XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bitartean ama seme-alabekin al zuan bezela....

Zazpi senide izan omen ziran: iru mutil ta lau neska.

Mutillak: Jose Maria, Inazio ta Prantxisko, gure bertsolaria, anaietan gazteena.

Ta neskak: Ageda, Maria Joxepa ta beste bat Loiola`ko Beristain`era ezkondu ta gazterik il zana.

Inazio, kontratista izan zan.

Bilbao`ko Atxuri`ko estazioa berak egin zuan; baita tren-bideko puska bat ere.

Gero, mueble-fabrika jarri zuan, bañan etzuan suerterik izan.

Aita ere, nekazaritzan ez-ezik lan oietan ere pixka bat saiatu zan.

Tolosa`tik Azpeitia`rako kamioaren puska bat, berak egin zuan, kontratan artuta.

Kuadrillan amazazpi mutil omen ziran.

Oietako bat, bere seme Prantxisko, bertsolaria alegia.

Gorostieta`n lo egiten zuten danak.

Etxerako gelditu zana Prantxisko izan zan.

Au ere, aita bezela, nekazaritzan ez-ezik, bidegintzan ere askotan jardun zan; baita ikazkintzan eta baso-lanean ere, txabolan lo eginda.

Oso gizon saiatua izan zan; etzan geldirik egoteko jaioa.

Bertsogintzan, berriz, aotik aora poliki zekiana omen zan, bañan ola oso gutxi kantatu zuan.