XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ontzi-gidari.

Ontzi-buru.

- Esan onein kideko dira: Atzekoa, patroia, lemazaiña, zarra....

Otzara.

- Otarra.

Arrain otzaretan erionga....

(Arraiña, otzaretan ura dariola).

Ondartza.

- Plaia.

Itxasoak bere goraldietan besuak zabaltzeko bear daben ondartzea....

Ostarku.

Ostilika.

- Arco Irisa.

Popa.

- Atzea.

Ondarroan ez da erabilten, gitxi baiño, ipurdi itzik.

Ala Txomin`ek be: Popan joten ba zaitut....

Entzuizu, Traman zabala, atso popandia....

Inguratu giñan igarian popaz gora egoan txalopara.

Sare-txalopak.

- Sareagaz arrantzara joaten diranak.

Sare-txalopa bi, itxas aingira lakoxeak.

Soka.

- Lokarria.

Korda.

Gerriko tendeltxu bat mokor gañean, ontzu soka lodi sendoaren antzera biurtua....

Ibai ertz bietan, gizate soka lodi trinkoa.

Sokalea.

- Lebatzetarako erabilten dan soka mota.

Suezta.

- Urik artzen ez dauan txanoa, txapela, burukoa.

Suezta beste aterperik eztaukiela....

Sunda.

- Arrain sunda.

Usaiña.

Au ezta guri esan dauskuen erria, zirautsen.

Arrainsundadun uri koskor bat zala ta....

Taketa.

- Egur zatia.

Gizonak, taketa baiño gogorrago....

Tantza.

-(Pita).

Tatarrez.

- Txalopa guztiak tatarrez.

Tato.

-(Zati bat) Atun tatoakaz loditu ninduen.

Toleta.

- Ontziak, karel gaiñean sartuta eukiten daben egur ziria, estrapua bitarte dala, erramuak bertan eutsita erabilteko.

Tosta.

- Txalopa bateko jarrilekua.

Tosta oneik, aurretik atzera, izen oneik eroaten dabez Ondarroan: Aurre; Kontrailla; Kontrabara; espaldako; Kontraspalda; sagaltoki; tanbuleta; berniela; masteta; treintoki; ankako tostartea.

Tostapera jaurti....

Treotzara.

- Egurrezko ol zapal bat, tretzat erabilteko, tolestuta, naste barik, zapalean.

Traola.

- Lau zati edo listoikin egindako lauki bat, aparixuak bertan batzeko.

Trinko.

- Lodi.

Soka lodi trinkoa....

Trinketa.

- Txalopa aurreko bela.

Truxu.

- Euri zaparrada.

Truxu ta bisuts.

(Chaparron y ventisca), Aizearen atzetik etorri zan truxua....