XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jakin zuten zerbait iritxi ziren errian eta ordu biko aldea zuten, oraindik, aurretik zioazenak.

- Atsedeterik ez dugu - esan zien Roger`ek.

Egun-sentian begiztatu zituzten abelgorriak eta euren zaitzailleak eta aurre-artu zieten, beraiekin zer-ikusirik izan ez ba`zuten bezela.

- Bi Zerokoak dire abelgorri oiek guztiak.

Ikur ori dute, beintzat - esan zuen Luis`ek.

- =mCl=aglen`ek esan zuenez, ordea, lareun abelgorri lapurtu zizkioten eta milla ere ba-dire, emen - erantzun zion Roger`ek.

Arkaitz baten babesean ezkuta ziren, andik zeatzago ikusteko asmoz.

- Bi Zeroko ikurra dute abelgorri oroek, baiñan... zerbait nabarmena ba-dute askok eta askok - esan zuen Roger`ek.

- Eta egin-berriak direla dirudite abere askoren ikurriak.

Leen CC ikurra zuteneri, CC aiek itxi eta 00 biurtu dituztela, esango nuke, ezpairik gabe.

Lepo bakarra dut, baiñan bakar orixe jokako nuke... - zion Luis`ek.

- Davies orrek sartu dio ziria, bere osaba Ovid Gold`i....

Zuk eman zenizkion ukabilkadak ez bezelakoak izango dire nik emango dizkiodanak, Roger.

- Ja... ja... Bai, bai... Sinisten dizut....

Abelgorriak eta euren zaindariak atzean utzi eta ordu erdiko bidea zegoen errira joan ziren, ango ertzaiñarekin itzegitera.

- Kaixo, jaunak! Zer nai duzute?.

- Milla abelgorrien lapurketari buruz Clifford`ko ertzaiñak bidali zizun albistea iritzi al zaizu?.

- Bai. Eta zelatari bi ipiñiak ditut, erritik at.

- Zure erritik urbil dire, bada, gurean lapurturiko abere oiek.

- Milla deabru!!! Arin ibilli bearrean gera, beraz, nere menpeko lurraldetik iges egin ez dezaten!!.

Gizon-taldea biltzera noa, bereala!!!.

- Orain abelgorrien zaindari diren oiek, ba-diteke errugabeak izatea...

- Et... et... Nabarmenak izan oi dire abere ikur-berrituak eta oiek ba-dakite ori.

- Ogei gizon bildu zituen ertzaiñak, izkilluz ongi ornituak eta bereala iritxi ziren abel-sailla zioan lekuraiño.

- Abel-sail au nora daramakizute? - galdegin zien ertzaiñak.

- Zuri zer ajola? - Ajola zaidalako etorri naiz...

- Abilene`rea daramagu, itsasontziratzeko asmoz.

- Erosiak ala lapurtuak dituzute abere auek?.