XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eta usteridunak be buru-gañian eskuba ezarri ta esan eutson mutillari: - ¡Jagi zadiz!.

Mutillak zutundu ta eskale ta usteridunari begiratu eutsen.

Baña oneik ezeuken arrezkero lengo itxurarik, Bakaldun eta Bakalemiarenak (Erregiñarenak) baño.

Bakalemiak esan eutson mutillari: - Auxe dozu atta, iru bidar sorosi (sokorridu) dozuna.

Eta Bakaldunak: - Auxe dozu ama, malkuakin onak garbittu dautsozuzana.

Orixe esanda, bijok batera umia laztandu ta jauregira eruan eben.

Janzki ederrakin apaindu ta buruban burestuna ta eskuban urrezigorra ezarri eutsoezan.

Ordutik aurrera Ume Ixarra guturiko Bakalduna ixan zan.

Danoi errukija ta zuzentasuna erakutsi eutsezan.

Sorgin ankerra bakalderrittik (erreñutik) jaurti eban.

Eta egurgiñari ta emaztiari bezuza (erregalo) ederrak bidaldu eutsezan, batta onen seme-alabai be.

Eta aginddu barrija egin eban, abere ta txorijai kalterik ez egitteko esanaz.

Guztijoi mattetasuna, ontasuna ta errukija irakatsi eutsezan.

Txiruai ogija ta billoxik egozanai gorputza berotzeko biar ebezan janzkijak emoten eutsezan.

Orretara, bakalderri atan dana zan bakia, dana zan zorijona.

Orrattiño, etzan luzaro Bakalduna izan.

Bai, ba.

Gaztetan asko jasan (sufridu) biar ixan eban-eta, iru urte-barru il zan.

Eta bere ondoren etorri zan Bakalduna etzan ain zintzua ixan.