XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Esterr ikusi egin zuenean, onela esan omen zion: Non morieris non enim pro te sed pro omnibus haec lex constituta est Ester Xv 13.

Etzaitu ez iñork ilko; ez paida agindu ori zuretzako egiña.

Badirudi ori bera esan ziola Jaungoikoak gure Andre Mariari.

Adan eta Ebagandik sorrtutako guziak jatorrizko pekatupean sorrtu egingo dira; Zu berriz ez; ez paidago orrelako pekaturik zuretzako.

Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

Grabiel goi-aingeruak Andre Mariari esandako itzak auexek dira: Agurr Maria eskerrez betea.

Ave Maria gratia plena; ta oiek berak dira guk ere Agurr Mariakoan esaten ditugunak.

Pekatuganatu ginduena Ama Eba zan; Jaunaganatu gaituena berriz Andre Maria.

Eba izan zitzaigun inpernu bidea, Andre Maria berriz zeru-bidea.

Grabiel goi-aingeruak ba eskerrez betea Andre Mariari deitzen dionean, Ebak pekatuakin galdu zizkigun irabazi ta esker guziak billatu egin zituela esan nai digu.

Jaungoikoaren ama ta bere bizitza izateko Andre Mari garbiak eskerr guziak bazituela eta batez-ere txit apala izan zala, ez dizutet esango.

Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.