XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Erreakzio paraleloen kasurik sinpleena aztertuko dugu.

Hauxe da: erreaktibo batek erreakzio bat baino gehiago ematen ditu eta denak lehen ordenakoak dira. .

A-ren desagertze-abiadura hauxe da: izanik.

Ekuazio hau integratuz .

B-ren agertze-abiadura honela adieraz daiteke: eta integratuz .

C eta D era berdinean lor daitezke eta hauxe lortzen da: .

Erreakzioaren hasieran A erreaktiboa bakarrik badago, orduan [Bo]= [Co] = [Do]= 0 izango da.

Hau kontutan izanik lortutako ekuazio integratuetan zera lortzen da:
- Ea: aktibatze-energia,
- A: maiztasun-faktorea.

Aktibatze-energia aurreko galderan estudiatu denez maiztasun-faktoreari buruz sortutako teoriak argitzeko unea iritsi da.

a) Abiaduraren distribuzioaren legea.

Demagun edozein gas ideal.

Dakigunez, T = 0 denean gasaren molekulek energia zinetiko ez-nulua dute; hau da, abiadura ez-nulua.

Baina ez da inolako arrazoirik gasa konposatzen duten molekulek abiadura berdina dutela pentsatzeko.

Askoz logikoagoa dugu abiadura hauek, tarte erreal bateko balioak hartuz, banaketa-tankera estatistikoa dutela pentsatzea.

Hau dugu, hain zuzen, atal honen helburua: abiadura-banaketa estatistiko hori argitzea.

Helburua bete dezagun, Maxwell-Boitzamanen banaketaren legetik abia gaitezen.

Hark kolektibitate estatistiko bateko i-mailako populazioa, populazio osoari erreferitua ematen digu era honetan: .

Non ni i-mailako populazioa baitugu, n populazio osoa, Ei i-mailako energia, EO; energiaren jatorria, eta gi i- mailako degenerazio estatistikoa.

Molekulak bola zurrunak bezala idealiza genitzake, orduan i- mailan dauden molekulen energia (E0-ari erreferitua), Ei - E0 energia zinetikotzat har dezakegu, hau da: .

c, molekularen abiadura-bektorea izanik.

Demagun c-ren osagaiak erreferentzi sistema inertzial batean, u, v eta w direla, orduan:.