XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

OSMA ELEITZ-BARRUTIA.

Kristau-aroko 91'garren urtean Gobea Aran'eko Osma Uxama'n, Astorkio izena eukan Gotzaiña, ebanjelioa zabaltzen ebillala, martiri egin eben.

Bigarren autorpena *autorpenak testimonios Hauberto de Sevilla'rena da.

Bere Cronicon'aren 100'garren orrialdean, Gobea Aran'ean Osma Gotzaintegia edo Eleiz-barrutia egozala diño.

Eta bost gotzain zenbatzen ditu, euretarik lenengoa, Fortunato.

268'garren urtera arte bizi izan zana.

LEKAIDE-ETXEAK.

Gregorio de Argaiz, lekaide beneditarren kondaira-zale orokorrak, aurreragokoen esanak egiztatzen dauz eta bere La soledad laureadan aitatu dogun Gobea Aran orretan Vll mendean beneditar lekaide-etxeak ba egozala diño.

KRISTAUAK LENAGO.

Ori olan izanik, Vll mendean lekaidetxe ta bakartegiak ba'egozan, uka eziña ta zalantza bakoa da ango biztanleak naikoa lenagoko aldietatik kristiñauak zirala.

Dana dala, gure Aran'eko arabitarren sarraldia baiño lenago kristauak zirala esan gura dau orrek.

Eta, beraz, Ama Birjiñari gurtza emoten eutsoela.

VALPUESTA'KO ELEIZ-BARRUTIA.

Jon, Valpuesta'ko Eleiz-barrutiaren irasleak, gotzaintegi orren iraspenean, baztertuta eta bakarrik aurkitu eban eleizea birregin eta barriztu eban.

Au jakiñez, Irudi deunaren asiera ta sortzeari buruz, oiñarridun eretxiau iragarri lei.