XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Orretarako naikua da, jaunartzeko gogua eukitia, bizturik bere mesede andiak zeuganatzeko gurari bero-bero bat. Erarik onena da Meza-emolliak jaunartzen daben bitartekua; baña egin lei nun eta noiz-nai, baita zeure eguneroko zeregiñetan jarduten dozula be, ta orixe da gogozko jaunartze onek benetakuari egiten deutsan alde bata; ta bestia arrokeri barik, zeure albokuak berak eztakiala, egin al-izatia.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Au da gaberdiko zereiña.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Arik eta amaboskarren eguna edo igetargi bete igaroarte, eztabe zereiñak astegunetako sena edo antza guztiz artzen.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Arima garbiyaz artzen dabenai emoten deutza, esconduac euren bizitza guztiyan nai ta nayez eruan biar dabiezan gaiztasunac goitu, ta cristiñau esconduen equinpide ta zereguin guztiyac betetaco graziya.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Mañasik, bere zeregiñen erdian, eziñ izaeban astu Arranondoko Indianoaren oparia.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Auxe lenengo zeregiña da: gaizkau gogua.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Bai, beretako bakoitzaren zeregin eta lanai dagokiten jakituri, zuzentasun, zelo ta santutasuna iritxi dagiezula erregutzen dizut.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Ziñez, bein baño sarriago geure lurreko garatz, arazo ta zeregiñak eraspen eta maitasun onei gañean autsa ezarrten dautse: orduan, auspeko sua lez, ixil, estal eta ezkutu egon oi dira ta euren bero ta indarra be galdu dabela dirudi; baña ¡bai zera!: gañeko auts orri pizka bat eragin ezkero, azpiko eraspen eta maitasun orrein txingarr goriak be lasterr agertzen dira.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Ur bedeincatuaz baliatu bear da beti asmo onen bateraco, ta guero sobratzen dana, ez da beste zereguiñetan erabilli bear.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Gaizquillea castigatzeco eta milagro oni sinismena emateco bear ziran zereguiñac eguiñ zituan Simon de Bucy, Paris-co Arzobispo Jaunac, eta Billeteetaco Capilla eguin zan judioaren echea zegoan lecuan.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Zeregiñen bat izango du Moxolonean.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Arrek Moxolonean zeregiñak eta emazteak etxean estutasunak.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Poz-pozik eingo neuke sarrijago baña neure zeregin negargarri onek eztaust astirik naikua izten orretarako.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bake-bakian dator bere zeregiñian.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aberria zutundutea, egun edo urte bateko zeregiña izango ete da ¿Gizon bakar, berezi batzun lana?.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Azi-ereitzalle onak zuzenduko dauzana; euren zeregiña ixilik eta bare-bare beteko dabezan Mendigoxale-aldrak eratuko dabezana; irakatsi aundijetako irakurgaiz beteriko idaztijak argitaldutekua ta eurak artuta erririk-erri saltzen ibillijagaz, Euzkadi ta Euzkereatzazko edazliak Euzkadi'ratuko dauzana.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nik ez det zeregin luzerik Araba'ko uri nagusi ontan egiteko, ta amaikaterdiyetarako azke naiz, nere zeregiñetatik.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eguberdijan, barriz, Erespatzak bere zeregiña amattu ondoren, ezpatadantzari-gorularijen dantza ta jolas-erakusketak ixango dira.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lekaide apalak ez eban uste zeregin andi orretarako gai zanik, eta gotzaintza ez artzearren, ixil eta bizkorr kartujotarren lekaidetxean ezkutau zan.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste gogorapen on batzuk zure burura ekarriaz, edo beste zeregin batera zure adimena zuzenduaz, nolabait alegindu bear dezu gogorapen zikin orri lekurik ez ematen Ain zuzena, ain txukuna, ain kutzu-gabia, izan bear du gure Uzkurtzak Jesukristo berberaren aginduz.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 - Oek berriz Ordizi'ra dijoaz, badaramate beren zeregiña.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Orain bertara eramanik 8 ditugu, ta, eskuartean, gertutzen, beste 4 Auzi bakoitzak zeregiñak ematen ditu: ba, auziak irabaziko ba-dira, Tolosa'ra bi edo iru aldiz joan bear izaten da, eta baita baserriak ikustera ere.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eaidi onek ematen dizkigun arazo ta zeregiñak.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

29. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Agiri da albestian luzaro ibili zariana, ta neure semien joan etorrijak baño, beste batzuenak zeregiñ geijago emoten dautzuena.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beren oraiñ arrteko zeregiñ guztiak izan dira ni ondatutekoak, ta garrbi galdu espanau izan da eskubiderik euki estabelako.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Errijetako ikastegijetan estozu gura, ni sartuterik: erriko batzarr ta elexako zeregiñetan be es iñundik al dozule.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizaldek, txarto aditute espanago, y orreri beste zeregin bat esarri dautzo: miña agozabairuntz eroanda euren antzeko betxiak baño gogorrago esaten direnen zeregiña, esate ori, irarkolarijik zegaz agertu eukiten eztabelako.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eta andra batek, egin dautsodan zeregin bategaitik; txakur andi bat emon daust eta bera eskekoeri emon dautset.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Augaitik orren gauza jaungoikozkoarenganako gure abegi onak gero ta andiagoa izan bear dau; herak erakusten deusku ba, nundik ibilli bear dogun, egi zerutarrak billatzeko darabilgun arlo ta zeregin larrian, eta gure ezaupide argalari indarrak kendu bearrean, azi ta sendotu e iten deutsoz-ta.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ikasgayetan asko aurreratuten ba'zan be, arimako zeregiñetan askoz be arrerapen aundiaguak egiten ebazan.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ba andrazkoen arazo ta zeregiñak lau dira, ta laurok izki barkiña asikeran daroe, k.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau zeregin oneik zintzoro betetan dakian andrea, etxerako pozik artu leike Eurok ondo betetako eztana barriz, etxerako baño auzorako obea da.

38. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

39. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Txapelketa orreitan sartzen diran taldietako jokatzallientzako, trebetasuna goratu ta zaletasuna piztuteko, bakoitzari bere zeregiñean, goragarri ta aipamenezko lore, pitxi, sari edo ezaugarriak zabaldu bear dira.

40. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 2) Tito'ri (2,3-4) egindako eskutitzan, komunidadean euren zeregiña daukela ikusten dogu: bizimodu zentzuduna, neurriduna eroan bear; on-egiten erakutsi; emazte gazteai euren senarra ta seme-alabak maitatzen irakatsi....

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Ez al dakit neronek bereala aspertzen naizela zeregiñik ez baldin badet?

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Arratsaldeko bostetan, bada, eguneko zeregiñak bukatu eta agur oso-oso bat egiten nion munduari eta lurreko zer guztiei.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Malentxo'ren gogoaz besteko irteera ua zerbait gozatzearren, atergabeko itzjarioa zerabilkin Agerre'k eta eskurakoi laguntzen zion Libe'k zeregin artan.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Onelako moja-gaiak, nai ta nai-ez, zer-egin eta zer-esan aundiak eman bear komentu-barruan.

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Dana dala, Kijote-ren bokazioaren jabe gera-ta eztago zeregiñik: (...).

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Nere iritzi ariñak ezertarako balio al baleza, auxe esango nuke: euskal sallean danentzat dagola zeregiña: bai beko bodegakoentzat, bai erdi bizitzakoentzat, eta tellatu gallurrekoentzat.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Zeregiñik e'tzan falta artean ere.

48. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Egia nun-nai agertzea ta batez ere Kristo gure Jaunaren erakutsiak garbi azaltzea izan oi da beti Eleiz Amaren zeregiña.

49. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Baserritar guztiak negu aldian aztu bear eztaben zeregin astun bat auxe da: Auzo bideak zerbait atondu ta bardindu.

50. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon neurotiko onen irakatsi kaltegarriak, zoritxarrez ez dira emen geratzen.Jaungoikorik eztagolez eta bizitza absurdo bat dan ezkero, maitasuna, karidadea, apaltasuna, lana eta beste olako birtuteak alperrekoak dira; etikari ta beste legeari jaramonik egin bage, gorputzak eskatzen dauzkuna egitea da mundu onetako gure zer-egin guztia.

51. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Goseak akulatuta negarrez hasi ta amaren bularretik lotara, goseak berriz esnatu arte; huna bere zeregin guztiak.

52. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 Ikasiko dozue bein zeregiña? Zetarako zagoz guardian?.

53. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0016 Eta zuk zer? Ez daukazu zereginik ala? (Badoa Sargentua ere) (Etxebarri artxiboetan bilatzen hasten da).

54. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Erantzun galdera aueri zure ingurraztian:
Nola erantzuten ote dio Jesus'ek bere Aita Jainkoa'k eman dion zeregiñari?.

55. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0037 Miss Murdstone'k erabagiten dau dana ta nik eztot eukiten zereginik.

56. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Euskal guraso maite maiteok,
zer egiña zuentzako,
euskera emon zuen aurtxoai
izan daizan guretzako
.

57. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Kale garbitzalleak eta erriko serbitsukoak artu eben zeregin ori.

58. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Gaurko garbitasun barik, iñoiz ez eban pentsatu bere zeregiñetatik gaixorik batu eikeanik.

59. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Naiko zeregin daukala berak zarrekin, umiei zurtzillo pandangoak eta pongolak garbitzen asi barik.

60. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Kontxo! Ori, e? Alkatiari esan maixuen zeregiña erakustea dala eta alkatearena erritar guztiak, zar, gazte, ume eta abar, dan danak zaintzea.

61. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0135 Patrikaran eukazan orduari, paper, kartera, eta bere bizibideko eta zeregiñeko konponketetarako erraminta eta tresna txiki batzuk ainbat lasterren sikatzen alegindu zan.

62. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Umore onez nengon nonbait eta idazteko emon daustazun zeregin honek espetxe akordua bera kendu egin eustan.

63. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0085 Diakonoen zeregiñik garrantzitsuena liturjia zuzentzean egoan.

64. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Lehenengotan ez eban osaba Simonek zereginik emoten, oraindino sano bizi zala, eta lagundu ere laguntzen ginduzan solo arrakalduetan.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Toki onek egunero zaindu ta gordeten ditun 40 umeak goizetik datoz bertora, goizeko 6,45'rako nunbait, eta ondoren euretatik bakotxa zeregin bereziakaz talde ta mordo txikietan eratzen dira.

66. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Eskola aurreko adiñean dagozan aurrak, aske ta eskuko dira eurak naien dabena aukeratzeko; maisuak eta laguntzailleak bitartean gain-ikuskatzen dabez taldeak, eta oneik bizkortu ta susper-azo oi dabez umeak zeregin apartekoetan jardun daitezan.

67. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan.

68. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Iru zeregin orreik bete leikez abadearen egun eta ordu guztiak.

69. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Baita samindurik bizi diranai adorea ta barruko indarra emotea ere abadearentzat zeregin onuratsuenetakoa dala ezin iñork ukatu.

70. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Gure Euskalerrian gaiñera eskoletan euskerarik irakasten ez danez, or ere ez ete dauka zeregin luze ta zabal bat?(...).

71. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 - egunoroko zeregiñak dirala-ta, autortzeko astirik izan ez ba dau, ta une aretan nogaz autortu ez badauko;
- ainbat lasterren autortzeko gogoa ta asmoa badauz,
- jaunartu bearra daukala uste badau, edozetariko bearra izan arren be, orduan jaunartzen nasai-nasai joan daiteke.

72. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ori une aretan bizi eta estropada berberaren gertaera, autu-mautu eta erakundean, bertarako diru batzen eta ainbat zeregiñetan ibili zan Blas Iturriza, Kofradiako kantulariak argi eta garbi idatzita itxi eban, ondorengoen eskarmenturako edo geroagokoen jakingarritzat.

73. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Hiru lagunek erabilen zeregina, harrezkero, zelanbaiteko beste laguntasunez, berak izan dau osorik eskeini ahal izateko zoria, nekea ta grazia.

74. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Bere bizitza laburra ez zan izan besterik, egunerik egunera bere burua iltea baiño, eta azkenengo unean, antza degoanez, bat batean bete eban zeregin ori.

75. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Honek hauxe adierazten dau: gorde diran lekukotasunen arabera, itxura baten behintzat, Azkue nahiko berandu hasi zala idazten (47 urtegaz edo), eta aldikada labur baten bakarrik jardun ebala zeregin horretan.

76. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Gaur eguneko eguzkia eta ura hartzeko modea eredu mistotzat hartu geinke, uraren zeregin bikoitza berreskuraturik; itxasoa bainera kosmiko eta ia amatzat hartzen badogu barriztatzeko helburuan, bainua haize zabalean eta eguzki-aitaren aurrean egiten da.

77. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 EURIARI LAGA JAUSTEN ETA AIZEARI IBILTEN. Egualdiaren aurka zeregiñik ez dagolako.

78. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Matxin - Alkatiak esan dau ondo zigortuteko. Naiko zeregin daukala berak erriko atso-agurei illetak entzun eta negarrak arintzen, umiei zurtzillo pandangoak garbitzen asi barik.

79. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0016 Maixu @- Kontxo! Ori e? Berak eskuak garbi?. Alkateari esan maixuen zeregiña erakustea dala, eta alkatearena erritar guztiak, zar, gazte eta umeak, danak zaintzea. Zer ba, dana maixuentzat?.

80. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - A! Gorrotoa kiratsa darion grina da! Baina montajea dantza erazi nahi baduzu, hariak dauden lekuan heldu behar, kakatzetan badaude ere. Nik hari guztiak eskuan dauzkat, nere eguna da eta gora gorrotoa, nere boterea hari zor diodanez. Ez jarri begi horiek: poeta naiz; zein da zuen zeregina, ni ulertzea ala ni zaintzea?

81. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Onartutako estatutu berrietan egon diren aldaketarik nabarmenenak, legezko xedapenetik datozenak, Gizarte-Ekintzetako Batzordea eta Balantzea Berrikusteko Batzordea desagertzea eta Kontrol-Batzordearen zereginak indartzea dira.

82. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Horregaitik, eta deialdi horren eraginez ukituta gera daitezkeen zerbitzuak funtsezkoak direla aldarrikatzeko berarizko arau biderik finkatu ezinik, eta are gutxiago bete beharreko gutxieneko zerbitzu zehatzak zeintzuk diren zehaztea, deialdia egin duten sindikatuen eta deialdia jaso duten langileen herriarekiko begirune eta erantzunkisunari dei egiten zaie, bakoitzari dagozkion enpleatzaileekin bat etorriz, elkartean funtsezkotzat jo daitezkeen zerbitzuak jarri eta bete ditzaten; bide horretatik, oinarrizko eskubibide baten bidezko erabilpenaz baliatuz, maila berdineko beste era bateko eskubideak arrazoizko mugaz kanpo kaltetuta gera ez daitezen, horiek bermatzea gizarte osoaren zeregina denez.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hezitzaile bezala, geure gain hartu behar dugun zeregin nagusienetako bat haur gorra bere inguru naturalean gara dadila lortzea da.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Oharterazi behar zaie beren jarrerak gainerako haurrenganakoa bezalakoa behar duela izan gelako zereginetan eta jolasetan parte har dezan eta gainerakoen artean beste bat.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0015 Arrantzaleak ezezik, erne zebiltzan egun hartan Getari-ko eta Zarautz-ko emakumeak, eguerdirako etxeko zereginak burutzen.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Berez, jokoa nagusien zeregina da, tartean dirua, probetxua, etekina edo irabaziren bat dagoelarik.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0101 Diputazioen zereginak zergak biltzea eta herrialde mailako zerbitzuak eragitea dira, hala nola, errepideak egitea, osasun-zerbitzuak, nekazaritza, kultura, eta abar.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0035 Eragiketa bakoitzak bere zeregin bereizia betetzen du eta bere definizio propioa dauka.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0070 Kontzilioen zeregin nagusietako bat kristau-sineskizunen garbitasuna eta fede-altxorra gordetzea izan da.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0103 Beraz, 2. eroaleak 1.a inguratzean pantaila bat bezala jokatzen du, hots, kanpoan dauden eroaleek ez dadukate barruan daudenekiko zereginik eta alderantziz.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 Textuak hasieran doazenean gaian murgiltzeko elementu eragile bezala balio dakizkiguke, beste batzutan berriz, bere zeregina gaia osotzea izango da.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Gizarteak etengabe eboluzionatzen du eta liburuko informazioa asko desfasatu egiten da; arazo baten gaurkotasunak jakingura handiagoa sor dezake, kasu honetan liburuak gidaren zeregina besterik ez du beteko.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0068 Hortik sortu lanpostuen kopuruak ere 1.500-1.600 langileri ematen zion zeregina, % 6 familia hortan ari ziren alegia.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0068 Hartakoz, hemen bizi %20 pertsonek bere ekonomia zeregin honen baitan zeukan.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Programaren gorputza eta zeregina ondo definituta egongo da algoritmoan, baina soilik programazio-lengoaia ondo ezagutzen duen programagile batek uler dezakeen moduan.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0035 Normalean, moluskuak erlatiboki boluminosoak direnez, zilioak ez dira nahiko izaten, horren animalia handiak higierazteko, eta, beraz, gorputz-paretako muskulaturak hartzen du bere gain zeregin hori, indartu egiten delarik.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 5 / Zelomaduktu pare bat izaten da, zeinak, seguraski, bai zeregin exkretatzaile eta bai ugal funtzioak (gametoei jarein, hain zuzen ere) bait ditu.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 1. ARAUKETAREN ZEREGINA.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Arauketaren zeregina aztertzen baldin bada, garbi ikusiko ditugu lortzen diren abantailak.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Hala ere, zentzu zabalago batetan hartuta, atmosfera-hidrosfera-litosferako gaiak (ura, elikagaiak, metaleak, erregaiak...) ezezik, inguru fisikoak eta beronen aldaketek gure osasunean eta intelektoan daukaten zeregina ere sartu beharko genuke kontzeptu honetan.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Honek ez du esan nahi guztiok berdinak direnik, hots, zeregin berdinak eta berauek betetzeko ahalmen berdinak dituztenik.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Beronen zeregina da euskarak gaur duen hitz berrien premia nolabait erremediatzen laguntzea.

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaraz tradizionalki erabili izan den hitz-multzo edo ondare hori behar bezainbestekoa zen eta euskaraz adierazten ziren premia eta zereginetarako egokitua.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0124 Tresna egokiren bidez haize-errota edo aerosorgailuen bidez alegia, indar horren zati bat berreskura daiteke beste zeregin batean erabiltzeko.

105. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0157 Salbuespenak (tautologiazko elkarbideari datxezkionak batez ere) gutxi izateaz gainera, aski sorkari berankor eta idatzizko zereginetara mugatuak dira itxura osoz.

106. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Beraz, eta erabat nagusituz, erdarak betetzen ditu zerbitzu publikoetako zereginak.

107. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Baina gaiaren garrantziak ñabardura batzuk argitzea eskatzen du, eta zeregin hau amaierako utziko dugu.

108. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Eta euskara mintzatuaren konstatazio errealarekin hasiko gara zeregin honetan.

109. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Ez dugu ordea, jokabide horri larregizkoa eritzi ondoren, geure egunoroko zereginetarako erizpide horren ordaineko alternatiba ongi mugaturik eratu.

110. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Zerbait buruan sartzen zaionean ez dago zeregiterik.

111. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0002 Alimale helduek, oso zintzo betetzen zituzten beren zeregin guztiak.

112. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 - Itxoingo al dugu, aldegin arte? - Ordu luzeak egon beharko dugu orduan! - Zergatik? Ez du hemen zereginik eta.

113. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Lasai bizi zen jendea, bakoitza bere zereginetan.

114. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Otordu garaian ez zen beste konturik, biharamunean inaugurapena bait zen eta nor bere zereginaz aritu zen: txarangak prest zeudela, buruhandientzat jantzi berriak josiak, txistulariek doinu berririk ikasi omen zuten, neska-mutil gehienak baserritar jantziak prestatuak omen, larrienak bestelako jazkera berri dotoreren bat ere bai kanpoan erosia...

115. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Beste zeregin bat nahiago zuen edonork.

116. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Egun haietan, ordea, bazuten beste zereginik ere mutikoteek.

117. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Eta laguntzeko esan nizuen ba nik, baina zuekin ez dago zereginik! Haur basatiak ematen duzue, edukaziorik gabekoak!.

118. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ikasleen elkartearen zeregina ez da gizon-emakumeak epaitzea; Jesusen eginkizuna ere ez zen izan inor epaitzea.

119. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Kristau-elkartearen zeregina Jainkoaren maitasuna munduaren aurrean hedatzea da; maitasun horren aitormena bizia eskaintzeraino ematea.

120. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0016 Bizimodu zibilizatuaren zeregina,
ezezagunen betebehar bakartia,
denok sufritu izan dugun
erantzunik gabeko deihadar basatia;
Oizen sua,
txalapartaren deia,
elkartu behar dugun seinalea.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Baina zergatik aitatzen dizuedan herbesteko gizon hau? Lehenik Mallorca-n nik aurkitu dudan gizon printzipalena delako, eta ondoren, guk Euskal-Herrian izan dugun beste gizon baten zeregin asko bete dituelako.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Beste gizon bat bidali dut Tutera-ra, zeregin hori bete dezan.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Ordu bete inguru igaro zen ezer garrantzizkorik gertatu gabe eta ostatuko neska, kezkarik gabe jadanik, lasaiki ari zen bere zereginak betetzen.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Azkenean, etxetik ezin zitekeela irten esan zuen, zeregin gehiegi zuela egongelan zeukan gaiso mordoarekin eta (...).

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0042 Zereginik baduzu, esan besterik ez duzu.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 Zeregin hori gogorra da.

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 - Zerbait gertatzen da eta nire zeregina egia bilatzea da, tartean hildako bat dagoela kontutan izanik bereziki.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Gizagaixo hark, zeregin ez zekiela, zuen zuhurtasun guztia bildu eta erantzun zuen: - Epaile bati entzun ondoren egingo dugu zuk esana.

129. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0040 Hemen aspertu ez zedin, zeregin bat bilatu behar geniola erabaki genuen Bixentek eta biok, (...).

130. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0093 Txabola barruan eserita, gorputzari eskuko zauriak eta gaueko hotzak, hala-nola arimari gorrotoak eta beldurrak sentierazitako mina nozitzea baino ez nuen beste zeregin hoberik kausitu.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Berak hartu beharko zuen bere gain zeregin hori.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Gatza daramagun lekuetan antzeko zeregina betetzen dugu.

133. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Bere eta emaztearen zereginik larrienetako bat, etxean orduak eta orduak zeudelarik, semetxoa zaintzen izango zen.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Itaunketa gelara eskuak elkarrekin igurtziz sartu zen, Katharina esaterako begirunez tratatu zuen, zabarkeria batzuengatik barkazio eskatu zion, bere zereginari ez bai ordea bere pertsonari zor zitzaizkiola-eta, bera izan ere mutil nahiko zabarra zela eta, eta gero azkenik bahitu zitzaizkion gauzen zerrenda egina zegoenez, hura hartu zuen.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0079 Zeregin handirik ere ez zuen izaten, amak prest uzten ziona ateratzea baizik; gehienetan igandeko soberakinak aprobetxatuz egindako zerbait.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Etnografian ere, literaturan bezala, kopista-lana eta eskribatze-lana ez dira zeregin berdinak.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bere kulturaz idazten ari den antropologoaren zeregina poeta homeriko batenarekin gonpara daiteke.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0048 Elizbarruti bakoitzean, arziprestegi edo bailara bakoitzean, parroki bakoitzean, eta berdin Erlijiosoen Etxeetan, badira noski liturgi batzordeak edo arduradunak, aspaldion zer egin haundirik gabe daudenak.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 Ezinbestekoa da populazio osoarengana zuzenduriko informazio lana, baldin populazio horrek komunitatearen osasunarekiko duen zeregina bere egin eta beteko badu.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Eta gaztetzeko lehen pausoa nahi izatea bait da, liburu honen zeregina zera izanen da: gaztetu nahia sendotuko duten datuak ekartzea.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 TALDE-LIDERRA Ez da guztiz beharrezkoa, baina talde-liderrak eztabaida mantentzen laguntza eskaini dezake; horixe da hain zuzen liderraren zeregina: olioarena gurpiletan bezalatsu, eztabaidaren martxa mantentzea.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Antza denez, beste lan batzuetan ari da orain dela hamar-hamabost urte zeregin haietan zebilen jende dexente.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Manterola ohartzen zen kulturgintzaz zeregin handia bete beharrean ginela.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Pariseko zereginak amaitu ondoren, berriz itzuli zen Toulousera Ekainaren 11an.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Halaxe Europa gehienean, proletarioek burjes baloreak beretuz ez baldin badute itxaroten zen literatura iraultzarik egin, gure herrian behintzat, langileek eta langile semeek zeregin handia izan dute.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Behin ere nobela horren egiteko abioa eta benetako heroia ezagutu nuen, baina gure idazleak fikzioz, famili komeria izan zena, goratu zuen, hiru fikzio elementu sartuz, pedagogiaren aipamena, itsasoaren zeregina, Gazteen Lurra, kelt sinestea itxaropen bezala hartuz; bestalde trajeria aterabidea asmatu egin zuen.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Irakaslearen zeregina ez zen irakastea izan, baizik eta galderei erantzutea, oharrak ematea, gainbegiratzea eta ikastea ahalbidera zitzaketen materialak eman eta giroa moldatzea.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Orokorki begiratuta, hizkuntz kontzientziak argi dagoen zerbait dirudi, irakaskuntzaren zeregina azpimarratuz alde batetik eta euskarak euskal kulturan duen bete beharra agertuz bestetik.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Egoera honek fondo arkaiko bat dauka, non gizarte tradizionalak segmentaturik agertzen bait dira gizonei eta emakumeei zeregin desberdinak esleitzen eta bereitzen zaizkielarik.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Beraz, Hezibide Elkartearen zereginak hauexek lirateke: - Irakaskuntz maila desberdinen plangintza.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Textuinguru hau kontutan hartu beharrezkoa da, Lan Kide Aurrezkiak beste zerbitzuen artean eratu duen Irakaskuntza Departamenduaren zeregina ulertu nahi bada.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Eta, jakina, zeregin hori Euskal Herrian taxuz betetzeko, euskara menderatu beharra zegoen, eta fraide haiek hartara jarri ziren.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Beraz, jakintza-gai berezietan mailaz maila lantzeko egintza, berez ez da alfabetatze ihardun oinarrizkoaren zeregin bat.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Kasu honetan normalean bezeroak jarri izan du zeregin honetarako beharrezkoa zen zura.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0055 Gaurko zereginek elkar hartu eta denek batera ahalegintzea, eskatzen dutela.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Lantokiko problemarik larriena, inkestek azaltzen dutenez, zereginari sentidurik ez aurkitzea da USAko langile artean.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Zereginek, gainera, beren egileen berri funtsezko guztiak ematen dizkigutelakoaren garrantzia erabat kontutan hartu beharrekoa da.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Zereginek, hain zuzen, jendearen adina, sexua, harremanak, pentsakera, hots, bizitza osoa hein batetan zuzentzen dituzte.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Gaurko zeregina ez da euskarari buruz ideiak asmatzea, ezpada ideiak euskaraz ematea.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Horietaz gainera, zeregin berezietarako espezializaturik (muskulu-zelulak edo neuronak kasu) zelulak desberdintzatu egin daitezke plurizelularitatearen muga iritsi eta gero.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0313 Hamar edo hamabi pertsonai tipo desberdin ateratzen dira bai beren janzkeran eta baita beren kategoria edo zereginetan ere; baina hauetako batzuk suntsitu egin dira gaur eguneko bizimoduarekin.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0030 Berehala ohartu nintzan, fonema batzuen zeregiña euskeran, harrigarria zala; eta ez esanahi asko zituelako bakarrik, esanahi arlo hori orokor egitera ere heltzen zalako baino.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Ahoski behiñenak beren inguru eta guzti aztertu ondoren beste arazo bat sortzen zaigu: fonema bat baino gehiago dugula arlo berean eta zeregin berdiña betetzen.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Linguistikaren zeregina, fenomeno linguistikoa giza harremanetan azaltzen den bezala, aztertzean datza eta bere deskribapen objektibo eta sistematiko bat egitean, hala nola datu ezberdin batzuren azterketa eta bere azalpena historiaren, gizartearen eta psikologiaren eremuan.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0148 Inprobisazio teatro hauetako jarduera, guziz interesgarria da: kudeatzaileak numero bakoitzaren historia kontatzen du; pertsonaien batzuen zeregina azpimarkatuz eta giro historikoa azalduz.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Haur txikiek aski izango dute jostailuzko kamioitxo bat hondarrez betetzearen zeregin soilaz eta gero parkearen beste lekuren batean deskargatzeaz.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Bada hor zereginik; bai horixe.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0043 Bere anbizioak ez ziren militar zereginetara mugatzen eta konstante hau beranduago, Egiptoko kanpainan, nabarmenduko da.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0153 Kontuan hartzekoa da mila eratako sustantzi sail bat ere, kantitate infinitesimaletan agertzen direnak, baina izaki bizidunen funtzionamenduan puntereneko eta burueneko zeregina dutenak: Entzimak, hormonak eta bitaminak dira, eta biokatalisigile izenpean bil daitezke denak.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 Zura pintatu edo bernizatu egin liteke ugari erabiltzen dituzte, bakoitza zeregin jakin baterako.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Marxek proletario guzien interes berdintasunean oinarritzen zuen internazionalismoa: interes berdinak, situazio berdina, etsai berdina, xede ta zeregin berdinak.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Bere zereginak desarroilatu eta boterea ejerzitatzeko, Estadua pertsona talde batetaz baliatzen da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0085 Garraioan eta beste zeregin batzuetan ere erabiltzen zituztela pentsatu beharko da.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0385 Kargu horretarako deituak izan direnak Kristo Ararteko bakarraren zereginean partaide gertatzen dira.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0476 Komeni da (hori litzateke politizatzea), kultur lana zeregin politiko orokorragoarekin koordinatzea, kulturaren autonomiarik halare galdu gabe.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0187 Adierarik arruntenaz, Martinet-ek dioen bezala, funtzio-aren kontzeptuak ez du termino batek bere zeregina ongi eta egoki betetzen duela besterik esaten ().

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0102 Eliza eta fedea Elizak, bada, zer-ikusi eta zer-egin apartekoa du fedearen arazo honetan.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Elizak nahi du eta eskatzen du utz dakiola askatasuna bere zeregina betetzeko.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Erlijio-askatasuna zintzoki gorde ohi den lekuetan, Elizak, bere zeregina betetzerakoan, badu behar duen burujabetza.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0078 Edota, Mateok horik aipatu, lauetatik hiru Bibliak bekatu bizitzan edo bekatubidezko zereginean azaltzen dituelako aipatzen ote ditu? Daitekeena da.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Guztiok geure bihotzak aldatu egin behar ditugu, gizakia aurrera eramateko mundu osoak eta guztiok batera egin ditzakegun zereginak kontutan harturik.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Ez bait dago egin eta pronto dagoen teoriarik, joan eta ikasi beste zereginik gabe.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Bide horretatik jarraituz, zenbait soziologok (Bourdieu-Passeron (2)), Baudelot-Establet (3) eskolaren funtzioa analizatzen dute, eskolaren zeregina erdi- eta goi-mailetan kokatzen diren klase sozialek bere pribilegioak mantentzeko instituzioa dela salatuz.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0028 Beste zeregin bat ere beharrezkoa iruditzen zaie: Gure lana ezik, beharra atzematen dugun falazia oro desmentitzea eta egia oro baieztatzea da (16).

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 Horregatik abiaburu hauek zeregin nagusia izan zuten Tyndalen obra gerora ingelesera egin ziren Itun Berriaren oinarritzat onartua izan zedin.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Orokorki, sare trofikoetan pikoplanktona kontsumitzen duten protozooen zeregin ekologikoa, itsasoan hauen oinarri den materia organiko disolbatua eta ekoizle sekundario txikien arteko katenmaila izatea da (Lighthart, 1979).

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Bigarren eta hirugarren etapetako shurarik gehienak, ezkerraldeko militanteen ustez, shura horiak ziren, beren zeregin bakarra produktibitatea gehiagotzea, poliziarena egitea, kapitala zerbitzatzea zelarik.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0017 Ameriketa ez da izango abentura zale, konkistadore eta Erregetzaren zerbitzurako burokraten zereginen esparrua bakarrik; eskuratu ezineko lurraldea ere bada eta ohiezlako fraile talde batek, alarife izenez gehien baten, garrantzi handiko lana burutuko dute presak eta irrikilak eregiz, osasunaren kalterako zingirak sikatuz, ibaiak bideratuz edo Plaza Nagusietan lehenengo herri iturriak eraikiaz.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Lojamendua eta mantenua erakunde antolatzailearen zereginak direla.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Gaurko gizartearen giroak eta antolamenduak ez diote alor horretan behar handirik sortzen, ez aparteko zereginik eskatzen.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Oinarrian, hiru zerrenda mota daude: - zerrenda lexikoak, ikasleei hitz multzoak aukeratzea eskatzen zaielarik, hala nola sukaldean aurkitu ohi ditugun gauzak, bidaiatzearekin zerikusia duten aditzak, eta koloreak edo jantziak; - zerrenda funtzionalak, zeregina esaldiak apuntatzea delarik, hala nola norberaren gustokoak direnak eta ez direnak adieraztea, kunplitua izateko erak, adostasuna adieraztea edo jendea zerbait egiteko konbentzitzea; - zerrenda gramatikalak, ikasleek loturazko hitzak, orainaldi burutugabearen adibideak, erlatibozkoak, e. a. atzematen dituztelarik.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Testuetan oinarritutako adibideekin, eznaturala gerta daiteke, aspergarria sarritan, baina bideo zati baten ondorengo zeregin bezala askoz bidezkoago gertatzen da.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Zeregina gako-hitza ageri den esaldia ordezkatzea da, edo zentzuzko esaldia ematea behinik behin, hitza ondo ulertu dela erakusten duena.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Gure atmosfera inguratzen duen ozonozko geruzak funtsezko zeregina du bizitzarekiko: espaziotiko erradiazio arriskugarrietatik babesten gaitu; hauek, geruza hori gabe, ekzemak, azaleko gaisotasunak, minbizia sortu eta, larriago dena, gure geneak aldatuko lituzkete.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Zonalde epelako espezie batzuk zeregin garrantzitsua jokatzen segitzen dute, menditaldetan bereiziki, baina, erregioi mediterraniarrak landare endemikoez eraturiko flora batetaz ezaugarritzen dira, zeinetan, geroago zona subkantauriarra deituko dugunak ere parte hartzen duen.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Erakunde Ofizialek badute zereginik eta jendeak, eskubide osoz, kontuak eskatuko dizkie (?).

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Honetan ere, oreka bat lortu beharra dago Zuazo-k (1988) berrikitan gogoratu digunez, zeregin juridiko hauen xedea ahaztu nahi ez badugu behintzat.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0093 Honelako egitura bat finkatuko duen bi ebaluazio-mota dago: ebaluatze errepresentatiboa, zeinak ikaskuntz praktika isladatzen bait du; eta helburuzkoa, zeinak elkaraldaketa erreal bat imitatuz zeregin bat ematen bait du.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0114 Zuzenketa honen aldakin bat zera da, lehendabizi puntuazioak ikasleak zeregina nola bete duenaren arabera ematea (adibidez R: irudietan oinarrituz hitz egin, S: gai bati buruz hitz egin ) eta ondoren puntuak gaineratzea edo kentzea, ikasleak hizkuntzaz egin duen erabilpenaren arabera.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Gonbidatuak borobilean eseriko dira gela erdian, eta aztergai bati buruz arituko dira, esate batera zergatik uste duten bolondresgoa inportantea dela Iparramerikan edo zergatik ihardun duten bolondres beren zeregin horretan.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 PRESTAKETA: 1. Ikasle bakoitzaren zeregina eskualdeko herri baten nondik-norako historikoa zirriborratzea da.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Etapa honetan, ikasleak zereginaren, nondik norakoaz ohartaraztea da xedea bil ditzaketen datu moten ideia bat emanez.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Piezak diseinatzeko eta prototipoak lortzeko ihardupideetan ordenadoreak duen oinarrizko zeregina deskribatu dugularik, orain fabrikazio-ihardupidean bertan eta arlo honetan lortutako automatizazio-mailetan sartuko gara.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Eguneroko zer-egin soila Saltzaile ibiltariak, esku-langileak, bitxi azaltzaileak... milaka eta hamar milaka dabiltz Istambul-eko kaleetan.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Hizkuntza baten erregelen kopurua ez dela amaigabea jakiteak, zeregina ez dela horren izugarria konturatu eraziko dizu.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0055 Hizkuntza kreatiboa dela onartzeak, zeregina desafio gisa planteatzen lagunduko dizu, ikuspegi zabal batez.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Lan metodoa Prozeduraren ikuspuntutik, Salís-en zeregina bi norabidetan zuzentzen da, bata teoriko-hezgarria akademia eta museoei buruzko bere estudioetan oinarritua, zabalki kontsideratu duguna eta bestea praktikoa, orain aurrean izango duguna.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Aurreneko zereginetan hastean bertan, gazteei behin eta berriz, lana sistematikoki bete dezaten beharra aldarrikatzen zaie, eta urrats bakoitzak aurrekoan izan ohi du euskarri.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0123 Zeregin bakoitzean urratsak markatuz, betebehar bakoitzari dagokion eskema eratzea.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0154 Horrekin batera, lan-programaketa malguak eratzeko beharrean aurkitu gara, ikasle desberdinek zeregin berean darabilten denbora oso diferentea bait da, une horretan nolako motibazioa eta prolematika pertsonala dutenen araberaz.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Liburuska hauen zeregina zure ikasbidea aurrera eroatea eta laguntzea da, ez besterik.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Hain goiz hasten denak ez dauka zereginik, tratamenduak tratamendu, hiruzpalau urtetan ia guztiz burusoil egongo bait da.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Iraultza kimikoa baino lehen, kimikak zuen zereginetako bat substantzia kimikoen kualitateak eta kualitate horiek erreakzio kimikoetan jasaten zituzten aldaketak argitzea zen.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Labur esanda, iraultza zientifiko bakoitzaren ondoren berehala berridatzi egin behar dira eta berridatzi ondoren, ezinbestean disimulatu egiten dute izan duten zeregina eta horretaz gain baita sortu zituzten iraultzen existentzia bera ere.

216. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 BERBIZNE - Bai, gazte! Emeak gara, ta ba dakizu emakumezkoen oiturak; ardura haundia dugu zeregin batzuetan, dotore jantzi ta ilea orraztu; horixe duzu gure egitekorik bereziena, ta gero gerokoak.

217. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0008 Irudigillea aunditasunen bidez agertzen da, basa edo arri-lanen bidez, eta orrela betetzen du bere zeregiña.

218. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0030 Orain, zure bizitz-edesti ura garrantzi aundiko beste zerbaitez osotu bear duzu: MUNDUA EREGITEA EDO LURRA MENPEAN EZARTZEA ZEURE ZEREGIÑA ERE BA-DA.

219. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Emen kristauok zeregin aundia daukagu, gure erriarentzat etorkizun berri bat eraikitzeko erantzukizuna.

220. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Lanari maitasun gutxi diolako zer egiñik gabe asti luzeen jabe dan alperren bat, noski.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Nahiago du Jainkoa bere zeregiñetan nahastea baño, Jainkoak eman dizkion almenak erabiltzea, naiz Jainkotaz ahazteko arrixkua izan batzutan.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0014 Bigarren zeregin ori neretzat gelditu da.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 Beste aldetik frantzizkotarren legeak kantauri probintzian espezializazioa esigitzen zien abeslariei: artarako bakarrik mutikoak biltzen zituzten, ta azitakoan meza emanda ere, auek musikarako bakarrik ari bear izaten zuten beste zer egiñik gabe: .

224. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0052 Meza egitea aukera ederra da eliztarrontzat, nor geran eta gure zeregiña zein den konturatzen joateko, barruan daramatzagun egia eta bizia elkarbanatzeko.

225. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0098 Joakin Albisturen eguneko txokolategintzan lan-etekiña, urte askotan zear zeregiñak berak erakutsia zan.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Ziñez lan astuna, orduko euskal gizaseme aien zeregiña.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Grua ta kamioa ere, egurra eramateko zeregiña erabat arintzera etorriko ziran.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Gerra ostean erbestetik etorri ondoan ere, bere ustez lanik bearrezkoena orixe zala-ta, zeregin orrexeri eldu zion gogotsu.

229. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0099 Neguan sartzearekin
artzainak badu zer egin,
bai eta ere atsegin:
ate ondoan ikusi baitut
ardi bat bi bildotxekin,
hantxe bertze bat batekin,
urruntxago bida erkin,
zoin uros naizen nork jakin?.

230. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Behin aditu diot Orixe zenari, eskuarazko goi-literatura ez zela hiru ehun eta zoinbat hogoi lagunen arteko zer-egina baizik.

231. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eta amaika gizon ondratu bizi ziran, lan eta lan eguneroko zeregin eta familiak aurrera ezin ataratea bizi ziran arteko penitentzi ebela.

232. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Denok, bakoitzak bere lekuan, bere lanean bere bizitzan daukagu zer egina.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskararen zabalkundean eta bere aldeko lan ona eta seriotasunez egindakoa denez, adierazi zuen Euskararen legearen arabera erakunde honi lagundu egin behar zaio eta zeregin hau, ene ustez, Gobernu berari dagokio eta ez Unibertsitateari edo Hizkuntza Idazkaritzari.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Nire ustez, zeregin hau Hezkuntza eta Hizkuntza sailari dagokio eta honek UEU lagundu egin beharko luke.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Etxenikeren eritziz, UEUren zeregina inportantea da, batez ere euskaldunen topagunea eta Euskal Herri osora zabalik dagoen erakundea delako.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Olerki unibertsalari buruzko gogoetak Henriette Airek olerki unibertsalari buruzko bere gogoetak azalduko ditu gaur Olerkaritza izenburupean eskainiko duen sarrera hitzaldian, egungo gizarte moderno eta teknologikoan poesiak izan dezakeen zereginari begira batez ere.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Poesiak badu, beraz, zereginik gizarte modernoan, eta poesiaren alde jokatu beharra aldarrikatuko du Airek.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Geroztik gauza asko aldatu balinbada ere, oraindik badago zer-eginik gizona gizontzat ezagutua izateko, hau da: lurrak edo tresnak edo dirua baino lehen dela beti lanean ari den gizona.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Erretegi aurrelaria ta Tolosa atzelaria izanik, bakoitzak bere terrenotan egingo zula lan pentsatzen zan, etzan ala gertatu ordea, atzean ere aurrelaria nagusitzen zan da orrela Tolosa`k etzaukan zer egiñik.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Zer egingo genuke guk, gizakume arrunt gaixook, lislore hauen zereginez ezer jakin gabe? beren irudiak behin eta berriro aldizkarietan ikusi gabe?.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Horrelakoetan euskara klasea parentesi llabur baino ez da, gainontzeko zereginetan zer ikusirik ez duena.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Zer egin asko dago, behar bada orain arte egin den beste baino gehiago dio M.K. Garmendiak baina, hala ere, ezer ez dela egiten esateari gehiegikeria deritzat.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Eskolako testuaren zereginaz ez datoz denak bat baina hoberik sortzen ez den artean, ikasleak bere lana liburuaren arrastoari jarraiki burutuko du aurrerantzean ere.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Era guztietako tramiteak, lurrak erostetik azkeneko zertifikazioa egiteraino, Delegazioen zeregina izango da.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. kalzada 0001 Ikaselkarteak, bada, funtzesko zeregina du AEK-ren barruan.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 19. Foru Diputatuei beren kudeaketaren eta dagozkien Departamentuen zereginen gainean bidezko informazioa eskatzea.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Beraz, gaur egun, inork ez du zalantzan jartzen eta soberan dago beraipatzea, jolasak betetzen duen zeregina haurraren eta nagusiaren garapenean.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ni bertan nagoen bitartean, jendearen zeregina jatea da.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Eta, zereginik ez neukanez, baietza eman diodala.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Zeregin literarioa beste betebeharra zela alferrik arraposten nien.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Haren zeregina: bulegoak* komunak eta abar garbitzea.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aldi bakoitzak bere itz ta iritxiak izaten ditu ta kontu ontan ere, loritoen ezergiña beteaz, danak itz berak aizetzen dabiltz.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Udara garaia bukatzen danean, txanda guztiak bukatzen diranean, urrengo urterarte esanez agurtuko zerate noski, edo-ta urte guztian daukazute zeregin bereziren bat?

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina hor daude Julio Caro Baroja bezalako gutxi batzuk, beste edozeren gain zeregin intelektualaren jardun apala eta arriskutsua bizitzea erabaki zutenak.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Nire zeregiña be orixe zan (eta gero be orixe izan da) arrain lantegiko langillea nintzan.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Egia zala arrain lantegiko langillea nintzana, bizi guztian orixe izan zala nire zeregiña-ta.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Kuntze edo seksu-askatasunak, bere neurri egokiak galduta, gazteen sendotasuna ta beste zeregin batzutarako gurariak kendu dauz, ezkondu askoren zintzotasuna ta etxeko bakea apurtu dauz eta maitasuna bear dan lekura ainbeste asarre ekarri.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Baina nork ezdaki, aurrendako egoki liraken ipuinak apailatzea, dela zeregin zail eta gaitz bat, artista aundi batek bakarrik osatu dezakena? Hala bada, umilki, errikoak iduri arras, Lurdes-ek idazten ditu, euskara errikoi batez.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Aita Xarriton-en zerreginik garrantzitsuena Hego eta Iparraren lokarria egitea da.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Askapen Teologiak esana du, bere erakarpenik helduena Jainkoa bizitzaren eta askatasunaren eragile dela demostratzea eta kristau guztien zeregina bizitza eta askatasunaren alde borrokatzea dela.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Uste dut historiagileen zeregina ez dela esplikatzea, egiaz gertatu zen guztia azaltzea baino.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Bein baño geiagotan, arriskatzeari diogun beldurragatik, edo gure itxaropide eskasagatik, edo gure jokabide ta eskarmentuan gogorturik gaudelako, edo esperantzarik ez daukagulako, gure zeregiña uzteko tentaldia noizbait sortu izan zaigu.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Eta kazetarien zeregina piskanaka tajutzen joan zen.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Gañera, gurasoen zeregiña, ez da umeak zeruan sartzea, euren umeak kristau onak egiten alegintzea baño.

265. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Benetan udarako uzten duela, nik uste, bere zeregina eta... horra!, orain negua jaun da jabe.

266. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Hau hainbeste zereginetan murgildurik gaudenontzat ezinezkoa izan zitekeela zirudien, edo zirudidan behintzat.

267. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Umearen zeregiñak azkar egitekoak izan bear dute.

268. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Kotxetxoak erremintateriarik ez dauka eta gomuntatu da trentxoarekin, baina orain ez dago zereginik.

269. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Baina, zeintzuk dira sindikatu baten zereginak?

270. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 Artatik bizi-biderik artzerik ez dagon lez, zeregin gitxi dago arlo onetan.

271. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Tabernan edo eleizpean batu, antzerkiko egiturei begiratu, zeregiñik andiena daroana Joxe'ri emon, ikasten buru erreza dalako; atsoarena Libe'ri, neskazar itxura daukalako; beste bat Yon'eri, beste iñok egin nai ez dabelako, ta aurrera.

272. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0070 Gau haretan bertan emon eutsen Katamixer Nagusiak zeregina: karramarroa atea zaintzen ipini eban eta zangurrua errekearen bestaldera bialdu eban ogigaztaiak zaintzera.

273. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0044 Zereginetan

274. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0044 Aspaldian Martinen maisua esan eta esan dabil umeak ere etxeko zereginetan parte hartu behar dabela, ahal daben neurrian.

275. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0044 Hau dala eta Martin gaur gauean amari ekin eta ekin ibili jako etxeko zereginetan parte hartu nahi dauala:

276. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Edozetara eta beti be txapela bere lekuan eta bere zeregiñean ezagututa.

277. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00080 Merezimendu itz au emoten jako, naiz gizonari naiz emakumeari bat-banazko aipuan, erriari edo gizartean diran elkarteai, euren zeregiñezko irudiak garbi, dirdaikor eta bear-danez agertzen diranean edestiko unetxo guztietan.

278. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Zer esan gura dau merezimenduaren itzak? Nor-bera gai, duin, saridun edo zigortua izatea gure zeregiñetan!.

279. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00004 Zazpi olerki-taldetxoen artean dagoen kontaerak be badauko bere zeregina. Kontaera garatu ahala, poemen nondik norakoa be aldatuz joango dalako, argitik ilunera, istorioa bera legez.

280. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Izan be zeregin lez artzen dogu Euskerazaintzako izatea, eta ez onore lez.

281. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Baiña ez zeregin ori aztuta euki dogulako.

282. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Aren utsunea ordezkatzeko gure artean egin genduzan auteskundetan Olazar dar Martin jauna aukeratu gendun lendakari, eta au, eleizako gauzetan lez euskerakoetan be zeatza izan gura dauana dan lez, lenengotik gertu zan araudiaren aginduetara makurtzera eta orra gaur zeregin ori bete naian gure aurrean.

283. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 Augustin Zubikarai'k 1994'ko ZEREGINAK oar-liburuan.

284. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Beraz, lan-gaiak bear ditue euren zeregiña aberats eta duintasunez egiteko.

285. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Mundu onetako zeregiña amaitzekoan, Jesusek gaur igon dauan bide orretatik, igongo dogula guk be Aitaren etxera.

286. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 Idazti horretan, ausartasun ikaragarriz, hurrengorik hurrengora, edonork ulertzeko eran, bera herririk herri pastoral zereginetan ebilala aurkitutako feudalismo eta menpekeria azalpentzen zituan.

287. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00032 Jende urduriak ez du zereginik lantegi horretan.

288. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0033 ANTTON.- Sufritzeaz gain, geratzen al zitzaidan ba beste zereginik?

289. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00029 Gainontzeko haurrek, kideek, funtsezko roposena dela, gizarteratzeari esker eta ikasgelako lanari esker bultzatuko duezeregina dute bertan, elkarreragin oparoak sortarazten baitituzte.

290. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00303 Estatuko Osasun Sistemaren gainerako entitate, zerbitzu zein erakundeek, eta eurekin itundutako gaixotegiek, osasun-laguntza ematean edo horren ondorioz eragindako kalte eta galerak direla-eta, ondarezko erantzukizuna izan dezakete; ondorengo erreklamazioak bideratzeko, lege honetan aurreikusitako administrazio-prozedura erabiliko da, eta, auzitegietan berrikusi behar izanez gero, beti ere, administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio zeregin hori.

291. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 1. Euskal erakunde publikoek bere egin beharreko zereginak direla euskaldunon kultur ondaretzat jotzen den euskarari iraunaraztea eta berori garatzea, baita ondare hori zaintzeko ardura Estatutua tarteko bere gain hartua duen erakundeari eustea ere.

292. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 1. Xedapen komunitarioak barne araudira ekartzea Eusko Jaurlaritzaren edo Eusko Legebiltzarraren zeregina denean, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez emango die sailei xedapenon berri.

293. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 f) Autonomi Elkartean herritarrak babestu eta laguntzeko zereginak dituzten erakunde publiko nahiz pribatuekin lankidetzan aritzea, hauen helburuak lortzeko egokiak izan daitezkeen ekintzak, heziketa eta zabalkunde alorrekoak, sustatu eta burutuz.

294. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 g) Euskal Herriko Poliziako funtzionarientzat, hezitzeko eta infomazioa emateko izango diren aldian-aldiko argitalpenak gertatzea eta, orohar, Euskal Herriko Poliziako funtzionariak profesional mailan kualifikatzeko ekintzak egitea, beren zereginak betetzeak kasu bakoitzean eskatzen duen ezagupen eta espezializazioa emango zaielarik.

295. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00116 3. Jatorriko kategorian benetako zerbitzu-aldian emandako denbora kontatzeko, iharduneko zerbitzuko egoeran emandako denboraldiari, aukeraketa-bidea gainditu bada behintzat, kategoria horretan sartu aurretik egindako praktika-aldian igarotakoa gehituko zaio, eta kendu, gaixotasunek edo lanetik kanpoko istripuek eragindako bajan emandako denboraldia, lizentziez baliatzen emandakoa eta kategoriak bere dituen zereginak ez betetzea dakarren beste edozein egoeratan emandakoa.

296. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 d) Legez indarra erabiltzea, Lurralde Historikoaren aginpide diren zereginak nahitaez burutu daitezen, zeregin horiek Ertzaintzaren beste zerbitzu bati ez badagozkio.

297. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 110. atala.- Aurreko atalean aipatu diren zereginak betetzerakoan, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioetako funtzionariak, ihardutez, dagokien Foru Aldundiaren menpe egongo dira.

298. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00117 7.- Bere ahalegina arautu eta neurtzea, burutzen ari den zereginaren izakera eta egiazko ahalmenekin bat datorren autoeskakizun maila batera iritsiz, eta bere ahalegina hartzea eta ez lortutako emaitza, baloraziorako oinarrizko irizpide bezala.

299. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 Izaki zelulanitzetan, beren zelulek lana banatu egiten dute. Zelula batzuk espezializatu egin dira eta bizidunari dagozkion funtzio guztiak ez dituzte betetzen. Nerbio-kinadak transmititzen aritzen diren zelulak ez dira ugalketarako gai eta muskulu-zelulekin ere gauza bera gertatzen da, adibidez. Zeregin desberdinak dituzten zelula-multzo hauen arteko lankidetza eta koordinazioa nahitaezkoa da, beraz, zelulen artean barne-oreka lortuz organismo horrek osotasun gisa funtziona dezan. Horrez gain organismoak harreman-sistema eta ingurugirora egokitzeko mekanismoa behar ditu.

300. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 Lana banatuta dagoelako zereginak ez daude zelula-talde desberdinetan errepikaturik eta energia aurreztu egiten da. Bestetik, zeregin jakin bat egiteko espezializatu diren zelula horiek beren lana espezializatu gabekoek baino askoz ere hobeto burutzen dute. Ondorioz, horrelako organismoak garapen-maila handiagoak lortzen ditu.

301. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00059 Historian zehar, etxebizitzak, janzkerak, lanerako tresnak, garraiobideak e.a. aldatu egin dira. Historialarien zeregin garrantzitsuetako bat hauxe jakitea da: nolakoak ziren goiko elementu horiek garai bakoitzean eta nola aldatu diren denboran zehar. Horretarako, iraganeko objektuak zehatz-mehatz aztertu behar dira eta lehenago eta geroago egon diren objektuekin konparatu behar dira.

302. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Zeregin hauxe daukate korronte elektrikoaren sorgailuek: pilak eta bateriak.

303. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00452 Atal honetan garun-azalak eta-zurtoinak mugimenduen kontrolean duten zeregina aztertuko dugu.

304. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00250 8.- Ez zaio bere gaitasunetara hobekien egokitzen den lana ematen, esleitzen zaion zereginean arduratsua izan dadin.

305. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 -Erabatekoa (lanbideko oinarrizko zereginak egiteko gaitasunik eza):

306. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 Hamar saltzaile espezializatuk osatutako taldearen arduraduna nintzen, eta 8 hilabetetan bezero-kartera %20 igotzea lortu nuen; ondoko zeregin hauek nituen:

307. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Zein dira, zure ustez, lanpostu honek eskatzen dituen zereginik beharrezkoenak?

308. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Lanpostu honek inplikatzen dituen zereginetan, zeinetan sentituko zinateke ziurren eta gaituen?

309. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00340 Zerk betetzen zaitu gehien zeregina bukatzen duzunean?

310. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Hori agintarien, politikarien edota auskalo noren zeregina dela pentsa dezakete.

311. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Ez ahaztu zeregin oso garrantzitsua dela berriaren erabilera objektiboaz, objektibotasunaz oro har, gogoeta serio bat egitea.

312. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Tolosako Asuncion ospitaleko langile gehienek mugagabeko greba hasi dute Protestarekin kalean geratutako lankideei elkartasuna adierazi nahi diete. Tolosako Asuncion ospitaleko langileek medikuak ezik mugagabeko grebari ekin zioten atzo, kanporatu dituzten 14 langileei elkartasuna adierazteko. Era berean, langileen ordezkariak ospitaleko zuzendaritzarekin bildu ziren atzo kanporatutakoen egoera argitzearren. A. ORMAETXEA / DONOSTIA Medikuek ezik Tolosako Asuncion ospitaleko gainontzeko langileek mugagabeko greba hasi zuten atzo, 14 langile kanporatu izanagatik protestatzearren. Langileek, txandaka, bi orduko lan geldialdiak egin zituzten atzo, greban dagoen langile batek EGUNKARIAri adierazi bezala jende gutxi gaudenez, lan geldialdiak egiteko txandakatu egin behar dugulako Lan uzteak eguneroko zereginetan eta ebakuntzetako zerbitzuetan izan zuen eragina, baina larrialdiak bete egin ziren gutxienezko zerbitzuak martxan jarri zirelako.

313. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0031 1400 urtean beste estatu-hiri italiar batzu ziren bizitza artistiko eta intelektualaren gidariaren zeregina betetzen zutenak.

314. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Europan zehar herri hizkuntzen aldeko korronteak nabariak ziren, latina ordezkatuz idatzizko zereginetan nagusitzen ari zirelarik.

315. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 Bere helburuak: batetik, euskaldunei erlijio zeregin eta irakaspenak beren hizkuntzan, euskaraz, idatziz ere heleraztea; bestetik helburua izan ez bazen ere, lorpena bai, behintzat, literatur hizkuntza landua, bateratua eta baliabideetan aberatsa sortzea, idazle talde batek tresnatzat erabiliz.

316. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0099 Haurrarekin komunikatzean datza, bere ondoan egotean, gure presentzia (animatuz, zuzenduz) bere zereginean lagungarri suerta dakion.

317. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Hegazkinak eta automobilak sortu baino lehenago, trenak bete zuen bidaztiak alde batetik bestera eramateko zeregina.

318. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0141 Azaldu zein den zure ustez enplegu bulego baten zeregina.

319. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Bakoitzak bere zeregina du.

320. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Ikastetxeko zuzendaria da araudia bete eragin eta era guztietako zereginak koordinatzen arduratuko dena.

321. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Baina elkarte guztiek dute denei dagokien zerbait: taldekide guztiek dute interes bera, denek dute araudi bera, zeregin desberdinak izan arren, eta pertsona bat edo gehiago daude hau zuzentzeko edo koordinatzeko.

322. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 Bere helburua bilatu behar duzue, araudia egin eta zereginak banatu.

323. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0155 - Taldekoen artean zuzendaria aukeratu; bera izango da bete behar diren zeregin guztiak eta antzezlana koordinatuko dituena.

324. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Guztion zeregina da ingurugiroa zaintzea.

325. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 1918an sorrera berean erakutsi zuen horren kezka, zinez bere asmoetarikoa baitzen eta da euskara idatzia batzea 1968an Euskaltzaindiak bere sorrerako berrogeita hamargarren urtemuga medio, batasun proiektuari gutxienezko arauen hezurdura ematea erabaki zuen zeregina Koldo Mitxelena hizkuntzalariaren esku utziz.

326. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0137 Deklinabideko erlazio atzizki hauek (B.4.1.) adierazten dute sintagma bakoitzak betetzen duen zeregina:

327. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0134 - Deskargarako transistorea: NPN transistore bipolarra da, bere basea biegonkorraren irteerara duelarik, etengailu itxiaren zeregina du ( = VampsubCC; denean, hau da, biegonkorraren irteera maila altuan dagoenean.

328. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 lan egin: langileak bere zeregina betetzea da. (52. or.)

329. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 lanbidea: pertsonek egiten duten zeregina da.

330. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00285 Fusiblearen zeregina zirkuitua gainintentsitateetatik eta zirkuitulaburretatik babestea da.

331. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00285 2. Estalkia. Material isolatzailez eginda dago, normalean beirazkoa edo zeramikazkoak delarik. Bere zeregina fusiblea erretzen denean tenperatura handiak jasatea eta kanpoko egitura mantentzea da eta zirkuitua elikatuta dagoenean, fusiblea sartzean edo ateratzean bertatik helduz gero elektrikararik ez izatea.

332. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 XVII. eta XVIII. mendeetan modu askotako lente eta ispilu parabolikoak eraiki ziren eta zeregin askotarako erabiliak izan ziren.

333. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 Gatzek sistema indargetzaile edo tanpoi bezala duten zeregina bihotzerreak eragindako gehiegizko azido klorhidrikoa neutralizatzeko hartzen dugun sodio bikarbonatoaren zereginaren antzekoa da. (HC03-) bikarbonato-anioiek klorhidrikoaren H+-ak neutralizatzen dituzte eta azidotasuna murriztu egiten da (pHa handitu egiten da).

334. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 2.1.4.-Kazetarien zeregina eta errealitate soziala

335. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Zeregin hori emakumezkoei dagokiela pentsatzera bultzatzen gaituen arrazonamendua proposatuz.

336. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00046 - Ez zagok zer eginik -esan nien lagunei, etsita.

337. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Baina ez al zenekien behiok txutxu-mutxuka eta inori sabela betetzeko munduratuak izan garela??? Eta ez dugula beste zereginik, behin eta berriz jaten jardutea edo elkarrekin solasaldian aritzea baino!? - Klaudik asaldaturik.

338. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00111 Etxe ondora iristean auzotar ugari zegoen bilduta inguruan, ez zutela zer eginik konturatu ziren.

339. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00093 Nahiz eta dena garbi edukitzeko eta bakoitzari jatena emateko zeregin ugari egon, sekula ez dugu ahazten merendatzea eta bi-bitarako xake-partida.

340. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00040 Arazorik ez duk izan ezpatatzarraren bidetik baztertzeko. Irribarrea agertzen zaik musuan. Grekoa zereginik ez duela jakitun da. Haren begi beltzetan irakurri duk. Jolasean ibiltzea deliberatu duk.

341. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00069 Jaiotetxearen aurretik pasa zen. Ez zen gelditu famili diosala egitera. Zeregin inportanteagoa zuen. Familiak itxaron zezakeen.

342. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Ez baitzuen bestelako zereginik.

343. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. ferraras 0047 Ez dut zereginik.

344. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0120 Burutik pasatzen ari zitzaidana huraxe bera zen: futbol talde bateko bat gehiago izatetik, besteen artean erdi galduta eta besteek babestuta eta erantzunkizun garbirik gabe, ping-pong edo pilotako jokalari bakarra izatera pasatua nintzen: lehiakide nuen munduaren aurrean neu bakarrik, neure zereginaren erantzunkizun osoarekin.

345. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0042 Baina geroztik ez dit hotsegin zereginak dauzkala eta ea Beñaten bila joango naizen...

346. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 Maritxuren ahotsa buru atzean somatu duenean, Metxa ohartu da ez daukala zer eginik.

347. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Azken buruan, horrelako gizon batek zeregin ugari samar izaten dituela.

348. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00044 Izan ere, ostegunetako irteeretan gure helburu nagusietako bat neska ederren batekin etxeratzea izaten zen, baina desastre hutsa ginen zeregin horretan.

349. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00055 Lanaren erdia baino gehiago egina zen, zorionez. Lasaitu nintzen apur bat, eta fraideen txaluparen zain geratzea baino beste zereginik ez genuela iritzita nengoela, durduzurtu egin ninduen beste zerbait ikusi nuen: Bittorianoren begiak, urregorrizko bitxia baino argiago.

350. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Batera erantzun genuen Hernandok eta biok, sokei tenk eginez aldi berean, tinko geratu ote ziren ez ote ziren geratu, tentuz frogatu beharrekoa baitzen zereginaren alderdi hori.

351. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00348 Iduri du ez dudala bertze zereginik zure ergelkeriak konpontzeaz bertzalde.

352. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Gezurra dirudi gero! Hainbeste urte pasata ere, oraintxe ari naiz gazte hori ikusten, zereginen batera zihoala, xalo-xalo.

353. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00125 Ez daukat zeregin handirik hor zehar, egia esan.

354. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00042 Berehala amaitu zuen eta, bere bilatzaileak jo zuenean, lasterka irten zen bere zereginetara.

355. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Mass-media delakoek ez dute egia mozorratzen, haien zeregina populazioa ohartaraztea baizik ez baita: Nire aurka altxatzen bazara, begira zer gerta dakizukeen.

356. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0036 Kafetegitik ateratzean, beste zereginik ezean, paseatzen jarraitu dut barrenean oraindik ere egonezina dabilkidalarik.

357. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0017 ...zakila da gure helburua, zakila ondo garbitu, zakila ondo laztandu, ahoan sartu eta zakila ondo indartu, eta zakilburuan azkura eginez, enborretik gora eta behera tira eginez haziari deitu, hori da gure zeregina...

358. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Badute zereginik.

359. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0078 Ordu laurden inguru falta zen Flora etxean azaltzeko, eta azaltzean, han aurki nintzan nahi nuen, salan, besoak gurutzatuta eseria, beste zereginik gabe, arratsalde osoa postura hartan pasatu nuela pentsa zezan.

360. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Zalditik jeitsi gabe geratzen ginen une batez; egunsentiak behelainoa nola margotzen, alderatzen, sakabanatzen zuen begira; gero trota bizian itzultzen ginen; etxaldean geratzen ginen; eguneko zeregina hastear zegoen; langileei aurrea hartu eta haien agintea izatearen poztasun harroa dastatzen genuen; lanean uzten genituen eta Marceline jaikitzen zenerako etxeratzen nintzen.

361. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0167 Beste edonon izanik inurrien zeregina begitanduko litzaiokeena, gizandien behartzako du han, zeren umetako olgeta-lekuak izanik gehienak, orduantxeko begi ireki berriez ikusten bait du dena, zabal, handi, itzel.

362. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0167 Arriskutsua da zeregina.

363. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0096 Etxerantz nindoan ez gogo onez, zeregin handirik gabe, etxepe batetik ke seinaleak ziruditenak ateratzen ikusi ditudanean.

364. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0174 Orain, ordea, beste zereginik ez nuenez, arreta haundiagoa hasi nintzaien eskaintzen.

365. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Soilik zera esatea da bere zeregina: Hau gertatu da, badakienean, jakin, hori benetan gertatu dela, horrek herri oso baten bizitzan eragina izan duela, eta milaka testigu daudela, berak azaldutako egia bihotz bihotzetik estimatuko dutenak.

366. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Gainerakoan, kontalariak, betiere bere momentua heltzerakoan ezagutuko dugunak, ezingo luke inola ere kontalari izena mereziko era honetako zereginean, baldin eta halabeharrak, hainbat aitorpen jasotzeko egoeran ez egoteaz gainera, gauzen indarrak kontatu nahi izan duenarekin nahastuta egotera bultzatu izan ez balu.

367. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00048 Animalien larrua gizakiak milaka urtetan zehar eta zereginik anitzenetarako erabili izan du; nola ondutakoa hala zurratua, ileduna nahiz ilerik gabea. Historiaurretik erabili izan du gizakiak hotzaz babesteko jantzi gisa. Gaur egun ere ikus daitezke oraindik Pirinioetako artzain, abeltzain eta egurketariak akerraren azalarekin egindako bizkarlarruak jantzita.

368. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00019 Edonola ere, aitortu behar da Arestiren eraginez euskara, ordurarte museoko erlikia moduan bai baina zeregin praktikoetarako ia inork aipatzen ez zuenean, eztabaidagai bilakatu zela eta gero eta lagun gehiago hasi zirela gure hizkuntzaz arduratzen, prentsa bera ere euskal munduko albisteez kezkaraziz.

369. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Menpekotasuneko egoerara eramaten du baliabide ekonomikorik ez izateak, baina horrekin batera dago halako ideologia bat, gizonezkoen nagusitasuna goraipatzen duena. Gizonezkoen nagusitasunaren ideologia bultzatzen du pentsatzeak gizona bera dela lan egiten duen bakarra (emakumezkoa etxeko zereginetan), gizonaren lana dela inportantzia duena (lan ordaindua izatea), eta gizonezkoa dela kanpoko munduarekiko harremanak izateko gai (emakumea, ordea, beti da halakoaren emaztea), e.a.

370. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00006 Zutabe bakoitzak zeregina du textu dramatikoan eta nola ez antzezkizuna taularatzen danean.

371. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Dendetan edo baserrietan etxekoandreak zeregin garrantzitsua zuen (eta du); baina jarduera horiek gainbehera egin dutenean aipatutako jaitsiera gertatu dela esan ohi da. Hala ere, esplikazio horrek ez du dena argitzen.

372. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Aldaketa honetan eragina hainbat arrazoik izan du. Ekonomiaren eboluzioak zeregina izan du. Batetik, eskulan merkeagoa nahian, enpresa askotan emakumeak hartzen hasi ziren.

373. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00143 Baina enpresa indartsuagoa izaten da eta botere publikoek zeregin garrantzitsua dute soldatak finkatzen. Botere publikoen eginkizun horri askotan soldata-politika deitzen zaio eta ondoko bi elementu ditu: lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) finkatzea eta funtzionarioen soldatak finkatzea.

374. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Asmoaren zeregina adimena ekintzetara (txarrak ala onak) gidatzea da. Karmari eta phalari (karmaren ondorioa) hertsiki loturik dago.

375. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 00009 Problemak zehaztasunez ebatzi dira, aurki zitezkeen zailtasunak argituz, eta hizkera kolokiala eta intuitiboa erabiliz, baina zera adierazi nahi dugu, liburu ona ere ez da gai irakaslea ordezkatzeko, eta horregatik irakasleari bere ikasleekin duen eguneroko zereginetan askatasun-margina zabala uzten diogu aurkezpen, metodologia, alternatibak edo eta atal desberdinen arteko konexioetan.

376. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00021 Gure aroko lehen milakoan komunitate berriak etorri ziren Pirinio mendien iparraldetik, metalgintzaren zeregina zekartelarik. Metalgintzak bizimodu finkoagoa zekarren eta orduan sortu ziren han-hemenka kastroak edo herriskak, horietan familia zenbait finkatu zelarik. Laborantza ere bazuten, aski trauskila izan arren, eta abeltzaintza mendi hegaletako larre aberatsez baliaturik.

377. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00053 - Horrela ez daukak zer eginik honekin hartu zuen hitza beste batek. Ikasi hurrengorako; Martin, gu mezetara goazak, mezetara. Etorri nahi?

378. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00198 Esan beharrik ez, batzordeko partaidek euren taldekoengana eramaten dituzte bertan egiten diren proposamenak, denen artean eztabaidatu eta berretsi ahal izan daitezen; aldi berean, zeregin batzuetarako laguntzaileak bilatzen dira dantza taldeetakoen artean.

379. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00054 Esandakoa egiaztatu ondoren, eguneroko gobernu-ekintza bat zabaldu beharra dagoela ikusten dugu. Hau funtsezko helburua da eta, lortzeko, Estatutuaren esparruak Euskadiko autogobernuan sakontzeko eskaintzen dituen ahalmen guztiak erabiltzen jarraitzea eta zeregin horretan ahalegin handiagoak egitea ezinbestekoa da. Izan ere, eta zuzenbide-esparruak etorkizunean izan ditzakeen aldaketen kaltetan izan gabe, mesedegarria izango da euskal gizarte osoarentzat.

380. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00031 Itsaso haserrearen baretzea, horra Jesusen beste zeregin bat, ebanjelioan maiz azaltzen dena. Esate baterako, Galilean bada lur-barruko itsaso bat, arrantzaleek txit emaite zutena, arrain asko ematen ziena, alegia. Arrantzale horietatik atera zituen Jesusek bere apostolurik gehienak. Arrainen arrantzale izan ondoren, gizonen arrantzale izan zitezen, alegia.

381. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hirugarrenik eta azkenik, bada beste giza balore berezi bat soziologoaren zereginean, hots: egiten dituen aurkikuntzak bere aurreiritzi, atsegin-nazkak, eta esperantza-beldurrak kontuan hartu gabe ebaluatzeko erantzunkizuna, psikologikoki hartarako gai den bestean behintzat.

382. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00080 Eta trenen munduan, hor dugu Bartzelona eta Valentzia lotzen dituen Euromed lastertasun handiko trenaren izena, Europaren eta Mediterraneoaren lotura iradokitzeko zeregina besterik ez duena, eta argi erakusten duena korrektotasun guztiak baino garrantzitsuago dela, adibidez, izena hiru silabakoa izatea.

383. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00151 Narrastiaren bizitzan oso zeregin eskasa betetzen dute oroitzeak eta ikasteak. Dortoka haginkari eklosionatu berriek, adibidez, senez aurkitzen dute uretarako bidea, eta berehalaxe hasten dira intsektuak eta arrain txikiak harrapatzen, gurasoek irakatsi gabe.

384. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00275 Rivers-ek xeheki aztertu zituen erritozko hiletak Melanesian zenbait herritan. Batzuk pertsona biziak ziren baina meit edo hiltzat hartzen zituzten gizartean haiengandik espero zen zeregina bete ezin zutenean. Hiltzat jotako zaharrek ere zeregin haiek bete nahi izaten zituzten beren buruak gizartean egoki txertatuta ikustearren.

385. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Hiztegiak horretan geratu ziren, baina euskararen normalizazioak aurrera egin duen neurrian, esan daiteke bete dutela beren zeregina ekonomiarekin zerikusia duten gaiak, bai unibertsitatean, bai komunikabideetan eta bai profesionalen munduan, euskaraz emateko lagungarri gisa.

386. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Zeregin horretan kazetariari arau batzuk betetzea ezinbestekoa gertatuko zaio.

387. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Eta zeregin horretan, zuek, euskal kazetari-gaiok, erantzukizun handia duzue.

388. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00141 Harrigarria bada ere, zeregin horietarako eskuliburuak ez daude soberan.

389. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 01131 Nabigazioarekin lotutako zeregin teknikoak egiteko, titulu egokia izan behar da nahitaez (58. art.).

390. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Ez da ekartzen originala, beste zeregin batzuetarako behar zen eta.

391. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00216 Kontuan izan zen lehenengo aukera arrazoi ekonomikoek bultzatuta, nagusiki Gurrutxaga jaunak zeregin hauetarako lagatzen zuen eraikina erostea izan zen.

392. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00088 Euskarako klasea izango litzateke zeregin nagusia, baina ikasgelak euskara zerbitzu integrala eskain dezake, kontsulta soilak Interneten bidez, enpresetarako itzulpen laburrak, euskararen inguruan eman daitekeen informazioa zabaldu (euskal jaien iragarpena, euskal taldeen kultura proposamenak...).

393. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00073 Baina hau E (erabilera mugatua) ikuspuntu pedagogiko batetik definitzea da, hau da, irakaslearen zereginen arabera, eta P (praktika) zertan den azaltzeko beste modu bat besterik ez da.

394. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00073 Gainera, ereduak huts egiten du, elkar baztertzen duten zuzentasuna/jariotasuna bereizketari eusten diolako, ez baitu aintzat hartzen, zereginak doituz, zuzentasunera bideratutako jariotasun-jarduerak ere abian jar daitezkeela (Willis eta Willis, 1987: 15).

395. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Hobsbawm berak aitortzen du Estatuen zeregina, bere ustez, mantendu eta areagotu ere egingo dela etorkizunean.

396. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00349 Etxean eta sendikoez inguraturiko kontsumo kultural honen bidez, emakumezkoek gizarte osoan zein etxean duten zeregina eta rola islatzen dira.

397. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00006 Telesforo Monzon, jendaurreko lanaz gainera, alderdi barruko zereginetan aritua zen: Gipuzku Buru Batzarreko lehendakaria izana zen, eta Euzkadi Buru Batzarreko kidea.

398. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00031 Artez eta ogibidez besteen alde zeozer egiteko aukera izan eta egiten duena, bere zeregina zein bere burua duintzen ditu.

399. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00149 Beste aldekoak beste zeregin batzuetan zebiltzan.

400. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Ez dezala nehork pentsa zereginak, lanmoldeak eta beste ere hobetu behar ez direnik.

401. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00073 Erakundetutako eta adinean oinarritutako homosexualitate-adibide hauetan gizon heldua arduratzen da gizon bihurtzen den gaztearen iniziazioaz, baina bietako inork ere ez du emakumearen zereginik.

402. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00196 Gorpuek errito tantriko batzuetan zeregina zuten arren (ikus 238. or.), dirudienez sexu-atseginerako hilotzak erabiltzen dituen herri bakarra Ginea Berriko kainantuena da.

403. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00219 Hala ere, gaur egun normalena liburu horiek orrialde guztiak zuri edukitzea da eta duten zeregina praktikoa baino gehiago sinbolikoa da, bikote gazteak lotsarik izan ez dezan.

404. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Eguna argitzen zenean, etxeko zeregin guztiez arduratzen zen: ogia erre, behiak jetzi, gazta eta gurina egin eta usategiaz zein oilategiaz arduratu.

405. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Zeregin hauek guztiak, hala ere, emakume laborariek egin behar zutenaren zati bat baino ez ziren.

406. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00049 Inudeek funtsezko zeregina izan zuten horien hazkuntzan XIX. mendea arte eta, hori zela bide, etxeko ekonomiarako laguntza handia ziren baliabideak irabazten zituzten.

407. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 bainan horiek feit ttipiak izan ziren, jendeak aski zuen bere zereginekin: denborarik gehiena eliza edo bilkuretan iragaiten zuten gero etxera zuzen joaiteko, egonik ere, ile-apaindegiak, saltegiak, ostatuak, dena zerraturik zegoen; nehoiz ez dira ikusi beren aferetan hain axola guttiko erreformatuak.

408. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Bainan inperioari zegozkion aferen gainean ebakitzera, Tao-Han Xanbelanak zerratzen zion bidea, beste ministrari eta armada buruekin joaten zen gobernuari zegozkion zereginetara.

409. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Zeregin horretarako biztanleak akuilatu egiten ziren, modu horretan irabazitako lur-eremuei probetxu atera ziezaieten.

410. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Jaizkibel eta Uliako hegaletatik hainbat material tona erauzi zen direlako zereginak burutzeko.

411. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00147 Gizarte zientziek bultzaturiko objektibitate irizpideak, ikuskera arrazionalista eta maskulinoaren marka zeramanez, ez zuen onartzen, zeregin zientifikoan bazirela emaitzak aldarazten zituzten osagai subjektiboak ere.

412. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00153 Alabaina, zeregin horiek ez dute balorazio berdina jasotzen; emakumeek aurrera eramaten dituzten mundu pribatuko zereginak ez dira inoiz agerikoak izan eta ez da bilatu nola neurtu zitezkeen.

413. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00226 Zenbait pertsonak, enpresari zela esanez, zeregin hura gauzatuko zuela hitz eman zuen, bai eta trukean ihitoki haiek berrogei urtez erabiltzeko eskatu ere, nahiz eta epe hori, gero, berrogeita hamabost urtera luzatu zen.

414. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00250 Gure zereginak eremu asko hartzen ditu, eta hauen artean dago dirua lortzea.

415. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Legearen ariora, Administrazioari emaniko datuak isilpekoak eta erreserbatuak dira; horrek esan nahi du, Administrazioak tributuen kudeaketarako bakarrik erabil ditzakeela datuak eta ez beste zereginetarako.

416. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00232 Egia da ere, gainerako organoek beste zeregin bat dutela aldi berean; ikuskapen organoen zeregin nagusia, ordea, tributuen egiaztapena izan da beti.

417. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0429 Eusko Ikaskuntzaren lehen Biltzarrean Euskaltzaindia sortu zenean, Oñatin, 1918an, Erakunde honen Egoitza Bilbon jarri behar zela erabaki zen, Azkue lehen euskaltzainburua berton bizi zelako, behar bada, baina erakunde berriaren zereginen artean Euskal Herria euskalduntzeko agindua ematen ziolako eta nonbaitetik hasi beharrean gure herriaren hiri nagusitik hasi beharko zelako, noski.

418. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. perez 0220 Honela, azalgarri deritzo testuinguru kontzeptu oparoegiaren zein aditzeko modu jo duen begiz adierazteari (hizketalagunak, hauen egoera eta zeregina, beroiek dakitena eta jakintzat ematen dutena, hizketa-kateak hizketaldien txandaketan duen tokia...), halaber topic/comment (mintzagaia/galdegaia) eta prosodiazkoak saihestearen arrazoiak aditzera emateari, besteak beste.

419. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0189 Bete beharra edo zeregina egokitzat jo daiteke.

420. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0016 - Bigarren zeregin nagusiari ekinaz, honako hau esan behar da: euskaraz ez dakiten herritarrei, eta batez ere belaunaldi berriei, beharrezko baliabideak eskaini behar zaizkiela, euskaraz bizitzeko aukera askatasunean euregana dezaten.

421. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. bengoetxea 0072 Europako Ekonomi Elkartearen Tratatuaren 5. zatiaren 1. kapituluaren 5. sekzioak eta Auzitegiaren zeregina eta jurisdikzioa arautzen dute, akzioak ekartzeko eskubidea Estatu Partaidei, Elkarteko instituzioei Batzordeari eta Ministrarien Kontseiluari eta, kasu jakin batzutan, pertsona juridiko edo naturalei ezagutzen zaielarik.

422. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0077 Bigarrenik, erakundeak dauzkagu; Euskaltzaindiak eskainitako babes ofizialaz gain, are garrantzizkoago eta oinarrizkoagoa izan zen, iruditzen zaidanez, Elizak garai honetan jokatu zuen zeregina (Iztueta, 1981;1987,181-203).

423. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Beraz, EDBL euskararen prozesamendu automatikoan zeregin desberdin askotarako oinarri lexikala da, hau da, arloko lan desberdinetan beharrezko diren lexikoien oinarri eta iturri.

424. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0059 1968an osatu zen lehen alfabetatze batzordearen helburuak eta zereginak, eta osatzearen arrazoiak ere, beraz, agertzeko, sortu zeneko politika eta gizarte-ingurugiroari buruzko aipamen bat lagungarri gerta dakiguke.

425. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0064 Aztertze honek nahiko argitasunik ematen digu Alfabetatzeko zereginari dagokion metodologigintzaz zerbait esan ahal izateko dio Goikoetxeak (8). Goikoetxea, Juan Luis. Alfabetatzearen metodologia", Anaitasuna aldizkaria 311. zenbakia, 1976, 5. orri.

426. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0079 l) HABEren izaera eta zereginak.

427. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0108 USA eta Japoniaren aurrean ez zeukan zer eginik europar industriak, batipat goi-teknologiako eta eskari azkarra zuten sektoreetan.

428. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0033 Euskaraz mintzatzen, irakurtzen eta idazten irakatsi eta euskal kulturan sakontzeko aukera eskaintzea da AEKren zeregina.

429. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0033 Hala ere, zeregin berbera daukaten beste erakundeetatik AEK bereizten duten zenbait ezaugarri badira.

430. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. diaz 0033 Gainera, helduen euskara irakaskuntzaren zereginean AEKk Alfabetatze Batzordeari erreleboa hartu zion, oso gizarte eta politika egoera berezian sortua eta bilakatua izana azken hau ere.

431. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0041 Modernismo klasikoak bezala literatura zeregin autonomotzat defendatzen du modernismo garaiak.

432. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0042 Modernismo klasikoak bezala, modernismo garaiak ez du literatura zeregin historiko gisa ulertzen baizik eta historiatik at.

433. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. egurbide 0161 Eritasun hematologikoetan estadiatzearen zeregin inportanteenak ondokoak lirateke: konplikazioen presentzia zehaztea (aldaketa metabolikoak, sindrome konpresiboak, etab.), erabaki terapeutikoan lagungarri izatea, diagnostikoan laguntzea eta azkenik eritasunaren hasierako egoera zehaztea, ondoren tratamenduarekiko erantzuna koantifikatzeko.

434. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0003 Baina ikaskuntzatik aparte beste euskararen aldeko hainbat lan eskuartean zituenez, Hiztegia, aldizkariak, musika biltze lanak, eta abar, 1903-1904 ikastaroa bukatu arte jarraitu zuen Institutuan, Ebaristo Bustintza Kirikiño aurrerantzean zeregin horrekin arduratu zelarik.

435. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0078 Ez, noski, batzuetan polarizaziorik gertatzen ez delako, (benetan da azpimarragarria Xabier Oleagak ekarritako zirujanoaren irudia!) edota zubigintza erabat hutsala delako, baizik eta gauza guztiak parean jartzeak, errespontsabilitate-graduak neurtzerakoan ez badago sailkatzerik, azkenean denak gara errudun, beraz, denok aldi berean erreakzionatzen dugu ala ez dago zer eginik inpresioa ematen du, konturatu gabe hain zuzen hori dela desmobilizaziorako inpresiorik onena.

436. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0056 Komunitate sedentarioetan ordea, beste zeregin batzuk ere bazituen: leku sakratuak estali, printze eta merkatarien ondasunak erakustea,...

437. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0218 Zereginik ez da falta eta hara berehalako batean bururatzen zaizkidanak: Mitxelenak hasitako L-ren Hiztegiaren Eraskinaren (E) azterketa amaitu; behingoan Hiztegiarekin sartu bere egitura ikusiaz, hitzberri, mailebu, hiztegi-hitzak ezagutuaz eta markatuaz; mailebuen zenbata eta nolakotasuna zehaztu; orobat hitzberriena, zelan sortzen dituen gehituaz; halaber, hiztegi-hitzak, L eta aurreko eta garaiko hiztegigintzaren harremanak azalduaz; L-ren hitzberri (eta hark bertakotuen) iraupena eta bizitza ikertu; HH-aren (= Hiztegi Hirukoitz-aren) eta DVC (= Diccionario Vasco-castellano-aren) arteko erlazioa Altuna 1967ko oharrak zehaztuaz eta zabalduaz; HH eta garaiko eta beranduagoko hiztegien artekoa (Sbarbi-Urquijo delakoarekikoa, esaterako)...

438. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0222 Erdoilduriko barniz kapa ezbardinetan buruturiko tratamendua oinarrizko zeregina izan da.

439. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arrieta 0124 Horregatik, bakea guztion artean egin behar dugun zeregina da:

440. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0178 Gramatikariek euskeraz ere IZAN eta EGON jartzen dituzte lotura-aditz bezala (erdarazko SER eta ESTAR -en pareko), baina, nire ustez, IBILI aditzak ere ekintza bat adierazten duen esaldietan zeregin hori betetzen du.

441. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0204 Esaldi nagusian txertaturik daude esaldiok eta sujeto edo osagarri eginkizuna betetzen duen izen sintagmaren zeregina bere burutzen dute.

442. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Ez da, ordea, zeregin erraza.

443. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Lehentasunak ezarri beharra funtsezko zeregina da estrategiak prestatu eta baliabideak izendatzeko, eta helburu horretarako balio beharko luke diagnostikoa prestatzeak.

444. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0014 Barthes-en erantzunak Kritika eta egia (1966) obran nouvelle critiquearen printzipio teorikoak argitzen ditu: lengoaiaren izaera sinbolikoa literaturaren zientzia orokorrean nagusi; subjetua hutsarte edo ausentzia bat da, zeinaren inguruan zentzua zabaltzen den; kritika idazkuntza bihurtzen da, eta irakurleak zeregin aktiboa hartzen du.

445. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. bengoetxea 0028 Auzitegiak hor zeregina badu, eta orain arte nahiko jurisprudentzia interesgarria eman du, kasuz kasu.

446. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0045 4. Publizitatearen zeregina: ez da modeloa sortzea, hedatzea baizik.

447. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0052 Publizitateak alde horretatik gizarteak erakusten dion eran dantzatzen du, ikusi ere ikusten baitira gizonen irudiak betidanik emakumeei leporatu zaizkien zereginetan ari direla.

448. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0025 Alemanian, esate baterako, emakumeek 395 minutu dedikatzen dituzte egunean etxeko zereginetara, eta gizonezkoek aldiz 90 minutu (El Mundo egunkaria, 95/8/24).

449. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.l. antsorena 0070 Joxe, herrian edonork zekienez, nortasun handiko gizona genuen, azterlan berezia merezi duen pertsona eta noizbait egitekotan uzten dudan zeregina ikusten dut.

450. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0037 Modu horretara ulertua, Historia ez da ez denborapasa bat ez asmakizun jolas bat, bere zeregina du gizartean,(...)

451. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0040 Nolanahi ere, harena lehen mailako zeregina ez bazen ere bigarren mundu gerran eta aurreko aldian bezala, euskal politikaz beti bezain interesatua zen.

452. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0079 Inguru naturalean depredatzaile horiek betetzen duten zeregin ekologiko paregabeaz jabetu beharko lukete pertsona horiek.

453. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0058 Trobriand irletako biztanleentzat izpirituek funtsezko zeregina dute ugalketan.

454. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0091 Programatzailearen zeregina da mugen egiaztapenak egitea, ustekabeko errore detektagaitzak ez gertatzea nahi baldin bada behintzat.

455. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barreña 0022 Zeregin honetan asko lagundu didate beste hizkuntzetako jabekuntzari buruzko ikerlariek eginiko ikerketek, eta argiago dakusat agian hizkuntza guztietan antzeko garapena izango dutela haurrek.

456. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Batzordeak zeregin nagusi bi hauek izan ditu: terminoen egokitasuna aztertzea, eta esparru ezberdinen iharduera zein den kontuan hartuta, proposamen berrien bidez zerrendak osatzea.

457. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0018 c) Testeoaren beraren erabilgarritasuna frogatzea, gerora antzeko zereginak sor daitezenean, esperientzian oinarritutako tresna eta metodo landuagoak izateko.

458. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0080 Puntuazioak zeregin gehiago eman digu, ordea, besteak beste Lardizabalek komak adiztun edozein perpaus-zati bereizteko erabiltzen baititu, eta puntu eta koma eta bi puntuak gurea ez den era batez: ahaleginean gaurko erara jarri dugu, baina zalantzazkoetan beti zegoen bezala uztea hobetsiaz.

459. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0170 (...) baizik eta bere helburuz naturaren erakunde denez ere bai; nahiz eta zeregin hau, gehigarri gisa, Metafisikari berari zuzenbidez eskatzerik ez dagoen.

460. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0023 Oteizaren obraren esanahiak, abangoardien amaieran maisu gisa izan duen zereginean du funtsa; espazio hutsaren (ezkutuaren) maisu eta gizakiaren ikuspegi estetiko-izpiritual berriaren iragarle (ahoa itxi dioten iragarle) izan baita.

461. 1991> euskara batua saiakera-liburuak jorge de oteiza 0222 Babeserako eta Oteizak beti adierazi duen berezko nortasuna sendotzeko zeregina izan du.

462. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0169 Obraren desakralizazioak berez, artearen eremura soilik mugatzen ez dena, eta, aitzitik, historia unibertsal berriaren lerro nagusietako bat bezala aurkezten den prozesua dena (Weber) arazo larriak sortzen ditu artearekin batera kritikak izango lukeen zeregina ulertzeko orduan.

463. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0079 Irailaren amaiera arte olako kideak atzera eta aurrera ibiltzen ziren, ibarra eta mendiaren artean (ûnguumlratuumlz), baina binaka txandakatzen ziren, elkarren ondoko bi zeregin zituztenak (etxekanderea eta artzain nagusia adibidez) aldatzen zirelarik.

464. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0204 Bai gizonentzat eta bai emakumeentzat, uste denez sexu-heldutasunaren zeregina gorputz osoan odola berotzea da.

465. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0107 Azkenean, hiritar isolatu batek egin ezin dituen zeregin guztiak zuzendu beharra izango ote du administrazio publikoak?

466. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00024 Egun, ikertzailearen zeregina, berriemailearen kokapena, hermeneutika eta objektibitatearen arazoa, etnografiaren jabetasuna eta idazkeraren paperaren inguruan eztabaidak sortu eta sortzen ari direla eta, interesgarria izango da eztabaida horiek inguratzea eta kokatzea.

467. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 (...), bere zeregin itogarriak berdingabeko esperientziaren emaitzak irakaskuntzaren bidez jendeari jakinarazi zizkion hura.

468. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Pedagogi gogoeta ororen postulatutzat daukat, hain zuzen, hezkuntza, bere jatorrien nahiz zereginengatik, oroz gainetik izaki soziala dela eta, ondorioz, Pedagogiaren Soziologiarekiko menpekotasuna beste edozein zientziarekikoa baino estuagoa dela.

469. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0140 Hala ere, ohizko olek zeregin gutxi zuten etorkizunean, berriztatu ezean.

470. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0181 - Zelularen molekula-osagaiak: motak, egitura, ezaugarriak eta betetzen duten zeregina.

471. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0194 Honelakoetan, ordea, badirudi lokailu zeregina betetzen duela.

472. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0066 Beste zeregin batzuk

473. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0092 Paso nibelaren zereginak honetan amaitu ziren.

474. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 zabar 1. Bere zereginak behar den arretaz egiten ez dituen pertsona:

475. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 zabarkeria Edozein zereginetarako gogo eta arretarik eza:

476. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0143 Ikasleen zeregina zutabe hori betetzea izango da.

477. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Zeregin horretarako itzultzaileak derrigorrezkoa du guztiz aldakorrak diren eta komunikazio-situazio desberdinetan erabiltzen diren forma diatopiko, diastratiko eta diafasiko diferentziatuak ongi ezagutzea ongi interpretatu ahal izateko.

478. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Ezen Aita Saindua Kristoren ordezkaria da zeregin izpiritualentzat, tenporalentzat bezainbatean.

479. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 - eman beharreko urratsei eta erabili beharreko estrategiei buruz erabaki arrazoituak hartzea, zeregin nagusia da curriculumean.

480. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0016 Batxilergoa izaera bakarreko eta helburu bikoitzeko bata hezitzailea (amaierakoa eta oinarrizkoa) eta bestea propedeutikoa (prestatzailea eta orientatzailea) hezkuntz-etapa gisa planteatzen bada geroko ikasketetarako unibertsitate zein lanbide-heziketakoak, zeregin hori betetzeko diseinatu beharko da Matematika.

481. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0228 Hemen jatorri grekolatindarreko formanteek zeregin nagusia dutenez bere ama-hizkuntzan eta ezagutzen dituen beste hizkuntzetan gauza bera gertatzen dela konturatzen ote den ere egiaztatu nahi da.

482. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 3. Irakaslearen zeregin berriak eskatutako ikastetxeetako prestakuntza-ereduak irakasleen lan-baldintzen birplanteamendua ere eskatzen duela jasotzea.

483. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0142 Zenbaitetan kontraesana osatuko duten zereginak planteatuko dituzten irakasle deserdinek, eta koordinatu gabeko eskaera-maila izango dutenek, ikasleen lana zaildu egingo dute;

484. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0131 Telekomunikabideen eremuan egindako lanen eraginez, injineruek informazioari buruz zuten ideiak, genetikaren aurrerakuntzetan zeregin nagusia izan du.

485. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0131 Baina teknologiaren eta bere zereginaren azterketak aro garaikidean, 1954ean Frantzian argitaratutako Jacques Ellul-en La technique ELLUL, J.: La technique. Armand Colin, Paris, 1954 lanarekin, indar berezia izan du.

486. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Hezkuntzak gizarteratze-prozesuan (hau da, gizabanakoak gizarte-taldeen arauak eta iharduerak ikasten ditueneko kultura transmititzeko prozesuan) betetzen duen zeregin garrantzitsua ikusita, nazio independente gazteek eta garapen bidean dauden herrialdeek, oso ongi ezagutzen dituzte atzerriko hezkuntza-sistemak itsu-itsuan onartzeak dakartzan arazoak.

487. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Dena dela, aztertutako eskola gehienek, beren zereginaren zati kontsideratu zuten ikasleen hezkuntza morala, eta irakaskuntza morala irakasgai desberdin izatearen alde agertu ziren.

488. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0662 Bada zeregina bazterretan.

489. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. unsain 0054 LABURPENA: Iharduera ororen helburuek oso argiak izan behar dute, bai entrenatzaile-monitore zeregina betetzen duen pertsonarentzat, bai antolakuntza-egiturako zuzendarientzat.

490. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00020 Oiek danak noizko kopiatu? Zenbat ordu artuko zizkidan zeregin orrek?

491. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Sirenak egiten dituzten langilleak lanik gabe lirake, eta tresna oiek kotxeei ezartzen dietenak zer esanik ez. Orrelakoak saltzen dituzten dendariak ere ez luteke mesede aundirik izango. Orain bearrekoak diran ate asko eta asko ere alperrik izango lirake, eta makiñabat arotz eta burnizko ate eta itxiturak egiten aritzen diran langille asko zer egiñik gabe geratuko lirake. Sarrailla eta orrelakoak egiten diran fabrikak ere izango luteke jipoi ederra.

492. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Ahal dela D ereduan dabiltzan ikastetxe guztietara iristea dugu helburu Jon Lopategi izan zen hurrengo ikasturtean Bizkaian zeregin horri ekin ziona.

493. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Jon Lopategik galdetu gabe plazaratzen du gai hori. Gazteak zeregin guztiei aurre egin ezinda aukeratu beharrean egoten direla dio. Sarritan gure etsairik handienak gazteen beste zaletasunak izaten dira, futbola, musika, pilota... Normalean bertsolaritzan nabarmentzen diren gazteak beste ekintzetan ere nabarmendu egiten dira

494. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. latiegi 00040 Biak artu zuten zeregin mardula Frantzi'ko Iraultza nagusian.

495. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00024 Zeregin askotxo dudanez, zaila zait talde finko bat izatea. Kantu hauek zirriborratuak nituen, eta batzuk baita Dut-ekin eginiko biran joak ere.

496. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 Beste horiei guri baino gehiago ematen diete, beti kirol jakin batzuk potentziatzen dira eta pobreenok ez dugu zer eginik, ziren ahoz aho zebiltzan komentarioak.

497. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0009 Lehendakariak gizarte osoaren mesedetan egin ohi duten lana eskertu zien guardia zibilei eta euren zereginetarako behar duten laguntza guztia eskaini zien.

498. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Horretarako, jakina, eskolaren zeregina ukaezina da.

499. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Plan gogorra eta makina bat zeregin.

500. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Horrelako emakume maitagarriarekin lan egitea luxuzko zeregina da.

501. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Baina, nolanahi ere, egiten den biztanleriaren banaketa aztertuz gero zera ikusten da: Itziarren, egoera berrian, industria eta zerbitzu sektorea dela nagusi nekazaritzakoaren aldean, eta Itziarko biztanleetan %64 industria eta zerbitzuen alorretako zereginetan ari dela lanean, eta %28 nekazaritzan.

502. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Urtean zehar gure zeregin nagusia herrialde honetako hainbat puntutan garapen prozesuak bultzatzea izaten da, euskal herritarrok gure udalen bidez lankidetzara bideratzen dugun laguntza kudeatuz.

503. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1997 0007 Horixe da hauteskunde prozesu honetan murgilduta dagoen nazioarteko begiraleen, gure ordezkaritzaren zeregina; bertako herritarren eskubideak bermatzen direla ikustea eta kontatzea, eta bide batez, gure babesa eta beroa eskaintzea.

504. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0059 Alazne Garmendia zinegotziak eta Joxe Ostolaza ikastolako langileak atzo Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean egindako aurkezpenean azaldu zutenez, pauso handiak eman ditu Udalak, baina badago oraindik zereginik Oiartzungo bizitza soziala guztiz euskalduntzeko, eta hutsune handienak alor hauetan daude: Osasun zerbitzuak, epaitegia, posta zerbitzua, banketxeak eta enpresak.

505. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0492 5. gaia: Udalen zeregina enpleguko udal ekinbideetan.

506. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0496 Taldeak, motak, heziketa, faseak, taldearen helburuak, taldearen trinkotzea, zereginak eta rolak lidergoa, krialdia, talde zuzendaritza...

507. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 34: Diruzaintza, izaera eta zereginak.

508. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

509. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0500 Zereginak, organoak, arautzeko xedapenak, teknizismoak, liburuak eta xedeak.

510. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0008 Herri iniziatiba eta instituzioen zereginak uztartuz elkarlanerako aukerak badira.

511. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Jose Antonio Ardanza EAEko lehendakariaren bidaiaren muina eta nekeak arlo ekonomikora begira, hau da, enpresariei bidea irekitzeko bideratua izan arren, beste zereginak ere baditu, adibidez, mexicarrei Europako barne prozesuen berri ematea.

512. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7766 Irakasleen zeregina eta eragimena funtsezkoa da alor honetan: garrantzi handia du, alegia, irakasleak umeen irakurmen-lanketari zenbateko atentzioa eskaintzen dion eta zer-nolako irakaspidez baliatzen den.

513. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0038 Zeregin honek ez dio denbora askorik kentzen, liburu bat egiteko adina notatxo izaten baititut mahai gainean eta denentzat lekurik ez.

514. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0013 44. artikulua.- Mendia zereginen baterako hartzea edo erabiltzea

515. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Azken bolada honetan zeregin handia duen lehendakaria.

516. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 AZKEN urteotan, bereziki amaitzear dagoen 1994 honetan, estatu espainiarreko gay mugimendu osoa lesbianena barne, beste zeregin askorekin batera, jakina, legeak aldatzeko saiakeran aritu da, aukera sexualagatik inolako diskriminaziorik egon ez dadin.

517. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00008 3.- Etorkizunean zein izanen da Convention Bureau erakunde publikoaren zeregina kongresu jauregi-entzutegiari dagokionean?

518. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00014 Eta zeregin hori Kolonbiako herri burujabeari beste inori ez dagokio.

519. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00004 Iruñetik-Lesakara proiektuak badirela ikusi dugu egunkarietan Zozaia-Doneztebe tartea eta lanak ere dexente aitzinduak daudezi zenbait lekutan Larrakaitz, adibidez, baina hemendik Irunera ez dago sobera argi zeregin nahi den.

520. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5866 Horrenbestez, Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Merkataritza Elkartea eratu zuten proiektu hori burutzeko beharrezko ziren bitartekoak eta zereginak bideratzeko.

521. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0008 Edo denok gaude ondo eta pozik, edo ez daukagu zereginik.

522. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Ez dut ukatzen bizkaieraren zeregina maila batzuetan, baina batura jo behar dugu.

523. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. jimenez 0032 Nire iritziz, kazetarien eguneroko zeregina guztiz pisuzkoa da hizkuntzaren barruan.

524. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0018 Bertan, bere zeregina zehaztua dauka erle bakoitzak.

525. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. osoro 0007 - Zein da zure zeregin gustokoena? Nire lanean gustora nabil, lana eta kirola.

526. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Urte erakargarriak izan dira, erritmo azkarrean joan dira zeregina ugarirekin eta hirian ekimen asko martxan jarriz.

527. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 5. Ume Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoen, Lehen mailako Ikasketetarako Ikastetxe Publikoen eta Ume Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzarako Ikastetxe Publikoen erregelamendu organikoek, orobat Bigarren mailako Hezkuntzako Ikastetxeenek ez dute liburuzainarena aurrikusten, liburuzaintzat liburutegiko lana beste zereginik ez duen ikastetxeko irakasletzat hartzen baldin bada, behintzat.

528. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Irakasleriaren ardura da liburutegiko arreta, berezitasun batzuk dituen arren: Lehen mailako Hezkuntzarako ikastetxetan, talde guztien irakastorduak bete ondoren, bestelako ekintzak burutzeko erabiltzen dira gainerako orduak, horien artean liburutegiko arreta sartzen delarik, kontutan harturik aipatu zeregina Hizkuntzetan edo Gizarte Zientzietan adituak diren irakasle baten edo biren esku geratzearena.

529. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0008 Erdi mailako Ikasketetarako ikastetxeetan, guardiako orduak bete ondoren, irakasleriak badu lanpostuari dagozkion zereginak egiteko aukera, horien artean liburutegiko arreta delarik.

530. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Zarautzen Amaia eta Ikerrek irabazi zuten lehiaketa eta geroztik buru belarri dihardute bere zereginetan.

531. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Baina zein da zehazki Kale Hezitzaileen zeregina?

532. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Kale Hezitzaileen zeregina

533. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00006 Kale Hezitzaileen lehendabiziko zeregina beraz gazteengana hurbildu eta harreman bat eraikiz beraien kezkak jasotzea da.

534. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00008 Oraingoz, egin denaren kontrola, azterketa eta dagozkion ondorioak ateratzea izango dute zeregin nagusia, aurkikuntza genetikoak, hautaketa egokiak eta behar diren balorazioak inola ere ahantzi gabe.

535. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00009 Zer planteatzen ari da orain? Elkartea eskualde bakoitzean oinarritu eta finkatzea, horra. Hauxe da egituratze berria esatean esan nahi dena. Hala bada, eskualde bakoitzak arduradun bat izango du, Zuzendaritzarekin harremanetan bere eskualdea koordinatuko duena. Aldi berean honek laguntzaile batzuk izango ditu eskualdeko batzordea osatu ahal izateko. Zereginik ez zaie faltako. Esaterako, oraintxe berean Elkarteak eskuartean daukan Errolda egiterakoan elementu baliagarriak izan daitezke herrian herriko laguntzaileok eta... arduraduna batik bat.

536. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... leihotik 1999 00001 Dudarik gabe ondareari baliabide berriak asmatu behar dizkiogu, dela kultura, ekonomia eta sozial sailetan, ondarearen zeregina edo funkzioa gaurkoari egokituz.

537. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Bildurtiek ez euken zereginik eta.

538. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Baserritik kalera beti korrika ibiltzeak eta egunero hainbeste zeregin izateak.

539. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 - Haurren zeregin aktiboa bultzatzen duten baliabideak.

540. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0021 Gurata azpimarratu dudan esaldi horretan laburbildu dukegu flneur dabilen huriko poetaren zeregina.

540 emaitza

Datu-estatistikoak: