XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¡Arrantzale gixaxoak! bada askotan arraiez betetako sareak arrai ikaragarri orrek urratu egiten dizkie; ta arraiak orduan iges egiten diete.

Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

- Eta ¿bale aren etsaia al da? aitona? - Baietz esan dizutet lenago.

- Eta borroka egiten dutenean ¿zeñek irabazten du? - Batzuetan batek; eta bestietan besteak noski.

Entzun gai ontaz Inglaterrako jakintsu batek diona.

Eguraldi epela zegoen; itxasoa berriz bare-bare.

Ontzi batean ninjoala ikusi genduen tiburoi talde aundi bat; eta pixka bat geroxeago bale talde aundiagoa.

Lagun batek esan zidan.

- Borroka aundiak ikusi bear ditugu orain.

- ¿Zergatik? - Bi motako arrai oiek elkarrentzako etsai purrukatuak diralako.

-¿Bai ote? -¡Bai! ¡Bai! Ikusiko degu.

-¡Ene! esan zuen bereala beste batek.

Begira, begira zenbat ezpata arrai datorren andikan?.

¡Oiek bai dirala balien etsaiak!.

Elkartu ziran guziak; eta ikusi giñituen baleak eta tiburoiak eta ezpata arraiak elkarrekin borrokan.