XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Beraren eskuban, ixango ebala aukeria beti betiko zorijonduna ala zorigaiztua ixateko, ta autetsi ebalasuzko lexa barrenekua, beraren egikintzakin, gurapen osuaz... auxe ixango da beraren min ixukorrena.

Atarapena.

- Neure anai laztana: arrtuzu orain asmo zintzo ta egizkua aldentzeko ta igesteko orrako espetxe ikarakorratik.

Orain daukazu astija; zorua etzatez ixan.

Auxe lenengo zeregiña da: gaizkau gogua.

Berau gaizkatzen ba-dozu, gustija lorrtu dauzu.

Ziltza edo tentaziñuetan gomutau zadiz egi onekin eta jadetsi zaikezu zeure zorun betikua.

Josu-Kisto'ren Nekaustia.

Gomutau-egixu nor nekarrtzen dan.

Josu-Kisto nekarrtzen da.

Bera Jaungoiko ta Gixon egizkua da; Atta-Goikuaren eta Ama-Neskutsaren Seme benetakua da.

Jaungoiko dan aldetik, onasun beraxe da; gixon danetik, deun-deuna da, obengetasun ber-bera, eztaukanik erru ta obenik.

Betiko zorijonduna ixateko ez dau iñoren biarrik.

Gogoratuzu noren aldez nekarrtzen dan.

Gixonaren aldez, nekarrtzen da....

¡Nekarrtzen da neure aldez, zimaurr zatijaren aldez; antzinatik, barrendijan egon biarr leuken aldez! ¡Irallaren aldez, iltzen da...!.

¡Ze onasun, neurri bakua!.

Parkakunde edo azkapena geure aldez, eskatzen dautso Beraren Atteari, eztakigulako zer egitten dogun.

¡Ze errukipena! ¡Ze mattetasuna!.

Adittu: zelako neke-miñak arrtu euzan.