XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

And. - Astoa saltoka asi da....

Iña. - Jakiña!.

And. - Atzeko ankak astintzen....

Kol. - Min artuko zuan da!.

And. - Eta asta-otarretan zeuzkan gauzak bota egin ditu....

Ima. - Ara...!.

And. - (negarrez) Arraultzak auzi....

Jon. - Eeee... ne!.

Kol. - Beltza egin dezute!.

And. - Baburrunak lurrera bota... lokatzetara....

Iña. - Josu!.

And. - Azak eta porruak ere bai....

Ima. - Baña nola egin du ori Ixidor'ek?.

And. - Nik esan diotelako!.

Jon. - Nun da orain bera?.

And. - Erri-zaiñak arrapatuko zuan....

Iña. - Guzia ire esan gaiztoa egin dualako.

Kol. - Arrapatu, ta jo, edo....

And. - Jo ez; kartzelara eraman.

Jon. - Kartzelara?.

Ima. - Gizajoa!.

And. - Eta ni arrapatzen ba'nau?.

Iña. - Kartzelara baita, gaiztakeri ura egiteko agindu diokalako.

And. - (Negarrez) Ai!, amaaaa!... Ai, ai, ai!... Amatxoooo!....

Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

Kol. - Beronen buruari naigabeak ekarriko dizkala....

Ima. - Orain bezela.

Gabon'a bildurrez igaro bear... Juari etxera.

And. - (Negarrez) Nundik joango naiz etxera bidean erri-zaiñak arrapatuko nau-ta?.

Iña. (Erratza eskura emanaz) (parrez) Jarri ari onen gañean, eta... (Ke zuloa erakutziaz) Ortik gora aidean Sorgiñak bezela.

Besteak - Ja, ja, ja!.

And. - Ai, ai, ai! Amatxooo! (Norbaitek barrutik ojuka: Katalin!) Ai ene! Nere billa datoz! (Ezkutatzen laisterka eskuitik).

Ima. - (Ezkerreko, atera juan da) Nor da?.

Abotzak - Esan amari ea perexil pixka bat daukan.

Ima. - Ez dago ama etxean, baña ikusiko det ba-daukan. (begitzen du arasa gañean, eta ostera atera juaten da) Ez dauka? (barruratuaz) Aldeko Joxepa Antoni zan.