XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Ijito usaña be bai? Politikea gauza ona da ba.

Zuk ez dakizu, urrean, politikeak zer esan gura daben.

- Zer esan gura daben baño zer esaten edo zer egiten dabenari begiratzea, izango dala onena, uste nik, utzik ez egiteko.

- Ba, politikeak esan gura dau.

Erri zaintzea.

- Ene bada! Orduan, ori ezizenen bat edo izango da.

Erria zaindu politikuak? Mozkindu ta galdu esango ba zeunke!.

Alan ziarduan, kapaxaz egiñiko zigarroa erreten eban artean, agure makurr-makurr batek, Durango'rako tranbien dotore jantzita zijoan gazte bategaz.

Agureak egi andiak esaten dabezala entzun oi da, ta oingoan beintzat etziran makalak gure agure makurrak esan ebazanak.

Erri zaintzea.

Erri zaintzea orain geyen geyenetan buruz bera dabillela, nok eztaki? Zaintzalleak erriak edo mozkindu edo galdu egiten dabez, zaindu baño geyago, naiz erri aundi naiz txikietan, agure makurak ziñoalez.