XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ZERBAIT TXARTO EGIN ETA KEZKAZ GAUDENEAN.

ORDUAN ERE BESTE NORBAIT BEAR IZATEN DUGU.

ULERTU GAITZAN ETA BARKATU DEZAIGUN.

Erantzun zeure ingurraztian: Gogora ezazu, ain ondo egin ez zenduan lan bat amaitu zenduanean, norbaiti erakutsi ote zenion Nori ote?, zer esan zizuten?, zergaitik erakutsi zenien?.

BESTE GAUZA BATZUK LENENGOTAN EZ ZENITUAN ULERTZEN; ETA EZ ZENEKIAN ZEATZ ZER EGIN BEAR ZENDUAN.

Erantzun zure ingurraztian: Gogora ezazu ikasi bitarteko lanetan egindako gauzaren bat, lenengotan nola egin ez zenekiana.

Itandu edo eskatzen zizutena ulertzen ez zenduanean, zer egiten zenduan zuk?, nori itandu edo laguntasuna eskatu zenion?, zergaitik egin zenduan orrela?.

Zer sentidu zenduan, ez zenekiana azaldu ta ulertzen ez zenduana ulertzen lagundu zizutenean? Zer egin zenduan orduan?.

GAUZA BAT ULERTZEN EZ DUGUNEAN EDO EGITEN EZ DAKIGUNEAN, BESTE BATZUK BEAR DITUGU GURI LAGUNTZEKO, NOLA EGIN BEAR DUGUN GURI ESATEKO.

Itaun guzti auei erantzun ondoren, elkar-lanean ipiñi gaitezen.

Kurtsoa nola joan dan orrelaxe ikusiko dugu, ta obeto gertatuko gera datorren iru-illabeterako.

STOP / ELKAR LANA.

Guztiontzat oso garrantzizkoa dan zerbait ikusiko dugu orain.

BESTEREN BEARRA DAUKAGU:
GURE BARRUA ZABALTZEKO
ELKAR ULERTZEKO
ALKARRI LAGUNTZEKO.

... eta, gaiñera, TALDEAN egingo dugu....