XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Ezagutu itzatzu beingoz, pekataria, zure galbideen kalteak eta biurtu zaite: gaurtik-geroz urkoa zeruratzez alegindu zaite, Jaunaren errukia onela bakarrik zureganatuko dezu-ta.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Ez nauzula utzi, baizikan entzun zadazu, ta zureganatu dezaizkitzu nere deyak.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

4. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

5. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Nere gogoa zureganatzeko, alako zerbait badezu.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Batzuek, diotenez, adiskidetasun andiegietatik iges egin bear da bat batzuengatik kezkatsu ibilli bear ez dedin; bakoitzak, diote, ba-du asko ta geiegi ere bere azi-orraziakin; gogaikarria da iñorenetan geiegi sartzea; adiskidetasunaren ao-ugalak alik lasaien eukitzea da egokiena, nai duzunean aiek zureganatzeko ala askatzeko; ongi bizi izateko, naretasuna baita aurrena, ta gogoa ez diteke artaz gozatu baldin bat bakarrik kezkatan ba'dago batzuengatik.

7. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Bai, Jauna: zureganatu dituzu gauza guziak; bada, orain, erri guziek ospa dezakete sakramentu aal aundiko eta argitsuen bitartez, lenago Jerusalengo Jauretxean bakarrik ospatzen zutena, irudi eta alegien bitartez.

7 emaitza

Datu-estatistikoak: