XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zure Jaungoikoa jaurestuko dezu; ta bera bakarrik serbituko dezu.

11. - Orduan deabruak utzi zuen; eta ona emen non aingeruak alderatu ziran eta bearr zuena eman zioten.

Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

Jaungoiko gure Jaunak beraz garizumako aroan edo garaian barupean, ildurapean eta iñoiz baño obeak nai gaitu.

Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

Bere jarrailiei eraman zien bein gaixo bat sendatzeko; ta aiek ezin omen zuten sendatu.

Orduan aurrkeztu omen zitzaion eriaren aita esanaz: Ene Jauna, nere semeaz erruki bedi; aldi oso txarrak ematen diote, ta orduan nolako miña ematen didan bazeneki! Miñak ematen dionean bein baño geiagotan suan erori egiten da; ta askotan bere burua putzura botatzen du.

Jesus onak esan zien jarraileai.

Gaixo au zuen arrdurapean uzten det; eta ea sendatzen ote dezuten ba.

Jarraileak sendatu? Bai zera! Non potuerunt curareMat Xvii 15, ezin omen zuten.