XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Kafe pixka bana eta ogi barra bana, ogi beltz bat, ematen ziguten.

Eguerdian, arrantxoa.

Launaka jartzen giñan.

Ematen zuten: kantinplora batean laurentzat ardoa; gero, platera batean potajea; gañetik beste zerbait baldin bazan, ura beste plateran; eta laugarrenak ogia.

Danak artu, launaka-launaka jarri eta lau soziok jaten gednduan beti.

Gu, al bagenduan, euskaldunak izaten giñan beti.

Len esan bezela, euskaldun asko baigiñan.

Zestua aldeko eta Itziar`koak ere bai.

Periodikoan letu det bat illa dala: Jose Maria Arrizabalo, Arbalitz baserrikoa.

Eta bestea Andoain`goa: Jose Santa Kruz, Etxabe`koa berez, bañan gero beste baserri batera ezkondu ta bizi zana.

Ura ere illa da.

Beste bat, Igeldo`koa. Biziko da noski. Tomas Zubeldia.

Ez dakit zein baserritakoa dan.

Beste konpañikoa bazan beste bat.

Ikustean beti saludatzen dit.

Bañan ez dakit orain izenik-eta nola duan.

Orduan banekizkian danak; bañan nere konpañikoak etziranak, lenago aztu.

Aparia ere berdintsu ematen ziguten: garbantzuak-edo, lentejak-edo, patata-mordoska beñepein-edo, otordua pasa modukoa.

Beren ordu garaian arrantxoa preparatu, gu oituta bezela ez bazan ere.