XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Mistral'en idaztijak irakurten dodazan une gustijetan negarr dagitta.

Neure aberri onen gomuteak bijotza minduten daust Ama kuttun onentzat zoririk iñondik eztalako agerrtuten.

Izkera, estuntzak apurtuteko giltza bada, elia basterrtu-eta lotubago egitten dan erri onetzaz zer esango zeunke Olerkari orrek? Lo zagoze eta oñen aspiko arru ori ezin dakuzube.

¡Gaxuok! LAUXETA.

Azieran esan dot Mireio baserrittarren idaztija zala, orain zer edo zer Calendau arrantzalien idaztijetzaz esan dagigun.

CALENDAU.

Arratsalde ederr batean Zumaya'ko kai punten jezarritta nenguan itxas zabalari adi.

Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

Erlo goya laño zuripian estalduta eguan.

Getari aldera ziarka doyan bidian norbait eguraztuten Zuloaga'ren etxe aurreko ondartzan gaztetxu bi agiri ziran.

Orduban beso aspijan neukon idaztija irakurten asi nintzan.

Mistral'en orri ayetan geure arrantzalien bixitza edesturik aurkittu neban.

Antzuak billa doyazen aldiko gora-berak, euren emaztien bildurr eta negarrak.

Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

Calendau idazti onetan Mireio'n baño alde geyago irudipenak; dauko.

Bixiagua dirudit.

Verdaguer en Atlantida idaztijan idoroten diran elestijak baxen ederrak Calendau'n aurkittu dattekez.

Alkarren antza idazti bijok dikurrte.

Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

Idazti onetan Omerok Akiles'en izkillubakaz dagin elestijaren antzeko arlua dagir.

Mireion txol bat edestu eban, orain ostera Aiglun gazteluko jantokijan dagozan arrijak edestuten dittu.

Virgili eta Omero'k euren olerkijetan jokuak edestu ba'ebezan, Mistral'ek be Zagi jauska, burni jaurtitia, pelota jokua, loki-dantza, arraunketak eta abarr agerrtuten dauzkuz.

Euzkoen jokuak noz orrelako edeslari bat aurkittuko ete dabe!.

Idazti onetan aberriko edesti oroen jakintzale be badala ondo erakusten dausku Mistral ospetsubak.

Baus'ko erregien jauregija, aldi ayetago olerkarijen bixitza ta abestijak, asaben azkitzak, oro ederrto argittaratuten dau Calendau olerki onetan.

Nerto'n eta emen edeslari gorengua dala esan dagikegu.

Quo vadis? eta Salambo'n Erroma eta Cartago'ko otturak eta bixitza ikusten ba'dogu Nerto'n Probentze'ko gixasemien ixate gustija argijago agertuten yaku.

Euzkoen aseliak eta Mistral'ek atzalduten dabezanak antz andija dauken arren, ezin lotu natteke eurrak erkatuten.

Luze ete duan bilddurr naz eta.

MISTRAL ETA GEU.

Orok ostikopian erabiltten eben elian garaipena lortu eban Mistral'ek bere asmenaren bittarrtez.

Matte eban aberrija eta gogoz orren alde lan egin eban OC izkeran idatzirik.

Aberrija matte dabenaren ikurr ezaugarrijena elia ondo jakittia da.

Olerkarijak zer ikasi eta zer ikusi badauke idazlari onen ingijetan.

Orrek jarratu eban bidetik ibiltten badira lasterr geure ele onetan idazti gurenak agerrtuko dira.

Bestetarako ezer ezgarenon onu au artu egixube olerkari matte orreik, sasijan jayo arren larrosea beti da eder-eta.

Mistral'ek orain urte askotxu Lora-jai batzubetan Verdaguer'eri esan eutson legez, Errenderiko jai onetan nok entzungo ete dau, ¿TU MARCELUS ERIS? Olerkarijen indarra iñok ezin neurrtu dagike, eurak aberrijak gaizkatu dabez.

Ametsez beterik ibiltten dirala-ta orok barre egitten dautsoe baña Mistral, Verdaguer eta Mickiewicz bat agerrtuten danean olerkarijen indarr ori ikusiko dogu.

Olerkarija eztabe mintzen sasijak,
Aren gogua eztabe lotzen lokijak.
Olerkarijak bakarrik dira azkiak,
Etorkizunan bixi dira ba gustijak
.