XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zure doaya pare gabia
dezu zerutik zortua,
ta sentsutasun aiñ estitsua
daukazu chit ornitua:
entzun orduko ain soñu goxo
zuk biatzaz ikutua,
azaltzen dira biyoztasun ta
daukazun sentimentua
.

Gaxuak dira mundu ontan
chori chiki kantariyak,
pipirripika abiyatzian
moko xabalik jarriyak;
alaz guziyaz entzunik zure
arparen soñu estiyak...
¡lotzaturikan bezela triste
gelditzen dira guztiyak!

Soñu egok festarik bada
naiz emen ala kanpuan,
iñoiz atzera gelditu gabe
borondatez zera zu an;
esagutua zaude Gipuzkoan
Bizkaya ta Naparruan,
nolako biyotz nobleko alaba
zeran zabiltzan lekuan
.

Sarasate-ri laguntzen ari
ziñan Iruñan jarriya,
an jo zenduten paradisoko
soñu goxo ta estiya
ta ikusirik bere onduan
zu ain moñoña jantziya
ziyoten: - Au da aingeruchoa
goitik egan etorriya
.