XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Txinddirik emoidazu, Jaungoikuarren.

Bestelan ilgo naz.

Guturittik bota nabe, ¿bai?, ta ezta iñor nigaz errukittuten.

- Bai Umiak esan eutson , baña nik eztaukot diru bat baño.

Eta ugazabari eruaten ezpa-dautsot, joko nau, joputzat nauko-ta.

Baña usteriduna eske ta eske egon yakon.

Eta Ume Ixarrak, beronegaz errukittuta, urre zurizko diruba emon eutson.

Eta sorgiñaren etxera eldu zanian, onek atia zabaldu ta ittandu eutson: - ¿Ba-dakazu urre zurizko txinddija?.

Umiak erantzun eutson: - Ez, eztakat.

Agureak, orduban, zartada batzuk emon eutsozan.

Eta jan-edateko, azpilla (platera) ta pitxarra utzik aurkeztu eutsozan.

Urrengo goxian sorgiñak esan eutson: - Gaur ezpa-dakastazu urre orizko txinddija, betiko joputzat eukiko zaitut.

Umia oyenara juan eta egun gustijan ibilli zan batera ta bestera, urre orizko dirubaren billa.

Baña ezin topau.

Eguzkija ostendu zanian negarrari emon eutson.

Negarrez egualarik, lengo erbija eldu yakon.

- ¿Zer dala-ta negar-egitten dozu?.

¿Zeren billa zabilz orain? - erbijak ittandu eutson.

Eta Ume Ixarrak erantzun eban: - Emen eskutauta dagon urre orizko txinddijaren billa nabil.

Idoroten ezpa-dot, ugazabak jo ta betiko joputzat artuko nau.

- Etorri nigaz - erbijak esan eutson.

Eta oyan-ziar bijok alkarregaz juan ziran, oxin (pozu) batera joarte.

Oxinian bertan eguan urre orizko txinddija.

- Eskarrik asko, erbi laztana.

Auxe da zeuk egitten daustazun bigarren mesedia.

- Zeu ixan ziñan nigaz errukitu zinan lenengua - erbijak esan eutson.

Eta arin juan zan.

Ume Ixarra urre orizko txinddija artu ta sakelian sartuta, guturirantz zuzendu zan.

Baña gixon usteridunak ikusi eban.

Eta aurrian auspeztu yakon, esanaz.

- ¡Emoidazu, Jaungoikuarren, txinddirik! Ostantzian ilgo naz.

- Ume Ixarrak erantzun eutson: - Aldian eztaukot urre orizko txinddi bat baño.

Baña ugazabari emoten ezpa-dautsot, jo ta betiko joputzat etsiko nau.

Usteriduna, baña, eske ta eske ebilkijon-eta, umiak, beragaz errukittuta, urre orizko diruba emon eutson.