XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

SABIN IRAKASLEA GURE JARRAIBIDE

Urresti'tar Jon'ek (Kirru)

Aspaldion EUZKO-GAZTEDI aldizkaria irakurtzeko gogo andi barik arkitzen nintzan.

Egia esateko, ez nuen irakurtzen.

Alako baten, Lotazillako ez dakit zenbatgarren zenbakia, goitik bera irakurri neban.

Atsegingarria izan da neretzat benetan, zenbaki au irakurkeran nik beti nai izan ditudalako idazlan batzu arkitutea.

Lengo eran jarraituz, egoki ta biarrezkoa litzake atsegin izan zaizkidan idazkaion izenak azaltzea.

Bestien artean ire begiz jo dodaz, ta batez be La Euzkadi de 1957 no es ya la de 1936 izan zait atsegiñen.

EUTSIko lagun ez-ezagunak iñoiz gure artean aztertu ditugun KOXKA batzuk darabilzki artikulu orretan.

Ez dago gaiñera zertan asi, emen agertzen, idazleak zer esan nai digun.

Bertan dago argi ta garbi etorkizunaren ugala gaztediak artu biar dabela, alegia: Por eso hay que lograr una juventud vasca patriota, pues de ella depende evidentemente Euzkadi.

¿Nundik datorkigu idazkai ori? ¿Nundik etorri leike olako gurari bizia, olako Aberrizaletasuna?

EUZKADI'tik.

Euzkadi'n dagozan euzko-gazte abertzaleengandik bakar-bakarrik.

Atzerrian gagozan euzkaldunak erdiz-erdiz gabiltz, eta ez da arritzekoa...

Bi eratara gertu ditugu gure gogo, bai ta adimena ere.

Batetik ondo bizitzera oitu gera, ta, geure eguneroko ogia zerbait geiago ere bai, al bada lortzera amorratuta gabiz.

Sendiaren zoriona, gure semeen ikasketak eta zartzarako lasaitasuna iristeko jarri doguz gure indarrok.

Esaera batek, diñon lez, Zer ikusi a ikasi, ta erri onetan batez be ondasuna dabillen lez gure inguruan, ondasunera daroagu gure izate osoa ere.

Onen ondoren ta gure nai ori bete ezkero erakusten dogu gure abertzaletasuna.

Bigarren mallan gelditzen da, ba, Aberria ganako gure maitasuna, eta era orretan, egiten dogun guztia ondo begiratu ta neurtuta egiten dogu.

Olan dala, gure buru-eskeintza aundirik ezin geinke egin eta Aberria azkatu nai baldin badogu, gure buru-austerik gogorrena gurari ori izan biar litzake eta beste gauza guztiak ikuspegi onen aspian jarri biar doguz.

¿ Ezin ete geinkez aldatu era bi auek? ¿ Ezin ete geinke Aberria ganako maitasuna geure buruaren, sendiaren, zartzaroko lasaitasunaren aurretik jarri?

Ori egiten ez dogun bitartean ezin gindezke abertzale deitu.

Gure Irakasleak argi ta garbi esan zigun: Egunero eta bizi guztia zear abertzale ez danak, ezin leike esan abertzale danik.

¿ Ta zer da ABERTZALE izatea? Irakasle berak esan zigun: ONDASUNA, BIZITZA, NEURE GURARI TA DAUKADAN GUZTIA Aberriari emona daukat eta, neure ONDASUN, OSASUN ta DAUKADAN GUZTIA GALDU ARREN beti izango dautsat gaur dautsadan maitasun ber-bera?

Aberrian bizi diran gazteak guk baiño sarriago irakurri edo ditute Arana-Goiri'tar Sabin Irakaslearen irakatsiak; maitetsuago artzen ditute noski, edota Aberri maitearen miñ samiña ezurretaraño sartuta daramate.

Nola nai ere, benetako oparia eskeintzen ari dira ta guri ere geure buruaren eskeintza eskatzen.

Ikasi daigun Irakasleagandik, gure Aberria biotzez maitatzen eta berak nai zituen bezelako abertzale zintzoak izaten, eta orduan iritxiko degu Aberriarentzat, opa diogun AZKATASUN betea.