XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eta umia besuetan artu ta jantzabalaz alik ondoen estalduta, etxerantz zuzendu zan, lagunak bere lepotik barre-egitten ebala.

Baserrira elduta, lagunak esan eutson gure gixonari: - Zeuk umia daruazu, ¿ezta?.

Ekarri, ba, jantzabala.

Bakixu, gordallubagaz erdi-bana egingo gendubala esan gebala.

Baña egurgin zintzuak erantzun eutson: - Ezin ori.

Jantzabla ezta zeuria, ez niria, umiarena baño.

Eta agur-egin ondoren, etxera juan eta atian jo eban.

Emaztiak atia zabaldu eban.

Eta senarra osasunaz ta ondo etorrela ikusita, besarkatu eban.

Egur-pillua sorbaldatik lurrera erantsitten lagundu ta oskijetan (zapatetan) eukon edurra kendu eutson.

Baña egurgiñak esan eutson: - Basuan gauza bat aurkittu dot, ¡bai?, ta emen dakatzut, ondo zaindu dagixun.

- ¿Zer da, baña? - emaztiak itandu eutson -.

Arin esan, gurian guztittariko gauzak biar dira-ta.

Gixonak, orduban, jantzabala zabaldu ta lo eguan umetxuba erakutsi eutson.

- ¡Ut ortik, zorigaizto! - emaztiak, asarrez, esan eutson -.

¿Gure umiai jaten emon-eziñik gabiltzalarik, beste umerik dakastazu?.

¡Batek bai-daki gero, beronegaz zori txarra etorriko ete-danik!.

¿Baña zelan demontre konponduko ete-gara berau azteko?.

- Ume au ume ixarra da.

Eta esan eutson zelan aurkittu eban.

Baña emaztia, baketu-biarrian amurragotu zan.

Eta senarrari, garrazika, esan eutson: - ¿Gure umiai emoteko beste ogi eztaukogu, ta iñorenari emon biarko ete-dautsogu?.

¿Zer ixango da gugaz? ¿Nork emongo ete-dausku jaten?.

- Ez ardurarik izan.

Jaungoikuak danok zainduten gauz (gaitu).

Ormatxorijai be ¿ez-ete-dautse jaten emoten? - senarrak erantzun eutson.

Basotiko axe otza sartzen zan barrura, zabalik eguan atetik.

Emaztiak, dardarez, gixonari esan eutson: - Itxixu ate ori.

Axe otza sartzen dala ¿ez-ete-dozu ikusten?.

- Bijotz gogorrik dagon etxera, axe otza baño ezta sartu biar - egurgiñak esan eban.

Emaztia, ezer erantzun barik, su-ondora urreratu zan.

Andik laster, begijak malkoz beterik eukozala, senarrari begiratu eutson.

Gixonak, orduban, umia artu ta emaztiaren altzuan ezarri eban.

Onek mosu bat emon eutson.