XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gora, zeruko / zeru-gaiñak,/ gora, gaiñeko / odei-urak.

Gora, mundua / Jaun-izena,/ egiña zaitu / berak dena.

Itz batez lege / du emana,/ betikoz lege / dirauena.

Gora zazute / lurrekoak,/ arraiak eta / urpekoak.

Arri-elurrak / su-lañoak,/ Aren menpeko / aizeteak.

Mendi guziak / ta muñoak,/ frutu-zuaitzak / eta denak.

Baso-abere / ta piztiak,/ sugeak eta / egaztiak.

Lurreko jaunak / ta erriak,/ lendakari ta / epailleak.

Bai gizon gaztampecirc;k, / bai neskatxak,/ zaarrak eta / aur guziak.

Gora guziok / Jaun-izena,/ Ura da Ura / dan gorena.

Nork aski gora / Jaun-izena,/ zeru-lurreri / nausi dana.

Israel'i zain / dagokio,/ indar aundia / eman dio.

Jauna, santuen / laudorio,/ Israeldarren / pozkario.