? Kaputxino aundi gaitz bat nere aurrean!.

536. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

537. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Zer ekarri dek or, ezpain gañean?
- Orixen da galdera.

538. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Badakit zer esan nai zendukean....

539. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Len ere, iñor eznualako eznaiz egon: neuk artarako zerik ez, orra.

540. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Zer esan dek?
- K... iri, k... ire aita ordi akerrari, k... ire ama ustel zikiñari.

541. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Zertan daukazu zuk zer jo gure mutilla? zion amonak, txilioka, suak arturik.

542. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Ogei milla gutxitxo, ogetalau naikoa, ortik aurrera geiegi, badago zertan zabaldu....

543. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Donetasun aundikoa ta Jaungoikoakin jarrduteko oso arrtetsua zalako, maite-maite zuan Marigñanotarr anai Masseokin beiñ Aita San Prantzisko Porrziunkulako komentuan zegoala, alako batean anai Masseo irrten zitzaion bidera, ta San Prantziskoren apaltasuna humiltasuna azterrtu nairik aserre antzean esan zion:
-¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri?.

544. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 - ¿Zer adirazo nai didazu? galdetu zion San Prantziskok.

545. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Anai Rojerio San Prantziskoren billa atera zan ba, berau Asisko Gotzaiaren Obispoaren Jauregian oso gaxo zegoan garaian, eta Jaungoikoak anai Rogeriori gertatzen zitzaion guztia ta zertara zijoakion iragarri zion San Prantziskori.

546. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Bein Anai Gillek jakintza billa ikastoletara joan nai zuan bateri esan zion:
- Ene Anai ikastoletara ¿zer dala-ta joan nai dezu?.

547. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

548. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Neurriari ez begiratu ezkero ¿zer gertatzen da?.

549. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Ontasunari berari ori gertatzen bazayo ¿zer esango degu beste gauzaz?.

550. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Besteakin izketan asitzen zanean ¡aren kaikukeriak, entzun bear ziran! ¿Zer diot nik kaikukeriak?.

551. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

552. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Ama negarrez? ¿Zer din, ba, amak?
-¿Zer duan? Berori Elizakoak egin gabe iltzeko bildurra.

553. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Bost begi? ¿Zer esan nai du berorrek ortan, Jauna?.

554. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Zer esan naiko diat? Bost begi izan ezkero zerbait ikusiko ditekela.

555. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 24 Yesu gurutzatu ondoan, Aren yazkiak banatu zituten, zotz egiñaz nork zer eramango.

556. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 6 Emen Yaunak esan zien: Entzuzute zer dion ebazle gaiztoak.

557. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 49 Ez dut, ba, Neronek Neronez ezer esan; bidali naun Aitak agindu dit, ordea, zer esan ta zer azaldu bearr dudan.

558. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Len jarri degun era naiz onenetako bat izan, al guzian Apaiz berak esaten ditun otoitzak diralako, baña beti oyek esanian, erreztasunean, zer esaten degun eztakigula gerta giñezke. Ona bada noizean beingorako beste era batzuek.

559. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zer zoriona, nere Jaungoiko maitea, naigabetu baño lenago milla bider il banitz!.

560. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - ¿Zer geiago?.

561. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 ¿Zer? Uste eban beren artean.

562. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Zer egiten neban bere enekiela legez, eroan ninduan beragaz atso batek.

563. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¿Guztia bere zer izango da? Amar errealen gora-beera.

564. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 - Mari Andres, ikusi ezpaneu be ¿zer?.

565. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Emakumea dan aldetik iakinguratxua da a bere ta itandu eutsan elizgizonari zer zan kotorra arek esanikoa.

566. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 - Baina zer da bera?.

567. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

568. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Anima nerea, anima nerea ¿cer fedeaz zaude armaturic?.

569. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Eta ¿cer da cembat lecutaco arto churitzetan guertatzen dana?.

570. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 - Bereala cere buruari galde: ¿cer asmo iduqui zuen Jaincoác guci au utsetic ateratzean?.

571. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

572. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Cer naiz, Jauna, zure aurrean, ezpada auts eta utsa, lurreco ar despreciagarria?.

573. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

574. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

575. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Zaitzalleak esan zion Erregeri gertatu zana, ta onek, deiturik bere aurrera itxas-gizonari, esan zion; Juramentu egiten badidazu Jaungoikoaren izenian, biurtuko zerala onera, utziko dizut zure etxera juaten jakin dezazun zer obra on egin diran zure onerako.

576. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Esan zioten elkarri, ala batak nola besteak, zer egin zuten; biak ezagutu zuten, San Fernando'k egin zien milagro andia, ta bereala juan ziran bere kapillara, beren bitarteko altsuari eskerrak ematera.

577. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Itxaz-gizonak atseden zuan egun batzuetan, eta Portugal'era biurturik, esan zion Erregeri zer gertatu zan.

578. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Begira ondo, otoitz eder auen itzak zer esan nai duten, eta ezagutuko dezute, Espiritu Santuak adieraziak dirala.

579. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Etxean gelditutako suiña atera zan kanpora, erdi bildurrez ta erdi zer gertatzen zan obeto ikusi ta jakitearren.

580. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 3.garren Lan guztietan egilleak agertu bearko du bere lanaren oñean berak sortua dan lana, eta, ala ezpalitz, siñalatuko du zer moldaeratik antolatu duen.

581. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 ¿Zer da beraz Mendiburu'k egin duana? Eskribitu ark Oyarzun'go jendeak itz egiten duan bezela.

582. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Alaz guziaz ere, ipiñtzen begiratzea'ri darraizkon izenak Donostia'n eta Ataun'en, itsas-aldean eta Goierrian Lapurdin bezela, eta ¿zer du orrek esan nai? Izena bera dala orixen agintzen duana.

583. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 ¿Zer gertatzen zayo?.

584. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer zuan, ba, Elizanburu'ren etxeak ainbeste maite izateko?¿Zer? Lau aitz aundi inguruan, iturritxo bat aldamenean, baratz loreduna gertu ta txakur txiki, bat atean,¿Gutxi al da? Bazuan geiago ere.

585. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer geiago bear zuan bada Elizanburu'k bere etxea berea, aiten aitak autatua maite izateko?.

586. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

587. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Elizanburu ibilli zan erritik urruti, ta biurtzean, ona zer zion bere biotz ibilokiari:
¿Zer duk ere bihotza, saltoka barnean?
¿Ote duk uts eginen errira eltzean?.

588. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Poztasun ori eramaten zuan bere neurtitzetara ere: orra zer dala ta ain gogoz irakurtzen ditugun Elizanburu'ren neurtitzak.

589. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ara zer diyoten El Liberal eta beste batzuek,1912-ko Urrilla-ren 27-ko igandean argitaratu ziranak.

590. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Zer pasatu zan orduan ez det esan nai; Conde de Colomerak guri ematen zigun kulpa francesak Erresuma oyetan sartu ziralako, esanik, 1794-garren urteko Abustuko Gaceta de Madrid zeritza albistarian irakurtzen dan bezela Gipuzkoako Alkate eta Diputazioak zutela kulpa, franzesak sartuba: Asegurándoseme dio Colmera-k Gobernuari han nfluído en estos sucesos los Alcaldes y vecinos de dichas plazas (San Sebastián y Fuenterrabía) y aun tengo fundados recelos para creer lo mismo de la Diputación de Guipúzcoa la que tiene contra sí lo indicios de haber retirado sus habitantes armados y no suministrarme la menor noticia.

591. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

592. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Sorkunde egunian, berriz, bai Jaunartze eta bai gañetiko ibildeun eta elizkizunetara, ez dago zer esanik, etorri zirala izugarrisko jende talde aundiak, erakutziaz, orrela, an barru-barruan ¡oraindik ere! daramaten maitetasun bero eta zintzoa Ama aundi eta Sortzetik Garbia Danari.

593. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

594. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zerr emanik ba`neuke nik gixajoak! Ez detanetik nola emango ditzut?" Zerr ematekorik ezdaukazu la? Dirurik ez daukanik ez du ollorik jaten.

595. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Iraulki esango ba'zendun... Dirurik ez detalako olloa jaten det; ollo gixaxoa zerekin alikaturik ez daukat-eta!....

596. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

597. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

598. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andre, neskame, ta igeltzero guziak igo zuten zer zan ikustera, ta zioten ez asnas barik, luze luze aurkitu zuten Juaniko.

599. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Zer dala ta?.

600. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Baña bukatu zunian ezkatu zion ordaña gizonari, ta onek alde bata emanaz ezan zion: - Zer diok aizkidea? Ez bada nerea.

601. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 - Mutil ta neskatxen, gizon ta emakumeen arrtean egiten diran dantza lotuaz, Santuak zer dioten: Basilio Santuak.

602. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Ara zer diyon Kanpion gure lankide jakintsu jaunak.

603. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Iñork ez zuan esaten ordea zergatik ta zer zala-ta erri orreri irakaskintza bere izkuntzan ematen ez ziotelako.

604. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gai ontan zer egin gaitza zegola laister ikusi zuten bretoizaleak ta aurrak, umetxoak, irabazi bear zituztela.

605. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Bañon eta ¿zer gertatu omen zan? Eldu ziradenean lurruspean aldare bezelako gauz arrigarriyak ikustera eta ots batzubek aditzera, izuturik beste munduko jendeakin topo egin bearko zutelakoan, mendi zulotik atzera irten omen ziraden ez nai beziñ aguro.

606. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Lengo denbora zar-zarretako kristaben izu eta atzerapena Mendikota-n dadukagun lurrusperako, zertatik omen datorren esatera noa.

607. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Bein, igaro den neguan, Laminarri zer oteden yakin nairik Galdakanoko Laminarrieta orretara yoan nintzan.

608. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Mainton, esan nion, beste zerbaiten ondorean; Mainton ¿zer dira Laminarriak?.

609. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Beste onenbeste egin nai izan zuen lentxeago nere adiskide batek, Oñati-ondoko Lamiategin, errotariaren emazteari galde au eginez: -¿Zegaitik esaten dotsazue Lamiategi zuen etxe oni? Lamia ori zer eteda?.

610. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 - Jauna ¿legamiña badaki zer dan? Urunari, ogixa egiteko, nastaten dotsagun orampeuml;a? Lamia be (re) auxe dala esan leike.

611. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Lenagoko euskaldun auek orain mila, bi, iru mila sei mila urte, Basondoko bizilagunen batzuk oteziran? Neronek ere ezagutu ditut beren buruak Lamiengandik gabonariz gordetzen zituztenak...¿Zer zan gabonari au? Bizkaieraz Gabon du Gipuzkoako Eguberrik bere izena.

612. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ea nongoa zen (Bayonaldekoa, erantzun zidan) - Ze izen zuen (Izena ampacirc;ntzi dut)-¿Oni nola esaten diozute?(Sungurra, erantzun zidan).

613. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Ara bada zerr itz diran gure biotzean jaiotako itz oek: gure gurasoak ori egiten zutenean, zerr dala ta egingo zuten: etziran aiek burugabekeriak egitearen zaleak.

614. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Utzi zagun orain Lekeitio alde batera, eta goazen Gipuzkoa'n balearrantzaleak zerr egiten zuten ikustera.

615. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Eta ala etziralako, ingelesak berak gureakin pakean bizi nairik, bein baño geiagotan oekin emeki, erabaki zuten andik aurrera auzirik eta ezdabaidarik elkarren arrtean izan etzedin, zerr egin bearr zan.

616. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Itsasora dijoanak, biotz aundia izanagatik, bildurra zerr dan ez jakiñagatik, ontzi bat bearr du uraren gañean ibiltzeko.

617. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 - Esan ba, nere alaba erantzun zion apaiz idazleak zerr daukazun ".

618. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

619. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 ¿Ta gizonaren biotza noiz da zuzenena?¿Gure biotzak naimen zuzenenak noiz izan ditu?¿Ze garaitan gure albo-inguruan gauzik alai-pozkarrienak, zuzen-onenak ikusi ditugu gure aurrtzaroan ez-pada?¡A, yaun-andrreak! Ume garaiko oroitza ¡ze atsegiñgarri zaigun!.

620. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Eta oroitz atsegiñgarri ori ¿zerrk ondoena erakarriko digu gaurr euskaldunena bakarr-bakarrik dan txistu pozkarriak baño?.

621. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

622. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Ta onela dio Azkue jaunak: Ikusi zazue gerrkarrak ematen diguen arrgitasunaren orrdez, guk, euskaldunok, zerekiñ erantzuten diegun.

623. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 Gañera, euskeldunak dantzatzeko, Estrrabon'ek dion flauta ta trronpetak ¿ze eresi jo zezateken? Orain aurretik entzun degun ezpata-dantza ori edota bere antzekoren bat jo bearr bazuten orrduko euskeldunak, dantzatzeko, garrbi, agertzen da, yaun-andrreak, eresi ori jotzeko ze ereskiñ bearr zan trronpeta ezin izan zitekien, ezin jo-zezakelako soñu idekitako batzubek baizik (...).

624. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Nekazarien tresnak erreskadan jartzea zalla bada, darabilzkian gañerako gauz guzien izen eta zertarakoak bear bezela eratzea ez da askoz errazago, mota askotakoak diralako.

625. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 ¿zerk zarabiltzi zabiltzan eran, zere lan onetan ? I. 175-7; oñak nekez zerabiltziela II. 375-12..

626. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Ta gero diardukazula I. 263-7, diardukatenak III. 299-3, diarduketenak (utsa oteda au?) I. 44-26 ta len aipaturiko zertan diarduten.

627. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer eracusten du Elizac Aita Santuaren Erreguetzaren gañian? È. Bear-bearrecoa duala Erreguetza ori gaurco munduan, Aita Santuaren eguinquizunac traba gabe eguiteco.

628. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. Eta ¿zer gueiago? È. Lapurreta donausle edo sacrilegiozco bat dala Aita Santuari bere Estaduac quentzea.

629. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Zer gueiago? È. Lapurreta orretan lagun izan diranac, excomulgatuac, au da, Elizatic campora daudela.

630. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu, esatean, sinisten det santuen comunioa? E. Cristauac, alcarturic eguiten duten gorputz baten bizicai edo miembro bezela, dutela parte alcarren animaco ondasunetan.

631. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu esatean: sinisten det pecatuen barcazioa? E. Elizan badala pecatu guziac barcatzeco escubidea, onec asco eta andiac izan ta ere.

632. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer estadu edo bizimodutan gordetzen dira conseju oiec? È. Erlijiocoan; eta orregatic da estaduric birtutetsuena, seguruena eta merituric gueien duana.

633. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 *G. ¿Zer bide daucate erlijioso eztiranac, mandamentuac errez gordetzeco? È. Beren estaduarequin ondo datozen conseju ebangeliocoac gordetzea.

634. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 M. Esan itzatzu Sacramentu Santuac... G. ¿Zer gauza dira Sacramentuac? E. Dira campoticaco ezagungarri batzuec Jesu-Cristo gure Jaunac ipiñiac, oien bitartez emateco guri bere grazia eta birtuteac.

635. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 G. ¿Zer gauza da Jaungoicoaren grazia? E. Guizona Jaungoicoaren seme orde, eta zeruaren jabe gai eguiten duan zeruticaco doai bat.

636. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Zer birtute ematen dituzte Sacramentuac graziarequiñ batean? È. Batez ere iru, eta dira: Fedea, Esperantza eta Caridadea.

637. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

638. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer esaten du Elizac gauza oezaz? E. Oso caltegarriac eta Cristoren religioaren contracoac dirala.

639. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Eta zer gueiago? E. Eziñ beñere ontzat artu ditezquela, eta gaitz andiagoren bat gabe eragotzi eziñ ditezquenean, eguiñ bear dan gauza bacarra dala, sufritzea.

640. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

641. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zer eguiñ bear degu catolicoac Elizaren etsai dan gobiernu baten mendean gaudenean? E. Paquean badago, sufritu pazientziaz, erregutu guziac alcarturic, Obispoen aguinduac jarraituaz aleguiñ guzia eguiñ, garaile atera ditezen eguia, justizia eta Eliza.

642. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Baña izkuntzaren aldetik ordea ¿zer esan?....

643. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 ¿Zer esan nai dute Yosuren izen-alboan dauden A. aundi eta B. aundi oyek?... A-gustin eta B-asterretxea: Basterretxea-tarr Agustin Aba, Nekauste onen egillea izan zalako.

644. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz abek Zuzendariak zer agindu ibiltzen ziran, Zuzendari bera ere eten gabe aieri erakusten ta beren gain ibiltzen zalarik.

645. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

646. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

647. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Igarrle edo Profeta guztiak adirazi zuten beren egunetako gizonen bidez zer gertatuko zan Jesus'ekin.

648. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gañera berarrek erakutsi digu zer bidez gure ta besteen buruak aberastu.

649. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer zor dittugu ordea guk Jungoikoarekin?.

650. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer zor da, ba, gurea?

651. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Zer lagunduko ligukete bada janariak, oietaz biziko ba-giñe, aragittako zezena bezala?.

652. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

653. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 2) Grazi laguntzalliak zer dira? Animaren bizirako Jaungoikuaren laguntzak; bizidun izateko gizon-korputzak Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du; bizidun irauteko janari, asnas-gai, eguzkiyaren beroargi ta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu gizonak, bestela bizigabetuko litzake ta; onelatsu, animaren biziya dan grazi santutzallia bereganatzeko, Jaungoikuaren laguntz bereziya biar du gizonak, berak eziñ irichi lezake-ta: animaren biziyan irauteko berriz borondateko berotasun, ezagumeneko argi, animaren janari eta Jaungoikuaren beste laguntzak biar ditu; laguntz abetako bakoitza grazi laguntzallia da.

654. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 4) Grazi laguntzalliak animari ¿zer-en bitartez ematen dizka Jaungoikuak?.

655. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

656. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Oiturako pekatua berritu dezunian ¿zer egiñ dezun badakizu? Len konpesatu ziñanian pekatuak barkatzez batera, grazi santutzallia bere doai ubariyakiñ Jaungoikuak eman zizun;.

657. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Zer ote dute aitona, txoritxoak orduan? ¿Sugea arnasa gaiztokoa al da edo? Eta txoritxoa orrela daukala bereganatu ta jan egiten omen du sugeak ¿e? - Ala diote.

658. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Motel, ¿zer dek amiamokoa?.

659. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 - Guazen ikustera zer ote dan erori dana, esan zuten.

660. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 -¿Zein da? ¿Ameriketa aldean auntzak eta arrapatu ta aidean ostoak balira bezela eraman egiten dituen kondorra edo? -¿Zer diok ik Jose Ramon? ¿Zein ote dek egaztien erregina?.

661. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Zer bada? Asko maite al zituen zaldiak? - Geiegi enetxoak; bada bere zaldientzako egin erazi omen zituen atxurdiñezko (marmolezko) ukulluak.

662. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gaur bertan ere, ez dakit ze igaroko litzaikegun emen gauden batzuei, errugabeko ama laztana bitarteko ez bagendu; bear bada, orainche bertan sulezean guiñake, Maria guztiz santubak gugatik ez erregutzera.

663. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ara zergatik ekiten diogun aspertu gabe, Maria Birjiñak dituan alderdi onak adierazten, ta mingaña legortu artian ariko baguiña, ere esan-ala esanagatik, beti legoke graziyazko ichaso orretan ze esan eta ikasi.

664. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Beguira zer digun Mariak: Qui me invenerit inveniet vitam et hauriet salutem a Domino Prov 8.

665. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Gissa ontakuak ziran Mariaren itzak, ta lembiziko agurra entzun zuten ama-semiak biziro alaiturik gueratzen badira, ze igaroko zitzayen Ama Mariak ondoren esan zituan gauz ederrakin?.

666. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Zertara dijuaz askoren jun-etorri ta ikustaldiyak? Premiyan dagoanari lagundu, edo Jaunaren izena goratzera? Onetan sayatzen diran anima Zorionekuak badira; ez daude danak.

667. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea, guri zer ote dagokigu ardorik ezpadute? Ez da oraindik nere aldia etorri.

668. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Emakumea itz onek, juduen arrtean, ez du gogorrtasunik; juduen arrtean; emakumea itz onek gure izkuntzan enetxoa, maitetxoa, kutuna bezela esan nai du-ta; beraz arr zazute onela esan balio bezela: Enetxoa, guri zer ardorik ezpadaukate ere?.

669. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Oarrtu dezu zuk ardoa eskastuko dala; nere amatxoa bai zera, ez neri ezer esan.

670. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

671. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Begira zer.

672. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

673. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Gure ta aien arrtean dagon alde aundia ikusirik guk zer esango ote degu? Aien ondoan kristau-izenik ere ez dagokigu.

674. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Gidari ta erakusle onak zertan ote geiago ezagutu gentzake?.

675. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Kristauak: Geiago dagokiguna zer ote dan ikusi ondoan, bera aukeratu bearr degu.

676. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

677. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Esan zaiguzu arren: Zer deritzaizu? Zillegi al da Cesareri zerga ordaintzea ala ez? Etzioten ez galdetu ea on- ote zitzaien Cesar agintariari zergak ordaintzea.

678. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Gauza arrigarriak egiten dituzu; ta ez dakigu zutaz zer oldoztu, zer pensatu.

679. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Eta sermolariai ta begiramentu ta zor aundia izan bear diegula ¿zertako esan?.

680. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eta zer esan berriz santuetan uste dutenaz? Deun edo santuak Jaunaren adiskide lagun aundiak diranik ez ukatu, n. a. m..

681. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Orain Jesus onak norbaiti esango balio bere jarraizaleai bezela ez diozute gaurdaño nere aitari nere izenean ezer eskatu ¿zer erantzungo lioke?.

682. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Egiaz, ¿zer esaten digu Jaunak Amos profetiaren bitartez?.

683. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Zer da eriotza? Guziak erantzuten dute bizitzaren arribizia bezela dala.

684. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jakob eldu zanian jakitera zembaterañoko garien ugaritasuna Ejipton zegoan, beste aldera egonik gose aundia Palestinan, bera zegoan lurrian, bere semiari esaten zien: Quare negligitis Gen c 42 v 2 ¿Zertan zaude geldi?.

685. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¿Zer egiten dezute bada, nere kristauak?.

686. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¡Ze kaltea ezdezute zuen buruari egiten ardurabagetasun onekiñ!.

687. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 ¡Ze iraiña ezdezute egiten santuari, euren satisfazioak mezprezatzean; Jesukristori bere merezimentuak ez estimatzean, eta Jaungoikoari luzeratzean bere justiziari pagatzea!.

688. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Nere aziendek zer ditek?.

689. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Zer nauk ni atzo sortua!.

690. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 MANECH Se levant furieux, - Zer nauk ba ni, ohoina?.

691. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Zer dituk manera hoik, Manech?.

692. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 GANTZUME,- Zer ditutzue haurkeri hoik, alo?.

693. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 - Eta, badakik urde zikin harek zer egin daitaken?.

694. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Eta, badakik zer egin daitaken?.

695. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Zer nahi duk.

696. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Zer, basuak beti beteak ditutzue-eta! Il sert à boire.

697. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Zer!.

698. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Zer naizela uste duk ni?.

699. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 GANTZUME,- Zer eginen diagu?.

700. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 MANECH,- Yes, zer egin zaik, mutila, hola erortzeko?.

701. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Zer haiz arras edana?.

702. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez zakiat zahartzeak edo zerk egiten duen hori, bainan niri zangoek huts egiten daitatek.

703. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Zer! Hola egon behar duk?.

704. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Otsoa mear bezein
zakurra lodi zen.
Otsoak erran zion:
nolaz aiz oin gizen?
Irakuts diezanak
zertaz bizi aizen;
Bainan ez niri erran
egiari baizen
.

705. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Espaineri milikaz
dago ta otsoa:
Ai! nik ere bai banik
ik dukan gozoa!....
Bainan gero zer lan duk,
gero norat oa?.
Nik bezala ote duk
gozatzen kanpoa?
.

706. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Otsoa irriz zaio
asten zakurrari:
Errak, zer duk lepoan
ual eder ori?
Zakurrak errepusta:
Ez erran niori.
Unen estela autsiz
nauk unat etorri

707. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

708. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra, berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan nehork ez daki zer den oraino aurkitzen:
Zoriona dut bihotzez dener, urthatsetako eskaintzen.

709. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan, nehork ez daki oraino zer den aurkitzen,
Zoriona dut bihotzez dener urthatsetako eskaintzen
.

710. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 ZER beroa! Erre nahi zuen Donazaharreko bidean.

711. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Debalde! Bazuen zeri loth Ellande gaizoak! Zigorraz, zaharoaz jo, ala thu egin, bardintsu zoan.

712. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Ai zer gochoa, orai! Zinez, Manuel, Nafar arnoa Nafar astoak ez bezalakoa duk! Bertze ttintta bat, oraino, patarraren leguntzeko.

713. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Itzalean hobeki zaizte segur...... Bainan, zer arnoa! Ez duk, ez, holako Ahunchkiko urik.

714. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer loria, Ellande! Eta Ellande emaiten da kantuz:
Hauche da Nafarketako
Mandoaren traza.......

715. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer boz ozena duen hatik egun Ellandek!...... Donazaharrera heltzean bizkitartean, unhatzen ere hasia, oihuz emaiten da, eta astoak geldiarazi ondoan, hetarik baten gainera igaiten.

716. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer zozoa hintzen hatik, Ellande! Airean joaiteko orde, ostichoan ere, orai bezala! Ez duk harat hunatik, arnoak argitzen dik azkarki jende chimplea! Arri aintzina.......

717. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez da beraz harritzeko, artho buruak urthe onetan bihi duen bezenbat sehi behar bazuen urthe batez, Mariluzek! Ilabetetik... Zer, ilabetetik? Zortzitik bat.

718. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluz elizan, zer egiten zuen Pantzunak? Zigor bat hartzen zuen; hura eskuan, gurutzearen seinale handi bat egiten Aitaren... eta Semearen eta, zirt, zart, besoak eman-ahala gathuak jo orduan! Goiz guziez josteta bera Hainbertzetaraino nun, azkenekotz, Aitaren aditu orduko, gathuak munduko Pantzuna guziak ondotik izan balituzte bezala handik abiatzen baitziren, haize hegoa iduri, oro aurdikiz, oro chehatuz! Iduri zuen debruek hartzen zituztela!....

719. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Zer dute nere gathuek? - Ez dire gathuak! - Lotzen ari zaitzu burutik? - Ez, anderea, zure gathuak ez dire gathuak: debruak dire.

720. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Ze-e-er? - Adarrik ez dute oraino, bainan ez da dudarik hek ere ondoko egunetan agertuko zaizkotela.

721. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 Horra zertako, ilhuntzean, irri maltzur bat begian, lau gathuak itho zituen Pantzunak Errobian!.

722. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 ¡Zer beldur! Egiaren ondoan eta egiarekin batio bizi nai du beti.

723. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Gauza bera: euskarari buruz bide egiteko, trabak non ta zer diren jakitea bearrezkoa dugula ez daiteke uka.

724. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik ez dakit, euskaldunek gure ditugun izakeran zer dugun maitenik, odola ezpada.

725. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Zer haurren trufaren bazka!.

726. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Zer eskerrak bihurtu ziozkan Micheriak berritz etcholan sartu zitzaionean.

727. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Badakit, Micheria: ez duzu beraz hortaz zeren kecha.

728. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Orai, erranak erran, zer nahi duzu zuretzat egin dezadan?.

729. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Ez, jauna, baduzu ahala: huna beraz zer nahi nuken.

730. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

731. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Urteak ere behialakoak ziola:
Gazte irule guti da Eskual-Herrian,
Bat ez dugu ikusten kilua gerrian,
Ate hegian,
Oi zer frendak, horiek, saltzeko ferian!...

732. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Oinetakoak lauetan-hogoi liberetan direla, jes!...... zer da hori? takoinek: nor gira gu?... baderasate! Izanen ahal da diru gero ere!.

733. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Papillotak berriz? Demuntren den, gure amachoek iruteari zemoten arta guzia egungo alabitchiek badaukate papilloten egiteko? Zer lana duten goiz guziez kopeta bazterrak eta matel hezur gainak moda-eran ezin apainduz!.

734. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Errentak ttipi bainan handi gutiziak,
Aberatsen lerroan agertu nahiak;
Beztimenda berriez nihoiz ez asiak,
Ait'amen izerdien zer chukagarriak
.

735. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Eta makila harek zer chichtuak, Ñakeroren eskuan!.

736. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aita han zuen, bi hurratsetan, hari beha, eta hari oihuka: Zer zizte, ba, oraiko gazteak?.

737. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 - Zer?.

738. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Zer makila duzuna, Piarre!.

739. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Zer esku-muthurrak eta ukaaia, zure makilaren buruan Ñakero!.

740. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 - Zer duzu, Ñakero? eta bere makila han zuen orduko Piarrek, Ñakeroren, makilari trebes emana, burdin palanga bezen bihurri....

741. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Elizatik atheratzean, Eskualzale guziek hitz bera zuten ahoan: Oi, zer oren gochoa iragan dugun!.

742. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Zertako jai edo phesta berezi hek?.

743. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Zer bazter choragarriak, bereziki Saint-Raphael-etik haratago!.

744. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Zer jauregiak!.

745. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Ikusi ala adituez zer derasakegu geroztik ahoz edo lumaz, mami hazkurritsu zerbait dakarkenik?.

746. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bainan zer erreka ikaragarria gure ezkerretarik, bere ur lasterra zolan!.

747. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Bethi goitiago goazi gure beribiletan; gu gorago, eta chutago gerenda, barnago ere ba: amilka eror baginte, ekaitz batek bota balitza han-hemenka kasik dilindan dauden etcheño batzu, zer itzulipurdia leize behererat!!!....

748. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Egia balin bada, eskualdunek bazuten zertaz hasarretu, beren zuzenak Frantziako erregek ostikatu zituenaz geroz; ostikatu, Nabarreko hiri-nausia Moro higuinari idekitzerainokoan.

749. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0007 1889ko urthe huntan zer egin behar ginuken

750. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Zer egiten du egun batez?.

751. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Bainan zerc traba dezake Yaincoaren nahia?.

752. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachori beraz erran zion nola nahi zaitaken apheztu eta zer iragan zuen aitarekin.

753. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Lehenic bere misionesteri erraiten zioten zer egin behar zuketen arimen salbatzeco, gero ahalaz yakintsun egiten zen misionetaco harat hunatez, bozcariatzen zelaric gauzac ongi zohazinean, berri tcharrec bihotza erdiratzen ziotelaric.

754. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesusek zer lanetan ari behar ziren biharamunean; eta erran zioten ogi jotzen ari behar zirela.

755. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Langileak bazterturik hala, zer egin behar zen orai bertzela?.

756. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Biharamunean, urruntzearekin, jende hoieri, galdegin zioten Jesusek: zer ari behar ziren egun hartan? - Eta ihardetsi zioten bokata puchkila bat behar zutela churitu.

757. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta auzoko jende, abarizios zikoitz batzuek, jakinik zer gerthatu zitzaioten beharño heieri, Jesus eta don Doni Petriri galdatu zioten ethor zitezen gauaren iragaiteko, heien etchera.

758. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Galdegina egin zuen Jesus onak, eta biharamunean, bertze etchean bezperan bezala, erran zioten jende heikiei: Zer ari behar zarete egun?.

759. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Zer urhe eta zilar meta behar zuten arratsean!....

760. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Liztor itsusi batzu, maltzur maltzurra heldu ziren, etche-mahatsari hurbil, hegazpe zoko batean beren kafeohantzeak egin beharrez: urrian gero, mahatsez zer aseak, zer horditzeak ez zituzten bada eginen!.

761. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Zer iguzki-sartzeak, arrats guziez!.

762. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Eta sarri, udazkenean, zer arthoak selauruetan!.

763. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Plaza hetsia zer den ez dakite oinon Semperen.

764. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Zer dira horiek, Katalin?.

765. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi, Oi, Katalin, zer dira hauk? Zain handia bezain zailak iduri dute; hertze luzea bezambat luzatzen ere dira.......

766. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Zer chimichtak, arratsalde hartan, haren begietarik eta sehi trunkora!.

767. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Zoazi beraz, eta berehala, zoazi Izpiritu Sainduaren kausitzera, zer iduri zaion galdatzeko.

768. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Ah! zer ahalgea guretzat bakharrik aphezaren uztea meza sainduaren erraiten ari delarik!.

769. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada ez dakite ongi zer kaltea dion bere buruari eta Haurridegoari egiten, eta zer zorigaitzera erortzera doan.

770. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Cer indar du Khurutcearen seinaleac?.

771. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 Gizona certaco egina den, eta zoin diren Catichimaco hirur pharteac.

772. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Certaco creatu gaitu Jaincoac eta eman mundurat?.

773. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Cer egin behar da bicitce eternalaren merecitceco?.

774. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Cer egin zuen berrogoi egun hetan?.

775. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Certaco agertu cen hola Jesu-Cristo bere Aposztoluei?.

776. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Cer egin cen Jesu-Cristo phizturic berrogoi egun lurrean egon ondoan?.

777. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Certaco diozu Jesu-Cristo jarria dagola Jaincoaren escuinean?.

778. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Cer da Cin edo Juramentu egitea?.

779. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Cer da Cin faltsua?.

780. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Cer da Blasfemioa?.

781. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 G. Cer da Botua?.

782. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Cer da giristino Perfeccionea?.

783. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 G. Hirur Berthute horiec certaco deitcen dire Ebanjelioco Contseiluac?.

784. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Cer marcatcen du olioarekin nahasia den Balsamoac?.

785. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Certaco egiten du Aphezpicuac Crisma Sainduarekin copetan Khurutcea?.

786. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Certaco emaiten dio Aphezpicuac zarta ttipi bat confirmatu duenari?.

787. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 G. Cer da Gorphutz-Saindua?.

788. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Certaco emana da Penitentcia hori?.

789. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Certaco behar da Jaincoari satifatu, Bekhatua barkhatu izan ondoan?.

790. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Cer gerthatuco zaiote bici huntan Bekhatuetzat osoki satifatu ez dutenei?.

791. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Zer haurkeria!.

792. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 On da orai bederen erran dezazuegun, izan dadien Europakoa edo Anamita, hemengo aphez batek zer langile eta laguntzaile duen bere etchean eta menean.

793. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0054 Zezare-ko aurkhintzetarat jinik, Jesusek galde egin zioten bere dizipulueri: Zer diote Gizonaren Semeaz?.

794. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Zer on duke gizonak, mundu guzia irabazirik ere, bere arima galtzen badu? Ala zertan trukatuko du bere arima? Ezen, gizonaren Semea bere aingeruekin bere Aitaren ospean ethortzekoa da eta orduan nori bere lanen araberako saria emanen dio.

795. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Horra zertako, zure beldurrez, talendua ehortzi dutan.

796. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Ez erran: egin dut bekhatu, zer zait gaizki heltu?.

797. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoak sofrierazten badu lurrian justoari; bekhatoriak eta sinhestegabiak zer behar die eguruki?.

798. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko zen, eta, hala ere, gehiagokorik zer egin zezaken?.

799. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko bat kreatura ez-deusaren janhari bilhakatua, zer ontasun, zer amodio ezin sinhetsizkoak!.

800. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Zer premia zen beraz gure arimen janhari bilhaka zadien?.

801. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Zer zoriona, Jesus Jaunak hautatzen baginitu, lehenago apostolu batzu egin zituen bezala, harren kontsolatzeko eta hari ahantz-arazteko jasan behar dituen laido eta atsekabeak!.

802. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertze batzuk hari behar dute lanean edo sal-erospenetan, goizetik arratsera, edo dire ezkonduak, eta asko egitekori kontu eman beharrean; denbora guti beraz komunionerat preparatzeko eta eskerren bihurtzeko; horrelakoek zer behar dute egin?.

803. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertzerik egin eztezakena dohala etcherat aphurtto harren buruan bainan ahantzi gabe Jainkoak zer grazia handia egin dion; lanean ere hari dadiela grazia hortaz orhoituz ahalik maizena.

804. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Huna hemen san Alfonzo Ligorio'koak zer erraten darokun: Komunionerat prestatzeko, ezpazinu ere nahi zinuken denbora guzia, eztezazula utz komunionea zure lan edo egitekoen gatik.

805. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Komunia lezakenak khasurik egin gabe komunionea zer den, eta Komuniatu ondoan, eskerrak bihurt eletzazkenak gal lezake laster Aldareko Sacramendu Sainduari zor dion errespetua, bai-eta fedea bera ere.

806. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraide hark etzakien nolako othoitzak egiten zituzten komentuan, eta joan zen bozkario handitan denei erratera zer gerthatu zitzaion.

807. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Huna oraino Indulsentzien Kongregazioneko Aitek zer erran duten hogoi'ta hamar meza hautaz; 1882an martchoaren hamabortzean egin zuten biltzarrean: Jendeak buruan hartua du san Gregorio'ren hogoi eta hamar meza horiek indar handia dutela arimen purgatorioetarik atherarazteko.

808. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

809. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Zure zerbitzariak zer duke egiteko, bere bekatuez eta ezdeustasunaz orhoituz zure aitzinean are gehiago aphaltzeaz bertzerik? Alabainan zeru-lurreko ikusgarri guzietan zure idurikorik ez da.

810. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Beha zure buruari eta ikus zer kargua eman dautzun aphezpikuak, bere eskuak zure gainerat hedatu dituelarik.

811. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak barb 0089 Zuetaz zer othe diogu hemen? Zer, bereziki Gerla Handiaren ondotik?.

812. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Mota zer den! Erran ditake odolean duela osoki pilotako joko ederra.

813. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Zer muta?- Zer oihal? Zer eskutako oihal?.

814. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Huna zer gisaz.

815. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Noizetik noizerat untzi bat urrunean ikusten bada, zer mirakuilua!.

816. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Zer gogoeta egiteko lekua!.

817. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Zer atsegina handik oren baten buruan, gure paperak jaunskila beltcharan bizar chorrotch bati irakutsi-eta, zangoak Habanako lurrean finkatu gintuelarik! Iduritu zitzauzkun... segurki hala ez delarik...... zeruan sartzen ginela ifernutik!.

818. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Zer bozkarioa ekhartzen daukan guri, Ustariztarrei, egun handi hunek, nola erranen dautzuet?.

819. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Guziek badakizue zer izan den Kapito-Harri; bainan laket zaut zombeit hitzez erratea.

820. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Eta gauza onek, oldozkun onek, ekartzen dit burura egun eder, egun zabal, askatasuneko egun aien gogorapena, eta naiz-ez-ta ere ordungo euskalizaera eta gaurkoa alkarren aurrean jartzen ditut, eta zer negargarria ta zer illuna arkitzen det gaurko gure izatea, gaurko gure euskal-bizitza!.

821. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

822. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

823. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 252. - Mihiak ez du hezurrik hausten, bainan bai hautsarazten [C], (Zer ondorio, zembat gerlate, ez dire sugearen (debruaren) eta ama Ebaren arteko mintza alditik ethorri?. (...) Geroztik ere, zembat eskatima, kalte eta sarraski ez darrazkiote hitzaldi sobraniozkoeri?, - (Le silence est d'or la parole d'argent, dio frantses zuhur hitzak), [BNC].

824. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 259. - Zer izate da, behin lau zangotako, gero bi zangotako, eta azkenean hirur zangotako?, [Lc], (Devinette), Hura da gizona. - Hastetik, eskuz eta zangoz edo belhaunez bermatuz, lekhuz aldatzen da; gero sendo delarik, bi zangoen gainean harahunakatzen da; eta noizpeit makhilt'o bat hartzen du harahunakatzeko.

825. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 260. - Errak, haurra, aita zer hari zen?. - Kartak nahasten. - Ez bide zikan irabazten [C], (Eliza atheko solas bat).

826. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 261. - Haurra, zer jateko zinduten egun?. - Otsoki, [BNarn], (Aitaren manuz, haur batek ihardesteko zuena).

827. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 270.- Haurra, aita zer hari zen? [BNC], (Ihi punta zorrozten. - Ihardestea manatu zitzaioena). (Voir le nampdeg; 260).

828. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 A zer tiroa, duzu asmaturen!.

829. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Nahi duzun bezenbat, bainan, ochtian nion bezala, nere chedea ez da jendeen kitzikatzea, bainan bakarrik erakusterat emaitea zer medikuntza duten usatzen holako edo halako gaitzetan.

830. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zizariekin dutelarik partida haurrek, huna zer sendagailu usatzen dituzten eskualdun amek.

831. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Huna beraz zer artzen zuen apairutzat egunean bietan: Baba zahar lehertua, olio eta baratchuriekin nahas-mahasia.

832. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Orduan, huna zer egin.

833. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Huna zer nuen egin.

834. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Hortarik lekorat, ez duzu zauriaren idortzeko lana bertzerik izanen, huna zerekin: Baba ostoarekin edo belar beltzarekin edo bortz zainetako belarrarekin edo hobekienik orkatch belarrarekin.

835. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Nik dautzut laster ohartuko zarela zer ondorio onak emaiten dituen.

836. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Bainan gure Herri maitean zer gerthatu zen eta gure chokhoak haimbertze auhen eta oinhazeren erdian funtsez zer sofritu duen ikhertzeak iduri zauku balio lukeela.

837. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Ogi kharmin horren altchagarria zer eta nun zen?.

838. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Zer balentriak!.

839. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Dezagun ikhus laburzki, Chehetasun handirik gabe, zer zuten asmatu eta obratu.

840. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Zer hasarrea orduan Pariseko esku makhilen erdian.

841. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Badute alabainan mintzaia zaharrek, hala nola eskuarak edo latinak, hitz bakotchari darraikola buztan berezi bat, hunek erakusten baitu zer gisako lokarria daukan hitz horrek bere aldeko lagunekin.

842. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bere hartan dago Vinson, ez duela kausitzen bi mintzaien artean ahidetasunik batere; iduripen bat edo bertze bai, han hemenka, asturco, idubeda eta holako, bainan zinezko zerik ez, ez hitzetan, ez hitz erro sorkunetan, ez ibilgunean, ez begitartean le facies general.

843. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Egungo egunean oraino ez dezakegu egin berezkunderik, zer den bada garbiki iberotar, zer ligurotar.

844. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Zertako arrtzen nittuan alako nekeak esaten zidaten askok.

845. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Bainan ezta hortan zeren samur eta sumint.

846. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Zer ari dire herriko buruzagiak eta apezak?.

847. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zer du bada? Ez duzu entzun oilarra kukurukuka? Gizon gorra zu!.

848. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zertako hori? Ha, ez dakizue!.

849. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Zer nauzue!.

850. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 De Lancren lana argitarat eman baino lehen, ikus dezagun zer lumetako biligarroa zen jaun hori.

851. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Huna zer atzemanen duzun: Ez zakela utz bizitzerat sorginik.

852. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

853. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

854. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Dena dela, deusek ez du astokeriak baino zailago bizia eta oraiko egunean ere huna zer den ikusten, Ostibarreko aldean, han sortu eta handitu den jaun aphez batek erran daukunaz.

855. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Huna, berri-berritan zer irakurtu dugun hortaz.

856. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Guzien buruan zer gertatuko den ikusi nahiz eta ere horren gatik ez duela erreka joko bere baitan eginik, delako bortz liberakoa gorde lekuan uzten dio gure gizonak.

857. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 - Zer dik horrek mokoan, dio nausiak bere buruari? Zer zuen? Ori, ebatsi bortz liberako hura!.

858. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Chichparik ez duenak, aski du haragi puska bat chehe-chehea eginik eta pozoin borthitz zerbeit barnean bildurik hildo batean pausatzea: ikusiko du zer andanak hilen dituen.

859. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

860. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

861. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 ZER IKAS.

862. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Zer behar dute haurrek ttipitik ikasi?.

863. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jainkoak badaki, bertzela, zer hitz frantses makur, kakola, -buru-buztanik gabeak!.

864. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Iduri luke ohart ordu luketela nola diren izkiriatzen hitzak; zer itxura duen bat bederak; frantses hitzen osatzea eta heiena ez dela arras berdina.

865. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Eta Eskualduna irakurtzen bizkitartean igande guziez! Eta katixima euskaraz ikasiak bizkitartean, astean bietan, bizpahiru urtez! Zerk egiten du bada ez baitzeie barnago kokatu buruan, mihian, erien puntan, beren aitamen hizkuntza?.

866. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

867. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez dut bada azketsik zer eskatu, nere lantxo au, jai oni ta Mendiburu bezalako gizon bikain bateri dagokion bezain ederr ta sakona ez delako.

868. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Zer ote zuen bada Mendiburu'k, orren gogoz oro bera entzutera erakarrtzeko, eta orrela denen biotz barreneraño sartzeko?.

869. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Jainkoak eman dauku jatekoz aski zerekin kambia, bakotcharen gostuaren egiteko.

870. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Erretchago izan dezazuen hautua erranen derautzuet laburzki: 1ampdeg;) Zer behar duen haur horrek bizitzeko eta handitzeko?.

871. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Zer duk, haurra? Nekhatua niz.

872. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Zer landare ederra eta zer lore pollitak dituen!.

873. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Erosleari da frogatzea, kabala gachtoa zela, salzalearen aitzinean, eztiki zagola erospeneko mementoan: erran behar du ere, saltzaleak zer egin dukeen eztitasun horren izaiteko memento hartan.

874. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Beraz khasu zer edaten duzuen.

875. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Bainan zer gerthatzen da?.

876. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Ematen ditut segidan nola egiten diren zuen errolak eta zer duzuen zor: hiru egunek zer ekhartzen duten: Gizonak 30 sos eguneko, 4 libera eta erdi.

877. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Eman ditudan chehetasunekin zuetarik bakhotchak aise yakinen duzue zer duzuen zor.

878. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Zer egin behar dugu orai?.

879. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Ah! zer phesta biharamunean, peludoa ginuelarik bazkariteko!.

880. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Erlisionearen aldeko batzu irakasle, ez baitezpada erlisionearen mutilak; hok fedeari doazkonetan hetsiak, beren jauntzi bereziak manatzen deien bezala: horra mende hunek, urte laburrik barnean, zer ekarriko duela daukagun.

881. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Bertzenaz, zer atsegin luke lur hunek harentzat?.

882. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Behazue Eskualdunen artean zer agitzen den.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

884. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara emen emakumeok zertzaz dezakegun baita euzkera-aldez lan ederra. Zer esanik ez dago Miren Neskutzaren aintzazko elizkizunetan, bere billerako neskatxen gain abestiak egon oi dirala.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Poz aundiz esan bear dizut, nere uritxoan euzkera beti erabiltzen degula; zein da udaldian, bertora etorten diran kanpotar neskatxekin batian, ekizkizun banakaren batzutan izan ezik; ostian beti euzkeraz; eta zer gauza egoki eta ederragorik euzkeldun Miren-Alabak beren ama euzkeraz aintzaltzia baño?

886. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Bi gizonek, badute tolosar euskaltzaleongandik zer artzekoa.

887. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Ori zala ta, nion asieran, bi gizonek badutela zer artzekoa guregandik: Tolosako euskeltzaleongandik.

888. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Beasain Uri ontako Batzokiya aspaldian gustiz gogor dabil, bazkidez beteta egoten da gau gustijetan, ¿zer jazotzen da?.

889. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ¿Zer ereisten dozu, Kirikiño, lenengorako? (1) ¡Aurrera beasaindarrak! ¡Gora gure Batzokiya eta gure antzezkariyak! eta ¡Gora Euzkadi! ZARRIONTZALE.

890. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

891. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Apeoa bai-dakizu zer dan, columna sosten eta baserritarrak apeoa esaten diote etxeko abe aundiari.

892. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 4.ª REFUNDIDORA, ez dakit zer dan. Refundir bai-dakar erderazko iztegiak, refundidora ez ordea.

893. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Esayozute bai-dakigula orrek zer gixatan maite duan gure aberriya; geyegi dakigula.

894. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gaiztakeri ori ¿zetara dator? ¿Bai ete dabe ondiño doixtarrok nok ontzat emon, egiten daben gustija?.

895. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Zer deritzozue, irakurliak? Kirikiño.

896. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Baña aurreztik oldoztia ona ixaten da, gero zer jazo leikien; ba olan oldoztu ezkero, gitxiagotan ankia sartuko litxake.

897. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

898. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bai-eguan zer ikusi: zeziñe, txorixua, urdazpikua edo pernille, gantzaya, urdaya, koipegasea, solomua, txarri-belarrijak, txarri-ankak......¡Zer zan an eguan txarrikerija!.

899. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Zer egin? Edo burua makurtu, edo ogilekuak galdu.

900. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Lengo idazliak berberak, lengo artezkari berbera, dagoz izparringi orretan; eta berialaxe jarri zan izparringija Gobiernua'ren aurka ta emengo aberatzen aldez. ¿Zer deritxozue?.

901. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Jakiñian gañian nago berriro emen argitaltzeko nolaz Zubieta, Donosti eta Usurbil'ko Deun Estepan, etxaideko Iru Miren batzako neskatxak zer txadonkizun aundiyak izan zituzten oraindik orain atzeneko etxaide ortako txadonan.

902. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

903. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¿Zer egin etxez-at? ¿Zer jazoko ete yakon gixajo errukarriari? Ate bat etzan zabalik kale gustian.

904. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ¡Oi ze sari aundia emouskun Jaungoikoa'k bizkaitarroi! ¡Gerora Donoki'ko ateak zabalduko euskuzan sari betiko bat, oingandik emen lurrean donokia ixango gendun!.

905. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Kirikiño ¿zer jazoten yako koiperik eztaukon bundijari? Ba orixe jazoten yako orreri be.

906. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bolu edo errotak, zer-esanik bez, geldirik uraren utzez.

907. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

908. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Nik erantzun nion emakume oni: ¿zer gero, zure senarrak nori voto'a eman zion?- Nere senarrak? ba, piperpotieri.

909. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Gero berriz itz egin zigun Zaldua'tar Bernarta abertzale gaste pizkorrak; esan zigun Euzkadi zer izan zan ta nola dan, abertzaletasuna zer dan; ori samurtasuna itz egiteko, asko ta ondo.

910. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Arpideduta ezpa'zagoze, irakurri zegikie batzokijen baten, esaterako emen Centro Vasco'n, eta ia zer deritxozuen.

911. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ei, ei, Kiri, zer da irriudi? - Orra ba, karikatura esan gura ixan yuat.

912. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - ¿Nundik norakua da itz ori? - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer dan ala? - Bai, burle.

913. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Eta irudi eztakizu zer dan ala? - Jakingo eztot ba? Ain kirtena egiten nozu ba?.

914. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Orduan aituko dozu oin itza. - Eta irudi eztakizu zer dan ala.

915. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Ondo argi dago ba. Irri eztakizu zer.

916. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Karikatura esan eskero danak aitzen dabe, ta idazle gustijek erabilten ba'dabe karikatura itza, ¡ederto!, baña gure euzkereak bauko aberastasuna oldospen ori erdera barik adirazo al ixateko, ta gure euzkerearen aberastasuna oldospen ori erdera batik adirazo al ixateko, ta gure euzkererearen aberastasunak ¿zer dala-ta geldi eukiko doguz? Or daukozuz doixtarrak; geyenak idazten dabe karikatur baña baukiez itz bi zerrbild eta spottbild, erakutsirik omen euren eliaren aberastasuna.

917. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Badakit zuk zertan dezun abilidadia.

918. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bada danok jakin dezazuten esatera noa zer gertatu dan.

919. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

920. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta Lete'tar Iñakitxo'gatik zer esango degu? Mutiko auxe bai benetan begiko izan zitzaigula.

921. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ekiñ ganoraz Zer jazotzen da baiña, erri aunetan?.

922. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aspaldion ¿zer diar dugu? itaun geinke.

923. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gure motelaldiari begiratu ezkero, ori esan liteke; zoritxarrez baña, zer orretan gure apalkeria baño ez da agertzen.

924. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Eta Kistar-ikasteaz diñoguna, bai beste zer batzukaz be.

925. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 AGERKAI EDO PROGRAMA Igandian argitalduko degu eta ez da izango nolanaikua, goizetik illuntzera, ba dago zer egin, entzun eta ikusi. UDALA MENDI.

926. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ITURRI TXIKI'RI Zure idaztia igandean irakorri nuan asko poztu nintzan nik agindu nizun esango nizula 27 garrenian zer izango ginduan. Ara ba.

927. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

928. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

929. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Baña lortu zer?... Alperrikako jardunak eta ibilliak egitea; ezer ez besterik.

930. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Arrezkeroztik ere, ila onen 14'an Lizarra'n bildu ziran euzko-udalak egin zuten Madrid'era eskari ori berori, baña... ¿zer? Egin ezpalitz bezela gaude oraindik.

931. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Ernai, euzkotarrak! Elebitzaz egin digutena Euzko-Araudia'rekin ere egingo digute-ta! ¡Ernai, euzkotarrak, eta itxartu! Eskertarrak dira gaur España'ko Gobernu buru diranak, eta ikusi dezagun ze aitapen eta jasotasun izan duan elkartzale oien gandik gure euzkerak, gure eskubideak gure oiturak, gure edestiak eta gure Euzkadi'ko izateak.

932. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Orain... ¡orra orain, euzkotarrak, zer egin nai-diguten gezurrezko azkatasun-zale oiek! Euzkadi guziak Lizarra'n gogo ta irizti batez eratu zuen Euzko-Araudi jator arrek ez-omendu Madrid'ko Batzar Etxean ezetariko begirapenik izango.

933. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

934. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Berak aldun ixateko zaletasunik eztau euki baña, beratzaz zer uste dabe yentiak jakin nai dau.

935. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Azalpenak Auteskundietan erakutsi dogu zer garan.

936. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Socialista eta komunista diran maxubak zer irakatsiko dautsoe umiai?.

937. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gurasuai jakin erazo gura dautsoegu, zuurtu daitezala maxubak zer irekasten dautsen semiai.

938. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¡Bai orixe! Eta ¿ze berri Beasain aldean?.

939. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - ¡Ze ederki esana dagon!.

940. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Oldozpenetan jarri naiz galdetuaz nere burubari: Orain bultziko ordurarte ¿zer egingo ote det ¿Goikoetxea ertilari ospatsu eta abertzale sutsua ikertuko ote det? Ez ezin dezaket ori egin, urruti xamar dago-ta...

941. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 - Zer? - diñotse Baleren jaurleak: eguzkia, gure asabak antxiñatik jauretsi daben eguzkia, Jainkotzat ezagutu ta gurtzea ¿zorakeria dala uste dozue? - Bai; eguzki ori iñok egiña da ta egindako edozein gauza Jainko etsi, Jainkotzat euki ta gurtzea, zorakeri garbia dala uste dogu.

942. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Orrelan negarr egiteko, ¿zer dozu? itandu eutsan semeak amari.

943. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta Shaw jaunak: ¿Zer egitten dozube, ba, bultzijaren begira dagozala iltten diranakaz?.

944. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Zer egingo ete dabe ezkerrak uskurtzan ziñistuten dabenak gorrotua erakutsi ba-dautse?.

945. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Berak eskatu eban azkenengo orduban Bere Aita'ri Aita azketsi egijozu zer dagijen eztakije-ta katoliku garanak Itz onek erabilli biarr doguz geure egikixunetan.

946. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Emen daukogu zerr irabaziko dogun katolikuakaz egin deguzanakin....

947. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

948. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Olan, basarri oldozkorr gagoz zer darabilgun toki-ixenakaz.

949. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ilun-nabarran ¡ene ze miña!
miru-baltzaren mokoak
zauritu euzan ta andik txantxartu
euzko-igali gozoak .

950. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eretxiz obi orren txiruan
¡ene Jaungoiko laztana!
miñez urratu yatan bijotza:
zer da aurkitu dodana?
Euzko-ekandu, dantza ta ele
illoztu ziran kabijan
arrotzen ele ta oldozkunak
Jaungua'ren ixenean...

951. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zeanuri'ko mendigoxale
gaste bulartsu zinduak
zer dagizube ikertu-barik
Zigoitia'ko auzuak?
Aupa mutillak, bota nagijok,
ezeuki ekaitz bildurrik!
Gaurr zuon biarr diran anayak
ez itxi laztandu-barik.

952. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¿Zetan gabiltz? Geroxe Garate jaunarenak, bere, begietara dodaz.

953. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euzkel-idaztija, euzkerea, zetarako? Gure gastedijak beste asmo batzuk darabillez.

954. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Txori-Erri osua... Zetarako geyago ixentau? Gustijen buru Getxo, Ondarreta-Algorta! Bilbao'k beste ija-ija.

955. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Iparr Ameriketa'n zer ikasi ba-daukogu!.

956. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Zer jazoten yatzu, ba?- itaundu dautsogu.

957. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez, etzegoen Mari Tere Ama Birjiñaren aurrean azaltzeko tajuzko neskatxa Ama Sortzez Garbia agertu ba'litzaio... ¿zer egin? Beso makilla aiek nun gorde?.

958. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿ZER? ¿NOLA? LEGEAREN AURREAN BERDIÑAK GERALA.

959. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zertako aipatu Zeleta? ¿Ez al-dezute guziok ezagutzen? Barzelona, Bilbo ta Donosti'ko Batzokietan itzegin duala jakitea, naikoa noski Zeleta aipatu bearrik ez izateko.

960. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

961. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zer nai ote zuan señorito orrek? Gloria de Kintanapala esango genduala uste ote zuan?.

962. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zer garratzak azalduko niozkan gizagajo orri, baña, ezerezkeriakin dabilena gizon txikia da, oyekin dabillena iñoiz ez aundia.

963. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gauza merketzeko alderdi ona, ba zer esanik ez dago, lenagoko diruaren galtzea naikoa ez dala, onek ere galeztituko du bizi bidea.

964. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain urte batzuk, erri txiki batean izateko, etzan emen ainbeste idazlari, amarretaraño bagiñan... ta guziak ez esatearren, geienak ixildu ziran, baña zer guziok?: bai, bakarrik gelditu nitzan.

965. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez naiz gogoratzen irakurri nuanik Euzko Etxea'ko gaztedi onek Eguarri egunean eman zigun antzerkiagatik ta neroni ere oraiñ une onetan ez naiz gogoratzen zer antzestu zuten, baña bai goratzen naiz Erregen egunean ta nekeztxo bada ere pitin bat bederik esango det.

966. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak egintza bat egiten, ekin baño lenago, zer gai dauzkan jakitea bide.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Norbaitek esango du: ¿Zer kasta arraio dizkiagu tolosar oiek?.

968. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Galdera orok erantzuna izaki, eta onek ere bai: ¿Tolosarrak zer kasta geran? Batzoki baten aurretik igarotzean, asto-lekua deitzen ez dakigunak, Apaiz bat aurretik igarotzean, si supieran los curas y frailes abestu gabe, txapela erazten, edo ixillik egoten dakigunak.

969. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geientzuk oituta geunden soroan edo basoan lan egin, al zanean txiki-erdiren bat ustu, jan eta lo egiten bakarrik, ukulluko gizentzen dagon abere baten erara gizonak beste zer egiñik ez balu bezela.

970. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Alkarri lagunduaz, ara zer egin liteken; uste ez dan gauz asko.

971. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arkaitz arte asi zan lenbizi bere abertzaletasuna kopeta zabal zabal zula azaltzen; lagunak zuzendu zitzaizkion bere aldera, ta orain ikusi degu burutsu lan egiñaz zer mesede egin dion Eusko alderdiari.

972. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Txadon jaiak-ere ezdago zer esanik guenen mallakuak izandu dirade, oste aundiak jarraitu du elizkizun guztietara.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orra, artezkari jauna, zer esan nai nizun eta azketsi.

974. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer uste dezute gertatu dala?.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta esan detan bezela, itz ederrak entzuten ziran gizon auen aotik, baña ez noa zer esaten zuten ipintzera...... zorionez edo zoritxarrez ondo ezagutzen ditugu euskaldun guziok sujeto auek eta... Sarri esaten zituzten itz auek: Que no salga nadie pase lo que pase.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eusko semea... ¿zer derizkiozu gertaera oni?.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ori egiten badezu orregatik... zer esango ote dute zure anai euskaldun guziak zuregatik? ¿Ez ote zera esnatuko?.

978. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ezin liteke: Berak zer esango duten jakiña da, Gu ez guaz eleizaren aurka, baserritarren alde baizik.

979. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer egin nai duen oiekin!! -!¡Umearen biotzetik maitasuna kendu, eta gorrotoa eragin!!.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Egin zagun kontu bada igande goiz batean ateratzen dirala guztiak ta... ¡a zer trilluba gure lur pixkak! ¿Eta zer arrapatu? danen artean dozen erdibat galeper ez, batentzat aña apari ozta-ozta.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitek bazakiten zer ari ziren.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Besteak ez du alakorik adiarazten; las dos hermanas ezpada zerbeit geiago erraten, iñok ez daki zer adiarazi nai duen.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Arazo untarik baduzue zeri gogoeta egin, eta zeri lotu, bear bezala ibiltzen, jakiteko.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gertu euskotarrak; iritxi da garaia, zeiñ geran eta zer nai degun azaltzeko.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer onura ditu araudiak?.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer? Ez det uste egokiya danik, nik emen araudi osoa idaztia, bere garaian azalduko da ba.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskeraz egiten dan Euskalerriko lurraldeetako eskoletan, erdera ta euskera, biak erabilliko dira irakaskintzak emateko, eta irakaskintza emate au nola zuzendu ta erabilliko dan zeatz jakiteko, lurralde aiek menpeko diren Aldundiak esango dute zer egin bearko dan.

988. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Alaitu baserritar! Zure goguan ikastoletan,¿zer egin due euskeraz egiten duena zatitu baño?.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Etortzen ba zera ara zer ikusiko dezun, 6'tan asiko da, Neskazar .

990. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer esan?.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer?.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten zuan Araudiak Katalunia'ri lur jo eragin diola, len zuk zeniona, ta nik zergatik galdetu nionean, Zer galdurik ez duten gizonak, gaur agintzen dutelako erantzun zidan.

993. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 -¿Eta gure Araudiatzaz zer diote?.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 A zer pozik itoko nitzaken itxas barren ontantxe.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

996. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zertan ez amaren alde
izanik bere maitale?.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Goralketa ontarako erarik egokiena zer?.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zer egin dute len onera etortzen ziran enara pifla aiek?.

999. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zer egin zuten?.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zer gertatu ote da txori polit aben artian onela arrunt emeendik juateko?.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aita Santuaren idazkaritako batek emandako paper agiriak zer dion: bere zatitxo bat dijoakizute: Izan diteken gauzik gaitz eta zallenetakoa da, gaur egunez alderdi edo leku askotan nabaitzen dan jokerarekiñ pakerik izatea.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Utzi, utzi akiok, gero makiñabatek galdetuko dik eta, ia onek zer egin duan .

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Mutillak, baña zer egin diat nik.

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta, ¿zer egiten unela uste den?.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zer ote zan? Tolosan bizi diran tradizionalista batzuek ballara ontan, billera zutela esan ziraten.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Baña zer uste dezute, zuen politika zital ta petralakin, zuen gezur ta gorrotoakin gaurko Bedayotarrok engañatuko gaituzuela edo zer?.

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuen gezur ta saltsakin aspertuak dauzkazue zarrak, eta gazteak geranok, eskuartean zer darabilkigun dakigunak gera, eta zuen esan txatxu eta ergelai batere kasorik egin gabe aurrera segituko degu.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - ¡Oooo! ¡Aaaa! ¿Zer?.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Zer nai gendun?.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Zer jakin ditutan?.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Izanikan batzokia erri onetan sekulan baño geiago abertzale guztiaren bearrean arkitzen dana, emengo bazkideei etzaiete gogoratzen zer edo nola egin bear dan batzokia altxatzeko, beste oldozmen edo pentsamenturik ez dute, batzokian sartu, jokuan jarri eta zurrut egin.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egun gutxitan azaltzen dirala batzoki aldera, eta gauzak itxura geiago dubela bazkide jaun abek maizago batzoki aldera etortzearekin, zergatik maizena azaldu biar lutekenak ez badira azaltzen beste bazkideak ere ikusirikan batzokiko oztasuna asi bearrean, oek ere utzi egiten diote batzokira etortzeari, ¿eta zer gertatzen da orduan?.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 ¿Zer dala ta?.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zer jokaldi ederrak biak, batez ere Errenderi'n egin zana.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zer dala tar?.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ezin igarririk galdetu nion nere onduan zegon karlatar gazte bati, zer tresna zan ura.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta Bazkuneri 25 aldiz biali zer egin, otar eta legien berri ta Batzar-erabakiak.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Nekazari gaietan ludi osoan zer gertatzen dan jakiteko, lur-lanak nola darabiltzen jakiteko, legien berri jakiteko, abere arteko aberastasuna nola erabilli eta geitu bear dan jakiteko, ari gera poliki-poliki idaztegia antolatzen.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri ta ukulluak nola egin bear diran; abere egazti, zuaitz eta landareen gaitzak zer diran; irixkoen gora-berak; erle, esne, sagar, zimaur eta beste ainbat gauza nekazarientzak; Nekazari Alkartasunak lanerako tramankuluak erosteko ta beren ondasun eta irabaziak egokien erabiltzen erakusten dutenak eta baita zenbatz edo estatidistika, garrantzi aundikoak.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Euzko Jaurlaritzaren agintepean diraun euzko-lurraldean arkitzen diran notin eta Bazkun guziak ona zer egin bearko duten: oretan edo diru biurtuta daukaten urrea, atzerriko dirua, eta mota guzitako atzerri-ogasun-paperak eman.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan-da ere, zer ikasi dezaketen, ez da errez igartzen. Irakurtzen eta idazten ikasten dutena, etzaye berialakoan buruan gelditzen.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gazte jendea poz zan; soldaduak ez dago zer esanik.

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadalupe'tik ekarrita, amaseien bat nastaile aietako Casa del Pueblo osteko ortuan erabili zituen bi jaun aiek zer ta nola il zituzten lekuan bertan esan eragiten.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta, JEL-zaleok? ze errepostu eman dakote gorroto horri ?

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Zer ote-ziren, zer ez ote ziren, azkenez ezagutu zuten mirakulu hura : urte hartan, estul-eri aundia baitzen Basondo errian, eta San Blas-ek igortzen zituen paztilla haik, estularen sendatzeko.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Au irakurtzen dezutenok, oartuko zerate noski zer dan orrelako ibileira bat eta nolako atsekabea eramango zuten euren barrenetan gizajo aiek, euren erriti igezi zijoaztela.

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Aren borondatea makurtu gaitean pentsatuz, Markiegi'tar Jose gazterik joan bazaigu erakusbide aztu eziña utzi digula; nola bizi ta zer ikasi. Arzagun eredutzat.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Zerr? Arrapatuko al dute Madrid ?

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Españar gudalburu biozgeak sortu euskuen gudea bide dala Bidaso emendiko alderuntz egin bearra izan gendun euzkotar abertzaleak, eldu izan garan toki guztietan erakutsi dogu zer garan: kistar onak eta abertzale zintzoak garala.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eztugu guk horrezaz zer erranik.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Orregaitik, Frantzia aldeko eskualdunek badakite zer egiten duten Front Populaire horren kontra buru ta biotz ari direnean, eat guk errespetatzen dugu heien uste, goguo, ta egintza.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskual-maitatzalleak eta Gipuzko-Bizkaietako eskualdun gehien-gehienak fachisten kontra altchatzea, aitzindari batzuen ametsagatik izan zela erraitea, ezta egia beraz. Ona emen zer gertatu zen :

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ke edo ka zer dan iñon dogu.

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Ni al dodan lez, bastarrtxuan. ?Zerr dakazu onetara?

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Errderiak zerr diño asmu orrek gaitik.

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Estakit zerr gura dozun.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -?Zer egin leike zugaz?

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. ?Zerr?.. esan neban ija.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek, txarto aditute espanago, y orreri beste zeregin bat esarri dautzo: miña agozabairuntz eroanda euren antzeko betxiak baño gogorrago esaten direnen zeregiña, esate ori, irarkolarijik zegaz agertu eukiten eztabelako.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Eztago zerrtan ezan emen, zerr dira Batzokijak.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Au egiten ezpadogu ?ze indyarra eukikodaude geure itzak? ?Ze aurrpegigaz joangogara bestiari ezaten Euzko-Aberrtzalen Alderrdiko egiak?

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Qui furabutur, jam non furetur, magis autem laboret, ut habeat unde tribuat necessitatem patieati: erakustide auxe laga zigun Paulo jondoneak (ad Ephe. IV-28) len lapurretan zebillena, ez bebil: ez beza ezer ostu; baizik lan egin beza, ortatik izan dezan, zer berari ta besteri eman.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Eta gero Frankotarrak, alemanak eta italianoak zer egin nai zuten emen gure Franzi maite ontan ?

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Ez, ez, ez da Españako gerla erlijiozko gerla Zer da ba ? Gerla soziala.

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek, euzkadiren ona zer dan, ta euskotarrak zer egin bear degun Euzkadi guzian erakutsiko dezutenak.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Denak etzituzten agertuko, baño, jakin erazi dutena naikoa da zer nai duten ongi ezagutzeko.

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jaun onek erantzungo du eta guk ez daukagu zer egiñik, diote.

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aurrez, ama izateko bidian zaudena, ara emen zer egiñ bear dezun zeurekiñ.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Oraiñ guazen agertzera zer egiñ bear dezun ez sortzeko oñaze oiek.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Otarratxo batian gertu ara zer egon bear duan.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta burua ¿zerekiñ estali?.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta zer.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zoazte Urbieta-San Martin kale-ertz ortara eta ikusiko dezute, beste zenbatek bezelaxe, an geienean izaten dan zeladoriak zer egin bear dun badakin edo ez....

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Ontara ezkero, emen galdetzen degu:¿Euskalerriaren auziari buruz nola dago Gil Robles?¿Zer asmo ditu?¿Gure estatutoaren aldekoa ote da?.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer jakiteko ginduken; ez uria geldi araz edo ekhar araz dezakegulakotz gure nahitara; bainan izan baititeke bertze zerbeit egin dezakegunik uriak lurrari erakharri lakoken minaren sendatzeko.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nola bada bidegabe egiten othe dako uri soberakinak ogiari, eta zer egin dezokegu nun haren sendatzeko edo bederen bai arintzeko.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan huna zer gerthatzen den, jiten zeienean uria nasaiki eta luzaz.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer gerthatzen zeien lurreko gozoer, ongailutan ukhanik edo bere baitharik derauzkan gozoer.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Irakurtu ditu orduan eskualde gehienetako kazetak, jakin nahiz zer iduritzen zitzaion erresumetako populueri, Frantsesen egitate hortaz.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta huna zer irakurtu duen kazeta hoitan: ororen arabera, Frantsesek ongi egin dutela hola lotzea, beren zuzenen beiratzeko eta Turkoeri muthurreko on baten emaiteko.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

1064. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna zer duen erran zenatur horrek:.

1065. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan Jainkoak beira katholikoek agertzea Frantziako bandera Jesusen bihotz sakratuaren iduria erdian; jakinen dute laster zer den berbala, eta berbalaren ondotik heldu den auzia.

1066. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Egundik biharrerat aditzen ahal dugu, zozialist aitzindariek eman diozkatela chichpak eskuetan; eta orduan zer odol ichurtzeak behar ditugun ikhusi!.

1067. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroak berak lotsatzen hasi dire, berri hoik entzun dituztenean; bainan zeren egiterat ausarta othe ditezke zozialisteri buruz?.

1068. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Saindua mintzatu zaiote Frantziaz, eta erran diote zer bihotzminak pairatzen dituen, gure herri dohakabean egitea diren lege tzarren gatik.

1069. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bereziki zertaz den errenkura badela Frantzian hainbertze gizon, itchuraz bederen prestuak eta bihotz onekoak, zoinak bizkitartean ez-acholatuak bezala agertzen baitire lege tzarreri buruz.

1070. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Agian bai, eta berehala; ezen badugu zer egin!.

1071. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez dute erraiten chuchen zertako jina den.

1072. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 ASTEKO BERRIAK. Zer gizona!.

1073. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer behar zitezken Waldeck-Rousseau minixtro nausiaren hitzak, nahi izan balu zuzenez eta egiaz mintzatu.

1074. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna zer gerthatu den.

1075. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Amesten duzue errechki zer ihardetsi ahal duen Waldeck-Rousseau minixtro nausiak.

1076. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zertako da horatza harik gabe; zertako orratzik gabe haria?.

1077. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zertara doatzi laborariak derabiltzan bertze lanak, baldin ez baditu ongarriak laguntzen?.

1078. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Dezagun beraz aipha zertan duen laborariak gehienik huts egiten bere ongarrian, ala gutiegi eginez, ala egiten duen hura eginez gaizki.

1079. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ni ere iratzartzen niz franko lotsaturik... behatzen niz kamberako leyhotik...... eta berehala ezagutu herots hoyek zer ziren.

1080. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huna zer erasten duen predikariez.

1081. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Huna orai zer dion eskola-emaileez.

1082. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Holako tzarkeria bat ez zelakotz aski, huna oraino zer egin duen berak: gobernamenduak zor dioten paga khendu diote aphezpiku hoitarik hiruri, hiru hoik bertzeen buru zirelako estakuruan.

1083. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 ASTEKO BERRIAK. Zertako!

1084. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Irakurtu duzue ere zer derasoten deputatueri eta zenaturreri, othoizten dituelarik ez detzaten fraide hoik utz Frantzian egoiterat.

1085. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta zer egin du Combes ministro-nausiak?.

1086. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zozialisten adiskide handia da, eta huna zerdion erran kazeta-egile bati: mariñel hoik ederki dabiltzala hola.

1087. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bizkitartean, huna zer lege berri egin duten, eskoleri buruz, erresuma hortako deputatuek eta zenaturrek, erregeren baimenarekin.

1088. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hango jendea arras hasarretua omen da; bainan zer egin dezake holako etsai batzuen kontra?.

1089. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Izkiribatu behar eta ez jakin zertaz izkiriba: horrek ditu lanak.

1090. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez egon bada herabez edo beldurrez galderik egiteko, denean zer galda.

1091. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Guk bilhatuko dugu zer ihardets.

1092. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta bazako zeren orduan eman.

1093. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Horra zertako nahi duen ogiak neguaren azkar iragaiteko hazkurria: ez lurretik gora athera araziko duena; bainan bai erroak azkarturen dazkona.

1094. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 ZER ETA ZER HAZITIK LANDARERA II. LANDAREA. (Egun hogoieko solasaren segida)

1095. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

1096. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bazuen zer jasan ene bihotzak, gero oraino hobeki ikhusi dudan bezala.

1097. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zer den hatik gizonaren sorhaiokeria! Iraganak oro ahantzirik, bizi nintzan, achola handirik gabe; eta gerla akhabatu ondoan, airos itzuli nintzan, Frantzia barnean gaindi ez dakit non ibilirik, etcherat.

1098. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer eta zer. Buluz gorri (Ondarra)

1099. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

1100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Batean muthilari kheinu: Errazu: zer da hau? Eta hau? Eta horcheko hori?.

1101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Burua ukhundoaren gainerat emana, gogoeta egonik bolta handi bat, azkenean berezi zuen, zer har.

1102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ah! zer merkhatua! Mundu bat! Gehienik begia jo daukuna izan da hango hala; haragiki, oiloki eta belharki, jateko diren zer guzientzat egina sal-erospen atherbe handi bat.

1103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Harritu gira han asko tokitan zer laneko moimendua den.

1104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Damurik ez dugu Lapurdin eta Bachenabarren adi arazten ahal, zer daukun erran.

1105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer partida behar zen bizkitartean! Santiago Sempertarra eta Telleria, Darrichonen eta Ezkerraren kontra.

1106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 - Eta nik, zer egin dut aldi batez, dio ihardesten Pettanek.

1107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gerezi churi batzu! zer gauzak! Hor, erbi bat atheratzen zautala.

1108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez dakigu zer tenorez abiatzen den, Donibanetik, arratseko azken treina.

1109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer mila sorgin, ikhatz pochi bat gehiago emanik ere, ez ahal litake oraino halako mirakulua.

1110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer ikhustekoa! Zakur bat bezala, jaio.

1111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

1112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ongiarentzat bidea libro, zabal zabala: zer gauza ederra, zuhurra, ona!.

1113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Orai? Nehork ez lakikezu eta kasik zer den ere... libertatea.

1114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zer libertatea!.

1115. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez du hiru aste, Combes minichtro buruzagiak prefet guziei izkribatu zeiela, nola ez zuen nahi errientak politikako zeretan sar ziten.

1116. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zereko zapetaina bazoan Donibaneko goiz mezarat, poneta kokinean, alfotchak bizkarrean zapetaz hampaturik.

1117. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon demuntrea! bethi irriz ari da, bestalde, Zereko zapetaina! Ez jakin, oraikoan; zortzi egun lehenago Pettan bere adichkide ihiztariari egin zion truka batez orhoitu eta, irriz zagonez.

1118. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Berroien bizkarra! harma bat ez izanen orai han! Zer tiroaren bazka! Alegia eta harma, bi besoak aintzinerat emaiten ditu zapetainak: Pan, pan!....

1119. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork daki? Diote asko zeretan guk bezenbat sudur ona dutela abereek.

1120. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

1121. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 ZER ETA ZER IGUZKIA KUKU

1122. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bazen zeri egon, ez zakienarentzat.

1123. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gaineko lilia harrotu den ordutik alferretan dago han buruaz goitikoa: ezen ordukotz gaineko lilia eroria da buruko bizarraren gainera, zer gabe ez bailezake bihirik egin arthoak.

1124. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Egia bada beraz gaineko liliak behar duela azpikora erori zer egiten baita lili hori harrotzen den ordutik.

1125. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer diot?.

1126. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer; eni hartu arnoaren saria eman gabetarik, ene untziekin joanen ziztela arrotz baten gana arnoketa?.

1127. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ikhusi behar zer eginen daukuten jaun hoik.

1128. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beraz boz emaile gaizoen llilluratzeko huna zer ethorri zaioten gogorat eta zer duten onetsi.

1129. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan zer egin soberakin hortaz?.

1130. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta orduan huna zer ezarri duten lege-gei horren buztanean: orai arte aphezpikueri eta aphezeri emaiten zitzaizkoten berrogoi pagatzeko, zeren budjeta gutitua izanen baitzen berrogoi miliunez.

1131. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beraz huna zer gerthatzen den.

1132. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer egin dute orduan?.

1133. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer erran zezaken han badakikegu, ikhusirik nola mintzo den hemen.

1134. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Erraiten nautzuen azkeneko aldian, zer ihardetsi izan duten deputatuek, noiz eta ere beren lagun judu batek galdatu baitiote, lehenago galdua zuen kargu batean berriz sartzea.

1135. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortaz mintzatu ondoan, huna zer nion ondarrerat: deputatuen solas edo manu hori latza bide zitzaiotela jaun ministroeri.

1136. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Horra zer duen erran Briand ministroak.

1137. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zerk dauzka beraz oraiko errientak diren bezalakaturik?.

1138. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta zerk ditu egunetik egunera geroago-ta okhaztagarriago bilhakarazten ari?.

1139. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Eta ethorkiz behar bezalakoak izanik ere, zer nahuzue bilhaka diten, bide horri lothuz geroz?.

1140. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nork daki zer ametsak egiten dituzten?.

1141. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer buruzagiren eskuetan?.

1142. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer ikusiko du eta zer ikasiko han, errientgeien eskola hartan?.

1143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer solasak entzunen?.

1144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer etsempluen artean bizi beharko?.

1145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Oren erdiaren burian, cherria jelkhiten da mekanikaren beste burutik, ez sarthu zen bezala, dena tripot, lukainka, ourdaki-althai, ourdazpi, ourin, gantchigor, eta nik badakita zer eta zer zathitan.

1146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer zaioke mundiari Amerikeña kontent bada?.

1147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Oraiko gizonen alde boz biltzen eta hoieri bethi ahalaz indar emaiten ari direnek, erranen dautzuete: zer nahi duzuen horien kontra ariz; hainbertze laguntza bardin hoitarik behar, bertze nehondik ezin ukan, eta zertako jazar, indarretan direnaz geroz?.

1148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bertzenaz zer gizon diren, on ala tzar, gure bozketariak ez dire hortan sartzen.

1149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zer laguntza othe?.

1150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer den gerthatu egun hautan Corse deithu leihorreko herri batean.

1151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bainan zer du egin gure jaun merak?.

1152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Irakurtu duzue azkeneko aldian, zer solas biphilak erran dituen Bordeleko archapezpiku kardinaleak jaun jujearen aitzinean.

1153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Eta zer egin dezakezue hoik ichil-araz dezakenik?.

1154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

1155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zer du barnean?.

1156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gizona! Zer gauza hura! Hots, ahotik ezin utzia; koller-taraka badoa, zintzurrari behera, hortzak ohartu ere gabe.