XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 Txapel eta bularrean ezkerraldetik, guztiak erabilli bearko daben GUDAL-JAUPARITZA ezaubidea onangoa izangoda: Pax Christi izki-alda zuriz: barrua gorriz dana areitz adarbi ezez baranoturik eta ikurdi itxuraz.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

3. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Onelan ba-dagikek, eu-asabaen duña
ixango az, ta gero, gudalgintza amaituta,
ta nire gorpuzkiñak lurrpian, ta aitearen
ulia edurr baxen zuri ixango dokala,
elduko dokanian, basetxe zarr onetan
etxaguna ixateko bai-az ixango duña;
ixerdiz beretzako beñolako zoruna
jaritxiko dok, eta guk onetsiko augu
.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Euna tarrat-nenduban, arantza batean
neure maitasun billa juan nintzanian,
Josteko zeuri nintzan.
Joskillaen ekintzan
lorapian zengozan zurezko aurkijan.
Eunduten zendun arin zapitxu zurija,
orratza esku-mian, otzaran arija
.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Irakurri orain diru zuri onek daukazan itzak.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eta okiñak igurdi eutsazanean, yoan zan errotara ta esan eutsan errotariari: Zabal egistazu galurun zuria oñon ganera.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eskeinten ebezan xuri guztiak gogoan eukozan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Agaz bizi, edo obeto esana, il nintzan bitarte guztian, enintzan txuri baten yaube egin.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ardautegitik eneutson sekula txuri bat ardo ekarri, ta kutxan eukon apurretik neurriz artzen eban eta aste osoan irauten eutson.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Erlo goya laño zuripian estalduta eguan.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Eta ilddegi-ondoko itxaso-uñak, Sabin'en opaz, atxetara jota, bits zuri-zurija egitten dabe....

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Urretxindorrak eta izneurlarijak abesten azten ziranean irudi zuri bat sapayan agertuten zan eta eskuba luzaturik pitxizko elestuna olerkarijari opalduten eutson.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 pañubelotxua
txuri txukun aterarikan,
ezti-ezti eman
muturrian muñ egiñikan...
non, non?
ikusi den, Gergori,
orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eta Ama Birjiña arantzaren gañean, Euskal-erriaren erdian, lirio churi-ederra sasi artean bezela
Arantza artean arantza gabe
Arantzan gora jaikia
.

20. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban arima jantzi zuri-ederraz apaindu-ta geratu ziñatenak, orain zuben atsegiñ loi-zikiñetan sartu zerate.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban artutako soñeko zuri-ederra garbi-garbi ta zikiñik gabe eukitzea on izango litzake; bañan au egin eztezuten ezkero, itsasoko ekaitzen (2) tempestad batean tirabira (3) naufragio egin dubanak bezela, Aitormenak eskintzen dizun ola artu: eztago oben ain aundi ta larririk Aitormenak bein, birritan eta askotan ere ezin barkatu dubanik.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

23. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 Udaberriko goiz argi,
alai ta garbi batean
lore zuri bat
edertasun bereziaz
sorturik lilitegian
aurrean daukat
.

24. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 Ziñez zoragarria da:
usaitsu, zuri-zuria,
osto leguna;
biotza, atsegin zale,
lurriñez lilluraturik...
¡zein zoriona!

25. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Izumak atsegin damait...,
zori laztan, gelgarriya,
ta urretxindor-leyak bere
jardun gozoen eztiya.
¡Maitagarri naiz, mendi-mendiko
lilien aizpa txuriya!
.

26. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Oial beltz baten aurrean, zuriz jantzia, izugarrizko saltuak egiten zituan Toni Grice-k.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot lore polit bat
Egonik arren neguan,
Egonik arren mendiak zuri,
Ta odei beltzak zeruan;.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikustekoak izaten dira udaberritik negura artean, ardi txuri eta ederrez estalirik bezela.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Etzan aditzen aizearen chistu mintzua ta gabontzaren noizean beingo ulua baizik, baserriko chakurren zaunkadak chandari zituztela Orri berdiak erantzita elur zuriyez zugaitzak jantzi ziran, Sortitzaren gaizgena (1) Inocencia ziruditela.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¡Bai zuri!

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 2 Arrosa ta liriyo
Gorri ta txuriyak,
Zure aldean dira
Beltz eta itsusiyak;
Orni zaitualako
Jauna'ren graziyak,
Arriturik dauzkatzu
Zerutar guziyak.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 - Gizagajoa, esan zun yaun Anbrusi'k, gazte ta eskarmentu bagea aiz; ez dakik ollo zuriaren arraultza eskatzen ari aizela.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Paradisuko erregiñak, zabaldi gaziko andereak, gogo duzutenean zuek betetzen ditiguzute sareak arrainez, baiño ¡ondartza gazietako lore zuriek! zuen ate-ondoan deadarka dagon yendalde bekatariari bakea palta ba zaio, emozue bake saindua!.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 Bizarra bai, artaburuari udazkenean bezela, zuri ta beltz ta arre nondiknai agertzen zayete.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Erodes eta Pilatos'en etxean zuriz jantzita erotzaz erabilli ziñuzten Jesus ona! Guk ere txorotzat eduki zaitugu Jainkoaren legea baño munduaren zorakeriak obetzaz artu ditugunean.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Orrduan atso zarrak bere arrpegi zorrotza, bere esku zuri makalaz estaldu zuan ta biguñ-biguña erantzun zuan: - Jauna...¡zureai!.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Aurregunean amaren esku mattekorrak kutxa zarraren gañean gertu zizkigun atorr zuri garrbiak, ain egoki tolestuak, (...).

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Almueda-azal. - Burukoaren zorro zuria.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Ilhargi churi eztiak arrairikan dauka gaua,
Hedatuz bazter orotat argiarekin bakea:
Ilhargiak arratsari emaiten duen musua,
Zoin hotza kausitzen dutan eta zoin gozo gabea!
.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Churi, beltz, gorrasta, bazen mota guzietarik.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Gathuek nahi bezenbat orra zetzatela oro, sukalde, gela, selhauru eta ezkaratze; etzuten sekulan behar zena baizik egiten! Mariluzek ikus edo senti zezala orre hori nun-nahi eta noiz-nahi, sehi gaichoak laster adituko zituen asto churiarenak eta beltcharenak!!!.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Eta orai, irri churi bat ezpainetan, etche-ogi garbia jaten duten hortz eder batzu kirrikan, ari ziren, ari!....

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Herri churi pollita Arnegi, soberasko tinkatua haatik bere mendi chokoari.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Kardinale pullit pullit batzu, churi eta gorri beren moko ondoak, hori eta beltch beren hegalak, multchoka bazoazin merchika ondo batetara lehenik, bertze batetara gero, elgar atchemanka, sekulako erasietan: petti, petti, petti.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Gorri gorria hemen, churi churia hantchet, paretak, athe-leihoak, etche-aintzin guziak, oihalez, mihisez, hostailez eta lorez ederki aphainduak ziren oro.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Musikariek Uso churiaren airea eman zuten hek ere, Piarresen goresteko.

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Eta bihotzean ilhundura pichka-pichka batekin, gure Uztariztar lagunaren arintzeko, kantuz hasi ginen:
Ara nun diran mendi maiteak
Ara nun diran zelhaiak.
Basherri eder churi churiak
Ithurri eta ibaiak
.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Ez dauzkitzu, ez zure athorrak ehurra bezen churi itzuliko naski, bainan saria ere araberan ematen diozu.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Bizkarretik zerakarken mantaleta beltzaren gainean, baitzuen luma edo ari churi bat, Mandibouro izeneko emazte chahar bat hurbiltzen zaio, luma edo ari churi hura kendu beharrez.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Eta zer zati ederra, eta zoin arina, Amikuze! Zola batzuetan herri andana bat beren etxe xuri bilduekin, eliza orotarik agerian, lurrak hurbil; gainetan, mahasti zahar batzu, hostoak iguzkiak erreak, azpitik belartsu mulkoak oso eta beltz, ontzen ari oraino, eta ja Lapurdin perderik bilduak!.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Eta zintzurra? Biziki gorri bainan ttitta churirik gabe.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Bainan begitartea usaian baino churiago du; itchura tchirphila, begiak ugelduak.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Behazakozue zintzurr; usaian baino den gutiena gorriago bainan amygdalen aldean eta luettearen gainean plaka churiak.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Erain ezkurra, gaztaina, phagoa, haitza, zur zuria edo busuntsa.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Itxason etzeok olako aragi txuririk don pixtirik, ori gezurra galanta.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Au bai ixango litekela guztiz ederra, umetxo guzti orrek zuriz apaindurik, aingeruak dirudijela, abes gozo bijotz-samurgarrijak euren abo orbanbakuetatik donokirantz bialtzen, abo orreik beti erabilten daben elez, ta beraz bijotzetik eta ez burutik urtendako abestijak.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Or urrian jazoko da burua makurtzia ogilekurik ez galtziarren, eta idazliok, atzo zurija zala esaten ebena, gaur baltza dala adirazoten alegiñetan ibilliko dira.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Tarratoleak baño sarratugo iñardun alkondara zuri arro ta txirpillota erazko gorbetadun gixon zapastotxu batek lustrekaxe-lako batian koipe antzesko naste bellegizte bat erakusten ebala.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bitxilorez (de margaritas) polito apainduta egozan zelaiak isera zuriz eztaldu yakuz; igeli-zugatzak (los frutales) margo pozgarrikaz darakusben (erakuzten eben) bizitza barria, baña il dira atzera; orlegi ederrez yantzi ziran solo ta solo-mugak (munak), eta illundu egin dira.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Emen ere, Soraluze'n bezela, otz gogorra dago, ta zuri-zuri ageri dira baster guziyak.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Mendijetan edurra dago ta bidiak zuri-zuri agiri dira.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bide orreitatik juango eta gara? Baña nora joko dogu? Lurraren ganian ixara zurijak dagoz eta zugatzik be ezta ikusten.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urte-barri egun onetan eztogu bide-zuri orreik-ziar juan biar.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Edurrak beti zuri, ta lañua beti bardin goyetan.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Elgoibarr'en asi eta Azkoitia'runtz doian aldatza-erdittik ikusten diran beste basetxe zuri, iñundik, be, eztaikeguz begiz-jo.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Basarrijetan ottura dan legez, indaba zurijak eta makallua jango doguz.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ume koxkorrak Bakaldun egunerako bezelaxen, beste poz bat ere bagenduan zera... zea, Bakalduna ere etorriko zala Eguarri jaietako turroiyak jatea; bañan, ez umiei erregaluak ekartzen dien oitakoa; ezbada zaldi zurian gañian aspaldian etortzeko dagoan ori.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ain eder ta dotorea ikustean ez nitzan atrebitu iru txakur txikikin erosten eta bada ezpada peseta txuriya eman niyon.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Erti-Zuriak, bere saillak diran Galleta eta Zuku-oreaz; Idazkertiak, bere saillak diran Irarkola ta Lantegiak eta Izparringi Irarkola ta Lantegiak; Gurdi-gintza: Erriarendako Ikuskizunak; Iringintza eta Errotak; Kimia-gintzak, bere sallak diran Kimikiñ Usaitegi eta Sendakintza Laguntzalleak; Okintzak; Bizartegiak, gizasemeendakoak eta emakumezkoendakoak bereizturik; Atezaiak; Irarriak (periodistak); Landari dagozkionak; eta Robla, Vascongados, Santander-Bilbao, Bilbao-Portugalete, Triano, Burnibideak, Epailletza onen barrunean Bilbao-Lezama, Luchana-Munguía eta Funicular de Artxanda diralarik.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Lenago ere, aitatu ditugu izparringi ontan, txuri izena duten oiek gure Aberri maitea dan Euzkadi'n egindako izugarrikeri batzuek.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Badakizute guziak edo geienak, Bilbo txurien mende erortzeko arrizkuan zegoalarik, agintariak aginduta, an bizi ziran emakume, agure eta neska mutillak, erritik irtetzen asi zirala Santander aldera.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ona garbi adierazi, txuri izenez ezagutzen diran ta uzkurtza (erlijionea) aldezten ari dirala esaten duten oiek, gure Aberrian, Euzkadi'n egin dituzten izugarrikeri izugarrikerienetako batzuek.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 LANGILE CHURIAK ETA LANGILE GORRIAK

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Egun, Frantzia-ko churi deituek eta bereziki Frantzia aldeko eskualdun katoliku gehien-gehienek, Front Populaire delako politikaz biziki okituak eta iguinduak agertzen dire.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Beraz España-tiar katolikuendako, leen-bizi Espaiña da ; eta gero, gorri edo churi izaite hori.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 España-tiartasuna galtzea, Espainia ukatzea, pekaturik aundiena dute, pekaturik nagusiena, tcharrena, lotsagarriena ; bertze, gorri edo churi izaite hori, pekatu tikiagoa, pekatu parkagarria.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Politikan gorri edo churi izaitea ?

90. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Hortan eztuzu pekatu aundirik : obe dukezu churi izaitea : bainan gorri izanagatik ere, Espainia maite baldin baduzu, konponduko gera, parkatuko dizugu pekatu hori.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Oriche da Calvo Soteloren dotrina: oriche da España-tiar fachista, katoliku ta churi guziak on-artu, loriatu ta goretsi duten dotrina :

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Espaiña-tarren odola, beraz, gauza balio aundi-aundiakoa da; ezta ezer aren pareko ; munduko politika gorri ta politika churi guziak baino gorago ta aitzinago jarri bear dute Espainia-tarrek.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Beltzak eta txuriak

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Frankoren etxeko ardiak beltzak eta txuriak denak denak elkar irudiak diralako.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Frankoren etxeko ardiak. Beltzak eta txuriak dirala. Denak, denak elkar irudiak

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au gertatu ez dediñ, aukeratu beti algodoia, odolkiak lotzen ibilli oi dezuten ari zuri eder ori.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Baita ere gertu eduki bear du bere zorrotxoan gasa edo arizko zapi zuri eta legun bat, berarekin batutzeko zil zatia umiari.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ipar borobillak ekarri digu itxaropena, alkandora euriyan bildua, ta urrengo egunian, zuri-zuri geneukan alkandora ori, oi-burutik zintzilik.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da beraz harrigarri, framazon gorrietarik andana bat ere jarreiki bazaio, garrastekin eta churiekin batean, komisarioen galdearen ez onesteko Bortz ehun eta lauetan hogoi deputatuetarik, ez dire arras berrehun nahi izan dutenak budjetetik khendu aphezpikueri eta aphezeri zor zaioten dirua, komisarioen galdearen arabera.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Deputatu batek frogatu du gezurra diola jaun ministroak; ezen Humbert hori ministroen alde agertu zen deputatutzat hautatua izan nahi zuen aldi hartan; bainan churi bat nausitu zitzaion.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Espainian, ministro berriak dituzte: churiak oraikoan, lehenagoko gorrasten orde.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Gerezi churi batzu! zer gauzak! Hor, erbi bat atheratzen zautala.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Zenatur churi batek galdatu du, zertako ez zen lege beraz baliatuko, barkhatzeko ere lege tzarreri buru egin dutelakotz kaztigatuak izan diren katholikoeri.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 - Eta zozialistak, du berehala erran zenatur churiak, hemendik aitzinat prestu egon beharrak othe dire?.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Churi eta gorri, onak dire oro, heldu badire.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Uste balinbaduzu, etchekoz etcheko, edo kampotiar norbaitekin urthean hiru, lau aldiz pestachka bat egin ez ahantz haricot de Soissons, edo de Gampecirc;nes, delako zuri, larri, eder hartarik eraitea.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 OTSO CHURIAK

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Berek hartua dute izen bat, otso churiak.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Kolorez gorri ilhuna, nehun churirik gabia; bi beharri puntetan lahia edo martillu ttipiak; buztan litsa moztua; metre bat hogoi ta hamabitik goitikoa.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Poincareren aldea bizpahiru deputatu churiek atchiki dute ederki eta zuhurki: Herriotek Londreseko biltzarrean egin huts handiak ez dituzte gorde.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Deputatu churi horien ondotik, berriz Blum.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barruti, soro, baratze ugariz inguraturik egongo da; alde batetik Paine erriak eta bestetik Andes mendi bikañen tontor txuriak inguratuko dute.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bata zurtzia, Txuri, bestea beltz-beltza, Beltxa; bestea gorri-gorria, Gorri.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Erriko etxe geienetan leioak zapi zuriz apainduak ikusi ziran.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Piper-zuri pixka bat bota, ta irakiñaldi bat eman.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gustiak itsalez begiratzen zituen bere ule zuriak, eta gogo arazo gustietan bere eretxira itzuliten ziran.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Ezagun dute guziek, Jainkoaren nahirat arras eroriak direla, bainan nere barneak egiten du, misionest hekien artean ikusiz, Aita adin handiko batzu, bere ile churiekin, hek ere bideari lothuak.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Nere arropa churi nasaiak, ez zautan behar-bada zabaltzerat utziko Dominikanoen komentua.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Arpegia, alai, maitagarri; zuri-zuri soñekoa; gerrian girgil edo zinta urdiña; mutur biak, belaunetaraño dingilizka.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Ur ustela dagon putzu loitsuan, arrgi errañu printza batetik bestera zikindu gabe sarrtu ta ateratzen dan bezela, alaxe berrdingabeko gaztien zaindari gure Luis Santuak, errege ta aundizkien arteko ustelkerietatik loitu gabe eta bere zipristiñen kutsuetatik, zutik eta liraiñ, eze ta marrdul, txukun da garrbi beti gorde zuan, usai gozodun lili txuriya, garbitasuna.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Berak Aitzgorri tontorreko elurr zuri garbia bezelaxe burua ipiñi dio.

124. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0312 Xuri-berde-gorri arropa, dûzû begiralena,
Nasaampiuml;, goxo eta xothila, eijerrez eijerrena:
Uxkaldûn guziec beitugu, holako ikuriña!
.

125. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0019 BERNAT (...)- Zer duk hik zuri zuria? ehiz hire baitan?.

126. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Danok:
Arin arinka
Zeugana gatoz
uso zurien antzera
.

127. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 3'gn. mailla - Zuriz.

128. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 3'gn. mailla - Zuriz.

129. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Eztizko ego-ikutu
dozu soin zurian...
Nor urreratu yatzu
orren ixillean,
ta mosua ezarri
matrail gorrizkean?.

130. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0047 eta laiño zuriak
entzun,
eta
erantzun:
ez dau ona etorterik gure
.

131. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Koldo-ren aurpegia zuri geratu zan.

132. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Gorristea da, ta atzeko iztarrean izpil piztietan narruaren kolorezko ez diran uneak zuriak ditu.

133. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Zuri-zuri yantzita illoe zuri baten sartu eben bere gorpua Aingeruen eleizara eroanik.

134. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Aurreratxoago bertatik bidetik etorren txakur amorratu bat bitsa eriola eta zaunkaka, baña Itxiaxtxogana eldu aurretxuan laño zuritik urten eban arri baltz ikaragarri batek eta zarata aundiagaz jausi zan txakur maltzurraren oin aurrean.

135. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Guztiz illundu zanean laño zuriak eguzkiak berak lez argituten eban bide txiorra eta orrela Itxiartxo osasuntsu eta bakez eldu zan bere basetxeraño.

136. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 (...): bata edurra baño zuriagoa zan eta bestea gorrizkea.

137. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 - Barru-aldia be, naikua ondo apainduta dago, batez bere aldara nagusia, Salvatierra'ko (Araba) arri zuriaz egiña.

138. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0167 Arein arpegia eguzkia baizen argitsu ta arein soiñekoak edurra baiño zuriago izango iatzuz.

139. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Areik naiz oneik izpi zuri, Kristo'ren birako.

140. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Meza nagusi ostean, naikoa gizaseme zan plazan ara ta ona; bardin ardangeletan be, zuriak edanez bazkaltzeko gertetan urrean.

141. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 (ANDREA ginbail ta guzi, orratz aundi bat eta lorez apainduta. Eskuan zorro pampiña ta more-kolore soñeko luzez jantzia. ZALDUNA ere oso dotore: lebita, lepoko zuri-gogor, bizar zuri, korbata beltz eta ator-eskumutur zuriak agerian. Iri'ko egurastoki-alki batean eserita daude).

142. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 PRAISKU - Stalin gizarajoa! Ezin aztu dut. Mundu ontan ez da poz bizi aundirik... (Bat batean) Bueno... aditu izan dut bazkaldarrak batzuetan eskupekoa plater azpian utzi izaten dutela. (Plater azpi guziak alperrik ikertuaz) Jas! Orain ere kale! Txuri! Neretzako ez da iñun dirurik! Pobretako jaioa naiz. Noan, noan!

143. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0324 Tolerantzi-etxe bateko atarian, Bilboko Cortes karrikan. Emagaldu batzuk ikusten dira, pareten kontrako aulki luze tapizeria oneko batean. Batzuek fumatu egiten dute. Oro daude jantzirik haien ofizioak eskatzen duen uniforme desberdinarekin. Alde batean, ezkerretara, edari-lekua; ostean barman bat, haren jake zuriarekin eta txori-gorbata beltzarekin. Jente asko. Musika lekua hutsik dago orain.

144. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Amida maitagarria! Jaupari Zuri ori etorri danez gero, Yapondarrak yauretxeak utzi egin bear dirala esaten asi dira. Jaupari Zuri'ren Jainkoa egiazkoa dalako. Orain, nere menpeko sinistun zintzoôk, entzun.

145. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Zuri orrek, erregeren burua nampacirc;stu du.

146. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Zuri orrek, neronixe, ordun, zirizko soñekoa ez al zidan saldu? Gu soin batetik bestera aldatzen gerala; eta, oroimen ona dutenek, gauza auetzaz gogoratzen dirala, egia ez al da?

147. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Eztiñat ezetzik esango, baiñan, neska aren planta ikustea aski omen unan edonor ikaratzeko. Arpegia zuri-zuri eta matrail ezurrak agirian jarri omen zitzaizkionan...

148. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0097 Jantzi zuriz

149. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jantzi zuriz

150. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Aien erasoz ertzeko aitzak
apar zuriz jazten dizkin.
Ezten pakerik zelai urdiñean:
zeruak orru, tximistak aidean
zorigaitza idazten din.

151. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Gabaz mendiak oro beltz zeuden
aitzulo illun iduririk,
sasi ta iturri Basajaun beltzak
zeuzkan zearo arturik.
Orain Euzkiak millaka margoz
utzi ditu ederturik,
basarri txuriz, tellatu gorriz,
zelai orlegiz jantzirik,
Euskalerriko ikurrin argiz
mundua txiprizkindurik.

152. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Aizpa txikiak eztai-soñuan
Illargiaren leñuruan,
biribilketa asia dute.
Izar-dantza da zeruan.
Zeru illuna dantzari txuriz
galtzen doa goizeko argiz:
Eguzkiaren etzan-lekura
jo du Illargiak maite-irriz.

153. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Islaruntz zeruak
urrezko izerdia:
zapi beltzez gauak
txuka aren bustia.
Iruten Illargi
elur-arilletan:
zillar bide zuri
dagi ur beltzetan.

154. 1940-1968 gipuzkera poesia mde 0002 IGELAK
Ainziko urerat
illargi-laurden bat erori zan
zuri, yori
gauko zitu zori:
igelak yan dute, igeltxo igeldariek.
Orain, berriz,
intzirika daude igel, igeltxoak
igel, igeltxo xoroak...
Gau-miñean
aintziko igelek dute ai ei!
illargi-min.

155. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 (...) Bide guztiak arkitu zitun
elur zuriz estalirik,
mendi tartean ikusi zuan
bere burua galdurik.

156. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 13- Bide bazterko leize zuluan
erori zan min arturik,
otzez dardaraz gau luze artan
an egon zan ia illik.
Elur zuria odolez gorri
ikusten du arriturik,
bañan zeruak ateratzen du
osasuna biurturik.

157. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Biotza gazte dut,
Kanta-kantari.
Txoriak bezela
Goiz-argiari,
Beti Kanta zuri,
Ez beste iñori.

158. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Gero,
uzta garaian,
buru mardulezko
lasto bellegi,
ta, urregorrizko alez,
irin txuri,
ogi mami...
Iaungoiko Berbera
izatera,
iritziko dan
Betikotasun Mirari!!

159. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Zurizka zan Maria'ren soinekoa, eta txuriago beraren aurpegia.

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Dorre-txiki-biribil-dun etxe txuria.

161. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Elur jantziz estali ziran mendi ta ibarrak, jelatu gero mantelin txuria, eta etzan iñolaz ere urtutzen mendi-soñeko berria.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zuandor-lore txuriak bertan bera erortzen dira, ahabi beltzak, ordea, biltzen ditute.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Alexi, ta nor ote naizenik ere ez duzu galdetzen, ez eta zeiñen aberats artaldez, zeiñen ugari esne txuriz.

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Baditut gaiñera bi antxume, nolabaiteko larre batean arkituak, oraintxe ere larrua orban txuriz iantzita daukatenak; bi-pana ardi-titi legortzen ditute egunero; zuretzat gordeta dauzkat.

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Nai txuriek, lili-margul ta urdamutur garaiak bildurik, unanu ta mirubelar usaitsuz naasirik, edota bitxika ta nolanaiko belar biguiñez txortaturik, illeri-lili xamurrak ta ahabi orailak elkartzen ditute.

166. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0039 Askotan, giza-gogoak nekerik ariñena aski izaten du maitagaiari agur zuri egiñaz bein betiko aienatzeko.

167. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Aldi artan apaiz ta pralleak zurian beltzaldi lizunak egitea gauza arrunta baitzen.

168. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Danak zuriz jantzita.

169. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Uso txuriak aidean

170. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Negarrez makurtu zan obira; ta bi Aingeru ikusi zitun zuriz jantziak, (12) Jesus egon-tokian eserita, bata buru aldean, bestea oñetan.

171. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Kapitanek, txokolate kolorea zuan, ta izar txiki txuri batzuek ere bai.

172. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Atadian, nun nai larrosa gorriz ta txuriz betetako xuamuxkak...

173. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Arpegi, beso, ta berna beltxakin, gorputz txuri txuria...

174. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 LILI TXURIA ODOLETAN

175. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Bazkaltzera bildu ziranean egun ari zegokion bezela ikusten zan jantokia: aurre-aurrean, ormatik zintzilik itxas-ontzi bat, olatuen gañean irrist-antzean, bere biran paperezko emeretzi uxo txuri.

176. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 16. egin digute
anitz makur,
gorrotoz dira
Zuri jarri.

177. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 17. Zuri daudenak
pozkario!
beti betiko
zeru-sari.

178. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 1. Mundu zabala
Zuri dagola,
zor bezela.

179. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Illunbean eta ixil nagonean ere, gogo ba'dut, ateratzen dituk margoak oroimenera, ta bereizten ditut zuri ta beltz eta beste edozer.

180. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0254 Eta abar beste atzargailuen bidez sartu ta bildu oro, naierara oroi ditut, eta lili zurien usaia bereizten dut ubelenetik batere usnatu gabe; ta ezti leguna naiago dut latza baiño, ez iastatuz edo ukituz, baiñan oroituz.

181. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

182. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Butroe`ko alabatxo panpiñak, soiñeko urdin baten estalgarri, gonagaiñeko zuri bat zeraman urrez bordatua eta bizkar estalgarri terziopelo gorrizko kapa zoragarri bat.

183. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 9. Gizon lan zuri, yarauntsi-ondatzallearen antzeko.

184. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Arpegi zuria, egun artako ibilleraz pixkanbat gorritua.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Platon'ek, bere asmoen arauz, bataren argi motel eta zuria obetsi arren, ludia ez du eritziko margul, ezpaita itsua.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Mendi gailurrak zuri agertu ziran, beko ordeketan txingor zarata gogorrak ziralarik.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Mendiak zuri agertze ori
eztegu arritzekoa,
Lenago ere zalea zan da
ezta lendabizikoa.
Emen izango bada urte bat
bear dan bezelakoa,
Udaran udakoa bear du
ta neguan negukoa.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Nolako begi idikiez arriturik begiratu ote nien ordun nere ondoan turuta jotzen ari ziran koloredun jantzi arrigarriez jantzitako ta burua ille zuri-luzez beteriko gizon aiei!

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Edertasuneko apostolutza ere ba-dago: Kristo, eder eta txukun jantzi: elizetan argizaria emanez, kandeleroak auts txuriakin garbituz, zapi zikiñak aldatuz; alfonbrak astindu, eta batez ere Kristoren edo Ama Birjiñaren oiñetan lore garbiak ipiñi.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Gerezitegi, urte-sasoi onetan loratu, zuri-zuri loratu eta xoxo ta billigarra-koka-leku gañera, kantuz goiz-goizetik alai.

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Geldi-geldi Errosarioko plaza aundira dijoa, izarrak zeru-sapaia bezela, gau beltza lerro luzean argi txuriz urratuz.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Ta ordundik du garbitasun zuria bere barruko muiñetan bikain ta mardul betiko erneta.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Aurrerantzean, begi-betegarri diran gauzen ikusgarrien irakasle au, ikus-ezinen zale itoa izango da, ta aren itz, iduripen, ta ikutu zuri, gorri, kikirrikien oparotasunaren eta ioritasunaren artean, maitale gori au ikus-ezinaren maitale biurtuko da, ta ikus eztaitekeana ikusten bailuen bezala adieraziko du berak.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Onein artean, kasta bietarikoak: beltzak ta zuriak.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0236 Zuriak geiago.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Adibidez: lore gorrizko ta lore txurizko gauloreak mirabilis jalapa.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Har ditzagun klase hontako bi ale: bat lore gorri duna ta bestea lore txuri duna.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorrizko landarea lore txurizko azi-iriñarekin azi-irintzen badegu, aurreneko belaun-aldian (B1) lore txuri-gorrizko xinitre-landareak sortzen dira; hau da, gurasoen bi koloreen bitarteko kolore-dutenak.

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bi lore txuri-gorri nahastean ematen dituzten ondorioak dira arrigarriak: bigarren belaun-aldian (B2) txuri-gorri margoa bakarrik eman beharrean, hiru margoak azaltzen baitira: gorria, txuria ta txurigorria, holako neurrietan: landare guzietatik laurden bat lore gorriduna, erdia lore txuri-gorriduna ta beste laurdena txuriduna.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Hauxe bera gertatzen da ere lore txuridun landareak elkarrekin nahastean.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore txuri-gorridun landareak honela jokatzen dute urrengo belaun-aldi guzietan B4 B5 t a, lore gorri, txuri-gorri ta txuridun landareak emanaz, alegia.

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorridun illarra lore txuridun beste illar batekin nahasten badugu, gau-loreetan ateratzen genituen ondorioak eta oraingoak ez dira berdiñak.

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Bigarren belaun-aldian (B2), berriz, lore gorrien artean txuriak ere ikusten ditugu.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0040 Lore gorriak eta txuriak neurri hontan datoz: 3-1.

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Batzuek orlegia (Ondarrabi'tarrak), besteak zuria (Donosti'arrak), onuzkoak oria (Orio'tarrak), aruzkoak urdiña (Zarautz'tarrak); denak, Urgul aldera dijoaz estropa ongi ikusi dezaten tokitxo on bat arkitu naiean.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Atzo batzuentzat arria zana, gaur besteentzat zuria da, ta bigar berriz denentzat beltza izain da, gero gorria, gero oria gero... ezer ez: oiñik eztaukatelako.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Literatura makurra baita, optimismu zuriz, gezurrez jantzia.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Eztira oraingoxeak ere itz eta esakera auek: erdibitu, ordu-biak, erreal-biko txuria, urtebia, urtebi-sagarra, egun-biz-bat....

210. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 Bertzenaz zuri hemen denbora galaraziko dautzugu... Banoha hetaraino!... Zuk, Dominika, segi-atzu hemengo lanak! (Jalitzen da).

211. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0043 ETCHAHUN.- Nik, ene kontzientzia churi dinat.

212. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 ENGRAZI. Bai zuri ere!... Jes!... Zoin laster egin duzun itzulia!....

213. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0290 MANEZ - Segurki: eta kasu zuri!.

214. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Ah ba! Hasia nintzan galdegiten zuri, Pello?....

215. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0043 Ogi churi, mehe, biribil bat izaten da.

216. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 DENEK.- Ohore zuri, Jesu-Kristo.

217. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Ohore zuri, Jesu-Kristo.

218. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0013 - Ohore zuri zero gorenean.

219. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 BATEK.- Jesus beraren gatik, Jesusekin eta Jesus baitan,
DENEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Aita,
BATEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Izpiritu-Saindua,
DENEK.- Ohore eta loria-orotan eta bethi.

220. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Laudorio Zuri. Esker on Zuri. Ahuspez agur.

221. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Ostia + garbi, Ostia + saindu, Ostia + churi hau, bethiereko biziaren Ogi + Sakratua eta bethiereko salbamenduaren Kalitza.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Jesusen bidez + eta Horrekin + eta Hori baitan + ohore eta ospe zuri Jainko Aita boteretsua, Ispiritu + Sainduarekin batean.

223. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 1. Oro dira hemen zuri beha jartzen, Arimak goratzen, eriak sendatzen.

224. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0127 Elexatikan urten ezkero
Bilboko kale artera
Gauza gustiak jeukien beste
Kolore zuri bat eta
Zelan anditu giñean arin
Danak mutil eta neska
Itano itzirik aurrerantzean
Egingo joagu zuka.

225. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0006 Bi mutiko txiki txiki
matel xabal, matel xuri...

226. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Egun guzia aitu naiz ene gogo-ta bihotzen,
- Barnago ziten nitara - zuri pentsatuz, zabaltzen.

227. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0256 Bainan hau, dudan, beha dago gako-chilotik;
Ama balu han, idek lezoke bai gogotik!
Hura dela ez baitzaio haatik iduri,
Ihardesten dio: Bai, nik idekiko zuri,
Bainan zuk lehenik niri
Erakuts ba patta churi!
Jaun Otso hortan (nondik ez?) gelditu tutulu,
Patta churi churi erakuts lezake segur, balu;
Bainan ez baita hori otsoen artikulu.

228. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 Eta lehen lilia zaikunian jelkhi,
Urtzo aphal chouria aidatu trichteki;
Eraman du lilia moskoan ejerki;
Utzi dut jouraitera hasperen bateki,
Nihaur nahiagorik aidatu hareki.

229. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0368 Jon-Doni-Joane, zuri,
Donibaneko armetan,
Eman zautzuten ichilki
Achuri bat zango petan...
Uste baitzuten, segurki,
Sartzen direla zeruan
Manech anitz, gizon guti!...

230. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Xapelgo bat badelarik,
Denak xuriz beztiturik,
Heldu zauzkigu nunbaitik,
Uste dut aments batetik...
Alta badute gorputzik,
Zaluak, gantza gaberik,
Besotan indar ukanik,
Ukaldi gaitzak emanik.

231. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Argi-urratzean berriz, gorde direneko izarrak, ihitz nigar chortez pentzetako liliak eztiki bustirik, iguzkiaren phereka ephelari idekitzen eta zabaltzen dira lili horiek: churi, hori, urdin, gorri... bazterrez bazter dafaila bat ezin ederragoa hedatzen daukutela: gure begientzat atsegingarri.

232. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Xuriz tindatua; leiho gorriekin eta haren itzulian baziren behi gorri, zaldi beltz, oilo xuri, lapin gris, xerri horail eta nik dakita zer....

233. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Aita Joanategirena, Chelaitoa, Ixturitze kasko-kaskoan da: handik zer bazter gizen alai eta zabalak, urrunean mendi urdinak, pentzen erdian eliza xuria.

234. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0012 Bachenabarre herrichka lakhet multcho bat da: etchalde jori beren elizen inguruan jarriak, churi ta gorri phentze pherde eta landa beltzaranen erdian.

235. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Azoletako amu-arrain finak gogora ekarriz, Ibañeta kaskotik arraintzan dabillen norbaiten ari nahasia dirudi bideberriak; eta peko zolan, amu xuri bezala, bazterretxeak.

236. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Elur xuri izanki Ibañetan, Donibanen bada kafe beltxa.

237. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Etxe guziak xuri eta anitz lili; jendea ere huntsa bezti.

238. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Kofesatzen nitzaio Jainko Aita botere guzia duenari; Maria bethi Birjina dohatsuari; Mikael Arkanjelu dohatsuari: Joanes Batista dohatsuari; Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), zeren egin baitut sobera bekatu gogoz, hitzez eta obraz; ene faltaz, ene faltaz, ene falta handiaz.

239. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Hortakotz othoitz egiten diot Maria bethi Birjina dohatsuari, Mikael Arkanjelu dohatsuari, Joanes Batista dohatsuari, Petri eta Paulo Apostolu Sainduei, Saindu guziei (eta zuri, ene Aita), egin dezozuen enetzat othoitz gure Jainko Jaunari.

240. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 O Maria, bekaturik gabe kontzebitua, othoitz egizu, gu zuri oihuz gaudenentzat.

241. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Jaun kalonjea, auzapeza, mutiko gazte lerdenak, pantalon churitan eta gerriko urjina.

242. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 8. A) Emakume aur egin berriari zingirinak bularrak ez arrapatzeko, baratxuria ta gatza jo jo eginda zapi txuri batean sartu ta medalla (domina) bezelaxe kolkoan sartuta iduki bear da.

243. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Urthe muga.- Phesta handia egin dugu ala kampoan ala elizan Alemanak joan ondoko urthe muga. Soldadoen errebua, beltz eta zuri, gerlan hilen orhoitzapeneko tokian lore pausatzea. Alemanen kontra arizan zelako Barbonensek mintzaldia. Prefetak minzaldia Pauetik jinik. Elhe onak zituen Frantsesek elgar aditzeaz eta geroari buruz lanari lotzeaz.

244. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

245. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 MEZA BERRI.- Eliza bestan, Mousde ARANEDERek khantatu du lehen meza jaun archipreta saihetsian, bi adichkide diakre sous-diakre, lau aphezgeri zerbutchari, aube arropa chouria jauntsirik bi haur tchipi halaber beztiturik etchekoak ageri, lehen kaideretan.

246. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 1935-eko legek berriz finkatu dute aita-amen poderea beren familietan; atzo kalte egiten ziotenak egun on egiten diote: alabainan huntan da komunichmuaren bilduma: ez da ezin hunkituzko legerik. Atzo ba bihar ez! Egun, churi, bihar suko pindarra bezain gorri! Atzo emaztea familiatik kampo, egun aita-amak batasunean bizi.

247. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Denak ongi arrimatu direa ba, etcheko semeak, espartin eta athorra churiak soinean, akhulu fantesiako bat floka batez beztiturik, atheratzen ditu idiak, marra zabal batzu bizkarrean, kopetako goriak uztarriaren pean, pampalinak eta uhalak itze horiz obraturik, hek ere, litsak etchian utzirik ezteietarat abian.

248. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Etchea bera elhurra bezen churi! Alhorrak aphaindurik, bazterrak prunt.

249. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 ... Hori dea pesta? Konduak eginik, neure tacha churia husturik, etcherat joan niz, k... zela denentzat. Atchik hor!

250. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Berdin zaizkola churien pleinuak ala gorrien garsariak. Bainan ez adituarena eginik ere, beharrietan sartzen zaizko bai batzuen, bai bertzeen kriolak.

251. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Gorriek sobera daukate Debrek aurdiki duen ahamena, eta churiek zerbait gehiagoren beha baitzauden, mutturtuak daude, zakuan sartu dituela Debré lichtafin horrek.

252. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Athorra, Besta Berriko aldare mihiseak bezain churi baitzuen, galde egin diot, nork zaikon hoin ongi garbitua.

253. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Merkatu churian kokatu merkatu beltzean aspaldidanik zaukan prezioa, merkatu beltzeko sal-eroslek ahurrak biphil baitituzte, eta zerak bere pizu-ozkan haztatzen, tilet batez errebetatu gabe.

254. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Abertzaletasunak baizik ez du orhitarazten ahal Euskaldun guzier anaie direla, izan ditian xuri ala gorri, karlista eta errepublikatiar.

255. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezkontza egunean belo xuria ekarri baitzuen, zer erranen zuten emazteki kalakariek, ikastearekin haurra ukan zuela ezkondu-eta sei ilabethe gabe?

256. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Duela lau urthe, Rusiatik airatu zen Spoutnik deitu pikorna, lur itzuliaren egilea: barnean zauzkan zer nahi izartzeko tresna, bai eta Laika chakur churia.

257. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Erein bear diran batsuk ara emen: artoak, indabak, bainak, udarbi edo erremolatxak, berengenak, kalabazak, tomate ta piperrak, salsifis, udarako rabano zuria, udazkenerako txikori kizkurra, gisante txikiak, goxetiko meloiak, pepino ta perejille, kardu zuria, kipulatxoa, alpalpa.

258. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Alde batetik KANTAURI itxasoa urdin, garden, zabal eta ederra, Beetxuan Donibane eta Sokoako kai-sarrerea; arantzago Jaizkibel mendia, Guadalupeko Amaren eleiza zuria agirian zala; eta Urruti-samar MATXITXAKO'ko tontor maitia, itxasoan barrura sartua lez, eta bere barrenean Bermeo, Sukarrieta, Gernika... gure jayoterri kutunak irudi tuten yakuzala... ( Betiko galdu etegenduzan? ).

259. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 ( Bein baño sarriago oetik jagi goizaldian eta bioz-ikaran eta begiak malkoz lausotuta, abestu lendun, beste nuegaz bizi zan gernikar batek eta biok: " Urrundik ikusten dot ikusten mendia, Bearen gibelian dauket nik erria... " Beste aldetik, barriz, erri txiki, zuri eta txukun askoren artian: Getari, Bidart, Ilbarritz, Biarritz, eta, asago, Aya ' ko atxak eta Naparroako mendi zorrotzak...

260. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezkerretik eskumaldera: 1.Egongo litzakez.- 2.Bitsa. Futbolariak sartzen dabe.- 3.Domeketan entzuten dogu. Kolore bat.- 4.Josteko erabilten dogu ( atzekoz aurrera ). Konsonante letrea.- 5.Bokal letrea. Gabaz egiten dogu.- 6.Neguko gauza zuri bat ( atzekoz aurrera ). Laiakaz naiz atxurragaz ataraten dan lur zatia.- 7.Udabarriko gauza polit bat ( atzekoz aurrera ). Atzera eragiteko beieri esaten jake.- 8.Nebazan. Bokal letrea.

261. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Illargi zuridun gaba, eguna baizen argia dala esango deusk baten batek. Ez orixe. Eguna beti argiago.

262. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Gaur gure zelai ta baratzetan diran lora txuri, gorri orlegiak lez aberria jantzi ta bikaintzeko.

263. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Noizean bein olaturik amorratuenak bere bitzezko ortz zuriak erakusten dauz mollaren bizkarrera igonda.

264. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Bai, dana zan zuri, pozgarri, maitagarri; bañan amets bikain bat neroan nire biotz barrenean.

265. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0086 Han zauden danak, han ikusten zan autobus zuri handia, eta azkeneko zathia ariñeketan egin genuan.

266. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 -Eltan denian Einzlari Xuria,
beste lurretra xoaiten txoria.

267. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta Ume Ixarrak, beronegaz errukittuta, urre zurizko diruba emon eutson.

268. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Eta sorgiñaren etxera eldu zanian, onek atia zabaldu ta ittandu eutson: - ¿Ba-dakazu urre zurizko txinddija?.

269. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 Nire inguruan erdi eskutuan batzen ziran gizon zurien artean, gorringo bat euki neban.

270. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

271. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Argi guztiak amatatzen dira, aurrez aurreko horma zuria aprobetxatuz pantaila legez, diapositibak edo pelikulea proiektatzeko).

272. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Arantza-apofisia / Zeharkako apofisia / Aurikula-apofisia / Atzeko adarra / Aurreko adarra / Ornomuin-nerbioa / Orno-gorputza / Ornoa / Substantzia grisa / Substantzia zuria / Sustrai sentibera / Sustrai motorea.

273. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Substantzia grisa / Atzeko ildoa / Ependimoa / Ornomuin-gongoila / Atzeko sustraia / Ornomuin-nerbioa / Aurreko sustraia / Aurreko ildoa / Substantzia zuria.

274. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Atzeko adarrak / Substantzia grisa / Substantzia zuria / Aurreko adarrak / Ependimoa / Meningea.

275. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Dei-erantzun baiezkoak iruditzen zaitzutenak, kartoi-me zuritan idatziko dituzute.

276. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0087 2.ª Paper txarola artu ta zeure igaliak asmatu, kartulina zuri baten gaiñean erasteko.

277. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Aren azpian Pinto izpilduna Mirenen eskutik, ogei izpillak erakusten Linda, izpil bakarduna, Iñakiren eskutik eta Perla dan-dan zuritan, iñoiz baiño ederrago, Jone lengusiñak eroala.

278. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 - Zatoz hona eta kontaidazu dana esan eutsan mozolo zuriak.

279. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Izan ere, betiko lagun zaharrarekin alkartu eta harkaitzetako zulo batetan habia antzekoa antolatu ei dabe eta mozolo emeak jarritako arraultze zurietatik kume hozkil eta goseti bi jaio ei jakez.

280. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Badau oraindik lana irakasle zaharrak lumaxka zuritan batutako mozolo kumetxo horreei bizitzeko behar dan beste erakusteko!.

281. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0067 3) Lehortuta dagozanean orri zurietan itsatsi eta ze zuhaitz motarena dan jarriko dogu alboan.

282. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0069 Euzkiak goitik zeuntzun ikutu
Ta zuk muin zuriz lernai biotza;
Ez dakit zelan, barren bikoitza
Zendun edegi zorten ta kimu
.

283. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0061 Oartuko dot gau argietan oztin ta garbi,
lilluragarri ortzia;
eta mendia lore ederrez, zitori zuriz,
apaiñez dana josia
.

284. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Gorde nagizue zeuon boltsan, ba'leukazue.
Gorde zeuon biotzean, boltzarik ez ba'leukazue.
Ez dago eskubiderik zuen atsekabea betirako jakin barik geratzeko.
Orregaitik natorkizue berba oneekaz:.
Andra gaixook, ez itxaropenik galdu-
Jaungoikoa etorriko jatzue leiora larratxoriekaz eta larrosa zuri bat lez artuko zaitue urtero
.

285. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0075 Eleiz-sapai jaus bein,
zabaltzen ortze urdin
Osti zuri-gaiñean
.

286. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Lokartutako ibarreko
lertxun zurien gaiñetik,
larrosazko illargi ituna
laiño-artean igorik
.

287. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0102 An-emengo zinezkeri ikuspegiz,
Suge, aari, sai, bele, aker, egazti
Abere itxuraz ikus izan zaitue
Zezen, zaldi...(berein ta bost aurpegiz)
begintxa ta, abar. Iñoiz baita ere
Aize bolada, zugaitz ta odei zuri
Edo ortzadar antzera, zoragarri,
Ikus zaitue erriz-erriz ibiliz
.

288. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0008 Galtzerdi zuriak eroiazan jantzita, txarolezko oiñetakoak eta txori ori ta aundi bat buruan.

289. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Mai luze zuria berton, eskuz bir-josizko zamau lodi samar bategaz estalduta, oso dotore.

290. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Jenteak udako arropa alaiez jantzita, gizonak arkondara zuriakaz, emakumeak kolore argiko soinekoekin eta umeak zuriz, kaleko alde biak betetan ebezan.

291. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 Sabai zuriari begira geldi geldi egoala bihotzak oindino taupa taupa egiten eutson.

292. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0019 Orduan Olaizola ta zuriz jantzitako gaixozain bat sartu ziran gelan.

293. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0063 Pianu baltz bat, kristelezko altzairu bat portzelanazko eta zidarrezko gauzatxuekaz, lau aulki, besaulki bi ta sofa bat, danak joko batekoak, aittittaren denporetan modan egondakoak, kuadru txar bi, leiho oihal zuria ta alfonbra merke bat, dana garbi garbia, hauts tanta bat barik; hau da han ikusten zana.

294. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Urretxindorrak bere txorotxiorik gozoenagaz, illobi urruneko bakartasun ixilla abestu eban, bere larrosa zurien usaiñ eta erri-miña abestu, baita be, saretz orlegieena, bizidunaren negar-tantalkaz azitzen dan bedar eze-guriñena, illargia illobe otsak laztantzen....

295. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Eta Eriotzeari be, abesti bigun eta kutun orreik entzutean, barantz-miña sorturik eta enperadoreaz aiztuta, leiotik urten laiño zuri ta ots baten izpia bezela.

296. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Zu zuria zara, ta berogallua itxas-lapur baten giza-barnea baño baltzagoa, sama luze-luze bat dauka.

297. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Arraultzak makilla txiki ta zuriak antzo ditun, eta il ez daitezen, ogeitamairu berotasun-mailla bear zetiñagu.

298. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0170 Eragin tragikoa dogu hau: aurreko ahapaldiko irudi kolorista (zuri, gorri) baltzitu egiten da, eta eragin tragiko hau bere arrazoia itauntzen dauen galdera erretorikoaren bidez agertzen da: .

299. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0172 Denpora bere handitasunean (gau bethea) espazioaz (gelatxo zuria) jabetu da neska bildurtuaren subkonszientean.

300. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0174 Neskatxak ahizta gazte bi dira ametsean eta ahizta honeek eta 1. pertsonaren arteko kontrajarpena geroago eta indar gehiagoaz agertzen jaku:
4. ahapaldian: Ahizta gazteek dantzan: Eurek zoriontsu 1. pertsonaren desioa indartsuagoa egiteko eran
5. ahapaldian: Euren beso luze-luzeek (ziraun poema samina) dira 1. pertsonagazko hartuemonak
6. ahapaldian:bulhar zuriak ikhara
7. ahapaldian: Iztar guriak ihesi
8. ahapaldian: ; Urrezpondan biak zeuden elkharri laztanka; sortu orduko urtzen zan ene gogorapen oro.

301. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Jaun Zuria ez ete da askorentzat Bizkaiko lenengo Jauna?.

302. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Baga zuri....

303. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Etxeak aiñako baga zuri sendoen artetik....

304. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Bitsezko ari zuri luze biurri bat itxiaz.

305. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

306. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 (Txuri-urdiñ, Athletic txuri ta gorria, Desde Santurtzi a Bilbao, Gure kuadrilan mozkorra franko eta abar).

307. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 KORUA @- Gero, gau osoa dirauten dantzetan, bakante legez, neure oin zuria higiko dut, aire hezean neure lepoa eragiten, ehiza ankerretik ihes egina, ongi ehundutako sareetatik jaregina eta ehiztariek txakurrak kiñatzen haren lasterketa kilikatzen dutenean oreinkumea larretako atsegin berdeetan jolasean ari den bezala.

308. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0041 MITXEL - Bai, horren zapokeria bide dela sartu zen gure Erreiñuan Villalba koronel erraigabea, gure herrietako etxe, eliza eta jauregiak kiskaliz eta porrokatuz. Horren kulpaz azpiratu dituzte gure gazteluak, ondasunak kendu, fameliak sakabanatu, eta presondegiko edo atzerriko samintasunak probatzen gauzkate. Zuria eta gezurkoia zen, noski, Arago'ko Fernando erregea; krudela Cisneros kardenala; erraigabea Villalba koronela; bekaizti eta haundiputza oraingo Karlos, Espaiñia guzitako errege gaztea...

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Harrez gero, Atxondo baserri ondora, egunoro, uso zuri bat etortzen zen, eta hara eta honera beti, etxe inguruan ibiltzen zen.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Atso sorginak ezin zuen begi onez ikusi uso zuri hori.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Halako batean, nagusiak uso zuria sareetan harrapatu zuen bizirik, eta usotxoa eskuez maitekiro leuntzen hasi zen.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Une hartan bertan, basoko uso zuria, lehengo etxeko-andre gazte, ederra izatera bihurtu zen, eta etxeko jaunak bere egiazko emazte maite, kutuna zela ezagutu zuen.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Hartzulo barre-barreneko iluntasunean eta arrailadura batetatik sartzen zen argitan bildurik irudi zuri-zuri bat ikusi zuten , ilunpe hartan airean balego bezelaxe.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 Kurtsoa
Kamiseta
Galtzak
gorria
urdinak
horia
urdinak
urdina
zuriak
zuria
zuriak
.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 A) 1 - Tren zuria A lekuan jartzen da , eta ondoren atzera joz bagoia Z lekuan uzten du.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 2 - Tren beltza A lekura etortzen da, Z trenbidean sartu, bagoi zuria beltzari krokatu eta Z-tik atera ondoren B trenbidean jartzen.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 3 - Lokomotore zuria Z trenbidean sartzen da.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 4 - Tren beltzeko bagoi zuria B trenbidean utzi eta A trenbidera joaten da.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 5 - Lokomotore zuria, Z-tik izten eta B trenbidera joan ondoren, bagoi zuria hartu eta kitto.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00014 6 - Bi trenek aurrera jarraitzen dute, baina orain tren beltza aurretik doa eta tren zuria atzetik.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 A) Gaztelu zuriak ezin du peoia babestu eta errege zuriak egin beharko du diagonalean ezkerrera lauki bat mugituz.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 Horrela, peoi beltzaren aurreko lauki zurian kokatzen da .

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 B) Alfil beltzak gaztelu zuriari erasotzen dio, baina zuriak ez dira izutzen.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 Zuriek lauki bat aurreratzen dute beren peoia eta xake mate ematen diote errege beltzari.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 Errege beltza ezin mugituko da alfil zuriak erasotzen dien lauki zurietara eta gainera ezin jango du erasotzen dion peoia, hau gaztelu zuriaz babestua dagoelako.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Bi ezik denak zuriak badira, urdinak eta gorriak bi izango dira, edo hobeto esanda, bakoitzetik bana.

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Eta arrazoi berarekin jokatuz, gorri eta urdinekin esango dugu, jantzi zuri bat, jantzi urdin bat eta gorri bat gelditzen direla.

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Beste erantzun zailago bat izan daiteke: Bi jantzi ditut eta bietan ez dago zuririk ez gorririk (adibidez, bat horia eta bestea berdea).

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00025 Bi ez besteak, esate baterako, zero dira zuriak, zero urdinak eta zero gorriak.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 A) Zuriak:

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 1- Lauki bat bakarra eta ezkerrera mugitzen dute zuriek beren gaztelua ().

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 2 - Errege zuritik gertuen aurkitzen den zalduna mugitu (...) eta alfil zuria aske geratzean, gaztelua babesten dagoen zaldun beltza iltzatzen da.

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 1 - Xake-taularen ezkerreko ertzean ipini alfila () eta bere erregea babesten duen peoi zuria iltzatuko duzu.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 2 - Alfila lauki bat atzera ezazu eta bere dama ezkutatzen duen zaldun zuria iltzatuko duzu ().

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 3 - Mugi ezazu errege zuriaren errenkadako lauki zurira errege ondoko gaztelua edo dama beltza, eta errege zuria babesten duen alfila iltzatuko duzu ( edo ).

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 B) Zuriek xake mate emango lukete, beren zalduna peoi beltzaren eta zaldi beltzaren tartean dagoen laukian kokatuko balute ().

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00026 Beltzek, berriz, beren dama errege zuriaren eskuineko lauki zurian jarriko balute ().

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Ardiak zuriak izaten dira.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 2.- Kolore zuria tindetan eta pinturetan

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Demagun pintura zuri bat.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Argi zuriak superfizie batetan jotzen duenean, argiaren parte bat isladatu egiten da, superfizie horrek errefrakzio indizeak desberdinak bereizten dituenean.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00029 Gauza berdina kolore zuria duten pinturetan eta tindetan: (...)

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00064 (... ) argi zuria inguru dielektriko batetan kolorezko argietan dispertsatu egiten da.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00064 Argi zuria kolorezko argiez osotuta dago eta denak abiadura diferentez propagatzen dira.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Beltz hori, ormetako zuriarekin, bi kolore ematen dizkigute.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Eta txuri, gorri, kikiriki...... ipuin hau egia baledi.......

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0044 40. Saski batetan 129 arraultze daude eta txurien kopurua gorrien kopuruaren erdia da.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. zabaleta 0044 Zenbat arraultze txuri eta gorri dago saskian?

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 Hiru zuriko zenbat emaitz gerta daitezke?.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Abakoa egiteko behar den materiala:
6 ziri
42 bola (7 gorri,7 urdin,7 zuri,7 beltz,7 berde,7 hori)
markoa egiteko lau egur-puska
goiko eta beheko bolak bereizteko beste egur puska bat.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Lehenengo hirukiak, gero karratuak eta gero borobilak; hiruki, karratu eta borobilen artean lehenengo zuriak eta gero beltzak.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0119 1. Marraztu boligrafoz irudi edozein bat paper txuri batetan.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0082 Pailazo sudur gorria
zapata bat zaharra
bestea berria
elurra bezain zuri
dauka aurpegia.
Batzutan nigar bestetan irria
ijilijiji ajalajaja
indartsu dauka eztarria
alaitu nahi duelako
Euskal Herria.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 - Kartulina edo paper zuria.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Kartulina edo paper zuria.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Arratsalde hotz batez, jolas eta far ugariren artean, elurraren mara-mara etengabe eta zuria amaitu zenean, elurrezko gizontto bat egin zuten haurrek.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0136 Eta Alemaniara itzultzeko agindu zion betaurreko handi eta bizar zurizko alemanari.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Han, zuriz jantziriko apez batek operatu egin zuen.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Arraultze guztiak zuriak ez direla eduki behar duzue kontutan.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Elkarrekin bizitzeko itxaropen zuria ireki zen haurtxoen bihotzetan.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0015 Bata harri solte baten gainean eta harri luzeago baten gainean, non margotu baita jokua, eserita bestea: harri honen gainean bospasei harkaskar zuri eta beltz azaltzen dira.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Beraz, zuriek beren Dama erdiko lauki zurian jarriko dute eta beltzak, berriz, erdiko lauki beltzean.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0046 Egoera honetan partida automatikoki bukatzen da eta zuriak, xake mate ematean, garaile ateratzen dira.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Baina argi dago , zuriek ezin dutela egin berehala, baizik eta beltzen xake mehatxuari ihes egiteko zerbait egin beharrean daude.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 -ko Peoia defendatzean -en herrenkada trabatuta geratzen da eta orduan, zuriek irekigunearen ideiari erantzuteko -en herrenkadan erasotzea izanik, beltzen -ko peoiaren traba kentzeko piezaren bat sakrifikatu behar dute gehienetan.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 Zuriak: Maia Chiburdanidze.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0143 . Dama hegalaldean aurrerabidetuko da posiziozko borroka; honen aurka zuzenduak baitaude zurien indarrak. .

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Lilurak eragozten eragotxi: zerbait egiten utzi ez zion zurien mezpretxuaz ohartzea.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Antao Gonçalves-ek Lurmutur Zuria ikutu zuen 1441ean.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Badira noski interpretazioak: zuri txikiak afrikarren artean bizi direnak, eta beltz handiak europarren artean bizi direnak; baina oso arraroak dira oraindik egoera hauek.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Eskubide emate hauen aurka gogorki erantzun izan baitzuten zuriek.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0052 - bi zuri - perretxikoak - bi gorri - piperrak - gorria / zuria.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0054 Kaxa hau zuria da.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0103 Klima, paisaia eta bizitetxea Klima beroko kostaldeetan etxeek orma meheak dituzte eta zuriz pintatuta daude eguzkitik babesteko.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Loreen kolorea / ez du / gorria / zuria / hori-laranja / larua / horia.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Azpia zuri, gaina beltz, Udaberrian etorri, neguan ihes, Hegoak mugitzen ditu hanken ordez.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Erabat oker daude beltza eta zuria bakarrik ikusten dutenak.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Begiak esfera forma du eta honako mintz hauek ditu barrutik kanpora: - Esklerotika, zuria, aurrekaldean ezik.

380. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Zifrok komentarioa merezi dute: 1. Eskola da Euskararen bizkarrezurraren ebakitzaile, dekretuz, zigor gorporalak ere erabiliz; hauetatiko batzu, oso berriak, gaurko lekuko eta guzti aipatzen dira Euskararen Liburu Zurian.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0005 - Nola izan zintezke nire osaba, zu beltza eta ni zuria gara eta?.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0017 Gorde gorderik, pakete haundi bat, gauza zuri oso fin batzukin, elkarri lotuak ertz batetik.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0009 - Ekialdean, Ozkor Basamortuan Gizon Herrigabeak, eta mendebaldean Izotzaren mundua, Gizon Zuriak.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Herio hil ahal izateko, ametsen mundutik mundu honetara ekartzerik ez neukanez gero, tranpa bat prestatu nuen Indar Zurien laguntzaz, Pedroren sandaliak zirela medio.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0099 Goserik gabe, eta hura ez kezkatzearren, hara eta hona ibili zen denbora batez gorritik ubelera, horitik zurira, eta xurgatuko balu bezala egiten zuen.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 Ozeano Pazifiko! ihardetsi zuen estonaturik Top Kapitainak, bere Kamiseta Txuri eta Beltz Marratua bistatuz.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Ustekabean, forma txuri bat dakuste mugitzen lainoaren tartean, adarrik adar salto txikiak emanez.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0067 Forma txuri hura ez al da, Zuhaitz Tantaietan aurkitutako Lorito Txuri hura berbera?.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Hain zuri eta zahar.

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0067 Ozta ozta juxtu-juxtu igartzen zaio lehenago zuria izandakoa dela.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 - Norena da?- galdetu zuen pailazo azkarrak, aurpegia zuriz makilaturik zuenak.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 Hain urruti eraman al zituen beltza zuri ikusteko mania hark?.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Buruan kofia zuri bat zeraman dontzeilak gara erdiko emakumea erreakzionatu zuen lehenik.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Tititako beltzak...A ze pasada! Kamisoiak, ordea, kotoi zurikoak ziren, tupituak eta haur brodatuekin.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Gauza bat egia zen: katutxo zuriak ez zuela hartan batere zerikusirik; hain zuzen ere, katutxo beltzarena zen erru guztia.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Izan ere, katutxo zuriari aurpegia garbitzen ihardun bait zuen kateme zaharrak azken ordu laurdenean (eta onartu egin behar da nahikoa ondo pairatu zuela); beraz, argi dago ez zuela bihurkeria hartan esku hartzerik izan.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Dinah-k bere umeei aurpegia garbitzeko zuen era hauxe zen: lehenbizi gaixoari belarritik heltzen zion atzapar batez, eta gero beste atzaparraz aurpegi osoa igurzten zion ilez kontrara, sudurretik hasita; eta orduantxe, diodanez, buru belarri ari zen lanean katutxo zuriarekin, urruma egiten saiatuz lasai zetzana, ezpairik gabe guzti hura bere onerako zela sentituz.

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Batzuek eman zieten ogi zuria, beste batzuek ogi beltza;
beste batzuek pastela eman zieten eta danborrez hiritik bota zituzten
.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Guk lagundu egin behar zaitugu, badakizu - suspiriatu zuen Erregina Zuriak Alice, manaerrez baina ikaratu samar, hori egiteko altxatu zen bitartean.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 - Kontuz ibili! oihu egin zuen Erregina Zuriak, Aliceren ilea eskuez hartuz. Zerbait gertatuko da eta!.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0025 Ile luzea zuen, oinetaraino luze, eta elurra bezain txuri.

402. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0071 Beste leku batera joan zen, baina alferrik; orduan esan zuen: - Nola azalduko naiz Vladimir, Eguzkiaren Errainuaren aurrean, nire agindua bete gabe? Dnieper-aino arriskatuko naiz; agian han izango da zisne txuriren bat.

403. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Eta behin gerla deklaratuta, zer postura hartu? Norekin joan behar nuen? Gorriekin ala zuriekin?.

404. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Zeren odolak gizonaren zainetan irakiten zuen egoera larri hartan oso zaila baitzen tartean gelditzen, hots, gorriak eta zuriak bidenabar arbuiatzen.

405. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Baina haiek ez ziren basoko saguak, ez etxekoak, sagu zuriak baizik! Instantean ezagutu nituen! William eta Mary ziren!.

406. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Haren bizkarrean mugitzen zen bandera zuri nimiño bat zeraman esku eskuinean.

407. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Bera makurtu, AURYN hartu eta hatzamar zurien artean katea irrist egin arazten zuen bitartean, esan zuen: - Zure eginbeharra ondo bete duzu. Zutaz oso pozik nago.

408. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0237 Belarrean etzanda eta solas egiten zuten gizonen aurrean zamau zuri bat zegoen zabalduta eta bere gainean era guztietako janari eta edariak.

409. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Lehen aidean zintzilika zeuden untzi guztiak orain azalera zurian flotatzen ziren.

410. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Lurralde haietan gizon zuriek mendeko hartu zuten Migel Santa Kruz bezalako gizon asko.

411. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Gizon zurien ohiturak ez zituzten ezagutzen.

412. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Txapel, eskopeta eta jantziek gizon zuri baten itxura ematen zioten Migel Santa Kruzi.

413. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0018 Bainan orain ez ziren zurien mailara iristen.

414. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Batzuentzat gizon zuria espiritu txarrak uxaten zituen norbait zen.

415. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0005 Ez uste izan, ardi guztiak zuriak direnik: beltzak, nabarrak eta zuribeltzak ere badira.

416. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0004 Behin Kinkilimarro teilatu ertzean eserita zegoen inork erregalirik egiten ez ziolako haserre; eta hara non ikusten duen zaldi zuri baten gainean errege bat gerturatzen, buruan urrezko koroa zuela.

417. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Berde jaio arren,
hori moztu ninduten,
gogor estutu ondoren
zuri saltzen naute.

418. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0055 Beltza naiz, zuria naiz,
ez dago niri helduko didanik
eta nigan dagoen guztia
larri ibiliko da egon ezinik.

419. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0065 Zer dela eta zer dela
maindire zuri-zuria,
kolperik gabe mindu ohi dena
eta minduta dagoenean
inork nahi ez duena?.

420. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Zuri jaiotzerakoan
berde haurtzaroan
gorri gaztaroan
beltz hiltzerakoan
.

421. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Etxeko baratzan, askotan uso txuri polit bat agertzen omen zen.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Bai, ipuin batetan irakurria zeukan nola behin, beltzek, lapikoan egosita jan omen zuten neska zuri bat.

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Ez zen oso erabaki erraza; ama sendagilez inguraturik zegoen, eta zuriz jantzitako tropa guzti hura nire zain.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Antton zaharra oso ezaguna zen herrian, inork ez zekien zenbat urte zuen, eta ziur aski berak ere ez zuen jakingo; ile zuri- zuria zeukan eta ez zuen inoiz txapelik erabiltzen, begi urdinak eta txikiak, bizarra ere zuria, eta azala nahiko zirmurtua.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0014 Galtza urdinez eta alkondara zuriz janzten zen.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0059 - Gauza txuriak, berdeak,, denak gorri ikusten al dituzu?- jarraitu zuen Maialenek bere anaiaren begi gorriak ulertu ezinik.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Elurra zuria da, belarra, berriz orlegia.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Zer dela eta denak neri begira! Lapurretara natorrela uste al dute edo zer! Halako batean han aurrean zuriz jantzitako gizon arraro bat azaltzen da.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Hauk kontuak eta komeriak! Nor ote da zuriz jantzitako horren aldamenean belaunikatu den mutikoa.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Halako batean, aldare aurrean zuriz jantzita dagoen gizon arraroak maniobra arraroagoak egin ditu eta amona zahar guztiak zutik jarri eta txarraka-txarraka han doazela aurrera.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Denontzat da Jainkoaren Berri Ona, gizon zurientzat, Baltasarren antzeko gizon beltzentzat, eta azala gorria duten gainerako guztientzat oinez dabiltzenentzat eta hegazkinaz airetan doanarentzat, xirularientzat eta gitarra-joleentzat.

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0020 Gizon zuri tentelen bat, izatekotan ere.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0181 Ile edo lumak harro harro eginda hatzamarrak bistaratu zituzten batzuek, muturrak zimurtuta hagin zuriak erakutsiaz besteak, ez zen izan eite borrokaria hartu ez zuen animaliarik.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0012 Mutikoetako batzuk hori gezurra besterik ez dela diote, inork ez bait zuen kalean zehar izugarri azkar ibiltzen zen Malmiercaren deskapotable zuria ikusi.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0057 Konejuak ezin zuen atzera egin eta hortz zuri tartean hilda erori zen.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Kubako abenturak ere ez ziren makalak: Patxik garbi-garbi imajina zitzakeen aititek azalduriko etxe zuri haiek, etorbide zabal eta argitsuak, palmondoz jositako hondartzak, gizonen eskutik jaten zuten marrazo beldurgarriak, uhain berde eta gardenetatik sortzen omen zen doinu liluragarria, gizon beltz erraldoiak esku batez hamaika lagun jasotzen zituztenak, eta beste asko.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 Ttualdia borobil eta txuria irten zitzaion, eta kalearen bestaldean zen denda bateko eskaparatean jo zuen indarrez.

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0101 - Zu! Azal zuriko! Ingles bat! - Andereño, oso desbideratua zabiltza. Ni ez naiz inglesa. Ni Yañez naiz.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Txuri-txuria kanpotik, zabala oso eta ez oso garaia.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0070 Berehala hodei guztietatik, gero eta gehiago, emeki-emeki jausten ziren tximeleta zuriak erortzen hasi ziren lurrerantz.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0070 Denbora gutxi barru teilatu, zelai, arbola, hesi eta patioak tximeleta zuriz beteta gelditu ziren eta txolarreak, beldurturik eta goseturik, teilatutik zelaira hegaka joaten ziren aleren batzuren bila, haztarrika eta haztarrika baina ez zuten ezer aurkitzen.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 Zuri zuria, lepagain eder bat zuelarik eta isats ugari eta iletsua.

443. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0020 - Oraindik indiarrek azal zuriko gizonen beharra sentitzen zuten.

444. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0020 - Ezagutzen al duzu Zaldi Zuriaren ipuina?- galdetu zion koronelak.

445. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0054 Begira, begiak zuri dauzka.

446. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Ariketak: - Gelako arbelak, edo eta gelan aurretik leku pribilejiatu batetan ipini dugun panel zabal eta zuriak, edo posterrak ikasleen interes eta kuriositate guztia bereganatzen du.

447. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0024 Iturrira joan, han aurkitzen zuen jendearen zain egon, nahiz neska, nahiz mutil, txuri, beltz, erdi beltz.

448. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0051 Batzuk zuriak ziren, beste batzuk gaztaina koloreak... guztien artean, bat ederragoa zen.

449. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Alkandora zuri eta handiak kontrastatzen ziren beren begi beltz zorrotzekin, esku atzapar iletsuekin...

450. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Zein polita eta liraina zen! Bizpahiru gona zeraman soinean, denak kolore bizikoak, eta bordatuz beteriko atorra txuri eta zabal bat.

451. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Inoiz baino txikiago, ahulago... Zapi txuri luze bat hartu eta Bartoren begiak estali zituen.

452. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Gaztanbera hondarrak bildu gero eta zuri-zuria gainetik banatu zien.

453. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0016 Eguneko nekeak maindire zurietan utziaz, buruak askatasun osoa zuen ideia berriak mamitzeko eta gauzarik zailena ere egina eta eraikia ikusteko.

454. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Herri hauetako artalde txuri eta garbiak han-hemenka sakabanaturik dabiltza bazkan,(...).

455. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0027 Denak bildu ondoren, bi artzain, igandetako soinekoak jantzirik, alpargata txuriak, mendimakila eder bana eskuetan, gatz zorrotxo polit bat ondo zaindurik (27) Zuberoeraz: lanturik. Hitz honek ordea, nahiz landurik, nahiz zaindurik esan gura du eta kasu hontan zail da jakiten zer aditzera eman gura duen. eta gerrikoari loturik, zatoa bizkarretik txintxilik... badoaz ardi sailaren aintzinean.

456. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Bapatean, gela guztia sorgin eta fantasma zuriz bete zen.

457. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 Azkeneko mamua oso handia zen eta poltsa batetan zeraman hauts zuri bat botatzen zien mutilei.

458. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Ganbeluaren antzeko animalia zen; txikiagoa eta bizkar konkorrik* konkor: joroba gabe, gorputz zapala, ile gorrizka eta hanka luzeak, izpil * izpil: mancha zuri batzu azpian.

459. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Letagin Zurik atergabe oihu egiten zuen; egiten zuen alarau bakoitza gizon izeneko animaliek barre-algaraka hartzen zuten.

460. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Ez da erraza jakiten nola animalia batzuek ezagutzen eta ulertzen duten norbaitek burla egiten dienean, baina nolanahi ere, Letagin Zuri jakinaren gainean zegoen.

461. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Inularra eta gaua heldu ziren eta Letagin Zuri ez zen amaren albotik aldentzen.

462. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Han zegoen Baseek, zakur zahar grisa, lehenago hortzak erakuste hutsarekin Letagin Zuri lurrean etzanerazten zuena.

463. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Hamaikatxo ikasia zuen berarenganik Letagin Zurik.

464. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Urteen poderioz, Baseek ahultzen ari zen neurrian, Letagin Zuri indartuagotzen ari zen.

465. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Geldi geratu zen, leloturik, Letagin Zuriri begira, eztabaida sortu zuen okela-zatia erdian zegoela.

466. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Behinola amorru bizitan oldartuko zatekeen Letagin Zuriren gainera.

467. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Letagin Zuri beldur zen eta ohorea galdu gabe irtenbideren baten bila hasi zen.

468. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Letagin Zuri atzera egiten hasia zegoen eta berari utziko ziokeen okela-puska.

469. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Txeroki ez zen geldoa. Nahiko bizkor bira emateko gai zen, baina Letagin Zuri inoiz ez zegoen han.

470. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Baina Letagin Zurik ezin zion hozka egin lepo-azpian, zeren bull-doga hankamotzegia bait zen, eta matrailezur oso sendoak zituen bere burua babesteko.

471. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Une hartan Letagin Zurik salto egin eta aldendu egin zen, belarri-zatia urratuz.

472. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Oihu beroak entzun ziren, Letagin Zurik bapatean albora salto egin eta haren irismenetik ihes egin zuenean.

473. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0179 Pasa zen denbora. Letagin Zuri, dantzari, iskintxo eginez, erasoka, urrunka eta beti min egiten ari zen.

474. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Biharamunean Letagin Zuriren ezinegona eta artegatasuna *artegatasuna: ezinegona (nerviosismo) oraindik nabarmenagoak ziren.

475. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Mantak eta larruzko berokia biltzen ari zen Matt pardeltxo bat osatuz; bitartean Letagin Zurik ezin zuen gorde bere larritasuna hura ikustean.

476. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Letagin Zurik ez zien jarraitu, jabea txabola-barruan bait zegoen.

477. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Jabeak, atera irten eta barrura sarrerazi zuen Letagin Zuri.

478. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Baina Letagin Zurik uko egin zion.

479. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Arreta guztiak alferrik ziren, zeren Letagin Zurik lan bikaina egin bait zuen.

480. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Orduan, jarrera berean zegoen Letagin Zurigana jo zuten.

481. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0134 - Gizonarena? Hilotz hark, artean kolore zuria zuen. Ile handia; hazkazal luzeak; hortzak osorik.

482. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Bai, arpoi batzuk sartuta zeuzkak eta ondo okertuak; heuk ere arrazoi duk, Dagoo: zirrizta izugarria dik eta oso zuria; eta buztanari hik esanda bezala eragiten ziok, Tash, haizeak bela lokarria eten dion poka Poka: aurreko mastatik brankagara doazen beletarik edozein bat balitz bezala.

483. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 Eta zuek ere hortarako untziratu zarete: Balea Zuria lasterkatzeko * Lasterkatu: atzetik norbaiti edo zerbaiti jarraitu harrapatu nahian.

484. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Gure begiak ernai daude Balea Zuria begiztatzeko eta gure arpoiak zorrotz Moby Dick-entzat!.

485. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0059 - Aurrera mutilak!- zioen Starbuck-ek -; oraindik ekaitza gogortu baino lehen balea bat harrapatzeko era badiagu eta... Ur zuria berriz ere! Queequeg, zuti hadi!.

486. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Behin ere kizkurtuko ez den besoa eta sekula arinka ibiliko ez den zangoa! Non ikusi zenuen Balea Zuria? Orain dela zenbat?.

487. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 - Balea Zuria!- erantzun zion ingelesak marfilezko besoaz sortaldea erakutsiaz kopeta iluntzen zitzaionarekin batera -. Han, Ekuador aldean, iaz.

488. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Nik artean ez nuen Balea Zuriaz ezer ere entzun.

489. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Eta une hartan egundoko zeroe bat agertu zitzaigun, buru eta konkor zurizko bat, dena zimurrez betetakoa.

490. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 Honela ari zela, hara non ikusten duen zaborretan oilo arraultzearen antzeko zerbait borobil eta zuri-zuria.

491. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Vania hurbiltzean behor zuriaren bila egin zuen ihes.

492. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Hain begi zuriak ixten dituen izua, probatua izanen da,
hiru kopatan serbitua
olatuen itzalpean.

493. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0144 Oraindik ezeak zaudete
oso ezeak
ezi ezinak
zori zuria
ixuria.

494. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

495. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0011 Gauez gero
negar egindako goizak
busti egiten dit
desesperantzazko basamortu zuria;
egunsentiko argian, aldiz,
maskaratu egiten zait,
barrez,
begi nekatuon begirada kaskarrau...
lanez
sorturiko ideia leialek
erantzun gisa jasan behar dituztelarik
hotzez

496. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0035 Punta zuriko diti gorriak
gogortu.

497. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 O! lore gaixoak
elurtea itxaro ez
eta ernetzen zaretenok,
punta gorriko diti zuriak
elurtearen berri jakin eta
betiko idortuak geratu zaretenok.

498. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0039 Jakinik
elurraren hitza zein hotza den.
idortasunean
punta gorriko diti zuriak
berotasuna gordetzen duzute.

499. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0055 gizona
beltza, zuria, horia edo egokia
zen
konklabearen buruhauste handia.

500. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0064 Zenbaitetan urdin
behin txuri
gehienetan argi,
nire behatzetan
ur tanta, bitxi.

501. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0064 Harerlojuari amaitu
zitzaionean neurtzekoz zuen
denbora eta harea;
orduantxe baitzen!
nire kontzientziak zamatu
zuen ur tanta, jostailu,
bihurritu zion begiko ninia
zenbaitetan urdin
behin txuri
gehienetan argi,
bi behatzetan, bitxi, (...).

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Orduan José Palacios bidali zuen Santa Martara, fruituak eta lekari freskoak eta jerez lehor eta garagardo zurizko botila banaka batzuk lortzeko kalamatrikarekin, zeinak ez baitziren aurkitzen tokiko merkatuan.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Bizar zuriko gizon ingeles bat zegoen lamari begira; jiratu eta kortesiaz agurtu zuen lamak.

504. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 Bizar beltzekiko gizon bat zegoen mahai batean eserita, bisera berde bat zuela begien aurrean; banaka-banaka, esku txiki zuriz, argi bolatxoak hartzen zituen eta zilarrezko hari dizdiratsu batean sartu, bitartean berekiko kantari.

505. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 - Mila demoniok naramatela sekula ikusi dudan zuri betizuena ez bada - esan zuen Tommyk.

506. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Atzekaldean irekia zen eta aurrez-aurre izpiliku multzo bat zeukan, lore zuri eta morez mukurru.

507. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Eztek hitzat infernu`n leku`ik! Eztek hi`tzat leku`ik zurien kartzelan.

508. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Errotabideko ataka baino lehenxeago, mutikoak oharkabean gainetik pasa zuen puntuan, luma zuri batzuk eta odol tantek frogatu zioten beldur zena gertatu zela.

509. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0041 Erniopeko
haran orotako
druida,
azti
eta gizon zintzoek,
bizar eta ile zuri
luze artetik
otoitz
egin diote
eguzkiari:
Hiltze eta jaiotze,
gurpil baten erdi bi:
Hau konpreni dezanak
zoriontasuna duke.

510. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0046 Zaldi zuria:
Itsasoz bestaldetik
igorria,
eskutitz eta guzti.

511. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0046 Iakue Doneak
Ferrol-en badu
oinordekorik:
Iakue Donearen
zaldi zuria
beztuta;
ezpata.

512. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 0059 Mendeku usainez,
zaldi zuria
irrintzika hasi da
euskal mendien
kontra,
bibotedunei
zigorra eskatuz,
lotsagarrikeria hori
garbi dezaten
eguzkia desagertzen ez den
erresumatik
.

513. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0059 Conchako baiadaren hondo gristatuan, Santa Clara-k apar zuri artean flotatzen du .

514. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Zuriak dauzkak orain.

515. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0095 Hogeitabat hire gorputza ukitu bezain laster odolez zikindu den izera zuri bat gainetik botatzen diatenean.

516. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0032 Hori zen bere problemarik handiena, berak nahi izan balu garai hartan bereziki herri honetan idolorik handiena izango litzateke, baina frontoian pertsonaia bat bazen, erraldoi bihurtzen zen pertsonaia bat, zurizko arropak etxean utzi eta kalera bezain laster lotsati bilakatzen zen.

517. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Baina, gogora zetorkidak, artzainak errauts zuria ematen diela; behin baino gehiagotan ikusia diat hori egiten; harekin nik ere bilduko ditiat ardiak.

518. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Betaurrekorik gabe, alkondara eta galtza zuritan eta barmanek lepotik zintzilika janzten duten mantalinarekin.

519. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Alperrikan izango zen orduan ezagututako gezur bat sinistu, eta zai egon, ea noiz iritsiko ote zen gure salbatzailea, zapi zuri eta garbi batez sudurreko mukiak kentzeko.

520. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Hark, esana betetzeko, aiztoa atera eta azeritxoaren buruko larru txuri fina ukitu zion; eta orduan, derrefente, piztia polit hura estaltzen zuen larru guztia lurrera erori eta printzesa eder bat azaldu zen.

521. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Haren ilea urre kolorekoa zen, baina hain zurbila, non nekez bereizten bait zen bereizi ere lurrean erorita zegoen larru zuritik.

522. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Begiak hertsirik mantentzen ditut oraindik eta zihur asko aspaldidanik argi zuri betea ez ikustearren betazalak bi behatz puntekin zakatzen ditudalako pundu argitsuz osatutako sistima luminoso bat ikusten dut orain.

523. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0016 Agian gela betetzen duen argi zuri pastosoak, hots oro irentsi du, eta horregatik ezin dezaket deus ere gehiago entzun.

524. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bero handiegia egiten du eta zuriaren zuriz eguzkia ez da ia zeruan ikusten.

525. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Kanpoko argian larrua xuri nuen, ke usaina aizatu zen, odol tantarik ez.

526. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Urrunean, itsasoz bestaldean, xurien herria.

527. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Berriz ere, oihal xuriaren azpian makurtutako aurpegi horretara nire begiak joaten ziren...

528. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0017 Nire aurreko lau xuriak daldaraka ari: Armadako buruzagiak, mehatxatzeko gisan, kokotsa aintzinatzen zuen, errienta gorputzaren xutitzen entseatzen zen, oliba-kolorezko lepo-gibelak urdintzen ziren.

529. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Ehun batzu Xurien pekotu dituk.

530. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0073 Oihal xurizko mantar motz lepo hutsak soina tinkatzen zion.

531. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0113 Xarmanta zen Margaita, leporaino ximenki hetsitako arropa beltz dentela xurizko ipuradunarekin.

532. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 (...) eta euria hasi zenean teilatu ertzetako ittuzureetan behera erortzen elurrak urtuz zihoazen eta ni kanpora atera eta elur baltsan ibili nintzen jolasean hankakin plisti-plasta eginez, elurra xuri zegoen lekuetan kristoak egiten nituen bezala; baina haritz haundi bateko zepetan trabatua, bertan erori nintzen hortzaz gora ziplo.

533. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0160 Eta maittia ere hotsegiten zidan eta orduan buelta eman sukaldeko zintzailuaren kontra-kontra jarrita ipurdiz beregana eta bi eskuz hartzen zizkidan ogia egiteko orea amasatuko balu eta orduan zotza ezkerrarekin hartu zuen, ordurako praketa irekitik kanporatzen zitzaiolako gogor, eta ipurdiko txulotxoan sartzen saiatu zen muturra, baina mina ematen zidan haundia eta ez sartzeko eta ez sartzeko hasi nintzaion negarrez; nere aieskak adituta nonbait atzera egin zuen eztizut penatu nahi, ohittuko zea, lasai maitia eta orduan bere erreberoa bizkar gainean isuri zuen xuri eta ugari.

534. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Oheraturik zegoen bere lagun Arkadii esnatu zen eta begiak artean erdi irekirik zituela, bere lagunak festetako trajea eta atorra txuri txuria zekartzala konturatu zen.

535. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Carleton-en gidaritzapean, borroka bat bai eta hurrengoa ere bai irabazten zuten zuriek.

536. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Elurrak urtu artean gezi, aizkora, lantza eta sastagaien zorrozten ihardun dugu, baina gainezka dira ibaiak eta gailur gorenek bakarrik diraute zuri.

537. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Blusa zuria zen.

538. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Eta zuria erdi-erdian harrapatu nahirik edo, bi eta hiru bider errepikatu omen zuen, nork? nork?...

539. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0083 Ez haatik xuriek, elgarren artean, beltzetaz trufatzeko kondatzen dituztenak.

540. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 Itsasbazterrako aldaurietan sartu eta laster, marmol zuriz eta kolore askotako ladriluz egindako jauregi zoragarri baten aurrean gelditu ginen.

541. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Bere esku zurbil eta argalak, Haizgorriko elurra bezain zuriak luzatu eta bularretikoak ematen zion sensibilitate minberaz samurturik, zotinka besarkatzen ninduen, nire musua bere adats ugarietan lotu nahian.

542. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0127 Giro ezin hobea izanen zuten afaritako; eguzkiak, indarrik gabe baina, kolore politez estaltzen zituen mendietako belardiak eta bide bazterreko lore sortak; orobat, horma batzu xuri-xuriak agertzen ziren oraindik, nahiz eta gehienak gerizpe atseginean zeuden.

543. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Goian, hodeiak, zuri eta zuristak, gorri eta gorristak, hori eta horistak, kolore guztiak nahasten ziren ihauteri bizi batetan.

544. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0160 Pello hil zuten une berean, Justoetxe, hots, Pinotxe baserrian, beste mirari bat gertatu zen, eta Pinotxe baserriko Pinotxe zezen zuriari adarrak bi metro luzatu zitzaizkion.

545. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Justinianoren hertzainak bilduko badira ere dena zuriz estaltzeko, horrek ez du hainbeste axola.

546. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Koarteleranzko bidean pintada bat: sarjento Tampax, klera zuriz idatzita horman.

547. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 - Hor al duzu painueloa? Manuelek eskua patrikan sartu eta setazko musuzapi zuri, brodatu bat luzatu zion.

548. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0041 Ezin nuen eztula menderatu, bizitza, mundua, taberna itotzen ari zitzaizkidan biriketatik eztarrira bitarteko pasadizoan, ez naiz ezertaz oroitzen, hospitaleko maindire zurien artean hogei bat egun, senarrak ez zion inori adierazi nora eraman ninduen, haren bisitaldi aspergarri bezain laburrak bakarrik izan nituen, besterik ez, hogei bat egun eta etxeratu ninduen berriro, itsas ondoko etxera eraman ninduen, (...).

549. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0113 Samuelen begietatik irriztatu ziren bi malko lodiek bi arrasto zuri marraztu zituzten haren aurpegi haustuan.

550. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Gurutzen guruztea, arnas arre eta zizpuru zuri, Jerusalemdikako itzuliz geroz erdoil odoleztatuak bidetan iltzatuz.

551. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Haiek ere zure oztekoak al ziren, gauezko asunak domekako ogi airisaren zuritan galtzen zitzaizkizunak oro?

552. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Oraindik zerura nola zihoan begira-begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizaseme azaldu zitzaizkien ondoan, eta honela esan zieten: - Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira?

553. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Beste bidea hobea zen, Bonneko geltoki mailadian eseri nire egitazko aurpegia zuriz tindaturik, Letania Lauretana kantatu eta gitarran akorde pare bat jo, ondoan sonbrailua, lehen Chaplinen imitazioak egiteko erabili nuena, txanpon zirikatzaileak besterik falta ez nituela: hamar pfennigekoa aski izango zen, hamarrekoa eta bostekoa hobe, baina egokiena hiru txanpon izango litzateke: hamarrekoa, bostekoa eta bi pfennigekoa.

554. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Huancavelica, Huancayo, Abancay... eta Cuzco, inca lurraldearen hiriburua, eguzkiaren sabeletik sortutako lurra: nola ez gogoratu Andesetako mendi mazelez osatutako Jose Maria Arguedasen poliedro itxurako gorputz hautsiaz eta haren jadanik sufrimendua inon kabitzen ez zitzaioneko suizidioaz, indiarragotzat zuen bihotz hura ezpata zuriak iragana, Limako espazio goibel hertsian kondorearen hegalada mugagabea berraurkitu nahi eta ezinean, Tupac Amaru-ren hilobitik sortzen ziren dei erdiragarrietatik ezinezko ametsak gorpuztu nahian, zumbaylluaren antzera, ezerezaren inguruan etengabeko zirkuluak osatu nahiz jirabira desesperatutan ibili zena.

555. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Inguruan, gugandik hurbil, itsaso guzia zuri zegoen; urrutira, berriz kontrastez nonbait, zeharo beltza zirudien.

556. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Olatuek harkaitzetan berebiziko indarrez jotzen zuten, eta aparra, elur isurkia líquido bezala, maluta zuritan isurtzean, arropa blai eginda jartzen zigun.

557. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0006 Egun batean, itsasoratzeko prestaerak egiten ari nintzela, Dama Zuri zeritzan goletaren kapitana bisita moduan etorri zitzaidan, Errekalde nere adiskidearen gomendiozko gutun Carta de recomendación bat zekarkidalarik.

558. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 On Rafael Abregos eta Chinchillatarrak dira, Nela zuriaren haurtxoaren gaubeilara joanen dira.

559. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Izan ere, On Rafael, bi Chinchillatarrak eta Janiche, denek Nela zuriaz ezagutzen zuten Manuela Chicaren umearen gaubeilara zihoazen, arratsalde hartan bertan zizare sukarrez zendu bait zen.

560. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0076 Zer ote zen zaldi xuri hura, Debrua? Jokinek orduan bere gerrikoa kendu zuen eta hunekin, lepotik hartuz, geldi arazi zaldi xuria.

561. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Berria eman zidatenetik, gauero, eta denboraldi batez, amets gaizto berbera izaten nuen: zango luze, argaleko eta moko handi, zorrotzeko hegazti txuria hegan zetorren bide luzea egiteko prest etxerako bidean, mokoan maindire zuriz egindako fardela zekarrelarik eta bertan, nire Batman.

562. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Bide erdia baino gehiago egina zuen hegazti zuriak, baina ordurako leher eginda zegoen eta... fardela moko artetik irristatu zitzaion.

563. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0051 Fardel txuriaren goitik beherako abiadura handitzen zihoan eta maindire arteko futbolariak, abiadurak sortutako hotzak bere aurpegia miazkatzean, barre egiten zuen, gertatzen ari zenaren ideiarik ere izan gabe.

564. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Haserreak, ezpainak hagun zuri eta malgoz estali zizkion.

565. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Bidean aurrera zetorren Sara, ezkontzarako soineko zuri ederra jantzita.

566. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0063 Begi haren erdigunean puntu zuri bat somatu nuen, nahiz eta ez lortu hasieran zer izan zitekeen asmatzea.

567. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Bestalde, eta ez iezadazu orain esatera noana zure arrazaren aurkako iraintzat hartu, Kurt zuria da, ni bezalaxe....

568. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Agnoble hau palmondo erorietan bizi den har zuri eta handi bat da eta jateko oso ona.

569. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Marrazkiak maite dituenez gero, paper zuria eta koloretako lapitz batzu eman dizkiot.

570. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Burutazioen une hartan malkoa isuri zen Madameren begietatik eta puntiladun musuzapi zuri batez lehortu zuen masaila borobiletik behera zihoakion malkoa.

571. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Gizon zuriek, zuhurrak izaki, ziria sartu omen zioten lurrean galdu zen deabru bati, borondatez motz zela eta maliziaz asebeterik zetorrela berehala konturatu bait ziren.

572. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Zurien artean batek ispilu bat ekarri omen zuen eta haren isladak, errainuek eraginda, nahastu zuen zeharo aingeru errebeldea.

573. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Deabrua ispiluan sartu zen eta hantxe eduki zuten gizon zuriek preso.

574. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Aitak suerte handia izan zuen, suertea mendian dabilen piztia zuria bait da.

575. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Musu eman zion, grina harrigarri antzeko batekin, eta mutikoak, laztan hura edota itxuraz bera aurkitzen zen putzuaren barreneko hitzak entzun balitu bezala, begi zuri eta gorri batzuk iriki, eta bere ezpain zartatuak mugituz, zera xuxurlatu zuen: - Aterako nauzu honetatik, ezta, Alba?.

576. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Pasajero zuriak goian, eta beltzak azpian, bodegan, abere eta ekipaiekin nahasturik.

577. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 - Bai, eta pentsatu bide duzu: Zer dela eta, nire atzetik ibiltzeko hain interes handia? Eta nik pentsatzen dut: antropologo zuriak eta azti beltzak gauza asko izan dezakete amankomun.

578. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0105 Eta haien parean jarri naizen liparrean, uretan murgildu da gizon gazte zuria, agian beldurraren eraginez, eta aurpegira begiratu diot Lunbari.

579. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Ordurako zuriak zeuden inguruko mendiak, gailurrak eta mazelak.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 Oraingo honetan zaldunen parafernaliaz jantzita zegoen, beltza buru gaineko bisera, zuria alkondara estua, beltzak praka bonbatxoak eta gorriak alkondara gaineko jaka nahiz belaunetaraino iristen zitzaizkion larruzko botak.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0080 Nautiko zuri dotorearen parean gelditurik, gizaseme buruzuri pare bat ari zen berriketan, mainu arropak besapean.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 Gure Seat 600 zuri kaxkarra, eskola aurrean zegoen, eskolaren aurrean.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0183 Jadanik ilargi ederraren argizpi apalagoek eguzkiarenak ordezkatuak zituztenean, gizon zuri gehienak ihutika zebiltzalarik, eta beltzak, hala dantzan, nola ipurdi zuriei barrez eta jakinguraz begira zeudelarik, (...).

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Zapi zuriz estalitako mahaitxo bat zegoen, eta honen gainean, zazpi platertxo, eta plater bakoitza bere goilare, labana eta tenedorearekin, eta zazpi kopatxo.

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Horma aldean zazpi ohetxo zeuden, elurra bezain maindire zuriekin.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0023 Zuriak ziren zaldiak, buruak lumaz apainduak, eta urrezko kateak bridatarako; Errege gaztearen morroia zihoan atzetik, Endrike leiala, alegia.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Ezagutu zintudanean artean zapaldu gabeko elur zuria, inor murgildu gabeko ur gardena zinela esaten zenidan txantxetan; inozentziazko jolasik baizik ez zenuela ezagutzen, malizia gabeko eskuetatik bakarrik zinela igaroa.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0019 Lanbroaren artean ibar estu bat eta zenbait baserri zuri abertitu zituen.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Zuriegia, pentsatu zuen estufa zilindrikoaren ondoan eseri eta gero.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0068 Izan ere, zuriak ziren mantelak, paretak, leihoak eta kamareraren mantala.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Marmore zuritan jasotako patio isilean jende ugari zebilen.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Beijingdarrak maskarilla zuriaren atzean aurkitu genituen; larruilezko sonbreru, hiru galtza pare eta edredoiaren antzeko txamarra berde eta urdinetan bilduta.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Etzan zen pago azpian eta abesti bat hasi zen kantatzen, lorategi bat oroimenera ekartzen zuena eta hango loreen perfumea, eta nostalgia-minak jotako erresiñula zirudien kantari ari zenak, larrosa, geranio, amapola, nartziso, lili zuri eta pitxiloreen inguruan negar aieneka.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 Ez orain bezalakoa, noski, baina ikusi izan bazenu! Printzesa batena, azal zuri eta leunarekin.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 Eta hitz-jario eta engainatzaile bera bezalakorik ez, esaten zidan: Bixenta, zure azalak zuriagatik ezkongaiek erabili dezakete soinekoa egiteko ehuntzat.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Galtza beltzak jantzi, alkandora zuria lotu eta txaleko gorria sartu nuen sorbaldetan behera, (...).

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 - Honela, gure blusoi zuri hauekin?.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0015 Barnealdera jiratu zituen, eta hilotzei bezala, zuri zurian gelditu zitzaizkion.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Eta Manuelen tabernako leiho apalera agertu ziren, eta guziek ikusi zituzten, lau tximeleta zuri.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 - Gaur tximeleta txuria hil ezkero euria egingo du bihar- esan zuen norbaitek tabernan.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 Kolore orlegia zeukan Rauza eta superfzie oro zuriz estalia ageri zen, pintaldi lodi eta ilun batean itoak bezala, eta ezta pankartek ere, amodio haren alturatik, ez zuten argiune berderik ikusten haran osoan.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0041 (...), pena arrasto bat sentitu zuen Mariak, baso bat esne hartuko zuen harekin eta segidan aterako zen, erabaki hartaz jeiki zen silatik eta galtza txuriak bilatu zituen, non sartu zituen?, komoda gaineko arropak besarkatu zituen eta ohe gainean zabaldu zituen, han ziren, zimur-zimur eginda, aldrebeski jantzi eta bere gelatik atera zen.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 Zopatan igerian dabiltzen ogikozkor zuriak Berorrentzat dira.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Arratoi zuriak - esan Zuen Nibsek, oso inspiraturik. -Ez.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Bere aurrean, urrutian, zurrumurru ahul batekin jo zuen alde batera, txispa zuri batzuei ihes egiten utziz.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Orduan Sakristaua eta Sankolitoa agertu ziren luxuzko soineko zuriz jantzita.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Zuria da eta zuriak ondo gorde eta defendatzeko sistema hautsi nahi du, apartamenduaren kontra dago, eta gainera andre bietnamdar batekin ezkondu zen, arrazen arteko ez ezkontzeko legeari kasu gutxi eginik.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Gizon zuri bat zulu etniako andre batez maitemindu eta ezkondu zen.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Ez zen gehiago zuria izan kontatzen digu Tom Sharpek.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0043 - Jar ezazu orri txuri bat liburu gainean.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 - Jar ezazu ezargailua plataforma gainean, mantxa zuria eta plataformaren zuloa batean daudela.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0048 Orain has zaitezke mantxa zuria hebratzen: baina ondorengo arauak jarraitzea komeni da: 4.- Bira ezazu errebolberra, objektua handipen gutxiena duen objektiboa fokatzeko.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Duela urte asko, Bagdad-ko palazio urreztatu eta aintzira azulejodun xuri eta urdinez apainduriko baten goen-goeneko ganbaran, Abdelamir Abdel Kamelen semea, zerrailaz ate denak hertsi, kandelak biztu, zelebroan eta zerebeloan tabula rasa egin, esibizionistei, eskuin ala ezkerrei, zien higuina mortifikatu, izanak eta ez izanak ahaztu, ongi segurtatu aurreritzi denak banan-banan bihotzetik atera eta baztertu zituela, kontzientzia garbitu, inoizko oroitzapen atsekabe denak bere barrenean xahutu guztiz purifikatu, tolerantzi ejertzizioak egin, izpiritualak eta korporalak, munduko borondate hoberenaz armatu, eta liburua irakurtzen hasi zen, ilargia zeruetan zegoela, artista batek artista baten gainean egindakoa.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Nahiz zuri, nahiz gorri izan: diktadurarik ez.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Antzokian bertan ikus dezakegu banaera manikeista, gure kulturan erabat erroturik dagoen kolore-topikotasunak lagundurik: ate gorria (gaiztoena), ate zuria (zerutiar pertsonaiena), ate urdina (kristauena).

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Garai honetarako, haurra irakurtzen hasten denerako (5 urtetik 7ra), badaude zenbait bilduma, eta berriena beharbada Baporea saila izango da (dena den, oraindik ez dute adin honetarako liburu zuririk atera); beste sail batzu zaharragoak dira, Benjamin bilduma, Lumabelar saila, Maria Goikoarenak eta bi, La Galera-Alegiak edo Axut.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0484 E. Knô*rr, Diruzainak, 16 bai, bi zuri, eta J. Gorostiagak boto bakarra.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Hor bertan ere maila irrazionala present dago, bainan noski, A eta B mailen arteko giltzadura fisikoa askozaz hurbilagoa eta onartuagoa da (tradizioaren poderioan) ile gorria eta urrearen hortz zuriak eta perlen artean...

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Azkeneko herri honetan, baso ardo, serbileta zuri eta aipatutako melodi moduekin mahai gainean egiten zen Prioreen eta Zerbitzarien aukera eta botere-aldaketa.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Pinturak, adibidez, kolore zuri eta beltzezko, hori eta gorrizko izakiak nahasiz, ereduaren antzeko irudiak ateratzen ditu.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Gero, kontzejalen eta diputaduen emazteak agertu ziren plazan, zapi txuriz alkar lotuta taldeari erantsi ziren eta horrela ikusi GOIZALDIk dantzatutako aurreskua.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Afaltzerakoan ogi zuria atera zioten, eta afaria bukatutakoan mahai gainean zegoena mantalaren poltsikoan gorde zuen emakumeak.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0103 Entzun aditasunez, herriari, pornografia, neska zurien tratua, eta droga ekarri dizkiotenek! Herria, bakezale, lantzale eta ona da! Hari dagokion gizarte batean bizi nahi du!.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0149 Beltzak eta zuriak Badira berri batzuk egun gehienetan egunerokoetan ikusten ditugunak, nahiz eta iskina batean eta letra txikiekin egon.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Ikusi oposizio hau: 1) Etxea zuria da 2) Etxea zuri dago. Problematika hau azaltzeko adjetiboa zer den esplikatu beharko dugu lehenik.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Adjetiboa, bada, izena kalifikatzen duenean izenaren ondoan joaten da, beti eskuin aldean: gizon handia etxe zuria. Gaztelaniaz bezala: .

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0116 Zer esan nahi dugu honekin? Izena eta adjetiboa, biak, sintagma bat bakarra direla eta elkarrekin harrapatu (11) harrapatu: tomar behar ditugula: (ikusi hemen II. kapituloa) gizon handia erori (12) eror(i): caerse da etxe zuria erre (13) erre: quemar da.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Dirdiratsu, gogor, arin, zuri eta potxiloz estalia, golfeko pilota egin-egina zen, erregelamenduzko bere 45,92 gramoekin eta kautxu prentsatuzko arima batek ematen duen bizitasun harrigarriarekin.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0053 Hegaztiak ere izentatzekoak dira, batez ere pago-usoak, eperrak, faisanak, beleak, beltzurdak, zozoak, harfangak (elurretako gauontz zuri bat), ahateak, arranoak eta ontzak.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Loreek purpura, moratu eta zuri koloreak dituzte.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Mozorro zurik txapel gorria eta alkondara eta fraka zuriak erabiltzen zituzten, gerrikoa ere gorria zutelarik.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Zinta gorriekiko izpartin zuriak zituzten oinetan.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0121 Tarteka bakarren batek edo batzuek apraposko plastikozko zotz ori baten puntan dagoen errektangular formako azal txurian izena idatzita daukate.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Ezkerretik eskubira begiratuta, Sanikolas elizaren sarrera nagusiko karteldegian, bi zatitan banatuta dagoena, iragarki hauek daude erantsita: 1. zatian: - MISAS, gazteleraz, goitibeheraka antolatutako paper zuri batetan, hiru folio tamainukoa berau, eskuz idatzita.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0574 Harlangaitzen junturak bilduak daude eta txuriz pintatuak, sareska tipo bat sortuz.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0244 Alde batetik Loligo forbesi edo Allothentis subulata txipiroia alegia, 25 cm.tara iristen ez dena eta harrapatutako unean zuri hauskara dena.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0010 Zuriok, larru azal zuriko jende honek alegia, galdu dugu artearen eta kulturaren monopolioa.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0010 Arte zuria delakoaren kolonizazioa, bere artegintzaren eta europar kulturaren molde jakina, herri eta gizon guztien artegintzaren kondairari bidea uzten ari zaio.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Lumajea trinkoa du, dena zuria.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0164 Gaxozain bat sartu da zuriz jantzirik.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0164 Gaxozaina eta biak atera ondorean Ioli berriz eseri da. Zuri dago.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 - Koloreak naturalezan duen kausalitateari buruz hausnarketa egin: laino txuriak, grisak, laranjak; itsaso berdea, urdina, grisa; lurraren kolorazioa landaretzan, ostadarra, etab. (1,2,3).

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Aitona, perretxiko guztiak berdinak (al) dira?
- Ez, noski, Mattin batzuk zuriak, besteak berdeak, besteak beltzak, horiak, laranjak... dira.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Ikusten (al) dituzu nire ile zuriak? Ba... urteak, Mattin urte asko ditut nik bizkarrean eta haiek irakatsi didate.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Zuriak dira oligarkia inperialistaren interesen zerbitzuan dauden indarrak.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Zuriek osatzen dute indar errepresiboen parterik handiena; zuriak dira estatuko administrazioan daudenak.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Beraz, beltzentzat, zuriak izango dira beren etsaigo garrantzitsuena, eta ez dute onhartuko beren liberazio mugimenduen zuzendaritza jende zuriak edukitzea, nahiz zenbait zurik beltzen askatasunerako interes eta borondate hoberenak eduki.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0026 ASKOTARIKO AGERKERAK
Barandiaranek herririk herri bildu dituen esaeretatik honetxek ondorengo agerkerok Mariri ezartzen zaizkio: Dama bezela kotxe ederrean eserita, nahiz suaz inguratua, nahiz ahari gainean zaldun, nahiz ilargia buru inguruan duela; andere bezala erpedun oinekin nahiz aker oinekin; animali bezala aker itxuran, zaldi itxuran edo zezen itxuran edo egazti gisa, bele itxuran nahiz arrano itxuran; suge bezala ere agertu da; azkenez baita ostagi gisara ere, haizebolada bezala, nahiz odei zuri bezala, nahiz ostadar, nahiz su borobil, nahiz suzko igitai bat bezala.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Garcia de Salazar-ek Crónica de siete casas de Vizcaya y Castilla deritzaion istorioan dionez Eskozia-ko erregearen alaba bat bere serbitzuko jendearekin Mundakara etorri zen eta han beren herria egin zuten eta, han zeudela, berekin - prinzesarekin, noski - lo egin zuela Bizkaian CULEBRO deitzen duten deabru batek, etxeko jaunak, eta ernaldu zuela eta... prinzesa umedun geratu zela eta haur eder bat egin zuela eta gizon eder bat izan zela gorputz onekoa eta don Zuria deitu zutela, erderaz don Blanco esan nahi duena ".

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Hau da Bizkaiko lehenengo Jaun Zuria-ren etorrera.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Borroka: Udaberriko erasoaldiak murrizteko, ona izaten da neguaren bukaeran, begiak handitzen hasten direnean, olio zuri gehi intsektizida bidezko tratamendu bat egitea.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Agrioen euli zuriaren inbasioak gutxitzen dituen Cales noacki espeziea.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0092 - Zuri espainia, kola eta koloratzaileak erabiliz tenperak fabrikatu.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Newton-en diskoa egin.
- Argi zuria kristalezko prisma batez deskonposatu.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Argi-zuria hiru argi-fokuz (gorria, urdina eta berdea) birkonpondu.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0108 - Kolore batez pintatutako eta gainazal zuri baten gainean jarritako forma geometriko laun bat denbora batez arretaz behatu.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Emakume luze, ile zuridun bat zen, ongi egina, mehantza eta osasuntsua.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 EREDUAK ETA EGITUR HITZAK
Norena da alkandora hau?
Mutil horrena da alkandora hau?
Mutil horren alkandora zuria da
Boltsa hau horrena da
Idazluma hori nire semearena da
Hau honen lapitza da
.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 HIZTEGIA
Substantiboak
aita
ama
arreba
brusa
gorbata
neba

Adjetiboak
urdin
zuri

Adberbioa
beharbada
Aditzak
erdu
har
.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 (a) BAI / EZ iradokitzeko. Egin galdeak era hontara: Urlia, Jonena da alkondara zuria? Eta abar.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 (b) JONENA / ENEKORENA iradokitzeko. Egin galdeak era hontara: Norena da alkondara zuria? Eta abar.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Hona hemen beste gidahitz batzu:
idazluma / gorri / hemen
lapitz/ beltz / hor
alkondara / zuri / han
gona / gris / hemen
maleta / marroi / hor
gorbata / hori / han
boltsa / berde / hemen
brusa / zuri / hor
kapela / beltz / han
.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Esanahietan zentratzea bezala, hizkuntz formen onargarritasun sozialarekiko arretarena ez da zuri edo beltz nahitanahiez, maila desberdinak egotearen kontua baizik.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 3. Aurreratze prozesu honetan garrantzi handia dute elementu hauek:
a) hizkuntza ezagutzeak;
b) kultur mailak;
d) testuaren irakurketa zuzentzen duten adierazle linguistikoen hautemate eta interpretazioak:
- adierazle tipografikoak: espazio zuriak, maiuskulak, letren neurri eta formak, etab.;
- puntuazioa: puntuak, komak, galdeikurrak, harridurak, etab.;
- hitzen irudi globalak;
- hitzen ortografia;
- egitura moduen adierazleak (1) Ikasleen irakurketa maila hobetzeko ondorengo lan hauek kontsulta daitezke: .

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0364 Hitz askoren atzetik zenbaki batzu doaz: zuriz idatziak batzu, beltzez beste batzu.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0364 Zuriek irudiaren zenbakia adierazten dute eta horietara bidaltzen; beltzek orrialdeak adierazten dituzte, eta horietara bidaltzen.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Hotz handia egiten zuen egun batean Mikelen aita etxera sartu zen bildots txuri bat bizkarrean zekarrela.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Alaskako korrontea / Kuro-Shiwo-ko korrontea / Peruko korrontea / Humboldt-eko korrontea / Labradoreko korrontea / Golkoko korrontea / Kanariasko korrontea / Brasiliar korrontea / Bengueko korrontea / Ipar atlantiko-ko korrontea / Mozanbikeko korrontea / Indiko kontrakorrontea / mendebaldeko australiar korrontea / korronte antartikoa / Dya Shio korronte zuria / ekialdeko australiar korrontea.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Turismoarentzat, paisaje desberdin eta kontrastetsuren aukera zabala eskaintzen du: Karibeko eta Pazifikoko hondartza hondar zuri eta uhin zalapartatsuak, indioen herrixkak, oihan inguru malkartsuak, hilargikoen antzeko paisajeak dituen Nevado de Ruiz eta beste zenbait mendi handi, nahiz barrualdeko eskualdeetako laku paketsuak (eskubitara, Muna lakua).

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0044 Ondoren, galdegiten zaio: Eta bi txuri txikiak zertzu izanen dira: (...).

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0070 Gehiagotan agertzen da txerritxo txuri hozkatuaren kasua.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0070 Bat alde, bat xuri, beste guziak kontra, gauzak garbi ziren.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0085 Mundu hontan gauzak ez direla zuri eta beltz, bainan bien artean badela zuhail eta ilun mota asko.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Zuria bazter daiteke, ez du eta hainbeste eskaintzen grafiatzealdetik.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Beste zenbait materialekin, tenperak eta argizariak izan ezik, ez dugu margo-zerrendarik erabiliko eta dauden margo guztiak aukeran jarriko ditugu (plastilina, igeltsua, etab.), hauetan zuria eroso gerta daitekeelarik.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 3 Beltza, zuria, horia, gorria, urdina (tenperatan).

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0066 Paper zuri bat hartu eta, mantxa bustiaren gainean jarri eta zapalduz, mantxa paper horretara pasa.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Ikusi dugu sagar elegante askok, Gorriak edoZuriak, besterik gabe deituak.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 Onean hauts zuriak biltzen zuen ikatza; zaharrean beltza zen hauts hori.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Gaizki ohartu hatzaio, ene ustez; badituk-eta bi ore-mota: bata txuria duk, eta bestea beltx.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0094 - Hona hemen aurkitu dudana: pila on batetan, barnea zuri-zuri eta leun-leun dago.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ipur gainean xerlo zuria.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Gizon zuriak, bere itxitura, fusil, zizpa eta besterekin bisonteez ezagupidea egin baino lehenagokoak.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ipur xuntxurraren gainean ile zuri mordo bat dute, borla baten eitekoa eta espejo-ispilu deritzatena.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Ihesari eman zaion antilopearen ile mordo zuriaren dirdaia beste antilope batek ikusi orduko, honek ere bereari gora eraginen dio eta ihesari emanen zaio ziztu bizian.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0075 Aitaren batean Larre Haundia xerlo zuriz beterik ikusi da.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0160 Ezen Japon-en erregela zaharrak dionez, kopetatik leporaino soildu behar bait da buruko ilea, bepuruak barne, eta segidan dena hauts zurizko azal lodi batez estali.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Nabar, berde, zuri dira orkidea zygopetaloren kolorerik berezienak.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 1603ko martxoaren 15ean, udaberriaren hurbiltasunez Atlantiko-ko haize xuriek bareago diren sasoian, alegia, untzi aldra bat atera zen Honfleur-tik.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0192 Behigorri, txahalgorri, behor zuri edota aharia bezalaxe azaldu izan da inoiz akerra ere kobazulotako sineskeratan.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0192 Bat batean ahuntz zuri eder bat, besteak baño aundiagoa, alde guztitatik argia zeriona ikus omen zuten kobazulo sarreran.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0289 Uso zuria kutxara itzuli doa altxuma mokoan, ta orain usapalak maitekide laguna batu du ibaiondo naroan.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Barnea mila forma eta koloretan hausten da; berauek (urdin, berde, beltzak) beste batzuk (zuri, hori, gorriek) erasotu eta beretuak gertatzen dira.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Diotenez, gaixoei ematen zaien trataera ardurazkoa da, elikadura zatia osatzen zuten: hiru laurden ogi zuri, liberdi bat haragi, eta laurdentxo bat ardo.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Pasarte horiek zuriak dira, bitxiak, errealitateari uko egin eta politasuna dei genezakeen kategorian murgiltzen direnak, itzulpenak edo itzulpenen itzulpenak, literaturaren tolesetan jolasten duten zatiak, erudizioaren jokoetan irri egiten duten komentarioak.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Bost buztin mota erabili zituzten: marroia, granatea, txuria, arrosa eta grisa deitu zietelarik.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0235 - Formatoa: pergaminoan jositako liburuak, 300-700 foliotakoak (batzutan mila folio baino gehiagokoak); bertan josi dira orden kronologiko handirik gabe Salan azaldutako dokumentuak, jasoak nahiz sortuak, folio tamaina nahiz koartila tamainakoak, baita handiagoak ere (bandoak, kartelak, ordarauak), textudun folioak nahiz txurian daudenak, batzutan ezabatuak baina ez gehienak eta foliatu gabe daudenak.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Auzoko baserrietara ere gonbidatuak ailegatzen ari dira; alkandora zuriz jantzita gizonak, garbi eta dotore, berriz, emakumeak.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Baserritarren talde honetakoak bista erakartzen duten horietakoak dira, batzuk txapel gorriz jantzita, beste zenbaitek zuria darama.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Haien artean, baita ere, aurpegi beltzaran eta xaloko mutikoak, gerrontze gorriz eta harizko fraka zuriak jantzita, oinetan abarkak daramatzatela.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Papilote zuridun zaldun haren itxura eta ibilera guztiz gorena da.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Azkenean aingeruak bezain zuri eta ilehori den gazte xarmant bat, lotsa aurpegitik ezin kendu duela, plazara irten da eta bi laguntzaileak albo banatan dituela dantzarien aurrean jarriko da.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Donostian txorabiozko zauriaren erremedioa era berean egiten dute; baino hiru erramu osto eta amabi harri txuri erabiliaz, eta eltzearen gainean guraizak, labain bat eta orraze bat gurutzatuta.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Administraria (E2)- Zuri.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Balioei dagokienez: Hausturak zuri eta beltzetan egin daitezke.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0161 Haustura errepikatuak zuritan egiten dira.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Isatseko hegatsak, beltza izanda, animalia bakoitzari espezifikoak zaizkion narrio zuriak ditu, orban horiek banako desberdinengan, nortasun agiri eginkizuna betetzen dutelarik.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0207 Mordoilo honi Souriquois deitzen zioten, frantseseko Zurikoa (azal zuriei dagokiena) edo Sourikoa (Souris Ibaikoa alegia, bertan egiten bait ziren euskaldun eta bertakoen arteko tratu ugari).

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 (re-wind edo fast-forward kontrola hautatzen denean zinta askoz bizkorrago mugitzen da eta pantaila zuri geratzen).

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Zuhaitz oso abartsuak izaten dira, lore hori edo zuridunak.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Hirusta, Trifolium generoko espezie ezberdinak, landare belartsua da, urterokoa edo iraunkorra, hosto biribil xamarrekin, eta lore ugari, zuri, gorri edo horiduna, guztiak burutxotan elkartuak.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Lore zuri edo arrosak eta hosto handiak dituena.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0020 Gure artean udaberriak gorabehera handiak izaten ditu eta epelaldi baten ondoren izotzak erasotzen badu, ondorengo egunetan erle zuri batzuk ateratzen ikusi ahal izango ditugu.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Gaizkataren haragia elikagarria, zuria eta arantzarik gabekoa da.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Narrio zuri berezi bat sahietsaldean, bular-hegatsaren gainean:

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0059 Uretatik pittin bat urrunago, eta gehienak arantzadun diren zuhaixken itzalari esker, baliteke zumartzuri autoktonotako (Populus alba) makaldi bat eratzea, bertan, lizar hostotxikia (Fraxinus angustifolia), sahats zuria (Salix alba) edo zumarra (Ulmus minor) gisako zenbait zuhaitzek, uholde-kontrako defentsa gerriko bat osatzen dutelarik, bata besteari, otsahiena (Humulu lupulus), basa mahatsondo eta esparragu (Arparagus officinalis) bezalako lianez loturik daudela.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Ernaltze hau burutu ondoren, mihuraren oin emeak, txorientzako, batez ere zozar eta zozoentzako, oso erakargarriak diren fruitutxo zuri eta likinekin estaltzen dira, eta txori hauek jan edo piku eta hanketan eramaten dituzte, horrela haziak utziz geratzen diren abarretan.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Papaver somniferum, opio belarra, lo belarra da (adormidera), lore zuri, lila edo purpura haundiak dituzte eta hosto oso lobatuak, besarkatzaileak, zurtoinean ile luze eta tenteekin.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0092 Laranja kolore argia, marka zuri edo horiekin eskapuluan.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Xuri esnetu koloreko maskor hauskorra.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Kolore horiska zurbila edo xuria, ikus daitezkeen lerro erradialerekin.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Kolore xuri burdintsua.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Kolore xuri-krema.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0037 Kolore xuria.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Kolore zuri arrosantza ala azeitunatua.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Kolore zuri kremotsua, bi taldetan banaturiko marra marroi gorriskekin, eta aurreko dortsalaren izkinatik atzeko bentralera doan diagonal batez zatikatuak.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Hanka motza eta azpidun erraboil batez amaiturik, motza, 3-4 x 1-2 zm.zkoa, goiko aldean eta erraboilaren ertzean zuri edo hori-berdexka oso argi kolorekoa, txapela eta hanka lotzeko harizpiko kortina batez horniturik, hasieran zuri kolorekoa eta gero, esporen eraginaz, okre kolorekoa.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Hasieran hanka osoa zuri kolorekoa da, baina berehala arro eta marroi-arrosa kolorez jartzen da, txapela bezala.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Hankaren oinharriak mizelio-errizoide zuriak aurkezten ditu, adarrei lotzeko.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Hanka luze eta mehea, batez besteko zinbela, oinharritik lotuak, zkoa, hasieran zuri kolorekoa, gero horixka eta txapelaren kolore berberekoa, kortinaren harizpiko arrasto zuri kolorez horniturik eta heltzean, esporen eraginaz, purpura-beltz kolorez tindaturik.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Txapelaren azpian, orri fino eta hestuak agertzen dira, adnatuak, hasieran zuri-gris kolorekoak eta gero, esporen eraginaz, bioleta-beltz kolorez tindatzen dira.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 Azala leun, gris edo zuri-gris kolorekoa, erdia ilunagoa izanik.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 Hanka zilindrikoa eta zertxobait sustratzailea, irekidura aurretik 4-8 zm.zko luzera eta helduetan 15 zm.zkoraino, zko diametrokoa, zuri kolorekoa eta oinharriaren ondoan eraztun bat agertzen da, txapelaren ertzarekin txertapen puntuan.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 Orri guztiz finak eta hestuak, goranzkoak, sabeldu, hankatik aske, hasieran zuri kolorekoak eta gero beltzak, azkenean urtzen dira, ur beltz kolorez bihurtzen direla.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0372 Mami fino, guztiz hauskorra, zuri kolorekoa, usain eta zaporerik gabe.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Txapelaren azala lehorra, zuri kolore eta beltz koloreko milaka zuntzeko ezkataz orrazturik dago, zuri koloreko hondotik nabarmengarriak, txapelaren erdirantz trinkoagoak, gris kolorea hartuz, igurtzean hori kolorea hartzen du.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Hanka, beste espeziena baino lerdenagoa da, txapelaren diametroa baino luzeagoa, zkoa, zilindriko eta leunki zinbelatua, zuri eta hori kolorez igurtzean, goiko herenean kotoikareko ertzeko eraztun bat duela, txapelatik aiseki aldengarria.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Orri fino eta hestuak, hankatik aske, hasieran zuri kolorekoak, gero arrosa eta azkenean, esporek eragina, marroi-purpura kolorekoak.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Mami trinkoa, ez lodiegia, zuri eta ebakitzean hori kolorekoa, usain gogor eta kiratsa, tinta edo iodo usain antzekoa, behatzez igurtzean guztiz nabarmengarria, zaporea ere ez atsegina.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Hasieran, azala leun eta marroi kolorekoa da, gero, txapela zabaltzean, kutikula urratzen da zenbait sakabanatutako ezkataz, erdiko diskoa ezik, hori dela ta, txapela zuri-arrosa kolorekoa agertzen da ezkataz edo sakabanatutako marroi koloreko urraketaz horniturik.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Hankaren azala marroi argi kolorekoa, batez besteko zeharkako ezkataz urraturik, zuri-arrosa koloreko mamia erakutsiz.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Txapelaren azpian orri fino eta hestuak azaltzen dira, zuri eta hankatik askeak, heltzean arre kolorez zikindurik.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Mami fino eta biguna, hankarena zuntzezkoa, zuri kolorekoa eta haizeak eragina zertxobait gorri kolorekoa, usain goxo eta intxaur antzeko zapore atseginekoa.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0396 Espora-jalkin zuri kolorekoa.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Txapelaren pean orri askeak agertzen dira, espora zuri kolorekoak eratzen dituztenak.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Arraultzekoak txapel ganbil eta plano-ganbil bitartean aurkezten du, neurri handikoak, 8-15 zm.zko diametroa lortuz, hasieran zuri koloreko errezel mintzaire eta txit tinko batek arraultz gisa estalirik.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Oinharrian guztiz tinkotasuneko mintzaire bolba bat azaltzen da, zuri kolorekoa eta irregularki urratua.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Txapelaren azpian orri lodiak agertzen dira, tinko eta txit hestuak, sabelduak, hankatik aske eta zuri-horixka edo hori kolorekoak, ertza kotoikara eta zuri kolorekoa.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Mami lodi, trinko, zuri kolore, usain eta zapore goxo eta atseginekoa.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Espora-jalkin zuri kolorekoa.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Txapelen azala lehorra da, hasieran zertxobait felpatua, bainan leuna berehala, zuri kolorekoa eta erdirantz okre kolorez zikindurik, leunki zimurtua eta gehienetan lurraz beterik.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Hanka oso motz eta lodia, ia 3-5 x 2-3 zm.zkoa, zilindriko, lehor eta zuri edo txapela bezala okre kolorez zikindurik, maiz orrien txertapen puntuan berde koloreko zisku bat agertzen da.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Txapelaren azpiko orriak fino, mehe eta hestuak dira eta Russula chloroides onddoak txit mehe eta hestuak, zenbait mikologorentzat, espezie hontako barietate dena, lamelulak ditu, zuri edo krema kolorekoa eta maiz berde koloreko disdirapenez, zahar aleetan okre kolorez zikindurik karpoforo osoa bezala.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Mami lodi eta guztiz gogorra, bizkorrezko ebakidura, zuri kolorekoa, usain goxo eta atsegina, frutatua lez, goxo zapore edo mingarra orrietan.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Espora-jalkin zuri kolorekoa.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Hanka zilindrikoa, hauskorra, zkoa, zuri kolorekoa edo oinharritik hasiz hori edo okre-hori kolorez zikindurik, azala leun eta lehorra duela.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Txapelaren azpiko orriak, adnatu, fino eta guztiz hestuak, haien arteko elkar edo anastomosi gutxi dutela, hasieran zuri kolorekoak eta gero hori kolorez zikindurik.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0442 Espora-jalkin zuri kolorekoa.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Hanka oso fino eta hauskorra, aiseki zatigarria, zkoa, zilindriko edo zerbait zinbela, azala zimurtu eta zuri kolorekoa.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Txapelaren azpiko orriak fino eta hala hola bakanak dira lamelularik gabe, ertzean borobilak direla, adnatuak, hasieran zuri kolorekoak, bainan gero, esporek eragina, hori-okre kolorekoak bihurtzen dira, nahiz eta denbora luzez argi koloreak iraundu, irudian ohartzen den bezala.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Mami oso fino eta hauskorra, zuri kolorekoa, usain berezirik gabe eta zapore ez mingarra.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Kanpoko atala edo exoperidioa leun eta zuri kolorekoa da, zahartzean arre kolorez zikintzen da, ohargabeko hautsa askatzen.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Barruko azala edo endoperidioa zuri kolorekoa ere, leun eta txit hauskorra, heltzean leku guzietatik urratzen dena.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Ebakitzean, heldu gabeko karpoforoak guztiz zuri kolorekoak agertzen dira eta mami trinko eta aroltsu batek eraturik, heltzean barruko osoa gleban bihurtzen da, hasieran hori-berdexka kolorekoa eta gero marroi-berdexka kolorekoa, guztiz haustua.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Espezierik arruntenak, deskribatzen duguna, 2-4 zm.zko altuera eta 2-3 mm.zko diametroko hanka aurkezten du, batez besteko bihurria eta maiz oinharrian erraboilduna, zuri zikin kolorekoa eta oinharritik hasiz, okre kolorez zikintzen.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Barruko bildukina edo endoperidioak burua eratzen du, zuri zikin edo krema kolorekoa da, puntako-poro batetik edo borobil-peristoma delakotik irekitzen da, erregular eta irtena, gehienetan marroi kolorez tindaturik eta buruaren errestotik nabaria izan.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 zko diametrokoak, azala leunki garatxoduna edo ia leuna dutela, marroi-gorrixka, laranja edo marroi-gorrixka kolorekoa, oinharrian, errizomorfo antza, zuri koloreko mizelio-harizpiak erakutsiz.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 Ebakitzean trinkoak dira, azala azpitik zuri eta laranja kolorekoak, gero marroi-berdexka kolorea hartzen dute eta esporek eragina haustunak bihurtzen dira, ormaren ustelkuntzak askatzen dituela.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Biztanleak lo daude mahatsarepean edo etxe zurietan, freskuran.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 Idatzi arbelean eta eskatu ikasleei kopiatzeko orri zuri baten goialdean.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Ibilbide hau gune honetatik aurrera pintura gorri eta zuriaz dago markaturik.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Zuriek gailurreriatik eramango gaituzte gailurreraino ordu erdian.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Beste aukera bat marka zuriak hartu eta, gailurreriara iritsi gabe, ezkerretik (HE) irteten den bide zidor nahiko belartsu batetik jotzea da.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 (...) buztan-aleta zuzena edo borobila dutenak zuriak dira eta sarde bakoitzaren itxurako buztan-aleta dutenak, urdinak.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 1889tik aurrerakoan, zuri eta horiekin legundurik, eraberean urdinak ere, denbora joan hala grisaskatzen direnak.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0112 Sekuentzia nagusitik kanpo beste bi alderdi ditugu: bata, digante eta superdigante gorrien sekuentzia, sekuentzia nagusiaren gainean; bestea, nano zurien sekuentzia, sekuentzia nagusiaren azpian.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 985. urtean, Norvegiako migrarien ondorengoak ziren islandiar migrariek, Atlantikoko Iparmendebaldeko gizon zurien lehenengo egoitza eraiki zuten Groenlandiako hegomendebaldeko itsas-ertzean.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0007 Hala ere, hondakinak Groenlandiako herri honen garrantziaren lekukoak dira Brattahlid-en, Sandnes-en, Heriulfnes-en Undir Hofdi-n eta Eriksei-n, etxe luzeen zimenduek, harresien zatiek, elizen barne-luzegoek, zenbatezinezko haztarnek argi nabaritzen dute nolakoa izan zen Groenlandia zuriaren iragana.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Elurrerren isiltasunean Balea bezain urria, eta bera bezain beldurgarria da hartz zuria.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Groenlandiar zuriaren eredua (egurrezko irudia).

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Thorfinn-ek ikutzen ditu Helluland, Markland eta Furdustrandir-ko (Ertz Ederrak) hondartza zuriak.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Ertzetako gortinek, ostera, ez euken tolesturarik eta ondo adierazi ezin daitekean kolore batekoak ziran, ez ziran zuriak, grisak ere ez, ezta kolorebakoak ere, zelan azaldu hareen kolorea?.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0013 Gipuzkoakoa, ostera, zuria da.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Hostoak hirunako bertiziloetan, gazteak erikoideak eta adinekoak azikularrak, zurrunak eta ziztatzaileak, 10-20 mm bitartekoak, launduak, gainaldean estoma-zirrinda zuriz hornituak; zirrinda hau oso gutxitan aurkitzen da nerbio fin batek oinean zatituta; sarritan argizari-geruza zuri-urdinska batez estalita azaltzen dira.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 . Mulua edo zuhaiska zutitua, altueran 1,5 m edo inoiz gehixeagokoa, oso adarkatua eta kolorez zuri-griseska.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Loreak korinboetan elkartuak, eta haien petaloak zuriak, inoiz arrosak, atzazaldunak; 15-30 estanbre, eta haien anterak, sarritan, gorriak; 2-5 karpelo, beren paretak fruituan kartilaginoso bihurtzen zaizkienak, bakoitza 2 obulukoa; 2-5 estilo aske.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Loreak 5-20, glomerulu kandudunetan; kalizaren hortzak desberdinak; korola 3-6(7) mm-koa, oro har zuria, baina gila purpura-beltziska.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0148 Ihintz zuriaIhintz-tanta izoztuen multzoa.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Supernobek izar masatsuetatik nano zurietarainoko trantsizioa benetan errepresentatzen badute, Karramarroaren nebulosaren erdigunean nano zuri batek egon beharko luke dudarik gabe.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Izan ere, puntu horretan badago izar txiki-txiki eta urdinska bat (nano zuri izateagatik espero zitekeen bezain beroa).

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Mendelaurden batez nano zuritzat izan da kontsideratua, ondoren beste nortasun bitxiagoa egotzi zaiolarik.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Nebulosa planetarioak supernoba-motako leherketen hondarrak direla egia bada, nebulosa horien erdian ere (edo hauetako batzuetan behintzat) nano zuriek egon behar dute.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 Unibertso hutsaren itxuran hasten da, oso gas barreiatuaz beterik (agian hidrogenoz), eta Unibertso hutsaren itxuran amaitzen da, baina kontaezinezko nano zuriz josita.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Zaragozan 1.841.ean ere korrida antolatu zuten urriaren 17an. Felipe Perez Laborda tuterarraren bi zezen (dibisa zuriz), Jose Murillo Ejeakoaren zezen bat (dibisa gorriz) eta Ejeako Ramon Lopezen beste bat (dibisa urdinez) toreatu zituen Francisco Montes-ek bere koadrilarekin.

796. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0151 Zuri-gorri-orlegi
aren eder margoa.

797. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0151 Urre gorri du aria,
urre zuri orratza.

798. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Ezker-eskuin aldetik,
ondo zapaldu-ta
gabiltz samindu-ta:
Zuen jokabidea
ez gaude aztu-ta
Gorri edo txuriak,
jantziz aldatu-ta
Berdintsu zeratela
esango nuke-ta:
zuen artean egiñ
ortaz txapelketa!.

799. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0011 Kartoi meetatik ebakitako beste iruki, lauki eta abarrekin, edota margo ezberdiñekoekin elkartze geiago egin ditzakezu lautu zurien gain edo beste edozein margodunen gain.

800. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Odei-kizkurrak: Ezagutzen edo bereizten oso errazak dira: egazti-luma zurien antzekoak.

801. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 Ikertxoren galtza zuri bustiak lurrean ikusi ditu lixibagailluaren ondoan.

802. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0050 - Ikusi al dituzue lkertxoren galtza zuriak? - galdetzen du ama Idoiak gero.

803. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0051 Gela illunera joan eta antxe aurkitu ditu ldoiak amak Ikertxoren galtza zuriak, Mirenen muiñeka maiza, Jabi eta Mirenen zapata eta galtzerdiak eta ama Idoia beraren sedazko galtzerdiak.

804. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0029 Mendi puntan dago nere etxea,
zein polita, zein zuria.

805. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0150 Gari-irina zuria da.

806. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Bizkar gorrizka ta sabel txuriakin, benetan pollita da!.

807. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Koralak, arrosa-kolorekoak eta zuriak beintzat, argia maite du, ur garden eta garbietan.

808. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0121 Nik, Joanek, aulki zuri aundi bat ikusi nuen, eta an jarririk zegoena.

809. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0163 Busti nazazu ixipuz, eta garbi naiteke, ikuz nazazu, eta elurra baiño zuriago naiteke.

810. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0043 Barzelona`ko kai zabalean itxasontziratu ginduzuten turkiar ontzi txuri ta egoki batean.

811. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Hipodromoaren ondoan Mezkita txuria deritzana dago, goiera aundiko sei minaretez apaindua.

812. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Eskerrerantz begiratu eta... an bein Izustarritz bere eleiza romaniko ederrakiñ, etxe zuriz inguratua.

813. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 Roger`ek au esatearekin batera iritxi zan Emma bere beor zurian, zankalatraka.

814. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Iñoiz baiño politagoa iruditu omen zitzaion au gure adiskideari ezpain ezeak gorri, begiak urdin-orlegi, musua legun zuria... aingerua ematen omen zuan, neskatillak; infernu artan aingeru!.

815. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 Odolez gorritzen ari zan Lamont`en alkandora zuria ere.

816. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Leiotik sukaldeko patioa ikusten nuan; ta aruntz-onuntz an bean zebiltzan zuriz jantzitako sukaldariak; eta eskuetan eramaten zituzten arrai, aragi, eta mota guztietako janariak.

817. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

818. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Baita ere txorizo-mutur bana eta bollo bana, zuria bai bañan bai gogorra ere.

819. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0028 Pardelean nere jantziak: iru pare galtzak, dozena erdi bat praka-txiki zuri, lau alkondara urdin, dozena erdi bat artillezko galtzerdi ta traje berria.

820. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Emen barrukoak, bat, bi, iru, lau, bost, sei kaltzontxillo txuri...

821. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Esku arpegiek ongi garbitu, alkandora txuria, ez astegun, ez jaiegun, oi zituenezko galtzak, eta bruxa pinttarraxka soiñean jantzi zituenerako, apar loditua zegoen janari sendoa.

822. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Alaere ordea, gabeko orduetan oe-zuria bigunago izaki, edo-ta iñorekin txar egin nai ezak, agian eskupekoek pozturik, ikuspegia batekoz-beste aldatzera oituek bai zeuden, ta zuzmurrak-zuzmur, batzuek eta besteek leenetan zirauen.

823. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Udara aldean beñipin, gudari bat ikusi gabe asteak igaro ondoren, gutxiena uste zan orduan azaltzen itun txuriak edo beltzak, arrapatzen zutena berekin eramanaz, baita mutil sasoikorik ere topatzen bazuten.

824. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Arek zekarrena, beñepin, zuri xamartua zegoken.

825. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0235 Orretarako, zortzi, amar edo geiago gazte elkartzen ziran, eta geienetan erriko kontzejutik ateratzen ziran; askotan, gañera, txuriz jantzita, gerriko eta lepoko gorriakin; eta danak errenkadan, aurretik atabal-danboliñak dituztela martxa politak joaz.

826. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Ta oien esanetara, ospea ta fama edatu zutelarik bazijoazten araruntz, bere ezpartzin ta alkandora edurberri bezin zuriak soiñean zituztela, makilla esku batean ta bestean, zenbaitzuk, jana sortuko ote edo beldurrez, bere kaxuelkada upar-zabalak.

827. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Beltza zuriarekin ezin zuritu?.

828. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0002 Zuri-gorri-berdez loratu artean ibil nai nuan goiz artan Moersko parkean.

829. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Ankarik ez duen ar zuri txiki bat da.

830. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Bai ale bakoitza, eta bai buru guztia ere azal zuriz estaliak izaten ditu.

831. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0112 Aleen inguruko azalak gorrixtak ditu, baiña buruaren gaiñeko azala zuria.

832. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Beltzak zirala eta zuriak giñala, emen etorri zitzaigun Oiñati-raiño Porras buruzagia bere gudariakin baztar guztiak ondatu ta txautzen.

833. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Mendi-tontor orrek ba ditu 2.262 metro, ta urtean luzaro txuriz jantzia agertzen zaigu.

834. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 San Lorenzo`ren gallurra maiz txuri agertzen da.

835. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0055 X. EZKON-BIDEAK Buruan zapi txuria, mantala gora tolestatuta, babarruna biltzen ari da Karmele. Nundik nora?.

836. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Neska gazte ezkongaiai ez du bein-ere besodun jipoirik jazten, gorontza baizik, bere atorra txuriaren beso lasai txairoak erakusten dituela.

837. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Gizonezkoak oial beltzezko jantzia eraman oi dute, jaiki aundikoa; galtza motxak eta estu xamarrak, belaun gaiñean lotuak; ponduzko galtzerdi beltzak; oiñetan kolore berdiñeko zapata-azalak iru-ertzeko belarri txuri aundiakin; beso lasaidun eskapila edo kapota luzea bizkarretik beera, xingola gorriz ertzetan; gerriko more eta sorburutik zintzilik lepo-xerra lisatua tolesetan.

838. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 El Oasis`ek dionez, Erribera-ko naparrak onela jantzi oi ziran: Artzaiak ari lodizko alkandora jazten du, tripazko barneko motx beltza edo gorontza, artille morezko gerriko zabala, auntz-larruzko galtza gorrixkak, iztertartean gogorgarri jospolituekin; algodoi zurizko galtzazpikoak;.

839. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Bere kolore zuridun arria eta eliz-ormatako arri illuna, alde aundiko arriak dira.

840. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0013 Expediente bat! Liburu gorri, edo urdin, edo zuri bat egin bear zaio Euskaltzaindiari!.

841. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Alkandora bera bezain zuria da lepoaren biran daramaten tirilla.

842. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Zaldunak, txapel zuriz edo gorriz, zinta koloreetakoz apaindurik, atorra ta galtzak zuriak, sedazko pañolua lepotik, eta kolorezko zinta dun abarketa txuriak oñetan.

843. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Laño zuriak genituen gure ganean.

844. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0084 Ondamendia areagotzeko, bi gaitz gogor: gaztaiñaren tinta ta aritzaren zuria, ain urri genituan landareak zearo galdu-erazten ari dira.

845. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Bein Ondarribi`ko sagardotegi baten aurkitzen zan bere lagunakin; bare bi ikusi zituzten aurrean, bata zuria ta bestea beltza.

846. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Sagardo-erronda egin zuten apustu, zein bare lenago eldu alako lekura: bera bare beltzaren alde ta lagunak zuriaren alde.

847. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Chabo`k 1838-11-4`garreneko idazki baten dioskunez, 45 urte zeuzkan printzesak eta zuria, ederra ta aundikia zan.

848. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Goibean, 30'etik 70 xm .ra inguru azten da; osto illauntsuak ditu, aundi eta usaitsuak, margoz zuri antzekoak.

849. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Laster udara garaiean gera eta laterri batzuetan andereñoek larru-azal txuria izaten alegindu arren, gure inguruetan geienek beltxaran agertu nai dute.

850. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Zurien eritegietan, ordea, arazo ori ez dute aintzakotzat artzen eta gaxoa sendatzen saiatzen dira espiritu txarrari jaramonik egin gabe eta ori aldentzen ez dan artean, ez dago sendakuntzarik.

851. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Mutiko kuzkuzkariren batek, nabaitu bide zituan irotutako zuaitz ipurdi zuloan dindilizka aberaska xuriak.

852. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Izadian goxakia Goxakia diogunean, ola-lanaz xexkari edo txarriarbiari erausten zaion zumu eztiari, saletxetan erosten dugun goxaki txuriari, maiean erabiltzen dugun goxagarriari arrunki gagozkio.

853. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Ezikasientzat, askotan baita iakintsuentzat ere, goxaki itzak, pipordun goxagarri txuria esan nai du; mokorrak dituanean, koxkorduna deritzo; eoa danean, goxaki xea; bustitsu eta oretsuari, naiz txuri naiz oriztari, eztitsua; arre, ezotsu eta orratsuari, bezkara; erreari, gorrikara.

854. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Goxaki txuri eta piporduna, egitan garaugoxaki xaiña da; margo bixikotako goxakiak aldiz, orikarakotatik arrekarataraiñokoak, orrieztiz iositako garaugoxakiaren naasleiarkiñak geienetan; margo oriztako naiz arrekarako goxakiok, goxaki txurien ondarkiñakin, xaintolatan egiten bai dituzte.

855. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Kantariek:
Grazia ixur bihotzari,
garbiz nadien elur xuria bezein xuri.

856. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Laurendi - Jes, harritzen nauzu... Elizako oihal xuri eta gainerakoak ez ote ditu gure Klodinak antolatzen?.

857. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0033 Eguneko
aize xuritara
bazabilan
baratzean Jauna.

858. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0005 Kameliak
Etxean
lore
xuriak
ba ditut
Negua da
eta
kamelia batzu
lilitu dira
holaxe
libertatearentzat
esperantzazko
birjina gisa.

859. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0091 Garaziko mendietan etxe xuriak ixil-ixilik....

860. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0027 Xuri xuria egina nintzan, arrunt juana nintzan.

861. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Lau erreka ñimiño matel xurian beiti.

862. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Ondoan, larrazkeneko haize eroak ekarritako hosto galdu bat eta erditik ebakia den pilota xuriaren borobiltasun hautsia.

863. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Uste izan zuen bere adineko haur batzu ikusi zituela, ziri xuri batzu eskuan apoak ardiak bezala ibiltzen.

864. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. mac orlan 0035 Taldearen erdian, arropa gorri handi baten hegiak marta xurizkoak zituen gizon eder bati ohartu zen.

865. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Garbitzeko gelan, mirailaren zolan. Xuria zen, eta guziz geldia.

866. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Bere ixiltasuna xuria zen, eta bere gelditasuna.

867. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0040 Andere xuria heldu baino lehen, beste batzu etorri ziren, bainan gauaz baizik.

868. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Arats batez, garbi gelako lavabotik hurbiltzean, mirailaren zolan zutik zen forma xuria ikusi zuen.

869. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Etzen xuriz jantzi dama baizik eta etxearen ixiltasuna, telebista etzena martxan, telefona linea moztua, luneta desagertuak.

870. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0019 Amasok baratzeko mahuri zonbait jan arazirik, etxerat itzultzean, apezetxe aintzineko aterbe goxoan, oihal zuri batez estali mahain baten aintzinean jarririk, nor ikusi nuela uste duzue?.

871. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Nolakoak ote ziren, ttipiak, haundiak, xuriak, beltzak?.

872. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Gaineratiko zortzi ehun bat galtza xuriak beren jabe berrien beha zeuden.

873. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Hainbeste galtza xuriekin zer egin? Sasoina bururatzen ari eta, galtzetan ez izaiteko, herriko jendeari saldu behar.

874. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Eta nola, lehen jabe izan behar ziren gizonak, handi, azkar eta ongi haziak bait ziren, araberako galtza xuriak salgai ziren orain.

875. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Angeluarrek jende ttipi mehe eta arin, guttirekin bizitzen usatu horiek galtza xuri handiak, erdi preziotan eskuratuko zituztela aipatu zuten eta saltzaileak onartu! Laster zortzi ehun galtzak herritarreri utzi zizkien.

876. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Gero, gizon hauek egin lana ez masakratzeko, galtzak ber antolatzeko lana asko bait zen eta jende guttik jakin egiten, galtza xuri haiek hola hola erabiltzen zituzten.

877. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Uda eta larrazken hortan, igande, pesta egun eta berdin astegunez berdin bazela galtza xuridun Angeluko karriketan!.

878. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Gizon kixkil batzu, burua gora, galtza xuri handi batzu herrestan... soinean.

879. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Hortik hasi zitakeen izengoiti hau, eskuin eta ezker hedatzen, herri inguruetan jendeak erraiten zuela: GALTZA XURI HANDI ANGELUKO.

880. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Urriaren 24-an Bilbaotik eskuratu dugu Euskal-Herriko Apezpikuen liburu zuria.

881. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1985 0023 Bazen bertze arrazoin bat ere... Errient zonbait hasi baitziren zinema egiten herrietan... behar zen heieri aintzindu; heiena zinema gorria baitzitaken, guria araiz zuria... eskola gorri ta xuria bezala...

882. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0011 Goiti behatu-ta zerua halako lano erdi beltz, erdi zuri, ori-ubel batez hartua.

883. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Egoitza berriak bazter guzietan; zenbeit apal, bertzeak gorago, ainitz zeru alde eztaia eztaiaren gainean, Gipuzkoako harri xuri, beltz ala gorriz egiztatuak, iduri han jarriak direla sekulakotz.

884. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Atxikitzen naikolarik ttantta gaixoari, bihurtzen zautan kexu: Hi izanen haiz auzapez bat xuria, Agerrebehereko Mariaren atora bezain xuria.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 MAIALEN LUJANBIO: Doinua: Uso zuria errazu.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 IÑAKI ZELAIA: Gure tribura etorri dira
gaurko honetan txe zurik,
beltzen artean sortuak dira,
zu zarela-ta komerik,
zuk lehenbailehen alde egizu,
gizon zuria, hemendik,
baldin atera nahi baduzu
gure artetik bizirik.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 IÑAKI ZELAIA: Gizon zuri hau etorri zaigu
hona Afrika aldera,
oporketak-e hemen pasatzeko
gaizki etorria zera.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0024 Ta zuri denok etorri zaete
beltzekin borrokatzera,
gaixotasunik ez dugu eta
bakarrik konpontzen gera.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Batzuk pilota izanki eta ez dutela arrabotik,
bertziek berriz arrabota ba, eta berdin ez pilotik;
halere denak plaza maitera etortzen dira gogotik,
galtza xuriak ikusi nahiz pilota baten ondotik;
nork ez du jada senditu plazak eman omore berotik?.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0056 Pilotaria galtza xuritan plaza erdira da jali, zer esku zartak! zer parioak! ilundara da uzkali...
Eskuin da ezker, pilota zauku, bihotz berotzen ibili,
deskantsugarri, altxatzailea, zure egintza da bali,
Gure tristurak nahi ditugu, irripar goxoz estali!.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0020 58 Amuriza.
Elurrez zuri zegon goizean
gure etxeko haritza
negu gorrian loratzen hasi
zaigu historiko hitza;
lagunak alkar proba beharrez
trantze estuan gabiltza
batzuk atzean gelditu arren
aurrera bertsolaritza
denok txapeldun izan gintezke
hori lortuko balitza.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Iragarkia hurrengoa da: I. Xedea: Foru Mildiztegirako erregistro motako paper zuria hornitzeko kontratazioa. 1990. urtea.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 Txartelik gabeko gutuna boto zuritzat joko da, eta berez balioko du.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 50. art. Behin mahaiak zenbaketan gertatutako arazoak konpondu eta gero, bozketa akta beteko da, bertan zenbat hautesle eta zegokien botu kopurua, botuemale eta txartel irakurrien kopurua, baliogabe eta baliodunena, eta azken hauetan zuriak eta hautagaitza bakoitzekoak bereziz agertuko direlarik.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Barazkiak: azelga 25-50; atxikoria 60; baratxuria 25-30; babarrun zuria 300; babarrun gorria 400-490; urrak 300; aza 60-75; borraja 40-60; gaztaina 120-150; tipula 25-30; bruselako aza 100; azalorea 100; eskarola 400; espinaka 40; baba txiki 130-200; kiwia 120-135; letxuga 40-60; sagarra 100-150; misperoa 200; intxaurrak 350-400; patata 40-50; udarea 100-150; porrua 75-80; tomatea 200; baina 250; azenarioa 40-75.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kanpoko gaiak Aguakate, 380 baratxuria 15-20; kalabazina 240; tipula 50-70; azalorea 70-100; kiwia 40-60, letxuga 50-70; limoia 85; mandarina 70-100; sagarra 50-120; meloia 80-90; laranja 40-90; patata 32; udarea 75-100; banana 180-240; piper berdea 150-190; piper gorria pikokoa 90-120; piper gorria bola 80-100; banana 180-200; porrua 110-130; tomatea 100-125; mahats zuria 170-190; baina 170-200 zuria 80; alkatxofa 200-240; baratxuri freskoa 125; gaztaina 100-120; kardoa 175-250; bruselasko aza 120-150.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Birtutea: txukuntasuna / Akatsa: ezin dira kontatu / Abeslaria: Janet Jackson / Animalia: zaldi txuria / Zenbakia: 2 / 3 gauza uharterako: lagunak, musika, itzultzeko hegazkina / Hiria: Donostia, Madrid.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Txillardegi, beste hautagaiak sei boto bereganatu zituen, beste hiru euskaltzainek zurian eman baitzuten botoa.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Madrillen ezertxo ere lortu gabe (ez 1978-an, eta ez 1936-an ere), grisen artetik eta uso zuriak eskuetan gaurko gudarien kontra paseatzeko lotsarik izan ez duzuelako.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Hemen badirudi kolorantea bikuen esne zuria izango dela, astemearen esnearen nostalgiarik dutenentzat.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Traje zuri garbi bat zeraman txorrera eta guzti, soldadu dotore baten plantak eginez.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Freddy Mercury, taldeko kantariak, larruzko jaka hori batekin plazaratu zen, hura erantzi zuelarik elastiko zuri batez aritu zen kantuan eta azkenik gerritik gora bilutsik kontoneatu zen ezenetokiko pasareletan zehar.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Nolabait liburua egiaren sinbolo izan da, jakituriaren agerpen materiala, baina liburua ere dogmak ematen dituen neurrian gauza arriskutsu bilakatzen da eta nik hutsik, zulaturik eta zurian utzi nahi izan ditut, esaten du.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Funki zuri musika sailean munduko talderik inportanteenetzat du britainiar taldea jende askok.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Beltzen eta zurien berdintasuna aldarrikatzen lerrenak egin zituen jaun beltza dugu, hor noizbait asasinatua izan zena.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Zernolakoak:
- Kolorea eta Kolore-ñabardura: Zuria, edozein ñabardura duela.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 6.1. arauaren ariora, egitebidezko saioak gauzatzeko arauak ematen dira:
Atal bi izango ditu: 1. Artezko ariketa: a) 70 zm. x 100 zm.ko paper zurian egindako igeltzuzko irudi baten kolore bateko marrazketa; b) Margoz egindako konposaketa apaingarria.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 Eder basoan haritza I. Eder basoan haritza gaztain besangek zumitza gerri ederrak ordu zuritan gaua luzatzen dabiltza.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0003 V. Eder soineko jantziak olatuaren antsiak bularrak ziren hondar zuritan trabaturiko untziak

910. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Berak dioenez, ilbeheran moztutako ilea zuriagoa eta ederragoa hazten da eta jaiotzen dena sendoago etortzen da.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Ilberriko simaurrari perretxiko antzeko pinporta zuri batzu ateratzen zaizkio eta ketan bezala egoten da.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Gaia librea izango da baina pertsona bakoitzak egindakoak izan behar dira lanak; zuribeltzekoak dira eta ezaugarri hauek eduki behar dituzte: 2 edo 4 orrialde, 18x24 zentimetrotakoak, edo proportzionalak eta errotulatuak aurkeztu beharko dira.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Hemendik lau kotxe gorri ikusten ditut, bi txikiak, bat handia, eta bestea ez handia eta ez txikia; beste lau zuri, denak erdi mailakoak; bat beltza oso zikina, furgoneta bat eta moto Vespa bat.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Zuri bat, duela hamar minutu joan da eta haren ordez beste zuri bat jarri da haren lekuan.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Balizko fitxaje honetan jokalari zuriren bat sar daiteke saltsan, ez baitugu egoera ekonomikoa soilik ikusi behar, operazioan sar daitezkeen jokalariena ere bai, jakina.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HIRU
Ogi zuria, ogi beroa
labean egon berria
afal aurretik, afal ondoren
ezin harturik neurria,
edozerekin ongi sartzen da
gauza estimagarria
Ogi pixka bat osasuna da,
ezak sortzen du larria

917. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Ez da kolorezkoa, Truffaut-ek nahi ukan baitu zuri eta beltzez itzuli.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Mendiartean dago, zugatzez, errekaz ta etxe zuriz dotore inguratua.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Txuriak dira.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Jende txuri onek, gauzak aurrera pasatzen uzten ditu eta beraien kalterako bilakatzen (eboluzionatzen) diranean negarka asten dira: jakin banu, eztago deretxorik au eta ori egiteko, nere seme-alabei onelako eziketa eman nai nien eta begira orain, e.a.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Baiña au onela izanik, jende txuri onek, eztu betetzen ezta tokatzen zaion arlo txiki orren obligaziorik.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Asieran idatzitakoari jarraituaz, jende txuri au pekataria dala garbi dago: Ez dakite ez bere obligazioa tajutzen, ezta besteenak ere.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Zuhaitzetan boltsa zuriak egiten ditu eta oso kaltegarria da.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1982 0001 Pinuetan boltsa zuriak egiten ditu harrak.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gasteizkoa eguerdiko 12etan hasiko da Andra Mari Zuriaren enparantzan.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eskumuturreko ertzean urrezko hariaz egina diruditen marrazki horixkak daramatzan uniforme berdea, eskuak estaltzen dizkioten guante txuriak eta buru gainean daraman txapel dotorea erreparatzea aski da Teofilo jauna Maria Cristinako Atezain Nagusia delaz jabetzeko.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Hoteleko atearen parean egoten da zuzen zuzen, ate zuri handi hori etengabe zabaltzen eta isten, bertatik pasatzen direnei irrifar txiki bat inoiz ukatu gabe.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lantziri 0001 Zer dira karatoxak? Espaiñol hitzak maskatua erran nahi du, bainan ez dira maskatuak ibiltzen, baizik xuritan ederki apindurik eta bonet gorritan.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Lehiatzen da jujearen eremaiterat, truk egiteko hirur beltz giltzapetu, juje xuriarekin.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Juri biltzarreko zuzendari guziak xuriak dira San Jose, Kaliforniako auzitegian.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Munduan londresetik, Mozkutik, Parisetik, Amerikaren etsaiek zioten, habla-habla, Maritxu urtxo beltx gaixoa, hamabi zuzendari xuriek, hogoi ta lau aztapar basa batean loturik, xintxikatuko zutela.

932. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 1972-ko ekainaren 4-an, mundua ez zela guti itzulipurdikatua izan! Hamabi zuzendarien gainean hamarrek Angela Davis beltza xuri jalgi dute.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Mutiko bat paseatzen omen zen berrikitan Bidasoaz bertze aldean galtza-atorra xuritan, bonet gorri bat buruan, gerri ferde bat soinean.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Zaire-ko Presidentak ez du gorde etzakola batere gisa Amerikaren beltzatzea Rusia bekatu guzietarik xuri atxikiz.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Lau ehun miga gazte, xuri eta beltx pintto horietarik, Xinarat igortzen dituzte, hango laborariek galdaturik, iduritzen baitzaiote Frantziako arraza hori arras egokia dela hango ere...

936. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1985 0001 Jauntziak erabil arinak udan, eta ahalaz xuhailak, xuriak gibelerat igortzen bai ditu iguzkiaren arraioak, iresteko orde.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Bizkaia-rentzat asmatu baitzen behin, eskualde horren koloreak hartu zituen: kurutze xuriak adiarazten zuen Sabinoren arabera, gure Lege zaharren kristau itxura, bai eta ere lehengo euskaldunek iguzkia baitan zuten sinestea.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 0001 Ximinea gabeko etxeak behingoan, ez baitute supazterrez axola, baizik iguzkiko aire epelez paristarren izter zuri mehakailek.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Bere liburuak dira, dozenaka bizitza baten urte laburretan kuartila zuriaren aurrean lapitzaren boterearen lekuko.

940. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0001 Estatutoaren onarketari dagokionez, ehun eta berrogeitamabi boto emaile kontatu dira; hauetarik bat bakarra ezezkoa, sei zurian eta ehun eta berrogeitabost baiezko atera direlarik.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Abade lez, besoak zabal-zabal ebazala bardin besarkatzen ebazan goikoak eta bekoak, gorriak-eta zuriak.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Gizon zuriakandik ez dabela ezer artu, whisky eta drogak izan ezean.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. atxutegi 0001 Australiako gizon zuriak oso aurreratuak izango dira, edo olan pentsa lei norbaitek euren bizi-modu aberatza ikusiaz, baña niretzat beintzat, telebistan esandakoa egia ba-da, gizontasunean abereak baño malla beeragokoan ikusten dodaz.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA, Jaun Andia, zuriz jantzia, gorbata ta guzti dotore.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Esaterako, Etxe Zuria (Casa Blanca)'ra joateko deia daukat eta azkenez eresmotza irartea erabagiko dot.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Anton, Pello, Peru eta Preminen ondorengo artzaiak ikusi doguz Corpus-Christi egunean prozesiñorako palioa, guante zuriz estalitako atzamarrez eroaten.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Piñuaren gaitza neguan azaltzen da nabarmen: edozein adarretan zorro zuri bat xomorroz betea.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Lehenengo aldia, xomorroa oraindik txikia danean, zentimetro bat baiño motzago bakoitza, eta oraindik zorioneko zorro zuri oiek egin ez dituenean.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Bigarren sistema, xomorroa azi eta zorro zuri oietan sartuta dagoenenean egiteko da.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Guraize kerten luze batzuekin, lurretik iritxi ditezkeen zorro zuri guztiak moztu egiten dira adarraren ondotik.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Auzoko mutillek, jostatzea alde, gure piñudiko zorro zuri guztiak, tiroz jo eta porrokatuko balituzte, ez litzaiguke gaizki etorriko.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Xuria eta gorri-amapolak dira haren kolekzioetan margorik nagusienak.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Ene ustez, koloreak alaitasuna eta bizia adierazten du, bizitzan bilaka ari garen guztia. Haur batek nahiago du, beti, zuriz jantzia dagoen pertsona. Lurrari indar egiten dion eguzkia ere koloretan da zabaltzen: zuria, urdin argia eta gorria... Horregatik, gizonak (ez gizona den bezalakoak baizik nik nahi nukeenak) beti kolorez jauntzi behar luke.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Courrèges-ek, nahi duen erara jazten den fama du. Zamarra eta fraka hori-kanarioak erabili ohi ditu, fraka oso motzen azpitik bota zuriak oso aurrerakoi dirudite; beti polo zuriak eraman ohi ditu edo gorri-amapola kolorekoak... Zure ideietan jantzian bezain ausarta ahal zara?

955. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Landare txuriak ikusten ditut,
zeru beltz artean ikusi,
belar gardena,
hautsezko sustar,
enbor argi,
bizitz kolore.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. bastarrika 0001 Negarra dario nire gorputzari;
bera, ordea, barrezka;
ferekatzen nau,
besarkatzen dizkit masail zuriak.
Nirekin egotea nahi dut,
baina bera badoa.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Haren atzean ikatzez edo betunez beztutako aurpegi zuri bat ke zaporetsua tiratuz.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0001 Bikotea, bata likore zuriaren kiratsa zabalduz eta bestea bere oinetakoen hotsaz espaloia dardaraziz, bere ondotik igaro eta kale estu batetan gorde zenean, hasperen batez aurreko beira lausotu zuen.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bertrand, marmola bezain zuri, bere senera itzuli orduko anka egin zuen.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Enkuadernazio beltza, eta azalean urrezko hizki dotoreak: El ingeniosos hidalgo Don Quijote de la Mancha Alboan folio zuriak eta punta zorrotzeko arkatza prest.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Duela gutxi piskanaka idazten joan den folio zuri haietan azkena bete du. Hitzak. Hitzak bakarrik....

962. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0001 Baina gorputzaren desioak pizturik dirau,
sugarra hemen barnean nabari dut,
sabelean,
erraietan,
ondolean;
maitasuna egin genuenean gau hartan,
gauzarik ederrenetakoa ikasi genuelako,
ondo igaro genuelako,
elkar desiatu genuelako...
ohe biguinaren maindira zurien artean
elkar musuka, elkarri laztantzen
desioan murgildu ginenean.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0002 Danak batuko ditu ta, ixil-ixilka, bere oial zurizko ontzian sarturik, ekarriko ditu altxor zaharrak lillura-ametsez josita.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 EDURRA
Mendi ta ibarretan
zuritasun gardenpean edurra
ikusiz burututa,
ikusiz gallurtuta
zuriz soiñekotuta
ain edertasun otzaren ikurra...
.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 ¡Zein baltza, zein baltza dan
izara zuriz jantzitako lurra,
negu gorriaren aize baltz artean
nagositzen danean
aren dizdira biotzge, makurra
goibeldurazko aztundurapean!.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Mendi baltz ori ikusten dozu...? - Gallurrean ermita zuria daukana?.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. bortayrou 0001 Eta xingolak ez Bleu, Blanc, Rouge ez, ez! Hautatu zituen kolore bitxi batzu: gorria, xuria eta perdea! Guk ez ginuen konprenitu zendako hautatu zituen kolore bitxi horiek!

968. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 A: Gelditu zara inoiz zuriz pantaila aurrean?

969. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Afrika'ko baster batera eldu ziran gizon zuri batzuk tren bidea egiteko.

970. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Zein gozoro nenbilan ordu horretan argi xuri ximelapean! Ordurartekoa hustu eta beste bizimodu bat susmatzen zan.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hotza eta zuri-zuria da.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Inguru guztiak zuriz margotu ditu, errepideak izoztuak daude eta kalera ateratzea bera arriskutsua gertatzen da.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Natura osoa geldi-geldi dago izara zuri horren pean.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hala ere, elurra gure aurrean somatzen dugunean bihotza poztu egiten zaigu, umeak kalera, kanpora, goiz-goizetik algaraz doaz... berritasunaren menpe; askotan azaltzen ez den bizi txuri honen antzetik, hemen noski!...

975. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Eguzkia, zeru gaineko izar zuri dirdiratsua, gure lagunik onena da, neguan batez ere.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Modara janzten da: udan ñabarrez, neguan zuriz.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udaran luma ñabartuaz bere soiña arkaitz eta oroldi legorren antzeko egiten dau, eta neguan famili bizitza itziaz, bakartade zurian, zuriz janzten da edurraren modara.

978. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Horraitio... han egozan, mahai baten inguru mutil morroskoa eta neskatoa, astoganeko neskatoa, harako txibi zuria.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 Izena gitxiena da. Ez asteroko eta ez aldizkarietan ez dakigu oraindik gorriak eta baltzak eta zuriak gogoz irakurriko daben bat egiten.

980. 1969-1990 zuberera antzerkia a. aguergaray 0052 (Khiristiek heda mihise xuri bat Matalaz-en khorpitzaren gaiñen eta karga khorpitza karkanuetan).

981. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0093 Ardu xuri ala gorri, biak hun ziztatzû eni;
Mûndû huntan bizi nizano, zaiñetan odol dûdano,
Nik ez diozût, ez erranen ardu hunari adio.

982. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 LIGIKO KHANTORIA
I- Ezinago eder da ûda bethin bortia
Eta partikûlarzki zohardi batekilan
Goizian ezagûtû dit harat bûrûz juraitian
Herri xuri goxo bat Xiberuko lilia.

983. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0187 URTHE BERRI HUN ALGER-EKO ESKUALDÛNER
I- Nathabitatek lekhû eginik heltû zaikû urthe berri
Bortiak xuriz bezti dira zilhar fina bezaiñ argi
Aize hegua imur goxo bat mañû ephel bat udûri
Afrikatik jin zaikû agurrez Ama Eskual-Herriari.

984. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Amets urdin-xuri-gorri
Hondatu zuen birauka,
Euskaldunak iratzarri
Dena sakre haizeen aurka.

985. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0058 -Bai, bai, Deusto, faten gintzen San Jose egunien e Deusture, ba sapatilla surixekas a dantzan ara, jombre! ara etorten sien Deustuko mutillek eta etorten sien danak, brusakas eta garrikoakas danak etorten sien

986. 1991> bizkaiera bertsoak a.m. aldekoa-otalora 00120 Urretx zuriak, elorri lorak...
birigarroak kantari,
arantza artean dira larrosak
eta ganera ugari...
ilunak ilun egiozue
oles egunsentiari,
so eginez geroari
ekin zeuon bideari...
Sarrimendiko gailur ganean
ageri dira izar bi:
Andikonaren begininian
zein gozo dan Jesusmari.

987. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0085 Nireak ere ez dauka burpilik, ez da ez zuria ez horia bakarrik.

988. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0006 Honan, zelango lodiak edo argalak garan ikusten dogu, zelango bizartsuak edo bizarbakoak, zelango azal zuriak edo baltzaranak...

989. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 - Gora gure Iaun Zuria, zaindu Bizkaiko Jaurerria! -oihukatzen eben danak.

990. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Aro barri bat sortu zan Bizkaian. Iaun Zuria herririk herri hasi zan dana antolatzen eta Malato arbolatik itsasorartekoa zintzo-zintzo jagoten.

991. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Iaun Zuria gazteari eginen handia emon eutsan Bizkaiko Jaurerria antolatzeak baina lortu eban askok uste baino lehen.

992. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Ama Maria ere ustekabean eroan eutsan mundu honetatik koliko miserere batek, baina halan eta guztiz ere, berrindartu eta aurrera egin eban bizkaitarren Iaun Zuriak.

993. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Bizkaia nasai bizi zan laun Zuriaren agindupean eta haziz eta heziz joian

994. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00177 Iaun Zuriak, hartu Mari Anbotokoa bere zaldi gainean eta tipi-tapa Bilboko jauregira eroan eban.

995. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00177 Bizkaia osoan zabaldu zan Iaun Zuriaren ezkontzaren barri, baina inori ez jakon txokatu horretarako sasoian edo tertzioan aspalditik sartuta egoan eta, ia-ia mutilzaharturik, uleak ere urdinduta.

996. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00177 Iaun Zuriak, Mari Anbotoko bere andrearen isilean, bateatu egin eban semea eta kristautu badaezpada ere.

997. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Dana amaituta eta prest egoanean, izara zuri eder bat ipini eben baserri ondoan izeko Petrak ikusi eian hurrengo egunean eta odola hartzera eta odoloste eta buzkantzak egiteko etorri eiten.

998. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Hurrengo goizean dana zuri-zuri agertu zan eta badakizue horrek zer esan nahi eban?

999. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Dana zuri-zuri egoanez, izeba Petrak ez eban izararik ikusi.

1000. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0072 Baina gogoratuazo Tereri, ogi zuriak eta mamitsuak gustatzen jatazala.

1001. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Gaur arratsian hilgo naz eta etorriko zarie gaubelara guztiok errosario zuri eder bat errezetara.

1002. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0010 Eta beragandik hur egon arren, txakurraren inbidiz beteriko begirakuneak ezin izan eutsazan musturreko ule zuri luzeak erre.

1003. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 Laino zurien azpitik kanpai hotsa etorri etorren eta, niganaino heldu ahala, igarri egiten jaken, egun haretakoei, brontzezko negar zotinak zirala.

1004. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0094 Barriro be gozo ziran horma zurien artean, han bere bazterrean, sua hilda egoan.

1005. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Hare zurizko bigarren basamortuan zidarrezko laku sakon batek, bere ur geldizko azalaren ispiluan, zuriz jantzitako neska zaldunaren aurpegia erakutsi gura eban baina harek, bere aurpegiari be atzea emon guran, bere esku ilunakaz ispilua zulatuz, lakuaren hondoan ernetako landa berdeak hatzamar bitartean iragazten ebazan.

1006. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Haize zakarrak, basamortuan atzekera joian zaldunari, soineko kapa arina hego zuri bakar bihurtzen eutson.

1007. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0108 Hare zuria, zerua surtan egondako ondoriozko errautsa zan.

1008. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0125 Ostera, arrauntzak karetan sartzeko, ormak zurituteko eta holangoetarako gure karobietako kare zuri-zuria erabilten genuen.

1009. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Zuri-zuri zegoen, kolorga, zer pentsatu ez zekiela herritar guztien berbaroaren erdian.

1010. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Ta gero be ikasten dabe orretariko batzuk; baiña sariketetara juateko ustean bakarrik ikasten dabela esan leiteke, beti galtza ta alkondara zuriz eta brusakaz jantzita, lenagoko lez jantzita.

1011. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Bai, ezpata-dantzari ta olako aldrak eratuta espetakulo lez danak zuriz jantzita inoiz ikusi izan dot aurreskua egiten.

1012. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Bai, ya, esaun ixeten dau; ba, kareaitza eo seraua ba, isar geixau, surixaua, arri surixaua (...).

1013. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0034 Hori gitxi balitz, zerga barria asmatu zan, ardao baltz azunbreko, marai batekoa, eta ardao zuriko azunbreko, hiru beiloizko txanpon zurikoa.

1014. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Eskailera buruan, Ikaza markesen armarria, zatitua: lehenengoan, goitik beherako marrak daukazan gurutzea, barruan urrezko sei xingola eta beste horrenbeste makila alkar gurutzatuta, gurutze buruan, oinetan eta besoetan binan binan jarriak; gurutzea urrezko atzearen gainean egin zan, ertz bakotxean zidarrezko lili bat azaleratzen dau eta dan-dana inguratuz, urre zurizko atzearen gainean, zortzi xingola eta beste horrenbeste makila alkar gurutzaturik, lau alde banatan (goian eta behean, batere ez).

1015. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0024 - Abustuak amairu,
partillak maiean,
poltsa bete diru
ta Andra Maixak gañean,
abarketa barri
ta alkondara zuri,
iñor ba da egarri
segi daigula guri".

1016. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0455 Hilobian sartu eta gazte bat ikusi eben eskumaldean jezarrita, soineko zuriz jantzita: ikaratu egin ziran.

1017. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Astakilo bat da, zikina, pertsona zuria, billaua.)

1018. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0156 (Gabardina eta txapel zuri izanak daramatza soinean, arretarik gabe; alkandora zahar bat, galtza zabalak txorkatilan lotuak, galtzerdi lodiak eta gimnasiako oinetakoak.)

1019. 1991> euskara batua antzerkia pe. zabaleta 0174 gero soinekoa, luzea eta beltza... eta zerbait egin behar zuenean, gainean ipini ohi zuen amantal zuri handi hura...

1020. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Ilar-landarearen kasuan, adibidez, loreen kolorea zehazten duten bi aleloek purpura-kolore modura jardun dezakete edo biek kolore zuri modura.

1021. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Aurreko kasuan adibidez, alelo batek purpura-kolorea zehazten du eta besteak kolore zuria.

1022. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Loreen kolorearen kasuan, purpura-kolorea zehazten duen aleloak (B) zuria zehazten duena (b) dominatzen du, beraz, hibrido bat Bb letren bidez adieraziko dugu eta bere fenotipoa purpura izango da.

1023. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Adibidez, tximeleta jakin batzuen hegalen kolorearen kasuan, homozigotikoak beltzak (CBCB) edo zuriak (CZCZ) dira, baina heterozigotikoak (CBCZ) grisak dira.

1024. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Hauetan hibridoa arrosa da eta puru edo garbiak gorriak edo zuriak. Kasu horretan karaktereak bitarteko fenotipoa duela esaten da eta batzuetan bitarteko herentziaz hitz egiten da.

1025. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 HERENTZIA GAINARTZAILEA; Karakterea: ilarraren loreen kolorea / B = purpura b = zuria / GENOTIPOA FENOTIPOA / Homozigotikoa / BB zuria / bb purpura / Heterozigotikoa Bb purpura

1026. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 ALELO KODOMINANTEAK / Bitarteko herentzia / Karakterea: tximeleten hegalen kolorea / CB= beltza CZ =zuria / GENOTIPOA FENOTIPOA / Homozigotikoa / CBCB beltza / CZCZ zuria / Heterozigotikoa CBCZ grisa / Herentzia kodominantea / Karakterea: gizakiaren MN odol-taldea / LM=m taldea LN=N taldea / GENOTIPOA FENOTIPOA / Homozigotikoa / LMLM M taldea / LNLN N taldea / Heterozigotikoa LMLN MN taldea

1027. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Informazioan, zentzua eta zenbatekoa dira bereiztu behar direnak. Badira zentzua duten informazioak izanagatik inongo informaziorik helarazten ez dutenak, hartzaileari komunikazio-egintzan adierazi den guztia aldez aurretik ezaguna zitzaiolako. Horrela adibidez, Euskara hizkuntza bat da edo Elurra zuria eta hotza da bezalako mezuek esanahia badute, baina ziurrenik ez diote ezer berririk jakinaraziko entzuleari. Kasu honetan, informazio kantitatea hutsa izango da.

1028. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00143 Interfase honetan azido nukleikoak harizuntz zuri fin gisa isurtzen dira. Hauek tanta-kontagailu baten bidez edo beirazko ziri batekin atera daitezke, norabide batean, azido nukleikoak ziriari itsatsirik gelditzeko moduan, poliki astinduz gero.

1029. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00014 Dieta osoa eta orekatua izateko, ideia hauek izan behar ditugu kontuan: Haragia eta arraina jan behar dira; Fruta eta barazkiak jan behar dira egunero, bitamina asko dituztelako; Esnea hartu behar da egunero, kaltzio asko baitu; Ez da gozoki eta koipe gehiegirik jan behar; Zuntz ugari duten elikagaiak hartu behar dira, adibidez, barazkiak, dilistak, indaba zuriak...

1030. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 Konpasa: 2/4. / Erritmo irudiak: beltza eta zuria. / Notak: DO, RE, MI, SOL.

1031. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00069 Dantzatzeko biribilean jarriko dira, bata bestearen atzetik. Oinak beti zuriaren erritmoan mugituko dira.

1032. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00107 Datu teknikoak aipatuko ditugu: / Tempoa: = 69 / Konpasa: 4/4. / Erritmo irudiak: kortxea, zuria, beltza eta beltzaren isilunea. / Tinbrea: besoak eta putz egitea.

1033. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Erritmo irudiak: beltza, kortxea, zuria, beltzaren isilunea eta zuriaren isilunea. / Notak: DO, RE, MI, FA, SOL, LA. / Konpas guztietako pultsazioak zenbatuko ditugu.

1034. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00117 Igeltsu mota zuri bat eskaiola da, moldegintzan ere oso erabilia.

1035. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 Gasteiz: Arabako probintzian dagoen hiria da, lurralde honetako hiriburua. 200.000 biztanle inguru bizi dira bertan. Bertako jarduera nagusiak industria eta zerbitzuak dira. Eremu handi eta zabalak dituen hiria da eta parke ugari ditu. Ospe handia dute alde zaharrak eta Ama Birjina Zuriaren plazak.

1036. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00023 Ondoren, airean jaurtiki (...) eta itsasoak eraman zituen luzaroan. Inguruan apar zuri bat agertu zitzaien eta aparraren erdian dontzeila bat jaio zen (...) Jainkosa ohoragarri eta ederra irten zen itsasotik. Jainkoek eta gizakiek orok Afrodita deitu zioten, aparraren erditik jaioa zelako.

1037. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Atenastik irten baino lehen, heroiak aitari esan zion bera itsasoratuko zen untziaren etorreraren zain egoteko: untziak haize-oihal zuria bazekarren, garaipena lortu eta munstroa hil zuela esan nahiko zuen; haize-oihal beltzak, aldiz, zapuztutako asmoa adieraziko zuen, borrokan bizia galdu izanaren seinale.

1038. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00075 Eskuratutako garaipenarengatik hain zegoen kontent eta pozik Teseo non, ahaztu egin baitzitzaion itsasuntziko haize-oihal beltza kendu eta zuria jartzea. Aitak oihala ikusi zuenean, etsita, bere burua itsasora bota eta ito egin zen. Teseoren aitak Egeo zuen izena, eta ordutik, bere magalean hartu zuen itsasoak ere izen hori hartu zuen.

1039. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00127 Hona hemen nire hitzetan leku egoki hori aurkitzeko jarraitu behar dituzun seinaleak; ez itzazu ahaztu: ibai ezezagun baten ertzean, zure tristezian eta pentsamenduetan murgildurik zaudela, txerrama zuri bat ikusiko duzu, arte baten azpian etzanda, hogeita hamar txerrikume zuriri titia ematen: begien aurrean izango duzu zure hiria eraiki beharreko lekua (...). Virgilio, Eneida (egokitua).

1040. 1991> euskara batua ikasliburuak m.a. meabe 00020 Zein kolore den eta, aukeratutako kolorearekin, kartulina zuri baten zati bat pintatu.

1041. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00020 Papera ez da hain zuria geratzen, baina dezente murrizten dira ibaietara botatzen diren hondakin organokloratuak.

1042. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0061 Esnea zuria da, zapatak horiak dira, arraina urdina da eta lapitzak gorriak dira.

1043. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0082 Leireren prakak zuriak dira.

1044. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/1 0083 Maritxu nora zoaz,
eder galant hori?
Iturrira Bartolo,
nahi baduzu etorri.
Iturrian zer dago?
Ardotxo zuria,
biok edango dugu
nahi dugun guztia.

1045. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0027 Hasieran burdinurtu zuri direnak xaflakortu egiten dira, atmosfera berezi batean suberatuz.

1046. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0177 Zuen hatz markak lortu itzazue behatzak tintaz igurtziz eta paper zuri batean jarriz.

1047. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0144 Abaltzisketa: txalburuk
Alegi: txintxarriak
Altzaga: txakurrak
Amezketa: euliak
Amoroto: akenak (garrapatak)
Andoain: ontzak
Arama: fruterozaleak
Ataun: otsoak
Azkoitia: xakelak
Azpeitia: zapoak
Baliarrain: zartagiak
Bedaio: laiariak
Beizama: makilak
Deba: tarinak
Donostia: kaxkarinak
Durango: zapoherri-tronperri
Errezil: akerrak
Ezkio: otamotzak
Gabiria: makilariak
Gaintza: zapoak
Ikaztegieta: txingurriak
Idiazabal: axenak
Itsasondo: ijitoak
Larrabetzu: akerrak
Lazkao: antzarrak
Legorreta: pikuak
Lekeitio: txaputxeroak
Mutiloa: txerrigorriak
Olaberria: dotoreak
Oñati: txantxikuak
Ordizia: azak
Orendain: eltxoak
Ormaiztegi: harrikariak
Segura: zopajaleak
Tolosa: zuriak (faltsoak)
Zaldibi: arkakusoak
Zeanuri: kokoak
Zegama: beleak
Zerain: xaguak

1048. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0121 Botoiak josteko hari zurizko 2 haril erosi dira eta hari beltzezko 3.

1049. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0180 - Koloreko paperean letra bakoitza fotokopiatuz, ziluetak ebakiz eta kartulina zuri batean itsatsiz; letra bakoitza kolore desberdineko paperean ere fotokopia daiteke.

1050. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 - zuria: elurra bezain zuria

1051. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0007
Ausarta/Beldurtia
Garaia/Txikia
Zuhurra/Baldresa
Harroa/Apala
Indartsua/Ahula
Argala/Lodia
Azkarra/Motela
Beltzarana/Zuria

1052. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0080 Aurpegia zuri-zuria, agian kobazulotuk irten gabe egoteagatik.

1053. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0018 Soineko zuria daramat jantzita.

1054. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 ZOOM delako teknikaz baliatuko balitz bezala, olerkariak gero eta xehetasun gehiago ematen dizkigu, banku txurian dauden maitaleengana hurbilduz.

1055. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Parke ixileko banku txurian udazken giroko harremana

1056. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0039 1. zerbaitek beste batek adinako tasunak dituela aditzera emateko gonbaraziozko perpausetan erabiltzen den izenondoa: horrek guk bezalako aurpegi zuria du. (-)lakoa.

1057. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0024 Tenpera urdina eta txuria nahastuz, urdin ezberdinak lortuko ditut itsasoa margotzeko.

1058. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0042 Alkandora txuria, zabala baina eskumuturretan justuagoa.

1059. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0026 - Zure koadernoan marraztu dituzun zirkulazio seinale horiek sailkatzeko, har itzazu lau orri zuri.

1060. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0037 TXOKOA / Nor da? / Nork du? / Lotu / NOR / NORK / NORTZUK / NORTZUEK / Jon kapitaina da. / Jonek jaka urdina du. / Marinelak itsasuntzian daude. / Marinelek praka zuriak dituzte.

1061. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Guraso edo nagusi ardozaleekin etorriz gero, Oliteko eskualdeko ardoak dastatzeko gonbidapena luzatu, aukera anitz eta gozoak baitira: ardo beltz, gorri eta zuriak.

1062. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Geroxeago ikuilura joan zen eta maindire zuri bat zabaldu zuen eta astoaren alde batean eta bestean kandelak jarri zituen.

1063. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073 Errosatxu andre txikia da, aurpegi fina, sudur zapala, begi urdin argiak, hortz zuri eta zainduak eta ile gris leuna dituena.

1064. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0073
elur zuria
ikatz ...
ilargi ...
gazta ...
mendi ...
lokatz ...
belar ...
begi ...

1065. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0052 Orri zuri baten antza duen pantaila agertarazten du, kurtsore batekin.

1066. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0009 Gogorra da eta kolore zurikoa da.

1067. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 5. Iharduera Zapi zuria

1068. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 Haur batek zapi zuria dauka bi talderen erdian.

1069. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 Zapi zuria daukanak zenbaki bat esandakoan bi taldeetako haur bana aterako dira hura harrapatzera, eta hartu duenak bere taldeari eramango dio, horrela tanto bat irabaziz.

1070. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Zergatik daukazue aurpegia zuri? galdetu zuen andereñoak harrituta.

1071. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0026 Bizar zuri luze-luzea zuen, lurrerainokoa.

1072. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0029 Halako batean, txuri-txuri jarri da Ana.

1073. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Erretiratzen naizenean museo batera eramateko moduan egongo dira tresna zahar hauek esan digu bibote zuriaren azpian irribarrea marraztuz.

1074. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Batek den-dena zuri ikusten duen bitartean, besteari dena beltza iruditzen zaio eta hirugarrenari, berriz, gris kolorekoa.

1075. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 Hara nun diran, mendi
maitiak
hara nun diran zelaiak,
baserri eder, zuri-zuriak
iturri eta ibaiak

1076. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Esmalterik erabiliena zuria zen.

1077. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Etxeak zuriz margotuta daude eguzki izpiak islatu eta etxe barrua fresko eduki ahal izateko.

1078. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0092 Barrutik zuria da eta hazitxo asko ditu. (45. or.)

1079. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Krisantemoak zuriak, horiak edo bioletak izaten dira. (43. or.)

1080. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0132 porrua: itxura luzeko barazkia da, beheko aldean zuria eta goiko aldean berdea.

1081. 1991> euskara batua ikasliburuak l. pereda 00040 Gorbata luzeena gorria da. Sagu beltzak sagu zuriak baino buztan luzeagoa du.

1082. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00077 - Kreditu zuria: bankuek zenbait bezerori aurretiaz kopurua finkatu gabe zabaldurikoa, bezeroak behar duen unean erabili ahal izan dezan.

1083. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Bere belarri zuri handiek harrituta zeukaten.

1084. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. mendizabal 00001 Koloreak: marroia, grisa, morea, arrosa, laranja, zuria

1085. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00044 Itxura informal eta segurua zuen. Galtza beltzak zeramatzan soinean, eta alkandora txuri lasai bat, zeinak bere gorputz argal baina gihartsuaren ingurune dotorea laztantzen zuen.

1086. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00008 Katua, ahal bezala, euren atzetik joan zen, zorroa hagin zurien artean arrastaka zeramala: - Miao! Miao! (Itxaron!)

1087. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Txundituta begiratzen zioten herritar guztiek bere bizar zuri eta luzeak ezik gorputz osoa estaltzen zion kapa luzea, birreta eta sandaliak jantzita, Goikoerrotako iturriaren ondoan eseri eta Anboto mendiari begiratuz, larruki zimur batean lerroak marratuz denbora ematen zuenean; goizeko lehen orduetan ikusi ohi zuten Andra Mari eta Ibabetik igaroz haitzerantz bideratzen baina inor ez zen ausartu bere ibilaldien zergatia aztertzen edo galdetzen, egun batean, Abrahamen semea, Anboton, sorgindutako jauregi bat eraikitzen ari zela zabaldu zen arte.

1088. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00220 Orduantxe etorri zitzaizkion gogora kolore biziko buruko haiek, ile-mototsak, etxeko ehunezko mahuka nasaiak haina zuri-zuriak, gerruntze grisa, kolorezko zapia bularrean esekita, belaunetarainoko gona gorria, antzineko neskatilak bezala.

1089. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00052 Hartu eta hauxe besterik ez nuen entzuten: esaldi ulertezinak, murmurioak, negar isilak, zarata arraroak... Revolution Nine entzuten arituko banintz bezala, Beatles-en album zurian zetorren eta gaztetan hainbeste liluratzen gintuen esperimentu kurioso hura.

1090. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00020 Egia esan, zuriz jantzitako gizon bat zen, eta igerileku batean lehenengo aldiz sartzen duten ume baten antzera, eskuak eta hankak astintzen zituen.

1091. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Horrelako jantziak ez dira niretzat. Baina ez niri aipatu alkandora zuri pikardatutik, edo galtza estu-esturik, Paulek etzanik eta hankaz gora sartzen dituenak halakorik.

1092. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00081 Bayer aspirina bi hartu behar izan ditut, buruko mina eta, amak esaten duenez, baita min guztiak ere kentzen dituzten pastila zuri horiek.

1093. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00215 Percyk zuri jarri zituen begiak berriz ere.

1094. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 Biek askatasun osoa zeukatela ematen zuen, eta indiarren ohituretara egina ez zegoenarentzat errazagoa zen pentsatzea zuriak kanpamendu adiskide bat ikustera joanda zebiltzala, eta ez beren etsai amorratuen preso zirenik.

1095. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00092 Bitarte labur horretan Wah-ta-Wahk buruzagien galderei erantzun beharra izan zuen gazte zuria kanpamendura zertara etorri zen argituz.

1096. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 Bere buzo zuriaz jantzita, Jimen alboko beste aulkian eseri zen, barrez lehertzear zegoela.

1097. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkixo 00039 - Nahiago Panpina, buzo zuriz jantzitako sasijakintsu harrosko bat baino -bota zion, muturturik.

1098. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. maiz 00122 Kotoizko laino xurien tartetik, kolore bera zuten izarez estalitako mendiak ikus zitezkeen, indarrez baina triste, oso triste.

1099. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Zer egiten du ni bezalako ardi beltz batek ehundaka ardi zuriren artean?

1100. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00113 Nire barnean senti ditzaket nahigabearen ahotsak: zuria banintz arazo guztiak akabo, eta errotariarengana joango banintz irinez nire ilea zuriz tintatzeko? Karea lortuko banu, edo nire buruaz beste egingo banu...

1101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. gorrindo 00045 Petronilo izena ipini genion. Petro etxekoentzat. Gaztaina-kolorekoa da eta hanka zuriak ditu.

1102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00047 Pertsonaia talde bakoitzak janzketa berezia du, kristauek (pertsonaia nagusia, laborariak, gudulariak, eliz-gizonak...) soineko urdinak janzten dituzte, turkuek (ingelesak, espainiarrak, fedegabeak...) gorriak eta aingeruek zuriak.

1103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0044 Baina hurrengo orrialdeak huts-hutsik zeuden, txuri-txuri.

1104. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0034 Hona hemen praka beltzez eta alkondara zuriz jantzitako langile pajaritadunen parada ikusgarria:

1105. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0084 Etxe txiki eta zuriz pintatuak, txukun-txukun antolaturik, gustu oneko dekoratzaileak bertan kokatu izan balitu bezala: halakoxea zen San Francisco mendi aldetik begiratua, hiri eskuzabal eta irekia alde guztietatik.

1106. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0026 - Ez dadila inor zuriengana hurbildu.

1107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Horregatik egun batean, bere hauts zuriak astindu eta zas! magia sortu zen!

1108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Hain txuriak zeuden, non ezinezkoa zitzaidan ezpainak bereiztea.

1109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0030 Bere dontzeilek arrosa-uretan bainatu zuten eta jantzi zuririk dotoreenak jarri zizkioten.

1110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0047 Bitartean, han behean gertatzen ari zen guztiari begira zegoen Hodei Zurik bere lagun Haizeri deitu behar izan zion, urik gabe gelditzen ari zelako.

1111. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0128 (...) landareen parera joan, eta arrosa zuriak eta gorriak ebaki zituen lore-sorta handitxoa egin arte.

1112. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0017 Denok zuri-zuri geunden eta ez genekien zer esan.

1113. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Jantzi zuri transparente bat besterik ez zeramaten soinean.

1114. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 - Ama, lehengo batean zoriontsuak ginela amestu nuen eta zuk hori oilo zuriak arrautza beltza jartzea baino zailagoa zela esan zenidan...

1115. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 - Eta gaur oilo zuriak arrautza beltza errun badu, horrek esan nahi du laster zoriontsuak izango garela.

1116. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0080 - Aurrerantzean alderantziz esan beharko diat: oilo beltzak arrautza zuria jartzea baino zailagoa duk hori!

1117. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0049 Tobi karea bezain zuri jarri zen.

1118. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0113 Alkoholdun edari zuria, berrogei-berrogeita hamar graduren artekoa.

1119. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Bat-batean, ordea, isildu egin zen istilua, akabo iskanbila: atean Patxi Zuri agertu zen, Txintxetarekin batera.

1120. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Hura ez zen besteetako Patxi Zuri gozoa.

1121. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0086 Baina horrela, denok eskuak geldi, paperak txuri, baita nota onak ateratzen zituztenenak ere, berehala konturatu zen zerbait arraroa ari zela gertatzen.

1122. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Ibai bat txirrian jaitsi zen amaren begietatik eta Imanol harritu egin zen, ondo estutu zuelako amak bere beso zuri gurien artean; ez baitzuen bere sentimendurik sarritxo kanporatzeko ohiturarik.

1123. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0048 - Hemendik ordu erdi barru zaldi zuria nahi dut nire aurrean, paseatzera joateko prest.

1124. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0093 Zirraratsua izan zen nire lehen soineko berria, koadro zuri eta beltzez betea, niretzat bereziki egina.

1125. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0106 Orduan, miraria balitz bezala, amantal zuri luzea eta lumazko hegalak zituen aingeru itxurako irudi batek ni ohepetik atera eta salbatu egin ninduen.

1126. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0128 Ea ba maskurra non nuen galdetu zidatenean oinean nuela erantzun nuen, eta maskurra erretzeko likido bat eta harri zuri bat eman zidaten.

1127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0003 Elurrak estaltzen zituen mendiek eta zuhaitzek erraldoi zuriak zirela ematen zuten.

1128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0025 Eta ilehoriagoa edo zuriagoa edo beltxaranagoa izan balitz ere, munduaren itxaropena izango zen haurtxo hura.

1129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Orain hainbat orri idatzi zeharkatu eta zati zuritan xehekatu dituzte, hain nimiñoak ezen zerutik erortzen diren elur malutak baitirudite.

1130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Bidean horma zeharo zuriekin topo egiten dute etengabe.

1131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Nekatuta nengoen eta kolore berdetik zintzilik zegoen kristalezko ontzitxo bat hartu nuen (ametsetan ze gauza arraroak gertatzen diren, ezta?), eta berdetik ezezik, beste koloreetatik ere edan nuen: urdina, morea, txuria...

1132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Leihotik begira jarri nintzen loak ezin harturik, eta sukalde batzutako argi zuri motelak ageri ziren patioan.

1133. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Doctorea zuri eta Juantxo zuriago; zein baino zein...

1134. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Bera lurrean egon arren, bere bixera txuri horiztatuan primeran irakur ohi zitekeen, kopeta gainean tente asko jarrita, Tatxain letra gorri higatuz.

1135. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 (...) egurrezko eraikuntza ziztrinak; baina uharte osoa, mendebaldeko muturra eta itsasertzeko hondartza zuriaren ibi-marra ezik, Britania Handiko lorazainek hainbat estimatzen duten mitre usaintsuez osatutako txaradi hertsi batez estalia dago.

1136. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 Emaztea zenak bezalakoxe aztal zuriak dizkik.

1137. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0135 Atzera goiztarren taldekoa nintzen, eta berarekin kabina bera elkarbanatzen nuen, eta dutxen pasiloan goizero festa txiki bat egoten zen, xaboia han eta hemen, kabinaz kabina saltatzen, eta lasterketak egiten genituen gaur zenbat denbora beharko zuen neurtzeko: Arkadik ozenki kontatzen zuen, bat, eta xaboia ordurako Oriol Mussar edo Isabel Visen eskutan, oso txuria eta begiak almendren gisakoak zeuzkan neska haren esku; bi, eta xaboiak airera egiten zuen beste kabina batean erortzeko, Luis Henda edo Klararen eskutan; hiru, lau, eta Andres Nussa edo Neusen ahotsa entzuten genuen, xaboia eskuen artetik labaindu egiten zitzaielako, ate azpitik irristatzeko eta orduantxe toaila lepoan zuela zetorren Anjel Ram labainerazteko.

1138. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0080 Ni Maitagarri Zuria naiz.

1139. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Behin batez zaldi zuriek tiratzen zuten gurdi gorri bat igaro zen Zugarramurditik.

1140. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zaldi zuriak eta gurdi gorria ikustera bildutako herritar guztiak ahozabalik geratu ziren, A!", barrutik urrezko soinekoz jantzitako emakume eder distiranta jaisten ikustean, eta neskatxak are aho eta begi zabalduago, A! O!", haren ondoan inoiz inon miretsi den mutilik galai eta ederrena begietsi zutenean.

1141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0042 Eta ilargia, zilar eta gazta, beltzaren artean zuri nabarmendu zenean, bera izan zen zakuaren agurearen irteeraren lekuko bakar, bera eta kaioletan sarturiko hontza eta bestelako gautxoriak, zooko gaueko zaindariak batzuk lotan eta besteak loa uxatu nahian aldizkari pornoak ikusmiratzen ari bait ziren, ingurukoaz ohartzeko lanpetuegi.

1142. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 Eta Zugarramurdiko sorgina Kongo ibaiaren bokalean itotzeko zorian zegoela, arrantzale itxurako bat agertu zen, bizar eta ile zuriko beltz bat, arrain guztiak bere bateltxoaren atzetik zeramatzana bat ere ez harrapatu arren.

1143. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0036 Lancelot R. Gilligrass jauna, Amerikako Estatu Batuetako lehendakaria, Lurreko gizonik poteretsuena etxe zuriko bere langelan eserita zegoen.

1144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Begiak zuriak ziren, baina erdigunean beginini gorri distiratsu bat zuten.

1145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Lehentxoago ia oso-osoan burusoila zen, buruaren alde bietan bakarrik elurra bezain zuria zen ile apur bat zuelarik.

1146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Baina orain ile zuri apur hura urre koloreko bilakatzen ari zitzaion, buru osoan zehar, belarra balitz bezala, haziz.

1147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0030 Alkondara urdina darama, manga xuriduna.

1148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0057 Hosto berde batean egonez gero, zuri jarri eta borobiltxo gorriak ateratzen zaizkio; horma zuri batean egokitzen bada, kolore guzti-guztiak hartu eta Gabonetako zuhaitzak bezain dizdiratsu bilakatzen da.

1149. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0071 Beste txori izozkigile batzu dituzue Marrubimoko zuria, Bele erregaliza, Gereizozo handia, Txantxankolate bikoitza, Pattargorria eta Sorbetebeltz tuttifruttia.

1150. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0030 Etxe Zuriaren aurrera joaten zen, Vietnamgo gerraren kontrako protesta-pankartak eramanez.

1151. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0032 Gizonak aurpegi zuri ankerra zuen.

1152. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0032 Irribarre egin zuenean, ezpain gorriak eta hortz zuri zorrotzak ikusi zizkion Minak.

1153. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Odola zerion tantaka ezpain gorri eta hortz luze zurietatik.

1154. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0052 Arraza guztietakoak ziren, handiak, txikiak, txuriak, marroiak, pintarrak, beltzak, baten bat herrena...

1155. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0009 Negu hotza,
geldirik bihotza;
soineko zuriz du elurrak
jantzi heriotza.

1156. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0085 KANPAILORE txuriak jo du din-dan;
sartu da tximeleta eternidadean.

1157. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0097 AINTZIRA,
zerua iruntzira.
Sai zuria hegan
uraren begian.

1158. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0139 EURIA.
Ezin ahaztu du zauria.
Eskuan darama krisantemo zuria.

1159. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0145 ELURRAREN esku zuria, jostun.
Isiltasuna, hiztun.

1160. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0127 Sinets iezadazu; eros iezadazu sutan garbitutako urrea, aberasteko; erosi jantzi zuriak soinean jazteko, zure larrugorriaren lotsa ager ez dadin; erosi begietarako ura, zure begiak igurtzi eta ikus dezazun.

1161. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 [365]13. araua. Osoro asmatzeko zera eduki behar dugu beti, nik ikusten dudan txuria beltza dela uste izan, Jerarkia-Eleizak horrela erabakitzen badu (12).

1162. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 (12) Erasmok ere horren antzeko esaldi bat ba du: Neque enim ideo nigrum esse album, si ita pronuntiaret Romanus Pontifex, quod scio illum numquam facturum (= Aita Santuak beltza txuri dela esango balu badakit ez duela hori behin ere egingo ez haatik litzatekeela beltza txuri). Opera omnia (1706) IX 507 or.

1163. 1991> euskara batua poesia m. zinkunegi 00167 Kontutan hartu une honetan
esan dizkidaken hitzak
gaztea haiz da oso errezak
ikusten baitituk gauzak
askotan zurik ikusi arren
gero gerta leike beltzak
hitzak ondo neur hitzak
eta hori pentsa ezak
gauzak ez dituk uste bezela
izaten beti errezak
kontuz ibil gauzak aztertu
utzi biharko ametsak.

1164. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00068 orri bustiak lurrean
Valencian dudan izebaz mintzo dira
kolorerik gabe letra larriek ildo nekeek
Tibidaboa asmatu nahi dute
eta senideen masailak gorri sendo ikusi
papera lehortzen ari
paper zuria horiska bihurtzen
urdin guztia zulotik gainezka
zirriborroa izatera iritsi da
eta Tibidaboa Valencia esku alferra
kale bazterrean geratu
gerizpe ozen hartan
esnagai ta lotan

1165. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00215 biztanlerik ez bada nire egoitzetan
zein kaletara
zein aberritan eraman hezurrak
zorion zahagi zuriak hortik zehar hustuz
larrutuz jainkorik aingeru-ezpata sutuekin
bekatu sailean
zeinetan bilduko nituzkeen
jibaro kaskezur harroak
semaforo itsasoaz maiteminduak
kafesne katilu pozoiz beteekin

1166. 1991> euskara batua poesia batx erregina 0021 ERREGINA TTIPIA
ERREGINA ttipia bezain goibel, oh bad dandelion
lehiatzen da primula (eri gartzelatua) salako lehiorat
eta esan zenezake: ez naiz aienaturen ekiaren zantzutik
ez zarela lerraturen itzal bioleta horretan pausatzeraino
baina zu ez bazatoz (oh bad boy) hilen da bakardadean
kikara xurian prisioner, bere petaloak binaka bildurik

1167. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0049 MAGRITTEN ORHOIMENA
SEGITZEN du zuzen. Lehendabiziko gurutzeraino. Zain
gorri zabalen poltsua suma dezake gorputz ikaragarri
baten sabelean izan baledi bezala. Ibilbideetako farolek
eta autoen argiek izarren dirdira itzaltzen. Zerua eztakusa
ongi. Eta dena bapatean ilun baledi?
Marbre xurizko aurpegi ezti hura, begiak hetsiak,
barneko nirvanan galdua. Odola poltsuaren lekuan. Lau
erreka ñimiño matel xurian beheiti ixurtzen. Ondoan,
haizeak laster eramanen duen hostoa eta borobil xuria.
Erdian marra.
Karrika bakarretan, zikinuntzi berdilunak ateraiak.
Gatu baten miaua. Auto geldi hustuen lerrokada.
Parkearen bila dabila. Gauaz.
Ohartu gabe, ailegatzen da bilatzen zuen plaza ttipi
hartara. Plazaren erdiko lorategiñoa alegeratzen du
kristalezko xurxurak. Lehoin buru gastatutik ixurtzen
ura. Alki berdearen bizkar hotzaren kontra itzulirik
borobilkatu . . .
Eta lokartu iturri xaharraren gerizan...
Goizeko iduzki-sortze arrosindioaren dirdirak
idetzarri artio.

1168. 1991> euskara batua poesia a. arkotxa 0077 Aingeru amorosari zer gertatzen zitzaion ba, orhoitzen?
Haurra bere baitan galdua.
Paper xurian, zaldi bat urdiña, bi hegalekin, jalgitzen
ari. Haurrak dio horrela paperretik hegalda ditaikeela eta
joan menturaz Pekinera edo Borneora. Orain zuhaitzak
sortzen, luzatzen eta haurrak dio hain hainbertze
haundituko direla nun zerua hunkituko duten eta
pintatzen ari den erreka hori zabalduko dela, itsaso
bilakatuko dela eta munduko arrain bitxienak, mola
molak hain beldur egiten dautatenak (haurra xamurki
nitaz trufatzen da), arrain gabargiak, Groenlandeko
himantolofa, bi mila metro beheitietako osinetan soilik
aurki daitezkeen zintzur-handiak, eta oraino beheitiago,
lau mila, bortz mila metrotako hondalezeetan mugitzen
diren lasiognathus saccostomak eta gigantactis
macronemak, eta bertzeak ere, argiz egarri diren arrain
hegaldariak eta ere nik hain maite dituztan
itsasugaztunak, zeri oniegiak, beluga xuriak, delfin
jostakinak, han biziko direla.
Haurrak haur direlarik. Desiraren hegaletan.
Haur direno...

1169. 1991> euskara batua literatur prosa