XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

Bereala aurra lo gueratu zan; bigaramonean esnatu zan aurra osoro sendatua.

¿Zeñec adierazi amaren poza? Iñorc ez iñolaco moduz.

Medicua catolico benazcoa zan, eta aguertu zuan guizon guztien jaquinduriaren gañeticoa zala sendaguintza ura, eta San Inazioren urac arrigarrizco milagroa eguin zuala.

Amazazpi urteco nescacha gazte bat 1886-an, Valencian, medicuac etsipena emanta zegoan, saietsean min bizia zeucala.

San Inazioren urarequin sendaturic arquitu zan.

Aditu dezagun orain ansi andico guertaera bat, beguiramenezco persona sendatuac berac escribitzen duana.