XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eleizetan idazgaiak badauzkagula baitezpadakoak.

Naikoa da gure lurr mamintsuagana uzkurrtzea arrtatik diran uzta ikusgarrienak biltzeko, Nola'tarr Paulin doneak zionaz: Operare et ercole hanc regionem terra tuoe frater ut germinet ti bi frugen ferfilem plenam adipe frumenfi.

Landu, anaya, ta ikerr ire erri onen lurra, ta sorrtuko dizkik uzta aberatsak, ogiaren mamiaz beteak.

Oroitzen naiz, beiñ, nere eleiza-guttuna irakurrtuz, Jaizkibel'go lepo batean nenbillela, itz oriek topatzearekiñ, nere Mirentxu arrgala idaztea gogoratu zitzaitala.

Ni lanari lotuarazi ninduten itz orik berak Agirre'k oraiñ, zerutik, oiustatzen die gure idazle gazteeri.

Apaiz ospetsu zarraren oiua entzun dezatela, ta beiñere bere saillan asperrtuko baliteke, gogoan erabilli dezatela Garoa'ren etxenagusiak bere ume landan lokarrtueri dioten deia: ¡Asi ta ekiñ!¡Ekiñ eta jarraitu!¡Aurrera beti ta beti!.

Ekiñ eta jarraitu... Bi itz oriek, Euskaltzaindia'n ikurritz-tzat autatu ginituenean, Agirre gurekin zagon.