XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

NAG. ¿Baña ez dizut esaten Azpeiti'n nagoala?.

BAS. ¿Azpeiti'n egonda, Donostia'n nola itzegiten du bada? (Beretzat) ¡Ez diat oraindik orlako sorgintzarik ikusi!.

NAG. Ez dizut aditzen zer esaten dezun.

Orroko zulo ortatik itzegizu....

BAS. ¿Baña zer zulo arrayo? Nik ez det emen zulorik ikusten... ¿Nun dago ordea zulo ori?.

NAG. Or zure aurrean daukazun zulo ortatik edo tronpetaren ipurdia dirurien zulo ortatik.

BAS. ¡Baña nik ez ipurdirik ez zulorik emen ikusten ez badet...!.

NAG. Tira, jar zazu aoa zulo orretan eta esan zaidazu Goikoecheko baserriagatik zenbat eskatzen duten.

URR. (sartuaz) Ba... Iru minutu igaro dira ta beste iru minutuan itz egin nai badezu eman bear dituzu beste sei erreal.

BAS. ¿Sei erreal berriz? Arrayetan... orrela baguaz laister dira nere diru guztiak beorrentzat.

URR. Ala markatzen du tarifak.

BAS. ¡Zer tarifa ta tarifa ondo! (aserre).

URR. (Urrutizkaiaz deitu bezate Azpeiti'tik).

(Urrutizkailariak, apur batean entzun beza) Ea; nagusiak Azpeiti'tik dio jar zaitiala telefonoan; eskerrak oni, bestela zuk eman bearko zenituen sei errealak.

BAS. Lenago ere eman det nik ematekorik asko, orain beste sei erreal eman gabe.

¿Baña esaten dezu nagusiak diola Azpeiti'tik ni telefonoan jartzeko? ¿Eta zuk ori nundik dakizu?.

URR. Telefonotik esan diralako....

BAS. Eta Azpeiti'n itz eginda ¿zuk emen entzuten aldezu bada?.

URR. Bai, gizona, bai.

BAS. Ez dirazu neri orrelako ziririk sartuko.

Azpeiti'n itzeginda emen entzun, ¿e?.

NAG. (Urrutizkaiaz diote Azpeiti'tik:) ¡Agustin! ¡Agustin!.

URR. Ona; zuri deika daude.

Atoz, jarri deizudan berriz ere buruan onoko au.

(berriz jarriaz) Tira, onoko zulo onetatik itzegiozu.