XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Gure obenen zorrak ordaindu ta betiko eriotzatik gu ateratearren, nai izan eban Jesukristok Nekaldia igaro ta gurutzean il.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Emoiguzu gaurr geure eguneroko ogia, parkatu eiguzu geure zorrak geuk gure zorrdunai parkatzen dautseguzan lez, eta ez eiguzu itxi tentaziñoan jausten baña gatxetik jagon gaizuz. Amen.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Gelditu gabe bere
gayean atzera,
Tolosa gaur dijoa
zor bat pagatzera;
bere seme Dugiols
onraz apaintzera,
ezkutuban zegoana
argitaratzera,
dorrecho eder baten
gañean jartzera
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 ¿Zor andiren bat, geuk ezin kitaturikoren bat, garbitu eragitera eteiatorku?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Ergelkeria, biziena ta zorrak.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Paguetaco mundu onetan Jaungoicuari, pecatuaren bidez artu guenduan zorra edo penau biarra.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Mutil, ez zakala ori aitatu, baztar guziyak zorrez betiak daukazkit eta.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Paga bezait zor ori.

9. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Beraren zorrak, bearr dan ordain-aginduz, garbitzea.

10. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 *224. G. Zer eskatzen degu, barka zazkiguzu gure zorrak guk geren zordunai barkatzen diegun bezela esatean? E. Samindu gaiztuztenai edo gaizkiren bat egin digutenai guk barkatzen diegun bezela.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Gure zorrak.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Ainbeste ondasun eta ondasun guztien Emalle ta Iturrburua bera guretzat eman bazaizkigu; zenbaterañokoak ete dira gure zorrak?.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Eta zorr oyen guztien arrtzekoduna Jesus bera da, Jesus'en Biotza.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 ¡Begira zorraren aunditasuna!.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Jesus'en maitatze irazekiari Bera maite ta maite izanaz erantzun bearr litzayoke, zorrak nolabait orrdaintzeko; baño gizonik geyenak Jesu'en Biotza maitatu bearrean arantza gogorrakin zulatu ta odoldu egiten dute.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Guk egindako okerr eta gaiztakerien zorrak ordaintzera etorri Jauna mundura, eta ¡guk maitasun orri okerr eta gaiztakeriak gaiztakeri ta okerren gaiñ egiñaz erantzun!.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Guk egin zorrak, eta zorr oyek Jesus'ek ordaindu edo pagatu.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Onela egin zuan gure Jaunak oben edo pekatu orrdezko ordaintza: gure utsegiñak osatu, gure zorrak ordaindu ta gure okerrak zuzentzearren ezin esan alako neke ta samintasunak eraman eta azkenik eriotz lotsagarri batekiñ ill.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Baño zorren orrdaindutze onetan Jesus'ek bere lagun nai gaitu.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Eun milla biderr eta geyagotan egunoro gure zorren alde, mezetan zure aitaren begietaratzen zeran ¡Jesus gure Jaun eta Jabe maitea!.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Obenakin egindako zorrak Jaunari orrdaintzeko eginkizun on batzuek eskeñi, ta gaiztakerien ondoren txarrak alegiñean osatu.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 O nere Jaungoicoa! nic escatzen dizut Cristo Jesusen ontasunagatic barcatzeco mundu ontan nere bizitza gaiztoaz eguin ditudan zorrac.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Mezak gure pekatuen zorra ordaindu ta Jaungoikoa gutzaz errukitzera mugitzeko indarra dauka.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Eusko-gogamena, edestia-zear, txiro agertua, euskerari zor tokia ukatu diolako ez ote?....

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oben larririk egin gabe bizi izan ba-zera, ala ere makiña bat Yainkoa-ri zorr izango diozu; zorr oyek, bada, al dituzunak emen ordaindu, gerorako utzi gabe.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta oben larrian ba-zaude, ondo aitortu, bizi berria asi, ta beste zorrak, al dituzunak emen ordaindu, garbitokiko su ikaragarrian ez erortzeko.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapena, induljentzia animako zorren barkazioa da.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Animako zorrak pekatuaren zorrak dira, pekatariak zordun gelditzen diralako, pekatua barkatzen zaienean.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zenbait aldiz, pekatuaren damuz biotza erdibitzeraño bezela etorri diranai, Jainkoak pekatuaren zor guziak pekatuarekin batean, barkatzen dizkie.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zor oriek eskatzen duten emengo, edo purgatorioko nekepean egon nai ez dunak, irabaz bitza al dituen barkapen, induljentziak.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapena irabaztea da, Jesus'ek eta Santuak irabazi zutenarekin nor bere gaizki egindakoen zorrak ateratzea.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Osoa irabazten duenak bere burua ateratzen du zituen zorren artetik.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Laburragoa irabazten duenari laburtzen zaizka bere zorrak.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapenak irabazteko Jainkoaren grazian egon bear da; eta barkapen osoa iristeko Jainkoaren grazian egon ez ezik, pekatu beniala ere gorrotatzea bearrekoa da, pekatu guz-guziak gorrotatzen ez dunari zor guziak kendu ezin lezkiokelako.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Len Elizak pekatuaren zorra lur ontan kenduarazteko, kristaubai eragiñazten zioten penitentzi aundiak, berrogei, eun, edo irurogei egunean, urtebete, zazpi urte edo bizi guzian egitekoak ziran penitentzik; bada len Elizaren naiaz berrogei, eun edo irureun egunetan egindako penitentziz ordaintzen ziran zorrak, gaur ordaintzen ditugu 40, 100, edo 300 eguneko barkapenaz indartutako otoitza esaten degunean.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Millaka azotez gugatik ebakia izan ziñan Jesus ona! Ez da arritzekoa pekatuaren zorrak Purgatorioan garesti ordaintzea zure gorputzean zuk orrela ordaindu badituzu gure pekatuk.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Aste ta erdi barru zorrak garbitu ta nai beste diru eukiko dozu.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erderazko los traen iru gisatara darabil: oriek dakazten zorrak I. 58-7, gure Lege garbi zuzenak dakazkien gauzak II. 232-18, aixola-gabeak dakartzien malurrak eta kalteak I. 45-3.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Itz-aurre ontan bada, Mujika jaunari Euskal Antzerkiak dion zorra ordaindu nai det.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Guk gerok aberastu dezazkegu besteak, atera dezazkegu beren zorretatik, aien ordez guk Jaunari ordainduz.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Barka zaizkigutzu gure zorrak, guk geren zordunei barkatzen diegun bezala.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure Jesus onak, ogiaren ondotik edo zeruko ta lurreko bizigarriaren ondotik zorren barkazioa eskatzen erakutsi digu.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Onen bidez Jaungoikoakin daukagu beñere bear bezala ordainduko ez degun zorra, gure maittetasunaren zorra.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Baño ez da au guk barkatzeko eskatzen degun zorra.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Au beti biotz guziz ordaintzen saia-erazi bearr gaittuan zor gozoa da.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Beste zorr bat da guri kezka eman bearr diguna.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Argatik eguneroko zeruko ta lurreko ogiaren ondotik eskatzen degu Jaunak gure zorrak barkatu dezazkigun.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Gure pekatu edo obenak deittu zittun Jesus'ek zorrak, oiek ordaindu bearr dizkiogulako Jaungoikoaren zuzentasunari edo bizitza onetan edo bestean (X-gr. Pio).

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Eta sermolariai ta begiramentu ta zor aundia izan bear diegula ¿zertako esan?.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Nere laguntzale guzi oiekin neuken zorrak ematen ziran astuntasuna nere biotz gañetik kendu ondoan, egin duen lan guziaren berria ematera noa.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeuri bakarr-bakarrik deutsugu zor gusti-gustija.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Agur Karmele eta aleginduko gera zorrak betetzen.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orrek eta oyetako askok Patirki'ngandik ikasi bear luteke, zorrek eskertzen.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zorrak, ordaña bear

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zorrak ordaintzia, bearrezkoa bai zaigu.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, agindu nizun, ta agindua zorra dala esan oi danez, zorra kitatzeko agindua betetzen saiatuko naiz.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Naiz eta urte berria zorrakin asi, etorkizun alaia ikusten genduan, nekazarien artean poz eta arreta gogorrak sumatzen giñulako, eta Eusko Nekazarien azia egoki ereinda, sortzen ikusten gendualako.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Untzi hoik manatzen dituen aitzindariak erran du, leihorraz jabetu ondoan: Frantziak atchikiko duela Mytilène hori, berea balu bezala, makhurra antolatu arte, eta hor bilduko dituen zergekin kobratuko dituela Turkoen zorrak.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz orduan gure minixtroeri zagon mintzatzea, eta mintzatu dire galdatzen diotelarik, ez bakharrik zorren pagatzea, bainan oraino abantail frango, fraide eta serora frantsesek eskualde hetan dituzten komentu, eritegi eta eskolentzat.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz ez da errech izanen bere zorren erresuma horri paga-araztea.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jaun ministroa errenkura da, badirela, komentuko inguruan, herriak zorren azpian direnak, behar baino eliza ederragokoak egin dituztelakotz, komentutik ukhan dirua sobera berenetik berratuz.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ori, hola ariz Frantziako zorrak etzaizku ttipituko.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Rhur delakoari uko eginez, zer gelditzen zauku eskuetan Alemana zorren garbitzerat hersatzeko?.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta Jaunak laketuten dau bere kutunai orreik jazotea, alan ordaindu dagijoen euren obenakaz egiñiko zorra, baita guztioen eredu Josu Kistoren antzeko egin daitezan.

73. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Danak:
Emoiguzu gaur geure eguneroko ogia
parkatu eiguzuz geure zorrak
guk geure zordunai parkatzen
dautseguzan lez eta ez eiguzu
itxi tentaziñoan jausten, baña
gatxetik jagon gaizuz
.

74. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Zorrak ordaindu barik luzaro egon al naz?.

75. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Abinduba zorra ei-da, ta ni nire abintza betetan nua.

76. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 - Zorrak orrdaindu bearr ete dira?.

77. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Zorrik ez egitea da onena.

78. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Zorra, lorra; au egia.

79. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Ez zorrik egin, benetako bearr izan bage.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Oparo jan-edan, bitxiz jantzi ta andikiro bizitearren, zorrez bete, ta ordaintzeko alegiñik ez dagienak, okerrkeri gaitza egiten dabe.

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0043 14. Jeiki ba, Jauna,
ager Zu baitan
dan aala,
zure indarra
dezagun gora,
zor bezela.

82. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 1. Mundu zabala
Zuri dagola,
zor bezela.

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 On pusketa besterik etzan Enrike gizajoa, zor aundietan ziaro katramillatuta zegon.

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Auek beren anaiaren zorren jabe egin ziran.

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Ain aundiak izan nunbait zor aiek, bi arrebak ere lurra jota gelditu ziran.

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Ortaz egundo ordainduko ez diogun zorra diogu, euskal-idazle ta euskaltzaleok, orain 38 urte Jaun Goikoa'k Bera'ganatu zigun bizkaitar euskal-irakasle gogoangarriari.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Aurreko zarretan izan ditugun bertsojartzalle oneneri zorrik eztiena da nere iritziz.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkaiko Lege-zarrak agintzen zunez (XVI Atalburuko 3'gn legea), bizkaitar bat ere ezin zitekean atxillotu zorrak zirala-ta, etxerik ere ezin zitzaioken kendu ezta zaldirik ere, egiune idatzietan bere aitor-semetasuna ukatu ba'lu ere.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Siestatik jaikiarazten gaitulako, karta bat egiten ari gerala otsegiten digulako eta gezur txiki asko esanaraziz gerorako zorrak geitzen dizkigulako ere bai: esaiozu kanpora joanda naizela... ta olakoak.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Ezpairik gabe, mintzoak irarbideri zor andi bat diote.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alare, Erode, zorrez yosita, Erroma'tik atera yaurti zutenean, Tiberiade'ko yauregian atotsi zuten senar-emazteok biotz zabalez.

93. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 ETCHAHUN.- Hari eta berari... Zuzen ahal da zordun denari zorraren pagatzea eta ez zure zorretan deus hartze ez duteneri.

94. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 BATEK.- Iguzu egun gure eguneko ogia;
DENEK.- Barka zagutzu gure zorrak, guk gure ganat zordun direneri barkatzen dioztegun bezela;
BATEK.- Eta ez gaitzatzula utz tentamendutan erortzerat;
DENEK.- Bainan begira gaitzatzu gaitzetik.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 iguzu egun gure eguneko ogia;
barka zagutzu gure zorrak
guk gure ganat zordun direneri
barkatzen dioztegun bezala,
eta ez gaitzazula utz
tentamendutan erortzerat,
bainan begira gaitzazu gaitzetik.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0349 Zor-ta gaizki eginak adichkideekin,
Detzagun antolatu chuchen elgarrekin.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Erran zion generalak: Sekulan ez ditut ene lagunen alderako zorrak pagatuko!.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Etxekoak asaldatu, adixkideak muthurtu, errabinak hasarre gorrian jarri Spinozak agur egin zen bereri, eta (nehori zorrik ez ukaiteko) bere ontasun partea utzirik, itzali zen herritik.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Barka zagutzu gure zorrak, guk gure ganat zordun direnei barkatzen dioztegun bezala.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0105 Zoin dire bertzeen ontasuna zuzenkontra atchikitzen dutenak? Hek dire: zorrak pagatzen ez dituztenak, eta hatzeman edo maileatu gauzak itzultzen ez dituztenak.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Egia, bainan, nork nahiko du holako zorra bizkarrean ezkondu?

102. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Zorrak eta hartzekoak bali izanen direla partikularren artean.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Charkeriarik gabe tratatzen dire holakoetan, oilo salda hori hori, begidun batez hasten dela ophairua... eta ondokoek ez dukote zorrik.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Debré jaunak bere gain hartu du gibelatu zorren ordaintzea, eta bertzalde hiru ilabetheren abantzua ere emaiten diote eskola libroeri ala nola bertzeri, orai artinoko kondizione ber-beretan.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Hogoi bat urthez pentsu dute zor guziak pagatuak izanen direla, diru on eta intres.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta orrelaxe izango zan beti; gizonak, bada, bakarrik ezin eikean ordaindu pekatuaren zorra.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 AZALPENA. Ezkerretik eskumaldera: 1. Legokez.- 2. Apar. Gol.- 3. Meza. Ori.- 4. Ari. N.- 5. A Lo.- 6. Edur. oi.- 7. Lora. Aiz.- 8. Nituan A. Goitik beera: 1. Lamiaran.- 2. Eper. Uri.- 3. Gaza. Dot.- 4. Aro. Ule.- 5. K. A.- 6. Egon. Zan.- 7. Zor. Loi.- 8. Il. Oiza.

108. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 192. Jaungoikoak ez dauskuz zorrak parkatzen geuk be gure zordunai parkatzen ez ba'dautseguz.

109. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Orduan, morroia, onen emaztea ta seme-alabak eta eukan guztia saltzeko ta zorra ordaintzeko agindu eban ugazabak.

110. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Erregeak, aretzaz errukituta, zor guztia parkatu eutsan.

111. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Baiña besteak ez dau nai bere lagunaren erregua entzun be egiterik; a salatu ta giltzapean sarrerazoten dau, zorra ordaindu arte.

112. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Erregeak, morroiaren egikera biotz-gogorra jakitean, dei egin eta ba-dirautso:
Morroi gaizto ori!: zor guztia parkatu euan nik iri, ik erreguz eskatu eustalako.

113. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0118 Eta giltzapean sartzeko agintzen dau, zor guztia ordaindu dagian arte.

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Gizarteko giza-legeari ta bear-ba'da, zorraren legeari ez dautso erantzuten.

115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Zorraren durundia, iñoz, ez da izan ots egokia gibel aundientzat izan ezik.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Zorra be ba ez-bardiña jat.

117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 - Gure Aita:
Gogora zelan esaten dogun: Parkatu gure zorrak geuk bere gure zordunei parkatzen dautsegun ezkero.

118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Beste zor askoren artean, gure Sabin maiteari auxe be geneuntson, eta ordainaldia oraintxe eldu yako: zelako atsegin ta maitasunez opaltzen dautsogun oraingo idazti au!.

119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0055 Holan azaltzen dabe Balmasedako zinegotziak behintzat gerrako zorra kitatu arte iturrien arloari aurrerik ezin izan deutsiela emon dinoenean.

120. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 FAMILIA-BIZIA
- Amaren alderako zorra ezin ordaindua
- Bertzeen ama ona, norberea ainitzez hobea
- Aita ama hoberenak, bakoitxarenak.

121. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0131 A. KATTALIN - Larri ibili. Orain artean herri triste hortan bizi baldin baziren, Madrileko etxe-bizitza baten errenta ezin paga zezaketelako zen. Eta dema eginen nuke, orain atera dizkizuten hogei mila errealak eta aurki aterako dizkizuten gainerako guztiak, ez dituztela zorrak ordaintzeko, Madrilen etxe-bizitza itxurazko bat hartzeko (alkilatzeko) baizik.

122. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Alkate jaunaren ordena!
Maixuak maixutzako jaio dirala
eta alkateak alkatetzako.
Eta iñor minduten asi barik
jaia baketan amaitzeko.
Lengo kondisiñoitan nai ba dau
Don Peru maixuak ba daukala tokia jarraitzeko.
Baiña erriak ez daukala dirurik
zor geiagotan sartzeko.
Zor geiagotan sartzeko
inpostuen multiplikarra bear dela tarteko,
eta erriak ori nai ez daben lez,
Don Peru libre dala,
beste toki baten obeto ordaintzen ba dautse,
Alkefra erakusteko.

123. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Bada, datorren larunbaterako ordaintzen ez badidazue aurrez duzuen zorra, kalera zoazte behin betirako.

124. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Lehen bertsotan esan bezala,
badizut ere hainbat zor,
ezin bestean neurri apalez
nere omena hara hor.

125. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 1. Berarizko Legetan agindu dadina salbu, honako hauetako eskubideek bost urteren buruan galduko dute bere indarra: a) Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak edo horren Ihardutze-Erakunde Burujabeek horretarako beharrezko diren baldintzakizun guztiak beteta eta dagozkion egiaztatze-agiri guztiak aurkeztuz horien aitorpena eta kitapena egin dezatela eskatu ez dakien ezein zorren aitorpena edo kitapena egin dezatenekoa.

126. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1717 284/1988 DEKRETUA, Azaroaren 15ekoa, zortzi mila eta berrehun eta larogei milioi (8.280.000.000) pezetako diruzenbatekoz, Euskadiko Zor Publikoa, barnerakoa, amortizagarria eta bonotan eratua jaulkitzea xedatzen duena.

127. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 1. Enpresen Trafikoari buruzko Zerga Orokorra eta Luxuaren gaineko Zergari buruzko ezargarriak diren Itunaren arauak baliogabetzea, kasu bakoitzeko Administrazioek, lehendik indarrean zeudeneko lotura-guneen arabera, aurretiaz leporatutako zorrak eskatzeko duten eskubidearen kaltetan gabe ulertuko da.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0068 Aurki ezazu zenbatekoa zen zorra.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 b) Urteko amortizazioak, zor bat eta honek sortutako interesak ordaintzeko erabiltzen direnak.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Zor Publikoaren emisioak instituzio ez-ofizialekin derrigorrez kontratatzen direnean, bankuekin batez ere, edo Altxor Publikoak Banku zentralari aurrerapenak eskatzen dizkionean, ezin da esan aurrezki publikorik dagoenik.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Askok bere lurrak galdu egin zituen, eta zorren ondorioz esklabu-mota berri bat agertu zen.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Nekazarien zorrak.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0154 Kalkulua argi dezagun adibide baten bidez: Barakaldoko Labegaraietako langile batek moto bat erosi dio beste langile bati, eta, azken honekiko duen 60.000 pezetako zorra kitatu nahi du.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0154 Zorra, 60.000 pezetakoa denez gero, transferentzi ordainketaren efektiboa kantitate zehatz honengatik egin behar da.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Kalkulatutako interesen kantitate osoa zorra bada, kontuan kargu bat egingo da; aldiz, kantitatea hartzeko saldoa bada kontuaren kapital-kopuru bezala abonatuko da kasu bietan, saldoa bere pareko zutabean idatziko da kontua itxiz eta hurrengo denbora-tartean kontua berrirekiko da eragiketak jarraitzeko.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Zor-zutabearen batura Hartzeko-zutabearena baino handiagoa bada, saldoa zorduna dela esaten da; alderantziz gertatzen bada hartzekoduna dela esango da.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honela, kalkulatutako interesak kapitalen Zor aldean ala Hartzeko aldean idazten dira, zenbakien saldoa zorduna ala hartzekoduna izatearen arabera.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honez gero, Zor- eta Hartzeko-zutabeak batu egiten dira, eta, kalkulu guztiak ondo egin direla segurtasuna edukitzeko, batuketa horiek berdinak izan behar dute.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 4. Kapitalak: Zor-zutabean ezarpenak idatziko dira, hartzekoan berriz, ateratzeak, eta saldo-zutabean, azkenik, eragiketa bakoitzaren emaitza.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 2. Kontutan har ezazu interesen kalkulurako erabili ziren interes-tasa desberdinak, eta baita ere Zor ala Hartzeko aldean idatzi direla interesak, zordunak ala hartzekodunak zirenaren arabera.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Jakina, zatiketa hau zor sozial guztiak estalirik daudenean egingo da.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Puntu honetaz gainera enpresa horrek, zenbat zor, zenbat eskubide, zenbat betebehar etab. duen jakin behar dugu, gero ondarearen osaketa zehazteko.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Egunkariaren kantitate osoak eta balantzearen zor eta hartzekoen kantitateak, berdinak baldin badira, balantzearen egiaztapena lortu dugula esan daiteke.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 - Batuketak (Zor eta hartzekoak).

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 GALDU-IRABAZIAK ZOR Kutxa-diferentziak Kaudimengabeziak Salgaien depreziazioa Erosketa-gastuen amort. Kontabilizatu gabeko karga sozialak Gastu geroratuak Kontabilizatu gab. interesak TOTALA HARTZEKO Hasierako saldo hartz. Gure aldeko bihurtu diren zorrak Bulego-mat. izakinak Galera garbia TOTALA.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapitala eta erreserba. Epe luz. eta ertain. zorrak. Epe labur. zorrak.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Pasiboan, bestalde, epe laburrerako zorrek gorakada izan dute, eta epe luzerakoak aldiz jaitsi egin dira.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Epe luzerako zorrak epe laburrerako bilakatu dira, seguraski bere epemuga hurbilago dagoelako.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Arazoak alde honetatik etor daitezke, zeren zorrak ordaintzeko dirua behar bait da.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 b) Ereduarekiko izandako desbidazioak: Desbidazioak. Desbidazioak. AKTIBOA. Eredua. Ibilgetu garbia. Izakin garbiak. Bihurgarria. Erabilgarria. PASIBOA. Eredua. Kapitala eta erreserbak. Epe luze eta ert. zorrak. Epe laburrerako zorrak.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Desfase handiak ikusten dira ibilgetuan, izakinetan, bihurgarrian, fondo propioetan eta zorretan.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Zorrak epez aldatu dira, epe laburrerako bihurtuz.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Gauza bera gertatzen zen epe luze eta ertainerako zorrekin ere, eredukoak baino mailegu gutxiago eskatzen zituen.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Epe laburrerako zorrak aldiz oso goitik zeuden ereduarekin alderatuz.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 3) Epe laburrerako zorrak ordaintzea.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Edo beste modu batera esanda, gehiegizkoa dirudi bezeroen zorrak epe luzerako maileguekin ordaintzea, horrek dakarren kostu gehigarria jasanez.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Lehenengo eta behin, Euskaltzaindiak orain arte emandako arau guztiak ongi sistematizatu eta elkarturik azaltzen dira, bai eta beste autore berezilari batzuren ikerketen ondorioak ere, egileek argi aitortzen duten zorra berau.

158. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0083 Hutsetik hasteko, zor bakar baten zamarik gabe.

159. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Artean zituen diru kondarrez zorrak nolabait berdindu eta hara, ri-rrau batean, mixeriarik gorrienean gure merkataria.

160. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0052 Hainbestekoa baitzion berak zorra!

161. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Lur gutirekin abiatzen ahal gaituk, askoren erostea bizi guziko zorren pean sartzea duk.

162. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Arratsak gaurdainokoan, gaua zor; gauak, atsedena, goiz ez bada berandu.

163. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Nola dakizu? - Zuk ordaindu al zenizkion zorrak?.

164. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Nik badut beraiekiko zorrik, laguntzeko nolabaiteko obligazioarik; baina zuk ez duzu honetan nahastu behar... Ezin dizut horrelakorik eskatu.

165. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0127 Hark ez zion, seguru, ederrean inori zorrik.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Hau da, zenbat eta handiagoa inbertsioa, hainbat eta sakonagoak enpresen zor berriak .

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Horregatik, bizi ez bizi ari direnean, enpresek ez dute nahi inbertsiorik, zorretan ahalik eta gutxien murgiltzea daukatelako helburutzat.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Ardura zorren pagatzeko behar du berriz ere dirua atera eta zorrak egin.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Laborariak berriz, zorretan leporaino sartuak dira, haien kontura bizi dira laborantzako aberats-espekuladoreak; bestalde, batez ere lur zati baten jabe ez diren horiek, jauntxo horiengandik jasotzen dute bizitzeko dirua, eta gero, hartutako diru hori hiru aldiz haunditu itzuli behar!.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Zor haundiena behar bada, kantu berriaren moldatzaleri?....

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 Euskaltzainburua mintzatu da lehenik, Euskaltzaindiak I. M. Etxaiderekin duen zorra aitortuz.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Ez dira, ez, Aitzin-solasaren 10 orrialde apur horiek, ez luzetasunez ez zabaltasunez liburuaren beraren 300 orrialdeekin erkatzeko on; baina, sakontasunaren eta zehaztasunaren aldetik, erran behar da, Lafitteren solasak ez diola Zaitegirenari zorrik.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ez bait zen aaztutzekoa Txomin izenez, beti mozkor, etxe ondatzaile, gorretan sartua eta sarri alakoetan arkitu izana.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Aserre agertzen zen alguazila poto egin zuelako, eta gainera zionez, gizon ura ez arkitzeaz, nork ordaindu Bentako zorrak, bere eta eskribauen lanak?.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Duela hamahiru urtez geroztik erakundearen alde hainbeste egin zuenari bere zorra kitatzen zaio.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Horregatik, beraien izenak aipatzea zor hori neurri txiki batean behintzat ordaintzea besterik ez litzateke izango.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0125 2. Familia behartsuek ordain-agiri batez kitatuko dute edozein ikastetxeko zorra; eta agiri hori udaletxearen kontra ordaingarri izango da.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0146 Bigarren personako eskariek (santifikatua zure izena; etor bedi zure erreinua...) Jainkoa, jaun gisa agert dadila eskatzen dute; gure ogia, geure zorrak eta guk pluralok, berriz, mundu-egoeraren kontsumazioa orain bertatik, gaur bertan, eskatzera ausartzen dira.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 1. Erresuma bateko Pagamenduen Balantzak, denbora zehar, pausorik gabe, defizita ematen baldin badu, hau da, zorrak urtetik urtera hartzekoak baino handiagoak gertatzen bazaizkio, Gobernua erabaki irmoak hartzera beharturik aurki daiteke.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0114 Jarraiera horretan, anitz jende hasi zen pentsatzen, ez zela aski urre izango, aurki, zorretako dolarrei erantzuteko, eta USA-ko Gobernuak urrearen prezio ofiziala goratu egin beharko zuela.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honetaz aparte zorren kargak leporatzeko hitza ere ematen du Jaurlaritzak.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Alegia, martxa eta abiada honetan laster, gure karlistakume bekatarion lehengo bekatuen zorrak borratzeko, demokrategitxoak ere bilakatu izango gara, eta tolerantziaren tolerantziako gure lehia demokratikoan, edozer gauza ondo iruditu beharko zaigu, uste-muste guztiekiko izango gara etor-etorkorrak, ideia guztienganako egongo gara leiho-zabalik, birrinduak izango ditugu gaurko estukeriak, azkenean superatua izango dugu geure nacionalismo culturala (Deia, 1989.12.3), mundu guztikoak bakarrik izango gara abertzaleak, zoko-mirrin triste honetakoak barik, izugarri poztuko gara popatik ematen diguten bakoitzean (konstituzionalki izan dadila), txit ohoratuak sentituko gara Euskal Herriko Unibertsitateak Millán Astray-ren ohorezko irakasle memoria instituzionaliza diezagunean urteroko jaiegun gisa.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Kontutan hartzeko puntua dugu: larogeigarrenetako hastapenetan nazioarteko tentsioa txit areagotu bait da hala ekonomian (zorrak eta enbargoak, petrolioaren prezioaren gorakada...), nola arma-lasterketari dagokionean, eta abar.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Egoera ekonomikoa arrunt aldatzen zen batetik bestera, baina XVIII. ezkeroztik polarizaketa prozesuari ekiten zaio: gizaki batzuk errenten igoerari, gari eta ikatzak duten prezioaren askatasunari, lehen goldatze berriei eta abarri onura ateratzen dieten bitartean, beste zenbaitek ez dituzte aspaldiko finkak birbalioztatzen eta zorretan sartzen hasiko dira.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0126 EMAITZA-KONTUA / ZOR / HARTZEKO / Erosketak / Salmentak / Pertsonal-gastuak / Emaitza (mozkina) / TOTALA.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Hala guztiz ere, lehen esan dudan bezala, kontuan harturik 1982ko Irailetik zegokion hileko kanona ordaindu gabe daukala osoki 139.362 pezeta hozkailuaren prezioa eta zorraren arteko desberdintasuna dagokionak ordaindu beharko du.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0355 3. KAPITULUA.- Interesak

1. Art. Balore-titulutan adierazitako zorrarenak
2. Art. Aurrerakin eta maileguenak
3. Art. Gordailuenak
.

188. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0097 AITOR - (Zorra eskuratuz).

189. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0218 - Eta okerrena, zor berriak egiten ari dala.

190. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0276 - Eta bein hipoteka kendu ta zorrak ordainduaz.

191. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Irabazteko asmotan jardun,
iñoiz azkenean zorra,
naiz giro txarra arrai ondoren
irtetea derrigorra,
arrantzan asi eta askotan
gero gaiñetik zigorra.

192. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0053 Barkatu gure zorrak, gure zordunai barkatzen diegun ezkero....

193. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 Munduan, argazkian ikusten duzun izarbel borobil ortan, gizonok gauza bi osatzen ditugu guztiz inportanteak, zuk onezkero igarri dituzunak: FAMILI AUNDI BAT BEZALA BIZI GERA, TA BATA BESTEAREKIN ZORRATAN GAUDE.

194. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0072 Goiko Jauna`ri eskerrak zorrik ez degu, baña ez eta dirurik ere Errekatxo`n.

195. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Zor aundia diot, beraz.

196. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Elizkizun eder bat egiñaz ordaindu nai nion zor ura: bestetik ez nezakealarik.

197. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0048 Orregatik, eta geiegikeririk gabe, ipiñi dezagun amabost-milla pesetaetan zure zor ori....

198. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Azkenik, beiñ-ere ikusi ez dan arrokeriz puztua, I-ka mintzatzen zitzaien bere kidekoei eta ezagunei, eta, soldadu izatez-beste deusen zorrik ez ziola, esaten zuan, errege berari ere.

199. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Eta zenbat aldiz ez dugu esan: Barkatu izkigutzu gure zorrak guk geren zordunei barkatzen diegun bezala?.

200. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0317 Lagundua naiz gizon emazte jatorrez,
askotxoren alderat betea naiz zorrez;
ez naiz hasiko denak izenda beharrez,
hartzedun haundienak huts egin beldurrez.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0117 Taberna: Sakela hutsik eta
guztiekin zorrak.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Bi sistemek ezar ditzaten muga eta zorrekin, azpiegituren sare publikoko instalazio, kanalizazio, hariteria eta abarren kokamendua baimenduko da lurzoru honen gainean.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Azpiegitura publikoek zona honen zati bat okupatzea beharrezkoa izanez gero, Urbanizazio Proiektuak zehaztuko lukeelarik, bidezko zorrak ezarriko dira Konpentsazio Proiektutik.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Eragin horretarako, eta Urbanizazio Proiektuak posibilitate hau egiaztatzen badu, bidezko zorrak ezarriko dira Konpentsazio Proiektutik.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Hauen euskarriak, ordenaturiko eraikinen gainean kokatuko dira lehenespenez, eragin horretarako bidezko zorrak ezarriko direlarik.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 - Argiak eta bistak lursailen mugetan: Plan Partzialetan, Berezietan edo Xehekapen Azterlanetan finkaturiko lursail guztiak eta birlursailketaren edo konpentsazioaren ondoriozkoak, bai eta geroagoko birtaldeketa eta zatiketa posibleen ondoriozkoak ere, elkarrekiko argi eta bista zor aktibo eta pasiboak edukiko dituzte aldamenekoen gainean, finka guztien gainean aipatu Plan eta Azterlanek baimendutako eraikuntzak eraiki ahal daitezen beharrezko hedadura eta irispidearekin.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Nik, Enrique Hermosilla Saiz jauna, Bilbo-Herrietako 4gn. Aldeko Tributu Biltzailea naizenonek, hauxe Jakin erazten dut: Behean aipatuko diren kontzeptuen ziozko ordainagirien ziozko espedienteetan, zerrendatuko diren zenbateko, gainkargu eta kontzeptuen zioz 1986an kargututa, Foru Ogasuneko Diruzain jaunak hurrengo hau epaiztu zuela: Probidentzia. - Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 95 eta 101. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (%20) gainkargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka beterazpidez jotzea xedatzen dut, Araudi horretako manuen arabera.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Gure batzoki danetan alako emakume eskuzabalak ba daude eta daneri Batzoki danak omenaldi kutuna egin bear leuskie, eurekiko jeltzale danok zor aundia dogulako.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Zor eta gastu guztiak ordaindurik, zazpi miloi inguru, hiru bat miloi geratzen zaie kaxan, eta pinuak botatzen hasi bakarrik egin omen dira.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Iaz ez zuten langileek soldatak jasotzea eskatu, konpainia 100 milioitako zorrekin ezinean zela eta.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Izan ere, herrialde pobreen zorrak mila milioi dolar baino gehiagokoa denak irensten baitu esportazio dirusarbideen laurdena.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Eta zor hau atergabe gehitzen ari da.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Geroztik zorrak dituzte egin eta metatu kanpoan, eta orai hek ezin paga, hartzedunak hor dituztelarik galdeka ari turna dezaten maileguz ukan dirua.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Zor horiek behar zirela ukatu zioten politikatzale batzuk, ez baitira haatik hortan gauzak xuxenduak.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Ikusten danez, bein baiño geyagotan Galdakano`ko Ganguren mendigoizale Taldeak ordaindu dautso mendiari bere zorra.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Eta, zorrak handik edo hemendik ordaintzeko, zeredozer egin behar.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Dirurik eza, diru-iturriak agortu izana ta zorrak goragi igo izana: orra or GOIZ ARGI mututu-erazi zuten eragozpenak.

218. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Gure elburu nagusiena Euskal izaera (Buru jabetza) berreskuratzea gizarte arremanetan, elkarrekiko ZORRA`ren zentzua erabiliz.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Drogak 500.000 milioi dolar mugitzen du Latinamerikan. Herrialdeek dituzten zorrak baino 100.000 milioi dolar gehiago

220. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Halaber, orain urte batzu gertatutako bitxikeri bat gogorarazi zuten bilera honetan: Boliviako narkotrafikante ezagun batek bertako zorra guztiak ordainduko zituela proposatu zion gobernuari, 4.000 milioi dolarretako zorrak, hain zuzen ere.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Ibili gira Uztaritze, Kanbo, Itsasu, Luhuso, Heletan gaindi, Saint Pierre apez nagusiak zion bezala, Baigurako mazelak uda azkenak urrez estaltzearekin, iratze hostailak ez duela nihungo eremu xoragarrieri, den gutieneko zorrik.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 - Bere ostatuko zorren pagatzeko gizon bat bankorat badua diru mailegatzerat.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hau urtetik urtera goiti ari dela erraiten badut, eta ez duela Euskal-Herriko taldeeri batere zorrik, hori ez da batere gezurra erraitea.

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Salamanca'n goratzarre ospetsua egin dautsoela? Ondo ikusiten dogu, bada, salmancatarrak eta bai gaztelar guztiak be zor aundia dautsoelako gizon jakitun orrei, baiña, ez guk euzkotarrok, euzkaldunok, on asko egiteko almena euki arren ez-dauskulako kalte baiño besterik egin.

225. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 LAUGARREN MUNDUAREN ETA ERRESUMA SOZIALISTEN ZORRAK

226. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Garbiro ageri da, laugarren munduaren eta erresuma sozialisten zorrak ere handiak direla, OPEP hartzekodun bortitza agertzen delarik.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 OCDE-ko erresuma aurreratuek zorrak iraungi ahal izateko, mundu zabalera esportazioak egitera premiaturik arkitzen dira.

228. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0002 Nazioarteko bilkuretan maiz tratatu da, azkenaldiotan, laugarren munduari, zorrak ordain ahal izateko, bi irteera eman behar zaiztela: lehenik, zorrak ordaintzeko epea luzatu, eta, bigarren, horien salgaiak gehiago erosi.

229. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Ez dut nik, hortik gora, zuenganako zorrik!

230. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0043 MAIDER
Bai! Ene senharra, ja, dûn
Harekilan abiatû.
Zorrak handiegi beikûntin,
Nahi ûkhen din oldartû.

231. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Eta barriro esango dot: ori egin eban Jaun au danean ezereztuen egoala, gizonen aurrean omen guztia galduta; ilten ikusi ebenean, aintzat artu ez eze, barre eta irri egiten eutsoela; ezereztuta bere izatean bere, orixe bere iltean galdu egiten ebalako; bea jota, Aitaganik izan egikean laguntzarik eta pozgarririk ez eukala, une orretan bertan bera itxi ebalako, zorrak garbituz gizona Jainkoarekin alkartu egian.

232. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00003 Zor hau berandu baina bihotzez kitatzen dot.

233. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Beraz, Bartolome de Llanok zor ebazan zentsuen ordainketea eskatu eutson Komentuak honi, baina zorraren ardurea hartu ez ebanez, burdinolea enkante publikora atara eben, Komentuari zor jakozan korritu guztiak ordaindu ebazan don Simon de Orcasitas zala enkantegile nagusia.

234. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Bizitza guztian zorpean gelditzen ziran asko, pekatuen zorrak ordaindu ezinik.

235. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00044 LEO: Zure zorrak eta nire ibilerak jakinda, jai daukagu.

236. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 Baionak hainbeste zor ukanen dik.

237. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 V(PF) = Finantza-pasiboen aldaketak, ekitaldi amaieran finantza-pasiboen balioa, ken ekitaldi hasieran finantza-pasiboen balioa; edo bestela, mailegu edo zorrengatiko kobrantzak, ken ekitaldian amortizazioengatik egindako ordainketak.

238. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016
19 = 20-21: Finantzen aktiboen aldaketa garbia, diruzaintza izan ezik
20: Finantzen aktiboak gehitzea
21: Finantzen aktiboak murriztea
22 = 23-24: Finantzen pasiboen aldaketa garbiak
23: Zorra jaulki edo eratzea
24: Amortizazioak
25 = 18-19+22: Ekitaldiko diruzaintza-aldaketa

239. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0010 Eragiketa horiek, aurrekontua finantzatzeko erabiltzen diren heinean Zortzat hartuko dira.

240. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0018 d) Zor Publikoaren Programako kreditu ezberdinen artean egiten direnak.

241. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00050 Ikuskapen-lan horien ondorioz, zorren bat jaso edo kopururen bat itzuli behar dela agertzen bada, eta zor edo kopuru hori bi administrazioei badagokie, ikuskapen-lan horiek egin dituen administrazioak kobratu edo itzuliko du. Dagozkion konpentsazioak gero emango dizkiote batak besteari, beharrezkoa bada.

242. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Badirudi zorrak eta konpromisoak ordainduko dituela egiaztatzen duen pertsona batek merezi duen konfiantza adierazten duela.

243. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 Gaixotasun, ezkontza, bidaia eta luzatu ezin den beste zor bati, besteak beste, aurre egiteko ematen direnak.

244. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00121 Hondarrez betetako untzi batean sartu eta itsasoratu egin zuten. Prezio onean saldu zuen merkantzia guztia eta lortutako diruarekin hildako baten zorrak ordaindu zituen.

245. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0038 Ikerketak dibertimendua ekarriko digu (horrela erabilita, dibertimendu hitza desegoki samarra iruditu zitzaidan, baina ez nion ezer esan) eta, gainera, behin mesede bat egin zidan Le Bonek eta ez diot esker txarrik zor harengatik.

246. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 KANTUAN HASI ZEN ORDUKO, GONBIDATUTA ZEGOELA ESAN NION, EZ ZUELA ZORRIK...

247. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Esaten dio artista zahar asko dagoela zorrez beterik eta lanik gabe eta oso onak direla gaiztagin-paperak antzezteko.

248. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0030 Trafikariek mehatxu gogorrak egin zizkioten bere zorrak garbitzeko, eta hala egin ezean jipoitu egingo zutela esan zioten.

249. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0021 Azkena eta kito;
zorretan ez ito;
Ekuadorra bazoaz,
hantxe bertan Quito.

250. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00149 Zorra kitatu zenuten eta akabo. Zein zor?

251. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0093 Samek zorrak noiz ordainduko zain; bazitekeen ustekabeko tentaldia gehiegizkoa izatea.

252. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0290 - Baina hori egiten badute, seguru gauza galduago eta lausoago bat izaten dela, hauxe adibidez, Geigerren gisako tipo batek zuri zor batzuen frogak bidali eta gizon prestu baten moduan ordaintzeko eskatzea.

253. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0044 Egunak joan, egunak etorri, azkenean itzuli egin zen zorra ordaintzera.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Iruñeko Eliz Auzitegiak erabaki zuen auzia, eta Ceberiori eman zion arrazoia, parrokoa eta kofradeak zorra ordaintzera behartuz gainera. Hala ere, hauek errekurtsoa jarri zuten kapituluetako batean zortziren bateko beherapena jasotzen zela argudiatuz, eta dagoeneko ordainduak zituztela 7.272 E. eta 9 mr., zorra kitatuz; halaber, Ceberiok eskatuta fabrikan lanean ari ziren ofizial bat eta peritu bat ere beren kontura ordaindu zituztela esaten zuten, hauen bien mantenurako gastuak bezalaxe. Bestalde, esaten zutenaren arabera, Ceberiok ez zituen eskatutako erremateak zein obraren hobekuntza-lanak egin.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Alabaina, handik bi urtera arazoak sortu ziren. Ferrolek aingura partida bat igorri zuen, eta zorren metaketak medio, arazoak daude Gabonetako soldatak ordaintzeko; horrek, jakina, egonezina sortu zuen olagizonen artean. Antonio Gonzalez Marroquin, untziaren kapitaina, sartu zen ikuskari lanak egitera eta Okendok hornitzaile kargua hartu zuen (administrari orokorra).

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Azaroan arazorik gabe pasa zuen 24 aingura handi eta 100 txikiren ikuskapena, baina zorrak areagotzen eta fabrikaren izen ona erabat galtzen zihoan. Hurrengo urtean Okendo zendu zen, bai, eta zorigaitza ia erabatekoa izan zen.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00036 Ezkontzak ekarri zuen onurarik Etxe Urdinera ordea. Kahlotarren etxean geratzen zen azken alaba zen Frida, eta Riverak aitaren zor guztiekin kito egin zuen. Diegorekin, Fridak goren mailako artisten artean ibiltzeko aukera zuen. Elkarrenganako maitasunak benetakoa zirudien.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 A) Legearen 80. artikuluaren lehenengo idazatiak erantzukizun printzipioa ezartzen du argi eta garbi: Bazkideei euren ekarpenak itzultzen bazaizkie oso-osorik edo zati batez, bazkide horiek guztiak, sozietatearekin batera, erantzukizun solidarioa izango dute sozietate zorren gain, baldin eta zor horiek bazkideak bereganatu baditu urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00510 Erreserba hori xedaezina izango da bost urtetan zehar, urripenaren iragarkia Merkataritzako Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita, ondoko kasuan izan ezik: epe hori mugaeguneratu baino lehen, sozietate zor guztiak, ordaintzen direnean, alegia, urripen hori gainontzekoen aurka jartzeko aukera noiz izan eta horren aurretik hartutako zor guztiak (80.4. art.).

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 HIRUGARRENA.- Judizio hau baino lehen, auzi-jartzaileak exekuzio-bidea prestatzeko eginbideak eskatu zituen ...demandatuaren izen-abizenak... demandatuaren kontra, oinarritzat hartuz, eskatzen zitzaion sinadura-errekonozimendua edo, bere kasuan, goian aurkeztutako hartuagiriek adierazten duten zorra.

261. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Logikoa denez, ez zuten mailegua interesen bitartez luzatu nahi izango eta dirua zegoen une batez baliatuko ziren zorra kitatzeko.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00061 Bigarrrena, Michael Canale zenak Merrill Swain-ekin lankidetzan egindako lan eragingarriarekin dugun zorra aitortzen dugula (Canale eta Swain, 1980; Canale 1983).

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00200 Emaitza: Azkenik, Gipuzkoako Ogasun Zuzendaritzak, salbuespenez, kasuaren ezaugarri bereziei erreparatuta, akordioa egin zuen erreklamazio egilearen abokatuarekin, modu horretan egindako likidaziotik eratorritako zorra atzeratua izan zedin demanda judizialaren tramitazioak irauten zuen bitartean.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00023 Gure ahaleginaren asmoa boterearen bilakaera berregitean, ez da, beraz, historiarekin batere zorrik ez duen dialektika jorratzea, ezta ere, ordea, laburpen historikoa egitea; gure asmoa botere historikoaren izaera konplexua deskorapilatzen saiatzea da, kausak idealki sinplifikatuak dituzten milaka urteko ekintzak aztertuz.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Ondasun txikiak zituztenak ez dira ia inoiz azaltzen, notariaren aurrean zorren onarpena egitean ez bada behintzat.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00152 Premiamendu errekargua aplikatzen da zorra exekuzio prozeduran eskatzen denean, borondatezko epean ordaindu ez delako.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00183 Zorraren barkatzea eskatu ahal izateko, zehapena betearazteak kalte larri eta funtsezkoak sortu behar dizkio, dela Espainiaren ekonomiari edo industriako alor bati (ekoizteko gaitasunean edo lanpostu kopuruan), dela Estatuaren interes orokorrari.

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Gatazkak ekarri zituen gastu eta ahalegin ekonomikoak hain jasanezinak izan ziren ezen Andoaingo Udala zorrez beterik geratu baitzen.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Gerraren ondorioak negargarriak ziren: giza-galerak, erre eta suntsitutako etxeak (1837an liberalek 62 baserri inguru hondatu bide zuten) (9)Ik. OTAEGI, La Primera Guerra Carlista..., 130. or., arboladirik gabe geratu ziren mendiak, gerraren zehar hartutako zorrak, etab.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0108 Eskertxarraren joerari dagokionez berriz, opariak ekartzen ditu adibide gisara; Larramendiren ustetan edozein motatako opariak direla ere estimu gutxi jasotzen da Gipuzkoako herritarren aldetik, izan ere aurreko zorren baten ordaintzat omen dute eskura datorkien den-dena.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Epe luzea labur bihurtu ahala zor horiek Epe laburreko hartzekodunetara (52. azpitaldean dagozkien kontuetara) eramango dira.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 170. Kreditu-erakundeekiko epe luzerako zorrak

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Enpresak kreditu-erakundeekin, jasotako mailegu eta beste zenbait zorrengatik dituen obligazioak eramango dira kontu honetara.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Zor horiek urtebete ondoren ordaintzekoak izango dira.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 - Zorrak, guztiz zein zati batez, aurrez kitatzeagatik, 57. azpitaldeko konturen bat eta dagokionean 272. kontua abonatuz.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 - Epe laburreko bihurtzean, dagokion zatian, 521. Epe laburrerako zorrak kontua, abonatuz.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 172. Subentzio bihur daitezkeen epe luzerako zorrak

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0088 Kontu honetan, enpresak hirugarrenekiko duen zor bat dago, baina zor hori, egoera batzuetan, subentzio bihur daiteke.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Azpitalde hau Epe luzerako antzeko azpitaldearen osagarria da, hau da, 15. azpitaldekoaren osagarria; izan ere, epe luzerako zorrak mugaeguna epe laburrera dutenean balantzeko pasiboan bildu behar dira Epe laburrerako hartzekodunak taldean.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0260 Beraz, 15. azpitaldeko epe luzerako zorren mugaeguna urtebeteko bihurtu ahala azpitalde honetara pasatuko da.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 2. Aurreko hornitzaileari dagokion zorra eskudiruz ordaindu zaio.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0505 Geroago, zorraren % 70 kobratzea lortu da eta gainerakoa gero kobratzea espero da.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 zor hauen erantzule, 1.362 art. eta hurrengoen eredura, egin zituen ezkontidea da, eta erantzule ere bere ondarearekin bakarrik.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 Baina honelako kasuetan ekitatearen kontrakoa litzateke ezkontide zorduna bere ondaretik zorrak ordaintzera behartzea, agian finkak edo baloreak baldintza prekarioetan besterenduz, eskudiru pertsonalik ez daukalako, bere lanaren irabaziak eta bere ondasunak fondo komuna handitzera doazen bitartean.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0311 bb) Senarrak edo emazteak baliozki ordaindu dezakete beren izenean ageri den eskudiru ganantzialarekin, beren edozein erosketa, akzesio edo zor (1.384 art,),

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak rol sexualak 0086 Halaber, Hegoak Iparrari ordaindu beharreko zorra, gero eta haundiagoa bilakatzen ari da denbora pasa ahala, zeren, finean, Iparrekoek zuzentzen baitituzte Hegokoen egitura ekonomikoak.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0050 Anaitasuna Taldeak Argiarekin bat egitea erabaki zuen hiru aldagai gehiago jokatuz: zorrak kitatu eta agur esan; Anaitasunarekin segitu ito arte; tartean Gipuzkoako Diputazioaren laguntzarekin Eginek atera zuen lau orrialdetako Egunon (1982-IX-1) euskarazko eranskina potentziatu.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0119 Zerbitzu publikoek bere zorra ordaintzeko duten ezintasunaren ondorioz, banku pribatuek ez diete diru gehiago mailegatu nahi.

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Ekialde Europako zorretan murgildurik dauden kapital gutxiko herrialdeek, eta Sobiet Batasun ohiak, trenen ekipamendua hornitzeko ahalmen handia dute.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 ZORRALDEA / A) GASTUAK / 1. Ustiapeneko kontsumoak / 2. Pertsonal-gastuak / a) Soldatak eta antzekoak / b) Karga sozialak / b1) Karga sozialak / b2) Pentsiotarako zuzkidurak / 3. Amortizaziotarako zuzkidurak / 4. Trafiko-horniduren aldaketak / 5. Ustiapeneko beste zenbait gastu / Ustiapeneko gastuak guztira / I. Ustiapeneko irabaziak (B1-A1-A2-A3-A4-A5) / 6. Epe luzerako zorren finantza-gastuak / c) Beste enpresa batzuekikoak / Beste gastu finantzario batzuk / Gastu finantzarioak guztira / III. Iharduera arrunteko irabaziak (AI-BII) / 9. Ibilgetu materialerako hornidurak / 12. Aparteko gastuak / Aparteko gastuak guztira / IV. Aparteko emaitza positiboak (B7-A9-A12) / V. Zerga aurreko mozkinak (AIII+AIV) / 14. Sozietateen gaineko zerga / VI. Ekitaldiko mozkina (AV-A14) / HARTZEKOA / B) SARRERAK / 1. Ustiapeneko sarrerak / a) Negozio-zifraren zenbateko netoa / b) Ustiapeneko beste sarrera batzuk / Ustiapeneko sarrerak guztira / 2. Finantza-partaidetzen sarrerak / Sarrera finantzarioak guztira / II. Emaitza finantzario negatiboak (A6-B2) / 7. Aparteko sarrerak

291. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0055 Laguntza aundi xamarrak izan arren, urtea bi milloi terdi peztako zorrakin bukatu zuten.

292. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0057 Droga erosteko bear duten dirua, lau eratara sortu dute: irutik batek, droga salduz; lanetik ateratako diruarekin, erdiak baiño geiago; lapurreta bidez, batez ere beren etxeetan lapurtuz; banaka batzuk, oni tari zorrak eginaz.

293. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00123 Len Pedro Mari Otañotarra
bertsolaria izana,
arrasto nastuz sortu giñanok
zorra badegu zugana.
Iruditzen zait deia dedala
nunbaitetikan nigana,
alperkeriak bentzutu gabe
egin bearko det lana,
zu bezelako gizon-talde bat
ai baletorke gugana!

294. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00094 Amerikako nazio askok bezela, Colombiak ere zor aundiak omen dauzka. Artzekodunak baldintza estuak ipintzen eta zorpetik irten ezin. Biziko badira dirua inguratu bear nolabait.

295. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0006 Eta orain ELKAR argitaletxeak idazlan hauek moldiztegian sartu dituenetik, hasten gara hondar lanen prestatzen, lehen bai lehen bete dezagun, Jainkoak nahi badu, adiskide zenari diogun zorra.

296. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 PROBIDENTZIA: Administrazioaren premiamenduzko espediente honetan aipatzen diren zorrak behar bezala jakinarazita eta premiamendu bidean jarrita daude.

297. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Zorra ordaintzeko emandako epea igaro da eta, eskura ditugun datuen arabera zordunak ez duenez lehentasunez bahitu daitekeen bestelako ondasunik, espedienteko jarduketak ikusirik, honako probidentzia honen bidez bahitutzat jotzen dut zordunaren ondorengo ibilgailua, aipatzen diren zorrak ordaintzeko: SS-7522-AD

298. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 03771 Zorraren tronkoa 507.570 pezetakoa eta kopuru horri premiamenduz kobratzeagatik jarritako errekargua gehitu behar zaio, 177.650 pezeta, alegia, bai eta jardunbidearen aurrekontuko kostuak ordaintzeko 2.100 pezeta ere.

299. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Itxaropenik gabe bizi denak eta etorkizuna aintzat artzen ez duenak oraina bizi du eta zorrak egiten ditu... dena ondorengoei utziz.

300. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1999 00002 19milioi dolarreko zorra ez diote ordaindu EEBBetako bost enpresak Kubari.

301. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 Jakinarazten du: Gizarte Segurantzako kuotetan duen 30.899.305 pezetako zorrarengatik Bilketa Unitate honetan Industrial Amarbai, S.A.L., A 20512836 N.A.N./I.F.Z. duen jaunaren aurka izapidatzen ari den 9700594 zk. premiamenduzko espediente administratiboan, gaurko datarekin ondorengo probidentzia eman dela:

302. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16479 4.Ondasunak esleitu baino lehenago edozein unetan enkantea eten egingo da, baldin eta zorra, errekarguak eta prozedura kostuak ordaintzen badira.

303. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Barredak, behingoz, gauza positiboak ikusi zituen Ibarretxeren proiektuan, zorpetzea gutxitzea, eta zor biziaren negoziazioak emaitzak eman izana besteak beste.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Berak uste du Jaurlaritzak ikastolen zorra barkatu ez balu, posible litzatekeela lanbide heziketarako diru gehiago izatea.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Iñazio Oliveri salatu zuen ikastolei zorra barkatu dielako, eta Mari Karmen Garmendiari titulu hau eman zion: Espiritu Nazionaleko kapitaina.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Euskararekiko zor guztiak kitatuak eta eginbehar guztiak beteak dituela uste izan lezake norbaitek, besterik gabe, urteko txekorra saltzen zuen hark bezalaxe.

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Jose Antonio Ardantzak garbi erantzun dio, herri honekin eta EAJrekin hainbeste zor eta eratzunbehar dituenari.

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Poema honek halare, Jean Piarre Duvoisin kapitainaren Laborantzako Liburuko pasarte honi zor franko badiola esanen nuke.

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Finantz erakundearen arabera, komisio eta ohizko diru sarreren igoerak eta BBVrekiko zorren bilakaera onak eragindako saneamendu fondoen murrizketak ekarri dute mozkin arrunten hazkundea.

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4772 Egin daitezela erregelamenduzko jakinarazpenak, ohartarazirik esleipenaren aurreko edozein momentutan zorrak eta prozeduraren kostuak ordainduz enbargatutako ondasunak askatu ahal izango direla.

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4773 Ondasunak esleitu baino lehenagoko edozein momentutan enkantea deuseztatu ahal izango da, zorra, interesak, hala dagokienean, eta prozeduraren kostuak ordaintzen badira.

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 Anotazio horiek guztiek ondorengo zenbatekoak dituzten zorrak bermatzen dituzte: 49.901.527 pta. zenbateko nagusi gisa, gehi 9.980.301 pta. premiamenduzko errekarguetan, gehi horiek ekarriko dituzten kostuak, gaur arte 1.000.000 pta.-an kalkulatuak, 1985 eta 1989 ekitaldien arteko Sozietateen gaineko Zerga eta Balio Erantsiaren gaineko Zerga kontzeptuetan.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4776 Egin daitezela arauzko jakinarazpenak, ohartarazirik esleipenaren aurreko edozein momentutan zorrak eta prozeduraren kostuak ordainduz enbargatutako ondasunak askatu ahal izango direla.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4777 Ondasunak esleitu baino lehenagoko edozein momentutan enkantea deuseztatu ahal izango da, zorra, interesak, hala dagokienean, eta prozeduraren kostuak ordaintzen badira.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0002 Probidentzia.- Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 94 eta 99. artikuluek ematen didaten ahalmena erabiliz, zorraren zenbatekoari ehuneko hogeiko (% 20) errekargua dagokiola adierazi eta zordunaren ondarearen aurka betearazpidez jotzea xedatzen dut, araudi horretako manuen arabera.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. etxeberria 0016 Ale bikaina argitara eman dutena, eta nolarebait gizon honekiko zorra hein batean ordaintzeko modu egokia.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak p. ituarte 0012 Eta hala behar nahitaez nazio horiek armak erosteko daukaten eta ez daukaten dirua xahutu egiten dutenean eta Lehen Munduko nazioenganako duten zorra ezin jasanezko neurrira heltzen zaienean.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 2211 Zergari buruzko Foru Arau Orokorrak zerga zorren erantzukizunari eta bermetasunari buruz ezarritakoa galerazi gabe, Foru Arau honetan aipatutako tasen erantzule solidario tasak ezarri behar zaizkien zerbitzuak edo lanak eskatzen dituzten pertsona fisikoak nahiz juridikoak dira.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak b. del teso 0024 Komedia gazi-gozoa eskas baina egokia Italiak aldameneko heri txiroekin dituen zorrak ordaintzen saiatzen da gogoz eta gogotik.

320. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak nao 1996 0002 1. Bazkideen erantzukizuna mugatua edota mugagabea izan daiteke, estatutuek ezartzen dutenaren arabera, baina horren xedapenik ez badago, Sozietateak hirugarrenen aurreko zorrengatik bazkideek duten erantzukizuna mugatua izanen da, hain zuzen ere sozietatearen kapitalean izenpetu dituzten ekarpenei lotua, nahiz eta ekarpen horiek ordaindu gabe ala ordainduta izan.

321. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0008 Beste batzuek negozioa egiteko, bestetzuek lagunak agurtzeko eta urtean behin liburuetara hurbiltzen den zenbaitek zor moralen bat kitatzeko.

322. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0026 Zorrak kobratzen aritzen direnak etiketazko traje beltzez doazelakoan daudenak has daitezela ideia hori aldatzen.

323. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0027 Egunero zorrak kobratzen aritzen direnek, ordea, askoz ere itxura diskretoagoa dute.

324. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Batez ere zorrak dituen norbait kikiltzerakoan.

325. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Bizi maila altukoak, izen handiko pertsonaiek ere beren zorrak izaten dituzte.

326. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0029 Zorrak oso handiak ez izan arren, ikerketa lana ere zehatza izaten dela diote.

327. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0029 Zorrak kobratzeko garaian -argitu digu Bilbok-, areriorik latzena denbora da.

328. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0029 Aspaldiko zorra bada, aukerak asko murrizten dira.

329. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0012 Kontsumismoak egiten du jendea konformista, zorrez josita dago eta ez dago konformatzea beste aukerarik.

329 emaitza

Datu-estatistikoak: