XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Ni beti txunditu nauana auxe: baserrian lanik asko da urte barruan; alan be, zelan burutzen ebazan Enbeita'k bere olerki-lanak?.

Nundik ortarako astia?.

- Arritzekua da, izan be.

Ainbesteko biarra naiz solo ta lur-urratzean, naiz mendian azpigarri ta abarretan; bai ta zarangiñan be.

Eta gero bertsoari lotua, aspertu barik....

Gurean izan dira geyago be olanguak: Otzandio'n Arrese-Beitia, baitik bat; eguneroko ogibideari egokiozan arazoak albora itxi barik, neurtitz jori asko ondu ebazan tarteka marteka.

Gure Kepa'k, astero lez, idazten eban olerkiren bat eta Ibaizabal... ta gañerako aldizkingietan argitara emon.

Beñik-bein aldizkari guzti oneitan agertzen dira bere olerkiak.

- Bere izenez izenpetzen ebazan beti?.

- Geyenez, bai; baña pitean bein erabilli ebazan ordezko oneik be: Txindorra, Karatx, Pello, ta Pello Mari.

- Eta saririk irabazi ete eban iñoiz?.

- Bai orixe! Eta ez gitxi be, olango baserritar batek irabazteko.

1914'garrena zan.

Buenos Aires'ko jolastoki Nekoetxea bazkunak euzkel olerki-batzaldia eratu eban.

Imanol Enbeita, Errenderi Aba buruñurduna ta abar sariztuak izan ziran bana Kepa'rentzat Euzkadi saria, lenengo saria.

Etxean daukie ondiño be onek orduan irabazitako urrezko domiña galanta alde batetik onela diñoana: .

Andik laster, Baztan aldean uyol ikaragarria izan zan; orduan be, gertakari orreri buruz borobildutako olerki jagiagaitik, diploma ederra eskuratu eban.

1921'gko irallaren 4'an, Euskaltzaindiak euzkel jayak atondu ebazan Durango'n, Astarloa'ren omenez; olerki-sariketan, Astarloa jasoaz egiñiko olerkiaren bitartez Kepa'k beragandu eban ango saria.

Gure Herria'k be, 1924'an, oi danezko norgeyagoka eratu eban, eta gañontzeko gai askoren artean, olerkizkoa be bai, Poesies nationales eritxona.

Sail ontako len-saria, ots, makil txukuna, Enbeita'k beretu eban, onorezko aipamenaz Sagartzazu'tar Kauldi, Garbizu'tar Jon, Juan Ezenarro ta Manuel Arregi gelditurik.

Omenaldiak
Igaro gizaldi-erdiari aurrez aurre begiratu ezkero, ba-dogu bertsolari bat amaika biotzi zirkin eragiña.

Kepa'k nun itz egin, araxe jentia.

Ta nolako esku-zarta beroak!.

Zezenlari antzo sarri atera eben lepo-gain be: ainbesteko barren-su ta irrika esnarazten eben aren bertso ta ahapaldi aberkoyak.