XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

- Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

Ortarako baimena eman ziguten; igo giñan beraz zuaitz aietara, eta basa-udare garratx eta mottel aiek goxo zitzaizkigun.

43- Lapur-tegian.

Shensi probintziarekin mugatzen dan ibar luze mear batera iritxi giñanean, bukatu zan egun artako (Azaroaren 23) ibilketa luze nekagarria.

Basaleku baztertu artan komunista zauritu asko arkitu genituen, eta aien artean Singyangti, Batzarre Nagusiko lagun, Sanxelipu-n zauritua.

Antxe bazuten arma-ola ta eritegia; eritegi ori, Hupeh probintziako apaizgai protestante izandako baten kontura zegoen.

Atxillo batek esaten dit ixilka belarrira: Emen izan gera gu lenago; au da lapur-tegia.