XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Orixe`k orrela jokatu zuen.

Etzan sasi-jakintsu Elade`ko ta Lati`ko izkuntzetan, ezta oietan idatzi ziguten gizaseme ederzaleen lanetan ere; ederki ezagutzen zituen Omer, Bergili, Obidi, Orati ta abar.

Oien olerkiak itzultzen saiatu zitzaizun ikasle zalarik.

Ezta etzuen albora utzi euskaldunon antziñatiko olerkera, gure bertsolarien jokabide zaarraz jabetu zan osorik.

Eta gisa orretan, klasikuenaz geurea naasirik, oi ez bezelako eder-adierazte bikaiña sortu zigun gure olerki-barrutian.

Gure bertsolariarena dugu diosku Oteitza`k gure arteko jardunik garbi, argi ta sentikorrena (Quosque tandem...! 1963).

Erantsi edo lot ezazu au antziñako eder-zaleen jardunarekin, eta or duzu euskal olerkirik bikaiñena, gaurkoa ta betikoa.

Orixe egin zigun N. Ormaetxea`k, eta orixe dugu ark utzi zigun olerkia.

idazten du Gaztelu`k(...).

Komillas`en (1915) maixutza egin zuenean asi zan olerkiak onduten; ordukoak ditu amar, Nere ama, Mañasi, Gorriti'ko andreak, Lenengo ortza, Laiariak, eta abar, gaztetako oroiz beteak.

Ondoren asi zan Jesus'en Biotzaren Deya`n lan ugariago egiten.