XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eririkan dauden kongregazio danetakoai, ta kristau fiel guziai 1862.ko Agorraren 18.an Aita Santu Pio IX.ak betiko emandako grazia aundi bat da au.

Eta Aita Santu Klemente XIII.ak 1760.ko Abustuaren 2.ko Decretoan eta Aita Santu Leon XIII.ac 1887.ko Uztaillaren 16.an induljenzien kongregazioen bitartez zabaldu, konzeditu, eta ematen zuten pribilejio au konfesorearen irichirako Eleizaren iru kondizioak ez betetzeko edozein motibo edo impedimentu arrazoizko daguan guzirako.

Esaterako: preso egotea, edo familiko zikunstanzia partikularrak gatik Eleizarako demborarik ez edukitzea naikoa da, pribilejio onetatik baliatuaz echean induljenziak irabazteko.

Baña orain Erreglako punturen bat ezin gorde duanean Irugarren Ordenako bati obligazio au beste dezakean penitenzi batera mudatzera, ez tagokio konfesoreari; ezpada ordenako Direktore edo Bisitadoreari.

ERIAK NORK BISITATU BEAR DITUAN

Juanitoren ogueigarren galdea:¿Ministro-Ministrak, eta Erizayak bakarrik dute eri edo gaisorik arki litezkean anai arrebak bisitatzeko obligazioa?.