XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

Faltacho chiki bat du
ikusten deguna,
ortzetan pasatzia
achitzen diguna
.

¡Ain da ume zalia,
ain da ezaguna,
ala azaltzen zayo
duen naitasuna!
.

Milizkatutzen diyo
eskucho biguna,
siaskaren onduan
pasiaz eguna,
larrera irten gabe
lagun jakintsuna,
choraturik frankotan
utziyaz amona
.

Eta nola lezaken
atayan ikusi,
asten zayo aurrian
xaltoka lenbizi
ta adarka jostatzen
ez diyo nai utzi
.

Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

Sukaldian presaka
ari zan lanian,
amak aurra negarrez
entzun zubenian
.

¡A! ¡laztana! esango
zuben onenian,
sentitubaz negarra
samin barrenian
.

Aurra jarriya zeukan,
siaska xarrian,
gozoro lo zediyen
leku itzalian;
ostozko estalpian
guztiz epelian,
maitatubaz aizecho
bigunak bidian,
aurchuari agurka
pasatzen danian.