XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

Orduan gogoratu zitzaion bere gaiztakeriz ta Ama Birjiña'ri egindako urruinkeriz gertatu zitzayola: ezagutu zuan bere utsegiña ta egizko aitorpen batez Jaunaren serbikintzara biurtu zan.

Etzitzayon alabaña betondoko beltzitua berak nai bezin laxter izkutatu.

Badirudi, eramandako zigorrada bere onez aurrerontzean ere gogora erazi nai ziola Ama gozo onek.

Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.