XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Orduan ikusiko dezu zure kaltez bada ere, zenbat anima ondatu zituzten, zure ordikerizko egibide txar, izketa itxusi, birau madarikatu, zendiko biziera lotsagarri ta beste ezin zenbatu ala gaiztakeriak.

Ezagutu itzatzu beingoz, pekataria, zure galbideen kalteak eta biurtu zaite: gaurtik-geroz urkoa zeruratzez alegindu zaite, Jaunaren errukia onela bakarrik zureganatuko dezu-ta.

GERTATUA

Urkoari galbiderik erakutsi badiyozu, zoaz Ama Birjiña'gana; berak eskuratuko dizulako, Abiño'ngo urian beste bati lez, gaizki egiñaren barkaziyua.

Pekatari aundiya zan au; Maria'ri ezeren zaletasunik azaltzen etziyon, eta lagunak ere bere (...).