XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Auzorik auzo beingo baten zabaldu zirean lamiaren berba onek; eta Arratiampauml;ko gorta (okullu) guztiampauml;k arakatu registrar eudiezan Donian-goizerako zekor nabar bilampauml;.

Ganeko egunetan soloko zokilampauml;k ampauml;usten baizen gogoz eragoioen (ari ziran) zekorrok iteilea erreketan narraz erabilela, lamiampauml;k uxampauml;tu nairik.

Ordura-ezketino ezta inguru áretan laminampauml;rik battxu bére arean azaldu.

Ipuin onen aldakuntze labur bat Eusko Folk-lore deritzaion liburuan (1921-urtekoan, 96-garren orrialdean) irakur diteke.

XVI. Lantxo onen amaitzat nere makaltasun baten berri emango dizutet.

Iztegia egiteko arazo ta buruauste ta anka- jasotze andiak artu bear izan nituenean, enuen kemenik izan ijito-artean sartu ta ijitoeuskalkia beren ezpainetatik ikasten asteko.

Bein, orregatik (baina liburu hura argitaratu ta gero), Bilbo-inguruko Basurton beren artera urreratuz, amabi bat urteko nexkato batekin izketan asi nintzan.

Ea nongoa zen (Bayonaldekoa, erantzun zidan) - Ze izen zuen (Izena ampacirc;ntzi dut)-¿Oni nola esaten diozute?(Sungurra, erantzun zidan).

Ijitoen ezpainetatik eztut besterik ezertxo ere nere urte ugari auetan ikasi: sudurra ijitoeraz.

Lamiak suntsitu ta aienatuak, ezereztuak direla diote.

¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.