XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Zer ete-diñotse euli-ameak bere eulikumeei? Adi-adi gagozan, eta zerbait ulerrtu dagikegu: Ene umetxuok, diñotse ezti gozotik, ardao zoragarritik eta argi ixiotutik iges egikezue.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Jaungoikoaren legean debekatuta dagoan zerbait, norbere guraz esan, egin, gogoratu, edo nai-izatea, naiz aginduta dagoana ez egitea, da oben edo pekatua.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Esan nai da, naste-dantzan egiten daben gustiak, egitiagaz bakarrik , beste zerbaitegaitik ezpada, eztala ziur pekatu astuna egiten dabela.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Izekoagaz egurastera joan zan baten, topau eben aurrez aur Pontzen osagillea, ta au urreratu zanean Eladiri zerbait itandutera zaplada zoli bat emon eutsan neskatilla onek, arpegi illun-illuna ipiñirik, eta aida baten aldendu zan Pontzenen ondotik.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Gizonak zerbait zarela uste dozue gero! Ai andren burua! Non zara?.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Niri be zerbait esan gero.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Don Biribilek, otu oi ekiozan barregei apur ezerezai ezekian barruan usteltzen izten; orduan be barregei anditzat eukan zerbait ezpanetatik atara eban, itz onek zoli-zoli Ereñozti adierazleari zuzenduaz: Agustin, itandu egiok orri ea mozkorti ilustrearen izena zein dan.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Baita gero alkarreri be zutunik dagozala bata bestieganantz zerbait makurtuta, bakochak bere esku biyak bular aurrian batu ta bekokiraiño jaso, ta mukurtueran bera jachita.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Laugarren egunetik aurrerantz asi daroez zerbaiteko salduerosiyan; baia orduenche be dendetako atiak eztira ertzedeita baiño egoten.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Zerura begira eskarijak egitten jarraitu eban Amele'k gaberdirarte: gerochubago entzun eban zerbaitten zaratea, ta aurkestu ziran beragana lau gixon iskilluakaz, ta erderaz, gastelarren berbetan, ittandu eutsen Amele'ri: - ¿Nor zara?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 Onec adierazoten dau, Mariyac, birgiñen Birgiñac aurretiyaz eucala, danen biztueraco egun andiyan, autuetan eguingo dan aldacuntza ta biurquera miragarriyaren antzeco bat, ta bere gorputzac eucala arimiaren anditasunaren zerbait, ta ara zergaitic ez eban bere arimiac euqui ez astuntasunic, ez lotuquizunic Jaungoicoagaz eucazan berbaldiyetan.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Berac asmetan ebazan Mariyaren ondran izen barriyac; zerbait eguiten azi baño lenago, escatzen eutzan bere dontzotasuna; zuzenduten eutzazan bere erreguac beragaz aurrez-aur balego leguez: maite eban bera ama leguez, ta zirudiyan zerutic jatzirico aingueru bat, iragarteco bere maitetasuna.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Olantxe joan jakoezen orduak, zerbait artuko eben itxaropenez beterik, eta arrañtxuren bat eskuartean ikusi ezkero, pozarren, Napoleonek gudarik andiena irabazi ebanean baño pozago.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Artoberok Josepari emonikoa baño zerbait obea bada.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 - Bai, zerbaiten entzutea badot.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Jaungoikoa'ri eskiñita dagon zerbait edo norbait deungaro erabiltea, da donaustea.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Barauagaz, neurria baño zerbait gitxiago jan eta edan, lo gitxiago egin, miña ixillik euki, jolastokietara ez joan, gorputza astindu edo zurdatzez ezi ta enparau gorputzaren nekegarriak aitzen dira.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Baña jakin ez dauana, neke edo zigorra dagokion zerbait egiñarren be, ez da ain zigorrtua izango. (Luk. XIII-17).

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Beraz deunai egindako eskaña, adibidez argi-zuziak, edo dirua edo beste zerbait emoteko eskaña, edo deunon eleizak ikerrtu ta abarr, deun-bidez Jaungoikoa'ri egin oi yako.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 -Eskainkizuna, ona ta obeago dan zerbait eragotziko ez dauskuna, ta geuk al doguna, izan bearr da.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Baña entzun, nai ta ez, adiguraz, barrekeriz, edo ezer esaten lotsa dalako irriparre egin, zerbait erantzun, txoriburukeriz askotan jazoten danez, oben ariña da.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta zuri, Jauna, mundu onetan zagozala jausi baiatzu ainbat parte nire pecatuen peneetan; ez da mirari, ni mundu onetatic urtetean, jaso daquidala cerbait parte zure mereciquisunen sarian.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 1. Jaungoikoa beti izan ete da?-2. Nok irazan ditu enparau izakiak? Zer esan nai dau irazan itzak? 3. Zeinbatzuk egun edo ekiñalditan izan-azo ebazan Jaungoikoa'k zeru-lurrak? -4. Zer egin eban Jaungoikoa'k lenengo egunean? 5. Zer bigarren egunean? 6. Zer irugarren egunean? 7. Zer egin eban Jaungoikoa'k laugarren egunean? 8. Zer egin eban Jaungoikoa'k boskarren egunean? 9. Zer egin eban Jaungoikoa'k seigarren egunean? -10. Zerbait egin ete eban Jaungoikoa'k saspigarren egunean? Egunok gureak lako egunak ete dira?.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Da esatia, edo eguitia, edo pensetia, edo gura izatia zerbait Jaungoicuaren leguiaren contra gauza astunian.

30. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Bijaramon-goxan, be, ixarrtu ezkero, gogoratu-egixu gogorapena edo otoi-gaya ta otoi-egin baño len, uste-egixu zerbait Jaungoikuaren betaurrian zarala, ta esazu: ¿Nor naz ni? - ¿Zer egitten nua? - ¿Noren aurrian nago? - ¿Eta zegattik?.

31. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Orain Zumarraga'tar Juan durangotarr ospetsuatzaz zerbait esan daigun.

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Edozein gauzak ziñoan Marx'ek aldin edo balio bi ditu: dana dalako gauza orrek erabilteko daukan balioa, ta beste zerbaiten ordez truketako nai diru-ordez saltzeko daukana.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Au be zerbait baño geyago da; baña alogeraren goratze au garatzak bere irabazkietan lortu dauanaren neurriz egiten eztalako, gizartelari askok gitxiegi deritxoe, eta langilleai, alogeraz gañera, garatzaren irabazietan be euren tokamena izentau ta emon bear litzakiela uste dabe.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizon bakotxak zerbaiten jaun ta jabe izateko ta bere ondasunak jarauntsiz ondorengoai izteko daukan eskubidea, bere erroetan beintzat, osorik eta ikutu barik jagon bear da - diño XI Pi Aita Santuak.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Baña laxter bazkaltzera etorriko da ta eskalletan sartu orduko sukaldetik zabaltzen dan usai goxoak xudurrak kilimakatuko dizkio ta zerbait gogoratu arazi ere bai.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MAKOL, - (Ezkuetan, batean lurra, bestean karea; besoen gaiñean adar lodi bat eta buruan ostozko buruntzi-antzeko zerbait dituela ta gora begira): ¡Aaup, aaup! (Zintzurra garbi beza) (41).

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi.- (Kaxkarin'i) Zerbait esan digula uste diat.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. ¿Zerbait nai aldu?.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 ALKATIA - (Braulio-ri). ¿Bai e? Bada nik ere zerbait egingo det.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Ixildu ditu! Zerbait esango zien, egunero baño geyago eskuba zabalduaz, ta or dijoaz txintik atera gabe.

42. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Larrain: Zerbaitegatik izango da.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: ¡A!... ¿zerbait esan al-dizu?.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: (pizkor) ¿Zerbait artuko al-dezu?.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: (Gorgonio'ri begiraka)... Gaur... zerbait al-dezu?... Etzaitut ondo arkitzen.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Orrela egoteko zerbait ba'dezu, beñipein.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 PACHI: Bai zerbait nai nizuke zuri esan.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MIKELA: Orla da zerbait.

49. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 7. Bitariko lagunak Euskaltzaindia osotuko dute; edo zertarakoak edo euskaltzaiñak, eta zerbaiterakoak, edo urgazleak.

50. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Zerbait geroxago Jetsemanira abiatzen ziran, eta emen denak txutik egon bear izaten zuten... Nola gaba zan, zuzi-argiak eskuetan zituztela, eliza argitzen zuten.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 bada zerbait otsa
lenaz iruditu zait
eta biyotz poza
¡a! trukatu liteke
¡arantza zorrotza!
Jesús! au gertatzera
¡zer pena!, ¡zer lotsa!
munduko esamesak,
gaitz gille bakoitza...
baldiñ gertatutzera
emen eriyotza
.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Xanti-k berak ere, zerbait saiatua zala, ezin sinistu ikusten zuana; gero-ta ikotika aundiagoak eta luzeagoak egiten zituan iñolazko arrigarrizko tankeran.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Zerbait geroago, Isabel bigarrena Gazteiz-a eldu zan batean, ara deituak izan ziran emengotxe dantzari txikiak.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - Orain ere zerrbait gertatzen zaik iri.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Guda bukatu zanean, Tolosa-mugakoak, Aldun egin zuten Olano, ta orrduezkeroztik Tolosa'koak zerrbaitetarako orrdezkari bat izendatu bearra izaten zuten bakoitzean, Olano'ren izena arrtzen zuten beretzat.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Gau artan, eche artako poz gaya neurtuko zuben neurtzallerik ez deritzot izango zanik iñon, bada echadi burutik asi, eta Pintto-renganako guztiyak, baziruditen mogiarazten zitubela zerbait berena etzan erabilkayen batek.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Gizon ura zerbait palakatzeko asi nauk ba, ora-pro-nobis erantzuten...

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Oni dotriñako zerbait galdetu San Inaziyok eta Martinek ez ondo erantzun.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Azkenik zerbait osasunian moldatu ta gogortu, ta berriz bere lagunetara biltzeko garaya etorri zitzayonian, Magdalenako gaisotegiyari agur egin ziyon San Inaziyok, Paristik ekarri zuben zaldi zamari koskor ura Magdalenako gaisotegiyari uzten ziyola.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Leiatu zan emazteak zerbait esaten ote zion, bana alperrik.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Zerbait aberastu baziran ere, etziran, ziñez, zoriondu.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 - Ba, egiñ ezazu bederatzigarrena eta orduan, eta ondo egiten badezu, prakak eta beste zerbait geiago're espero dezazuke.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Gau oso illuna illuna zan, eta elurraren zuritasunak zerbait argitzen bazuen ere, etxe inguruan zeuden zugatz edo arbolak naikoa illun egiten zuten.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 ¿Beste bastanga pikatuak zerbait esan ote dio? Biak ere gero nerekiñ kontuan ibilli ditezke.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Orain galde zazu; eta zertarako Jaungoikoak lurrera ekarri niñuen? Edozeiñek, soroa ezpada, zerbaitegatik eta zerbaiterako egiten ditu bere egintzak.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Jaungoikoa izatez jakintza da; beraz, zerbaitera zuzenduko zun nere izatea.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0234 (Pekatu dan zerbait zin eginda agintzea, debekatua dago.)

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 24. Nor berak artu zezakean janari zerbait eskeko batentzat utzi.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta ezer geiago gogora ez zetorkiola, neskameari orduan etorritakoari zerbait esatea ottu.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Danak zerbait, batzuek asko, ematen digute; Jaungoikoak guretzat egin ditu-ta: bañan eskatu ere, gutxi edo geiago, danak zerbait, eskatzen digute.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Franziskanoen Eleizan sarturik Aita Santuaren intenziorako zerbait orazio eguiñ ezkero, irabazten da bakoitzean induljenzia, parzial askozaz gañera, plenaria edo oso bat.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Egin dezake ba testamentua, eta errezatuko diogu Pater noster bat... zerbait uzten ba-digu.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Emendik aurrera, bildotsen bat edo beste, zerbait ala arrapatu nai degunian, moskortu egingo gera aurrez: eta... gero gerokoak.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Zortzirak aldean gexotegira joan zan, sabeleko aztuna arintzeko zerbaiten eske.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Geienez ere, ustegabe iñon topoz-topo egin bazuten, bata bestearentzat egokiak zirala irudituaz ta zerbaiten berri bazekitela aditzen emateko, parra-irri gozoz agurtu ziran, edo itz lotsati erdikaren batzuk esan zizkion mutillak neskatxari.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Bein diabruakin izugarrizko gogo-burruka zerabilkian, eta San Prantziskoren idazkitxo baten zale zan, au euki ezkero, kilika dana ezpada ere, zerbait gutxituko zitzaiola uste zuanda.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gillek urreratuta orrduan esan zion:
- Begira, adiskide, baldin intxaurretatik zerbait eman nai badidazu iñaustera joango nazaizu.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Beste zerbait ere egin, edo eman diozu.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok ori ikasi zuanean, gurasoai zerbait eskatu ta eraman zion.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Zerbait bear dekala aitortzen diat, bañan erriak bazkatuko au, ta ik eztiok iñori ezer egin bear.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Zer esan naiko diat? Bost begi izan ezkero zerbait ikusiko ditekela.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Au zuc neretzat cerbait Berari escatzeco berarizco derecha da.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Irriparre arrigarri orrek zerbait esan naidu, esan zion Pasidea'k, berari lagun egiten zion apaizari.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 7.ª Edozein Aitor-Entzunlek barau-lege aubetatik azketsi dezake, zerbait ziyo badago (alotezkoa izanik ere).

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 Onetarako, txiro aditzen dira, beren lansariz bizi diranak, naiz ta beste zerbait ongasun eduki.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna ez dagoan aldarean, bakarrik burua zerbait makurtu bear da.

95. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jorrailleko 26'an, 1799'an zuzendu zion eskutitz bat, Schiller koblakari argiari esaten ziolarik bazuela asmoa Euskalerria ikusteko eta ikasi zuala zerbait euskerari buruz.

96. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Txalo oyek ordea, dar-dar jarri naute: lausotu zaizkit begiyak: adimena ere zerbait itzali zait, ta emen nagokitzute, itxaso asarrearen erdian, margul eta ito-bear dabillen arrantzalea bezela: begi sutsu ta zorrotzez, alde batera ta bestera begira.

97. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 iñoiz utzi bear zayo, medar ta zezela danari, alako toki goitiya, ez noski berari dagokiyolako, bai ordea, aldiz-aldiz jakinduriyak baño geiyago, maitetasunak esan lezakelako, ta korapillo oni, eltzen diyot nik, estualdi ontan, zerbait ere belarrondoa zuritu nai baldin badet.

98. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Elerti berritatik, plamenko, ungariar ta katalandarretatik zerbait artu dute.

99. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Mainton, esan nion, beste zerbaiten ondorean; Mainton ¿zer dira Laminarriak?.

100. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 Neronen etxean, nere aurzaroan, gertaturiko zerbait, arira edo egoki datorrenez geroz, emen edatsiko dut.

101. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gure ez-jakiña aundia izanagatik zerrbait azaltzen zaigu aspaldi-aspaldiko lañoen arrtean; eta orrduan emen gure itsas-errtze oetatik ateratzen ziran itsas-gizonen bildurrikeza, aundia, biziro aundia zala esan genezake.

102. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Urrte askoan, gizaldi askoan dirauen gauza batek, zerrbait aundia bere barrenen du, urrteak, gizaldiak, berenez añ autsikorrak izanik, gauza zarr ori purrukatzeko eta apurrtzeko ezerr egin ezin izan dutenean.

103. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

104. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Txistularitzat ere zerrbait esan nai nizukete, ta... asi gaitezen aintziñekoakin.

105. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Barrtoloma deunaren jayak zirala-ta Sorozabal ereslari ospetsua, nere anai Gabirel eta ni Amezketa'ko enparantzan arrkitzen giñan zerrbait ikusi nayan.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Aren eskaerari ezetz erantzutea, ukatzea, zailla gaitza bai zan ta luzapena eman nion; gerora zerbait egingo nuala aginduaz.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Alaz guztiaz zerbait ez esatea utsune aundia litzake-ta, arin bederik, nere iritzia azaltzera nijoakizute.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Gazte-gaztetatikan Euskalerritik urruti; gaztaro guztian zer-ikasi guztiak erderaz, latekeraz eta gerkeraz erabilli bearr; irakurrte geyena iru izkuntza oyetan, edo zerbait italkeraz eta pantzezkeraz egin bearr... euskera maitea (biotz erdi-erdian egon-arren) aldemen guztietan zebiltzaten izkuntzakaz, bein baño sarriago loitu egin zitzayon; eta gero, biotzetik españetara zetorrkionean, maizegi erdi erderaz eta erdi euskeraz yantzita, edo erderakadaz loituta, zetorrkion.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 - Bai ollagorra da; ta zerbait badarama berakin.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Zorigaiztoko giza txarrak! Gure Jaunak ainbeste gorrotatzen zituenean zerbaitegatik zan bada.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ardorik gabe gelditu ta lotsatu ez ditezen egizu zerbait beren alde.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Guk gure ama onari zerbait eskatzen badiogu, ez digula lagunduko siñistu al dezakegu? Zerbaiten bearrean gaudenean jo zagun beti Beragana; guri lagundu naian dago-ta.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

116. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

117. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluzenean sartu zeneko, Pantzuna gauza bati ohartu zen: han, Mariluz deusik etzela, gathuek zutela manatzen! Eta bere buruari erran zion: Gathuak hemendik zerbeit gisaz urrunduz geroz, Pantzunak ere nahi duena eginen din! Beraz, Pantzuna, antola hadi atso tzar horrek egun batez mana dezan gathuak eta lauak Errobian Errobia da Uztaritzen gaindi doan ibaia ederra. Erdaraz, la Nive ithotzea, zaku batean sarturik...

118. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Nai duenak nai duena erran beza, baño ortara jo bearko dugu zerbeit onik egiteko eta nai dugun ura erdiesteko Orduan, euskaldun buru andiko bezain biotz oneko norbait sort baledi, orduan ginezke bide erditan.

119. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Hurbildu nahiz ba arizan athekan, bainan han bethi zerbeitek gibelatu!.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Halere bada zerbeit finka ditakeena: aurthen Ziberoko aldetik etorri dela andanarik handiena, Constantin Ataratzeko jaun mediku jakintsuna buru, hiruzpalau beribil gothorretan.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Zoin gure chokoetan kokatzen gira, lo edo han zerbait gisaz gauaren iragaiteko.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Ikusi ala adituez zer derasakegu geroztik ahoz edo lumaz, mami hazkurritsu zerbait dakarkenik?.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 3. Hainitz ongi eginen duzu ortzirale oroz, edo nahiago baduzu bertze asteko egun batez zerbeit penitentzia gehiago ofreitzea, edo barur, barur erdi, mehe, edo bertze zerbeit zure osagarriaren eta kondizionearen arabera, edo othoitz, arrosario, kurutzearen bide, kofesio, komunione, edo mortifikazione, beti chede beretara, bekhatuen erreparatzeagatik eta Elizaren garaitia laster ardiesteko.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Nahi duenak egorri zerbeit ofrenda eliza hartako hel-araz dezake, zembeit sos bakhar beizik ez delarik ere.

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Sari zerbait jende heieri eman beharrez, aire berean galdegin zioten.

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Puchketeria zerbait dugu doi doia.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Nehork sekulan, ostatuan edo merkatuan, solas lodi eta gizen zerbeit arthik zezala haren aintzinean.......

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Huna beraz giltzak, bertze lan zerbaiti lot nadien berehala zeruan, alfer tzar egoiteko orde.

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Huntaz balia, nahi duzue zerbeit beharri chilorat sala dezazuedan?.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Salbaiek Anamitak batere ez dituzte maite, eta buru hortarik zerbeit ikusirik gaude segurki geroni.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Utzi behar ditzunak orduan, hek dire, hitz alferrak eta menturaz gero ere egin daiteken lan phichka zerbait.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Ez egon behinere osoki alferrik, bainan ar bethi zerbait, edo irakurtzen, edo idazten, edo othoitzean, edo guzientzat on den zerbait lanetan.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Holako eta gehiagoko zerbeit eginik dago, Don Frederico Baraampiuml;bar-ko gure bilzar-lagun, Bitorian irakastun dena.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Oren pare baten buruko, edo menturaz lasterrago, deus etzen berritz ageri zerua eta itsasoa baizik, salbu ur-eremu zabalean han-hemenka gizaurdi (marsouin) andana batzu, jauzi eta jauzi untziari buruz heldu, norbaitek zerbeit besainka igorriko ziotelako inguzinan.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Fa, ez-eta aldeko zerbeit ere!.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gerochago, 1882an Les Basques et le pays Basque delako liburuchkan, laugarren kapituluak argi berri zerbeit hitzemaiten derauku, hastapeneko bilduman:

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Argi gehiago zerbeiten beha gaude beraz oraino, bainan iduri du gero-ta gehiago bi mintzaia hoiek emanen dauzkigutela, barnagodanik ikertzera norbeit gogoak helarazten balinbadu, zerbeit berri atzemaitearekin.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Araba ondoko Ziordi'tik asi-ta Erronkari'rañoko euskera derabilten baztarr geientsuetan ibilli naiz, ango euskeran zerbait aldaketa izan zittekela sumatu ezkeroz.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Baño pitxirik ederrenak itsasoaren erraietan izkutatzen diran bezala, esanerarik pollitenak gure erritarren ezpañetan arkitzen dirala dakigunak, ezeretzat ematen dittugu gure neke guziak, zerpait berri arkitzen degunean.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gureaz ez othe ginezake zerbait egin, beti eske ala ebasgoan ibili gabe?.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Ez ote dute ba zerbeit indar sorgin gachtagin hoikien kontra?.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Ez badute deus bururatzen ere, zerbeiti bederen lot daitzila, hola geldi-geldia egon gabe.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Hiru egunez ez bazen hiltzea zilegi, sorginkeriarik gabe, asmatzen ahal duzue, hale gutiago garbi zitakela norbeit tipustapan, nonbeitik zerbeit chorte tzarrez hunkia izan gabe.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Errenkuren bentzutzeko eta bakiaren gatik, Urtubi eta Senpere jauregik, 1609ko urtharrilaren 17an, Henri IV, Frantziako erregeari egorri zioten gutun bat, erranez nola sorginkeriaz nahasia zen eskualde hau eta otoi zerbeit mana zezan hemengo jendeen onetan.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Gero, sekulasantan ez omen du ahanzten zerbeit nun gorde duen.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Chichparik ez duenak, aski du haragi puska bat chehe-chehea eginik eta pozoin borthitz zerbeit barnean bildurik hildo batean pausatzea: ikusiko du zer andanak hilen dituen.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Herri bakotxean, bizpahiru gizon balire bakarrik gurekin zerbaiten ikastera berma litazkenak, beren hurbileko zonbait gero mihiez argitzekotan, daukagu ez ginukela alferretan hasia gure saila....

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Ez dautzuet deusik erranen elgarretaratzeko hartzen dituzten bideez: auzapeza ezarriz ararteko, haren aitzinean zin eginez, halaber apezaren oinetan, hunen othoitzen gerizan orozbat jartzen direlarik, emaiten diote sartzera doazin sailari halako zerbeit garbi eta azkar, bertze deusek eman ez lezokena.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Augaitik ba ondo ixango litxake zerbait esatia guraso askori lar bigunegiak diralako euren semiekaz, baña beste baterako itxiko dautsagu lar luzatu barik.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Zerbait urtutzeko edo galdatzeko tresna izango da noski.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Sal-eroste asko egin zala esan eben! Geuk be zerbait antz-emon geuntson olantxe ixan zala.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Sorgiña'ri diñotsot bere idazkija euzkeraz ederto eginda dagola, ta sarrijago bialtzeko zerbait, eta niretzako ipinten dauzan itzak be euzkeraz egiteko urrenguan, erderiaz apur bat esker nabil-ta.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zuri ere etorriko zaizu ordua egun orretan zerbait egiteko, beti prest egongo zerala jartzen dezu ta.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Jel-batzokiko bazkidien aldez izango dan antzerki-jai; orretan zerbait egiteko.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gaur barriz, zerbait lortu daitekenian; agintariak eurak ona begira dagozenian, Cateluiña, Galizia, España guztia bizikera barriaren billa asi danian, emen txitik be ez.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aurren-aldiko Gobernua'ren agintza ugari aiek alaitasun pixkabat sortu zuten gure biotzetan; eta agintzen zizkiguten onbide guziak izango ezpagenituen ere, uste izan gendun, zerbait berialaxe genduela, barruko poltxikuan... baña, agindua bat eta emana bi, entzun geniogun lenagokuari.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Izkuntza onen sorkera ain da ez-ezaguna eze, gai onetzaz zerbait ikasi nairik egiñalean aritu izan diran etxeko ta kanpoko jakintsuak gauza garbirik esan-eziñik lotu izan dira.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zerbait idatzi biarr dabenian auzune onetzaz El Gallo idazten dabe.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Dantza orreik zelakuak diran eztakigu, baña gure atstotxu zarrak Dantzig'etzaz zerbait entzun daulakuan gara.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aurrak amabostean bein edo berai dagokien orritxoa arkituko dute, Jainkoak osasuna ta... beste zerbait ematen badizkit.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ixilaldi luzia egin badet ere, mututu ez naizela agertzeko, emen nator berriz ere izparringi onen bitartez zerbait esan nairik.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Entzun eta irakurri ditut, Kareaga andereak, Altzeta trebeak eta Monzon bikain ta eztitsuak, Euzkadi`ko emakumiai azaldua; asko, entzun ona egin da, lanian asi dira; nik ere ez nuke entzun gogor egin nai; nik ere, nere aldetik nere ondar alia ekarrita, beartuak gauden bezela, zerbait egin nai det.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Artezkari jaunari ere, ezkatzen diegu itzaldi oek, al izatera beintzat, beranduxago, illundu ezkero edo antolatu bear lirakela, bada emendik aurrera jai arratsaldetan pasiarako giro ederra egiten du ta gorputzari ere zerbait eman bear zaio.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Bai ordea, aste ontan, egunero-egunero Garitaonandia zanaren oroiz zerbait azaldu dedin, lerotxo bi eskatzera.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 España'ko Erkalaren lendakari jaun ospatsua Errenderitik jasotzekoan, emengo Udal-gizonak, iru ez gañontzekoak, bera agurtzera izandu zirala, eta izan etziranentzat zerbait egiteko eskatzen omen zuan igazko bere idazkian.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Sanjurjo arazuaz zerbait esan zuala ta Sosolistuak denuntzia sartu zuten.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Udala (Ayuntamentua) dana juan ezdalako badira zerbait esanak, bañan jakin zazute Udala ez dagola txadoneko jaitara bazkun juaterik, Gipuzkoako Aldunak galerazia dagolako, ta arren esaten dizutet, txadonera ezgaitezala juan, zein juaten dan ta zein juaten ez dan ikustera, ta iñoren egintzak maxiatutzera, ori Fariseuen egitekua data.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gaur dan eguneko U.G.T.'ren garaipena Euzkadi'ko burnibidetan, euskaldun langillien nabarmenkeriz, epeltasunagatik daukate Agiritauak lenbailen biali unutz, argi ta garbi ta sutsu agertuaz guziok elkarturik ta egitez langille arazuaz, garaian ta neurrian agertu ezkero garaipena agertuko da, bañan... bear bearrezkua dan ezkero Euzkadi'n euskaldunok agintzea era berean agertu bearrean gera baita ere zaletasun guziarekin artzen ditugun gaiak, garaiz ta zuzentasunez jokatuaz aurrera ateratzea geureganatuaz euskaldun langilleak tamalez geugandik aldenduak, asko da asko ofuscados en su ignorancia andik edo emendik zerbait lortu nairik, txanpon batzuben zalekeriagaitik nor bere kristau-euskalduntasuna ostikopetuaz.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zerbait oldozten badezute konturatuko zerate Gipuzkoa'n gaudela, gipuzkoarrak gerala ta gipuzkeraz mintzatu bear degula.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Emen ere zerbaitetan badabiltzala ezagun da.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste egunen batean baleike gai ontaz zerbait esatea.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Igandean eiztarietzaz zerbait azaldu genuen eta bai ixtillu ederra jarri ere beroyen artean.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lapurretatzaz zerbait azaldu genuen eta orain beste era batera egiten dituzten kalteak azaldu bear ditut; guztiak ezpadira ere batzuk beintzat bai.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Guk antzerki edo beste edozein jolas tokira sarrera bear badegu zerbait ordainduta izaten gera.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Besteak ez du alakorik adiarazten; las dos hermanas ezpada zerbeit geiago erraten, iñok ez daki zer adiarazi nai duen.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Egunak laburtzen asi zaizkigu, ondotxo ere, eta gure antzezlari mutillak, negu aroko sayoketari buru belarri ekin diote igande arratsaldeak jendeari aldan ondoen igaro arazitzeagaitik eta, baita Aberri alde zerbait egiteagatik ere.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Araudiarekin bizi dan Katalunia orretzaz zerbait idatziko zenuala agindu zenun ba lengoan Ibiltari!.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Iru errusitar bildu ezkero matxinada sortzen omen da, iru belgakin zerbaiten erabidea, ta iru euskotar diran tokian abesbatza.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zerbaitegatik sortua da egunetik-egunera lazten ta gogortzen ari dan udal arazoa ere.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zerbait modu dutenak, diru puska bat bat dutenak alegia, arroki agertzen zaizkigu ta ez daude edozeñekin itzegiteko.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batere arrokeri gabeak ere asko dira zerbait modu dutenarren ere.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ortarako 15 edo 20 bat urte barru, etxe errentarekin batian beste zerbait erantzita urtero nagusiari ordainduaz bañan ez gogorrian, indarrez ta desapiyoka, baizik katoliko onak eta benetakoak bezela lagun urkoari lagunduaz.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Alako lo zorroan ote giñan edo... zerbait utziak ote giñan eusko egin bearrai, oztasuna guregan ote genduan edo, iruritzen bai zitzaigun.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bañan orrekin ez det esan nai batzokian ezin litekela zurrutik egin ¡ez! (bide orretatik ere iturri bat dut aurrera ateratzeko) baizik egun batean jokuari utzi eta zerbaitetan lan egin, borondatea erakutsi, ez lan guztiak bazkide batzuen gañean utzi, danorentzako lana badago ta geure batzoki ontan.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan dan astelenian ortxe izan nintzan, ta aize berotxo batek astindu niñun zerbait ere.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Zuk, eskual oidura ta ichtorioak maite baitituzu, kondatuko dizut bat, fusil eta bala benedikatu hoiezaz antz zerbait duena.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bada oiek guziak, gizajo aiek jasan izan bear zituzten guziak negargarriak baziran ere, esango diutet nik zerbait ori guzia baño negargarriagoa dana.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ori da negargarria ori, negargarririk zerbait baldin bada ludi ontan.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Eskual-elgarkuntza hau, katoliko zelarik, bertze katoliko aunitz bezela, lurra artu gabe igertu zitekela ?ez al zen beldur izaiteko? Bai; bainan, bazuen elgarkuntza horrek, bertze katolikoek etzuten zerbeit, anima bat, biziaren biztutzeko eta iraun-arazteko: eskualduntasuna.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

200. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Denak zerbait eskeintzen
Dizute, artzayak,
Mendi, soro, baratzak
Itxas ta ibayak
Denak eskari
On bat jasotzen dute
Miren deunari.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Gipuzkoarra deritxon izparringijak aurrerengo ipiñtyen nenduan; ta beste batzuk be zerrbait egiten dabe...

202. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Jaun orrek, albistari polit onen 3. garren geijan ipini zituan itz batzuk gaitik bates be, artu dot asmua zerbait emen jarteko, Geure izketiaren alde gura neuke ixan dein biertxu au.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gorintzolo baserriyan ostiral gabean lapurrak sartu etxe barrenera ta ollo lapurretan asi ziran, etxe gizona oartu zanean lapurrataz, zerbait esaten asi zitzayen ta lapurrak laister erakutsi ziyen berak zirala nagusi etxe artan, tiro bat berari botiaz.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Entzun det Ugarte'tik amar untzi edo konejo eta sukaldetik zerbait eraman dituztela ere.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emakume aren biotz zabal eta biguña, laguntz arretan zerbait nabaitu nuan.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Laister, illabete bi edo iru barru Gil Robles'ek Euskadi'ri zerbait eman nai dion ala ez jakingo degu.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer jakiteko ginduken; ez uria geldi araz edo ekhar araz dezakegulakotz gure nahitara; bainan izan baititeke bertze zerbeit egin dezakegunik uriak lurrari erakharri lakoken minaren sendatzeko.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ur hura badoa gain behera, legartsu dagoena lurra, harria edo bertze lur azkar zerbeit hatzeman artean.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ezen, nola chichpa berriak baitire orai soldado guzientzat, minixtroek salarazi dituzte lehenagoko zaharrak, ihiziko edo bertze zerbeitetako balia diten.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erran behar da, zerbeit bat makhurtua izan zaiotela chichpa hoieri barnean, ez dezaten tiro egin lehenago bezen urrun; bainan, orai diren bezala ere, hil dezakete gizon bat hiru ehun metretan.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertzalde, ez zaio iduritzen katholikoak aski artharekin lotuak direla oraino, helduden maiatzean behar ditugun bozkatzeetako lanari; nahi luke zerbeit onik antola balezate hortako aitzinetik, azken egunen beira egon gabe.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Sainduaren hitzek higi-araziko othe dituzte, zerbeit bat egin ahal dezaketen gizon hoitarik andana on bat?.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Iduri du deputatuek holako zerbeit gutizia erakutsi nahi izan dutela, joanden astean.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da ez naski hortako emplegatu bat gutiago izanen, minixtro nausiak atzemanen baitu nonbeitik ororen atchikitzeko dirua; bainan bethi deputatu gehienen aithormen hori zerbeit bada.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Holakotan behar luke nor bederak gogo eman lan guziak ez baditzazke egin, beharrenetarik hasteko lukela, zerbeitek gelditu behar badu gibelerat hura izan dadien utz ditekenetarik.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Agian zerbeit onik eginen dute, horko asalduren geldiarazteko!.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aphez-gei, sotana soinean, lehenago izana denaz geroz, aski ikhasia da jakiteko holako zerbeiten beharra ukhanen duela, nahi badu, athe zilotik bederen, zeruan sartu.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Marinako ministroak, nahi balu, zerbeit egin ahal lezake mariñel hoieri buruz.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakutsi dauku aldi huntan bederen irakurtu gituela; zerbeit baitzauku hori.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zerbeit liteke jadanik hori egin dezan; neguan egin lanak halako ondorioak lituzkenaz geroz.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deputatuek amestu dute balia ditekela sinhets-arazteko boz-emaileeri, lege-gei berritik zerbeit probetchu izan dezaketela.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez denez bada bitchikeria! Nola langile nahasiak nausi jarriak ditugun orotan! Fraideen edo seroren beiratzeko katholikoek holako zerbeit egin balute, ez zuten hola nahi zutena ardietsiko, bainan pekatuko zuketen ederki.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bazen makhur zerbeit Chinaren eta Japoniaren artean, zeren Chinako kargudunek hartu baizuten Japoniako untzi bat, kontrabandan ari omen zelakotz.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nahi dut bethidanik, eta orotan, zerbeit dena, duena edo dakiena jaunago dela bertzeak baino.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mundiaren arabera Mendikota hortan zerbait herecha nabaritu die.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hori zerbait bada, ene oustez.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hoik guziak zerbeit bat badire, eta bizkitartean erran dezaket ez direla oraino hurbilzen Frantziako bertze eskualde batean gerthatu den desmasia izigarritik.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beren pheredikietan Istoriaa eta halako zerbait aiphatzen badie, edo hitz-erdi bat erraiten goure haurren eskolalat igortetik gibeltzen ahal gutiana, entzunen die bertan:

231. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aste batez emanen dituzte josteta mota guzietarik, eskualdun soldado hilen familieri laguntza zerbeiten igortzeko.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ba othe da biderik zerbeiten egiteko, gisa hortan gerlako ministroak zure galdeari ez dionean ihardetsi zure zuzenaren arabera.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Manech Goyhetche Apeztegikoa, etchean sartzen bere karrosan, bat-batean zaldia zerbeitek iziturik landaz landa abiatu zaio.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oro ontsa joan dira, bakharrik beti zerbait izaiteko, zombaitek erretira hori berausko.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zoazte zuek zerbaiten komprenitzerat.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Denek aitortzen dute Londreseko biltzarrean Alemaniak zerbait irabazi duela.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure Kondairaz zerbait - Zenbat etxe dauzkagun eta zenbat Apaiz-Anai geran - Langile bearra - Apaiztegi berriak Arjentinan eta Txilen - Txileko Kaputxino-Apaiztegi oñarriaren onespena - Lanak asi dire - Jaunak laguntzen digu - Gure ongille onenak euskal-abizenekoak.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Bulda santua artzeko beartsutzat artzen dira beren eta beren etxekoen jan ta bizigarria beren lanetik ateratzen dutenak, naiz beste zerbait izan edo naiz irabazten duten guzia bizitzeko ez bear izan.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 3.ª Aita Santuaren asmotan aozko otoitz zerbait egiñezkero.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Norbait iltzean aren animaren onetan induljentzi osoa eskeñi dezakete ori artu dutenak aitortu ta Jauna artuz eta beraren onetan zerbait otoitz egiñez.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Larunbatez Correo-n eta igandez Constancia-n bi euskelzalek euskeraz zerbaitso esan digute.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik astero-astero Bizkaitarra'k abertzaliai agintzen zigula euzkeraz zerbait idatzen etzuten izparringirik ez erosteko.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Tenatxor.- Neronek ez, baña Neraunik bai, eta arrentxen bidez zerbait egingo genduben.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Izen orixe zerbait aldatu dezutela deritzat:¿len integristak ez ziñaten?.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Lengoak.- Neronek ere zerbait aditu det.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Sudurra luzea du baño ez zorrotza, ertza zerbait goruntz altxatzen dala, bere politasuna galdu gabe Kopeta ez zabal ez mear; begiak beltzak, gozotasuna ta pakia dariote.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orobat, oieratua arkitzen da, beribillak zerbait min emanda, Olazabal'dar Karmelo mutil txikia.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Ezpazenduke odola ain bero, zerbait esango nizuke, zure onerako.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -?Il biarr dot otzez, ta ekazu zerbait berogarri!

250. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Arpegi bizia, bere begi andiak zabalik, uleak babaduta, soñeko zar-zarrak ta esku bata sakelean sartuta daukola, zerbait oldozten dagola dirudi.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Bere eskua barriro sakelean sartzen dau, ta apur baten zerbait oldozten lez egonda, beste txakur txiki bat atarata, eskekoaren kapelara botatzen dau.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gauzaren bat lortuteko edo-ta norbaiten aurka zerbait egiteko langilleak alkar artzen ba'dabe, asarreazalbena (boy-cott) erakusten dabe, esaterako lantegian iñori lanik egiten itxi ez, langilleari eskatzen dabena ugazabak emon arte.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Agertzen diran ume gustiai emongo yake zerbait.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k au entzutean, zerbait aserretu ba'litzan, geure biotz guztiaz maitatu bear doguzan gurasoak jotia zelako zantarkeria zan argi ta garbi adierazo eutson.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau oñekoak, zerbait igarrita edo, ez eban urten gura, ta eldu eutsan belarritik.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Alako baten, barriketaldia amaitu ebanean, Kaiserrak, zerbait gogaituta, diñotso: Gai onetzaz ene emaztearen aburukoa naz.

257. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Botzen haboroua, halako zerbait etarik eginik, gezur gobernamentuzko bat lizate, erhokeria handitu eta orophotoretsu bat!

258. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bihotz mouchirik ezdu, ihourat ere ezda houn zozietatiarentako deputatu, kountseller, mera houra, zouiñ, mintzatu behar zelarik justiziaren zuzenen althe, botzen haboroua hen kountre jarteko menian, ezbeita bichtalat agertzen edo bere chokhotik ez igitzen bere intres zerbait gatik, zounbait eki etsaitzeko lotsa gatik.

259. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Hauk bideak! gibelako minaren sendatzeko! zerbait onik ere badik dudarik gabe delako Bichy harek?....

260. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0018 BERNAT - Zerbait ere on izanen duk.

261. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 PETTAN - Nik erranen deet zerbait, zaute gostuan!.

262. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0025 PETTAN - Zuek segituko duzue jestuetarik, ederrak egiten omen tik! eta behar orduan erranen dauziet ba zerbait!....

263. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Argi? Laiño? Zuk dozuz eskuan, alare,
Bizia ta eriotz. Onetsia zaite!..
Ta, zerbait arindua, maite illaren antza
Ikusia edo dau izarrez goirantza.

264. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Baliteke erretorika luze bat amaitzea eta suberte askorekin, zuk azkeneko galderen bati bai edo ez bakharrik erantzun ostean libre gelditzea dendatik irtetako, bainan bai edo ez erantzun beharrean zerbait luzeagoa ihardesten badiozu, seguru atherako dizula beste erretorika bat, lehengoa baino luzeagoa.

265. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Berak, bai edo ez bakharrik erantzun beharrean, zerbait esan zion, luze xamarra, eta orduan ilhunabarreraino egon zitzaion bestea berbaka gelditu gabe.

266. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0203 Biharamunean goiz jeiki zan, beta nahikoagaz Arta'ra joan eta, behinik behin, Palma'ko gauzen bat edo beste ikusteko: katedrala, Bellver'ko gaztelua, eta zerbait.

267. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 14. Eta Asson'en batu yakunean, gugaz artuta, Mitilene'ra etorri gintzazan: 15. andik, biaramonean, itsasoz Kio aurrera eldu gintzazan, eta urrengo egunean Samo'ra: ta Trogilio'n zerbait geldituta, urrengo egunean Mileto'ra eldu gintzazan.

268. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 26. Izan be, Jaunari au da, Erroma'ko Agintari nagusiari beronentzat idazteko ezer garbirik ez dodala-ta, zeuen aurrera ekarri dot, eta batez be zeure aurrera, Agripa errege ori, itaunak eginda gero, zerbait idazteko euki dagidan.

269. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Aita Domekarrak be konbentu ederra yaso dabe zerbait urrintxuago.

270. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Anai nagusiagaz biziteko erabagia artu ta baserri etxea bere diruakaz zerbait atondu ta an bizi zan bakez, Ameriketa aldean alde batera itxi ebazan Jainkoaganako eginbearrak be ostera errez egiten asi zan.

271. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Aleginduko naz emetik aurrera, zerbait alako esaten ene Esteetako bigungarri orri.

272. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Alako zerbait gertau yaken Balmaseda'n, Kesukristoren ezker-eskubitan yarri ebezan bi lapurrei.

273. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Diñuenian zerbaitegaitik izango da....

274. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Gizonak zerbait edan be eitxen eban-da; bestiari berriz axaxa emoteko ezertxo be biar ez.

275. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Dukia Batzarrian zan baten bere Konzejuko Buru-zurixegaz, nun Zaldun apaiñan gazttetasunak ez eban jarlekurik, deittu zetsan Dukesiak oni zerbaitt bakarrian aiñdu biar baletsa letz.

276. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 - Ta... osagille lez zerbait, pitintxo bat lagunduko ba'neutzu?.

277. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Orregatik guk zerbait esan genuen denok lagundu bear geniolari buruz.

278. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Emen natorkizu irakurle, Urkiola'tzaz zerbait idazteko asmoz.

279. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Edesti - zerbait -.

280. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Begira, Irakurle zelan zerbait esan dautzudan, arin-arin, Urkiola'tzaz, beste antziñeko gauza asko alde batera itxita.

281. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Batek, orratino, euzkeraz be zerbait bai ekian (!) nik entzun neutsanian: Jaungoikua les pagarà....

282. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Illunpetan dardarazo nairik lez dogu ango len-istoria; baiña bada an zerbait bizi dana be: Andra Maria'ganako maite sua.

283. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Beraz, onein artean antzeko zerbait izatea, ezta arrigarri.

284. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Kimu antzera, zerbait ba-dogu ortaz egiña, baiña oso gitxi.

285. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Deun edo Santu bat goraldu bear danean, edo euskal erria goruntz jasotzeko era danean, olerkariren baten omenezko jaia danean, euskera zarra, edo erritxon bat, au edo ori zerbait danean, aurrean bear du bertsolariak, antxe ematen du ondo ta.

286. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Nere adiskide begiko dan Enbeita zarrak alderdi ori izan du, ta zerbaitegatik dauka olako ospea.

287. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Zerbait dakianaren ezpan-ertzean aisa arrotu daroa barre-irri ezaiña.

288. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0157 Ez litzake, baiña, dan guztia Jaungoikoa'k sortua izango, lenago zan beste zerbaitegaz egin ba'litu Jauna'k ortzi-ludiko gauzak.

289. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Agertuta be, legez euneko amarr, edo zerbait gitxiago, oso aldintsua danean, aurrkitzalleari yagoko.

290. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 (PRAISKU kanpora bijoa. Ardalla zerbait atereaz).

291. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 BENTURA - Orrek argitasun zerbait ematen dit.... (Beatza bekokian jarriaz) Geldi zaite emen, Praisku, ni etorri bitartean, telefonoz deitzera noa. Eureka! (Bijoa).

292. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0193 (Oiala jasotzerakoan, neska-mutillak, alde banetatik sartzen dira. Nexka, eskui-aldetik, eta mutilla ezker-aldetik. Aurrekaldean, pixka bat albora, mikrosoiñu bat dago zutikako baten muturrean. Beste aldean, zerbait atzeratxoago, mai txiki bat, paperez eta beste lanerako gauzez betea. Emen ere, mai-gañean mikrosoiñu bat).

293. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Zerbait arkitu bear dugu. Ortara natorkizue, agur egitera: bigar mendiz aruntz noa ibillian erremedio ta sendabideen billa. Mendiz bestaldeko irian sendagille ospetsuak bait daude.

294. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MUTIKOA - (Maisuari lo gelara darraikiola). Nik ere zerbait esan bear dizut.

295. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Orregatik etxera itzuli nai dut ala bearrez. Zuei, nerekin etxeruntz itzultzea eskaria egiten dizuet elkarrekin joan gaitezen. Zuen ikasi-bearrak itxoin dezake. An zerbait ikasterik ba zenduten, auxe da; olako egokieran atzera itzuli bear dala.

296. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Zergatik ez?
APALLU - Etzekiat, baña, zerbait ire artekoren bat badabilkik.
EZTI - Biar jakingo dek.

297. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Nor?
APALLU - Nor izango dek? Or aurrean bizi dan neskamea.
EZTI - Nola dakizu? Berak esan al dizu zerbait? Au poza!

298. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0387 ATAUN - (Pozez) Ta nik zu izan laguna.
MARI-DOMINGI - (Irriparrez) Laguna ta...
ATAUN - Zerbait geiago ere bai, ezta, Mari-Domingi?

299. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - (Lutxi eserita dagon alkira joanez eta eskua bekokian ipiñirik) Ez dezu bada sukarrik. Oztu egingo ziñan. Ez da batere berorik emen. Manta au botako dizut gañeti (berogarrian ondo bildu beza). Sua ere piztuko dizut, eta zerbait bero artu bear dezu.

300. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Ez zenion artuko?
Lutxi - Erreza zegon ukatzea. Nori eta Erroxaliri! Erriko jaien ondoren zerbait egingo diot. Bestela ez bait-nau pakean utziko.

301. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Egia, ama; beti gauza batzuek josten aspertu naiz. Orrela ez degu irabazten, ez ikasten, ez. Zerbait geiago nai litzake. Erroxali'ren soñekoa bestelakoa da. (Amari erakutsiaz) Modista aundiak nola lan egiten duten ikasteko gogotan nago. Ez naiz beti emen sarturik egongo. Ikasi nai det, irabazi, aurrera atera...

302. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Erroxali - Zerbait aterazi diogu.

303. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Baiñan... (begiratu eta eskutik eltzen diolarik). Baiñan, Lutxi, nere pitxi, nun den min?
Lutxi (begiak zerbait idikiaz) - Ez den ezer. Buruko txorabioa.

304. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Botikan saltzen ez dan zerbait.

305. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Bai bai, aditzen dizut. Gauza da, zerbait egin bearko degula, bestela aulkeriaz berriz ere ezurrak ausiko zaizkio.

306. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Nik ba-zekiñat zerbait amodio kontuan, asko sufritu baidiñat nire gaztetan itxaropenik gabeko maitasunetan eta Agata'ri gertatutakoak ez natxion batere arritzen. Ni ere ala egon niñunan, jankar eta nakar, ziaro pattalduta eta iltzeko desiotan sarri... Orra ba, alaba itxura ontan ikusita, gurasoak ziaro larritu itunan eta medikuari ots egin ziotenan.

307. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax neska zaharren atzetik? Ederki eman ere! Oraindik etzaion burutik egin alproja zahar orri... Baiñan, ba-dakin, Kalamax'ek bere laguntasuna eskeiñi zidanan Inaxi berenganatzeko eta berak, trukean, beste zerbait agindu zidanan...

308. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERTXAL - Gauaren beltzak galdu dizkin gizonok. Gaiñerakoan, zerbait ikusiko ba'litz... Gaua madarikatua! Ordubeteren buruan, ziarozko itxumustuan, amazazpi gizon atera genizkiñan bizirik, baiñan, gañerako irurak ezin idoro iñolaz ere. Nunbait, itxasoak aparte xamar eraman zizkiñan eta beren ojurik ezin entzun.

309. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ez dakit bada. Joatekoan beti zerbait esaten dit, zirikalaria bait-degu; ta gaur ezta arratsaldeon ere!

310. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Bera degu zaindari onena. Arengan ustea lotu bear. (Aldatuz) Izaskun'i etortzeko esan diodanez, une ontan zerbait lagundu gaitzazke. Ez da ala?

311. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Zerbaitengatik gera aragizko aizpak.

312. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ni berriz gutiziatzen. Zerbait jakingo al degu, ta gosari ematen ote digute. Gose naiz.

313. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0019 Xefeina - (Mañaxi'ren alaba da. Ogei ta bi-iru urteko neskatxa gaztia. Oso txotilla dirudi. Moja-itxura zerbait ere badu, baña, mutil gazte gogokua aukeratu ezkero gogotik artuko lukena. Eskuiko lenengo atetik sartzen da). Ama: ¿bakarrik al dago?

314. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Mark. - Zerbait esazu, beintzat... Ia mutilzar purrukatu au nolabait bide zuzenean sartzen degun.

315. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Alperrik ari zera. Nai ba-dezu, ta ezpadezu, ezkondu bearra zera. Etzazula alperrikako lanik artu, ezetz esaten. Ortan zerbait dakidana naiz, Satur.

316. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Inbustero bat badatorkizu
itz gozuak esatera,
ez uste izan datorrenikan
gauza onik zuri ematera;
seguruago etorriko da
zeuri zerbait eskatzera,
engañatuko zaitu poliki
deskuidatuten bazera.

317. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 Beste zerbait ere abestu diteke. Adibidez.

318. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Ajolazko gauzetan zerbait ostu al dezu?

319. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Norbaiteri ajolazko zerbait ostutzeko gogapena eduki edo nai izan al dezu?

320. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Edozelako olerki-tankerari iñolako euskal-kutsua txertatu dio: olerki biribil, zoragarri ta erritarrok gure erri xeak maite ditu, baita zerbait ikasi izan uste dugunok ere.

321. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, goi, bidari taldeak duazten bitartean,
arnas billa, biderik bide... bai, ondarreta,
zelai, errekondo, itzalpe atsegiñetara,
eguzki ta aize billa duazen bitartean,
ni ere, nereak narama bai, zerbaiten pozez
tantai urtetsu, larre, soro ta, baserriakin
unea, uneka gozartuz, bideari galdetuz,
bideak narama neretua, bere oñots ezez...

322. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

323. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agreda Amaren familian ere alako zerbait sumatzen dugu.

324. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Elurra zerbait urtu zanekoxe, Elkorreta-bidean dituzu Zamainburu ta Arpide alkate jauna, Garrotze aurretik zutela.

325. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ii ta zume biguiñez zerbaiterako on daitekena egiteko gertu zaite.

326. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Zerbaitegatik utzi du Espiritu Santuak ixillean eta itzalean Andre Maria'ren bizitzako aldi luze au.

327. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Begi aundi aiek bai argi, norbaiteri zerbait adierazi naiean bezela!.

328. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Zerbait esan bear da:
- Billabona'ra al zoaz galdetu zion sugurmotzak emakumeari.

329. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 (...); beren ixkilluak apuntatzen zorroztutako ezten-begiratu aiekin beti zerbait zulatzeko zai.

330. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Ba-dirudi alako zerbait zirana eta ortaz, mutillari egin zioten ezkontz-galazpenan onentzaz apentzeko gogoa ez-ezik, berak baiño jende apalagoaz berdintzeko lotsa ere tarteko izan zen.

331. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 7) eta 10) Lagun-projimuari bere ontasunetan kalte egin al diot? Zerbait lapurtu al det?

332. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0099 Baño bere baitarako ari zan geienik eta itz egin zun: - Aspaldi ontan Matildek oiturak zerbait aldatu egin ditu.

333. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Zerbait berri ta on asi diau gaur.

334. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Bañan zerbait okerrik ikusi al duzu zuk gazte orretan...?, - Kostorbe'k.

335. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0163 Zerbait berexi ta premiazkoa zekarren, gaur onara zetorrenean.

336. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (35) Eta au esan zien: Sakelarik eta bidezorrorik eta oñetakorik gabe bialdu zinduedanean, zerbait paltatu al zitzaizuen?.

337. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Eguna argitzen asi zanean, ni zerbait lasaitzen asi nintzan, neroni nijoan errira, eguzki argiz iritxiko nintzalako.

338. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Nere gogoa zureganatzeko, alako zerbait badezu.

339. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Ori entzunda-edo:
- Biar zerbait gertatuta ere, etzazute gero iñolaz aspaldiko batean Ama Gabriela'k egin zuana egin, zien Monja-buruak arpegi parrekoiaz.

340. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

341. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Iñoren kontra zerbait itzegina baldin banintzan edo gutxienez gaizki esaka zebiltzenei isillik aditu banien, etzegoen beste erremediorik: nerekin izketatu ziran aizpa aiengana joan eta gaizki esan eta entzun guztien konpontzea egin bear izaten nuen, leku txarrean jarritako moja aien alde nere onginaia adiraziaz.

342. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Zabala ta zerbait zapaldua zan, eta eseritzen nintzanean, ipurdia barkatu pixkat beera irristatzen zitzaidan, eta patxara ederrean gelditzen nintzan, andik alde-egitea sentitzeraño; gurutze-bideko arriaren gañean jarrita, txistuka, eskopeta zanko-tartean nuala, ikustekorik zerbait bazan begira, xigarrotxoak erre ta erre, aldi luzeak pasatzen nituan.

343. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bein batean, deitu ta sobre iriki batean eskutitz edo karta bat erakutsi zidan, (nai badezu irakurri dezazun, esan zidan), Merida'ko don Joakin Barrera López'eri zuzendua, eta alako abotsez esan zuan, eztet iñoiz jakin agindu, ala erregutu egin zidan:
- Eramaten nautenean, zuk karta au artu ezazu, eta paper-pillo au zerbait antolatu, ta guzia jaun oni emaiozu.

344. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Zoro argitua zan: ba-zekusen zerbait.

345. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Zerbaitez konturatzen zan eta senda zitekean agian.

346. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Baña ideia ontan bazegoen asaldatzen zuen zerbait.

347. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Irugarren egunerako, bigundu zitun-zerbait Malentxo'k bekainarteko zimurrak.

348. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Malentxo'ren gogoaz besteko irteera ua zerbait gozatzearren, atergabeko itzjarioa zerabilkin Agerre'k eta eskurakoi laguntzen zion Libe'k zeregin artan.

349. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Beste zerbait ere ba-nekarkin esateko...

350. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Baiñan urea zerbait odolean.

351. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Giza-gorputz antzera iduritu ez ba'neza, ustel-ezin, autsi-ezin, alda-ezin Ua nik naiago bainun ustelgarri, auskor eta aldakor dana baiño gorputz-antzeko zerbait iduritaratzera beartzen nindun idurimenak, mundu barnera ixuria edo munduz landa edatua, ote zan.

352. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Alare zerbait aundi ez ba'litu, etzezazken iduritara.

353. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Zerbait ikasi ta ikusiko degula uste det.

354. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Jesus artzeko nere biotza alik eta ondoen apaintzez gaiñera, beste zerbaiten jakin-naia ere ba-nuan.

355. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Bazekiten eskolakide edo lagunak, erritaldi ta zigorrak ixil-ixilik eramaten zituala; ta berak zerbait puskatu edo ondatu egin zutela?

356. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Zure gurasoak itz egin gura ligukete, nunbait, zerbait jakingarria guri aditzera emateko.

357. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Zerbait Tit'ek erauzi ote-dizue?

358. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Gutxi dakit, baña zerbait ikusi det soro ontatik, eta ikusi duana, ikasia ez izan da ere, ezta guztiz motela.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Zerbait, baiña EGIN.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Zerbait zeukatenak, ordea, ez-eukiak bezela bizi ziran.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zerbait ibiltzea, ordea, ezinkizun dugu.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Areago oraindik; ibilli dabillen zerbait nola gelditu diteke? Igikuna bera nola geldierazi diteke? Nola asi liteke?.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Igikunik ez da, arrezkero, edota, utsa da, ta iaun ta iabe dirudina, utsa da, naiz ta ahal aundiko zerbait iduri izan.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Alde aurrez, ordea, ontan bat-etorri gera, ots, alako zerbait arkituko ba'zenu, ustearen kizuna litzakela, ta iñola ere ez, iakitearena; bi ertzen artean igerika diarduten gauzak atzematen ditun tarteko almena hura bait-da.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Arresi txiki ori barna, edotariko lanabasak daramazkiten gizon batzuk iduri itzatzu, arresitik zerbait gorago; giza-irudiak ta arrizko abereak, zurezkoak, tankera guzietara, ta bere izanez, batzuk izketan ari dira, bestetzuk txintik ez dute ateratzen.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Egia esan, beste zerbait adierazteko erabillia du erriak itz txanbelin ori.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Besterik eziñean, onartu dizut, beste zerbait adierazteko, ordea; Pitagora-zaleen armonia, alegia.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Zerbait billatu ta ikasi, oroiterazi besterik ezpaita.

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Yainkoari zion maitasunaren alderako zerbait egin al izaten zulakoan, zori onekotzat izan bear zun bere burua.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ta zerbait yanda, indartu zan (19a) Saul.

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Arrezkero, bideak erasanda, goseak aulduta, ta atsekabeak erabat akituta zeukan, zerbait yanda zuspertu zan.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Aietan arkitzen eztan beste zerbait arkitzen da Arantzazu'n; ba-du aparteko grazi bat.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Madrid eta Barzelona'ko emisoretan arkitzen eztegun zerbait Loiola, Segura ta Arrate'n arkitzen degulako.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Beti klase bat ezta komeni,
tartean zerbait mudatu,
Ona naiago degula danok,
ezin diteke ukatu.
Otzak etorri badira ere
eztegu zertan kejatu,
Garaian garaikoa eginda
artaka guziz kontentu.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Izatekotan ere " begi-bakarr, beso-motz, anka-makurr edo orrelako zerbait esanaz bereizi genezazke.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ba-dut beste zerbait.

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ez ote litzake egoki izango umientzako ikastolako liburuak (euskerazkoak, noski) nolakoak bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Antzerki lanetan zerbait aldatu bear dala deritzait.

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Zerbait egiteko edo eskatzeko arimak lugaiñeratzen diranean, argi, itzal, mukulu-beltz iduripean agertzen dira, edota ots berezi batzuez ezagutarazten.

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 L. Mitxelena: Emen Etxaide mintzatzen ari zan bitartean nik zenbait nota artu ditut eta zerbait esan nai nuke.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Nola Etxaide jaunak Euskaltzaindiaren iritzia edo erabakia eskatu duen zenbait gauzatan, nik eztezaket, Euskaltzaindia ez naizen ezkero, eztezaket Euskaltzaindiaren erantzunik eman, baina zerbait esan nai nuke, berak ukitu dituen gaietan zein diran, nere ustez, Euskaltzaindiak erabaki ditzakeanak eta zein diran ezin erabaki ditzakeanak gutxi gora beera.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Bada zortziko txikia deritzaiguna ere, zerbait ezaguna.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Gure erriak badu sen berezi bat bertso jasotzeko, ta bertsolari ez uste beretzat nornai danik; ez dauka artakotzat ahapaldi batzuk buruz ikasi ta abesten dakiana; beste zerbait bear du: asmamen zorrotz, berezko etorri, esaera txingartsu.

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ona esan bearko; garai onetan asi zan beintzat mende luzeen lo-zorrotik zerbait esnatzen.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Guziei beste zerbaitek eragiten die, bere buruaz bestek.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 17.- Bi tini: Mintzoa oso ez dala atertzen adierazten dute. Noiz erabilten? 1) Zerbait aipatuko dala adierazten dan esaera baten ondoren. Adibidez: au esan zion: ikusiko duzu. 2) Zerbaitsu batbanatu aurretik edo ondoretik. Adibidez: urte aroak auek dira: udaberria, udara, udazkena, negua. Sortu, azi, nekeak bizi, il: orra gizonaren bizialdia.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 18.- Galde-aztarren: zerbait galdegiten dun esaera baten ondoren erabilten da. Adibidez: zer nai duzu?. Iñoiz, besteren esana otezkoan edo dudan ipinteko.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 25.- Itzetan ba-dagoz elkarren kide diranak, zertanbait elkarren antza dutenak. Adibidez: gizon, zaldi, aritz, arri. Itz aueri izan-izen edo batik bat izen deritzegu. Berez dagoken edo berez dirauken zerbait dute.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Pecado esateko, or degu pekatu, baztertu eziñekoa; baiña oben ere erabilli diteke, erderazko delito edo orren antzeko zerbait adierazteko.

390. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Baña jendea nunbait geiegi plazarako eta ango estuasunean bertsolarien aldamioan zerbait etenda balantzan asi omen ziran estradu gañean Joxe Bernardo eta bere lagunak bertsotan ari zirala.

391. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Loinaz jauna Pedro Mari'n illoba degu eta aide tartean zokoak miatu ditunari eskerrak lantxo au zerbait jantzi degu.

392. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

393. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Gero esango dedan bezela, uri artan idutzi zituan, eta idatzi ez bazituan zerbaitean berritu bai beintzat, bere Ipuyak eta beste neurtitz batzuek.

394. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Nik iritxi nai nukena zerbait informatu, jakin eraztea da; ori lortuko banuke nere asmo guztiak beteak lirake.

395. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Gañera Europear Elkartasuna osatzen duten oietako baten lendakariak, Euratom'en lendakariak esaten duanak indartzen du nik esaten detana (3): Bañan elkarrekiko politika izate bata dio Pierre Chatenet'ek egiñetan or dago, eta egunero zerbait geiago izanaz gañera

396. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eta zati au bukatzeko liberalismoarentzaz zerbait esatea bearrezkoa izango da.

397. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Gure adimenak; zentzuen bidez kanpora egin bear du zerbait jakin naibadu.

398. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Abelardo-k, bi iritziak egi dirala dio: gauzen egi-gai diranez aietan omen daude, in quantum designant formas; zerbait diolako berriz aietatik kanpo, in quantum designant.

399. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Itz edo izen besterik ez litzake orokarra, bañan ezer ez lesakena; ez dan zerbaiten izena.

400. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 2) Izakiak zerbait izatekotan, naitanaiez zabalkundea eduki bearko dute.

401. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Bitarteak egitik zerbait balu, derriorrez beste bitarte batean bearko luke egon.

402. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Badu oraindik Lourdesek beste zerbait askoz ukigarriagoa, Argizari-Elizbira.

403. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta baldin gertatuko ba-litz, nik, errukarri onek! etsaiaren zirikaren gaiztoz edo-ta nere argalkeri aundiz, orain agertzen dizkitzudan asmo auen kontra zerbaitetan utsegitea,(...).

404. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Orduan konturatu ziran lagunak zerbait bazuela.

405. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Orren urte gutxi bizi, ta arlote beartsu bat besterik bere bizitza osoan ez izan, eta alare Xenpelar'en Bertsoak, baserri ta kalean, oraindik ere askok oroitu ta kantatzen dituztenean, izango dute zerbait, beste bertsolarien bertsouk ez dutena.

406. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Orixeren olerki barnekoienak eta buruzkoenak irakur ba`ditzazu, onelako zerbait asmatua duzu.

407. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon'en eriotzagatik izan ziran mundu zabaleko ikara ta negarrak zerbait iraungi ziranean, guztien begietara galdera auxe agertu zan aidearen erdian: Eta Elizaren Batzarraz zer?.

408. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Gain-gañean belarra zanpatuta edukitzeko, metro-kuadro bakoitzeko 200 kilo arri edo zerbait jartzea ona da: arta-berdea izan ezkero, 1.000 kilo neurri berean.

409. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Esne ikustea, esne garbia saltzeko, gaitzik ez zabaltzeko, eta esnearen ordez, urik edo beste zerbait ez nastutzeko egiten da.

410. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Orduan beste zerbaiten billa jota, hypotesis guziz frogatu ezin batean bukatu zuen bere zientifiku lana.

411. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Sendituz aurretik aztertu baiño lehenago zerbait dagoela somatuz problemak aurkitzen dira eta nekatuz eta ahaleginduz, senditu dan hori gizatzen edo adimenaren bidez atzematen saiatzen gera gero, besteri, eta geure buruari, adimenduaren arabera azaldu ahal izateko.

412. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Estualdia agertuaz, eskutitz au idatzi zuan: Bustialdi epelak on egiten didate; bañan, Jaunari eskeintzeko zerbait izatearren, Tolosa'tik gaztigatzen didate, alde batetik eta bestetik eskea besterik ez dariotela; eta ez dietela angoak arrazoiai begiratzen.

413. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Errez ezagutu dezakegu, esan degun guziaz gaiñera, alkar-arteko zerbait dirala sakramentuak.

414. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Eta mirari auek zerbaiten adierazpen dira, Jainkoaren ordez edo izenean ari dala diagon edonor, egiz eta jator ala dalazkoa aitortzen dute; bere buruzko itza-ez-baña, Jainkoaren itza dakarren aitorpen dira.

415. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Gatozen Oñatiko Arantzazuko Birjiñaren Kofradia'ri-buruz zerbait esatera.

416. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Zerbait badare, lengoz gañera.

417. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Zenbat aldiz miñ artu izan degun, nagusiak edo gurasoak, edo eskubide duanak galdetu izan digutenean gure bizitzako zerbait berri... Neri ori galdetu orrek!!, esango genduen noizbaiten.

418. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Euzkaltzaindiak sortu zezaiokean bai, bere gisako ezti edo eztiantzeko zerbait ezti sintetiko edo lan artarako.

419. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Gero, bai, Itun Zarrean, eta azken aldera areago, bi O'eri tira, tira, esaten zigun, zerbait zuzengarri aurrean ipinten genionean, emazute orrela.

420. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Bañan, aurrenekoa zaitugu itsago ortan igeri egiten, eta gaizki egiten dun argandik ere zerbait ikasi egiten da beti.

421. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bigarren estropearen berri zerbait eman dezagun orain.

422. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Lenengo arraunketa estua zerbait lasaitu dute.

423. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Ene ustez, eta gutxi gora beera, evitar, rehuir edo antzeko zerbait adierazten duela dirudi ekidin-ek. Oberik agertzen ezten bitartean, bada, onelaxe itzuliko nituzke: No oír misa y sí rehuirla fácilmente (Harizmendi); .

424. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Iker-lan orien ondorea, dirudienez, auxe da, edo onelako zerbait behintzat: gure izkuntzak baduela aidetasun berezi bat egoaldeko India'n (brahui delakoa izan ezik) eta Ceilan'en zati batean bizi diren izkuntza dravidikoekin.

425. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Iritzi-billa zatozkit aurkitze edo atzemate berri onezaz, nereak zerbait balio duelako ustean.

426. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Alaz ere, aitortu bear dut juzku txar ori gogoan erabillia dudala, zerbait ezagutzen ditudan izkuntzak nola elbarritzen dituen ikusi ondoren.

427. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Lege berriak asmatu-aintzin, orroit ditela Laphitz, Duvoisin eta Diharasarri-ren eskuara klasikoak amaiten ziotela idaz-lan handieneri batasun zerbait.

428. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Berez bezela ba zetorren oraiñ-aspaldi zenbait euskal-izkeren alkar-artze edo alkar-kutsatze antzeko zerbait, erriak polikitxo on-artzen zijoana.

429. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Eta bukatzeko Axpe Jaunaren bizitzaz laburki zerbait geitu dezadan.

430. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Guzti au bearrezkoa zan, Elizak gaur gizadiaren batasun edo anaitasun orren alde zerbait sendo eta iraunkorrik egin nai bazuen.

431. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Gai auetan zerbait sartua dagoenak jasoko du lerro batzuen nondik-norakoa, baiño besteak nekez.

432. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Artixtak askatasuna derrigor bear du zerbait tajuzkoa sortuko badu.

433. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1960 0003 Baiña zerbait baiño geixeago egiten dala ere egia da.

434. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1960 0004 Gaur prakadunoi esan nai genizueke zerbait.

435. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0003 Zerbait egin nai izan dugu guk ere Lourdes'ko Amaren eskeintzatan.

436. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0169 Asmo ta amets bat baño zerbait geitxoago azaldu naiago nizuen, eta bearbada zuetan bat baño geiago ere, nere lantxo au onezkero ori baño geiago zalakoan zeuden.

437. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Norbaitek erri bateko itz-txorta, esaera... besterik ez ba'litz ere, oiexek denak bildu naiko ba'litu, amar urte igaro-ta ere oraindik zerbait berri entzutea ba-liteke.

438. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Zerbait mugatu ta estutu obe dala uste det.

439. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Nik beñepein onelako zerbait egingo detalakoan nago.

440. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Izkera zerbait osoa da, eta okerrak diruditen esanak ere, zer-edo-zergatik sortuak dira eta beste zerbait osatu ta argitzen dute.

441. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Baserritarrai, eskolan bidez, berekoitasuna kentzen zayonian, orduan bai, Zuñiga'n egin duten erako zerbait egin eziñik eztago; eta ez an bezela erri batean bakarrik, Gipuzkoa guztiyan baizik.

442. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Idazten, geintsuen ustez erderak izan ditu onenetakua dala ezin uka genezaioke; baña Baroja'ren nobelak zerbaiten premia ba dute: joskera, nobela gintza, arkitekturaren premia.

443. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Bere ikusmen zorrotzak aztertu dituan gauzen, nortsuen eta alderdien barnea garbi azaltzea, dute Baroja'ren idaztiak benetan zoragarri, entzungarri, baña idazleak bearresko duan zerbaiten premia ere aitatu degu.

444. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez dakit nola kalte egin dezaioken ainbeste astakerik iñori, zerbait ikasi duanari beintzat.

445. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Otxandio'n eta Arratia'en, zezena duten etxetako oitura berezia au da: egur bi jartzen dituzte sutan gauon-gaueko apalgaraian; mutur banatatik erretzen dire zerbait; gero bietan luzenari mutur-errea pitza eta beste egurra pitzaturan gurutzatu; gurutze oi zezenaren ikulluan ezarri.

446. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Elkarren artean batasun zerbait arki izateaz, atsegiñean igeri egingo nun.

447. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Euskeraz zerbait irakurri izan dunak, ori egi dala ederkitxo daki.

448. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Egiten ari naizen liburuxka bati eman diot aurrerapen zerbait, baña sailla asko aurreratzeke.

449. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ementxe agertzen zaigu lenengoz Saul iudar zintzo ta kristau berrien iazarlea; zerbait aurreratxoago, bidali aundiena izango zan onen onbideratzea ematen digu.

450. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Beraz Bordele eta euskera zerbaitek elkartzen ditu.

451. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Bestalde, olako lanen egiteko, bear da zerbaitetaraño euskeraz mintzatzen eta izkiriatzen jakin.

452. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Horrelako zerbait.

453. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Augatik saia oi gera guztiok, zerbaiti ekiñik, eta geure nortasuna erakutsiz, izena gaillendu ta erpin jarten.

454. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Berrogei ta amar urte egiñak dira il zala, ta aren oroipenak oraindik bizi-bizi dirau euskaldunen artean; maite dugun zerbaitek kilika goxoa eraso oi digu biotz azpian.

455. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Sare mee orren barnera zerbait sartu da, samar bat, koskor bat, eta orren erruz bear etzena sortzen da, desordenu ikaragarri bat, alegia.

456. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Bai ukurtu zen hola eta fricht chutitu... zerbait bildu balu bezala athe aintzinean.

457. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0106 Mariun.- Zerbait bildu?
Koche.- Ba, eta hola egin du... nik ez ikusteko
Mariun.- Hik ez ikusteko?.

458. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 Paristarra chutitzen da... Dominikaren ondotik dabil... nahi luke zerbaitetan lagundu...

459. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Errazu, Engrazi... Jakiterat jina naiz... Zerbaitetan huts egin dautzuta?.

460. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 ENGRAZI (Ezin atrebituz).-... Ba...... badut zerbait... Ez baitakit konprenituko nauzun.

461. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Ekazu othoi zerbait edateko...(Ohartzen da Egiaphalek utzirikako botoila eta basoari)... Norbait izan duzu hemen?.

462. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Entzun omgi: Gure xola ondoan, atzemanen duzute lurrean zerbait.

463. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Jesusen sortzea hain da gauza miresgarria nun ez bailuke nahi haur bat izan dadin, gauerdiko mezatik lekora, arbolan zerbaiten eskasez geldi dadin.

464. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 A. Urtzoa, pausa hadi hire nekezian;
Enuk hire galtzeko segur malezian;
Bortian bizi beiniz eskazian,
Nahiago nikek jakin zer berri Frantzian:
Zerbait khounta izadak hire deskantsian.

465. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 U. Frantsesak ez direia zerbait buru-mehar?
Edo zerbait kanbio die ukhen behar:
Igaran ourthez, tiro, aili, eta nigar,
Aurthen oro bandera, lili, osto adar:
Kantuz ezagun dutuk gazte ala zahar.

466. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Burhaso, haur, emazte, bide-bazterretan,
Zerbait egin beharrez presoneren alde,
Beren baskari txarra nahi zuten eman,
Bana Fritz horiekin, dena zen debalde.

467. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Nigarra begietan, erran nakon hola:
Hik badun, gaixo neska, zerbait bihotzian!.

468. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

469. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Gizaizoa!... Gapelua buruan, docha barnean, chamar labur batez aphaindua, zinta gorria gerrian, espartinak oinetan, lurrezko pipa motz bat ezpainetik dilindan, mokanes bat, zerbeit barnean akhiloa bezala, espalda gora zaukan makhilaren puntan korropilatua, agerrarazten zuten jostagailu guzietan, bai kampoan, bai barneetan, denen irringarri.

470. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 - Gure eliza bada zerbeit, bereziki adorazione egunean, ahatik, barne hura nagusi dela!.

471. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 - Ori, har zazu, horra non den barneko aldean erran zion neskatchak, ongi pentsatzen baitzuen eskua kanpoan eman'ta, zerbeit eginen ziola.

472. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Eta etchalde bat azkar atchikitzeko edo emendatzeko, ez da aski aurhide bakotchak han hemenka zerbeit lan purruchken egitea, bakotcha bere alde: behar da ororen manatzeko eta gidatzeko buru bat, eta oroz gainetik elgarrekilako amodio eta laguntza.

473. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Beraz, horiek guziak bat-eginez, elgar lagunduz, eta hola bakharrik, dugu zerbeit on eta eder eginen, Pilotaren alde.

474. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Denok zerbaitetan amor eman ezik behin ere ezta batasunik eginen, eta hemen amor emaite hori guri dagokula dirudi.

475. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Beste zerbaitez gainera, au ere ikasi zuen: emakume aur egitekoak noiz alaba egin bear zuten.

476. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Lehen; zerbait bazen herrian bestak izaitea, bainan orai? Deus kasik....

477. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Ez ote da zerbait, ikustea plazaren erdian, gazte bat edana eta ez dena gehiago bere buruaren jabe?.

478. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Eta Maritxu joaiteko bezperan, Kattalin-ek erraiten dio: - Leku bat xeka zaxu enetzat, eta zerbait atxemaiten baduxu, jakin-araz dezataxu laster.

479. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Frangotan atzartzen da eta zerbait-ek argitzen du, gaizki egin duela.

480. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Ez zena hor, ontsa pentsatu-ta, sorginkeria edo debrukeria zerbait?.

481. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Aingeruaren agertzetarik landa, hiru haurrak bardin gelditu ziren, nehork etzuen erranen zerbeit gerthatu zela.

482. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Behar dugu denek pazientzia hartu eta zerbeit sofritu zeruaren irabazteko!.

483. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zuhaur eta ez berze norbeit; eta are gutiago erdia hau eta erdia hura den nahastikako zerbeit....

484. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Harat eta, batez ere, hura moldatzen duten kondizione ta hondoko kausa guztietarat bildu behar gure egin-ahalak, zerbait ulertuko ba dugu.

485. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Bizi nahi duenak behar du zerbeit berri asmatu eta egin.

486. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Non dira Eskual musikariak, eskual jitea atxikiz, musika berri zerbeit egin dezaketenak?.

487. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

488. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 (...); bainan, zerbeit traba kausiturik, uztailean egitekoa zen bilkura gibelatu behar izan zuten, eta beraz buruilaren 16-ean bildu ziren zazpi probintzietarik hogoi eta hameka eskualdun.

489. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0025 Laburzki erranen dugu beraz nolako irakaspenak ekartzen dituen, eta gu baino jakintsunago bati utziko diogu, haren mintzaire eder bezain gozoaz zerbaiten aipatzeko lana.

490. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 g) gogoan atchik kristo-ren gorphutzeko menbroek ez dutela elgarren herrarik izan behar, ar lanean edo bertze zerbaitetan koleraren ohiltzeko, adichkide zunar bati galdegin konseilu, orhoit bakea zer ontasun gozoa den (XXVII).

491. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Gure aburu osoa emaitekotz, erran ginezake Axularek ez zuela bere bigarren partea hasi baizik: sail handiari lotua zen, San Frantses Sales ekoaren Filotea bezalako zerbaiti.

492. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Ez dire gain huntan Eskuararen zaintzeko elgarretaratuak; bainan hiruak Hazparneko misionest-etxetik heldu ziren, hiruak eskualdunak ziren errotik eta bereziki eskualdunentzat ari: Iduritzen zitzaitan, zion Aita Bastres Senpertarrak, zerbeit bazela eskas gure Eskual-Herri on eta maite hortan .

493. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Ta nik erran nion ordun: - Ni yoanen naiz etxera eta ekarriko dut zerbait ere!.

494. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Yoan nintzen etxera, sartu naiz aitaren kuartuan, ta asi naiz bere trajerik obenian billatzen bolsetan, ia zerbait ere arrautzen nun.

495. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Othoitz hau kurutzefika baten aintzinean erranez (hor berean duzu kurutzefika) indulientzia oso bat irabazten da, egunean behin, kofesatuz, komuniatuz, eta Aita Sainduaren chedetarat othoitz zerbeit eginez.

496. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Badira haurrak, adinetakoak berdin, gauaz ohetik jalgitzen direnak zerbeit amets nahasi gogoan.

497. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Bada zerbait, bizkitartean, Axularren liburuan baizik aurkitzen ez duguna: hura da aditz-lagunen jogia (conjugaison des verbes auxiliaires).

498. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Axularren urratsari jarraikiz ziren eskuaraz izkiriatzera lehiatzen zerbait zakitenak.

499. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Beraz Elizak zerbeit manu dautanean emaiten, Jainkoa bera mintzo balaut bezela sinhetsi behar dut.

500. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit oroz gainetik zer alegrantzia gutaz jabetu den, gaizkiaren aztaparretarik atheratuak ginela ohartu girelarik, hunkitzen baginu bezala begiek ezin ikus zezaketen zerbait, gure indar guziez othoitzean ari ginela....

501. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Segur niz holako zerbaiten gutizian zineztela, Esperantza dut gogoeta chume hauier esker, hobeki ikusiko duzuela nola behar duzuen ibili hemendik goiti, barna sartu bihotzean eta hedatu Ama Birjinaren debozionea.

502. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Bere mintzaldia bururatzean, erraiten diote denek, haren moldea etzela aski ezagutua eta denek bazuketela zerbeit ikasteko.

503. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Hirietako langilen abantail berak ez ditzazkete ukan, bainan abantail horien iduripen zerbeit ukanen dute.

504. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0149 Udalak ogi ta zaragi, bear dan beste eraman-arazten du, ta gutxi edo gei Segurar guziak zerbait an artzen dute.

505. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 D) Onelakoxe zerbait irakur dezake Espasa-Calperen Iztegi aundian, Bretañako urixko batean, senar-emazte ezkonberriak egiten dutela gaineratuz.

506. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0071 Xalbador
Nik bazkaltzean gaur bi aldetaik
artua det atsegiña:
bazkari ona eta gainera
zerbitzailea apaña;
gaur arte ez nun iñoiz probatu
ekarri duzun koziña,
naiago nuke nik zerbait baño
gure etxian baziña.

507. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0083 Xalbador
Alere elgar ikus zakegu
guk goxoki bekoz-beko,
ez izan arren yateko zerbait
eta naikoa soineko (...).

508. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 Arozamenak
Berak eman dirate
zerbait kantatzeko,
ni emen nago berriz
ikunplitzeko,
bixigua ekarri
usaya artzeko,
piper eta oliyo,
ederki jartzeko
oi guri neurtzeko,
inbirin sartzeko,
gero oztutzeko,
baña ez galdutzeko,
giro ederra dago
orain bazkaltzeko.

509. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 DANETIK ZERBAIT

510. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin irakurgaia ezta edozeiñentzat egiña. Erri xearentzat lan astun eta neketsuegiak. Zerbait ikasia ta preparatua izan bear du Jakin'eri kutsua ateratzeko. Ikasiak eta landuak bear ditu euskerak bide berriak urratuko badira.

511. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 DANETIK ZERBAIT

512. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak galerazi bearreko zerbait ote dira? Prozesioak oso onak dira berez. Gorputz eguneko prozesioak beti zan dira izen aundiko. Aurten galerazi egin dira Kataluña'ko egal batzutan.

513. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Baiona'n argitaratzen dan Herria asterokoan pixu aundiko zerbait idatzi du Etxekorena jaunak. Ezterizkiot oker dabillenik bere arrazoi bidetan.

514. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Paper eskasaz chuhurra izana gatik astekari huntan emana zaukun tokia, aste bakotch nahi ginuke lerro hautan Eskualdun gazte guzieri mintzatu. Zertaz bada? Gure ustez gazteentzat zerbait intres duketen gauza guziez.

515. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Iduri luke gelditzea hobe luketela, gerla ezin irabazia dutenaz geroz! Bainan nork daki zer daukaten gogoan? Beren etsaien arteko zerbait makurren haiduru othe dauden, heien eztabadez baliatzeko? Zer nahi den, nahiz ez diren oraino azken hatsetan, erran ditake hiltzerako bidean urhats handiz doatzila.

516. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Pabeko inguruetan. - Badakizue zer kausitu duten zilho handi batean Pabeko inguruetan? Hiruetan hogoi gorphutz, Alamanek han ezarriak! Eta ikharagarri dena, zenbeit bederen ba omen ziren bizirik ehortziak! Hemen gaindi ere baitziren ahoa betheka erraiten zutenak Alemanek sekulan etzutela behar ez den zerbeit egiten, hori behar dena othe zaiote? Guri ez...

517. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Ohointzan tropan.- Zembeit etche bazituzten arroatuak; batzu agerian maskaturik joanik. Poliza ibilia zen debaldetan. Ez dakit demboraren buruan zerk ezarri dituen bidean. Sei badituzte preso altchatuak; bi baiones eta hemengoak lau. Hotan, guziak sudurretik zabiltzana, emazte bat, Madeleine Peyronnet, 47 urthe, villa batetako etche zaina. Zer nahi on zaioten; mubleak berdin etche hutsetan. Ebats eta ichilka sal. Bi pauzuer bordelesak joanak ziren bichtatik, naski zerbeitez beldurturik.

518. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerbait berri dakienak hel araz dizala Jutsiko jaun merari. Saristatua izanen da.

519. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez liezke gure gazteak lur hoietan kokatuko? Zerendako ez liuzkete Eskualdun multzo batzuen artean, eskualdun herriak muntatuko kaskoinian? Ideia ona da... Bainan, nork dazkote emanen Eskualdun gazte hoier tresnak eta kabalak, lan horri lotzeko? Gobernuak behar luke karia hortarat zerbeit egin... Eskual-Herrian deputatu jaliko direner laiteke gobernuaren argitzia eta hortaz zerbeit alderdi artzea... Gauden beha.

520. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Indochina berriz beretu nahi luke Frantziak. Trumanek ez du gaizki kausitzen, bainan halere hangoen libertatea hobeki segurtatuz orai artean baino. Hala-hala Angleterrak eta Chinak badukete beren hitza erraiteko. Funtsean, Trumanek ez du halere hitzeman Frantziaren laguntzea edo lauzkatzea. Beharbada zerbait eginen du, paradak emaitearekin.

521. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lanak lantei, gizonak mogitu dira Lurderat: gehiago izan zitazkeen: bainan bortz milako hori ere bada zerbait, sasoin huntan, bereziki indar eta fede gaitza erakuten delarik.

522. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolpeka hasi orde, zertako hasi dira zentzutzen? Gerlaren beldurrak egin duke mirakulu hori. Bainan aithortu behar dute denek Bidault izan dela erresuma handien baketzalea. Ijarek pentsatu ditu hautsi-mautsi guziak, eta gisa hortan erakutsi du Frantziak baduela oraino zerbait erraiteko populuen artean; ez duela bere kalipu guzia galdua eta egin dezakela laguntza ederrik bera baino erresuma handiagoeri.

523. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Prosesionia ere zerbait zen. Hagn ederrik, hagn beste gizon aspaldian Maulek etzian ikhousi. Basabazterresak amiraturik etcherat sarthu dira.

524. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zerbait har dezaketela frantsesez ere, ez dugu dudarik, bainan eskola handietan beretan ikusten dugu oin goibel dauden erdarazko irakaspenak, hiruzpalau urthe etchetik urrun, eta erdara hutsean hazirik ere!

525. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Chilar kechu dugu baizik eta izan dela aurthengo pleka partidetan sobera azpi joko eta jukutria. Baditake nunbait zerbait baden eta Herria-ren eginbidea da erraitea nolakoa den garbia eta nun den ustela. Hitzemaiten daut zut haatik.

526. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hori zerbaiten seinalea da.

527. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zerbait-dun zonbaitek lanaren bortchaz irabazi dute beren ontasun pochia. Bainan ezin uka bertze hainitzek deus izerdirik gabe, bertzeen lanetik, bertzeen biskar muntatu dutela beren fortuna. Ohoinak bertzalde.

528. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aithor dute komunichtek beren chedeak ez dituztela gaurtik biharrera obratuko, bainan zonbait menderen buruan zerbait ederrik izanen omen da iguzki-pean oraiko sakrifizioeri esker.

529. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bertze borda horiek kasu egin dezatela eta holako ukalri zerbeit jin gabe behar diren tresnak prest ezar. Bidarrin izan baitezakegu oraino horien beharra.

530. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Espagnolak samur.- Ainhoako aldean, jendea kechu bide da. Orok dakiten bezala, Dantcharineko aldean jendea badabila bethi muga bazterreko espagnolen baithan erospen zerbeiten egiten.

531. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Joanden egunean bi presoner aleman eskapatu dire Angelutik, beren nagusien bizikletetan. Polizak zerbeit asmaturik, gure Portugesen etchean hatzeman dituzte bizikletak.

532. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Badakizu, zion jaun horrek, zoin penagarri diren alimale gaicho hoien kurrinkak, merkatu-ondoko auzoentzat? Ez litazkeia markatzen ahal, ezin kenduzko tindu zerbaitez?

533. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Gorriek sobera daukate Debrek aurdiki duen ahamena, eta churiek zerbait gehiagoren beha baitzauden, mutturtuak daude, zakuan sartu dituela Debré lichtafin horrek.

534. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ene ondoko mutikoak zerautan, haren arabera, behar luzkeela Espainiak mundu guzitik gomitatu lantegietako nagusiak, zerbaiten moldatzerat Espainian.

535. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Nork ere uste baitu zerbait onik egin dezakela oraino Jaun Presidentak, bota boza bai.

536. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Filma pollita, predikurik gabea: maluruski alkoolaren makurra ikusten dutenek ez dute senditzen ezkontzaren errespetuak ere balio duela zerbait.

537. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Frantzian gobernuak zokoak miarazi ditu, gizon lanjeros batzuen geldirik egon-arazteko, beldurrez-eta itsasoz-hunaindian ere zerbait gertha.

538. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Ez da dudarik ostalerek nahiko dituztela untsa baino hobeki moldatu, gerla denboran zerbeit ikusiak direnak!... geroaren gatik ere...

539. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Orhoit nola azken bi gerletan Angles, Frantses Amerikanoek behar ukan zuten lehen aintzindari bakar bat hautatu, zerbaitetarat heltzeko: 1914-eko gerla Fochek irabazi zuen, 1940-ekoa Eisenhoverek.

540. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Primaderako goiz ezti batez, ostatu zolaren garbitzen ari nintzelarik, pentsamendu sendimendutsuenetan airatua, gizon gazte eder bat etorri zitzaitan nere ganat eta zerbait edari galde egin zautan.

541. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gertatu zen bezala: larunbat iluntxe batez agertu zen eta zerbait edanez egotu zen azken ostatu gizona partitu arte.

542. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kapitaina mintzatu zaut lañoki, eni zerbait aterazi nahiz.

543. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Guk erakutsi nahi izandu degu alde untan ere zerbait egina dela bai pertsulariak sortzeko eta sortu ondoren pixtu-suarazteko... Ortarako ixtorio ttipi bat egin dugu eta una egun ixtorio orren azken zeaztasunak.

544. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Orotarat ezin helduz ez bagira zerbaiterat bederen entseatzen, orduan ez dugu bakarrik lan alferra egiten, bainan lan tzarra.

545. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Orai, Biltzar hortaz kanpo baditakela zerbait egiteko, baditake. Hori bertzerik da.

546. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Esperantza bide zuen Labéguerie jaunak, horiek guri esku emanez, zerbeit ardietsiko ginuela eskuararentzat...

547. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez ote zuen ondorio obea ukanen, jaun horiekin joan balitz prefetaren mintzatzerat edo horier aiparazi balu, departamenduko kontseiluan, zerbeit egitea eskuararen alde?

548. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bearbada, bestek ere gu bezala beren ideia hemen agertuz, denen artean, zerbeit balios munta ginioke.

549. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Jendeketa bertsua bildu da bi partidetarat: 25 mila ez baian batean eta bertzean, urririk sartzeko zerbeit arrazoin bazutenak bertzalde...

550. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Goretsi ditu ere zerbait aipamen haundi ukan dituztenak, Narbaitz kalonjea, Louis Sagardoy, Eugène Goyeneche, Michel Inchauspé eta Michel Chabagno.

551. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iruñen eta Zaragozan edo Huescan zerbait biltzar haundi delarik, hunaraino heldu dira ehunka eta Nafarraren adixkideri esker hiriko edergailuak hobeki ezagutzen dituzte.

552. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Badakite populua alde dutela, eta artetan badoatzi herritareri bisita egiterat, nunbait zerbait besta delarik, eta biltzen dute esku zarta frango.

553. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Eta askatasuna, libertadea zerbait lotzea...

554. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Gizon zintzo batek zerbait erosi eta ez ba du laster ordaintzen kontua biali egiten diote.

555. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Bada zerbait Elizak bere eskuan onelako irakas-gaillua eukitzea.

556. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Zubia entseatu dute uztailaren 2-an: Hiruetan hogoi kamiun mila tona pisu zutenak elgarren artean, igorri dituzte emekiño iragan ziten lehen aldikotz: pentsa injeniurak ez zirenetz bazter guzietarik barrandan, ikusteko ea nunbait zerbait kraskatuko zen. Bainan, oro ongi joan.

557. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Aaztutzera nijoan: zerbait egin du jeneral eskuintarrak, bearbada gobernu ezkertar batek egingo ez zuena: Ginea galtzera utzi du, hortara batere beartuta izan gaberik...

558. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Batetik ondo bizitzera oitu gera, ta, geure eguneroko ogia zerbait geiago ere bai, al bada lortzera amorratuta gabiz.

559. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Baserritar guztiak negu aldian aztu bear eztaben zeregin astun bat auxe da: Auzo bideak zerbait atondu ta bardindu.

560. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Danori gustetan jaku apostu egitea, danori galdu-gordean jokatutea, batez-bere arazo orretan ardurazko ezer galdu barik, beti zerbait irabazten badogu.

561. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak direala ta ez direala, zerbait entzun dot aspaldion. Jakin gura neuke nortzuk direan eta bearbada zeredozer jazo ete jaken.

562. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Labrantzea eta labrantzatik datozan industriak: esnea, mantekillea, gaztaia, aragia, liñoa, lanea, tela fabrikak, eta abar. Industria astuna be, ba-daukogu zerbait, uri aundietan. Oraintsu asi jakuz Alemanak eta Italianoak automobil fabrikak egiten, euren industria libra esterlinearen zonan sartzeko asmoz.

563. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Neri ez zitzaidan ain gaizki iruditu euskeraren alde egiten zan dei au, eta euskaldun guziak aintzakotzat artu ta orrela egiten asiko ba'lira, euskerak zerbait irabaziko lukela esango nuke.

564. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraz zerbait irakurri duanarentzat ez dago zailtasunik.

565. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idazki asieran: Ene adiskide edo ene aberkide edo orrelako euskerazko itz bat edo beste, ta gero guzia erderaz azkeneraño ta an, berriz ere euskaldun dirala oroituta amaitzeko besarkadak edo ondo izan edo orrelako beste zerbait eta en Jel ta kito.

566. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Erderaz egiten dizutenean ez erantzun, edo ez artutzat eman, ez dakit erderaz eta datorren bidez atzera biurtu edo orrelako zerbait egiñaz.

567. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ajolagabekeriz bi eta bi bost dirala esateak edo oker esan degun zerbait mukerkeriz eusteak, askatasuna ez du izpirik ere aziko.

568. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Etzen egoki gure aldizkaria gertakari onen aurrean mutu gelditzea, eta liburu ortaz zerbait esatera goaz.

569. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Emen ez gera Euzkadin bizi, alare zerbait egiten dugu aurren artean euskeraren alde.

570. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez aldute uste, gizon oiek, Eusko-ikastol baten alde zerbait idetzi leikeen?

571. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, nere ustez... eredu bat... estruktura tankerako zerbait... model... eredu bat.

572. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Batasuna, gero ere sor liteke... baina ez berez... baizik, koiné bat edo... esperanto-antza pixka duena... artifizial antzeko zerbait... bereizkuntzak baztertu eta bat.

573. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik, bigarren bidea artu dut... uste dudalako... gaur ba dala indar berri bat H nahi duana... eta bide ortan zerbait erakutsi nezakeala uste dut... orregatik sartu naiz auzi ontan.

574. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0086 (ALKATEA eta PREGOILARIA alkarri zerbait esaten igarten dira).

575. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Maria.- Beti egia esan daustazu semetxu eta zergaitik orain zeure biotz orretan zerbait estalduten daustazu?....

576. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 Berak ez dakiala, beste zerbait dalakuan, errekadu lez norbaiteri emoteko edo eroateko agindu ba dautse? Izan lei ori be.

577. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Arazoa buruan erabili ta aintzakotzat etsi ba'dagit, neuk eroango zauedaz erregeren ontzira: zuok aren aurreratu, zuon izenez eta aldez zerbait iragarri eta, erregez beste gizonik izatekotan zuon eskabideak burutzeko, zer guztiotarako gizona emen dozue.

578. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Yakizue, ba, ona zuon aurrera zuon eskeintza au ontzat artzeko gerturik etorri nazala: baña Marka Andoni'k artegatu nau zerbait: onako au esanaz nitzeko gorapenik galdu-arren, yakin bear dozu, Kaisar eta zure anaiea burruka gogorrean ebiltzanean, Sikeli'ra etorri zala zure ama, eta an arrera txarakorra idoro ebala ak.

579. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Txarto egitean eztogu ulertzen
geure biotz barrenean,
olako zerbait, esan ezin dan,
kilikiliren antzean?
Ez al da ori geure txarraren
oiartzunaren moduan?
Salatzen gaitun kanpai otsa lez
txarto ein dogun orduan?
.

580. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saillean zerbait iritzpetzen duzutenean, kartoi-metan idatziko duzute eta dagokien muralkietan erantsiko dituzute.

581. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Jesus'entzat garrantzizkoa da benetan bere Aita'ren naia ta agindua betetzea; Jesus berak esaten digunez, zerbait garrantzizkoa da AITAREN NAIA EGITEA.

582. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 d) Zuetariko bakoitzak ekarri dezaken esperientzia, zuentzat garrantzitsua izan daiteken zerbait.

583. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 JESUS'EK, GURE JESUS'EK, BURU-AUSTE AUEK GUZTIAK IKUSI BA'ZITUAN, ZUK ORAINTXE EGIN DUZUN BEZALA TA JENDEAZ BIZI TA BERAK ZITUZTEN ARAZOAK IKUSI, OIÑARRIZKO DAN ZERBAIT ESATEN DIGU, BIKAIÑA DAN ZERBAIT, ANAI BEZALA BIZI IZATEKO ASKAPEN BAKARRA DALA.

584. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 ZERBAIT TXARTO EGIN ETA KEZKAZ GAUDENEAN.

585. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Guztiontzat oso garrantzizkoa dan zerbait ikusiko dugu orain.

586. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0116 Zerbait zaillagoak dira gurpillak.

587. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Eta ez dohaiak emon bakarrik, zerbait hobea ere emon eutsen: grazia.

588. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Aste batzuk ziran jakirik aoratu ez euala zuala, eta bere jaupariak danak merkatura zerbaiten bila joanak ziran.

589. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Batak bestearen olerki, ipuin eta poematxoak irakurriz zerbait gaitu giñan.

590. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0117 Eta bikarioak, ten asko barik, bear ebana ta zerbait geiago jakin eban.

591. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 Zerbaiten arrak ikutu zitunak be ba ziran tartean.

592. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Danei esaten eutsen zerbait bere aurretik marrauka igarotean, batez be errekaize denporetan ezagutzen ba zitun.

593. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Beste zerbait oneik sinisten dabena: amairik gabeko obetzea.

594. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Eta andreak bere dei ori amaitu orduko, uretara zerbait jausi zanaren zarata, otsa, plastada garbia igarri eban.

595. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 - Zerbait egin bear joagu (dogu) estualdi onetatik urteteko.

596. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0057 - Aezkoa ibartarrak zerbait gura genduke ondo gobernatzeko.

597. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Begoña zerbait bildurtuta lez egoan, eta bera zan baiño txikiagoa zirudian arek, umeagoa.

598. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Santi zerbait larrituta geratu zan itaun orrezaz.

599. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Orduan, gizon bat eta andra bat urreratzen yaken; eta, ari aurpegi txeratsua agerturik, besarkatu egiten eben, prantzesez zerbait esanik.

600. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Prantzesez zerbait esanda, Begona'ri mosu bat emon eutsoen.

601. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 - Jo eiguzu zerbait, negarrez datorren umetxo au ixildu daiten ak barriro.

602. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Emendik alde orduko, baiña, jo zuk, Txomintxo, zerbait itoka dabiltzan olatu onei, ur-oxin urdin oni, aitz arteko portutxo oni....

603. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 - Guztiok dogu olako zerbait esan eustan eleizgizonak.

604. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Gizurentasun eta ziñopatzearen zerbait dauan onako olde barik, ezin giñei gurendarik lortu; ezago, barriz, opa dogun gentza.

605. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 Orduan Odis'i, ari eraso ta bizia kentzea otu yakon, eskuan eroian makilleaz kendu be, edo-ta zerbait gorantza jaso ta burua zatitu bearen kontra.

606. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Edur-gizonkillak leiotik begiratu eban eta txakurrak azaldu eutsan antzeko zerbait dizdiratsua ikusi eban.

607. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Nire barnean, zerbait, zeozer, berezia, arritzekoa, sentitzen dot, esan eban.

608. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Ordurarte ez zuan iñoiz erbiñuderik ikusi izan, baiñan barruko zerbaitek, berak amets egindako janaria elmenean zuala, iragartzen zion.

609. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0058 Ezustean, zerbait illun indartsua oldartu zitzaion, eta idunean ortz zorrotzen ziztada oartu zuan....

610. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Gazte talde bat indartsu, eta aurretik Maortua anai arrebak, zerbait egin zuten.

611. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Pozik dagoz, zerbait Zaldibarrek Garitaonandiari zor dion zatitxo bat ordaintzen asiak gerala ikusiaz.

612. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Zerbaiten ondorena da.

613. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Ba-dakigu diru orretatik gain beste zerbait bere ba-dala: geldian eta eme-ormonagaz loditutako oillaskoaren eta beste lengo antxitxiketalariaren arteko aokera.

614. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Ta, egia esan, etxekook ala-ta-be aspergarriak dirala uste ba'dabe, aaztu egizuz zati baten arrautzak eta beste zerbait emon: berakatz zukuak, porru-saldak, arrainen bat edo ogi-bitartekoekin bialdu oera.

615. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak garitaonandia 0047 Bazenki neure burua, zenbateraiño ezeztuten dodan eta neure arimak zerbateraiñoko nazka damostan?.

616. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Baztertugarriak garanok, zerbait ikusi, oartu ta ikasi al-izan dogu geure erriaren izakeran ta itz egikera saillean.

617. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Zergaitik apurtu bear dogu gure erriaren izate zarra, berezkoa; berari ez dagokion zerbait ezarteko?.

618. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0054 Poz-sentipenak, ostera, adiskide bat barriro ikusteak, egintza on baten balioak aztertzeak, beste zerbait diñosku.

619. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Oni zerbait, oso interesgarria, esaten dautsa arkaitz-muturrak; edo arkaitz artean beera doan errekasto marmalariak; edo txiro kantariak, naiz odei batek, pago-arkaitz tantaiak, naiz bidezidor ertzeko lili apalak, naiz....

620. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Atsegiña geureganatzeko, orraitiño, naiz kanpoko gauzetan, naiz idatzietan geure zerbait bear da.

621. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Orrezaz gaiñera gizonak, euskaldunak bereziki, beste zerbait bear du.

622. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Eta, holako zerbait gertatu jakon Josemari Uzelayri be.

623. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Orduan esan nebanetik zerbait hemen barriz gogoratu gura dot.

624. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Zerbait dagianean, zer ori darabil gogoan.

625. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 EZ DA ATSEKABEA DAKARSKUN ZERBAIT.

626. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Orregaitik, AUTORTZAK zerbait itxi bearra edo zerbaiti uko egin bearra dakarsku burura.

627. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Pekatuaren aundia ta zabala zerbait galdu egin doguz.

628. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Urrengo, errudun gareala agertzen dogu batzarrekoen aurrean (Autortzen dautsat edo onango zerbait esanda), Jaungoikoari: ta anai-arrebei parkamena eskatuaz.

629. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Entzun:
Zure oparia eskeintzeko aldare aurrera bazoaz, eta anaiak zure aurka zerbait ba dauala gogora badatorkizu, itxi oparia aldare aurrean eta zoaz anaiagaz bakea egiten... eta gero etorri (Mt. 5,23-24).

630. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Ez nagikeriagaitik eta olako beste zerbaitegaitik danean, elitzake bene-benetan biurtuta egongo-ta.

631. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Guk beste zerbait esan eta azpimarratu giñei: Estropada odolak berotzeko jokoa izan dala gure itxasertzean.

632. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Bere denporan zerbait gertatu, odolak bero-bero egozala bat-batekoan bat entzun eragin, edo zemaien bat itsukeriz esan edo jaurtiteak, edo ta eskuak zapartadaka erabiltea... ori beste kiroletan be igarri edo ikusten dogu.

633. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0114 Ba-darabiltzu zerbait zuk esku-artean.

634. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Batek onela ta besteak arela artu ta darabillen gauzeak naitaez dau zerbait barne-gunean; ainbatek ortaz diarduan ezkero, or bada piperra edo berakatza, or bada egi-antza bederen.

635. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Arana-Goirik Bizkaia por su Independencia idatzi ebanean ikusi eban or zerbait; Otxandio-n, Gordexola-n eta Mungia-n izandako burrukak aitatu bakarrik ez eban egin.

636. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0042 Iñori errua ezarten etziran ibilten, baiña zerbait aipatu eutsen aberats gizonai, eurak zirala Bizkaiaren kalte-egilleak erria ta Aberria alboan itxita, geiegikeriz diru ta aundikeri billa joan ziralako.

637. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Aurretiko ta geroztiko zerbait batzuk be esan bear ziran, bere egunetan zelakoa izan zan obeto jakiteko.

638. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 Bizkaieraren barrutiari bagagokioz, leen-aldian ikako jokotzat agertzen eta erabilten diran adizkiak (nintzoan / nintzonan, zoan / zonan, gintzoazan / gintzonazan, zoazan / zonazan) ez litzatekez berez ikako jokoak izango, zukakoak baiño, orain-aldiko nok / non, dok / don... jokoetako o erantsiz zerbait aldatuta, izan laguntzaille igarogatxak ez dauko-ta, Azkuek diñoskunez, ikako jokorik.

639. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ikako erabideak bizkaierazko aditz igarokariari (transitiboari) ez dautso ainbeste ikutu, baiña zerbait bai.

640. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Zerbait oso aspaldi gertatu zala adierazteko sarrera bakan eta bikaina, erdiragarria begitantzen jat.

641. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Eta olerkigintzan? Lantzen ete dogu poesirik? Sariren bat itxaroten dogunean, zerbait, ez gero poesia bera gaitik, txintxiñak damoskun gili-gilia gaitik baiño.

642. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 E.- Zurrumurruak diranez, ba da horrelako zerbait.

643. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez dakizunik ez aipa, bainan dazkitzunak oro ez erran!
- Ongi mintzatzeko behar da erraiteko zerbait, hura erran eta ixilik egon
- Hitzik ezin atera eta ixilik ezin egon
- Zorakerien adina bururatzean, lelokeriena haste
.

644. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0037 FLYWHEEL: Ravelli, beti pentsatu dut zuregandik zerbait atera zitekeela.

645. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0043 FLYWHEEL: Ez dakit hortik zerbait izango dudan... Ea ba... (Kromoak atereaz) Zapatari, berunkari, botikari, kantari, sermolari, arraunlari, salatari, igerilari, andramari....

646. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0077 PEDRO.- Heriotzea zerbait positibo eta kolektibo bezala... Baina hil artean, barea baino zapalduagoak bizi zarete....

647. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0097 Inguruetara begiratzen du, lagungarri izan lekiokeen zerbaiten bila.

648. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0143 Askotan uste diagu zerbait garela eta ezer ez diagu balio.

649. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

650. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Zer ez dozu eukiten zuk, zer ez, liburuei ez begiratzeko? Ia buruz, zerbait. Egin kontu: Zure aitak, atzo, sei lebatz, lau Besigu, amar txitxarro eta bost breka ekarri zitula. Zenbat arrain ekarri zitun danetara?... Ia, zenbat? Ez dakizu?

651. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Ez dakit ba! Nik be entzun dot zerbait.

652. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 MALEN - (Zutitzen da bapatean haserre). Ez dezazula mesedez, barrerik egin! Gure aurrekoak, gure guraso eta aitona eta amonak, zerbaiten gatik izan diote berari itzal apartekoa! Gainera, zure aitonaren nahi bat da aker beltz hori etxean izatea. Berak zaintzen dituela dio, etxean ditugun abereak... Aker beltz hori dugulako etxean, abereak gaisotzarik gabe direla dio aitonak.

653. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Horrelako zerbait gertatzean, beldur gabe deitu. Lagunduko diat.

654. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 TRUFALDINO - Zaude, asmatuko dugu (Gutuna hartuz) Ulertzen dut zerbait.

655. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0067 ESMERALDINA - Nik ere ulertzen dut zerbait.

656. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

657. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

658. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Ttittu ene maitea, ene bizia, behar dautzut zerbait erran...

659. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Gabriel-ek zerbait erran dauk?

660. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0074 EDURNE - Desberdinak?. ZABALA - Bai. Azken Ba! honek zerbait berezi eduki du. Halako... ez dakit nola esan... Halako kutsu berezi bat.

661. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0092 JON - Horreri buruz zerbait esan nahi nizuke. Lehengo egunean nire adiskide batek Estatu Batuetako kanposaindu batean dagoen epitafio bat kondatu zidan. Hara, oso aberats izatera heldu zen gizon baten hilobian hau ipin erazi zuen: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea. Berriro errepikatuko dizut, garrantzi handikoa da eta: Hemen hilda dagoenaren meriturik handiena izan zen bera baino jakitun handiagoak bere agindupean hartzea.

662. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - (Haserre). Zer esan nahi duzu?. Iñakik eta Maitek zerbait dutela beren artean?.

663. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 BALENDIN - (Haserre). A, ba zerbait susmatzen badut, Iñaki kanpora botako dut!.

664. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 LINDA - Nik? (Linda eta Allan, batera konturatzen dira. Lindak elkarrizketa desbideratzen du). Zerbait hartu nahi? DICK - J ampamp; B.

665. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0068 Beraz, auziaren gakoa ondo ulertzeko beste zerbait bilatu beharra dago: hain zuzen, mendeetan zehar Gebaratarrekin, Oñatiko Jaun eta Kondeekin alegia, izan genituen harremanak, loturak eta menpekotasuna.

666. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 Jan nahikoa, hori bai, ondo bete arte, baina lo egiten hasi orduko berriz lanera, nekatu arren, iluntzeraino. Zerbait afaldu eta ohera... Eta hurrengo egunean berdin, egun dena zelaian, eta hurrengoan!... Ez da erraza gure bizimodua, ez!

667. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Nik ere baietz egin hori, esan nion komedianteari; eta gero plazako jendeari: Ekar ezazue herrian den arraultzerik handiena, eta ahoko zulotik sartuta, atzekotik (gibelekotik) atera baietz neuk ere. Ekarri zidaten, gezurrik esateke (esan gabe), kalabaza baino handiagoko arraultzea, eta orduantxe bai damutu nintzela neure oilarkeriaz. Larritasun hartan izerdi tantoak ere atera zitzaizkidan. Baina, jende guztia begira nuen eta zerbait egin behar lotsagarri geldituko ez banintzen. Begiak itxi (hertsi) nituen, eta gehiago begiratu gabe, zapla! sartu nuen oso-osorik eztarrian barrena.

668. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 KAXPAR: Zerbait eskuratu nahi baduk, argi ibili behar duk... Argi...

669. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: Hik ere, zerbait eginda hobe bera etorri aurrez... HIRU MORROIAK.

670. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 X batez markatuko dute:
P (presente): batekin dagoen koadrotxoa, herrian bizilekua duten eta 1981eko Martxoaren 1.ean BERTAN ziren pertsonek.
A (ausente): bizilekua herrian duten arren, egun hartan zerbaitegatik bertatik KANPORA aurkitzen ziren pertsonek.
T (transeúnte) beren bizilekua herrian EZ duten arren, 1981eko Martxoaren 1.ean bertan aurkitzen ziren pertsonek.

671. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Euskararen ezagutza aipatzen den zerrenda bakoitzean (ulertu, hitzegin, irakurri, idatzi) X bakarra jarri behar da (edo ezer edo zerbait edo ongi zutabean).

672. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0018 3. Artikulua Negozio bakar bati ezin zaio esijitu eskubide bakar baten ordainketa besterik, baina dokumentu edo kontratu bakar batek bere baitan berezirik zergari lotutakoen multzo bat badu, haietako bakoitzan ezarritako eskubidea esijituko zaio, beste zerbait erabakitzen den kasuetan salbu.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Baina zin egin zuten, ontz bat, zuhaitz bat eta txitxiburduntzi bat lekuko zirelarik: toki hartara ez ziren berriro itzuliko hainbeste oker zuzentzeko bakoitzak zerbait egin ez zezan bitartean.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00037 Berriz ere zerbaitetarako balio dut.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 -Ardiek ematen al dute beste zerbait?

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Kasu honetan ere, denbora zerbait absolututzat hartzera jotzen dugu, eta egin ere, horrela egiten dugu Fisika Klasikoan.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 Zergatik ordea? Errazena artista bat bezala bizitu zela esatea litzateke; eta hortatik ere bazen zerbait.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 (Dendaria):
Zerbait irabazteko
egiten dut lana,
asko ordaindua dut
hemen dudan jana.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Hala ere, gizon hori ez zen zoriontsu: aspertu egiten zen eta zerbaiten falta nabaritzen zuen.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 - Amona! Ez dizut batere gaitzik egingo, jateko zerbait emaidazu eta ni bake-bakean egongo naiz.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Horregatik, Ikerrek bi haitzen arteko gordetxo baten ohe gisako zerbait gertatu zuen orbelaz.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Baina, hala ere, intentzio honekin zerbait egitea komenigarria dirudi.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 SAKONTZEN delakoan horrelako zerbait egin nahi da, baina hor eman daitekeen adibide-kopurua murritza da ezinbestean.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Kontu izan ARIKETAK sailak zerbaitetarako balio duela, baldin eta norberak burutzen baditu bertan agertzen diren lantxoak.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 36. orrialdean azaltzen den sugearen antzeko zerbait burutu nahi da.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Horregatik, gutxiagozko eta gehiagozko neurriak idaztera behartuko ditugu, kontura daitezen kontaketan gertatzen ez zen zerbait ari dela hemengo honetan jasotzen.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0083 Honen antzeko zerbait egin daiteke puntu bat eta multzo trinko bat banantzeko, hurrengo teoremak ematen duenez.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Bigarren adieran, jokatu, zerbaiten edo norbaiten alde agertzea ere ba da, politikan, lagunarteko harremanetan, etab., aukera bati eutsiz.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Fermin egarri zen eta sukaldera joan da zerbait edatera.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Gizon-emakume horiek ere badute zerbait elkarri adierazteko.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Baina denak zerbait komunikatzen ari dira.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Beste inoiz, berriz, zerbait berria asmatzen zenean jendea jakinaren gainean jartzeko.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0007 Beti dago zerbait besteei komunikatzeko.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Testuliburuetan normalki agertzen ez den zerbait izanik, esplikaziotxo bat behar duelakoan, aparteko ataltxo batean aipatuko dugu.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-19: Zuhaitzaren alde batetan bakarrik margotu zerbait.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-4: Marraztu zerbait bi arrainen tartean (zizare bat adibidez) eta hamu bat arrain guztien erdian.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 ESPERIENTZIA (3) Horrelako makila bat hartuz, sar ezazu bietako zulotxo batean txintxeta edo horrelako zerbait eta beste zuloan arkatz bat edo idazteko zerbait.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Ez horixe; beste zerbait gehiago ere egin dugu: eragiketa horien propietateak aztertu, alegia.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Irakurtzen duenak badaki zerbait falta dela hor.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Eta zerbait hori irakurleak ezagutzen duena edo guztiz ezezaguna izan liteke: Atzo harrapatu izan bazintut...

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0192 - Ez dakit, baina zerbait egingo dugu.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0281 Oraindik ere nortasun handirik gabeko musika berau; teknikaren menpe erortzen dela sarritan ikusten da eta benetazko rockaren izaerari jarraitu baino, interes komertzialaren arabera sortutako zerbait dela ere esaten da.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Orain Federazioa egiten ari den gisako zerbait.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Baina ezer baino lehen aspaldian hemen gertatutako zerbait kontatuko dizut: Hernaniko indiano bat Ameriketatik etorri zen arto ale eta guzti eta hemengo baserri inguruak dena baso eta belaze zirenez, hementxe egin zuten experimentua.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Gaur egun gauzak zerbait aldatu dira.

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Zerbitzuen saila da (oroit penintsula eta periferiaren arteko lurralde dela) zerbait desarroilatzen.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 XIX. mendeko folklorista gehienek esan dute zerbait pastoralei buruz.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Literatura hizkuntzaren serbitzari edo antzeko zerbait da, bere izaera espezifikoki literarioa: galtzen duelarik.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 - Honek baldintza batzu eskatzen dizkigu: - Memoria harrigarri bat, ez bakarrik gordetzeko, eta mendez-mende iraun dezan, baita sortzeko ere; gero ikusiko dugunez, klitxe moduko zerbait baitago.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0209 Lehenbizikoak, berez, ez du agindu bat adierazten, etorkizunean gertatuko den zerbait baizik.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Bakoitzak, bere aurrekoarekin alderatuta, badu gauza berdin bat, zerbait: ezkutua, burukoa, gona....

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0158 Fisikan ere horrelako zerbait adierazi nahi da.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Ziur aski, dagoeneko konturatu zara higidura erlatiboa dela, hau da beharrezko dugula zerbaitekikoren bat higidura definitzeko.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Beti beharrezko dugu erreferentzi sistema bat: zerbaitekiko bat behar dugu geldirik gaudela ala higitzen ari garela esateko.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hemen ere antzeko zerbait gertatzen zaigu.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hori sujetoari gagozkiolarik, baina objetoari gagozkiolarik ere antzeko zerbait gertatzen da.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Baina, gero agertuko diren zenbait arazo hobeto ulertu ahal izateko, egoki iruditu zait subkategorizapenaren arazo honetaz zerbait esatea.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Baina etor daiteke, etor liteke eta ahalezko guztiak ere ez al dira [+ gertakizun]? ampsup18; [+ gertakizun] tasun horrek esan nahi du aditzak adierazten duen ekintza gertakizun dela, gertatzeko dagoela. Era honetara, honako aditz forma guztiak [+gert] direla dirudi: joango da, joango litzateke, joan daiteke, joan hadi, denek gertatzeko dagoen zerbait adierazten baitute.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 edo antzeko zerbait pentsatu beharra dago.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Dena dela, eta orain arte horretaz ezer esan ez badugu ere, badirudi iritsi dela momentua perpaus konpletiboaren aditzaren moduari buruz zerbait esateko.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0031 Baina X. mendean, beste ohitura bat sartuko da, hots, gainerako semeei zerbaitekin dotatzea.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0074 Populakuntza guttitu eta hein batetan baserritarturik, eskearen estruktura bermoldatu eta autosubsistentzia deitu ekonomi mota gehitu zelarik, nazioarteko salerosgoak ezin susma ahalko urriketa ezagutu zuen... Botere ekonomikoaren kontzentratze beharra, iduri zuen, krisiak berak errotik merkatal kapitalari aterabidetzat eskatzen zien zerbait zela.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Eman dezagun zerbait saldu nahi dugula.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Edo herriko bizilagunek kontsumituko diguten zerbait azaldu nahi diegula.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0008 Gauzak honela izanik, elikapena hezi egin daiteken zerbait da; ez, ordea, nutrizioa.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0215 Ordurarte, mogimendu hartako buruzagi bat zauritua gertatu zen, eta beldur ziren horri erantzunez zerbait okerragoa ez ote zuten egingo.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Iharduera guzti horietan gizartean saltzeko eta kontsumitzeko zerbait produzitzen da.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak zerbaiten falta sentitzen duenean eta hutsune hori betetzeko nahia adierazten duenean, gizaki honengan beharra sortu dela esan dezakegu.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Gai honetaz zerbait gehiago arituko gara, eta argibide bezala adibide batez baliatuko gara.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0021 4.- Zerbait fabrikatzea eta horrela dirua irabaztea.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Baina argi dago , zuriek ezin dutela egin berehala, baizik eta beltzen xake mehatxuari ihes egiteko zerbait egin beharrean daude.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Lehenengoa, borondatezko muskulu-mugimendu bat da, burua eta begiak soinuaren iturrirantz zuzenduz eta gorputza zerbaiti erantzuteko prestatuz.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0187 Praktikan ikusiko dugun bezala erabiltzearen erabiltzez, beti ere zerbait xurgatua izango da ontzi-aldaketen ondorio bezala.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amaren jardunei jaramon egin gabe, leihoko kristaletako iruntza kenduz, horra mutilak zur, kalean zerbait ikusi edo igartzeko gogoz.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 Noiz ekarri behar didazu zerbait?.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Zerbait onaren truke, hala ere, erakutsiko zioat bizitzen.

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Danborren bidez egindako zeinuen sistema da hau, hotsezko telegrafiaren antzeko zerbait.

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Bueno, baina zu zerbait erostera etorriko zinen, ezta?.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Lilurak eragozten eragotxi: zerbait egiten utzi ez zion zurien mezpretxuaz ohartzea.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 (Sartu don Jenaro eta Sarjentoari hurbildu. Entzun ezin daitekeen zerbait esan eta alde egiten du arin).

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Filogenetikoki, telefono edo telegrafo sistema baino zerbait gehiago da, zeren animalia batzuen jokaera eta aprenditzaia konplikatua integratzeko, mekanismo erabat konplikatu eta sofistikatuak behar baitira.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ez dira egokiak azaldurikoa berriz errepikatuz egiten direnak, ezta garatutakoa biribildu gabe uzten dutenak ere, idazlanari zerbait faltatuko balitzaio bezala.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Amaierak, orohar, loturaren bat izan behar du hasierarekin errepikapenik gabe eta idazlan osoarekiko zerbait berria eskaini behar du.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0048 Sentitzen duzu hor, zeure barruan, badagoela beste zerbait, beste mundu bat existitzen dela.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0227 Leibniz-en (1646-l7l6) ametsa hauxe zen: arrazonamendua kalkulu bihurtzea; modu honetaz esandako zerbaiten zuzentasuna bilatzeko ez litzateke bat ere diskutitu behar, eginkizun bakarra kalkulu bat egitea izango litzateke; kalkulu horrek erakutsiko luke delako arrazonamendu horren balioa.

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Eta izateak izan behar lukeena lortzen ez badu, zerbaiten gabezian aurkituko da beti.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Baina deusek ez bait gaitu obligatzen, zerbaiten egitera obligatuak ote gara?.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0122 Xa puntuan, atomo batetiko talkaren ondorioz, elektroiak galdu egiten du energia zinetiko zerbait, beraren abiadura txikiagotzen delarik.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0142 Multzoari zerbait potentzial-diferentzia aplikatzen zaioenean, irioten duen potentzia 10W da.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0305 Gizakiak naturako errekurtsoak (ura, esaterako) bere onuraz erabili nahi izan zituen uneantxe hasten da izenik gabeko geomorfologia antzeko zerbait lantzen.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Zerbait geroago Nuno Tristampatilde;o-ren karabela elkartu zen Gonçalves-ekin.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Koba kultura zentralak, bada, Kantaurian finkatzea lortu zuen; gainera Los-Husos kulturari bortizki eragin zion, Santimamiñen bertan ere nabari da eraginik ukan zuela, eta zerbait gutiago, baina baita Halliade kulturan ere.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Halaber, kultura europarren eragina argi agertzen da Los-Husos taldean eta Kantaurian ere zerbait bai; eta zer esanik ere ez Santimamiñen eta Halliade kulturetan.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Gainera Euskal Herriko dolmenak berak ere zerbait bereziak ziren.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 Hori zerbait aipatu besterik ez dugu egin.

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Badakizu, bada, hau ikusten duzunean zuri zerbait berezia esan nahi dizugula eta ez dela haurrentzat idatzia.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bakarrik zerbait berezia bertan egiteko esaten denean idatziko dute haurrek liburuan.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Hieroglifiko moduko zerbait izango genuke azken finean.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Pentsatzeko: Urak berez gorantz egiten ez badu, gorantz bultzatzeko zerbait asmatu beharrean gaude.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Ostera, ba dakigu zerbait doala kable horien barnetik, zeren eta gure etxera heltzean argia pizten baitugu, telebista konektatzen baitugu, plantxa berotzen baitugu,...

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0163 2. Egintza Drogerietan saltzen den petrolioa ez da Naturan zuzenki hartzen den petrolio gordina, zerbait errefinatua baizik.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Irakasle eta gurasoentzako oharrak: Erroreen arazoari buruz zerbait aipatzea komeni da.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 3) Kutxa batzu lerroan eta zutik jarriz uhinen prozesuaren antzerako zerbait presta dezakegu.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0319 Modu berean, erreakzio gehienetan, txinpart antzeko zerbait behar da hasteko.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Behartu ez du inor behartzen zerbait jakinik egitera, baina hartarako laguntzak eta erraztasunak emanez, hartaratu egiten du jendea.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0067 Honekin, jauna eta andereño baino gehiago, beste zerbait izango zirela adierazten zaigu.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 Era honetara, baina, erdeinuzko edo mesprezuzko zerbait da.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Bloke honen luzerak zazpi zentimetro baino zerbait gehiago neurtzen du.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Zerbait berezirik nabaritzen al duzu?.

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0150 Belakiak zerbaitetarako erabiltzen al ditugu?.

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 - Entzun al duzue inoiz zerbait arazo honetaz?.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0149 Hala ere zerbait ikus daiteke biak alderatzerakoan: Non du garrantzia gehiago industriak, S.E.S.B.en ala Txinan?.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jainkoa ez da zerbait erabilgarria nahiz eta gure asmoan munduak sinets dezan izan.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 Jesusek egiten edo esaten duen zerbait judutar erlijioaren kontra doan zerbaiten bila dabiltza denak.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Antartiko eta Hegoamerikako Patagoniaren tropikal Paleoklimatik antzeko zerbait atera daiteke, bietan Terziarioko (Zenozoikoa, gure garai baino 1,8 m. u.-tik 65 m. u.-era lehen) Araukariak (Koniferaren taldeko landare bat) aurkitu ziren eta.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Ozeaniko azala, kontinentekoa baino trinkoagoa da eta berenpean sartzen da; ozeaniko bi azalek elkar topo egin dutenean antzeko zerbait gertatzen da, trinkoena arinenarenpean sartzen da.

777. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Edozein filosofok nunbaitetik eta zerbaitetik ekin beharra du, ta nunbaitera ta zerbaitera doa.

778. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 Azkuek ere horrelako zerbait adierazi nahi bide zuen, baldintzazkoetan azkeneko silaba erori egiten dela esanez.

779. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0143 Badaude, bai, pajiak eta otsoek ai direbaina horiek inprentako hutsak (huts parrasta bat dago) edo LEGAZen ultrazuzenketak dira: otsuak beharko luke izan, zerbait izatekotan.

780. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0194 Antzeko zerbait gertatu da, neurri apalagoan bada ere, aho eta idatzizko komunikabideetan: liburugintzan, aldizkari euskaldunetan eta diskogintzan hazkunde nabarmenak lortu dira azken urteotan.

781. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Horrelako zerbait gertatzen zaie erdararen hizkuntza-mundutik euskararenera datozenei.

782. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 Telefonoan ari direnean erabiltzen dute gehiena euskara, eta atal honetan bakarrik hurbiltzen dira zerbait bataz bestekora.

783. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Bataz besteko hau lau sailetan gainditzen da; nabarienak Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila, non %75 den erabat euskaraz aritzen dena, eta Kultura, Hezkuntza, Kirolak eta Turismoa sailean %66,7, hirutatik bik zerbait erabiltzen dute laneko gaietan lankide artean.

784. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Ia ez, erdiak baino zerbait gehixeago, (%55,7).

785. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Laurdena edo aritzen dira zerbait euskaraz, eta gainerakoak euskaraz.

786. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Herritarrekin ari direnean, berriz, euskara gehixeago erabiltzen dute dena, baina askoz gutxiagok zerbait.

787. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Zerbait aritzen direnak %13 dira, eta gehiengoa gazteleraz bakarrik.

788. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Gehiagok erabiltzen dute euskara bakarrik, baina euskararen presentzia jeitsi egiten da hala ere, zerbait zutabeak duen eragina dela eta.

789. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Zerbitzu guztiak elkarturik (A+B), tarteko zerbait ateratzen, bi ereduetako datuen bataz bestekoarekin diferentzia handirik ikusten ez delarik.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Horregatik, orain, jendeak, mendira doanean, bazter guztiak zikindu eta txikitu egiten ditu; beren gustoko zerbait aurkitzen badute, hartu eta etxera eramaten dute batere begirunerik gabe.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0018 - Nik pentsatuko dut zerbait -esan zien sorginak kattagorriei.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Baina beranduago, Juanek poltsikotik zerbait atera eta honi begira geratu zen.

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Gure tankeak esku epel bat sentitu eta berehalaxe txapan zerbait erantsirik zeukala jabetu zen.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0045 - Tira, oraingo honetan izango duzue zerbait trukean; baina adi: azken aldia da.

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 - Zerbait berezi izan behar du.

796. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 - Zerbait gertatzen da, Falsarbabah hitz totelka mintzatu zen Aithal.

797. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0053 Norgo bizirik jarraitzen zuela frogatzen zuen zerbait.

798. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Katua miauka hasi zen, berak ere ongi ez zekien zerbait gertatzen ari zela iragarriz.

799. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0012 Eta zuk, lankide jauna, zuk ez duzu, ba, zerbait jakingo aztikeria kontu horietan?.

800. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Hirugarren egunean somatu zuen bere bizitzan zerbait aldatua zela.

801. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0074 Pentsa liteke, hitz horiek esatearekin batera, Klingsor jaunak bi edo hiru aldiz hatzez kriskitin egin zuela, baina era guztiz berezian... eta orduan inork esperoko ez zuen zerbait gertatu zen.

802. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0034 - Herio naiz edo halako zerbait.

803. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Hasieran adarra iruditu zitzaion zerbaiten gainean pausatu zen orduan.

804. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0080 - Oroimenak gordetzen dituen kajoi izugarri bat edo antzeko zerbait - esan zuen batek.

805. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0080 Ezin zuen ondo ulertu, baina museo batean egotea edonork amesten duen zerbait dela iruditu zitzaion: besteek zu mirestea eta gogoratzea denbora neurtzeko erabiltzen diren hitz guztiak baino harantzago.

806. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0099 - Ilundu baino lehen zerbait jan behar duzu - adierazi zion gizonak.

807. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Supituki zerbait entzuten du Juttak.

808. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Eta Juttak zerbait kontatzen dio bere buruaz eta amonaz.

809. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 - Hartzen ninan eskuan eta zerbait kontatzen nionan.

810. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Nolabait uste izan ninan zerbait egin nezakeela bera hala egon ez zedin.

811. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Ia gauza guztiengatik egin liteke zerbait.

812. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 - Zerbaiten premiarik ba al duzu?- galdetzen dio gero Juttak.

813. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0204 Antzeko zerbait espero bazuen ere, jauzi bat egin zuen Jones jaunak.

814. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0105 - A esan zuen Cootjek, batak zerbait entzuten du, eta besteak ez du ezer entzuten.

815. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 Zerbait kitatu behar zuela sentitzen zuen.

816. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Denbora joan ahala, gero eta gutxiago gustatzen zitzaidan gizon hura, zeren eta ni berari hurbiltzen nintzaionean, zerbait eroriko ote zen edo jatekoa, noski, beti bidali egiten ninduen eta behin baino gehiagotan jo ninduen euritakoz.

817. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Eta horrela, etorkizuna konponduta neukala entzutean, nik pentsatu nuen: Beltx, deabru honek egingo dik zerbait. Eta egin zidan.

818. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0074 Baina zakurrak balio ez zietenean edo gustatzen ez zitzaien zerbait egiten zuenean ostikada bat atzean eta kalera.

819. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 Baina... badu... zerbait. Nortasuna izango da agian.

820. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Kontuz ibili! oihu egin zuen Erregina Zuriak, Aliceren ilea eskuez hartuz. Zerbait gertatuko da eta!.

821. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Juan Hartzak esan zuen: - Hor zerbait egon behar du.

822. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 - Lehendabizi Pinuerauzlea jaitsiko da, kanpaitxo batekin, eta zerbait ikusten duenean, jo egingo du, atera dezagun.

823. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Bakarrik zerbait garrantzitsua, zerbait oso luxuzkoa imajinatzen zuen, aldizkarietan zekusan legez.

824. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Bapatean zerbait xelebrea gertatu zen: aldrebesko leherketa baten modura, panpin guztiek eta zorutik sakabanaturik zeuden gainerakoek hegaz egin zuten maletegirantz, kolpe batez itxi zena.

825. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 Gizon grisek inguruetara begiratu zuten, bila; baina, ziplo, haietako batek, boz are hauskaragoaz, ahal bada, esan zuen: - Zerbait oker dabil, jaunak.

826. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 @- Zerbait egin behar diagu, Antxiko, familia ere ugaltzen ari duk eta gastuak egunetik egunera haundiagoak dizkiagu.

827. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0123 - Bera kanpoan dela zerbait ekartzekoa bada, beti esan ohi dit.

828. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 - Ikaragarria baino ikaragarriagoa! Zerbait... zerbait usteltzen ariko balitz bezala zen!.

829. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Oinek automatikoki aurrera egiten zuten bitartean buruaren jirabira gelditu egin zitzaion beste behin, esan berri zuen zerbaitek eraginda: zer nolako ikaslea izan zen bera, Pantxo.

830. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 - Zerbait falta zaio: doinua edo, bizitasuna edo, keinuak edo... - esan zion Pantxok don Giovanniri, mutikoa horren goiz ateratzea astakeria hutsa zela komentzitu nahiz.

831. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 - Aupa manito esan zion Platori agurtzerakoan bi eskuak sorbaldetan jarriz, ahaleginak egin! Zerbait animagarriago esan beharko zion baina ez zitzaion atera.

832. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0007 - Hik deizak, deizak telefonoz, ikusiko duk nola jakingo duten zerbait egiten.

833. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 - Ados, urtebetekoa jarki *jarki: zerbaiti kontra egin zion Paolok, gorriturik.

834. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Baina norbait ba ote zegoen, ba, gomendiorik entzuteko? - Utzi zerbait guretzako ere! - oihukatzen zuten, hala ere.......

835. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Zerbait lo egin zutenean, gaitzerdi; ez, halere, asetzeko lain, arranek ezik!.

836. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Zerbait buruan sartzen zaionean ez dago zeregiterik.

837. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Nabariro, Ekialdeko printzetzat edo antzeko zerbaitzat hartzen zuten.

838. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 Bastianek konprenitu zuen zerbaitek kexkatzen zuela Atreyu.

839. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0016 Ordu horretan, zerbait afaldu eta bere gelara erretiratzen zen.

840. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Oraingoz bada zerbait, pentsatu zuen.

841. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Jostun hura bere tailerrean lanean ari zen Kinkilimarro deabrua sartu zenean; beti bezala, bere harrokeria gehiago puzteko zerbaiten bila zebilen.

842. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 - Zer emango didazu? - Jostunak ongi ezagutzen zuen deabrua eta bazekien zerbait txarra gertatuko zitzaiola ezer ematen ez bazion.

843. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Dena kolorez orniturik zegoen, eta berak ere, bere kolore marroia errekuperatu zuen, baina zerbait falta zen: ez zegoen Txikitxorik inon ere.

844. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Halere, urduri jartzen zuen zerbait bazen, Aitonak haurrei buruz goizean hitz egin zionez geroztik.

845. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0024 - Zer hots izan da hori? Zerbait lehertu ote da gure etxean? Baina non nago? Ez nago ohean, aidean nago.

846. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Zerbait egin behar eta zutik jarri zen.

847. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0024 Orduan konturatu nintzen zerbait arraroa nabaritzen nuela aurpegian: belarriak lehen baino handiagoak neuzkan.

848. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Zergatik ote? Zuk zerbait hausten duzunean aita eta ama haserretu egiten dira.

849. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Andala! Hor aurrean zerbait ematen die.

850. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak, berriz, jateko nahiz lo egiteko, baita kantatzeko ere aski beta izanik, utzi egin zuen dordoka izan zedila lehenengoa irteten, ohorezko iruditzen bait zitzaion, gainera, zerbaiten abantaila ematea ere.

851. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Herriko plazan eguzkia lasai hartuz zeudenak ere zerbait esan nahiko zuten, ba: - Egun on, Joxe Miel! - Bai eta zuri ere! - Azkenengo berriak jaso al dituk?.

852. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Halako batean, zerbait markatu zuen demoniozko tramankuluak.

853. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Oso urrutian gertatu zen zerbait lehunki, bigunki, baina nabarmen.

854. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Zerbait markatuko ote zuen tresna miragarriak? Egonean, iraunean... Blip! Zer izan ote zen eta... Haizezko bolatxo baten lehertze isila!.

855. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 - Martintxo! Zerbait nahi al duzu? - Mutikoari hitzegiteko gogo guztiak hotzarekin batera joan zitzaizkion. Halako ahots eztitsua.

856. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0012 - Zer Periko, zerbaiten bila? - Bai, zimilistu bat dago sarean eta... - Zimilistu bat? Zer da hori? - Ez dakit, ez dut oraindik batere ikusi eta!.

857. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Gaur ere izango zenuten zerbait eskola horretan.

858. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Baina, egia, zerbait egin dezaket.

859. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Gaueko: Ja, ja, ja ikusten dut neska ausarta zarela! Esango dizut Mariren orrazia non dagoen baina lehenbizi zerbait egin beharko duzu...

860. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0089 Esan zerbait Kirkil!!!.

861. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Loreak gako antzeko zerbait ateratzen du, soka bat duena.

862. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0098 JAKINTSU: Ideia bat! Erregeren dirua irabaziko dugu! Goazen! JAKINTSU: Erregeren gaztelua hemen ondoan dago. Super-entzule, ea zerbait entzuten duzun... INDARTSU: Zerbait entzuten al duzu? JAKINTSU: Ez al dute zerbait esaten? ENTZULE: Bai.

863. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Setatsu zikina! Lehiaketan parte hartu besterik ez eta horrela nola? Hazkazalik ez eta lotsagarri ibili behar donibane-zuhaitzetan! Zerbait asmatu beharko dugu.

864. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Baina denboraz denera ohitzen gara eta zerbait egin behar denbora pasatzeko eta hazkazalmotza, hatzapar batez sudurrak ondo hestutu eta ukendua miazkatzen hasi zen.

865. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Bazkalondoren, Mariari bere aita gerturatu zitzaion eta esan zion: - Dena oso ondo egon dun, bazkaria behin ere ez bezalakoa, baina janak zerbait falta zinen.

866. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0039 Biek zerbait apaldu zuten eta kanpotik etorritako emakumeak honela esan zion besteari: - Zu ohera joan zintezke nahi baduzu, nik hementxe bazter batean egingo dut lo.

867. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Baina gauza guztien gainetik, zerbaitetan egin zen zeharo artista: gau bat lehenago antzematen zion haizearen norabideari.

868. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0180 Hauek egur zaharrez eta bidoietako metalez eginak ziren eta ilaran jarririk kale antzeko zerbait osatzen zuten, etxe nagusitik zerbait aldenduak.

869. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0067 - Zerbait edan nahi?- eskaintzen dizue Richterrek.

870. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 Norbaitek, mukizuren batek, zerbait esana zion, ze zuzen-zuzenean honelaxe hasi bait zen irribarrez: - Ia, Lierni, zer da sorginen historia hori? Konta iezaguzu denoi eta horrela denok izanen dugu barre egiteko aukera.

871. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Bere gainean zaldun bat, bularraren kontra zerbait edo norbait zeramala.

872. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 Baina Johnek ganbusiarrari begiratu zion: - Ez al duzue ezer entzun ala? - Bai, zerbait bai. Kurruska bat.

873. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 - Hartz gris batena edo...?
- Horrelako zerbait - indiarrak -.

874. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 - Kalera hadi eta aldarrika ezak bando hau: Herri honetan, eta San Juan festetan, behingoz behintzat, sekula santan ikusi ez den zerbait egingo da.

875. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Alkatearen partetik, jakinerazten dut: Herri honetan, eta San Juan festetan, behingoz behintzat, sekula santan ikusi ez den zerbait egingo da.

876. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Zerbaitek gertatu behar du hor, zirku batetako karpan bezalaxe.

877. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Eta zerbait mugitzen dela ikusten dut hor pupitre atzean.

878. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Bai, badabil zerbait, FILME GUZTIETAKO GAIZTOA IZANGO DA! Indioak bere gezia hautatzen du.

879. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 - Baduzu zerbait hirirako? - Bai; emaizkiozu goraintziak harakinari, egunero zaldixerra gozo batzuk bidaltzen dizkit eta...

880. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Bilera hartan, denetariko haurrak zeuden: handi, txiki, potolo, argal, bihurri, lotsati, denak Opilen aldeko zerbait egiteko prest...

881. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Batzordekoek zerbait esan nahi eta ezin... Agureari deitu zioten: - Agure Zuhurra! Agure Zuhurra! Denek abandonatzen gaituztela! Potxtarrak Samuelsonen atzetik doazela! - Banekien...- esan zuen oso serio agureak -.

882. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Eguerdi-garaian badatoz lagunak beren lana eginik, eta azeriak esaten die ez dela su beharrik; baduela berak denentzat zerbait prestaturik.

883. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Zerbait haundi gertatuko zitzaion noski.

884. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Hegalari Haizegoxok hasperen egin zuen, egia baitzioen hegaztiak; hark berak ere egunero esperimentatzen zuen zerbait zen.

885. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Burutsuk Haizegoxorengana zuzendu zuen begia: - Beldur eta kexu izatea baino zerbait gehiago egin behar da - bota zion gaitzetsiz.

886. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Azkenean, benetan zerbait aparta bururatu zitzaion.

887. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Eta Klasek eta Klarak liluraturik entzuten zituzten: nolabait ere, bazegoen zerbait adoregarria hots hartan, itxaropen pixkat.

888. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 - Zerbait aurkitu al duzu, Burutsu?- galdetu zion atsotxoak.

889. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 JOXE, noski, begira egona zen garartetik ke itxurako zerbait ateratzen ikustean, baina ardagaiak itzali zituzten bezain laster, irudipenen bat izan zuelakoan edo... aldegin zuen.

890. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Erre usain kezkak zituenari, garbi-garbi ez bazen ere, zerbait somatu zioten eta etxeko gizonezkoek, artabixar, ardagai eta abarrez adarra jotzen zioten artean, emakumeak, zer, nondik eta nola ezin aterarik zebiltzen.

891. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Baina ohera joan ondorengo bakardadean, loa zerbait galerazi zion kontzientziaren harrak.

892. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0091 - Zer bada? Beldur ahal haiz? - Bai, beldurra ere zerbait bai, baina, behar handirik ez dudan zerbait lapurtzea... okerragotzat jotzen diat eta... ni ez nauk sartzeko prest sentitzen.

893. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Hauekin ere, zerbait egitea itxaro zuten, baina baldin apaiztegian zeuden IOKIN eta BITXINTXO heuren artean gerta balitez...

894. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Zerbait berotu nahi badugu, txalupan zeukeat labexka bat.

895. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ezeren berririk ba al zegon? - Julen gora igo dun itsasontzia zaintzera; zerbait begiztatzen badu, deiadar egingo din.

896. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Denbora luzean ihardun zuen piztu-itzalika zerbait esan nahi edo mezu bat bidali nahiean bezala, baina Julenek ezin zuen ulertu mezu hura.

897. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Ez daude hemen. Zentzuz joka ezazu, oraindik zerbait gelditzen bazaizu behintzat - zioen Stik andreak -.

898. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0164 - Mutil honek ematen dizkigun buruhausteak! Badu beti zerbait!.

899. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 Bide ondotik tximista bezain laster zerbaitek irten zuen eta autora salto egin zuen.

900. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Agian itzuliko dira, noski, baina... - Julen, zuk zerbait ezkutatzen duzu!- esan zuen bapatean zakarkeriaz -.

901. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0148 - Esaguzu dakizun guztia, mesedez! Nola ausartzen zara une larri hauetan zerbait isiltzen?.

902. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 - Badakit nik. Zure planuak ikusi ditut eta zure eta Lenoir jaunaren ikerketaz ere zerbait irakurri dut.

903. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 Antzeko zerbait espero zuen, egia esan, baina aspergarria zen inola ere.

904. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Nik uste diat ezkutuko bidea edo honelako zerbait esan nahiko duela - esan zuen bekokia zimurtuz.

905. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Zer duzue hori? Garrantzizko zerbait?- galdetu zien Roland jaunak, oihalari begiratuz.

906. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Eta nola gainera? Gauez gehiago egingo du gainera! O, nire Tim gaixoa! Julen ohartuko al da behintzat txakurtegia babestu edo zerbait egin behar duela.

907. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Eta orain hau bururatzen zait: ba al dakizue internatu bat zer den? Internatua, etxebizitza eta eskolaren arteko zerbait da.

908. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 - Eta nik, astakirten honek, jendearen aurrean zerbait egiteko esan nion atzo, lagunak txunditurik gera zitezen.

909. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 - Harridura handiz ikusi nituen, lurrean zerbaiten bila, bi gizonen itzal irudiak.

910. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 Hala ere, Ibanen aurreikuspenaz zerbait txunditurik zeuden eta atzeraxeagotik jarraitu zioten.

911. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Berez datorren zerbait aukera genezake.

912. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Zerbait haserretu balitz bezala, Txeroki berriz ere etsaia jazartzen hasi zen, bere aurrezkoak egiten zuen biribilgunearen barruan lasterka eta lepoan ukaldi * ukaldi: kolpe hilgarria eman nahiz.

913. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Scottek ezin ulertuzko zerbait murmurikatu zuen eta manta artean iraulkatu zen.

914. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Zerbait egin beharrean nintzen, ordea.

915. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 Termometroak zerbait jaisteko joera du.

916. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Erratza hartu eta untzigaina garbitzea ere ez da halako ñarrokeriañarrokeria: lotsarazten duen zerbait.

917. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Eta zuek ere hortarako untziratu zarete: Balea Zuria lasterkatzeko * Lasterkatu: atzetik norbaiti edo zerbaiti jarraitu harrapatu nahian.

918. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 Bat batetan danbateko batek eragin zion txalupa osoari; brankak zerbaiten kontra jo zuen.

919. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Honela ari zela, hara non ikusten duen zaborretan oilo arraultzearen antzeko zerbait borobil eta zuri-zuria.

920. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0195 Ilunpe hartan horrela ari ziren bitartean, urrunean argitasun antzeko zerbait ikusi zuen Pinotxok.

921. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Hugok horrelako zerbait pentsaturik zeukan nonbait eta haren gizonek ikusi zutenean, zaldunaren gorputza hartu eta Reinauldengana eraman zuten.

922. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0254 - Rikardo tronoan berriz ez esertzeko, zerbait egin beharra dago - oihukatzen zuen Bellamek suturik -.

923. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Gainera, zerbait ikus zezaketen guztiak ziegetan preso zeuden.

924. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0004 Beste zerbait ere badira eta beste zerbait hori ondo ulertzen ez badugu, ez dugu egoki ulertuko kristau liturgiaren aberastasuna, ez eta bere egiteko orokorra ere.

925. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Jaungoikoak munduko zoroak aukeratu ditu, jakintsuak lotsarazteko; eta munduko argalak aukeratu ditu Jaungoikoak, indardunak lotsarazteko; eta munduko arlote eta baztertuak aukeratu ditu Jaungoikoak eta ezerezak, zerbait direnak ezerezteko, inor harro ez dadin Jaungoikoaren aurrean.

926. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Eta norbaitek, ezer ez izanik, zerbait badela uste baleza, horrelakoak bere burua engainatzen du.

927. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi elizkizun aldetik badu, ordea, argiak beste zentzu edo balio sakonagorik, elizkizunetan eta bizitzan guretzat garrantzi haundia duen zerbait edo Norbait adierazten bait du.

928. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Sinesdunarentzat, kristau sinestea, ez da beste ideolojien antzeko bat, ez eta beste erlijioen antzeko zerbait, ez da giza-prolemen soluzio-bide bat.

929. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0011 Guztien gainetik, sinestea, bizitzari sentidua ematen dion zerbait du.

930. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0093 BAPATEAN, higan norbait izatera helduko haiz.
Ikusiko dun egunero
gauza bera egiten dudala kasik.
Ikusiko dun egun bakoitza egun desberdina dela...
Ikusiko dun beti zerbaiten zai bizi naizela.
Ikusiko dun isiltasunik isilenean
denbora pasa egiten dela, eraman haundiz
berriz ere denbora bila.

931. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0155 Basoan zerbait somatu zen
ezkutuan dabilenaren misterioz.

932. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0150 Nork behar du gizonik zerbaitetarako?
Eskuak sano dauzka, ez da oraindik oso zahar.
Nork behar du gizonik zerbaitetarako?

933. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0150 Erosle bat behar du, zerbaitetan enplegatuko duena,
halakotan aritzen naiz, behinepehin, esan ahal dezan.
Erosle bat behar du, zerbaitetan enplegatuko duena.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00091 Gaurko Xenpelarren enparantzan, denda bat dago eta arropa zerbait erosten ari da.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Zerbait nahi behar al zuen ba?.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0036 Zerbait jakingo banu, nik....

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Banekien nik bazenuela zuk zerbait ezaguna.

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 - Zerbait esaten ari zinen - gogorarazi zidan Guildek.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 - Zerbait galdu dut?- galdetu zidan Norak.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Zerbait ezkutatzen duenaren antzera dabil.

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 - Galdetu al dezaket Wynant jaunak ezer esan al duen dituen asmoez? - Kanpora doala edo horrelako zerbait esan du, baina ez diot jaramon handirik egin.

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Hartzazu zerbait nireetatik nahi baduzu.

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Lizek ez zuen ezer esan eta Kardenek jarraitu zuen: - Ez zinen saiatu ere egin zerbait bururatu zitzaizulako.

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Bazekien ordurako Alec-en aurkako zerbait frogatu nahi zutela, dirua edo lagunekin zerikusia zuen zerbait; dendariari buruzko zerbait.

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 - Ezinegona daukat lepoaren atzekaldean, eta zerbaiten estuasuna edo.

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Duela hilabete edo, artean bere izenak zerbait esaten zion.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0177 Ateak ez zuen maratilarik baina pentsatu nuen laster kamioiaren antea egitera joan beharko zutela eta zerbait egin ahal izango nuela haiek joandakoan.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0291 Ez dut hemen txakurrik atzera eta aurrera ikusteko gogorik, nire poltsarako zerbait ateratzeko ez bada behintzat.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Zer da? Zerbait gertatzen al da?.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 Era honetan, eguzkia ez zen haientzat ortzean zehar zebilen bidazti anonimoa, egunsentiro beren arimetan lehertzen zen zerbait baizik; ilargia emakumearen odolean ernaldutako hazi miragarri bilakatuko zuten....

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0017 - Beno, halako zerbait....

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Zerbait idatzi nahi eta ezinean, luzaz ibili zen.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Zer edo zer idaztera zihoan baina haren luma lehen letra idaztera zihoanean, zergatik jakiteke, dardar jarri zitzaion eskua, ezin izan zuen ezer idatzi, lehendabiziko letra hura arestian bizitako sentimendu haiek deformatzen zituen zerbait bezala agertu bailitzaion.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0325 Zerbait egin beharra daukak....

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Eta sorbalda horik, ile labur horik maitatu ditu Josebak, debaldetan, atzetik, hurbildu gabe; luzaz segitu du aurpegiaren deskubritzeko, bainan egiazko maite aldietan bezala ez du ikusi; beti zerbait tresbeskan; itzalak aurpegia begiei kentzen edo ezkina batek ebasten.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Ondoren, edo ondorioz, jendeari zertxobait erakutsi beharko nion, idatzitako zerbait, zeina honako lerro aldrebestu hauek izan bait litezke, jendeak edo zeuok pertsonaia hauek geure ondoan, geurekin bizi direla jakin dezazuen, nahiz eta beharbada hau norbaiti harrigarria edo txorakeriren bat iruditu.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Agian zerbait gertatu da, batek daki, istripuren bat edota orain dugun sikutearekin ez litzateke sute bat harritzekoa izanen.

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Zerbait pentsatu beharrean aurkitzen zen jende guztia, nahiz eta sarritan burugabekeriak omen.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Behar zuen, bai, zerbait atzera hatsa bereganatzeko, arratsaldeen goibeletik ihes egiteko.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Baliteke ondorengo ordulaurdenetan gauzak hobetzea, proitu uste du Manuk halako zerbait esan ziola, lehen ordulaurdenean halakorik gertatu ohi dela - horixe esan zuen, zihur dago.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Minutuak jasangaitz eta gogaikarriak bilakatzen hasi zaizkik, eta zerbait egitekotan besoen jarrera hasi duk aldatzen batetatik bestera, urduri eta ezin egon.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 - Beno, uste dut honekin aski izango duela hik zerbait esan nahi izan duk bainan berak ahoa tapatu dik isilerazteko keinua eginaz, ixo, ez esan ezer, badakizu, nik ez dut zurekin hitzegin eta ez dakit ezer honetaz.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Baina txistua botatzen dit lasaitzeko hurbiltzen naizen bakoitzean... Hara!, odolezko malkoak dario eta begietatik!, behar ba da buruan zerbait trastornatu diot, jo diodan kaskarrekoarekin... Hau angustia!, erotuko bazaigu gure Santiago... ez bait da ixiltzen kondenatua.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0071 Eztarrian zerbaitek ukatzen ziek hire birikei, esijitzen duten haizea arnasatzea azken 103-garren segundoa konsumitzen duanean.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Errotako alaba inguratu egin zen gure etxeraino, erradioaren aitzakiarekin, eta berak ba zekien ederki asko eguraldi txar harekin ez zela ezer entzungo, hotsa baizik ez zuela egiten, eta halere etorri egin zen, eta manta zaharra kendu zuenean ondo ikusi zen hura zertara zetorren, gizaseme baten gogoa seukala noski, mantaren azpian egun hotz gaietarako egokiak ez ziren arropak bait zeramazkin, kamisoi itxurako zerbait zekarren eta izterrak ere ikusten zitzaizkion mardul askoak, eta ene anaia oso atrebitua zen eta dapa bota zion hatzaparra, baina ez zen askorik beldurtu errotariaren alaba eta farrez hasi zen, eta gu orduan ufaka hasi ginen belarretan jirabiraka eta zilipurdika, eta batak bestearen atzetik estali genuen, ez zen giro ganbara hartan esnetu ginen arte, eta esnetu ginenean ere lasaitasun handirik gabe egon ginen hirurok etzanda eta hazkureka.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Entrenamendura joateko gogoa zuela eta ez ninduela eriden esan zidan, baina instintoak eta eni lagun horrek guttitan egiten dit kale zerbait susmatu zidala igarri nion.

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0050 Ez nuen ezertarako ere indarrik, gelditzen zitzaizkidan ahalmen guztiak zerbait esateko dedikatu nahi nituen, baina ezpainak ere ez zitzaizkidan higitu.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Gaur ordutegia jarraituz matematikarekin hasi beharko genuke klasea, baina asteleheneko lehenengo ordua zenbakiekin hastea oso egokia eta aproposa ez denez, beste zerbait egingo dugu.

970. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Zerbait geroago, lanean hasi ziren.

971. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Laguntzaile bezala kontratatuak izan zirenez, pintatzaileek zerbait behar izaten zutenean, Alan edo Ibrahim bidaltzen zituzten bila.

972. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Gero, buruak zerbait altxatuz, jeepetik jaisten ikusi zituzten.

973. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Andreak zerbait eskaini dit baina ez da osorik eskaini, eta ni ez naiz gehiago eskatzera ausartu.

974. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Baina orain, untzian, ikusten dut Maiderrekin igarotako denbora ez dela alferrikakoa izan, zeren besterekin hain goitik eta harro agertzen den begirada hura, niretzat bestelakoa baita, malizios, biok zerbait ezkutu, zerbait ilunen kide bagina bezala.

975. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0087 Nik ba dakit ez dudala bigarren ofizialea hil, eta honegatik zilegi zait pentsatzea norbaitek konspirazio antzeko zerbait eraiki duela niri errua botatzeko.

976. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Une batez, ahaztu egin zaizkit hilketak eta poliziak, polizoia eta untzia bera ere, eta zerbait pertsonalagok bete dit adimena.

977. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Arazo hori argituta dago, eta zerbait argi ez balego, hor dago polizia.

978. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Han beti izaten zen zerbait egiteko.

979. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0008 Edo bestela, zerbait harrapatzeko.

980. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Nahiz eta esku trebez idatziak izan letrak, nahikoa ez zelakoan edo, zerbait gehiago egin nahi izan zuen, eta atari zabalaren gainean oilar bat pintatu zuen, luma luze eta harro, hatzak gezi batek zeharkatutako bihotz zauritu baten gainean; bazuen irudi honek misteriozko jitea, esan nahi ezkutua.

981. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0059 Ankak zabal-zabalik, irripar antzeko zerbait eginaz, aulkiari begira zegoen, harritu-itxura zeukan.

982. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Egun hartako jan-asmo guztiak alferrikako amets gertatu zitzaizkien; alabaina, azeri maltzurrak Otxoko buziatu eta zerbait egiteko parada ere berehala ideiatu ahal izan zuen: - Hi, Otxoko, ez diagu etsi behar; nik bazekiat gaurko haragia non bilatu, baina, ordea... - Bai, ala? - aurreratu zitzaion Otxoko mingainari ezpain bien tartetik gulezia zeriola.

983. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0084 Baina beste aldetik, bera niregana datorrela pentsatzearekin bakarrik, berarekin topo eginda zerbait esan beharko diodala bururatzearekin soilik izutu egiten naiz erabat.

984. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Aita, andrea eta alaba zaindari zituela, gorputzez zerbait berrindartu zen handik pixka batera.

985. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0092 Handik hilabetetsu barru, goseak amorratzen zerbait eroriko ote zen beti bezala, atera egin zen Ivan Gosevitx bere gela ziztrinetik.

986. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0120 - Barkatu barkatu: perdonar - esan zion Koldok -, baina zerbait berri jakin dut eta zurekin komentatzera etorri naiz.

987. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bista jaisten du baina eskuartean korapilatzen duen pulseran galdu aurretik, interpretatzen ausartzen ez naizen zerbait adierazi du.

988. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Horrelako zerbait esan zuen Samuelek abots lehorrez oso baju hitzeginez eta niretzat bakarrik ari izan balitz bezala bukatu zuen historia.

989. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Badakizu Flora edozertan laguntzeko prest gaituzula laugarren nota hots metaliko batekin pauso erren bat bezala arrastratzen zuen karilonaren musika aidean zegoela esan zuten, eta sudurrak zimurtuz aidean bilatzen zuten oraindik erresonantzia metalikoa, beren behatz inguantatuekin abrigo beltzen mangak altxatuz urrezko erlojuetan ordua konsultatu ondoren, Berandu da, zerbait nahi baduzu Flora esan zutenean, ate ondoan ere aitari bizkarrak erakutsiz badakizu nun gauden edozertan laguntzeko prest insistituz, beren egiazko irripar maltzurra izkutatzen ez zuen irripar triste bat entseiatu zutenean.

990. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Atzerako bidean konderak kondatua, egia zerbait badakit; ez egia beste zer hura... hots niretzat ere lagun hillen gorputzak, zaurituen odola, nere ohitura egin direla, eguerdiko afariari, izerdiari bezala egina naiz.

991. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0099 Gaizki nago: oiñak eta eskuak lokarriz trabatuak, ezin lokartuz; nagoen oihalpera urbiltzen zerbait nabaritzen dut; norbait hor dago.

992. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Baina berak beti ekartzen dit zerbait eta orain ezkutuka ematen dizkit.

993. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0048 Goiz batetan, ohetik altxatzean, zerbait estrainio sentitu nuen nigan.

994. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0116 Aurrean zen argi more hark zerbait esan nahi zion.

995. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 Entzun, hitzegin dezagun beste zerbaitez; ez iezadazu gogora erazi gehiago arazo hori.

996. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Hitzegin dezagun beste zerbaitez.

997. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0084 Schumkovi enkargatua zioten lanaz zerbait jakin nahi izan zuen, baina inork ezin izan zion ezer esan.

998. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0107 Dardar egin zuten haren ezpainek, begiak argitu zitzaizkion eta orduantxe hain zuzen, ulertu ahal izan zuen zerbait amaigabe haundi eta berria...

999. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Ikerrek beste zerbait ere esan zidaan: amak lehenago ez zuela berarekin testamentua egin nahi izan.

1000. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Eta bazekien fulana etxe batzuk bazirela, noizbait ere entzuna zuen zerbait.

1001. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 To, ipuinak zerbaiterako balio izan dik gero!

1002. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Ah, Ah, jauna! zenbatek emango ote lukeen zerbait oraindik beste berrogetabost urtez bizirik irauteko! (...).

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Euki, zerbait badauka gordeta, sustraietatik atera ezinezko zerbait.

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0014 Inork ez zekien seguro eguraldiaz ala beste zerbaitez ari zen.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0044 Posible zen egia izatea, baina hori bezala beste edozer erantzun zezakeen, bere hizketa modu bereziaz zerbait azaltzeko baino gordetzeko gehiago baliatzen baitzen.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0024 Zerbait handia egin nahi dute.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Eguraldiak halako zerbaiten itxura izatea zen asko, mundu guzia urduri jartzeko.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0006 Jakina, egundoko bizkor pasatzen zen kobratzailearen ondotik aurrera bonobusa pikatikean ezarri eta segurora, ze bestela baldin deskuidoan gelditu bazitekeen inor busaren atzeko sarreran, aj, oj, eta uj!, arnaska eta furriada bat beraren abantzaraz barruratzen zen jendea tropeleka, aterkiak erristrean bezala zirelarik, edo zenbat emakumek boltsoa zilborrean bermatuz, eta anderea txiki samarra bazen zerbait beherago, inor eskalabrotzeko zori hobean.

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Noski, zientzia hotseko zerbaiti jasorik halanolako aldare eta berari gurtza, aparteko hipotesia zelebrezkoenak kanpatuko ziren bere irratitza iritsi zitekeen mugaide orotan.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Busetako jendea berriz, hiztun eta asko jatun ikusten ziren elkarrekin berritsu eta seguruenik zeramaten janetik inori zerbait eskainiz.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Askok ziotenez, baldin barrabaskeria hura nola edo hala hirian kanpatzen bazen, pentsa zezaketen gobernariek beste Esquilache baten matxinada edo zerbait okerragorik ez zela faltako errudunak epaitu eta urkatzeko.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0027 Afrikanotik zerbait bazuen zeramaten erritmoak.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 - Zerbait egin beharrean gaude - berriro ere Pimpimek.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0038 - Sekretoa. Esango banizu, hurrengoan beste zerbait asmatu beharko nuke.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 - Orain arte isilik egon naiz eta pentsatu dut asanblada bukatuko zela nik hitzik esan gabe, baina zerbait argitzeko beharra ikusten dut.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 - Nik ere ongi deritzot guzti horri baina uste dut zerbait ahaztu duzuela.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 Beti ere gaur atsean zerbait aitzen baduzu edo ikusten baduzu, aski duzu neri gaztietzia.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0082 - Bai bai Juan Martin, nik gauerdian zerbait sumetzen badut, bier goizean yoain naiz zure etxera, egon trankil.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0118 Begitartea aldez alde zeharkatzen zuen irrifarre zabalaz galdegin zenidan: edo antzeko zerbait, ingelesaren ezagutza latinarena bezain urri eta kamutsa baitut, baina latin hitzari erreparatu nion, eta sinpatia edo komunikatu nahi zuen farre eta poztasun kontajiatuaz Yes erantzun nuen ahoa zabal zabal eginda.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Beti lez. Inesek bazuen zerbait niri ihes egiten zidana.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Bion artean bazen zerbait oso hertsia.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Baina nik zerbait gehiago nahi nuen.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Areago, beste zerbait sakonago eta ezkutuagoak ihes egiten zidan.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0049 Zerbait bada holako bizia.

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Karia hortarat, galde hau egiten dute ainitzek: apeza haizu dea bere apez karguan ikasia duen zerbaiten salatzerat?

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Ohartzen, gezur bat sakatzen badiote aitameri, eta hek sinesten, bere burua ez dezakela tronpa, eta barne hortan zerbaitek erraiten diola gaizki egin duela.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 AITOR GABE BARKA 7-XI-1974 Holakorik ba ote ditakenetz: zer, gu betidanik usatuak bekatu guzien xehe-xehea aitortzen kofesategian, eta zerbait gostarik, ez baita nehorentzat goxo bere hutsen gizon bati agertzea; eta horra nun Lurdeko beilan, urriaren 20-ean, jaun apezpikua bera buru, batere kofesiorik gabe, atsoluzione bat eman duten, briu-brau, han ziren guzier: hots, aitor gabe barka!

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Itsaso, erdi-sekretuan horrenbeste maite zuen emakumeak, bere gela berean lo egin zuen; bi litera zeuden eta bera, Joxemi, goikoan zegoen, eta orduan Itsaso heldu zen eta eztitasunez biluztu zen eta behekoan sartu zen, eta Joxemik jeitsiko al naiz? eta ez eta beharbada... pentsaketan denbora oso goxo iragan zuen; zerbait horrela izan zen behintzat, gaizki akordatzen bait zen.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0091 Esperantza gutxiz joan zen, ustez eta Joxemik eskutartean zerabilen zerbaitetarako beharko zuen, baina bere benetako beharrik ez zeukan.

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Eta untzi erdian, politasunaren irla horretan, argi horiskek zerbait xuxurlatzen diote ahopean, txutxumutxuka, (...).

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Niri, falta zaidan dirua eskaintzen dit eta nik, zerbait berezi egiteko sentitzen duen antsia betetzen diot.

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Aparteko egun horrek zerbait berezi egitera bultzatu zuen gizona, begiak zugan finkatuz.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Haren aurpegiaren larrumintzan pubertaroko lehen ileak agertzen zitzaizkion, baina begietan ez zuen erakusten adin horretako gazteari tokatzen zitzaion begirada ameslari itxaropentsua, eta kantatzerakoan esan zuenean, aurpegia gogortu egin zitzaion, abesten zuena kanta baten ahapaldi soila izango ez balitz bezala; esaten zuena bere barrenetik irtetzen zen zerbait baizik, berak sortua, berak erabakia, bere bihotzean sentitua, bizi emate hori, heriotzaren eskaintza hori, promesa bat, zin bat balitz bezala.

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 - Zure emaztea zerbait apartekoa da jaialdiak antolatzen - komentatu zuen Joanesek ikusten ari zenaz miretsirik.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Bero zen arratsalde hartan baina joateko ordua heldu zeneko zerbait hobeagotu zen (...).

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Batzurekin izanak gaituk eta nik aipatu egin zieat; Piarres, badakik Manexenekoa, zer uste duk?, zerbait egiten badugu baietza emanen dik horrek.

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 - Lasai, lasai txoritxoak, ez izutu, ni naiz eta, bai Rossen naiz, Mantekaren laguna eta zuengana etorri naiz zerbait esan diezadazuen...

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Agure hau nagitsu azaltzen zaio, itxuraz soraio dagoelarik, zerbaiten zai egongo balitz bezalaxe.

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Beti atzetik zerbait agintzen zion.

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0099 Lehenengo komeni dela, dio orain anaiak gizon gazteari, bere egoera finkatzea, paperak tajuz moldatzea, hitz eginen duela berak Miarritzen batekin eta bestekin, ez arduratzeko, zerbait aurkituko dutela aurrera ateratzeko.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 Ilajea kentzerakoan hazkura antzeko zerbait sumatzen den; hormona pilo baten poderioz bularrak eta handitzen zaizkin, hor ere, ez den minik hartzen, sentzazio berezi samar bat baizik ez baita.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 No exagere, numeroak, baina sarjentoak ezizenetara hain emana zen herri hartan betidanik sarjento soil batez ezagutu eta agurtu izan bazuten ere, zerbait erantsiko ziotela handik aurrera.

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0028 Pertxa bortxatua edo zerbait harrigarriagoak sortarazia, garbi dago norbait hori ez dela inoiz adiskide suertatzen.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Hark bota zigun horoskopoari loturik goaz guztiok: zerbait doktrina emateko jaio gaituzte, nahiz Txuma eta beste zenbaitek plazer hartzeko ere bagarela erakutsi nahi diguten.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Bi soma gramoei eskerrak, zerbaitegatik parragarri iruditu zitzaion txistea.

1046. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Seguru, ari direla nonbait zerbait ematen.

1047. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Eta zuek zerbait barkatzen diozuenari, nik ere barkatzen diot; izan ere, nik zerbait barkatu beharrik baldin badut, zuengatik barkatzen dut Kristoren aurrean; ez dut nahi Satanasek bere azpikeriaz harrapa nazan, ezagunak ditugu-eta haren asmakeriak.

1048. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Horregatik, presta zeuen adimenak ekintzarako presta zuen adimenak ekintzarako: Hitzez hitz: zuen izpirituaren sorbalda lotuz. Soineko luzez jantzi ohi zen jendearengandik hartutako irudia da. Ibiltzeko nahiz zerbait egiteko, soinekoa lotu beharra izaten zuten, eta bizi neurritsu.

1049. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Teoriak baietz esaten dit, baina beste zerbait gertatzen da hor, ez bainago lasai.

1050. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Haur haurretatik neukan haitzulo honen sabelean zerbait izateko gogoa.

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Eta bazen zerbait aitak, zinez, niregatik egin zezakeena, gainera deus ere kostatuko ez zitzaiona.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Behin, klaseak amaitu eta ordu erdi batera edo gelara itzuli nintzen, zerbait ahazturik, eta Marta han zegoen artean.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Erotu beharrean nenbilen galderen erantzun bila, baina ezin aurkitu, eta azkenik ohean etzan eta dena lasaitasunez pentsatzeko erabakia hartu nuen, horrela zerbait lor nezakeelakoan.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0034 Pausoak poliki ematen nituen aurkituko nuenaren beldur bait nintzen, badaezpada eskua luzatu nuen zerbaiten kontra jotzea galeraziz.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Esku ahula pareta zeharkatzen zebilen eta material latzago batekin topo egin nuen, bai zerbait zegoen, egurra zirudien, beraz... ateren bat izan zitekeen! bai noski, ate batek egon behar zuen, ni han barruan egotearen esplikazioa aterik gabe ez bait zen sinisgarria.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Zerbait ikusteko gogoa nuen, airea sentitzeko irrika, haizea nire ilearekin jolasean sentitzeko grina, bizitza gozatzeko desioa.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Bainan gure Jokinek ikusia zuen, Herri hortan ere gauza ederrak balin baziren, ez zirela denak beti ongi joaiten denendako, eta nahi zuen oraino bertze zerbait ikusi.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Puskak pasa eta puskak ekarri egin ondoren, agertu ziren behingoan horratio koadrilakoak etxera, hartu zuten zerbait bero bana eta denak ere neka-neka, leher-leher eginak, oheratu ere egin ziren halakoren batean.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Zergatik, biziak, zerbaitenganainoko ateak zabaldu eta bertan uzten nau ateak ixtearen geroan?.

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Irratiak dio. Ba al daukagu guztiok zerbait sentitzeko aukera? Gaitasun falta batzuk ez da? Baliteke bai dena gertagarria da.

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 - Bai? Nor da? - Beto dago? - Ez! Atera da... zerbait esatea nahi duzu?.

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0121 - Beno, 1986an beharrezkoa den zerbait dela uste dut.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Baina, ez dut uste Ainhoa eta ni geure gorputzetan murgilduko garenik zerbaiten bila... maitasuna... sexoa... Ez.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 MADAV (Amali belarrira hitzeginez): Amal, seme, Erregeak zenbat maite zaituen ikusten duzu, berbera dator zure bila... Badakizu zein zoritxarrekoak garean eta eskaiozu zerbait....

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek ez zion hitzik atera baina, erabakita zeukan bezala, prestatu zituen armak, hartu zuen jateko zerbait eta, ezkutaria lagun, gaztelutik irten zen gauez, handik herensugearen gordelekura bideratu zelarik.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zerbait afaldu zuen.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Graftonen dendan zegoen Ed, zerbait erosten, Shane sartu zenean.

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Edo fisiko ospetsuren bat... Mostradorera hurbildu eta zerbait hotz eskatzen ikusi zuen.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 - Altdorfer, zuk zerbait ezkutatzen diguzu.

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 - Zerbait gertatzen da eta nire zeregina egia bilatzea da, tartean hildako bat dagoela kontutan izanik bereziki.

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0085 Zerbait egin behar zuen, eta azkar gainera.

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hainbat pertsona ikusi zuen han, batzu irtetzen, beste batzu sartzen eta gainerakoak geldi, zerbaiten edo norbaiten zain, zirudienez.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Urketari gazteak esan zuen: @- Kalean irainak entzuten direnean ez datoz hauek jatorri oneko jendeak eginak, eta norbaitek zerbait eskatu behar duenean, nahikoa zuhurra izan ohi da bere ezpainak irainez ez zikintzeko.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 Zerbait nahi duenean jateko bere buruan jotzen du, eta nahi duenaren izena esaten du, eta gauza hori lurrera erortzen da.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 - Entzungaitz den hotsez zerbait badator, gorde burua, baina zalapartatsu badator, azaldu burua.

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 Antilopeak lehenengoa entzun eta burua gorde zuen; gero zerbait zalapartan zetorrela entzun eta burua azaldu zuen.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Goizean goiz ea zerbait harrapatu zuten ikustera joateko zirenean, armiarmak bere semeak bildu zituen eta bakoitzari jazki berezi bat jarri zion, gero sastraka artean gorderik jarri zituen eta esan zien: - Ezer harrapatu badugu, birritan eztul egingo dut, orduan zuek irtengo zarete banan banan gauden lekura agertuz.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Ez dakitenentzat, esan beharra dago kus-kus jaki atsegingarria dela: garimami-irinaren antzeko zerbait saltsa min batez, haragiarekin eta barazkiekin batera jaten dena... Gustagarria benetan!.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Barka iezadazue zerbaiten errua baldin badut.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 Pantailei begira bota zituen Madamek pare bat minutu, zerbait argituko.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0140 Mutil hari zerbait gertatzen zitzaion, baina emakumeak ez zuen betarik.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Zerbait lasaitu zenean Donard-ek aurrera egitera gonbidatu zion: - Jarraitu kondatzen, Stella. Zer gertatu zen gero? - Berehala igarri nuen nortzu ziren etxean nituen hiru gizon haiek eta ikaratu nintzen.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Edo agian Oldek salaketaren bat hartu zuen alarma ezkutuari buruz, edo hiriaren inguruetako kontroletaz zerbait jakitera heldu zen, eta tranpa bat susmatuz gau hartan ez aktuatzea erabaki zuen.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 - Zerbait entzun dut horretaz.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0171 Esan iezadazu zerbait azken honetaz.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Bazkaltzen jarraitu zuen kezkak uxatu ezinik, ondorio zehatz batera heldu gabe, eta horrela iragan ziren minutuak, beste posibilitate bat bururatu zitzaion arte: bulego haiek, edo haietakoren bat, beste zerbaiten kamuflaia izan zitezkeen, zerbait ezkutatzen zuten.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Zerbait motxilatik atera zuten, baina bereziki jan zutena Kairu-k errekastoan hartutako arrain ezezagun eta gozo batzu izan ziren.

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Orduan, zerbait asmatu behar izan genuen, airetik.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Beraz, gure zientzilari eta ikertzaileek zerbait berri asmatzen ahalegindu ziren, horizontalki aireratzearen ordez bertikalki egin zezakeen makina bat bilatzen.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Bakoitzak gauza bana ekarriko zuen etxetik; halakoak arto zopa, bestelakoak orkatz okela, hurrengoak beste zerbait, eta halaxe zazpiak.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Ez begi, ez beso, ez hanka... nahiz ta hain beldur gutxi eman zezaketenak iruditu, bazuten hala ere nunbaiteko zerbait gaiztoaren arrasto edo traza....

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0115 Nahi al duzu edo ez? - Nahiko ez dut ba? Bai behintzat zerbait ordaintzeko asmorik baduzu....

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Zerbait geroago, entzun zuen baita ere Alzaga gazteak jotzen zuen logelako atearen zarata.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Oraindik ere aurpegiko koloreak behintzat bere onera etorri gabe zituen eta zerbait gertatzen zitzaiola antzeman zion berehala Julenek.

1095. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0165 Baina, zergatik egon behar zuen zain, nagusiaren semeak zerbait esateko gogoa bazuen berari?.

1096. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Harearik gabeko harea-erloju bat (sekula ez du huts egiten horretarako zerbaitek gertatu beharko luke).

1097. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Ixiltasunez osaturiko sinfonia bat hitz bat ere somatzen ez den hustasunarengan, zeren hitz bat zerbait gizatiarregia baita eta Y.-k, berez, baldin oso gizatiarra izan ez bazen bizitzan, orain ba zela ia-ia hiltxo bat bezala, baztertu zituen hitz gizatiarrak, gizonek asmatutako hitz eta kontzeptuak.

1098. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Zerbait naturala izango zen.

1099. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Hemen denek zerbait egiten bait dute.

1100. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0129 Mexikoko bandera urruneko zerbait iruditzen zitzaigun eta Aberria, Askatasuna eta Demokrazia bezalako hitzak esanahirik gabeko soinu batzu baino ez.

1101. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Sukarra azkar ari zitzaion jeisten eta azala ezkatatzen ari zitzaiola hauteman zuen Albak, batez ere izpilak zituen lekuan, non zahi antzeko zerbait sortzen zen.

1102. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Bonga edo holako zerbait deitzen omen diote.

1103. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 - Bai, zerbait entzun dut, baina zoritxarrez ezinezko egiten zait oraingo honetan zeuri laguntza edo informazio zehatzik ematea.

1104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 - Baina, zerbait entzun baduzu, horrek esan nahi du mitoak benetako esistentzia erreala duela!.

1105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 Holako zerbait gertatu zitzaidan, agian, abadearekin.

1106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Etxearen barnealdean eta kanpoaldean isiltasun sakon izugarri bat somatzen zen, eta giroan ikara sortzen zuen zerbait nabari bazen ere, sedaoihal merkatariak lasaigarri aurkitzen zuen.

1107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0036 Jeiki egin zen eta gela zeharkatu zuen, horman zegoen arasa txiki batetara iritsi zen arte; tilinka egin zuen zerbait atera zuen bertatik eta kamisoiaren bularrean gorde zuen.

1108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Inori entzun al diozu hilketa horretaz zerbait?- galdetu zion Peterek.

1109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Ez, baina pixkatxo bat itxaroten baduzu, joan eta galdetuko diet lagun batzuei ea zerbait dakiten.

1110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 Egarri zen Peter. Edateko zerbait eskatu eta zerbitzari batek ekarri egin zion.

1111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 Zerbait gehiago jakin nahi baduzu, ordaindu egin beharko didazu.

1112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0038 Geldik geratu zen, eskuak ari zenetik mugitu gabe, erreazionatzeko beste zerbaiten zain balego bezala.

1113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 - Horrek beharbada zerbait salduko dizue.

1114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 - Pentsatzen nian bai nik, hireak zerbait erosteko behar ziala izan.

1115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Ni zerbait gorritu nintzela uste dut.

1116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Lehendabizi bulego-lan guztiak bukatu eta nahaste hura zerbait txukundu behar nuela konturatu nintzen, (...).

1117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0015 - Zerbait edan nahi al duzu? - Ez, mila esker - eta isilune labur baten ondoren nire lanari ekin nion.

1118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 - A bai?- galdetu nion dena iradoki zerbait aterarazi nahian.

1119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Zerbait hegoalderantz, mendi gainetatik, faxistek Santa Marina hartu eta San Roke-rantz abiatu ziren.

1120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Kalera irten aurretik, mostradoreko zerbitzariari hitz egin zion: - Felix, atera iezaiozu gizon honeri zerbait edateko.

1121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Zerbait geroago Jokin mahai baten aurrean eserita aurkitzen zen kafesne beroa edaten.

1122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0101 Azkenik, espioitza lanean zerbait egin ahal izango zuen: - Non elkartu gaitezke? - Zuk esan.

1123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Amaiera, gutxi gora behera, Fermin Garcia, Kanariar Irletan agertu baino zerbait lehenago.

1124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eta momentu honetan gauza bat aitortu beharra dut: emakume gazte hauek beste sexuaren interesa kutsatu zidaten; neure barruko zerbait itzartu zitzaidan, agian ernatu esan beharko nuke.

1125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Norbaitek eraman behar die beharrezko gatza mengotsuei; bestela, berauek nola lortu? Eta, noski, garraio neketsu horiek egiten ditugunok ogibide bezala egin beharra daukagu, salerosketaren gain zerbait irabazten ari garelarik.

1126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Hor zeuden erostariak, negar egiten duten emakumeak, hildakoarekin harremanik ez izan arren, familiarengandik zerbait jasoko dutelakoan, edo besterik gabe, besteek beraiengandik espero dutena egiten.

1127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Hara joan ginen behar genuen ospea eskuratzeko asmoz, zerbait gehiago erdietsiko genuela susmatzeke.

1128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Gero zerbait ausarturik, zer egitekok beregana ekarri zuen galdegin zion.

1129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Fruitu sail honen artean pontxe-untzi batetan zeuden urre eta zilarrezko arraintxoek ere, arraza malenkoniati eta odol geldokoak izanarren, antz eman zioten zerbait gertatzen ari zela eta guztiak, jira eta bira, arnas-estuka zebiltzan bere mundutxoan, higidura patxadatsu eta grinagabe batez.

1130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Eta ibilalditxo bat egin zutenean, Erregearen semeak zerbaiten hotsa entzun zuen bere atzean, zerbait hautsi balitz bezala.

1131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0051 Lapurrak, beldurturik, ihesi joanak ziren; azkenik, animoa berrindarturik, berriketarako gogoa besterik ez zelakoan, itzuli egin ziren atzera, eta ahots isilean esan zioten: - Utzi txantxak eta pasaiguzu zerbait.

1132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Zerbait egin behar zenean, zaharrenaren esku utzi behar izaten zuen beti aitak; baina gauez zerbait egiteko agintzen zionean, edo iluntzean hilerri aldera edo leku ilun batera bidali nahi zuenean, beti erantzuten zion: - Ez, aita, beldurra ematen dit!.

1133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Gartsuki laudatu eta gomendatu nizun poeta hau; ez, ordea, nire barne-emozio eta irrikaz zu ohartzerainoko moduan, nahi baina ezin duen zerbait salatzeko beldur denaren erara baizik.

1134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Erakartzeko gauza garen neurrian, bagara zerbait munduan.

1135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Zigarroa piztu eta aldizka nire ezpainetan jartzen zuen, biok elkarbanatzen genuen sakonagoko zerbaiten (etsipenaren?) ikurra bailitzan.

1136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Hurrengoan zuzen-zuzen zetorren zerbait: Ene defentsa-mekanismoek (umoreak, ironiak, etab.ek) ezer gutxitarako balio didate hemen.

1137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Zureetako bakoitzari erantzuten nion nik, betiere animatzen saiatuz; baina ez zen aski zuretzat, eta hala erregutu zenidan: Idatzidazu zerbait, baina zerbait benetakoa.

1138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0126 Baina Allahen irabaziak zerbaitetan preziatzen badituzu, arren, altxa zaitez oraintxe bertan eta zahagiez zamaturiko mandoa sartzen ikusi duzun alderdira gida nazazu.

1139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 - Ehiztari etxola batean ezin horrelakorik falta -esan zuen, eta apalean utzi eta gero zerbaiten bila hasi zen.

1140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Eta eluts eta argiaren tartean hainbeste denbora pasatu, eta zuhaitzen geriza iheskorra euren gorputzetan irristatzearen ondorioz, Jirafari zetakak eta Zebrari marrak atera zitzaien, eta Elanda eta Kudúa zerbait ilunago bihurtu ziren, bizkarrean, zuhaitz azala ziruditen hildaska griska eta ondulatuak zituzten unetik.

1141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Halako batean, Limpopo ibai handiaren ur gris, orlegi, koipetsu, eta paludismo zuhaitzez beteriko urbazterrean, enbor erori batez hartu zuen zerbaitekin egin zuen topo.

1142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Ez dago arranorik, ez eta hegaztien arteko beste harraparirik, harrapakina daitekeen harenganuntz guk bezain bizkor jauzi egiten duenik; itxumustuan joaten gara, zerbaitetarako balio duela adierazten digun hari heltzera; eta azkenik, bizimaina ateratzeko trebetasun handia dugu: kartzelan, abeslari; zigor-mahaian, mutu; egunez, langile; gauez, lapur.

1143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0052 Amona, errosarioa orain esku batean, ilatia bestean, abemari bakoitzeko zerbaiten esale.

1144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0091 Ez zuen gauak ilargia ikusten lajatzen baina bistan zegoen bazela zerbait argitsu eta ziztakor laino guztien atzean.

1145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0135 Burutikan ere pasatu zaio zerbait, baina ez da esaten ausartu.

1146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Alde kontsidera zezakeen beste zerbait ere bazuen encore.

1147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0037 - Ederki, baina lehenago beste zerbait esan behar diat.

1148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Gizonaren begiek ere zerbait lagundu zuten.

1149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Badago idatzita ez dagoen lege bat eta horren kariaz gizona emakumeari jarraitu behar zaio zerbait edo norbaitek bereizten dituen arte.

1150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Katea apurtzen saiatzen da jateko zerbaiten bila joateko, baina ezin du apurtu.

1151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 (...), eta gero ere niri begira jarraitu zenuen, eta nik ezin nuen etxerako bidea hartu zu begira zeundelako, zerbait esan behar nizun, baina untze tindi bat sentitzen nuen eztarrian, eta azkenean txirlitorlo atera zitzaidan: - Eramango zaitut etxera, igo!.

1152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Don Clementeri beste zerbait gertatzen zitzaion.

1153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Kepa bilera batetara joan zenean, eta Koldo ez zela agertzen ikustean zerbait susmatu zuen.

1154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Okerrena hala ere, hirugarren gauean suertatu zitzaidan, biok ohean geundela, sekretu bat aitortu behar zidala esatean: nik sinistu ala ez, lehen aldia zela, bere senar-ohiak alde egin zionetik, halako zerbait egiten zuena eta ez pentsatzeko, arren, edozein emakume erraxka eta kaxkarinek bezalaxe jokatzen zuenik....

1155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Handik aurrera, erabakia hartzearekin batera konturatu nintzen eta orain, urteak pasata, argiago dakusat, inolako lurrundurarik gabe, aldatua zegoela nire bizitza, zerbait apurtua zela enegan betirako.

1156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0013 - Bai, baina orain zerbaitek edo norbaitek izua sartu dio gorputzean eta bere izena eta egin zizkidan deklarazioak ez aipatzea eskatu dit.

1157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Arthur-ek ez zuen ahoa zabaldu, baina eskuak mugituz zerbait adierazi nahi izan zuen.

1158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Arthur etxe haietako batean sartu zuten, besteak baino zerbait handiagoan.

1159. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Gizonak bidaiaren bat hasten badu, berehala itzultzeko zina esijituko dio eta, bere faltan, zerbait utziko du, jainkoak gurtzeko botoak eta zoriona ematen duten apaingarri haiek bakarrik jantziko ditu.

1160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0086 Beste zerbait neukan nik pentsatuta... pentsatzen nuen ea ezin joan zintezkeen zeu hara, Kohlforstenheimera esan nahi dut, nire abokatu bezala, nire interesei kontu egiteko.

1161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Gero, zerbait esan zion belarrira.

1162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 Kikili eta Kokolo biak bakarrik gelan aurkitu zirenean, zerbait lasaitu ziren.

1163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Baina ba zuten zerbait on, zerbait bikain, lehen ez zutena: mugitzeko libertadea.

1164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Zerbait ikasi bazuten Chileko egonaldi hartan, askatasuna baloratzen izan zen hori.

1165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Gutxien itxarongo zuten momentuan asmatuko zuten zerbait, sortuko zitzaien buruan argia.

1166. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 - Eta asmatu duzu zerbait? - Bai. Hiru kazetari bezala sartuko gara. - Errekortxolis!.

1167. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 - Eta zuk ba dakizu horretaz zerbait, ezta? - galdetu zion Kikilik ironiaz emakumeari.

1168. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Krimen baten aurrean galdetu behar dena hau da; nork irabazten du zerbait horrekin?.

1169. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 - Goazen berehala zaldiarekin hitzegitera erregutu zien Bitacora Filartxik zerbait zekiten animalia guziak hiltzen ari dira, eta lekukotasun bat bakarra bada ere lortzen ez badut ez du ezertarako balio izango gure lanak, eta zuen lagun horrek barruan jarraituko du!.

1170. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0177 Zerbait zeukan ezberdin alderdi berri hark Ipurterre Florentzat, baina ezin zuen antzeman.

1171. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0020 - Ez dut denborarik hartu - esan zuen, baina beste zerbaiten itzala somatu zuen Susanek.

1172. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendi