XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Campion`ek honela irabiatzen du: (...).

Laugarren neurtitean : nuzû = naiz, alokutivo eran emanik.

Campion`ek honela irabiatzen du: nûzû, dûzû, gûtûzû, dûtûzû (...).

Azkeneko neurtitz hau nahi dezanak honela alda dezake; Etorritako bidez ba-noa etxera.

Bukatzeko, Mirande jaunari egindako galdera txit jakingarri baten berri eman nahi dut hemen.

Ohartu naiz izkiriatzen nion Etxahun`en bertsoetan zear fonetikak zûk ematen duela, baiñan bestalde zure sortzen dela.

Ezin uler nezake ordea, bereiztasun honen arrazoia.

Erantzuna: (l) Jon Mirande`k maiz darabillen hitz honek (jesan) = enprunter tomar prestado esan gura du. Zuberoa`ko hitz egoki hau beste euskalkietara zabaltzen saiatu behar genduke nik dakidanez ezpaitugu esangura berdiñekorik.

Hainbestean bukatu dugu herriaren aboz heldu zaizkigun Etxahun`en bertsoekin.

Larrasketa`k bat gehiago ezartzen digu bere bilduma-liburuan: Bortian Ahûzki izenekoa alegia, baiñan ez du segurantzirik egillea gure koblakaria ote duen.

Honela dio:.

Beraz, alderdi batetik hizkuntza-tankera ezta Barkoxe`koa, baiñan iduritzen zaio, bestalde, ba-duela olerki honek gure koplariaren manera.

Jean Haritxelhar euskaltzaiñak estudio luze eta sakon bat egin zuen Bortian Ahuzki (2) Mendi toki edo Axular`ek esango zukeanez mendi agerre honen izen osoa Ahunzki da eta zalantzarik gabe ahuntzetik dator kantuaz eta beronen egilleaz, Gure Herria aldirokoak Etxahun`i eskeiñ zion zenbakian (3) Ikus: La chanson Bortian Ahûzki et son auteur inconnu, Gure Herria aldirokoa, 2-3 zenbakiak Maiatz-Ekhaina, 1962. haren heriotz-ehunurrena ospatzeko eta Baigorritar irakasle saiatuak garbiro probatzen du etzela izan Barkoiztar koblaria bertso polit hauen egille.