XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Kristauak edonun bear ditu adiskideak, obeto esango det, edonun dauzka bere anaiak.

- Zergatik, bada?
- Eure baserrira, eure gurasoakana, gogorik gabe etorri aizalako.

Igartzen diat: ez ago i ondo emen; eure etxe barruan atzerritarra dirudik, jazkera ta izkeragatik baño buru ta gogoagatik geiago, bada ire buru ta gogoa erdalerriko irabazian dauzkak.

- Nork eztauzka? Baño nik alderdi guztietan goratu det Euskalerria.

- Eure burua goratzeagatik, apika.

Ik eta beste askok, aoan Euskalerria, Euskalerria; biotzean norbera, norbera! Ta norbera esatean, dirua esaten diat iri.

Ezagutze aut: gaztelar ta prantzezak beratzeko gaizki esaten dek, baño aien diruagatik eure sorterria salduko eukalata nago.

- Aita!
- Bai.

Ta i bezelako euskaldunak badira makiña bat.

- Ezbeza orrelakorik esan, aita.

- Ez adi orrelakoa izan, seme.

Ana Josepak ostera, betondoa zimurtuta, betiko aserre itxuran:
- Mutil, gauza batekin natxiok arrituta.

Zer ekarri dek or, ezpain gañean?
- Orixen da galdera.

Bibotea.

- Bibotea? Kendu izak bizar oiek ainbat lasterren, gurean eztek orrelako zikinkeririk beñere izan ta.

- Bai zera kendu! (Beatzez igortziaz) Ondo egoki dauzkat.