XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...) zeiñ ilteco arriscuan gaur dagozanentzat; sinistausle ta sinisbaco guztijac arguitu ta catolico eguiteco, ta azquenez garbilecuco arima ta batezbere neure guraso, senide, onguille, ezagun eta adisquide guztijacaitic; baita neure ta mundu guztico pecatuen orderaco bere.

Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

- Igoten da guero altarara Meza-emollia, ta mun eguiten deutso bertaco santuen erliquijai esanaz: Erliquijac emen dauquezan santuen eta beste guztijen irabazijacaitic, escatuten deutzut, Jauna, parcatu daidazuzala neure pecatu guztijac.

INTROITUA.

Asijeria esan gura dau; ta Aitalen, Igarla, ta beste Legue Zarreco Santuac Jesu-Cristo gure Jauna icusteco euquen egarri bixija adierazoten dau.