XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Banua berealaxe emendik, baño pagatuko didazu.

- Ez bedi aserretu, Jauna, amar peseta gora bera.

Emango diozkat konseju batzuek, ez amar baizik eun peseta baño geiago balioko diotenak, ondo gordetzen baditu.

- Guazen ba, guazen orretara ere.

- Betor nere ondo-ondora.

- Ona emen nun naukazun.

- Lenengo konsejua.

Ez bedi beñere piatu ijitoakiñ nerau aurrengo naizala.

- Zuk esan bearrik eztet orretan.

- Beldur naiz ba, esanta ere, premian arkituko ez ote dan berriz esateko.

- Ia beste konseju bat.

- Bigarrena.

Ijitoak ezer ostutzen badiote, ez joan aien ondoren.

-¿Zergatik ez?.

- Ostua ez du eskuratuko, eta gañera kastatu egingo du.

(Emen oso ixilik eman zizkion beste konseju batzuek ere bost edo sei miñutuan; baño eztakigu zer.)

(Gero galdetu zion Eskribauak:).